You are on page 1of 12

KONCEPT KONCEPT KONCEPT KONCEPT

OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Prim.doc.dr pharm. Suzana Miljkovi, spec.
MODELI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA MODELI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA MODELI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA MODELI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Predstavljaju nain organizacije drutva za
obezbeenje zdravstvene zatite stanovnitvu.
Postoje 4 modela zdravstvenog osiguranja koje Postoje 4 modela zdravstvenog osiguranja koje
Koriste zemlje u skladu sa svojim potrebama,
mogunostima i politikom zdravstvene zatite:
1. Bizmarkov model,
2. Beveridov model,
3. Socijalistiki Semakov model,
4. Trini model.
BIZMARKOV MODEL ZO BIZMARKOV MODEL ZO BIZMARKOV MODEL ZO BIZMARKOV MODEL ZO
- Otto von Bismarck, nemaki kancelar,
- 1883. Godine model obaveznog socijalnog ZO, obaveznog socijalnog ZO, obaveznog socijalnog ZO, obaveznog socijalnog ZO,
- princip neprofitnosti i solidarnosti u ostvarivanju
prava na ZO, kroz udruivanje u fondove,
agencije i sl.: poslodavci i zaposleni uplauju
doprinos u zajedniki fond, na osnovu ega doprinos u zajedniki fond, na osnovu ega
se sklapaju ugovori sa ZU i ostvaruje ZZ
- zdravstveni doprinos prema mogunostima (% zdravstveni doprinos prema mogunostima (% zdravstveni doprinos prema mogunostima (% zdravstveni doprinos prema mogunostima (%
od plate), a korienje ZZ prema potrebama od plate), a korienje ZZ prema potrebama od plate), a korienje ZZ prema potrebama od plate), a korienje ZZ prema potrebama
- nedostaci: nedovoljna kontrola uloenih
sredstava, obuhvata uglavnom zaposlene, a
ne sve graane, velika administracija itd.
- primena: kontinentalna Evropa, Japan
BEVERIDOV MODEL ZO BEVERIDOV MODEL ZO BEVERIDOV MODEL ZO BEVERIDOV MODEL ZO
- William Henry Beveridge
- 1942. godine postavio temelj britanskog
zdravstvenog sistema
- model obezbeuje minimalni nivo ZZ za itavu
populaciju, a finansira se iz dravnog
budeta
- iznos doprinosa jednak za sve - iznos doprinosa jednak za sve
- drava kroz poreze obezbeuje finansiranje
celokupnog ZS
- nedostaci: mogunost nedovoljnog ulaganja u
ZS, konkurencija sa drugim sektorima za
sredstva iz budeta itd.
- primena: UK, Irska, Skandinavija, Kanada,
Australija, Novi Zeland
SOCIJALISTIKI MODEL ZO SOCIJALISTIKI MODEL ZO SOCIJALISTIKI MODEL ZO SOCIJALISTIKI MODEL ZO
- Semakov model
- celokupan sistem finansira dravni budet,
- osigurano celokupno stanovnitvo, usluge
besplatne besplatne
- Vlada odluuje o pravima i obavezama
osiguranika
- nedovoljno dostupna i kvalitetna ZZ
- zemlje istone Evrope, Kina, Mongolija,
Vijetnam, Severna Koreja
TRINI MODEL ZO TRINI MODEL ZO TRINI MODEL ZO TRINI MODEL ZO
- u SAD
- zdravstvena usluga zavisi od visine uplate
osiguranika
- privatna osiguravajua drutva - privatna osiguravajua drutva
- problem: zdravstveno osiguranje imaju samo
oni koji mogu da plate, veliki broj graana
(siromani) bez ikakvog osiguranja
- od 2004. godine: Medicare za starije od 65
godina I Medicaid za najsiromanije graane
OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (OZO) OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (OZO) OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (OZO) OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (OZO)
Zemlje ex YU - Bizmarkov model ZO
Zdravstveno osiguranje kojim se zaposlenima
i drugim graanima obuhvaenim OZO-em
Obezbeuje pravo na zdravstvenu zatitu.
Organizuje se po naelima solidarnosti,
Uzajamnosti itd.
U sprovoenju OZO, primenjuju se naela
Zdravstvene zatite i ostvaruju prava pacijenata.
Obezbeuje i sprovodi: republiki zavod za ZO.
OSTVARIVANJE PRAVA OZO OSTVARIVANJE PRAVA OZO OSTVARIVANJE PRAVA OZO OSTVARIVANJE PRAVA OZO
Na osnovu uplata doprinosa za OZO. Na osnovu uplata doprinosa za OZO. Na osnovu uplata doprinosa za OZO. Na osnovu uplata doprinosa za OZO.
Osigurana lica Osigurana lica Osigurana lica Osigurana lica osiguranici i lanovi porodica. osiguranici i lanovi porodica. osiguranici i lanovi porodica. osiguranici i lanovi porodica.
OZO obuhvata: OZO obuhvata: OZO obuhvata: OZO obuhvata:
1. 1. 1. 1. Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje z zz za slu a slu a slu a sluaj bolesti i povrede van rada aj bolesti i povrede van rada aj bolesti i povrede van rada aj bolesti i povrede van rada
2. 2. 2. 2. Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje z zz za slu a slu a slu a sluaj povrede na radu ili aj povrede na radu ili aj povrede na radu ili aj povrede na radu ili
profesionalne bolesti profesionalne bolesti profesionalne bolesti profesionalne bolesti
PRAVA IZ OZO PRAVA IZ OZO PRAVA IZ OZO PRAVA IZ OZO
1. 1. 1. 1. Pravo na zdravstvenu zatitu, Pravo na zdravstvenu zatitu, Pravo na zdravstvenu zatitu, Pravo na zdravstvenu zatitu,
2. 2. 2. 2. Pravo na naknadu zarade za vreme Pravo na naknadu zarade za vreme Pravo na naknadu zarade za vreme Pravo na naknadu zarade za vreme 2. 2. 2. 2. Pravo na naknadu zarade za vreme Pravo na naknadu zarade za vreme Pravo na naknadu zarade za vreme Pravo na naknadu zarade za vreme
privremene spreenosti za rad, privremene spreenosti za rad, privremene spreenosti za rad, privremene spreenosti za rad,
3. 3. 3. 3. Pravo na naknadu trokova prevoza radi Pravo na naknadu trokova prevoza radi Pravo na naknadu trokova prevoza radi Pravo na naknadu trokova prevoza radi
korienja zdravstvene zatite korienja zdravstvene zatite korienja zdravstvene zatite korienja zdravstvene zatite
PRAVO NA ZZ PRAVO NA ZZ PRAVO NA ZZ PRAVO NA ZZ
Obuhvata: Obuhvata: Obuhvata: Obuhvata:
ZZ prevencije i ranog otkrivanja bolesti, ZZ prevencije i ranog otkrivanja bolesti, ZZ prevencije i ranog otkrivanja bolesti, ZZ prevencije i ranog otkrivanja bolesti,
ZZ u planiranju porodice i u toku trudnoe, ZZ u planiranju porodice i u toku trudnoe, ZZ u planiranju porodice i u toku trudnoe, ZZ u planiranju porodice i u toku trudnoe, ZZ u planiranju porodice i u toku trudnoe, ZZ u planiranju porodice i u toku trudnoe, ZZ u planiranju porodice i u toku trudnoe, ZZ u planiranju porodice i u toku trudnoe,
poroaja i materinstva do 12 meseci nakon poroaja i materinstva do 12 meseci nakon poroaja i materinstva do 12 meseci nakon poroaja i materinstva do 12 meseci nakon
poroaja, poroaja, poroaja, poroaja,
ZZ u sluaju bolesti i povrede van rada bez obzira ZZ u sluaju bolesti i povrede van rada bez obzira ZZ u sluaju bolesti i povrede van rada bez obzira ZZ u sluaju bolesti i povrede van rada bez obzira
na uzrok, koja se obezbeuje na bilo kom na uzrok, koja se obezbeuje na bilo kom na uzrok, koja se obezbeuje na bilo kom na uzrok, koja se obezbeuje na bilo kom
nivou ZZ nivou ZZ nivou ZZ nivou ZZ
PRAVO NA ZZ koju obezbeuje OZO PRAVO NA ZZ koju obezbeuje OZO PRAVO NA ZZ koju obezbeuje OZO PRAVO NA ZZ koju obezbeuje OZO
1. 1. 1. 1. Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti, Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti, Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti, Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti,
2. 2. 2. 2. Preglede i leenje ena kod planiranja Preglede i leenje ena kod planiranja Preglede i leenje ena kod planiranja Preglede i leenje ena kod planiranja
porodice, kao i u toku trudnoe, poroaja i porodice, kao i u toku trudnoe, poroaja i porodice, kao i u toku trudnoe, poroaja i porodice, kao i u toku trudnoe, poroaja i
materinstva do 12 meseci nakon poroaja, materinstva do 12 meseci nakon poroaja, materinstva do 12 meseci nakon poroaja, materinstva do 12 meseci nakon poroaja, materinstva do 12 meseci nakon poroaja, materinstva do 12 meseci nakon poroaja, materinstva do 12 meseci nakon poroaja, materinstva do 12 meseci nakon poroaja,
3. 3. 3. 3. Preglede i leenje u sluaju bolesti ili povrede, Preglede i leenje u sluaju bolesti ili povrede, Preglede i leenje u sluaju bolesti ili povrede, Preglede i leenje u sluaju bolesti ili povrede,
4. 4. 4. 4. Preglede i leenje bolesti usta i zuba, Preglede i leenje bolesti usta i zuba, Preglede i leenje bolesti usta i zuba, Preglede i leenje bolesti usta i zuba,
5. 5. 5. 5. Medicinsku rehabilitaciju kod bolesti ili Medicinsku rehabilitaciju kod bolesti ili Medicinsku rehabilitaciju kod bolesti ili Medicinsku rehabilitaciju kod bolesti ili
povrede, povrede, povrede, povrede,
3. 3. 3. 3. Lekove i medicinska sredstva, Lekove i medicinska sredstva, Lekove i medicinska sredstva, Lekove i medicinska sredstva,
4. 4. 4. 4. Proteze i druga pomagala Proteze i druga pomagala Proteze i druga pomagala Proteze i druga pomagala
PRAVO NA LEKOVE PRAVO NA LEKOVE PRAVO NA LEKOVE PRAVO NA LEKOVE
I MEDICINSKA SREDSTVA I MEDICINSKA SREDSTVA I MEDICINSKA SREDSTVA I MEDICINSKA SREDSTVA
Obuhvata: Obuhvata: Obuhvata: Obuhvata:
1. 1. 1. 1. Pravo na lekove sa Liste lekova koji se Pravo na lekove sa Liste lekova koji se Pravo na lekove sa Liste lekova koji se Pravo na lekove sa Liste lekova koji se
propisuju na recept ili izdaju na nalog na propisuju na recept ili izdaju na nalog na propisuju na recept ili izdaju na nalog na propisuju na recept ili izdaju na nalog na propisuju na recept ili izdaju na nalog na propisuju na recept ili izdaju na nalog na propisuju na recept ili izdaju na nalog na propisuju na recept ili izdaju na nalog na
teret sredstava OZO (Lista lekova) teret sredstava OZO (Lista lekova) teret sredstava OZO (Lista lekova) teret sredstava OZO (Lista lekova)
2. 2. 2. 2. Pravo na mdicinska sredstva koja se Pravo na mdicinska sredstva koja se Pravo na mdicinska sredstva koja se Pravo na mdicinska sredstva koja se
obezbeuju iz sredstava OZO obezbeuju iz sredstava OZO obezbeuju iz sredstava OZO obezbeuju iz sredstava OZO
Republiki zavod donosi odgovarajue propise Republiki zavod donosi odgovarajue propise Republiki zavod donosi odgovarajue propise Republiki zavod donosi odgovarajue propise
Za formiranje Liste lekova i MS Za formiranje Liste lekova i MS Za formiranje Liste lekova i MS Za formiranje Liste lekova i MS