You are on page 1of 11

Bab 7 Perkembangan Teknologi

Bahagian A
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu.
1 Antara alat teknologi berikut, yang manakah digunakan untuk mengatasi had keupayaan kaki manusia? A C

Antara pasangan alat dan fungsi berikut, yang manakah tidak benar? A Mikroskop melihat hidupan seni B Stetoskop melihat objek dalam badan manusia C Periskop melihat objek yang lebih tinggi daripada mata D Teleskop melihat objek yang terletak di jarak yang jauh Antara alat rekaan berikut, yang manakah mempunyai fungsi yang sama? I Binokular II Teleskop III Stetoskop IV Alat menuai A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan III sahaja D II dan I sahaja

Rajah 1 Antara alat teknologi berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk menggantikan !ara komunikasi seperti yang ditunjukkan dalam "ajah #? A $ori C %apal B Telefon D Teleskop

AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

#ains Tahun '

Rajah 2 &alam bidang apakah alat dalam "ajah ' digunakan pada (aman dahulu? A Pengangkutan C Pembinaan B %omunikasi D Pertanian ! P Mesin penuai ( Mesin pembajak ) Simen dan konkrit # Alat penyiram air Antara alat)alat di atas, yang manakah dapat meningkatkan taraf hidup seseorang petani? A P dan ( sahaja C P, ( dan ) sahaja B ) dan # sahaja D P, ( dan # sahaja 7

Rajah 3 Apakah sumbangan alat dalam "ajah * bagi mengatasi had keupayaan manusia? I Memperbaiki ke!a!atan penglihatan II Menyampaikan maklumat dengan !epat III Menyimpan maklumat yang banyak IV Melakukan urus niaga di rumah A I dan III sahaja C I, II dan III sahaja B II dan I sahaja D II, III dan I sahaja

"

AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

'

#ains Tahun '

Rajah 4 Penggunaan alas pengguling seperti dalam "ajah + merupakan asas bagi !iptaan A roda dan gandar C kereta api B jalan raya bertar D keluli # Tin ditutup terlalu ketat 0unakan sudu besi untuk membuka penutup Penutup berjaya dibuka dengan mudah

Akti,iti di atas menerangkan konsep A pengetahuan sains C B alat teknologi D 1$

prinsip sains teknologi

Antara pasangan alat dan bidang berikut, yang manakah benar? I Stetoskop perubatan II %omputer telekomunikasi III Basikal komunikasi IV Telefon seronok A I dan II C II dan III B I dan III D II dan I Susunan jenis kenderaan mengikut perkembangan teknologi bagi pengangkutan udara ialah A kapal udara, belon udara panas, kapal terbang, roket B belon udara panas, kapal udara, kapal terbang, roket C kapal udara, belon udara panas, roket, kapal terbang D belon udara panas, kapal udara, roket, kapal terbang Antara alat komunikasi berikut, yang manakah membolehkan sesuatu maklumat dihantar dalam masa yang paling singkat? A -)mel C Perkhidmatan pos B Isyarat asap D Perkhidmatan .pos laju/

11

12

13

Susunan jenis kenderaan mengikut perkembangan teknologi bagi pengangkutan air ialah I III

II
AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

IV
*
#ains Tahun '

A B 14

I, II, III dan I I, II, I dan III

C D

II, I, III dan I III, I , II dan I

Rajah Siapakah yang mereka alatan di atas? A 1ohn $ogie Baird C B 0uglielmo Mar!oni D 1 -li 2hitney 0eorge Stephenson

Antara alat)alat berikut, yang manakah dapat digunakan untuk mengkaji objek di angkasa lepas? I Mikroskop II Teleskop III Satelit IV Periskop A I dan I sahaja C I, II dan III sahaja B II dan III sahaja D II, III dan I sahaja Antara pereka !ipta berikut, yang manakah memberi sumbangan dalam bidang pengangkutan? I 3enry 4ord II 2right bersaudara III Ale5ander 0raham Bell IV Abraham &arby A I dan II C II dan III B I dan III D II dan I

1!

17 %enderaan

%ereta api

3elikopter Rajah !

Berdasarkan !arta pengelasan pada "ajah 6, * berkemungkinan ialah


AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

#ains Tahun '

A B 1"

bas lori

C D

kapal roket

Siapakah pereka !ipta kapal terbang pertama yang dikenali sebagai 4lyer? A Ale5ander 0raham Bell C 1a!7ues dan 1oseph Montgolfier B 1ohn $ogie Baird D 8r,ille dan 2ilbur 2right Antara berikut, yang manakah b&kan sebab manusia mengembangkan teknologi dalam bidang komunikasi? A Membolehkan manusia berhubung dengan orang lain dengan !epat B Memudahkan komunikasi antara penduduk di seluruh dunia C Mengurangkan masa perjalanan dari satu tempat ke tempat lain D Memudahkan urus niaga antarabangsa Antara alat komunikasi berikut, yang manakah dapat memproses, menghantar dan menyimpan maklumat? A Telefon C Mesin fotostat B %alkulator D %omputer

1#

2$

21 Alat teknologi

"adio Tele,isyen * Rajah 7

"oket %apal terbang !

Berdasarkan !arta pengelasan pada "ajah 9, * dan ! ialah X Y A telefon helikopter B komputer satelit C kalkulator roket D mesin menaip traktor

22

Antara berikut, yang manakah faedah yang diperoleh hasil daripada kemajuan dalam bidang pengangkutan dan komunikasi? I Mengurangkan masalah pen!emaran alam sekitar II Memudahkan penyebaran maklumat ke seluruh dunia III Memendekkan masa perjalanan dari sebuah negara ke negara yang lain IV Memperkembangkan sektor pelan!ongan yang meningkatkan pendapatan negara A I dan II sahaja C II, III dan I sahaja B I, II dan III sahaja D I, II, III dan I Antara akti,iti atau tindakan berikut, yang manakah melibatkan teknologi? I III

23

AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

#ains Tahun '

II

IV

A B 24

III sahaja I dan III sahaja

C D

I, II dan III sahaja I, II, III dan I

P + Alat hiburan ( + Alat menyebar maklumat ) + Alat menyimpan maklumat Maklumat di atas merupakan fungsi alat teknologi; Antara berikut, yang manakah boleh digunakan untuk mengelaskan tele,isyen dan komputer dalam kumpulan yang sama? A P dan ( sahaja C ( dan ) sahaja B P dan ) sahaja D P, ( dan ) 2

Batang pokok

Papan Rajah "

Batu)batan

"ajah < menunjukkan perkembangan teknologi dalam bidang A komunikasi C pertanian B pembinaan D pengangkutan

2!

Antara pasangan pereka !ipta dan rekaan berikut, yang manakah benar? A Ale5ander 0raham Bell Tele,isyen B 1ohn $ogie Baird Telefon C 0uglielmo Mar!oni 2ayerles D Benjamin 3all Telegraf Antara alat teknologi berikut, yang manakah dapat membantu mengatasi had keupayaan otak manusia? I Telefon II %alkulator III %omputer IV Tele,isyen A I dan I sahaja C I, II dan III sahaja B II dan III sahaja D II, III dan I sahaja Sekumpulan murid sedang mengkaji pertumbuhan kulat di atas roti; Alat manakah yang boleh digunakan untuk membantu dalam kajian mereka?
6
#ains Tahun '

27

2"

AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

I II III IV A B 2#

=ermin mata Binokular Mikroskop %anta tangan I dan II sahaja III dan I sahaja

C D

I, II dan III sahaja I, II, III dan I

Rajah # Alat)alat dalam "ajah > merupakan alat rekaan teknologi dalam kumpulan A alat komunikasi C alat dapur B alat permainan D alat tulis 3$ Antara alat)alat berikut, yang manakah mungkin dijumpai di sebuah hospital? I %omputer II Mikroskop III Teleskop IV Stetoskop A I sahaja C I, II dan I sahaja B I, II dan III sahaja D II, III dan I sahaja

Bahagian B
Arahan' Tulis jawapan pada ruangan yang disediakan.
1 Satu kajian dibuat untuk menentukan kebolehan murid memba!a huruf)huruf yang terletak #? m jauh dari murid; &i akhir kajian itu, didapati tiada seorang murid pun dapat memba!a kesemua huruf itu; (a) @yatakan pembolehubah yang dimalarkan;

(b) Apakah inferens yang dapat dibuat tentang pemerhatian kajian itu?

(*) =adangkan +at& alat rekaan teknologi yang dapat membantu kita memba!a huruf)huruf itu;
AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

#ains Tahun '

C Pendapatan Pak &in untuk tahun #>>> ialah "M9 :??; C Pendapatan Pak Busu untuk tahun #>>> ialah "M#: ???; Maklumat di atas merupakan satu penyiasatan yang dibuat terhadap dua orang petani yang mengusahakan tanaman padi; (a) Beri tiga inferens tentang perbe(aan pendapatan Pak &in dengan pendapatan Pak Busu; AiB AiiB AiiiB (b) Tulis tiga hipotesis berdasarkan inferens yang kamu tulis di AaB; AiB AiiB AiiiB

3 Tah&n ,engha+ilan kereta #>6?)an #><?)an '???)an /ad&al 1 1adual # menunjukkan pemerhatian satu kajian tentang masa yang diambil untuk melalui satu jarak yang sama dengan menggunakan kereta yang dihasilkan pada masa yang berbe(a; (a) Apakah !orak perubahan masa yang diambil dalam kajian itu? -a+a .ang diambil (jam) 6 : '

(b) Apakah yang dapat dikatakan tentang masa yang diambil?

(*) Apakah inferens yang dapat dibuat tentang pemerhatian itu?


<

AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

#ains Tahun '

4 Cara membajak 3aiDan Mesin pembajak /ad&al 2 1adual ' menunjukkan keputusan yang diperoleh dalam satu penyiasatan tentang masa yang diambil untuk membajak sebidang tanah dengan !ara yang berbe(a; (a) Apakah tujuan penyiasatan itu? -a+a .ang diambil ' minggu ' hari

(b) @yatakan +at& pembolehubah yang perlu dimalarkan;

(*) Apakah pembolehubah yang AiB dimanipulasikan? AiiB bergerak balas? (d) Apakah rumusan yang dapat dibuat?

AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

>

#ains Tahun '

Cara men&ai Tenaga manusia Mesin penuai

%el&a+an tanaman (hektar) #;: : /ad&al 3

1adual * menunjukkan keputusan yang diperoleh dalam satu penyiasatan tentang keluasan tanaman yang dapat dituai dalam masa * hari dengan !ara yang berbe(a; (a) Apakah yang dapat dikatakan tentang keputusan yang diperoleh?

(b) Apakah pembolehubah yang perlu dimalarkan?

(*) @yatakan d&a maklumat yang perlu dikumpul dalam penyiasatan itu; AiB AiiB (d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan itu?

AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

#?

#ains Tahun '

AZMAN B N NAN!AN "#$. %ANA &

##

#ains Tahun '