Na osnovu člana 31. i 53. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Službeni list !’’" br.

51#$%" &$#1$" 3&#11" &$#11" &'#11" 35#13 i 3(#13) i člana '*. Statuta !lavnog grada (’’Službeni list + ! , op-tinski propisi’’" br. *%#$. i ’’Službeni list ! , op-tinski propisi’’" br. 3(#1$ i 1%#1*) i /rogra0a uređenja prostora !lavnog grada 1 /odgori2e za *$1&.godinu(’’Službeni list ! , op-tinski propisi’’" br. 3(#13)" !radonačelnik !lavnog grada , /odgori2e" donio je1

O D L U K U
O IZRADI DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „SADINE“ U PODGORICI Član 1. Prist !a s" izradi 3etaljnog urbanističkog plana ’’Sadine’’ u /odgori2i ( u dalje0 tekstu4 /lan). Član #. /lano0 je obu5va6eno područje !$%r&in" 1'()** +a i de7inisano je koordinata0a tačaka4
89..$$%'(.1( 89..$$.1(.'' 89..$$&&(.*( 89..$$3(*.*1 89..$$35&.'% 89..$$3$...& 89..$$*.&.3' 89..$$*1%.5$ 89..$$$%%.'$ 89..$$$(..3& 89..$$1$1... 89..$$3*3.%' 89..$$&(3.55 :9&'$$'.'.%( :9&'$$35$..( :9&'$$&%'.1& :9&'$$531.$* :9&'$$553.3* :9&'$$5'&.%. :9&'$$5%%.1$ :9&'$$5('.$* :9&'$$(3...$ :9&'$$(53.'% :9&'$$(.3.3( :9&'$11&$.$. :9&'$135..&3

Član ,. ;inansijska sredstva potrebna za izradu /lana i pripre0ne poslove predviđaju se u iznosu od *5 $$$ <" koja 6e obezbijediti !lavni grad , /odgori2a. Član '. =snovne s0jerni2e za izradu /lana sadržane su u /rostorno urbanističko0 planu /odgori2e (>Službeni list ! , op-tinski propisi?" broj $.#1&)" koji0 je obavezno sprovođenje 0eđunarodnog javnog konkursa za urbanističko , ar5itektonsko , idejno rje-enje" u skladu sa s0jerni2a0a" odnosno urbanističko , te5nički0 uslovi0a iz planskog doku0enta" a u skladu sa čl.3$ Zakona. @ okviru konkursa 6e se uraditi Studija kojo0 6e se analizirati pogodnost terena za različite vrste na0jena.

...................... Član .............. Član -... Član /......... 1$ dana • izrada Na2rta /lana..... Član (..*$ dana • pribavljanje 0i-ljenja i utvrđivanje Na2rta /lana.................................................................................131'2#1*' P$45$ri6a) #1......................... Član (......... Br$01 *12 *....................... =va odluka objavi6e se u dnevno0 listu ’’/objeda’’" na Ceb sajtu !lavnog grada ...................&5 dana • javna rasprava..................5$4in" GLA7NI GRAD 8 PODGORICE GRADONAČELNIK) Dr 9i$:ir 9 5$&a !1op-tinski ........... #*1'... /ripre0ne poslove na izradi i dono-enju /lana" obavlja6e organ lokalne uprave nadležan za poslove planiranja i uređenja prostora i za-tite životne sredine..............0e)............................ Azrada /lana nakon usvajanja urbanističko ar5itektonskog idejnog rje-enja pute0 javnog konkursa" uradi6e se u roku od 13$ dana i to4 • pripre0ni poslovi na izradi /lana.........15 dana • izrada /redloga /lana...*.... /odgori2a (DDD...............podgori2a....... Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Službeni list !’’" br................ =va odluka stupa na snagu dano0 objavljivanja u ’’Službeno0 listu propisi’’......@svojeno urbanističko ar5itektonsko idejno rje-enje pute0 javnog konkursa čini sastavni dio 3@/1a ’’Sadine’’..........................3$ dana........ 51#$%" &$#1$" 3&#11" &$#11" &'#11" 35#13 i 3(#13)...................... Sastavni dio ove odluke predstavlja /rogra0ski zadatak za izradu /lana i =dluka o izradi Strate-ke pro2jene uti2aja /lana na životnu sredinu.............................1$ dana • pribavljanje saglasnosti Binistarstva održivog razvoja i turiz0a. /ravo uvida u =dluku o izradi /lana kao i u /rogra0ski zadatak kod nosio2a pripre0ni5 poslova i0aju sva zainteresovana li2a" s5odno članu 3*..........................

/odgori2e za *$1&.aze realiza2ije 6e se . /rostorno 1 urbanistički0 plano0 !lavnog grada za zonu Sadina" planirano je4 ’’Bje-ovita na0jena uključuju6i i poljoprivredu. idejno rje-enje" u skladu sa s0jerni2a0a" odnosno urbanističko . /reporuka je da se priliko0 prena0jene poljoprivrednog u gradsko građevinsko ze0lji-te značajan dio (oko 5$F) planira za na0jene zelenila i pejzažnog uređenja. Zakono0 o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Službeni list !’’" br. .’’ =snov za izradu 3etaljnog urbanističkog plana ’’Sadine’’ u /odgori2i" je /rogra0 uređenja prostora za *$1&. @ 2ilju njegovog e7ikasnijeg uređivanja i usagla-avanju interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru" u skladu sa s0jerni2a0a /rostorno 1 urbanistički0 plano0 !lavnog grada i Zakona koji0 je data 0ogu6nost davanja ini2ijativa" 0i-ljenja ili na drugi način učestvovanja u poslovi0a vezani0 za uređenje i izgradnju objekata. @svojeno urbanističko ar5itektonsko idejno rje-enje pute0 javnog konkursa predstavlja sastavni dio planskog doku0enta. 51#$%" &$#1$" 3&#11" &$#11" &'#11" 35#13 i 3(#13)" u skladu sa /rogra0o0 uređenja prostora !lavnog grada . @ pret5odno0 periodu javljali su se vlasni2i par2ela sa ini2ijativa0a za izradu detaljnog plana za prostor Sadina( kako u toku izrade /@/1a tako i nakon usvajanja istog). @ okviru konkursa 6e se uraditi Studija kojo0 6e se analizirati pogodnost terena za različite vrste na0jena i dati s0jerni2e za budu6u detaljnu razradu ovog prostora. Elano0 31.godinu (’’Službeni list ! . Elano0 3$. 3(#13). urbanističkog plana. r a < l $ = " n0 " /ravni osnov za dono-enje =dluke o izradi 3etaljnog urbanističkog plana ’’Sadine’’ u /odgori2i" sadržan je u članu 31. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata propisano je4 ’’Azradi lokalnog planskog doku0enta pristupa se na osnovu odluke koju donosi izvr-ni organ lokalne sa0ouprave. 3(#13)" koji0 je planirana izrada urbanističke doku0enta2ije po potrebi ili predviđena s0jerni2a0a /rostorno .godinu (’’Službeni list ! .O . 51#$%" &$#1$" 3&#11" &$#11" &'#11" 35#13 i 3(#13)" propisano je da se uređenje prostora zasniva na načeli0a koji0a se iz0eđu ostalog navodi usagla-avanje razvojni5 i investi2ioni5 progra0a korisnika i vlasnika prostora" odnosno usagla-avanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Službeni list !’’" br.te5nički0 uslovi0a iz planskog doku0enta. ar5itektonsko . istog Zakona" de7inisnao je da se za izuzetno složene i atraktivne djelove urbani5 2jelina i drugi5 prostora i lokaliteta planski0 doku0ento0 0ože predvidjeti raspisivanje javnog konkursa za urbanističkko . op-tinski propisi’’" br. op-tinski propisi’’" br. =bavezno je sprovođenje 0eđunarodnog javnog konkursa za odabir 7unk2ionalnog i održivog kon2epta razvoja i ar5itektonsko urbanističkog oblikovanja.

Sredstva za izradu 3etaljnog urbanističkog plana ’’Sadine’’ u /odgori2i" obezbijedi6e se iz Hudžeta !lavnog grada /odgori2e . urbanističkog plana a i0aju6i u vidu interesovanje vlasnika ze0lji-ta i !lavnog grada iskazano u okviru javne rasprave na2rta ovog planskog doku0enta" do-lo do zaključka da je neop5odno donijeti odluku o izradi plana kao i sprovesti pro2eduru konkursa za dobijanje planskog rje-enja koje 6e postati sastavni dio ovog 3@/1a. @ 2ilju sprovođenja postupka izrade i dono-enja planske doku0enta2ije saglasno odredba0a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata" predlaže se !radonačelniku !lavnog grada /odgori2e da donese =dluku o izradi 3etaljnog urbanističkog plana ’’Sadine’’ u /odgori2i. . Gnalizira6i pret5odno navedeno" kao i činjeni2u da je u /rogra0u uređenja prostora !lavnog grada za *$1&. @ to0 2ilju" Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i za-titu životne sredine" je preduzeo aktivnosti u okviru pripre0ni5 poslova na izradi doku0enta2ije za sprovođenje 0eđunarodnog javnog konkursa a u skladu sa /ravilniko0 koji0 jeto de7inisano.odrediti toko0 izrade po0enute Studije i planova detaljne razrade za ovaj prostor’’.godinu predviđena izrada planske doku0enta2ije predviđene s0jerni2a0a /rostorno . /lansko rje-enje iz konkursa 6e biti nadograđeno u s0islu in7rastrukturne opre0ljenosti i ostali5 sadržaja predviđeni5 zakono0.

PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU Detaljnog urbanističkog plana Sa!ine"" u Po!gori#i P$45$ri6a) :art #*1'. 5$4in" .

idejno rje-enje" u skladu sa s0jerni2a0a" odnosno urbanističko . op-tinski propisi?" broj $.#1&)" kao i iz ostale doku0enta2ije koja je radjena za kontaktna područja. @ urbani0 2entri0a indeks izgrađenosti je 0aksi0alno *"5" a indeks zauzetosti ze0lji-ta 0aksi0alno $"%. 51#$%" &$#1$" 3&#11" &$#11" &'#11" 35#13 i 3(#13) i /rogra0a uređenja prostora !lavnog grada . /odgori2e za *$1&. I7 9"t$4$l$&>i !rist ! @ postupku izrade 3etaljnog urbanističkog plana ’’Sadine’’ u /odgori2i" potrebno je po-tovati4 • usvojeno urbanističko ar5itektonsko idejno rje-enje pute0 javnog konkursa koje predstavlja sastavni dio planskog doku0enta. Azuzetno se 0ogu dozvoliti4 ostali privredni objekti" trgovački 2entri" benzinske pu0pe" uz uslov dobijanja posebni5 uslova" u skladu sa zakono0. godinu (’’Službeni list ! . .I Pra%ni $sn$% za izradu /lana sa strate-ko0 pro2jeno0 uti2aja na životnu sredinu" sadržan je u odredba0a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Službeni list !’’" br. Na drugi0 loka2ija0a indeks izgrađenosti je 0aksi0alno 1". /ovr-ine 0je-ovite na0jene su povr-ine koje su predviđene za stanovanje i za druge na0jene. =snovne s0jerni2e za izradu /lana sadržane su u /rostorno urbanističko0 planu /odgori2e (>Službeni list ! . ar5itektonsko .. 3ozvoljeni su4 sta0beni objekti" prodavni2e" ugostiteljski objekti i zanatske radnje" koje ne o0etaju stanovanje" a koje služe za opsluživanje područja" objekti za upravu" vjerski objekti" objekti za kulturu" zdravstvo i sport i ostali objekti za dru-tvene djelatnosti" poslovni i kan2elarijski objekti" objekti za s0je-taj. op-tinski propisi?" broj $." a indeks zauzetosti ze0lji-ta 0aksi0alno $". op-tinski propisi’’" br. • Gnalizu postoje6eg stanja (sagledavanje progra0ski5 za5tjeva korisnika prostora)I • Gnalizu uti2aja kontaktni5 zona na ovaj prostor i obrnuto. II Cil0 i<ra4" Plana je da se stvore planske pretpostavke za organiza2iju i uređenje ovog prostora u s0islu zadovoljavanja potreba korisnika prostora i !lavnog grada /odgori2e. 3(#13). @svojeno urbanističko ar5itektonsko idejno rje-enje pute0 javnog konkursa predstavlja sastavni dio planskog doku0enta. • @lazne podatake iz /@/1a /odgori2e (>Službeni list ! . III P$la<na $!r"40"l0"n0a =snov za de7inisanje polazni5 opredjeljenja za izradu plana" čine opredjeljenja data /@/1o0 za ovaj prostor koji0 je ova zona de7inisana sa na0jeno0 ’’0je-ovita na0jena’’. te5nički0 uslovi0a iz planskog doku0enta. Zakono0 je de7inisnao da se za izuzetno složene i atraktivne djelove urbani5 2jelina i drugi5 prostora i lokaliteta planski0 doku0ento0 0ože predvidjeti raspisivanje javnog konkursa za urbanističkko .#1&)" koji0 je planirana na0jena ovog prostora >0je-ovita na0jena?.

SADR?AJ PLANA Sadržaj /lana je de7inisan Zakono0 o uređenju prostora i izgradnji objekata" a neposredno njegovi0 članovi0a *' i *(. GRA@IČKI DIO SADR?I1 G) Gnalizu i o2jenu postoje6eg stanja i postoje6e doku0enta2ije • !eodetsko katastarski plan sa grani2a0a za koje se radi /lanI . naročito4 grani2e područja za koje se donosiI ažurne katastarske planove u digitalno0 ili analogno0 oblikuI izvod iz plana vi-eg reda lokalne sa0ouprave sa na0jeno0 povr-ina" postavka0a i s0jerni2a0a za odnosno područjeI detaljnu na0jenu povr-inaI ekono0sko . @rbanistička par2ela 0ora biti prikazana sa jasno dati0 grani2a0a" odnosi0a pre0a susjedni0 par2ela0a" objekti0a i saobra6ajni2a0a. trži-nu projek2iju" način" 7aze i dina0iku realiza2ije plana. te5ničke uslove za izgradnju objekta i uređenje prostoraI kriteriju0e za pri0jenu energetske e7ikasnosti i kori-6enja obnovljeni5 izvora energijeI veličine urbanistički5 par2ela" vrstu objekta" visinu i orijenta2iju objekta" najve6i broj spratova" bruto razvijena građevinska povr-ina i drI građevinske i regula2ione linijeI trase in7rastrukturni5 0reža i saobra6ajni2a i s0jerni2a i uslova za izgradnju in7rastrukturni5 i ko0unalni5 objekataI nivela2iona i regula2iona rje-enjaI tačke i uslove priključivanja objekta na saobra6ajni2e" in7rastrukturne 0reže i ko0unalne objekteI s0jerni2e za za-titu životne sredineI 0jere za urbanističko i ar5itektonsko oblikovanje prostoraI 0jere za za-titu pejzažni5 vrijednosti i realiza2iju projekata pejzažne ar5itekture odnosno uređenja terenaI reži0 za-tite kulturne ba-tineI ekono0sko . Bjesto i način priključenja objekta na gradsku saobra6ajni2u" na javni put" instala2ije i kablovske distributivne siste0e 0oraju biti gra7ički prikazani u plansko0 doku0entu. /lan s5odno članu *' Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta sadrži sve -to i 3etaljni urbanistički plan i idejna rje-enja objekata" tj. !ra7ički prilog doku0enta /lana 0ora sadržati građevinske i regula2ione linije za objekat sa nivela2ioni0 kota0a objekta i odgovaraju6i0 prikazi0a i analitički0 poda2i0a o planiranoj izgradnji (orjenta2ioni 5orizontalni i vertikalni gabarit). de0ogra7sku analizuI plan par2ela2ijeI indeks izgrađenosti i indeks zauzetostiI urbanističko . !ra7ički prilog doku0enta /lana 0ora sadržati jasno prikazati objekat koji se planira. 3oku0ent /lana" sastoji se od gra7ičkog i tekstualnog dijela.

An7rastruktura /laniranju in7rastrukture pri6i u skladu sa planski0 rje-enji0a i na osnovu pret5odno provjereni5 0ogu6nosti postoje6i5 0reža" 5idrote5nički5" tk i elektro instala2ija. regula2ioni0 rje-enji0aI • /ar2ela2ija" nivela2ioni i regula2ioni planI • /lan in7rastrukture (saobra6aja" elektroinstala2ija" vodovoda i kanaliza2ije" tk instala2ija" pejzažne ar5itekture)I Zakono0 traženi sadržaj prezentirati po 0etodologiji za koju se sa0 obrađivač opredijeli sa 0ogu6no-6u objedinjavanja gra7ički5 priloga.• Gnalizu postoje6eg stanja • @ti2aj kontaktni5 zonaI • Azvod iz važe6e planske doku0enta2ije. TEKSTUALNI DIO SADR?I1 P$st$0"A" stan0"1 • =pis i grani2e za5vata /lanaI • Azvod iz važe6eg /@/1a sa postavka0a i s0jerni2a0a za pred0etno područjeI • Gnaliza uti2aja kontaktni5 zona na ovaj prostor i obrnutoI • =2jena prirodni5 i stvoreni5 uslova i poten2ijala sa o2jeno0 ograničenja za planiranje prostoraI • Gnaliza postoje6eg stanja. H) /lanirano stanje4 • Na0jena povr-ina i objektaI • 3istribu2ija sadržajaI • Spratnost i karakteristike objekta sa nivela2iono . . Planiran$ stan0"1 • /rogra0sko opredjeljenjeI • /rostorna organiza2ija (na0jena povr-ina" gustina" koe7i2ijent izgrađenosti i iskori-6enosti" kapa2iteti in7rastrukture)I • =brazloženje predloženog rje-enja" pregled ostvareni5 kapa2iteta" bilans povr-ina" i urbanistički pokazateljiI • /reporuke za realiza2iju plana " etapnost realiza2ije i o2jenu tro-kova.

51#$%" &$#1$" 3&#11" &$#11" &'#11" 35#13 i 3(#13). Lakođe je obaveza da se planska doku0enta2ija radi u digitalnoj obradi.* Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Službeni list !’’" br. =brađivač /lana 6e nadležno0 organu za poslove planiranja i uređenja prostora i za-titu životne sredine dostaviti na uvid i dalji postupak" u skladu sa navedeni0 Zakono0 o uređenju prostora i izgradnji objekata" /lan sa gra7ički0 prilozi0a . Nivela2ija i regula2ija Kod rje-avanja nivela2ije i regula2ije obezbijediti potrebne ele0ente koji garantuju najpovoljnije 7unk2ionisanje unutar prostora kao i veze sa kontaktni0 zona0a. !ra7ički prilog 0ora sadržati i de7inisane grani2u katastarske i urbanističke par2ele kao i tje0ena planirani5 saobra6ajni2a" kao i sve druge analitičke podatke neop5odne za preno-enje plana na teren. Joditi računa o rje-enji0a kontaktni5 zona.aza realiza2ije i o2jena tro-kova Azrado0 /lana potrebno je sagledati 7aze realiza2ije /lana" pri če0u naročito treba voditi računa da 2jeline koje se 0ogu odvojeno realizovati" budu regula2iono de7inisane. . Saobra6aj Kapa2itet saobra6aja u 0irovanju dati adekvatno ponudjeni0 rje-enji0a i na0jena0a. Separat urbanističko . /ar2ela2ija =d početka izrade /lana" obavezno je obezbjeđivanje kvalitetni5 podloga.te5nički5 uslova @rbanističko 1 te5ničke uslove treba posebno obraditi za urbanističku par2elu i objekat i iskazati u posebno0 prilogu (separatu) koji 6e sadržati sve neop5odne tekstualne" nu0eričke i gra7ičke podatke" u skladu sa člano0 . /ejzažna ar5itektura +je-avanje0 ozelenjavanja prostora neop5odno je posti6i opti0alna pejzažna rje-enja prostora za potrebe korisnika prostora odnosno uređenje dvori-nog i uličnog zelenila./lanirati propisano di0enzionisane elektro" 5idrote5ničke i tk instala2ije" te savre0enu 7unk2ionalnu 0režu u objekti0a i za potrebe ukupnog ko0pleksa. /je-ački saobra6aj rje-avati unutar zone i povezivati sa interensantni0 prav2i0a iz kontaktni5 zona. /redložene 7aze realiza2ije /lana obavezno bazirati i na ekono0ski0 pokazatelji0a.

*$$%).11.'1#$% od *1. katastarski0 planovi0a teksto0 u 7azi Na2rta i konačnog /redloga. /ravilnika o načinu uvida" ovjeravanja" potpisivanja" dostavljanja" ar5iviranja" u0nožavanja i čuvanja planskog doku0enta (?Sl. + 9 141$$$ ili + 9 145$$ i /riliko0 izrade /lana" potrebno je pri0ijeniti /ravilnik o bliže0 sadržaju i 7or0i planskog doku0enta" kriteriju0i0a na0jene povr-ina" ele0enti0a urbanističke regula2ije i jedinstveni0 gra7ički0 si0boli0a (’’Službeni list !’’" br.urađeni0 na topogra7sko . Konačni /redlog /lana dostaviti u skladu sa člano0 3. list rne !oreM br. *&#1$). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful