Dezvoltarea durabilă a turismului prin formarea profesională şi consilierea şomerilor din mediul rural în Judeţul Mureş

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!

Titlu proiect: Dezvoltarea durabilă a turismului prin formarea profesională şi consilierea şomerilor din mediul rural în judeţul Mureş Nr. contract: POSDRU/110/5.2/G/87283

........................... 6 Alte informații relevante............................................................................................... FSE finanţează următoarele priorităţi: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor Creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi fa­ ci­ li­ ta­ rea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.... 10 2 ............................. 3 Proiect: Dezvoltarea durabilă a turismului prin formarea profesională și consilierea șomerilor din mediul rural în județul Mureș (POSDRU/101/5......... Pentru perioada de programa­ re 2007–2013.Fondul Social European (FSE) Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare........... scopul intervenţilor din Fondul Social European este de a sus­ ţine statele membre............................................... să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale................................. 1081 / 2006 privind FSE propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în perioada următoare............................1/S/75730)............................................... 4 Mai multe despre proiect...... Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliu­ lui nr................... 9 Parteneri........ De 50 de ani.... 8 Beneficiar.......................E............ Fondul Social European a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre U.......

furnizori de formare profesională.  Obiective specifice ale POSDRU: Promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate.144. OBIECTIVUL GENERAL AL POSDRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii. Domeniul Major de Intervenţie 5. camere de comerţ şi in­ dus­ trie.996 Euro (94. imm-uri. inclusiv din zonele rurale Îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii Proiectul Dezvoltarea durabilă a turismului prin formarea profesională şi con­­ si­ lierea şomerilor din mediul rural în judeţul Mureş se derulează în ca­ drul Axei Prio­ ritare 5 Promovarea măsurilor active de ocupare. ong-uri.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă. statele membre elaborează programe ope­ ra­ ţionale care sunt implementate de actori socio-economici.476. Finanţarea comunitară pentru îndeplinirea acestui obiectiv în perioada 2007 – 2013 este de 3.2013.Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) Statele membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul So­ cial European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. instituţii publice. flexibilă şi incluzivă a 1. parteneri sociali. Pentru a beneficia de asistenţă FSE. 3 . prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participa­ rea vii­ toare pe o piaţă a muncii modernă. inclusiv educația superioară și cercetarea Promovarea culturii antreprenoriale și creșterea calității și productivității muncii Facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii Dezvoltarea unei piețe a muncii modernă.650. flexibilă și inclusivă Promovarea inserției/reinserției pe piața muncii a persoanelor inactive. precum şi instituţii de învăţământ.000 de per­ soane. autorităţi locale etc. Actualul exer­ ciţiu de programare se desfăsoară pe perioada 2007.33% din alocarea financiară FSE aferentă României).

şomeri tineri. Judeţul Mureş. 4 . prin măsuri active de ocupare pentru dezvoltarea unor noi abilităţi de acces şi menţinere pe piaţa muncii în domeniul turismului.Proiect: Dezvoltarea durabilă a turismului prin formarea profesională și consilierea șomerilor din mediul rural în județul Mureș REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: Judeţul Mureş DURATA DE IMPLEMENTARE: 24 de luni Proiect de tip grant. regional-local OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI Creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoa­ nelor implicate în agricultura de subzistenţă. persoane în căutarea unui loc de muncă. şi şomeri de lungă durată din mediul rural.

motivarea prin consiliere profesională şi psihologică şi servicii de orientare. informare şi consiliere pro­ fesională.formare profesională în domenii adaptate cerinţelor pieţei locale de turism – recepţionist. creşterea nivelului de informare. agent turism. în zona rurală a Judeţului Mureş. lucrător pen­ siune.care să conducă la creşterea numărului de participanţi la formarea profesională.OBIECTIVE SPECIFICE: dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi pentru un număr de 200 persoane cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii. şomeri peste 45 de ani. 5 . Activităţi în cadrul proiectului: ampanie de informare a persoanelor din mediul rural în vederea c asigurării participării acestora la activităţi de formare profesională informarea autorităţilor locale despre proiect şi solicitarea de către echipa de management a sprijinului acestora în implementare selectarea grupurilor ţintă stabilirea şi pregătirea conţinutului cursurilor de formare în domeniul turismului organizarea cursurilor de formare informare şi consiliere/orientare profesională plasarea la locul de muncă a unui număr de 12 persoane asigurarea informării persoanelor aparţinând grupului ţintă despre oportunitatea de ocupare şi formare profesională în turism prin materiale informative Grupul ţintă este format din 200 de persoane din Judeţul Mureş. împărţite după cum urmează: 5 persoane implicate în agricultura de subzistență 100 de persoane în căutarea unui loc de muncă 95 de șomeri (şomeri tineri. şomeri de lungă durată). prin participarea la cursuri de formare pro­ fesională în meserii din domeniul turismului. ghid touristic.

Se vor organiza simulări ale prezentării şomerului în faţa angajatorului. cel puţin 85% persoane certificate în meseriile de recepţioner. Fiecare curs va fi alcătuit dintr-o parte teoretică și una practică din iar durata unui curs va fi de 360 ore. agent de turism Realizarea unor întâlniri cu persoane din grupul ţintă Activităţi de consiliere profesională şi de orientare profesională şi de orientare profesională realizate 6 . Proiectul pro­ pus aduce o notă inovatoare în domeniul vizat întrucât încearcă să schimbe mentalitatea persoanelor aparţinând grupului ţintă.V și o o scrisoare de intenţie. prin constituirea infrastructurii fizice şi de informaţie. Vor fi deasemeni activităţi de cosiliere profesională şi de orientare profesională. lucrător pensiune turistică. agent tu­ rism. Echipa de management împreună cu experţii în formare profesională vor adapta conţinutul cursurilor de formare. prin creşterea motivării şi prin cursurile de formare şi prin cursurile de formare profesională în domenii ca re­ cepţioner. dobândirea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţii practice necesare integrării pe piaţa muncii sau actualizarea ori adap­ ta­ rea acestora. să contribuie la creşterea încrederii în forţele proprii ale acestora. Cursanţii vor fi instruiţi să scrie un C. ghid touristic. ghid turistic. lucrător pensiune. Rezultate anticipate: ivel de crescut de informare a persoanelor din mediul rural N Programe acreditate de formare profesională Număr crescut de persoane beneficiare de cursuri de formare profesională. conform normelor în vigoare. realizarea dezvoltării personale.Mai multe despre proiect Proiectul va desfăşura activităţi care să permit. prin dezvoltarea şi valorificarea abilităţilor personale şi prin reintegrarea acestor persoane pe piaţa muncii.

7 .

prin dezvoltarea şi implementarea programelor integrate de formare şi de mediere pe piaţa muncii având ca efect creşterea posibilităţilor persoanelor din grupul ţintă de a beneficia de oportunităţile oferite de o piaţă a muncii în continuă schimbare. Prin modul de planificare şi realizare a activităţilor proiectului acesta se află în concordanţă cu obiectivele strategice formulate prin Strategia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi. respectiv creşterea gradului de ocupare la 65% în 2012 precum creşterea participării la formarea profesională de la un nivel de 2% în prezent la 7% în 2012.Alte informații relevante Acţiunile proiectului se află în strânsă legătură cu directile de acţiune impuse pentru atingerea acestor obiective. 8 . De asemenea proiectul contribuie la asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor în care se derulează activităţile proiectului. satisfăcând în acelaşi timp şi necesităţile acesteia.

Mediator social.oportunitate pe piaţa muncii P OSDRU 59815 Alternative pentru şomaj P OSDRU 75495 Un viitor pentru tine P OSDRU 76173 Măsuri integrate în domeniul turismului P OSDRU 87283 Dezvoltarea durabilă a turismului prin formare profesională şi consilierea şomerilor din mediul rural in judeţul Mureş 9 . instruire a trainerilor. a personalului A lte activități de servicii suport pentru întreprinderi n. SYNTHESIS MANAGEMENT CONSULTANTS – SMC SRL Este o companie specializată în consultanță privind obținerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane . PHARE. Asis­ tent so­ cial (nivel mediu).Beneficiar S. Lucrător pensiune turistică. proiecte de grant. Activități de organizare a expozițiilor.a.Fondul Social European (POSDRU .FSE).c. oferim servicii specializate pentru domeniile: A ctivități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice A ctivități ale agențiilor de plasare a forței de muncă A ctivități de contractare.C. pe baze temporare. Manager de inovare. proiecte pentru schema de ajutor de stat și schema de ajutor de minimis pentru asigurarea sănătății și secu­ ri­ tă­ ții la locul de muncă. Formator. dez­ vol­­ tare socială & instituțională. Manager îmbunătățire procese. Banca Mondială. Lucrător social. Echipa noastră este formată din experți internaționali cu o experiență de peste 20 de ani de consultanță în proiecte pentru dezvoltarea resurselor umane. De asemenea. proiecte finanțate de Uniunea Eu­ ropeană. Manager Proiect. târgurilor și congreselor Activități de servicii suport pentru învățământ PROIECTE: P OSDRU 75730 Coaching inovaţie în antreprenoriat P OSDRU 75471 Dezvoltare antreprenorială prin coaching P OSDRU 76749 Coaching . Ope­ rator introducere și validare date. Compania noastra este autorizată de către Consiliul Național de Formare Pro­ fe­­ sională a Adulților (CNFPA) pe următoarele domenii: Competențe Antreprenoriale. Oferta noastră de servicii cuprinde consultanță proiecte strategice.

întreceri sportive. spectacole. evenimente complexe. Pentru realizarea scopului propus. turism. sport. a vârstnicilor.Partener 1 FUNDAȚIA AMFITEATRU ACTIVITATE Fundaţia Amfiteatru a fost constituită în anul 2000. cu instituțiile societății civile s ă organizeze acțiuni de promovare a programelor umanitare organizate de celelalte fundații. emisiuni radiofonice și de televiziune. de sănătate.Este o organizație cu o vastă experiență în domenii precum formarea profesională. dezvoltarea societății civile și promovarea integrării europene și mondiale a României. ecologie. independent sau în colaborare cu alte persoane abilitate. a copiilor dotați. conferințe. expoziții. simpozioane. recreativ. alte organisme non-guvernamentale și guvernamentale acționând în aceeași sferă de activitate cu Fundația Amfiteatru s ă organizeze evenimente având ca scop strângerea de fonduri. protecția me­ diului înconjurător și promovarea valorilor ecologice. umanitar și ecologic. promovarea și sprijinirea tineretului. de educație populară – în general și a tineretului – în mod special s ă organizeze. independent sau în colaborare cu alte persoane abilitate. în vederea derulării de programe umanitare s ă realizeze materiale și produse publicistice și de promovare (în varianta tiparită sau electronică). promovarea valorilor autentice românești în țară și în străinătate. manifestații cu caracter cultural. târguri. cultură. asociațiile profesionale și uniunile de creație. a persoanelor cu venituri reduse. a valorilor autentice românești în țară și în străinătate. Scopul Fundației Amfiteatru este promovarea și sprijinirea activităților culturale. editarea de publicații și cărti (inclusiv difuzarea lor) în scopul realizării obiectivelor 10 . promovarea capitalului uman. precum și ajutorarea persoanelor cu probleme sociale. simpozioane și conferințe pe teme de sănătate. workshop-uri. sportiv. Fundația are în vedere următoarele: s ă acorde premii și burse s ă acorde ajutor umanitar s ă inițieze și organizeze. apărarea drepturilor omului. organizare de evenimente și seminarii. instituțiile mass-media. precum și în promovarea și sprijinirea tineretului. întâlniri cu personalități marcante din domeniile mai sus amintite s ă colaboreze cât mai strâns cu Ministerul Culturii.

care operează pe o piață domestică lărgită și care se angajează la fur­ nizarea unor servicii de cea mai înaltă calitate.1/S/57994 – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi. Euro Link Consultants este o firmă românească de consultanță care a cunoscut o dezvoltare rapidă și se adresează sectorului public și privat prin livrarea de servicii de înaltă calitate și expertiză multidisciplinară. investiție valoroasă în turismul rural românesc! T itlu proiectului: Asistență tehnică pentru prima evaluare intermediară POS DRU T itlul proiectului: Dezvoltarea Durabilă a Resurselor Umane pentru Turismul Rural din România! T itlul proiectului: Ocupații de calitate în servicii sociale T itlul proiectului: RESCUE POSDRU/84/6.C. EURO-LINK CONSULTANTS S. Este o firmă de consultanță ce oferă organizațiilor o gamă largă de servicii de con­­­­­ s­ i­ liere.L.R. sfaturi în afaceri și soluții.   Înființată în 2005. pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană T itlul proiectului: SOMEDIU – Dezvoltarea Capacității Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecției Mediului în sprijinul îmbunătățirii calității formării profesionale continue din România 11 . Euro Link Consultants a gestionat cu succes o serie de proiecte finanțate din fonduri PHARE și este implicată în mod activ în proiecte de asistență tehnică și ale Fon­ dului Social European. Euro Link Consultants a contribuit în mod semnificativ la con­ ver­ gența clienților săi din sectorul public și privat cu mediul dinamic al UE. Aceastea sunt exemple de proiecte cheie pe care le oferim ca soluții: T itlul proiectului: Pro-Competent! Calificări și Certificări de Competențe pentru o Dezvoltare Durabilă T itlu proiectului: Resursa umană. Euro Link Consultants reprezintă partenerul preferat pentru obținerea unor servicii locale de consultanță la cel mai înalt nivel de per­ formanță.Partener 2 S.

Investește în oameni! Axa Prioritată 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare Domeniul Major de Intervenție 5.54.23 www.euro-link. București Tel: 021-312. George Coșbuc nr.fundatia-amfiteatru.2 – „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1 10/5.ro Partener 2 Euro-Link Consultants Str.40 www. București Tel: 021-303. București Tel: 021-528. martie 2012 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României . 11-12. etaj 4. etaj 4. camera 2.58. Ion Creangă nr.Beneficiar și partener principal: Synthesis Management Consultants – SMC Blvd.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. camera 9.87 www. 68.2/S/87283 Editor: Synthesis Management Consultants SMC.synthesis-management.ro Partener 1 Fundația Amfiteatru Strada Popa Tatu nr. 42-44.06.