Teza de licenţă (indicaţii metodice privind regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă în instituţiile de învăţămînt superior universitar) Teza

de licenţă (TL) reprezintă o lucrare de sinteză executată în baza cunoştinţelor şi capacităţilor acumulate de student în perioada studiilor, cunoştinţelor teoretice precum şi a abilităţilor practice obţinute la disciplinele fundamentale şi cele de specialitate, a activităţii de cercetare ştiinţifică efectuată în cadrul cercetărilor ştiinţifice etc. riterii de evaluarea a perfectării şi corespunderea cerinţelor TL se prezintă în Anexa 1. Tezele de licenţă se realizează sub îndrumarea conducătorului ştiinţific la profilul respectiv, în corespundere cu direcţiile de cercetare teoretice şi experimentale ale catedrelor şi a altor sarcini şi obiective instructiv!aplicative actuale. "tructura tezei de licenţă cuprinde următorele compartimente# • $%&'(" • '(T&)*$ +&+ • onţinutul lucrării (divizat în ,%'T)L+, %aragrafe, etc ) • )( L$-'' • .'.L')/&,0'+ • ,(+1+ ,dică TL constă din 2 părţi ma3ore# introductivă, teoretică, practică (de proiect), rezumativă (concluzii finale). 4n partea introductivă (5'(T&)*$ +&+6)# • "e întemeiază selectarea temei (motivarea alegerii)7 • "e argumentează actualitatea temei7 • "e formulează problema de cercetare (sarcinile TL)7 • "e formulează obiectivul principal, cele derivate şi criteriile de atingere a lor • "e relatează despre metodele utilizate pentru realizarea TL • "e face o prezentare sumară a structurii lucrării şi conţinutului rezumativ. 4n partea teoretică a lucrării, în capitole şi paragrafe, studentul va trata concret fiecare problemă (întrebare) abordată, va elucida comparativ opiniile expuse în literatura analizată în problema vizată, va realiza obiectivele înaintate, va expune rezultatele obţinute, poziţiile personale şi va formula concluzii, recomandări şi opinii proprii, se poate aborda aspectul istoric, formula strategii, te8nologii, variante şi soluţii prioritare, cu întemeierea selectării unora din ele pentru realizarea TL. 4n TL în mod obligatoriu se cere# • Trecerea în revistă a esenţei problemelor de soluţionat, a direcţiilor principale de soluţionare a problemelor ce ţin de tema TL • ,naliza succintă a surselor bibliografice şi materialelor folosite în lucrare (reviul literaturii, istoriografia problemei, oferta pieţei etc)7

@E. a instrumentelor şi mi3loacelor utilizate. se va efectua generalizarea experienţelor. p. instrumentelor etc. . &eferinţele se numerotează prin cifre şi se prezintă fie în subsolul fiecărei pagini. limba3e. respect:nd regulile de referinţă. >??B. "). fie a sistemelor 8ard.asarabiei şi ţinutului Aerta. se vor menţiona modalităţile de realizare a obiectivelor formulate în introducere şi se vor reflecta opiniile şi contribuţia personală în studierea şi elucidarea problemei abordate. fie se indică numărul de ordine al lucrării din bibliografie şi pagina respectivă ( onform standardului). %artea practică a lucrării va conţine specificarea. . ziare: /îrneţ 8. rezumativă a rezultatelor obţinute. p.ucovinei. 4n TL se recomandă a se omite descrieri masive. "/. proceselor. 'ntroducere în te8nica cercetării. utilizarea metodelor statistice. . să se prindă şi să se fixeze problemele. .&eflectarea problemei abordate în literatura de specialitate7 • 9etodele şi procedeele de pregătire şi realizare a lucrării (efectuarea experimentului. • %ractic fiecare compartiment al tezei trebuie să se înceapă cu o examinare şi generalizare a situaţiei concrete în domeniul respectiv. editoare etc.bsolventul este obligat să facă în textul lucrării referinţele respective la sursele şi lucrările utilizate în pregătirea lucrării. posibil c:teva variante. după caz). inclusiv 8ard.asarabiei şi ţinutului Aerta. ?>. p. elemente noi la investigarea şi tratarea problemei respective.*. . comparative etc). 'storia tragică a . C>!CD. *acă se repetă pe altă pagină din lucrare# 8erman '. *e exemplu# Monografii 8erman '. p. 4n mod obligatoriu studentul va reflecta contribuţia personală în elucidarea problemei abordate. nr B.are!soft.ibliografia lucrării se perfecţioneaza în conformitate cu standardele în vigoare (vezi ='rina ondrea. 'storia tragică a . 4nc8eierea va conţine prezentarea succintă. . ?!>G. formula recomandări şi propuneri de utilizare practică etc. >??B. + necesar să se acorde mai multă atenţie proiectării informatice. Articole din culegeri. +valuarea unităţii şcolare << *idactica %ro F.are. să se propună căi de soluţionare a lor. DEEE. folosind pe larg cele mai contemporane surse te8nico!ştiinţifice. . reviste. *acă se repetă imediat# 'bidem.ucovinei.are. 8işinău >??@6).ucureşti. documentarea şi întemeierea soluţiilor de proiect.ucureşti. (u se admite expunerea textuală de la prima persoană. fie a obiectelor. designului. evaluarea eficienţeoe economice şi<sau a nivelului te8nico! ştiinţific (sistemo!te8nic.

B??.nale ştiinţifice ale $niversităţii de "tat din 9oldova. omisia pentru examenul de licenţă are dreptul de a recomanda pentru publicare cele mai valoroase lucrări. omisia pentru examenul de licenţă decide dacă aceeaşi lucrare. >???. Tranziţii globale şi parţiale# cazul +uropei de est. după şedinţa omisiei pentru examenul de licenţă.p8pKidLD2MidNne. cele bazate pe munca de cercetare a studentului sau înfăptuite pe baza unui original material experimental. >@ ianuarie DEE>. 4n cazurile cînd voturile se împart egal.usm. Aotărîrea comisiei pentru examenul de licenţă este definitivă şi nu poate fi revăzută. %entru susţinerea tezei de licenţă se acordă pînă la o oră academică pentru fiecare student. cu o simplă ma3oritate de voturi. în primul rînd.sL>2 +xemplu de prezentare în %o. *acă se repetă. ca şi la monografii. seria =Htiinţe socio!umane6. iurea . p. *ecizia asupra notei de la susţinerea tezei de licenţă se ia la şedinţa înc8isă a omisiei pentru examenul de licenţă prin vot desc8is sau secret. votul %reşedintelui omisiei pentru examenul de licenţă este decisiv.EE.md<index. care conţin recomandări şi propuneri importante de ordin teoretic şi practic. poate fi prezentată sau nu la o susţinere repetată sau de a sc8imba tema lucrării de licenţă. &usu T. &ezultatele susţinerii lucrării se comunică studenţilor în aceeaşi zi. 4n . %erfectarea tezei I vezi Ghidul de perfectare a tezelor pe site!ul facultăţii# 8ttp#<<p8Js.er%oint vezi mai 3os în Anexa 3. după reflectările necesare.0runtaşu %.. /lobalizarea ca destin << 0ăclia. . 4n cazul cînd lucrarea a fost apreciată cu o notă sub G. 8işinău.

etc în procesul fundamentării actualităţii temei.. nea3unsurile lucrării) .probarea rezultatelor (confirmate prin acte. riteriu de estimare %regătirea teoretică şi practică a autorului (iscusinţa colectării. "tudentul trebuie să demonstreze cunoştinţele acumulate în procesul de învăţăm:nt. utilizării cunoştinţelor practico!teoretice. a normelor şi standardelor. practicilor evaluare criteriilor de atingere a scopului) 'mportanţa practică a rezultatelor obţinute . ) alitatea perfectării (+valuarea perfectării şi corespunderea cerinţelor. expunere. sistematizării.portul personal în realizarea TL (independenţa g:ndirii.Anexa 1 $nul din criteriile de bază de estimare a TL este nivelul de argumentare a actualităţii temei şi a deciziilor de proiect.. riterii de evaluarea a perfectării şi corespunderea cerinţelor TL (de către conducător şi comisia de examinare) (r. materialelor metodice speciale. D. G. @. B. O. C. 2. a locului şi rolului în domeniul respectiv. iscusinţa utilizării metodelor teoretice studiate şi a literaturii te8nico!ştiinţifice. publicaţii etc) (ota generală recomandată (vezi Anexa 2) .rgumentarea actualităţii temei TL (eventual şi a deciziilor de proiect) (outatea (prin modul de abordare.) +valuarea conţinutului (corespunderea conţinutului şi denumirii TL teoriilor. d<o >. soluţionare.are în realizarea TL) . a surselor bibliografice te8nico!ştiinţifice şi instrumentelor soft.

plicată. nu numai pentru 9oldova. 9ottoul tezei „Performanţa. şi poate fi considerată ca o lozincă a vremii. o listă de 2C izvoare bibliografice. evaluare şi raportare a edificării "ocietăţii 'nformaţionale şi a unoaşterii în 9oldova Lista de 2C izvoare bibliografice. caracteristică pentru toastă lumea. 2 figuri. (ivelul pregătirii teoretice destul de avansat i!a permis să sintetizeze problematica şi genereze principii şi abordări noi de edificare a "' . &ezultatele lucrării au fost raportate la . proiecte propuse spre elaborare şi implementare pentru anii DEE>!DE>E.ragaru . $. economic social şi spiritual.itQDEEB.Anexa 2 AVIZ asupra tezei de licenţă a studentei anului P. lucrarea se admite spre susţinere şi nota generală recomandată este >E (zece). sînt iluzorii în afara tehnologiilor specifice avansate . scopul lucrării a fost atins. patru capitole.". c8estiuni de pregătire a populaţiei pentru traiul în "ocietatea 'nformaţională. înc8eiere. dezvoltarea economiei electronice. direcţiile de bază ale tranziţiei ţării spre o societate informaţională.nformatica şi !elecomunicaţiile" caracterizează din plin actualitatea temei. precum şi 'niţiativele $niunii +uropene privind dezvoltarea "ocietăţii 'nformaţionale şi a unoaşterii ("' )şi trecerea la noua economie bazată pe cunoaştere. 5)rientări şi opţiuni strategice în dezvoltarea te8nologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii în 9oldova6 se examinează obiective globale şi priorităţi. cuprinde ?O pagini.plicate (. ap 'P 5 adrul legislativ şi instituţional6 caracterizează starea de lucruri în 9oldova. la care se fac numeroase referinţe. importanţa social!politică. Teza este bine documentată. 4n cap '''. eficienţa şi competitivitatea unei societăţi moderne.'' 5"ocietatea 'nformaţională în &epublica 9oldova6 se analizează particularităţile tranziţiei 9oldovei spre o societate informaţională. Teza examinată constă din introducere. B sc8eme. corespunde cerinţelor pentru aşa gen de lucrări. 4n cap. care ar crea şi asigura condiţiile necesare pentru accelerarea alinierii la nivelul internaţional.9 NNNNNNNNNNNN Tudor . scrisă într!un limba3 accesibil. evoluate în plan politic. opţiuni strategice în dezvoltarea domeniului te8nologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor. detectă o iscusinţă deosebită a studentei în utilizarea cunoştinţelor teoretice şi surselor te8nico!ştiinţifice în realizarea tezei. şi au trezit un viu interes al auditoriului.%.' 5"trategia informaţională şi noua economie6 se examinează cadrul conceptual general. specialitatea 'nformatică şi Limbi 9oderne . onducător ştiinţific conferenţiar universitar la catedra 'nformatica . prezintă interes practic concret pentru edificarea "' în &epublica 9oldova. 4n cap.% pe tema Strategia Informaţională Naţională a Republicii Moldo a Lucrarea prezintă o sinteză a strategiilor de informatizare a societăţii noastre. 2 tabele. caracteristeice pentru 9olodva. proceduri de urmărire. rolul şi sarcinile primordiale ale statului în asigurarea tranziţiei spre "' .

ca ba.0./.-ite . • pentru persoane 3uridice şi persoane fizice. (cadrul D I actualitatea şi importanţa temei) $e ce am ale-1 prin ce e-te actuală 3i cui e-te intere-antă tema pre. . *upă mai multe izvoare ! în fiecare minut pe 'nternet apare un site Reb. • pentru cei ce doresc să publice şi<sau să regăsească informaţii pe 'nternet ( adrul B I"copul lucrării. %ropun atenţiei dvs teza de licenţă întitulată *+eb.&.&$. T$*)& . • 9işcarea omenirii către "ocietatea 'nformaţională şi a unoaşterii. %unerea pe 'nternet la un loc a datelor stocate digital. comunicaţii şi afaceri.ă a afacerilor pe Internet/ ( adrul > I denumirea temei) 0norată a-i-tenţă1 -timaţi colegi1 mult -timaţi membri ai comi-iei de -tat2 9ă numesc Tudor . +&'L)& H' R+. student la specialitatea Te8nologii 'nformaţionale. conducător ştiinţific. obiectele de studiu) *eci. şi utilizarea ulterioară a acesteia în scopuri proprii.entată4 0iinţa umană este făcută să comunice.intă intere-6 • pentru cei ce doresc să desc8idă sau să efectueze afaceri electronice on!line ca fiind unul din instrumentele cele mai performante de afaceri.nul P. sunetului şi imaginii (multimedia). pentru promovare personală. Anume ace-tea 3i determină actualitatea tematicii abordate5 &ematica pre. textelor.L'-. +!. ca ba. • 4n care 'nternetul este o platformă globală de informaţii.-ite . au condus la răsp:ndirea explozivă a utilizării sistemelor moderne de telecomunicaţii. în fiecare G sec se înregistrează o nouă '% adresă.!"'T+! $&'L)&# . • 9a3oritatea cărora se finalizează cu un Reb!site. 0biectele de -tudiu -unt6 Internetul1 Afaceri pe Internet1 +eb 7 te8nologiile1 "tape1 in-trumente1 te8nici de reali. a computerelor personale şi serviciilor electronice de informaţii şi a Reb!ului.are a +eb re-ur-elor .Anexa 3 S!"NARI# $" %R"Z"N&AR" A &"Z"I $" 'I!"N() *+eb. care doresc să stabilească o prezenţă a sa pe 'nternet.)pentru a!l pune în actualitate pe omul de afaceri cu posibilităţile oferite de Reb în dezvoltarea unei afaceri. din ce în ce mai multe firme şi persoane particulare vor să stabilească prezenţa sa pe 'nternet. scopul tezei constă în .) pentru a evalua posibilităţile de desc8idere a unei e I afaceri .ragaru.(.ă a afacerilor pe Internet/.

!apitolul doi pre. DC izvoare bibliografice şi circa >EE 'nternet adrese de Reb site!uri utile în dezvoltarea unei afaceri pe 'nternet şi realizarea de Reb resurse. se analizează unele business!modele de site!uri. 'nternetul din fenomen te8nologic se transformă în unul social prin participarea utilizatorilor. desigur în cazul unei lansări de succes. la structurarea lui actuală. . patru capitole.intă o tentativă de demonstrare a impactului decisiv a e! afacerilor asupra dezvoltării societăţii. din ce în ce mai numeroşi. şi bibliografie.( adrul 2 I"tructura şi caracteristicile lucrării) %entru realizarea temei lucrarea a fost structurată în introducere. virusurile informatice. s!a transformat în platforma globală de comunicaţii şi afaceri. • publicarea de informaţii. 8aUerii. %&'( '%. "' ) 'nternetul în primul r:nd este un fenomen te8nologic. *ezvoltarea 'nternet a fost puternic impulsionată în >?@D de e!mail. provoacă globalizarea.LS . ( adrul G I >. 9n cadrul primului capitol se examinează 'nternetul şi Reb!ul ca infrastructura şi suport a afacerilor electronice. 9odalitatea de afişare a informaţiilor pe 'nternet are loc în mare parte prin intermediul Reb! site!urilor. . înc8eiere. astfel că în cadrul capitolului B în mod special se efectuează o sistematizare. 4n >?CC apar primele comentarii şi reacţii privind vulnerabilitatea te8nologică a 'nternetului. se subliniază impulsionarea dezvoltării 'nternet de către Reb. T+&'"T' 'L+ L$ &S&''# Lucrarea cuprinde ?? pagini. D anexe. clasificare a acestora. şi ca o inter!reţea (globală) de reţele are două aplicaţii principalele# • comunicaţia rapidă şi sigură între persoane aflate la distanţe mari. '(T+&(+T$L ! *'9+("'$(+. demonstrarea posibilităţilor lărgite ale e!learningului. se prezintă o metodologie de realizare în sine a Reb I site!urilor. cel de susţinere a unor afaceri existente precum şi modele de lansare a unor noi afaceri cu toate efectele pozitive ulterioare lansării acestuia. subliniind în mod special modelul publicitar. se atenţionează asupra riscurilor informatice. se caracterizează etapele principale. 'nternetul ca reţea globală de informaţii. #lterior1 :n capitolul patru. ale utilizării 'nternetului în realizarea unor afaceri. devine o alternativa virtuala a realităţii TcJberspaceT ( adrul O IPulnerabilităţile şi criza 'nternetului) 'nternetul îşi are şi el problemele sale. iar din >??E a cunoscut o dezvoltare explozivă datorită Rebului. 'nternetul devine dimensiunea de bază a "' . %rincipalul element de vulnerabilitate al 'nternetului răm:n atacurile.&. dat fiind importanţă cu care trebuie tratat acest proces la fiecare din etapele creării lui. 4ntr!adevăr. . D figuri. precum şi utilizarea acestuia drept sursă principală de realizare ale bunurilor unui agent economic.stfel.

Termenul (oua +conomie (ne. e!learning ş.stfel se creează ciber!spaţiul global. Pe inovare. erodarea rapidă a cunoştinţelor. Noua economie repre. >. la distanţă şi în timp real. (cadrul C (oua economie şi e!afacerile I expres prezentare) 'nternetul reprezintă un mediu prielnic pentru afaceri şi comunicaţie. . 2. e!publicitate. Noua economie este o economie globală. combin:nd toate te8nologiile actuale într!un singur cadru de lucru în care sunt integrate diferite dispozitive electronice (telefon. de neapartenenţa cu drept de proprietate nimănui. (oile te8nologii ale informaţiei şi comunicaţiilor oferă noi forme de educaţie şi instruire7 instruirea la distanţă. de desc8iderea lui extraordinară. omerţul exterior şi pieţele de capital sunt conectate la nivel global şi operează continuu (D2 ore<zi. un spaţiu virtual în care corespondenţa se face prin email. ele mai importante Tmaterii primeT ale noii economii sunt cunoştinţele şi capacitatea inovativă. . economJ) este folosit din ce în ce mai mult în ultimii ani şi este înţeles de cei mai mulţi.". Piteza de înnoire te8nologică. ca fiind ec8ivalent cu economia bazată pe 'nternet ('nternet economJ) sau economia digitală (digital economJ).intă o sinteză complexă între economia digitală ('nternet Q bunuri şi servicii digitale Q noi modele de afaceri Q noi moduri de muncă) Q globalizare Q inovare Q dezvoltare durabilă.  "isteme financiare .a. +!licitaţii. 0ără inovare nu poate fi vorba de o nouă economie. inovarea este capacitatea de a asimila şi de a converti cunoaşterea nouă pentru a îmbunătăţi productivitatea şi pentru a crea noi produse şi servicii. G. cerinţele competitivităţii necesită o actualizare continuă a cunoştinţelor şi adoptarea noului concept de formare continuă de!a lungul vieţii.G ani. tele!învaţă etc. calculator portabil etc). Noua economie -e ba. D.ă pe noile te8nologii digitale. %rodusele realizate în noua economie au o nouă proprietate# cunoştinţele.  +! afaceri  "isteme de omerţ electronic  %ieţe virtuale. se tele!lucrează. +!magazine. +!Pitrine.9ulte persoane consideră că 'nternetul astăzi trece printr!o criză de identitate. fax. Pe învăţare. Pe cunoaştere. 4n contextul noii economii. B.. @ zile în săptăm:nă). *ezvoltarea vertiginoasă a 'nternetului a fost cauzată anume de gratuitatea lui.ea. 9edia de viaţă a aptitudinilor (abilităţilor) unui lucrător (anga3at) este B. cauzată de comercializarea considerabilă a 'nternetului şi scindarea spaţiului c:ndva unic şi integru al 'nternetului în două tabere# comercială şi academică. se tele!cumpără. etc  +!marUeting. 4n acest nou tip de economie se urmăreşte exploatarea maximă a potenţialului produselor şi serviciilor bazate pe informaţie. universităţi virtuale. (cadrul @ ! (oua economie &olul nou al informaţiei în condiţiile 'nternetului a desc8is perioada unei noi economii.

c8iar dacă ele nu au caracter comercial. via pagini personale. c8iar dacă ele au cel mai mare număr de vizitatori. . %entru accesul la informaţii poate plăti sau clientul. +!asigurări  "isteme de învăţ:m:nt  +!learning (distance Ilearning).  "ite!uri comerciale ! oferă consumatorilor diverse servicii. +&'L)& I dacă la acest moment timpul este de3a depăşit ! doar citiţi cadrul)  %ortalurile sunt cele mai noi inovaţii în reţea şi c8iar cele mai puţine. în funcţie de informaţia amplasată pe site. sau de prezentare (carte electronică de vizită). '%!telefonie. pot conţine funcţii de căutare. amplasarea paginii proprii. etc  omunicaţii  +!mail. +!.. +!plăţi. +ste bine să deosebim site!uri gratuite. scopul site!ului. încep:nd cu v:nzare de mărfuri şi termin:nd cu oferirea serviciilor financiare. de navigare. 'ntranet. gratuit sau contra unei plăţi simbolice. %roblema de bază a acestor site!uri constă în asigurarea unicităţii informaţiilor  "ite!uri corporative asigură prezenţa virtuală a firmelor şi ofertelor lor pe 'nternet. . procurarea de mărfuri şi servicii.eb!siteurilor ! o expres comentare a desenului) 4nainte de construirea site!ului o decizie importantă ce trebuie luată este tipul lui. artea de vizită oferă informaţii ample. teleconferinţe  /estiune şi e!guvernăm:nt  +!guvern. . care uneori ating sume astronomice. a planifica şi urmări realizarea resursei pe tot ciclul vieţii.-S . dar mai des ele îmbină ambele funcţii. diverse nomenclatoare şi îndrumare. ce au ca scop accesul la informaţii. %ot fi de două tipuri# de reclamă. sisteme de regăsire a informaţiilor. tele!centre. "ervici tipice integrate în portal ! poşta electronică. şi cu bugete alocate. acces la noutăţi. etc. ca regulă oferite consumatorului separat. sau stăp:nul informaţiilor. în primul r:nd. tele!3ocuri etc (cadrul ? lasificarea .0. de cantitatea de informaţii prezentate. manuale virtuale. teleservicii. +!banUing . nivelul traficului depinde. detaliate despre firmele şi ofertele sale.iblioteci virtuale. are n!ar fi tipul site!ului ! scopul principal al tuturor activităţilor legate de crearea<promovarea unui site este acela de a creşte traficul acelui site. de calitatea site!ului şi de permanenta reînnoire a paginilor acestuia. cursuri automatizate. ( adrul >E R+.stfel de site!uri pot avea cele mai diverse ar8itecturi. etc  "ite!uri informaţionale ! servere. "emnifică concentrarea diverselor servicii. 'ar la r:ndul său. organizaţii virtuale etc  Teleactivităţi. teleconferinţe. . +xtranet. +!trading. ! "'T+ . în cadrul unui singur site. pentru a aloca resursele necesare.

 9odel de susţinere a afacerii existente !"e utilizează în cazurile c:nd firma are un business real. nu pot fi comercializate pe pieţele obişnuite. "arcinile de bază ale acestui model# . la c8eie. care în mod normal. etc)7 0ormarea loialităţii. în funcţie de scopul siteu!lui. inclusiv în dezvoltarea şi promovarea site!ului7 implicarea activă a utilizatorilor în viaţa site! ului (participarea la discuţii. orientarea spre auditoriu. 'nternet!pasa3e. anc8ete. sau firme cu activitate adiacentă.)rganizarea noilor canale de desfacere a produselor.! "'T+) .cestea pot fi burse virtuale. lucrări. dar etapele c8eie pe care . ( adrul >> +T. videotelefonie) ş.  . care este rezultatul activităţii unor firme specializate în domeniul Reb!designului. pe posibilităţile unicate a lui.cestea sunt site!uri de pieţe virtuale. magazine. 'nternetul permite de asemenea crearea unei afaceri prin comercializarea unor produse. şi promovarea mărcii comerciale a companiei şi<sau a mărfurilor firmei7 asigurarea utilizatorilor cu informaţii privind serviciilor ante! şi post!v:nzare7 asigurarea v:nzărilor directe. cum ar fi '"%. sau propriile bro. semnificaţia site!ului.-+ *+ &+. sisteme de plată.sere. +ste de menţionat că există o serie de soluţii gata. inclusiv şi între firme7 . adaptate nevoilor lor specifice. de la c:teva sute p:nă la c:teva milioane de dolari "$. segmentat sau din contra.%+ H' 0.modele de -ite.. bazate pe utilizarea 'nternetului ca mediu de dezvoltare. %entru cei ce au ecis totuşi realizarea unui Reb I site. magazine virtuale. licitaţii etc Iexaminate în capitolul anterior. în mod esenţial referindu!ne la comercializarea proprietăţilor intelectuale. suprafaţa de acoperire. "arcinile de bază ale acestui model# lansarea publicităţii.a.u-ine-. destinat celei mai largi mase posibile.L'-. 9ulte din soluţii au o gamă largă de preţuri.uri  9odelul publicitar! se creează în scopul de a forma un auditoriu stabil.tragerea primară a vizitatorilor pe site. concursuri. ontactul cu acest auditoriu se vinde beneficiarilor de reclamă. fie concret. sau sponsorilor. pentru lărgirea arsenalului de instrumente pentru colaborarea pe piaţă. licitaţii virtuale. să!si construiască propriile site!uri. servicii cu plată ('%!telefonie.&+ R+. senzaţiei de comunicaţie. este nevoie de a parcurge anumite etape. (u există metode si procedee standard de divizare a procesului de Reb!design în etape şi faze bine stabilite. 4n aşa caz site!ul ca instrument de marUeting devine o parte componentă a proceselor de business a firmei..  9odel de creare a unui business nou 'nternetul susţine posibilităţi avansate de creare a noilor tipuri de business. .stăzi tot mai mulţi sunt cei care vor să între pe Reb. de apartenenţă la societatea site!ului. virtuale. inclusiv şi pe 'nternet (în cazurile în care este posibil răsp:ndirea prin intermediul 'nternetului). pentru o serie de afaceri electronice.

E5 'i-ta de di-cuţii5 %entru a creşte gradul de interactivitate cu vizitatorii se poate seta în pagină o listă de discuţii 1F5!ontoare de pagina • • • • • ( adrul >B 9ac8etare . texte clipitoare.udienţa reprezintă publicul ţintă pentru care este destina site!ul Reb. termenii de realizare. $nde cititorul poate să!şi scrie impresiile şi comentariile după vizitarea unui site.cest 5ce6 nu semnifică o simplă denumire a afacerii. ( adrul >D %lanificare Reb!site! foarte succint. ci o descriere completă şi detaliată. setările calculatorului sau eventualele disfuncţii ale vederii <5 !onţinut5 %rincipalul motiv pentru care oamenii accesează 'nternetul este căutarea de informaţii într!un domeniu sau altul. orarul (graficul) realizării etc 25 Audienţa5 . @5 AeedbacB (interacţiunea cu vizitatorii). rezoluţia sau dimensiunile ecranului.eb!site ! foarte succint.dică e necesar a determina 5 +6 anume se doreşte a realiza (cu ponderea semnificativă de circa ?EV) şi numai după aceia te8nica realizării 5 $96 (circa >EV). precum şi a resurselor disponibile.. +ste un element critic.. C5 !ărţi de oa-peţi Dgue-tbooB-). sfaturi. %e 'nternet se poate realiza foarte uşor o comunicare în ambele sensuri. indiferent de bro. "ă examinăm succint fiecare din aceste etape. mici secrete etc. . onţinutul site!ului trebue să ofere informaţii de actualitate. practic! doar de citit cadrul) "til de scriere# de aran3are în pagină7 folosirea spaţiilor goale etc /rafica# nu excesivă Legături# 'nterne. externe. =5 !op>rig8t5 $n site Reb reprezintă o operă de creaţie intelectuală şi poate constitui obiect al dreptului de autor. mişcarea textului (scrolling marWues). practic! doar de citit cadrul) 15 Scop5 . deoarece designul site!ului şi conţinutul acestuia sunt în str:nsa legătura cu audienţa 35 Acce-ibilitate înseamnă că orice utilizator trebuie şi poate să aibă acces la site!ul elaborat.serul pe care!l foloseşte. ?5 "fecte -peciale5 9ulţi Reb!designeri folosesc diverse Tefecte specialeT pentru a da o notă spectaculoasă paginilor pe care le!au realizat. care are în vedere descrierea propriu zisă a site!ului şi proprietăţilor lui. %rintre cele mai folosite se pot enumera# imagini animate.trebuie să le urmăm sunt cele patru tradiţionale pentru orice proiect (vezi cadrul >>). relative (avigare# legături textQ8ărţi graficeQ butoane de navigareQ liste derulanteQ pagini generate dinamic Q 8arta site!ului *ivizare ecran cu cadre (frame)<"au divizare ecran cu tabele .

. %+&L.. 9icrosofr 3if . 9peg etc) ( adrul >G %ublicare ! doar de citit cadrul fără comentarii) .ppac8e etc) .s (T.nunţuri publicitare Liste de discuii (e. 'nformix etc) Limba3e de programare scripturi. Yava.• • • • • • • • ( adrul >2 'nstrumente de programare site Q soft. modificări. control legături.ser ('nternet +xplorer (etscape (avigator etc).are ! doar de citit cadrul) ") (Rindo. . 9J"XL..) +ditoare grafice.ro. reacţii la feedbacU etc ( adrul >O %romovarea unui site Reb ! doar de citit cadrul)) %romovare on!line 9otoare de căutare *irectoare 9arUeting prin email Liste email T )pt!'nT -iare electronice . navigare. Linux etc) Reb "ervere (''".legere gazdă Reb o gratuită o o plată5 Transfer site pe calculatorul!gazdă Perificare şi validare funcţionare o Perificare text. . Limba3 de programare AT9L +ditoare AT9L(*reamReaver. audeo.sgroup "c8imb de banere "c8imb de legaturi 'nele Reb 0işiere semnătura . appleturi (%A%.aze de date (9s"XL.dobe %8otos8op. %remii ( adrul >@ &ezumat) • • • • • • • • • • • • • • • +!afacerile ocupă un segment important în piaţa afacerilor globale . timpi etc 4ntreţinere şi actualizate site o 4mbunătăţiri.utoresponder %agini 00."% etc) . video (. $nix.legere nume de domeniu pentru site o propriu (contra cost) o furnizat de o firma (gratuit).9icrosoft0ront%age .nimator.

eb!designului • Reb!ul se află într!o continuă transformare şi dezvoltare • Reb!ul şi e!learningul pare să aibă un impact neaşteptat de mare asupra societăţii contemporane V) M#'(#M"! %"N&R# A&"N(IA A!0R$A&) .• *in ce în ce mai multe firme şi persoane particulare vor să stabilească prezenţa sa pe 'nternet • n"e dezvoltă o industrie a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful