You are on page 1of 1

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA

ETA KULTURA SAILA
Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza
Langile-hornikuntza

ORDEZKAPENAK EGITEKO HAUTAGAIAK,
2014/2015EKO BIRBAREMAZIOA:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Gestión de Personal
Provisión de Personal

CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES, REBAREMACION
2014/2015:

- IRAKASLEAK
- HEZKUNTZA BEREZIKO LAN-LEGEPEKO
PERTSONALA

- PERSONAL DOCENTE
- PERSONAL LABORAL DE EDUCACION ESPECIAL

Hasiko da 2014/2015 ikasturtean ordezkapenak egiteko
hautagaien merezimenduak birbarematzeko urteroko prozesua.
Hori dela eta, 2014ko apirilaren 24tik maiatzaren 9ra bitartean
eskura
egongo
da,
Internet-eko
helbide
honetan:
www.irakasle.net (erabiltzaile eta pasa-hitzaren bidez sartuko
da) hautagai bakoitzaren fitxa, haren datuekin.

Se inicia el proceso de rebaremación anual de los méritos de los
candidatos/as a sustituciones para el curso escolar 2014/2015.
Por ello, la ficha de cada candidato/a con sus datos estará
disponible desde el 24 de abril al 9 de mayo de 2014 en la
dirección de Internet: www.irakasle.net (se accederá mediante el
usuario y contraseña correspondiente).

2014ko apirilaren 25etik maiatzaren 9ra bitartean, jarduera
hauek egin ahal izango dira:

Aukeretan ON-LINEren bidez aldaketak egitea, iragarki
honen bukaeran adierazitako Internet-eko helbidean
argitaratuko diren argibideen arabera.

Desde el 25 de abril al 9 de mayo de 2014 se podrá:

Ondorengo tokietan merezimendu berriak barematzeko
eskaerak edota alegazioak aurkeztea:

Realizar modificaciones ON-LINE en las opciones, según
las instrucciones que se publicarán en la dirección de
internet indicada al final del presente anuncio.

Presentar solicitudes de baremación de nuevos méritos
y/o alegaciones en:

- Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzak: astelehenetik
ostiralara 08:30etik 13:30era
(ALDEZ AURREKO
HITZORDUAREKIN)

- Delegaciones Territoriales de Educación: de lunes a
viernes de 08:30 a 13:30 horas. (CON CITA PREVIA).

2014ko apirilaren 24tik aurrera Internet-eko helbide
honetan: www.irakasle.net, eskura egongo da aldez
aurreko hitzordua eskatzeko aplikazioa

La aplicación para pedir cita previa estará disponible a
partir del día 24 de abril de 2014 en la dirección de
internet www.irakasle.net.

Beste lekuak:

Otros lugares:

- Zuzenean.
- Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza hitzarmena izenpetu
duten udalen erregistroak.

- Zuzenean.
- Registros Municipales de los Ayuntamientos que han
suscrito Convenio de colaboración con el Gobierno Vasco.
- Oficinas de Correos.
- Demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento
Administrativo Común.

- Posta bulegoak.
- Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 legeak 38.4. artikuluan azaltzen dituen gainontzeko
tokiak.
Prozesu honekin zer ikusia duen beste edozein informaziorako
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren web orrian
kontsultatu beharko da, honako helbide hauetan:

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net → Langileak →
Langile hornikuntza – “Irakasleak” edo “Irakasle ez diren
langileak”, kasuaren arabera → Ordezkapenetarako
izangiak.
http://www.irakasle.net

Ordezkapenetarako
izangaiak.

Para más información relacionada con este proceso consultar en
la página web del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura, desde las direcciones:

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net. → Personal →
Provisión de personal – “Docentes” o “No docentes”,
según el caso → Candidatos/as a sustituciones.

• http://www.irakasle.net → Candidatos/as a sustituciones.