You are on page 1of 146

Shakespeare

II. RICHARD KIRÁLY
(Fordította: Szász Károly)

Tartalom BEVEZETÉS ELSŐ FELVONÁS.
I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN.

IV. SZÍN.

MÁSODIK FELVONÁS.
I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN. IV. SZÍN.

HARMADIK FELVONÁS.
I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN. IV. SZÍN.

NEGYEDIK FELVONÁS.
I. SZÍN. II. SZÍN.

ÖTÖDIK FELVONÁS.
I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN. IV. SZÍN. V. SZÍN.

SZEMÉLYEK
II. Richard király. Langley Edmund, yorki herczeg a kir. nagybátyjai.

Gaunt János, lancasteri herczeg Bolingbroke Henrik, Herefordi herczeg, Gaunt fia; a későbbi IV. Henrik király. Aumerle herczeg, York fia. Mowbray Tamás, norfolki herczeg. Surrey herczeg. Salisbury gróf. Berkley gróf. Bushy, Bagot, Green, Richard király teremtményei. Northumberland gróf. Percy Henrik, fia. Lord Ross. Lord Willoughby. Lord Fitzwater. Carlislei Püspök. Westminsteri Apátúr. Lord-Marshal. Egy más Lord. Exton Pierce. Scroop István. Egy walesi csapat kapitánya.

Richard király neje. Csak I. sem kinyomtatását. Jakab uralkodása alatt juthatott e jelenet színpadra. Lovászlegény s más Kiséret. Özv. . Richard első negyedrét-kiadása 1597-ben jelent meg. A két elsőben nincs meg a negyedik felvonás lemondási jelenete. Lordok. hogy „a parlamenti jelenetnek és Richard király letételének új hozzátételeivel” van ellátva (new additions of the Parliament scene and the deposing of King Richard). Általában a kiadások számából ítélve. Hírnökök. Erzsébet korában a censura nem engedte meg e jelenetnek sem színpadi előadását. Katonák. BEVEZETÉS Már a költő életében négy negyedrét-kiadás jelent meg e drámából. mert a mint alább a jegyzetben megemlítjük. a mi nagy népszerűségét bizonyítja. Kertészek. Hamlet kivételével. a második 1598-ban Andrew Wise kiadásában. Hölgyek. York herczegné. II. Tisztek. mely egy királynak trónjától való megfosztását tűnteti fel. s nem tűrhette a színpadon oly jelenet előadását. mely szintén fölvehette már a dethronizálás jelenetét. A gyanakodó királynő folytonosan veszélyektől féltette trónját. s a két későbbi negyedrét-kiadás. a királyné kiséretében.Királyné. voltak Shakspere életében legkedveltebb művei. a másik kettő 1608-ban és 1615-ben Matthew Law kiadása volt. Börtönőr. e historiák. Gloster herczegné. az angol történetből merített drámák. czímlapján figyelmezteti az olvasót.

de maga a forrás is. s III. mint később. A második tetralogiát. a király e darabban ravaszúl tőrbe csalja Glostert. vajjon lesz-e még belőle király. Richardjában. a krónikák sokkal világosabbak és egyszerűebbek. vajjon régiebb-e. Richard történetének épen azon részeit foglalja magában. Richard-ban a Yorkház megsemmisülését és a pártosságot megbosszuló végzetszerű igazságszolgáltatást festi. Mind oly vonások és események. melyek még ifjúkori fejlődésének korszakából valók. azt sem lehet sokkal előbbre tenni az első kiadás esztendejénél. Richard. az 1611-ik év ápril 30-ról megjegyzi. Forman naplója. Henrik három részében a Lancaster-család hanyatlását és bukását. Henrik közé helyezzük. a mennyiben II. mint Shakspereé. hogy ő nem. melyből merített. s aztán hitszegőleg kivégezteti. Ez utóbbiakban a költő ereje. mely VI. ha III. s legvalószínűbb. Richard és IV. midőn a két rózsa bonyolúlt küzdelmeiről írnak. Richard-ján kívül volt még egy másik dráma is e királyról. előbb írta. melynek négy drámájában (II. Richard czímű tragédiát látott. 1597-nél. Henrik) a Lancaster-ház felmagasztaltatását és dicsőségének délpontját mutatja be. mint az első tetralogiát. E másik Richard-dráma nyomaira véltek találni Essex gróf elítéltetésének okmányai között is. Henrik két része és V. melyeket Shakspere mellőzött. IV. mintegy pótlék és bevezetés gyanánt. mely Jack Straw fölkelését és leveretését. melyek nincsenek meg Shakspere II. vagy pedig utána készült. melyet az újabb időben hoztak nyilvánosságra. Lancaster herczeg megkérdez egy bölcs embert. hanem fia lesz király. s azt a választ nyeri. Shakspere nem írta chronologiai rendben történeti drámáit. nagybátyját. férfi korának teljessége. Gloster herczeg lázadását és Lancaster herczeg cselszövényeit adta elő. Shakspere II. Midőn a gróf híveivel fölkelést tervezett Erzsébet királynő . hogy e napon a Globe-színházban egy II. mire felakasztatja a bölcs embert. tragikai és komikai művészete tisztább és kedvesebb kifejezést nyer. hogy a veszedelmes titok vele együtt sírba szálljon. Dr. csak arra nézve térnek el a vélemények. mint az előbbiekben.A mi a dráma származási évét illeti.

Ez adat azonban inkább vonatkozhatik Shakspere II. Richardjára. III. hogy Shakspere forrása nem ez volt. Forman látott. mint arra. Különben akár mint áll a dolog. Henrik által. melyből többi történeti drámáját is merítette. a York-ház fölemelkedését. II. hogy a kedélyeket ezzel is a lázadásra buzdítsák. (1327–1377. Richard letételéről szóló darabot”. Richard elseje a dráma-cyklusnak. negyven shilling kárpótlást adtak neki s az előadás megtörtént. melyet dr. élettel és színnel teljes történeti képeiben állítja elénk. Bevezetésűl álljon itt az angol királyi ház nemzetségi fája. végre a két ellenséges ág egyesülését s a pártviszály kiegyenlítését VII. mely Anglia történetének egyik legviharosabb részét adja elő összefüggő. mert amabban és nem ebben fordul elő II. a Shakspere-színház igazgatójánál egy bizonyos estére megrendelték a „II. Edvárd törvényes utódjának bukásával a Lancaster-ház fölemelkedését. hanem Holinshed krónikája.) . s ha a másik Richard-dráma régiebb is a mienknél. annyi bizonyos. mely világos áttekintést nyújtva a küzdő felek rokoni összeköttetéseiről. A színigazgató azon kifogására.ellen. könnyebbé teszi a következő drámák főszereplőinek s egymáshoz való viszonyuknak megértését. Richard vad pusztításait s benne a Yorkok elbukását. III. Phillipsnél. a két rózsa véres küzdelmeit s a Lancasterek bukását VI. Edvárd király. dicsőségének tetőpontját V. nyolcz dráma mozgalmas. Richard letétele. időszaki rendben. hogy a darab elavúlt s nem lehet jövedelemre számítni. Henrikben. Henrikben. s III.

Edvárd másik három fia: Lancaster herczeg (John of Gaunt).III.) Lancaster herczeg fia: York herczeg családfája: . York herczeg (Edmund Langley) és Gloster herczeg (Thomas Woodstock.

mint meg tudta hódítni Richard közvetlen környezetét s még cselédjei is mint ragaszkodtak hozzá bukásában. Henrik vet véget. hogy szerencséjében. melyeket . mint a mennyit menyasszonyának hozománya tett. unokája volt Owen Tudornak. Midőn 1396. York Erzsébet férje. francziaországi Katalint. a trón és hatalom fényében mindenkit ellenségévé tegyen. ki második házasságban nőül vette V. VII. melyet házassága által a York-családdal egyesített. melyeknek VII. élvezetvágyó. s bukásában és szerencsétlenségében mindenkinek szívét megnyerje. Shakspere nem hiába szőtte be az ötödik felvonásba azt a jelenetet. Szinte hihetetlen volt a tékozlás. melyben a szegény lovászlegény saját veszélyeztetésével meglátogatja a börtönben hajdani urát: e rövid jelenet a maga megható egyszerűségében minden frázisnál ékesszólóbban hirdeti. melyek a magánembert kedvessé és környezőire kellemessé tették: meggyűlöltették a nemzettel a király uralkodását. Pompaszeretete a közönségre is káros befolyással volt. Henrik özvegyét. kimerítették a kincstárt és az ország erejét. Richard. Richardot a krónika és a dráma egyaránt úgy rajzolja. könnyelmű. elbízott s a szerencsétlenségben könnyen csüggedő fejedelmet. II. rövidlátó. pazarlása. jószívű. Henrik. kiben a Tudorok családja lép az angol trónra. mely a király udvaránál uralkodott. Margit által. háromszázezer ezüst márkát adott ki. Henrik. sokkal többet. s így képviselője a Lancaster-háznak. a híres fekete herczeg fia kezdi meg a nyolcz drámára terjedő nagy állami actiót s bukásával nyit útat a nyolcz évtizednél tovább tartó pártviszályoknak.VII. anyja. kisunokája volt John of Gauntnak. De ugyanazok a tulajdonságok. tavaszán a franczia királylyal összejött Izabella herczegnővel való házassága ügyében. hol naponkint tízezer ember étkezett a király költségén s egyedül a konyhában száz ember foglalkozott. ki mintha arra született volna. E királyi család tagjai közűl II. erőszakosságra hajlandó. mint a Plantagenetek jó és rossz tulajdonságaival egyforma gazdagon felruházott. melylyel fiatal barátait és kegyenczeit gazdagítá. mert egyre-másra új divatokat hozott be. Fényűzése.

Ha valaki útjában állt a királynak vagy ha ez el akarta kaparítni valamely gazdag ember vagyonát. kényszerítette a gazdag londoni polgárokat. a mit akartak. és ama hírhedt fehér lapokat. „Hogy eszközöket szerezzen a pazarlásra. miután kimondta a királyi javadalmak bérbeadását.mindenki utánozni akart. melyekről. Shakspere. egy csapat erős ifjú állt rendelkezésére. kik mindig készek voltak az ilyent valami bűnről vádolni s . hogy Gloster összeesküvését pártolták. hogy fehér lapokat (blank charters) írjanak alá s pecsételjenek meg. a miből nagy zúgolódás és elégedetlenség támadt az emberek közt. Sok grófságra nagy pénzbírságokat szabtak azon ürügy alatt. a ki föltette közönségéről az angol történelem ismeretét és azért történeti drámáiban több magyarázó adatot fölöslegesnek tartott fölemlíteni. így szól: …Mert szekrényeink Egy kissé kimerültek a pazar És fényes udvar sok költségivel: Királyi javadalmink bérbe adjuk. hasonló papirokat küldtek szét minden grófságba. hogy az illető személyeket zsarolásokkal vagy más módon zaklassák. a királyi tisztviselők azt írták be. miket itt hagyunk. Irhatnak a helytartók majd utalványt Azok nevére. kik felől kisül. Hogy sok a pénzök… E „fehér lapok” bővebb magyarázatát Holinshednél találjuk. s leginkább e zsarolásai tették gyűlöletessé a nemzet előtt. És jövedelmök elég pénzt adand Kezünkre. Vagy ha nem leend elég: Fehér lapokra. s így kelletén túl uralkodóvá tette a fényűzést. mert midőn a papirok így meg voltak pecsételve. Ennyi költség fedezésére rendkívüli segédforrásokhoz kellett fordulnia. melyeknek alapján aztán a király jelentékeny összegeket hajtott be. Richard gyűlöletes zsarolásaiból kettőt említ fel: Gaunt János hagyatékának lefoglalását. II. s minden módon elnyomták a népet.

hol angyalok csatáznak. akként sülyed mindig mélyebbre. Az első vigasztalásra még fölemelkedik és összeszedi magát. S a hány vitézt Bolingbroke ellenünk Fegyverbe állít: arany koronánk Védéül annyi égi angyal áll. lomha fölség! Aluszol.eldöntés végett a sorompók közé lépni. De mikor maga előtt látja a veszélyt. s bár egy ideig még hullámzik a királyi felségjog öntudata és a kislelkűség között. S ember lehull. mely szerencséjében elbizakodottá tette s nem engedte.” A király pazarlásához és zsarolásaihoz járult könnyelműsége. föl nevem! Egy rossz alattvaló kelt Csak ellened! Mit néztek így. Nem húszezer már a király neve? Föl. Ébredj föl. de a mint növekszik a veszedelem. meggondolatlansága. míg végre elmerűl a csüggedés örvényében. s erélyt és kitartást látszik adni lelkének a királyi méltóság önérzete. Újabb gyász hírek jönnek. Király kedvelti? Nem vagyunk-e felség? Föl s égre nézzünk! De az erélynek e fellobbanása nem tart sokáig. Az igazat szent Isten védi meg. se földiek szava Az Urtól tett királyt le nem teszi. mennél jobban meg volt győződve a királyi felség szentségéről és sérthetetlenségéről. hogy a legközvetlenebb veszélyt is észrevegye. És e szerencsétlen elvakultsága annál inkább erőt vett rajta. alá. A nagy sivár tenger minden vize Sem mossa el fölkent király fejéről A balzsamot. megragadja lelkét a csüggedés. mélyebbre. a mint jönnek egymásután a baj hirmondói. s a .

ki „eltéríté őt a kétségbeesés szelíd útjáról. Még össze sem mérte fegyverét a versenytárssal. . s már elismeri felsőbbségét. melyek irlandi hadjáratára. Bolingbroke a nap. sem tanácsot.király többé már nem gondol a küzdelemre. szétküldi hadait s Flint várába vonúl. Leteszi a fegyvert. másfelől ellenségeinek nagyobb hatalmát. Hogy ágya szalmáján könnyítsenek! Szekrényi bélléséből katonák Egyenruhája lesz a háborúra. Szót se akar többé hallani. melyek nem voltak csekély számmal. s két nagybátyja. sem vigasztalást. a kétségbeesés. „Menjenek oda. míg most minden későn jött s az elveszettet nem lehetett többé visszaszerezni.” A drámának e jellemzése egészen megfelel a történeti alaknak. hogy hangos jajveszéklésben tört ki nyomorult sorsa fölött.” Meggondolatlan könnyelműségének jellemzésére a költő leginkább azon vonásokat vette át a krónikából. a fiatalos megfontolatlanság szívtelenségével felkiált: Uram. melyen indult. hol a remény vetésinek van földje még. kijelenté. a Lancaster és York iránti viseletére vonatkoznak. vezesd az orvosok eszét. „El akar halni bánatában. Mily jellemzők azon szavai. barátainak elszakadását és a dolgok teljes megfordulását. Hiába kiáltottak a katonák. Elbocsátja hadait. melynek csüggeteg lelkét Holinshed krónikája így rajzolja: „Oly nagy levertség vett rajta erőt. kiktől annak idején segítséget várhatott volna. nem a merész küzdelem.” Lágy jellemének ez felel meg. hogy a vihar első lökésére levegye fejéről a koronát. hogy hazamehetnek. „Richard az éjfél. úgy hogy épen azok álltak vele szemben. hogy utolsó emberig harczolni akarnak érte. Midőn hírét veszi Lancaster herczeg nehéz betegségének. a király csaknem szökve távozott tőlök… Egy felől jogos és igaz ügyét s tiszta lelkiismeretét látta.” Az övé mind oda van. melyekkel megátkozza. minden reménynyel felhagyott s csapatjainak.” Ez az út. a tétlen lemondás útja a legkényelmesebb neki s megmarad rajta. a csüggedés.

a mi oly közelről érintette. melyekkel a drámában teszi szemrehányásait a királynak. de senki sem inkább. melyek a királyt oly gyűlöletessé tették a nemesség és a nép előtt.” És a gyönge York Bolingbroke Henrikhez csatlakozik. mint York herczeg. A csőcselékkel mint kaczérkodott. . melyet a király ifjúsága miatt nyugodtan tűrt. Shakspere e tényről csak egy mondást talált Holinshed krónikájában: „Berkley vára előtt egy templomban értekezett Henrikkel. a legalsó osztályok kegyének hajhászatát. „Ő most is hűnk s szeret. lágyszívű York herczeget s oly mély lélektani igazsággal magyarázza meg áttérését. Richard át is lát szándékán s jól tudja. Gloster halála. De a herczeg haragjáról a Lancaster-hagyaték ellen elkövetett zsarolás miatt. pénzt s fölkelő minden vagyont”. a krónika bővebben szól s csaknem ugyanazon szavakkal. S ég adja. Hereford száműzetése és sok más bántalom. Első tette. s a mennyire lehetett. Norfolk herczeg bevádolása Gloster halála miatt. bár zordszavú. mely oly természetesen jellemzi a gyönge. ki eddig mindent a lehető legtürelmesebb lélekkel viselt el. S mindehhez járult egy veszedelmes ellenség. s ennek bűnét akarja a nép emlékezetébe hozni. „A nemesség és a nép felzúdult ez eljárás miatt. a melyben hanyatlott a király iránti szeretet és ragaszkodás. elfeledni igyekezett. mit akar. Éles gúnynyal csúfolja törekvését a népszerűség után. S midőn a herczeg halála után rögtön lefoglaltatja a hátramaradt „ezüstneműt.” – s ebből írta a második felvonás harmadik színjében azt a találkozási jelenetet. még azt is. a számító.” Ezek voltak ama tulajdonságok és cselekedetek. és ezzel a legnagyobb haragra ingerli York herczeget: ugyanezen Yorkra bízza az ország kormányzatát. míg ő irlandi hadjáratára távozik. unokaöcscse. sietségünk késsen el. tulajdonképen a király ellen van már intézve.Jerünk urak! Siessünk látni őt. ki lépésről lépésre haladott a trón felé. Most azonban idején valónak látta. visszavonúlni s nem követni többé a királyt. melylyel a drámát megnyitja. A költő itt valóban kiegészíti a történetet. hideg. s azon mértékben emelkedett népszerűsége. mint testvére. okos Bolingbroke.

s kényesen. Mint szórta hitvány mesteremberekre.Mikép akart behatni szíveikbe Alázatos nyájaskodásival. Két talyigás bőgé: „Isten vezesse!” S ő meghajolva kényes térdivel. Falvakban és városokban. Henrik nagy népszerűségét és Richard gyűlöletes voltát a költő plasztikusan állítja elénk néhány vonással e rövid elbeszélésben a két versenytárs bevonulásáról: Az ablakokból bősz kezek Richard Királyra port hajgáltak s szemetet. annyi ifjú s agg fej inte – Vágygyal tekintve rá – üdvözletet. kalapot emelt. a gyermekek újjongtak. ……Akkor Bolingbroke – tüzes Kevély lován. mely a mezőkön és London utczáin összegyűlt. a mayor lovas polgársággal ment eléje. Midőn London közelébe érkezett. hol keresztűl vonúlt (Bolingbroke). Ugyanezt a párhuzamot vonja Holinshed krónikája is: „Csoda volt látni. a férfiak örömkiáltásban törtek ki. Mondá: „köszönöm édes jó barátim!” Csakhogy míg a király gúnyolódik és semmit sem tesz az előre látható veszély elhárítására: eszes és fáradhatatlan ellensége lassankint oly hálót von össze körülötte. ………Egy kofa Előtt. Vélnéd. a hol magát mutatta. mint tolongtak az emberek mindenütt. Hizelgve a sok mesterkélt mosolyt. nem is . az asszonyok tapsoltak. mondok. Hol minden lélek: „éljen nagy Bolingbroke!” Kiálta. De az emberek nagy tömegét. mely büszke lovagát Ismerni látszék. melyben menthetetlenűl el kell vesznie. még az ablakok is Ujjongtak. lejött. kimérten Lépdelt – a nagy herczeg. mi láttuk. a papság is körmenettel fogadta.

megnyugvást találunk a gondolatban. Türelme s kínja e tanúi közt.kisértem meg leírni. kit a lázadás juttat a trónra. Anglia földének szeretete lángol a könnyű vérű király szívében.” E szent érzés tüze ég a vad Norfolk lelkében s ez töri meg szívét a száműzetésben. és Megszánta volna a pogány is őt. melyekben a város polgárságától részesűlt… Másnap Richardot Westminsterből a Towerbe vitték. megnemesíti tiszta fényével. mely az önkény. Míg arcza köny s mosoly közt küzködék. hogy megölje. Ez az érzés kiséri idegen földre a távozó .” És hogyan viselte a bukott király e bántalmakat és meggyaláztatásokat? A krónika csak a száraz tényt adja. inkább oda való. A hazaszeretet e dráma uralkodó erénye. ez az a súgár. s viszont midőn a törvényes jogszerűség képviselőjével szemben diadalmaskodni látjuk a törvénytelen lázadást. s a magában nem egészen jogos cselekedet üdvére válik az országnak. …Szent fejére hamvat szórtak és gazt. sem az ajándékokat. gyűlölködés. ha Isten valamely Nagy czél miatt meg nem aczélozá. hogy a király. szentesítést nyer a haza boldogsága által. de a mayornak és aldermeneknek sikerűlt őt megoltalmazni. S így e király. Hogy minden szív. A nép útközben leselkedett rá. lázongás. Mit ő oly nyájas búval ráza le. Megolvadt volna kétség kívül. mint letaszított törvényes elődje. ki „sírni tudna örömében”. de a költő kiszinezi nemes részvétének megható vonásaival. midőn néhány havi távolléte után „újra mosolyogva. kit uralkodási hibái méltatlanná tettek a trónra. dicsőítéseket. elvadulás sötét bozótját megvilágosítja. bukásában meghódítja szánalmunkat egyéni nemes tulajdonaival. A hazaszeretet. üdvözleteket. sírva üdvözli Anglia földét s megsimogatja királyi kezével. pártoskodás. hálaadásokat.

Richard Király kisérettel. de egyik sem fejezi ki a honi földhöz való ragaszkodást oly ragyogó és oly szívig ható szavakkal. London. tisztes Lancasterem. Hogy vakmerő vádját. RICHARD. . felség. Elhoztad-é. mint a becsvágy.Bolingbrokeot s legalább is épen oly erővel vonja vissza hazájába. I. norfolki herczeg ellen? GAUNT. ELSŐ FELVONÁS. Mowbray Tamás. Hereford Henriket. Elhoztam. mint Sophokles Athennek. most igazolja. esküdt hited szerént Merész fiadat. Terem a palotában. kinek hattyúdalában a költő hazaszeretete épen oly dicső emléket állított honának. agg Gaunt. Szólj. mit a minap Ki nem hallgathatánk. Gaunt János s más Nemesek jönnek. mint a haldokló Gaunt. a kolonosi aggastyánok halhatatlan kardalában. SZÍN.

vádlottat. Hívjátok hát elénk. Velök Bolingbroke és Norfolk. Ezt bizonyítja már Jövéstök czélja. egymást árulónak Bizonyítni be. Vádat s viszonzást mondva szabadon! el. bősz mint tűzveszély. Sok boldog évek hosszú örömét Érjed. Szólj hát. (Néhány a kiséretből .RICHARD. ha őt kikérdezéd: vajon Személyes gyűlöletből vádolá-e A herczeget csak. Kisérők visszajönnek. avagy igazán. BOLINGBROKE. kegyelmes uram és királyom! NORFOLK. Hereford öcsénk. Mint árulót kell hű alattvalónak? GAUNT. felséged’ fenyegető Veszély miatt. Koronádhoz halhatlan czímet ad! RICHARD.) Mindkettejök dühös-szívű s kevély. hallhassunk magunk. nem puszta gyűlöletből. a földet megirigyelve benned. míg Az ég. Süket mint tenger. A mennyiben kipuhatolhatám: Valóban. Köszönöm mindkettőnek. bár egyik Csak hízeleg. RICHARD. hogy szembesítve Vádlót. Nőjön szerencséd napról napra. Szólj.

le kell csapolni azt. mert azért Jót áll e földön testem és karom. De élni meg. Annál rútabb a felhő-folt azon. Mert nem női harcz és Bősz nyelvek ingerült csatája az. . Királyom érdekét nézvén csupán. ugyan alávaló vagy! Mert minél szebb a kék ég. szembe mondom ezt. Hideg szavam ne támaszszon gyanút Hűségem ellen. Mert ily czímekre bár előkelő. Bár a felség iránti hódolat Tilt féktelen bocsátni nyelvemet. most hozzád fordulok. S ha engedi királyom: még e helyen. tavaszon. És újra. Hogy elhallgassam e szidalmakat. hogy még jobban megjegyezd: Gaz áruló vagy. Azonba’ még sincs oly szelid türelmem. Vagy halhatatlan lelkem fönn az égben: Hogy áruló vagy és gonosztevő. norfolki herczeg ellen? BOLINGBROKE. És jól jegyezd meg szómat. Mi igazat tehet kettőnk között: Túl-bő a vér. Nyelvem szaváért hű kardom feleljen! NORFOLK. Először – és az ég legyen tanúm! – Mint szerető és hű alattvaló. És szennyes gyűlölettől szabadon. Lépek fejedelmi szent szine elé … Mowbray Tamás.Mi vádat állítsz s mivel bizonyítsz Mowbray Tamás.

) . elmegyek. ily előnyt ajánlok: Hogy a hová akarja. Ne! sápadt gyáva! itt van zálogom! Lemondok im. A kardra esküszöm. gaz hitványnak állitom. És le ne szálljak élve a nyeregből. mikkel – nem tisztelet – De gyáva félelemből takaróztál. De számítsuk le. S csak ne legyen királyommal rokon: Úgy szembe állok és arczúl köpöm! És gyáva. királyi vérjogom Előnyiről. mely Nemes vasával lovaggá ütött: Hogy megfelelni kész vagyok neked Minden lovagtörvény s szabály szerint. lábam vérzéseig Kell mennem érte. utána mé’k. (Keztyűjét elébe dobja. vagy bármely sivar Lakatlan helyre hí. mert e jelre minden Lovagszabály szerint im kész vagyok Felelni minden vádamért s mi még Szivedben áruló szándék lehet! NORFOLK. Im fölveszem. Hogy igazoljam kardommal. míg torkába vissza Nem lökné kétszerezve. bár az Alptetők Rideg fagyára. hitemmel: Szemtelenűl hazudott a gazember! BOLINGBROKE. Habár gyalog. vádait. S hogy az kitessék.Mert meg sem állna. hogy fölvedd zálogom’: Hajolj utána. hogy fejdelmi vér. S ha bűnöd ijedelme még elég Erőt hagyott.

Továbbá: állitom s felelek érte. vagy kardomon lesz vére! . Mint tolvaj. őseim nevére: Vagy meghalok. S im esküszöm is. BOLINGBROKE. Hogy minden ármány s árulási terv. hogy szivünkbe’ csak Gyanú árnyát is költsön ellene. Hová csak emberi szem elhatolt. Mi csak tizennyolcz év alatt e honban Szövődött: az ő hamis. Mit ő silány czélokra költe el. Ábel véreként Kiált e vér az égre. katona-zsoldra szánva. hitetlenűl. A mit mondok. fejem áll érte jót. Állitom továbbá És igazolni kész vagyok. felségedtől nyolcz-ezer Noble-t kapott. Feluszítván hiszékeny ellenit S ez által. RICHARD. fekete Agyába’ kelt s ért. Itt. szemtelen-alávalón Fojtá el vére árjában. Engem jogos boszúra híva föl. gonosz Lelkén: hogy ő forralta s készité Bátyánk.Ha kardomat mint áruló veszem föl. áruló. szelid Ártatlan lelkét. S mi vádja van öcsénknek Mowbray ellen? Nagynak kell lenni. vagy akárhol. Gloster herczeg vesztét elő. Hogy Mowbray. távol földön is. e sötét És szótalan föld néma öbliből.

mikor utóljára Frankhonba jártam a király nejéért. mikép Rendelve volt. No hát Bolingbroke. lelked fenekéig. minderre mit felelsz? NORFOLK. Mikép te. egy kicsinyt. Calaisban katonák Zsoldjára adtam. Gyalázatos gégéden át. Mert ő felsége adósom vala. felség. . szemünk s fülünk nem részrehajló. három részt. Mowbray. negyedét pedig Királyom tudtával vevém magamnak. hazudsz! Amaz összegből. Fordítsd el arczod’. vagy enfiam – A mint csak apa-bátyám gyermeke – Királybotomra esküszöm: hogy itt A vérrokonság nem adhat neki Előnyt fölötted. No! e hazugságot lenyelheted. NORFOLK. Még azon útról. ő is jobbágyom nekem: Szólj szabadon s ne félj.RICHARD. Glosterre nézve: én őt meg nem öltem. Mi fencsapongó elhatározás! Norfolk Tamás. S füled legyen. megengedem. bár egy perczig siket. Míg e dicső vér szennyét megtanítom: Ég s föld mikép utál ily hazugot! RICHARD. s pártatlan hozandó Itéletembe’ meg nem tántorít. Testvérem volna bár.

hogy tán megnyerém. ha lehet. Feledés. Hűségem’ a szivébe zárt nemes vér Legvégső csöpjéig bebizonyítsam. S a vakmerő lábához. Ti bősz urak! Hallgassatok reám! Tisztítsunk érvágás nélkül epét. Mi téged illet. kértem bocsánatod’. Te fiadat. hogy evel. S e bűn ma is még nyomja szívemet. Harczunkra hogy rendeljen helyt s időt! RICHARD. Jó bátya! békítsük ki. tisztes atyja ellenFelemnek. De hogy az úr szent testét fölvevém: Meggyóntam azt. Reményem is van. S kérem. A mély harag túlmély metszést teszen. ezt rendelem. Im ez bűnöm. hogy életedre lest veték. egy czudar Alávaló hazug szív mélyiből. . Mit tennem kellett volna ellene. Bár orvos nem vagyok.Sőt szégyenemre. De szembe nézek bátran én vele. én is im Odadobom e keztyűt. felséged mindenek előtt. A több fekete vád Aljas boszú gyümölcse. bocsánat! Nyújtsatok kezet! Az érvágás most jóra nem vezet. nem töltém be jól. Igaz. én Norfolk herczeget. Lord Lancaster! egyszer.

csak szívvére. Tiszta nevemet. Mely mérges tőrrel szivemig hatott. Épen koromhoz illő szerep ez. az övét! GAUNT. . mely E mérget lehelé! RICHARD. Add vissz’ a jelt. Magamat vetem lábadhoz. Melyre nincs balzsam. Megőrzi a szeplőtlen becsület. uram! Éltem tied. de nem becsűletem: Azzal rendelkezz’. gyalázatot. Hogy’ tűrjek ily szégyent.GAUNT. fiam. akarom! NORFOLK. Norfolk! vesd azt le rögtön. S te Norfolk. RICHARD. és béke lesz. Nos Harry! hát? Nem hallod a király parancs-szavát? RICHARD. ezt hagyd meg nekem. bár sírom felett.

nyelvemet – E gyáva eszközt – mintsem nevemet Ily szenynyel bélyegezzem egy napon: En-fogaimmal összeharapom S kiköpdösöm mindjárt. . Öcsém! add át a keztyűt! kezdd te meg! BOLINGBROKE. aranyozott agyag! De gyémánt. királyom! Egy szent. NORFOLK. ez ha nincs. nevem’ megvédenem: Érette élek s halok szivesen. tiszta kincs A becsület e földön. uram. De foltjaikat nem moshatja le! Vedd el nevemről csak gyalázatom’: S a zálogot tüstént visszaadom. Az ember festett sár.) RICHARD. gyalázatos pofádra! (Gaunt el. hű kebel mélyiben. S nekem csak e becsűlet életem. Hagyd hát. szorosan: Becsűlet nélkül éltem odavan. – Ide a keztyüt! add! Oroszlán csitit leopárdokat.Fojtsátok el Boszútokat. mely elzárva is ragyog: A bátor szív. Gaz áruló. véresre rágva. RICHARD. Uram. Ily büntől istenim őrizzenek! Apám láttára legyek így leverve? Vagy a gyalázat sarával keverve Ez áruló előtt? Hah. A kettő összeforrva.

De lám. Szent Lambert-napon. Ha nem hajol békülni dühötök. parancsolni szült anyám. Készüljetek: felelni éltetekkel. SZÍN. Coventry térén.) II. mely midőn a földön Betelve látja már a bűnrovást: Égő boszút önt bűnösökre le.Nem kérni. Bús jajjaidnál jobban ösztönöz Gyilkosi ellen boszura. Lovagcsata lesz köztetek biró. GLOSTER. GAUNT. Szoba a Lancaster palotában. Gaunt. Bízzuk hát panaszunk’ A kegyes égre. Ah! a mi részem Gloster vériből van. Kard s dárda döntse ott vitátok’ el. Gloster herczegnő jönnek. Kibékülésről nincs már semmi szó. mit mi helyre már Nem hozhatunk. kik Szerzék halálát. Lord marsal! tiszteink fegyveresen Legyenek e párbaj szinén jelen! (Mind el. S nem sarkal jobban a testvéri érzet? A szeretet nem gyujtja lángra már Agg szívedet? – Edvárdnak hét fia – Kik közül egy vagy – mint ugyanazon . Ugyanott. Mely rögzött dühből új s új lángra kel. Azok kezébe’ van e boszu is.

hű Glosterem. Irígy kezektől. férjem. GAUNT. Itéljen Isten! mert helyettese. az ágy. S Tamás. a Király tevé azt. vagy mikép Egy tőn fakadt hét ifjú tavasz ág.Szent vérnek hét edénye. Ne mondd ezt türelemnek! Gyávaság az! Boszútlan hagyva őt: tenéletedhez Mutatsz kényelmes útat ellenednek. veszni hagyva azt. Széttörve: drága nedve szétomolt. Hogyha bűnösen: Isten boszulja meg. de én soha Helytartójára fegyvert nem fogok! . Lemetszve: gazdag lombja mind lefonnyadt. Mit mondok? – Biztosítni magadat: Gloster halálát kell. De meg vagy ölve benne… S még te is – Hallgatva bár – részes vagy némikép Apád halálán. hogy megboszuld. Némelyt közűlök kór hervaszta el. Formálta őt is! S bár te élsz. Hogy téged is bátran megöljenek. melyből te formáltatál. Némelyt lemetsze a sors balkeze. Mi köznap emberében türelem: Nagyok szivében sápadt gyávaság. lehelsz. Az anyag. uram. E szent edény a hős vérrel tele. gyilkos bárd alatt! Ah Gaunt! e vér tiéd! A méh. E szép hajtás az ős királyi fán. Szent színe előtt fölkent képe. Ki jó apádnak hasonmása volt.

Isten az özvegy véde. Isten veled. York herczeget. Méltatlant Harry nemes fegyverére. Agg Gaunt. Jól van tehát. Isten veled. Jőjön velem.… De még is… ne siess. Isten veled. Sőt ép’ súlyáért. bár szűnni láttatik. Hová esék: nem hogy könnyű s üres. Coventrybe mé’k. Gaunt! Véred özvegye Bújával marad. Egy szót még. A bú visszapattan onnan. húgom. Köszöntsd bátyámat is. Vagy ha nem éri őt. Mielőtt kezdtem volna valamit: Búm megmarad. Hogy megszakadjon habzó paripája S őt összezúzva hagyja a fövényen. Jaj hát! hová forduljak panaszommal? GAUNT. Mondd meg neki… .GLOSTER. Te menj Coventryhez. első csapásra: Mowbraynak bűne oly súlyos legyen. gyámola! GLOSTER. mind Henrik kardjára szálljon s zord hegyén Hasson be Mowbray áruló szivébe. Ez az egész. Valami tán eszembe jut. hogy sírba vigye! GAUNT. Én is búcsuzom. a bajvivást Henrik fiad s a vad Mowbray között Megnézni! Oh! férjemnek kínja. s maradjon véled ég! GLOSTER.

AUMERLE. Mylord! Hereford Henrik készen van-e? AUMERLE. miken Nem hangzik sürge lépés. SZÍN. melyre a színfalak mögűl. más trombita felel. szeliden! S mi üdvözölje ott? Sohajaim! – Mégis! ne jőjön! Mért keresse fel A bút.) III. Lakatlan űrt és zord köveket. hírnökök. Gosfordi rét. Trombitaszó. bátran. mely mindenütt lakásra lel? Hadd maradok elhagyva. Lord Marshal és Aumerle jönnek. és csak szembeszállni vágy. szenvedélyesen. Sorompók. Míg síró lelkem sír ágyába dül! (Elmennek. Richard Király jő s a trónon helyet foglal. trón. MARSHAL. egyedül. Bagot. . Harsonák. nép stb. Norfolk is. Csupán a harsonák jelére vár. Norfolk jő fegyverzetben.– Mit is? hogy Plashyben minél előbb Meglátogasson… Ah! mit lásson itt A jó öreg York? Puszta falakat. helyeikre ülnek. Gaunt. Előtte Hírnök. Coventry mellett. MARSHAL. A bajvívók hát készen állanak S a felség jöttét várják egyedül. Green és mások. Bushy. Egészen.

király s én ellenem. királyom és utódi iránt Hereford ellen. norfolki herczeg. ki e csatára hítt. ki vagy? Mi végre jősz lovagfegyverzetedben? Ki ellen állsz? S mi végett van vitád? Szólj igazat. Marshal! tudakozd ama lovagot. Előtte Hírnök. hogy ekép A harcznak fegyvereiben érkezik? S eskesd meg forma és törvény szerint: Hogy ügye jogos és igaz! MARSHAL. RICHARD. Isten s király nevében! Szólj. S úgy védjen Isten és vitéz karod. Marshal! Tudakozd ama lovagot: Mi neve. MARSHAL. lovaghitedre eskvén. a mily jogszerűn vivok! Harsonák. mutassam őt meg: árulónak Isten. Mi végre jött fegyverzetben elénk? Kérdd meg nevét s aztán szabály szerint Eskesd meg őt.és hűségemet Isten.RICHARD. NORFOLK. magam Védvén. hogy ügye jogszerű. Esküm szerint jövök (s megszegni azt Ő rizzen Isten minden lovagot!) Hogy védjem hitem. S Isten s karom segélyivel. Nevem Mowbray Tamás. jötte czélja. Bolingbroke fegyverzetben jő. . Az ég Úgy óvjon.

BOLINGBROKE. Oh hadd vegyünk hát szíves. RICHARD. fejvesztés alatt. hitetlen és czudar. mint igazán vivok! MARSHAL. ünnepélyes Búcsút barátaiktól. Úgy védjen ég. Herefordi Henrik. Lord marshal! hagyd csókolnom a király Kezét s előtte térdet hajtanom. vakmerően. Richard király s én ellenem. A marshalon s a tiszteken kivül. Átlépni a sorompót. Felség. mind a ketten. Derby és Lancaster Örököse: fegyverben állok im Bebizonyítni Isten és karom Segélyivel. s úgy áldjon ég! BOLINGBROKE. Mert én s Mowbray olyak vagyunk. MARSHAL. Hogy kézcsókkal vehesse búcsuját.Mi a neved? Mért állsz fegyverben itt Richard király sorompói előtt? Ki ellen állsz? Mi végett van vitád? Lovaghitedre szólj. mikép Hosszú zarándok útra indulók. Ne merje senki. norfolki herczeg ellen: Hogy áruló. a vádló tisztelettel esd. Isten. . Kik a csatát intézni hivatottak. e sorompók előtt Mowbray Tamás.

Erős kezekkel megragadnom a Fejem fölött lebegő diadalt: Oh adj erőt imáddal. kétszer megkétszerezve. . Igaz ügyednek ég adjon segélyt! Legyen kezed. vérem. kis madárra: Úgy szállok én Mowbray ellen csatára. vidámon. Mint szédítő mennydörgés. Kinek lelked bennem megifjula. mi legdrágább vagyon: Im utoljára én is azt hagyom. bízva válok el. Aumerle. halálhoz bár közel. Nem betegen. De megboszulni nem. Ifjan. vedd búcsumat: És te is. fegyvereimnek. jó rokonfelem. mint villám. Ha Mowbray itt elontja véremet! Mily bizton áll a sólyom. Isten veled! Ha azt kiontod: siratnunk szabad. S mint lakomán. Lándsámat áldásoddal élesítsd. Oh ne gyalázzon köny daljás szemet. (Gaunt-hoz) Apám! vérem földi nemzője te.Leszállva. essenek Zord ellenednek sisakos fejére. Hogy áthatoljon Mowbray vértvasán És adjon új fényt Gaunt János nevének És fia hőstettében diadalt! GAUNT. szivünkhöz szorítjuk őt. Hereford öcsénk. S csapásaid. gyors s erős. BOLINGBROKE. S kettős hatálylyal buzdít engemet. Szerette jó uram. halálodat.

lord. Intézze bármit ég s föld sorsomat.Föl ifjú vér! Győzz s életben maradj! BOLINGBROKE. Ég óvja az igazt. Falnál erősb hitemmel mondom: ámen. Vidd e dsidát Norfolk herczeghez el. nem üdvözölte szentebb Kéjjel szabadsága arany hajnalát: Mint e repeső szív üdvözli. igaz s elszánt nemes. Hereford Henrik. (egy tiszthez). bősz ellenével. Szent György s igazság! segedelmet adj! NORFOLK. RICHARD. MARSHAL. Itt Richard trónusához híven él Vagy hal egy hű. . marshalom! S előre bajvivók! MARSHAL. Lancaster s Derby grófja! Vedd e dsidát. boldog évet lássatok! Szívem e harczra úgy száll. BOLINGBROKE. szemedben Erény s vitézség lángit látnom egyben. Nem törte több örömmel soha rab Szét lánczait. mintha kelne Játékra csak. Igaznak nincs félelme. – Ints. Sok hosszú. dicső Harczának ünnepét. ti bajnokok. Megnyugtat. Isten veled. s mind. Uram királyom.

1. HÍRNÖK. Hereford Henrik, Lancaster s Derby grófja, Áll Isten, és király, s ön ügyiben. S kész hitlen áruló nevét viselni, Vagy megmutatni: hogy Mowbray Tamás Norfolki herczeg hitlen, áruló Isten, király s ő ellene. S merész Szívvel kihívja e csatára őt! 2. HÍRNÖK. Itt áll Mowbray Tamás, norfolki herczeg, S kész hitlen áruló nevét viselni, Vagy megmutatni Hereford Henrik ellen, Hogy áruló, hitlen s gyalázatos, Isten, Richard király s ő ellene. S ügyében bízva, és a lovagi Csatára készen, csak a jelre vár. MARSHAL. Föl, harsonák! Előre, harczosok! (Harsonák. A Király ledobja botját a küzdtérre.) Megálljatok! – Botját ledobta a király!

RICHARD. Tegyék le a fegyvert s sisakjokat És helyeikre visszatérjenek, Mind vissza! Harsonák zendűljenek! Határzatunk’ fogjuk kimondani. (Hosszas harsonázás.) (A két bajvívóhoz.) Jertek közelb! S halljátok meg tanácsunk végzetét. Hogy birodalmunk földe, általa Növelt vérrel fertőzve ne legyen. S szemünk gyűlölvén a rokon karok Által vadúl vert hazafisebek Ádáz tekintetét; s mert hiszszük is, hogy Csak nagyravágyás és sasröptü gőg Sarkalta egymás ellen szívetek’ Irígy vetélyre, az lovalt föl így, Fölverni békénk édes gyermek-álmát, Országunk bölcsején s az fölriadva Zörgő siket doboktól, harsonák Viszhangverő réműletes zajától,

S a bősz aczélok döngetésitől, Csöndes honunkból el fogná zavarni A drága békét és min rokonink Vérén tiporni kényszerítne minket: – Száműzetéssel büntetünk azért. Hereford öcsénk! míg kétszer öt nyarat Nem ér dús földeinken a kalász, Ne merj megjönni fejvesztés alatt, Hanem az idegen földét taposd. BOLINGBROKE. Legyen, mint rendeléd. Egy vigaszom, Hogy az a nap, mely téged melegít, Süt engem is, s hint fényt arany sugára Trónodra és a bujdosó utára! RICHARD. Norfolk! súlyosb a sors, mi vár reád, Mit ajkam is haboz kimondani. A lassú órák nem vetnek határt Száműzetésed hosszú idejének. Reményt nem engedő szó: örökös Száműzetés a sorsod, hogy soha Vissza ne térj halálos bűn alatt! NORFOLK. Nehéz itélet, oh király, minőt Nem vártam volna kegyes ajkaidról. Jutalmat ah! nem ily nagy büntetést – Kidobva lenni a világba így – Érdemle szolgád, felséges kezedtől. A nyelvet, melyet negyven éven át Ajkam beszélt, ez édes anyai

vagy hogyha nyitva is. Ajkam.) . A mint soha barátok nem leendtek. Üdvözletet vagy szót sem váltotok. s esküdjetek Isten iránti hitetekre (mert – Magunk irántitól föloldalak). Tegyétek itt kardom keresztire Száműzött kezetek’. mely Ajkamtúl a szó hő lehét fogá el! RICHARD. RICHARD. melynek húrja nincs. Itéletünkre késő a panasz! NORFOLK. Sőt egymás arczát elkerűlitek. Hijába a bú! nem használhat az. Isten veled hát. Megállj s magaddal vígy egy esküszót. Zárt hangszer az. E percztől fogva ajkam már hasonló Hárfára. Itéleted hát szótalan halál.Nyelvet. S a meg-nem-értetés. Mely itt eredt gyűlölségtek viharját (Indúl. kis gyerek gyanánt. De rajta játszni nem tudó kezek Közé kerűle. lantra. mi zordonan. hajh el kell már felejtenem. Sötéten őrzi börtön-ajtait! Öreg vagyok: új dajkaszót tanúlni S gyügyögni újra. Hogy úgy segítsen Isten bennetek. honom verőfénye! Lakásom árny és örök bánat éje. fogaim Két rácsa közzé zártad nyelvemet.

Esküszöm én is. lelkeden. nem soká tudandja a király! Isten veled. Távol visz útad. NORFOLK. összeesküvés Tervét forralni ellenünk. számüzötten Testünk törékeny sírjából. mikép Most testeink száműzve a hazából: Valld hát be bűnödet. Eddig. bármely uton: Hazám’ kivéve. minden út enyém! RICHARD. ne hurczold a bűn Nehéz súlyát magaddal. Én megesküszöm. BOLINGBROKE. Bolingbroke! Ha áruló valék: Legyen nevem örökre kitörűlve Az élet könyviből s száműzve lelkem A szent egekbül. Norfolk. sem szándékosan Nem jöttök egybe. tudom. míg útra kelsz.Lecsillapítná. NORFOLK. Nem. Én. (El.) . hazánk S kormányunk ellen. hogyha a király Engedte voln’: egyikünk lelke már A puszta légben bolygna. Nem tévedendek el. mint most innen én! De tudja ég s te s én: te mi valál S hajh. BOLINGBROKE. vége itt Vitánknak. királyom.

fiad itéletéből Négy évet kitörült. (Bolingbrokehoz. hajh! a halott nem örvend! RICHARD. Ej. Köszönöm. Bár hasztalan! Mert mielőtt lejárna a hat év is. Megölni engem elég egy szavad. az időt. Cserélve holdját s tünde napjait. Új éltet egész országod nem ad! . Egy kurta szóban mily hosszú idő van! Négy tél fagyát és négy tavasz lehét Elnyelte egy szó. a királyi ajkon. Te egy perczet sem adhatsz. barázdálni. De nem simíthatsz el csak egy redőt. óh király. De hatalmad csak egy hajnalt sem ad. Olaj-fogyott lámpámnak pislogását Kioltja addig kór s végetlen éj. még sok év előtted áll. BOLINGBROKE. ha kedvemért Négy kínos évet eltörülsz fiam Száműzetésiből. óh király! Megrövidíthedd búval napomat. GAUNT. GAUNT. Komor Tekinteted.) Hat tél után Térj vissza s üdvözölni fog szivünk. bátya.(Gaunt-hoz). Bátyám! szemednek borús tűkörén Lelkednek olvasom baját. Egy-újjnyi gyertyám körömig leégend S fia jöttén. Segíthedd.

RICHARD. a mit kérdél. nem búcsuzom.) AUMERLE. Kóstolva édes sok falat. Oh ha idegen: Tán kedvezőbb lett voln’ ítéletem! A részrehajlást kerülém – s ez által Szóm ennen éltemet metszette által! Ah! vártam is. s savanyt Szül a gyomorban. A míg hazánk határi engedik. Tudasd levélben. Öcsém. GAUNT. Kisérettel el. A bíró szava Volt. ha mondanák: hogy én Envéremhez mért voltam oly kemény! De tétovázó nyelvem zord szavát. veled megyek. . tanácsunk száműzé fiad’. Mely engem ölt meg. Uram. Isten veled! Mit most nem tudhatunk. Nem én. S szavazatod’ te is reá adád. Richard. te helyben hagyád! RICHARD. távol utaidról! MARSHAL. Szavakban ily fösvény mi okra vagy? Barátidhoz nincs egy bucsú-szavad? (Harsonák. bár kérdéd vala Inkább az apát. Mért vádolod most ez ítéletet? GAUNT. Isten veled! Bátya. végy bucsút.

Azt jelölendi. Kevés van. miket szereték. a mely érzi jól. BOLINGBROKE.BOLINGBROKE. Hogy száműzött. melybe foglalod A visszatérést. hogy te jókedvedből utazol. mely tovább viszen. egyedül! GAUNT. idegen országon. A tele szív buját kiönteni. GAUNT. csak meghazudtoland. melyet teszek. hogy tőled búcsuzzam is! Pazarnak kéne lennem a szavakkal. . Sőt minden egy nyom. Örömben! Oh de búban. BOLINGBROKE. GAUNT. milyen messzi estem Gyémántjaimtól. Mi a hat év? Oly gyorsan elrepül! BOLINGBROKE. Szívem sóhajja. GAUNT. Öröm ha távol: bú jelentkezik. szép gyémánt gyanánt! BOLINGBROKE. Mondd. Mesterlegényként. A hosszú vándorút. Búd: csak a távollét egy ideig. A bujdosó lépés nehéz sulyát Nézd durva kőnek.

Minden hely. Mellette állván az üdv képzete! . Nőkűl a rét virágit. Ki megveti. bútól láttamozva! GAUNT. Oh hordhatunk-e markunkban tüzet: Azért. vagy kikaczagja őt! BOLINGBROKE. ha jég-kaukázra gondolunk? Megszűnik-e az éhség mardosása: Ha képzelődünk dús ebéd felől? A tél havában meztelen heverve: Hő nyárról álmodozni lehet-e? Oh nem! Kínosb lesz még a szív keserve. legfőbb erény.és szerencserév a bölcs előtt. gondold. Képzeld zenésznek a dalos madárt. Dús szőnyegül nézd a zöld pázsitot. S nem a király űzött ki. hogy roskadva viselik. Menj s mondd: apád küldött tapasztalásért. A mit szíved szeret. hogy a lég itt dögveszes S egészségesb vidékre utazol.Más tanuságot kincsemül nem ad: Mint vándorkönyvet. hogy az Ott van. hová mészsz. Ha érzi. nem hátad mögött. Tanítson erre téged is a szükség: Legjobb tanító ez. mit az ég sugára süt. A búnak nincs hatalma a fölött. s lépteid’ A gyönyörök tánczának. Gondold: nem téged űz el a király. kéjben úszva. Üdv. Vagy hitesd el Magaddal. Te száműzéd őt! A bánat sulyosb.

Szoba a királyi palotában. omla-é sok köny a búcsunál? AUMERLE.A bú marása úgy legmérgesebb. Ugyanott. anyám. – Nos Aumerle. RICHARD. Isten veled. jer. Green egyik ajtón. hazám. s ott hagyám. Mely szembefútta kényes arczaink’. s hideg Búcsunknak egy könynyel kedveskedék. mely még ölébe’ tart! Bármerre járjak. Tőlem bizony nem. Richard Király. A nagy Henrikkel – ha úgy akarod – Csak a nagy útig mentem. Jól megjegyeztük. Fölkelté alvó csúzomat. RICHARD. fiam! megmutatom az útat! Korodban. utánok Aumerle a másikon jönnek. S szólj. Jer. te drága part! Dajkám. Ha rágja s föl nem metszi a sebet! GAUNT. én megváltam volna rég! BOLINGBROKE.) IV. annyit mondhatok: Száműzve bár. Bagot. meddig Kisérted el nagy Henrikünket? Eh? AUMERLE. SZÍN. a fel-szél ugyan. de híved maradok! (Mind el. .

Sorsa iránt türelmet mutatott.RICHARD. édes jó barátim!” Mintha reája nézve Angliánk S népünk reménye már ő volna csak. Mint szórta hitvány mesteremberekre. Mikép akart behatni sziveikbe Alázatos nyájaskodásival. oly nyomasztó Bút színlelék. . De nem tudom. mi láttuk. Bushy s Green vettük észre: A csőcselékkel mint kaczérkodott. Bagot. Hizelgve a sok mesterkélt mosolyt. De ha e szó: „Isten veled!” nehány Órát adott voln’. S mit monda Harry. hogy bucsúztatok? AUMERLE. Öcsém. De így. ha Száműzetése eltelik: barát Gyanánt jövend-e vissza majd öcsénk? Magunk. Mondá: „Köszönöm. ő is öcsénk. „Isten veled. Két talyigás bőgé: „Isten vezesse!” S ő. hogy minden hang e bú Mély tengerébe látszék eltemetve.” S mert szívem nem hagyá E szót befertőztetnem. meghajolva kényes térdivel. Mintha magával vinné a tömeg Kegyét a száműzésbe. kalapot emelt. sőt ha éveket. Igen rövid száműzetésihez: Biz én köteggel adtam volna azt. Egy kofa Előtt. nem adtam egyet is neki! RICHARD.

eltolók már! S véle e gondokat. hogy menne hozzá. Minmagunk megyünk A harcz szinére. RICHARD. Vagy ha nem leend elég: Fehér lapokra. Az öreg Gaunt. S abból előny nekik. míg több idő halad. . Irhatnak a helytartók majd utalványt Azok nevére. Hogy sok a pénzök. Hol fekszik? BUSHY. mert szükség lesz ott elég! Bushy jő. mi újság! BUSHY. S mert szekrényeink Egykissé kimerültek a pazar És fényes udvar sok költségivel: Királyi javadalmink’ bérbe adjuk. Ely-houseban. neked. szólj. Nehéz beteg. De az irlandi lázadókra kell Gondolni már. És jövedelmök elég pénzt adand Kezünkre. S azonnal gyors futárt küldött ide. Nos Bushy. kik felől kisül. Felségedet kérvén.GREEN. királyom. Veszély eredhet! RICHARD. miket itt hagyunk. s küldhetik utánunk Irlandba. Jó. Váratlan lepte meg.

SZÍN.) MÁSODIK FELVONÁS. urak! Siessünk látni őt. Hogy ágya szalmáján könnyítsenek! Szekrényi bélléséből katonák Egyenruhája lesz a háborúra! Jerünk. Ely-houseban. Minek gyötröd magad’? . S ég adja.RICHARD. GAUNT. vezesd az orvosok eszét. London. Gaunt nyugágyon. York Herczeg s Kiséret körüle. Uram. Eljő-e a király. sietségünk késsen el! (Mind el. hogy röpkedő Ifjúkorát tanácscsal gyámolítsa Vég sóhajom? YORK. I.

Arra. a kinek A lehelet is nehezére van. mint kinél Még hizelegni bőven áll a szó. Későn jut ott érvényre bölcs tanács. henye. mint A mély öszhang: figyelni kényszerít. mégis! Mondják: a haldokló beszéde. Hol a szeszély győz józan ész fölött. buja rím Esésivel. Az édes ital utolsó pohara. Tovább maradnak fönn emlékbe’. ki megszűn szólni nem soká: Jobban figyelnek. Ah! azt hizelgés dugta bé. Több súlyu éltünk vég órája. Divathirek a büszke Itáliából. csakhogy új legyen. Nincsen oly silány Haszontalanság. A mely figyelmét nem igénylené. Mégis. YORK. dicsérve Udvara fényit. bár zord. mint Egész lefolyt időnk sok évei. sántikálva is Majmolja népünk. A lemenő nap. nem esik hasztalan. Hol szűk a szó. . Ha éltem Richardnak haszontalan: Megnyitja tán fülét zord vég szavam. mint Előbbi dolgokról emlékeink. a dal vég sora.Nem hallgat ő tanácsra! GAUNT. Mert igazságot lehel. Melynek szokásit. mely mérges hangjain Az ifjuságot elbűvölve tartja.

E boldog népraj itt. A hiúság. E hatalom hona. az idő előtt Sarkantyúzott ló összerogy korán. Ez áldott hely. E természettől épített erőd Harcz és ragályok vésze ellenében. A halk eső soká tart. El ama boldogságos szűz fiának A megváltónak sírjaig. Mohón falót megfojtja a falat. e föld. . Királyok méhe és dajkája. E szent királyi trón. e biralom. Mars székhelye. e kis világ. záporár Hamar kitombol. – ez a drága föld Oly drága lelkek drága. E drágakő ezüst tengerbe szegve. mely Félelmes és híres lett általok. Hogy a lovagnév s szent kereszt ügyében Vívott csatákért messze hat hire. makacs Vak Judeában. Ez új éden. drága honja. Mely néki sánczul szolgál s fal gyanánt Szegényebb országok vetélye ellen. mint telhetlen kesely. Jós ihletést érzek magamban. repdeső tüze: Mohó tűz önmagát emészti föl. Prédája fogytán magát tépdesi.Az ön-útján menőt te ne vezesd! Lehed kevés most is: ne vesztegesd! GAUNT. és Im haldokolva jóslom róla ezt: Nem tart soká vad. e dús sziget. e félparadicsom.

Bagot. Bushy. öreg Gaunt? RICHARD. mit diadalmas ár Hijába ví. önMagát vevé meg! – Oh ha életemmel Szűnnék meg e gyalázat: halnom úgy Mi édes volna! Richard Király. Hah! Anglia. vagy silány major. S ki bőjtöl: a biz el lehet lankasztva. Itt jön a király. nemes bátyánk. No’s. Aumerle. most silány becsáron. mert sziklaparti bátran Visszaverik Neptun irígy ostromát: Most a gyalázat rabja.Kétszerte drága ősi híreért: Most bérbeadva – ah e szó megöl! – Mint egy dülőföld. . tintafoltok S rossz pergamennek hitvány lánczain. mely másokat szokott Hódítni. virasztván. Alvó hazámért gond nyomott. Hah! Anglia. Hogy vagy. Green. vén Lancaster? GAUNT. KIRÁLYNÉ. a tüzes Csikót a sarkantyú még elvadítja. Királyné. Willoughby jönnek. hogy vagyunk? Hogy állunk. YORK. Lancaster: Kit a kor elnyűtt. Oh jól illik e név reám. Kiméljed ifjúságát. és a kor lankaszt el! A bú nyakamba nagy-bőjtöt akaszta. Ross.

RICHARD.Pedig a hosszan virasztás lankaszt ám. Hát? haldokló az élőnek hizelg? GAUNT. te halsz meg: mit hizelgsz nekem? GAUNT. engemet Lankaszt az is s maholnap eltemet. RICHARD. Nem. Vén bátyádnak jó. te készűlsz halni csak. Mint lanka szűk út s lankadtan mé’k belé! Laknak szűk. de ha lankadt szív s erő. Én jól vagyok. fia képe éleszt. Hajh! a nyomor gúnyt űz magábul is. te haldokolsz. Mást. Neked hizelgek. . Én csak beteg vagyok. GAUNT. Öreg korom lelejt a sír felé. Az Isten látja: te vagy betegebb! S azt látnom: engem jobban betegít! Halottas ágyad az egész haza. e nevet gunyolva! RICHARD. S mert nevemet te bennem kiölöd. De hisz. Hogy játszhat’ így nevével a beteg? GAUNT. nem! az élő hízelg a halónak. hisz – Lancaster ő! RICHARD.

nem király. mint fejed köre. Jogczímed más jogának rabja lett. vakmerő Nyelved. mint pusztítja majd Fiának fia. Ki odajuttál: hogy magad’ tagadd ki! Öcsém. mi még oly jól pereg fejedben. hígeszű bolond te! A láz jogával visszaélve. Holdkórságos. Bár nem nagyobb az. Így meggyalázni e dicső hazádat? Most jószág-birtokos vagy. De bérbe adni szégyen voln’ e hont. elFecsérlik im egész országodat! Ha nagyapád meglátta volna egy Jós pillanatban. mielőtt trónra jutsz. És mégis ily szűk körbe szorítva. világnak volnál bár ura. híredre nézve! S oh. gondtalan beteg! sebzett valód Meggyógyítását ép’ azokra bízod. És kitagad.S te benne a beteg. . S ezt birva csak: nem több-e. az ő fiait: Elhárítandá e gyalázatot. Lepergetné nyakadról e merész főt. mint gyalázat. S te – RICHARD. hogy Mered rút vádaiddal fölzavarni És visszaűzni arczunkból királyi Vérünket? Istenemre és dicső Királyságomra esküszöm: ne lennél Csak hős apám fivére. Kik megsebeztek! Koronádban a Hizelgő férgek egész rajja nyüsg.

– Találjon üdvöt lelke égbe’ fen! – Jó példa rá s tanú: mi könnyedén Fecsérli Edvárd vérét. Lecsapolád. mint pellikán-fiu. Oh ne kimélj.GAUNT. Haljon meg a ki agg. s bolond vele! (Kisérete kiviszi. RICHARD. meggyalázva! Ám gyalázatod Ne haljon meg veled! Szavam legyen Gyötrőd. s onnan majd a sírba: Nem jó így élni. s feküdjék súlya lelkeden. Azért. Levágni e rég elhervadt virágot! Élj. semmi jót se bírva. unokája! Jőj nyavalyám segítségére most. hogy apja vére voltam én is! E vért te már. Edvárd bátyám fia. Gloster öcsém.) . e drága tiszta szív. Vigyetek ágyba. vadúl tobzódva benne. S haragod légyen az idő kaszája.

Úgy. rá már Eljött a vég. uram. Uram. Az ért gyümölcs siet lehullni. élet. kérlek. Semmit se’ mond már. elvégezte mind. hangtalan. egyaránt fiával. ha itt volna. Mint Hereford engem. Gaunt is úgy szeret. NORTHUMBERLAND. ki utána száll! Halálos kintul old föl a halál. RICHARD. Szeret ő téged. mind oda van! YORK. az öreg Gaunt magát ajálja Felségednek RICHARD. Nos mit mond? NORTHUMBERLAND. Ő . szállj hát sírba le! YORK. Hereford Henrikkel. felség. S úgy én is őket! Jobban sem lehet! Northumberland jő. csupán Betegségére s aggságára vesd. mi egykor mi reánk vár. RICHARD. Most ír hadunk felől: . abból mind.Te mind kettő vagy. Lehúrolt hangszer nyelve. York légyen első. Zord szavait. Szó. – Erről elég.

mert épen ilyen volt. a walesi herczeg. Hol semmi más méregnek nincs tenyészte. Nem önbaráti ellen. Kik. a hon panasza. s fölkelő Minden vagyont. S mert ennyi baj költséget is kiván: Átveszszük a Gaunt bátyánkról reánk Maradt ezüstneműt. Agg Gaunt sérelmei. midőn Oly korra ére. Kezét rokonvér nem fertőzteté. a mért apja vítt. Békébe’ nem volt bárány oly szelíd.Ideje megtörnünk a parasztokat. Szegény Bolingbroke akadályai A nősülésben. a mi jogtalan? Gloster halála. Harczban nem volt oroszlán oly dühös. melybe’ most te vagy. lásd. pénzt. Az ellen vére volt azon piros! Oh Richard! Yorknak nagy a búja. többet szerze annál S el nem fecsérlé. Mint e királyi ifjú! Arczvonásit Birod. Hereford számüzése. mérgül élnek ott. . Hős keze A mennyit költe. lázadozva. De ő a frankok ellen volt dühös. en-mellőztetésem. Edvárd utolsó fia én valék. Mindez nem vont arczomra egy redőt S királyom érte nem hallott panaszt. Atyád az első. Meddig kell tűrnöm ezt? Meddig parancsol a királyi jog Békén viselnem. YORK.

Lefoglalok Ezüstneműt. de vedd el az Időtül is következésjogát. a mit akarsz. Melyekre hűségem gondolni sem mer! RICHARD. S oly eszmékig hajtod türelmem’ is. Ezer szívet fordítsz magadtul el. Gondolj. pénzt. A száműzött Hereford jogczímeit És birtokát akarod elrabolni? Nem halt-e meg Gaunt? Vagy Hereford nem él? Nem volt derék Gaunt? Harry nem hiv-é? Nem érdemelt-e örököst amaz? Vagy e fiú nem méltó örökös? Vedd el Hereford jogát. Hogy holnap a mát ne kövesse! Szűnj meg Te lenni. nem a Következés jogán vagy-é király? És Istenemre (s Isten mentsen attól Téged!) ha minden jognak ellene Herefordnak örökére nyújtsz kezet S eltiltod őt.Nem tenne máskép ily hasonlitást. Oh királyom. te! Vagy hát te is. ha nem. minden birtokot. talán Bocsánatod nélkül is elleszek. No bátya. . mi lesz ebből? YORK. RICHARD. ha akarsz. hogy örökjog szerint Jogát keresse s örökét: evel Ezer veszélyt idézesz ten-fejedre. Bocsáss meg.

királyi nőm. Bagot el. Királyné. Legyünk vígan. Jőjön. mindjárt Ely-Houseba. Green. Richard Király. Holnap indulunk Irland felé. Magunk helyett. Ki ellened használja föl szavad’! . Jerünk. Én nem leszek tanú. a míg távol leszünk. mert késni nincs idő. Míg terhét szóba öntenem szabad. ez ügyet elrendezni. WILLOUGHBY. de jövedelme nélkül. s többet az ne szóljon.YORK. S él. Ő most is hűnk s szeret. Bár zordszavú. No’s lord urak! Lancaster hát halott! Ross.) NORTHUMBERLAND. Bushy. (Harsonák. míg engedi időm. Wiltshire grófhoz egyenest. ROSS. Bátyánkra Yorkra bízzuk Angliánk Kormányzatát. mindez hová vezet? De annyi szent: hogy a rossz s jogtalan Kezdetnek mindig átkos vége van! (El.) RICHARD. Isten veled. Szivem tele! De némán megszakad. Menj. Bushy. mert Lancaster herczeg lőn fia. Ki mondja meg. Czímben csupán. NORTHUMBERLAND. Csak mondd ki a szót. Ha volna jog s igazság: abban is. NORTHUMBERLAND.

mert fülem Felette gyors. fiainkon s minden örökünkön.WILLOUGHBY. Gyáván odadván. A népet adókkal rabolta meg. Azt legfölebb. ROSS. Sok jót biz’ érte én nem tehetek. ROSS. Hogy örökétül így megfosztaték. És elveszté szivét. Mit kardcsapással vettek ősei! . így mivé leszünk! NORTHUMBERLAND. NORTHUMBERLAND. e Királyi véren. Az égre! szégyen ezt így tűrni. sarcz. és szegény hazánk Több ily nemes s hős sarjadékain. Harcz nem tevé – hisz azt nem folytatott. S mindennap új meg új teher! Minők Önkéntes kölcsön. Herefordot illetőleg van-e szód? Ha úgy: ki véle bátran. kardcsapás ne’kül. Rajtunk. S mit ők gonoszt czéloznak ellenünk: Azt végrehajtja szigorún a király. a nemességet Háborgatá. jót hallani felőle. és elveszté szivét! WILLOUGHBY. Nem a király király! Hízelkedők Vezérlik őt s veszik mindenre rá. hogy szánom szívbül őt. s mit én tudom! Az ég nevére.

Nem volna pénze. mi halljuk a vihart. mivel.Békébe’ többet költ. Nem! A halál odvas szemében is. De már ki nem kerülhetjük. Csak mondj ki mindent. Szemünkkel látjuk a hajótörést. Milyen közel van mentő csolnakunk. A birodalmat bérbe’ birja Wiltshire. NORTHUMBERLAND. NORTHUMBERLAND. éltet Keresek én. mint mi is tevők. urak! S még sem futunk keresni menhelyet! Már vitorlánkban a szél: és mi még Sem bontjuk azt ki? Bízunk – s elveszünk! ROSS. WILLOUGHBY. Nemes rokonát! – Elfajult király! De lám. Mi a király így? – Bukott birtokos. . Fölötte átok és romlás lebeg! ROSS. ir hadára most – A nagy adók mellett – ha a szűműzött Bolingbroke Harryt meg nem rablaná. bár szólni nem merek. Mely abba hajt. WILLOUGHBY. eltűrtük a szelet! NORTHUMBERLAND. mint harczban ők! ROSS.

legottan. NORTHUMBERLAND. Ki Exeter herczegtül elszökött volt. Mind lóra. bizodalmasan. Ramstoni János. s a Királyi pálcza aranyárul e Port letörűlni. gyorsan! Ravenspurgba el! De a ki fél. maradjon! csak titokban Tartsa a szót. Mi tenmagad vagyunk. Néhai Arundel Richard gróf fia. Kiszálltak volna eddig is. Northumberland. Sir Norbery.ROSS. Hazánk kötött szárnyát föloldani. Quoint Ferencz. Waterton Robert. ROSS. Hogy Hereford Harry s Cobham Reginald. Ha le akarjuk rázni rabigánkat. mind! Itt egy szív sem rezeg. csak azt Várták. én indulok. S fivére a volt canterbury-i érsek. Szólj. és Kiszállnak éjszakon minél előbb. míg a király Irlandba megy. Kivenni zálogból a koronát. a Bretagneból épen most vevém a hírt. Ellátva a bretagnei herczeg által Nyolcz nagy hajóval s rajta háromezer Legénynyel: nagy sietve jönnek. hogy megint ragyogjon: Utánam. WILLOUGHBY. Halljátok úgy hát. ha szólsz: szavad Benned maradó gondolat. . Port-le Blancból. Sir Erpingham Tamás. beszélhetsz.

készűl vendégeműl. fölötte bús. a Sors méhiből. oldalról nézve már . Minden keservnek húsz árnyéka van. kedviért. KIRÁLYNÉ. nem tölthetem Be. Terem a palotában. még születetlen keserv. Bushy. Valami. Mint férjem távozása is! BUSHY. de még sem az.Csak lovam birja: én első leszek! (Mind el. Igértem. Ugyanott. Királyné. Asszonyom. BUSHY. Mert a vakító könytől fátyolos szem Az egy való bút részletekre osztja. ah Ő t elbocsátám! s újra gondolom. Hisz a királynak. S egy semmitől belsőmben reszketek. Igérted. asszonyom. Mik olyanok. mint az. magamért. mint a bú. S valami jobban nyomja szivemet. ki a legkedvesbet. hogy rongáló bánatod’ Elűzöd és vidám szívvel leendsz. SZÍN. Felséged.) II. miért Fogadjak. Bagot jönnek. mely szembe nézve csak Zavart mutat. Nem is tudnám különben: Oly zord vendéget. mikor útra kelt. S mint olyan kép.

nevezni sem merem! Green jő. S legyen akárhogy. Hát. asszonyom! S üdv nektek. mint hogy távozott Királyod: ennél több ok búra nincs. csak a Jövőbe’ bírom. a mi engem úgy gyötör. a király nem szálla még . Ha szembe nézi. Nevetlen bú. vagy valami tán E semmit. csalfán látja búd szeme. s föl sem ismerem.Alakja van: felséged búja is. igazán. Egy semmi szűlte. holott mint várományt. Csak képzelődés. mikor árnya csak A benne nem levőnek. oly halálosan bús. Ne sírj egyébért. Gyötör. Hogy – bár gondolva semmi gondolat Nem jő – e semmin szívem megszakad! BUSHY. S ha látszik. csupán bús. Ám mást mond szivem. hogy úgy van. való helyett. Lehet. Több bút talál benn’. Üdv. kegyes királyném. jó urak! Remélem. KIRÁLYNÉ. én más lenni nem Tudok. GREEN. drága asszonyom. Nem! képzelődés bútól foganik. Oldalt tekintve férje búcsuját. Nálam nem úgy! mert búmat. Mely képzelt dolgon sír. mint a mennyi van. KIRÁLYNÉ.

Ross. Azt tettük. asszonyom. Willoughby lordok is. reményünk. Beaumond. S mért nem kiáltád Northumberland lordot S a többi pártütőt.és kiséretével Bolingbrokehoz szökött. mert sietve ment S a sietésben van reménye. sergét visszahivná S kétségbe ejtné ellenei reményét. hozzá szöktek át. Ám Worcester gróf azonnal Eltörte botját. mind árulóknak? GREEN. Pedig. S mi még rosszabb. S minden cselédi. Barátaikkal. Való igaz. Kik vakmerőn földére léptenek. tisztét letevé. vele Lord Northumberland s fia Percy Harry. Hogy oda is ért már. S vont karddal áll már Ravenspurg előtt. A száműzött Bolingbroke visszatért.Hajóra? KIRÁLYNÉ. Mért reméled? Azt reméld. Hogy ő. hogy nem szállt hajóra még? GREEN. Ne adja Isten! GREEN. Mért Reméled. BUSHY. KIRÁLYNÉ. .

KIRÁLYNÉ. Ki gátol abban? Sőt csüggedek s utálom a csalárd Reményt: hizelgő. York Herczeg. Szeme gondteli. KIRÁLYNÉ. kötve tart. már félig fegyverzetben. mondj vigaszt! . kinunkra. Csak kínra kínt. rút tányérnyaló. Távoztatója a szelíd halálnak. Mit a remény. KIRÁLYNÉ. Bátyám. szegény anya. BUSHY. az égre. Ne csüggedj. GREEN. Vén nyakán A harcz vasával. és a szörny-szülött Neve: Bolingbroke! Lelkem megszülé Csodaszülöttét: s én. Jó Green. csak jajra jajt hozék. Itt jő a Yorki herczeg. Mely életünk lánczát föloldaná. asszonyom. te lől Bábája búmnak. jő.

Elment? No jó! Menjen ki merre lát! A nemesség elment. nyomor. . A tobzódásnak most jő mámora: Mit érnek. Gloster hugomhoz. Uram. Bolingbrokehoz áll. kegyenczei! Szolga jő. Férjed. lássa most. otthonát Elvenni tőle! Engem itt hagyott. a nép hideg. Ha azt Tenném. Égben a vigasz. gyűrűm! SZOLGA. S mi földön élünk. a távolit Ment védni.YORK. YORK. hazudnám. hol csak bú. a ki vén vagyok. S kérd. fiad elment. Te! – menj csak Plashyba. S a gond lakik. SZOLGA. S alig birom magam’ föntartani. s addig más jő. későn érkezém. küldjön egy ezer fontot nekem. Ne. És attól félek. Hogy tartsam ezt meg.

(A szolgá-hoz. kölyök? SZOLGA. A herczegné azelőtt egy Órával meghalt. kivel Jogtalanul bánt a király s jogát Megvédni szivem sürget. De már a többit félek mondani. Szaladj haza. Egyik királyom. Oh irgalmas ég! Mi bánatár borúl egyszerre ránk. Urak jerünk! tartsunk szemlét a sergen. húgom. a kit védnem eskü Köt.) Menj. S hogy’ hozzam rendbe e zilált ügyet. bocsánat. Most mit tegyek? – Oh bár csak a király – Föltéve. Urak. hogy nem hűtlenség miatt – Bátyámmal együtt ölt voln’ engem is meg! Mi? Hát Irlandba hírnök mégse’ ment? És hol szerezzünk most e hadra pénzt? Jer húgom. Valamit Kell tenni! Jőj csak.) . készíts néhány kocsit. fiu. Hát veszszek el! – Mindkettő rokonom. YORK. vitesd tova. el is feledém: Jövet ma épen bészólottam ott. YORK. ej – bocsáss meg. gyűjtsétek össze (Szolga el.Nagysád. Mi az. rokonom a másik is. majd felőled Gondoskodom. – Ha én tudom: mit és mikép tegyek. S mi fegyver ott van még.

Én is menekszem Bristol-vár felé.) BAGOT. Már ott van a wiltshirei gróf.Hadaitok’! Elvárlak Berkleynél. Kik a királyhoz legközelb valánk. vinni hírt. (Királyné. De vissza nem. Irland felé jó szél fú. Csak gyűlölettel tölti szivöket. GREEN. Elől-hátul minden merő zavar! BUSHY. Ha rajtok áll itélni: minket is. Ezért itélik ők el a királyt. A bősz nép nem sokat . S pedig a közrend mind az: mert szerelmök Erszényöké. BAGOT. hogy a gyülölet is Közel van hozzánk ellenségitől. Nekünk elég hadat – Az ellenéhez mérve – gyűjtenünk Lehetlen. s ki ezt ürítgeté. Aztán a királyhoz oly Közel valánk. Menjünk hamar. York el. Megyek Én is veled. El kéne mennem még Plashyba is. BUSHY. De arra nincs időm. BUSHY. GREEN.

Félek. SZÍN. BOLINGBROKE. Nem.) III. Ha kézre kap. Míg egyet lelünk. Isten velünk. mint a kutya. – Velünk jösz-é te is? BAGOT. BAGOT. soha! (Mind el. én is idegen . Még tán találkozunk. Ki küzd: ezer szalad. Bolingbroke és Northumberland. nemes lord. és örökre! BUSHY. Hadakkal jönnek. a királyhoz én Irlandba mé’k. BUSHY. jó uram? NORTHUMBERLAND. A glostershirei vadon. Szegény öreg York! mit magára vállalt: Az annyi mint fövenyt számlálni. Ha előérzetem Nem csal: örökre válunk hárman itt. De hátha York legyőzi Henriket? GREEN. Hidd el. vagy Tengert kiinni.Tréfál velünk. Isten velünk. Mily messzi van még Berkley. mindenkorra. Egyszerre. de széttép.

a zord Keserves útat is megédesíté. – Hogy van.Vagyok e tájon. Mint élvezett remény. De társaságod. BOLINGBROKE. Mely. Ki jő? Percy Henrik jő. nagybátyád? . Kit Worcester öcsém küld valahonnan. Fiam. NORTHUMBERLAND. társaságod’ nélkülözvén. Jelenlétem bizony Kevesbet ér. Ross és Willoughby-nak Unalmasabb lesz Ravenspurg s Cotswolt Közt útjok. mondhatom. A jó urak Csak rövidítsék ezzel útjokat. mit én benned birok. E görbe ország nagy hosszúra nyújtja S megnehezíti a mértföldeket. S pedig remélt élv csaknem oly gyönyör. E vad sziklaút. az ifjú Percy Harry. Övéket a remény enyhíti csak: Elérni azt. mint czukor. fiam. fölötte megcsalá Az én utam unalmas hosszuságát. mint kedves szavaid. Míg azt hiszem. Mint az enyémet nagysád jelenléte Rövidité.

Elhagyta az udvart. botját eltöré S szétküldte udvari személyzetét. Azt hivém. uram. NORTHUMBERLAND. szolgálatát Hereford herczegnek fölajánlani. NORTHUMBERLAND.PERCY. . Csak mivel Lordságod árulónak mondaték ki. De Ravenspurgba ment. Hát nincs a királynéval? PERCY. atyám. nem ez Volt elhatározása. Tőled kapok felőle hírt. Mi vitte rá? Hogy elváltunk. PERCY. Nincs.

atyám. Mint az. hogy Tudjam ki. Köszönöm.Engem pedig Berkleybe külde. Jutalmadat megadja hű szivem. Fiam. BOLINGBROKE. ott? PERCY. A szív fogadja s im kezem pecsétli. NORTHUMBERLAND. Mily messze fekszik Berkley? S hogy mozog A jó öreg York s mennyi haddal. York ott mily erővel áll? És Ravensburgba hozzam hírül azt. szolgálatom’ ajánlom. Nem én. Hogy semmi engem nem tesz boldogabbá. Ő herczegsége ez. S a mint hűségeddel növend szerencsém. Míg éveim megérlelik s nagyobb Megbízhatásra teszik érdemessé. ha szívem hű barátimé. NORTHUMBERLAND. S meghiheted. kedves ifjú. (Kezet nyújt. Lásd tehát S ismerd meg itt. Bár gyönge még s tapasztalatlan az. NORTHUMBERLAND. feledted Hereford herczeget? PERCY. ki emlékünkbe’ nem volt: Nem is feledjük: én tudtomra még A herczeget nem láttam. PERCY. Kegyelmes úr.) .

Csak háromszáznyi őrizettel. – De ki jő megint? Berkley jő. majd ha több lesz. urak. NORTHUMBERLAND. BERKLEY. Willoughby és Ross lordok jönnek itt.Ott áll a vár. neked szól küldetésem. BOLINGBROKE. . Isten hozott. míg szerencsém teljes korra jut. Kivülök más tekintély nincs is ott. eme fatömb irányán. WILLOUGHBY. Véres sarkantyúval. Az áruló Után jövétek. közötte Seymour. mint minden érte fáradásunk! BOLINGBROKE. Szegénynek a pénztára: hálaszó. York. Jót áll helyettem. Ez. Ha nem csalódom: Berkley lord. Lord Hereford. úgy Hallám. Berkley. ROSS. sietség-hevülten. Mely több. NORTHUMBERLAND. úgy-e? Kincseim: Még tétlen köszönet csak. Uram. Hiv fáradástok díja megjövend. Ross és Willoughby jönnek. Hogy itt vagy: az kincs s jutalom nekünk.

Jövök. fegyveres erőddel? York. lord. Csitt. rád. az ős Békét zavarnod. Szived’ hajtsd meg. Uram. BOLINGBROKE. Kegyelmes bátyám! YORK. ha mondom: Lancasternek. a Yorki Herczegtül. Hozzád. ne térdedet. – Óh kegyelmes Bátyám! (Letérdel. Melynek csalárd és ál alázata. BOLINGBROKE. Ne érts balúl. Már nem szorúlok. Ő kérd: hogy mi indit a Királyi távollét alatt. kinek feleljek. csitt. S az a „kegyelmes” ily kegyetlen ajkon Szentségtelen. Hogy’ mertél számüzött .BOLINGBROKE. Itt jő. Czímeid közűl Nem czélom egyet is kitörleni.) YORK. Kisérettel jő. Ne kegyelmezz s ne bátyázz engemet! Én árulónak bátyja nem vagyok. választ vinni. kegyelmes kormányzónk. uram (s légy bármi-nevü lord). E Nevet keresni jöttem Angliába. BERKLEY. Egyéb szavadra nem felelhetek. S míg ajkadon meg nem találom azt.

Te száműzött vagy: s hazajönni mertél Időd lejárta előtt. úgy jövök. S kegyelmes úr. könyörgök: nézd csak ügyemet Pártatlanúl. Hatalma hű szivemben itt maradt! Volnék csak oly fjú erőbe’ még. Hogy nincsen itthon a fölkent király? Bolond gyerek! nézd: itthon a király.Lábaddal angol föld porához érni? S még több hogy’ is: – hogy merted. Kegyelmes bátya! nevezd meg bűnömet. Hogy miben áll? YORK. Mint a mikor Gaunt. Bátyám. undok árulásban. vissza. Mi könnyen megfenyítne tégedet S bűnödre vérrel irna büntetést! BOLINGBROKE.és Hazádra fegyvert mersz emelni! BOLINGBROKE. bék’ ölén. s királyod. s magam Kihoztuk a fekete-herczeget – Amaz ifju Marsot – frankok tömegébül! Oh! hű karom. hű atyád. csúz béna rabja most. mint Lancaster. Mint Hereford valék elűzve. Ily messzi hozni undok fegyvered’? Békés falúink fölriasztani Gyűlölt hadaddal? Azért jősz-e most. A legrosszabban áll: Bősz pártütésben. Atyám vagy – legalább .

nyomorúlt gazok hiztanak. ősz atyámat Gauntot. NORTHUMBERLAND. Mit kelle tennem? Jogom’ kereső Alattvaló vagyok. kénytelen személyesen Keresni föl öröklött birtokom’. Nagy bántalom esett a herczegen. De . WILLOUGHBY. te helyre hozhatod. mindenem silány Tányérnyalók kezén? Mire születtem? Ha királyrokonom angol király. ROSS. atyám. Lancaster herczeg kell hogy én legyek! Neked is van fiad. Kincsein. ügyvédtül is Eltiltva. elfecsérlve. újra élve Vélem tebenned látni. Kegyelmes úr. Szólj. S mind a mivel bírt. a nemes Aumerle. Holott az ős-jog jogot ad reá. Hát. s ő száműzve bolyg: Bátyjába’ Gauntban ő atyát talál. Atyámnak elkobozva birtoka. Földönfutó legyek. megfosztva jogS birtok-czimemtől. Elnézed-é. hogy én. hadd szóljak egyet én.Én. Éreztem én öcsém sérelmeit És érdekébe’ mindent megtevék. Ki szent jogáért bátran harczra száll! Nekem tilalmas minden czímerem. Ha te előbb halsz. Lord uraim. YORK. ártatlanúl.

Jó. A nemes herczeg arra esküvék. és kik így pártjára álltok. esküt a ki tör! YORK. bátya. Tudom. melyet Bushy. S elfogadjuk. Hogy csak sajátjaért jő. jó. Mind elfognálak. kegyelmes úr. De mert erőm nincs: hát nyíltan kimondom.Karddal kezében jönni. Bagot. önmaga Birájaul. Ha csak a várba nem jőtök velem. mi czélja harczotoknak! S megvallom. s a fölkent király Kegyét könyörgni kényszerítenélek. De ha tehetném: égre esküszöm. Hogy ott az éjre megpihenjetek. én meg sem gátolhatom. És jogtalanúl keresve önjogát: Nem járja. s ebben őt Segítni. BOLINGBROKE. védni esküvénk mi is: S ne lásson üdvöt. miket én Letépni. s czinkosaik védenek. De meg kell tenned még. A pártütőt segítve: pártütők mind! NORTHUMBERLAND. E közjó rút hernyói. mert Erőm kevés s itt mindenütt zavar. Derék ajánlat. . eltaposni esküvém. erővel vágva útat. – Isten velünk. Hogy Bristol-Castlebe jőj velünk. YORK. Én semleges vagyok.

KAPITÁNY. még. A dús remeg. Nagy bajjal összetartók sergeinket. KAPITÁNY. Salisbury s egy Kapitány jönnek. Várjunk: mégse. Most szétmegyünk tehát. Ez. nem! Hazám törvényit én meg nem szegem! Ajkam barátnak. hogy Richard király halott. Holtnak hiszik Richardot s nem maradnak. elveszítni fél. Benned veté bizalmát a király. Tábor Walesben. De a királyról még sincs semmi hír. SALISBURY. Hol nincs segítség. vártunk tíz nap itt. Lord Salisbury.Jó. – Minden babérfa elhervadt körülbe. hű walesi.) . Csillaghullás rémíti az eget.) IV. mind e jel királyromlást jelent. (El. Hadunk mind szétszaladt. Várj egy napot csak. tombol a csőcselék: Az. SZÍN. mert a mit bír. – Isten velünk. Isten veled. elmegyek tán. Lásd. mert azéhoz könnyen jutni vél. mit használ a gond? (Mind el. Azt vélve. A halovány hold véres arczot ölt S szikár kuruzslók nagy vészt jóslanak. ellennek se’ mond.

Percy. Szegény Richard! a bánat szemivel Nézem csillagodat: hogy esik el. szükséges itt Kimondanom halálotok okát. Northumberland. őrizet alatt. Green és Bushy. Bolingbroke. nyomorún. S szelet.) HARMADIK FELVONÁS. Ti félrevezetétek a királyt. mint foglyok. mire fölkelend. vihart hoz. Sőt némikép. S kit vér s alak dicsővé tett. York. BOLINGBROKE. Futnak barátid. SZÍN. Mert az kegyetlen volna. Bolingbroke tábora. De kezemről Lemosni véretek’. ellenidhez ált’ – Ah! balra fordúlt szerencséd leszállt! (El. Napod felhőbe mén le: vészt jelent. I. Willoughby és Ross jönnek.SALISBURY. rossz erkölcstekkel. ti azt Dicsétől megfosztátok. ő S királyi nője közt sajnos viszályt . hitvány föld porába. Bristolnál. A magas égből. – Bushy és Green. nem kínzom lelketek’ – Mely testetektől mindjárt válni fog – Rút bűneitek említésivel. Hozzátok e kettőt elénk.

bátya: nálad a királyné: . (Northumberland és Kiséret. Im ennyi – és több – több mint kétszer ennyi – Itél halálra.Idéztetek föl. BUSHY. S nem hagyva rólam semmi ősi jelt: Csak a köztudatot s élő véremet. – Jerünk. s egy szűz női arcz Vidám rózsáit hervasztván. könynyel sózva. Az árulóké pokol kínja lész. ferde súsárlásitokkal Előtte gyűlöltté tevén. hogy mégis nemes vagyok. BOLINGBROKE. Közel-levőt vér. velem – Távol hazámnak drága földitől – Száműzetés sanyarú kenyerét. Vidd. Adjátok a törvény s bakók kezébe. Míg magatok hizátok földeimen: Kurtítva kertem’. Bushyt és Greent elviszik. Mint Bolingbrokenak Anglia. Sóhajtva. GREEN. – Most vigyétek el. a halálra őket. a királyi ágy Nyugtát zavarván. étetétek.) Azt mondtad.s szeretetben a Királyhoz. született herczeget. hogy lelkem égbe száll. Inkább örűlök a bakónak én. Engem magam’. Northumberland. Mutatni. Vigasztal az. vágva erdeim’. nehéz Sérelme ált’ facsart könyűivel. En-ablakimból czímerem ledobva.

sirhatnám örömemben. Glendower ellen. Még ma fegyverünkhez! Ma munkanap van. hadi zene. A walesi part. abban megirám. uram. a tengeré után? RICHARD. El ne felejtsd. Míg árulók patkókkal tipranak. köny.Az égre kérlek. Igen. urak.s mosolylyal játszadoz: . BOLINGBROKE. Felette jól. Oh drága föld. Menjünk. S hogy tetszik itt a lég Felségednek. rég látott gyermekét Föllelve. Jó bátya. Carlislei püspök. SZÍN. Mondd néki szíves. Aumerle. Katonaság jönnek. szépen bánj vele. RICHARD. holnap ünnepünk lesz! (Mind el. kezemmel üdvözöllek. Már küldtem hirnököt.) II. Hogy birodalmam földén állhatok. Mint hű anya. Háttérben kastély látszik. Harsonák. hő üdvözletem’. Barkloughly-kastélynak mondátok azt ott? AUMERLE. mi jól Emlékezék nagyságod róla. Richard Király. YORK. Levéllel. köszönöm.

Oh ne tápláld királyod ellenit. S ha kebleden virágot szedni nyúlnak: Ő rzesd kigyóval. Meg is bír. Csüggedt szavú te! hát azt sem tudod. Útjokba küldd a pókot. mely két nyelvet öltsön Bántóira s halálos mérgivel Királyod ellenségit ölje meg. Hints útaikra szurdaló csalánt. mosolygva. mely téged merész Lépésivel vadul tiporni jő. Ne adj gyönyört. Ne nevessétek bohó szavam’. felettébb hanyagok vagyunk. ki királylyá teve. S mi megvetők azt: vakmerően elTaszítjuk a kegyelmet. mert ég ha jót akar. PÜSPÖK. ne félj. Mellőzni nem. Uram. bárki ellen védeni. míg mi bízva itt Mit sem teszünk. mit ajánl. . AUMERLE. S Bolingbroke addig. erőben gyarapúl. S a ronda békát. S megsimogatlak e királyi kézzel. Azaz. sirva én. RICHARD. Az ég segélyét meg kell ám ragadni. kéjt holló-vágyaiknak.Úgy üdvözlek. hogy az áruló Láb megriadjon. mérgivel. míg királyukat Rút árulás el bírná tiprani. urak: E föld fölérez még s köveiből Hősök születnek.

A napvilágot nem tűrhetve. Ki itt az éjen át tombolva dőzsölt. lord. meztelen! Így jár a tolvaj áruló Borlingbroke. Messze van hadad? . De föld alatti útjából ha újra Tüzet vet a nap kelet ormira S a bűnbarlangba szórja fény-nyilát: Akkor gyilok. rút bünében. hol angyalok csatáznak. Isten hozott. rablás s a ronda bűn – Az éj-palást letépve vállaikról – Önnönmagától reszket. A nagy sivár tenger minden vize Sem mossa el fölkent király fejéről A balzsamot. Itt tolvajok. Az igazat szent Isten védi meg. S ember lehull. Míg mink a föld túl-oldalán valánk: Most trónba lépni hogyha lát megint. Salisbury jő. S a hány vitézt Bolingbroke ellenünk Fegyverbe állít: arany-koronánk Védéül annyi égi angyal áll. csak Reszket.Hogy míg az ég elrejti fényszemét S túl-földön azzal más világra néz. magától félve. Pirulva rejti árulásit el. rablók látatlanul Üzik veszélyes mesterségöket. se földiek szava Az úrtól tett királyt le nem teszi.

sem közel. Elfutottak. oh ma! késő. Mert hadaink holt-híredet vevén. Sem messze. félek. Átmentek! – Árván. Erőt. gyász-ma! mindened’ Ez egy napért kell mind elvesztened. felség. Ma. Imént még húszezernek vére égett Arczomban. A tegnapot hozd vissza – és tizenkét Ezer vitézed azzal visszajő. Egy napi késés. uram! Mért sápad arczod el? RICHARD. éjt boríta Minden napodra.SALISBURY. csupán E gyönge karban. S e miatt Nincs-é okom halványnak lenni. így maradtam én! AUMERLE. Nyelvem bút beszél S kétségbesésnél nincs egyéb szava. míg . oh felséges úr.

mint én hirűl hozok. azt szolgálom én is. Bár Isten ellen szintúgy szeg hitet. föl. RICHARD. szivem készen van egyaránt. Föllázad népem? – Nem gátolhatom. nevem! Egy rossz alattvaló kelt Csak ellened! Mit néztek így. világi Vesztés csupán. És így egyenlő társ vagyok vele. Legyen több jó napod. Szólj. tőlem szalad. veszve trónusom? Gondot adott csak. tudom. Mert büszkeségem napja lehalad! AUMERLE. mit mondhatsz is. Király kedvelti? Nem vagyunk-e felség? Föl s égre nézzünk. hogy ki vagy? RICHARD. SCROOP. Oly nagyra vágy Bolingbroke. gondold meg. Majd elfelejtém! – Nem vagyok király? Ébredj föl. Fölséges úr. lomha felség! Aluszol. Fülem. Bátyánk York. A legrosszabb. s gondot veszteni Kész nyereség.Meg-annyi vér arczomba gyűl megint? Ki megmaradni vágy. alá. Ha Istent szolgál. Vigasztalódj’. Elég erős minket megóvni még. Nem húszezer már a király neve? Föl. Mint én vagyok? – Nagyobb nem is lehet. Ki jő? Scroop jő. szerencséd. .

– Kiálts vészt. Mely földagaszt minden ezüst folyót. Mint vésznapon a felhőszakadás. Mind ellened! Agg. lányhangu ifjak Erőtetik zord hangra torkukat S pánczélba búnak ellened. ifjú pártot üt. jól elmondtad ezt a bús mesét. gáttalan Így birtokunkra törni? Hogyha győzünk: Fejök lesz érte váltság! – Fogadom. mint elmondhatnám. Ő szek borítják kopasz homlokuk’ Sisakkal ellened. király! Alamizsnásid is. de az is ránk talál. Örűlök. mindenütt! RICHARD. Hogy vízbe fojtja partját. S több baj. Hol a wiltshirei gróf? hol van Bagot? Hol Green? Hová lett Bushy? Hogy’ hagyák Veszélyes ellenünket. Békét kötöttek Bolingbroke-kal ők is! SCROOP. s szegény országodat Vassal födi s vasnál keményb szivekkel. Sőt nők is hoznak rozsdás nyársakat. mintha csak Szétfolyna könyben az egész világ: Úgy áradoz Bolingbroke bősz dühe Túl partjain. SCROOP. Jól.Mint ellenem. gyászt! – Halál A legnagyobb. . kétszerte gyilkos Ébenfa ijt görbítnek ellened. hogy felséged a sötét Balsors hirére így fegyverzve van.

valóban. Oh látom. RICHARD. farkcsóválók mindenkinek! Háromszor három Júdás! Viperák! Itt melengettem – s most vérembe rág! Békét kötöttek? – Majd készítek én Harczot nekik. Vagy tegyünk végrendelést. Vígaszt senki se Szóljon. vad gyűlöletre vál. halott? SCROOP. gyász. akárhol. Mindegy. Szörnyü bék’! Kínos halált szenvedtek ők. a herczeg. s a wiltshirei gróf. merre van hadával? RICHARD. sírva. Bushy. Igen. Oh nyomorúk! kigyók! hitetlenek! Kutyák. Fejökkel köték S nem kézzel ők a békét. véssünk sírirat Betűit. Bristolba’ hullt le a fejök. A porba. Vedd vissza átkod’. Hát. a legédesb szeretet. – De mégse! Hisz miről is rendelkeznénk. S atyám.Békét. a pokol fenekén… SCROOP. Green. megölve S elásva vannak rideg öblü földbe! AUMERLE.s halálról. Ha megfordul. Mint hogy a sírnak hagyjuk tetemünk’! . Békén vannak ők. AUMERLE. Beszéljünk sírról.

Bolingbroke-é bizalmunk. S mondjunk mesét. életünk. busúlok… Így tehát Ki mondaná még. Az Istenért! üljünk a földre le. a bölcs nem sír jelen bajon. mint esett el az. mint ti. királyok estiről: Ezt mint tevék le. Uram. mely Király halandó homlokát köríti. A félelem lehangol. úgy fojták meg ezt! Megölve mind! Mert a keretbe’. király! – Mit süvegeltek? – Mért húsnak. Szűkölködöm. Még lélekzelni hagyja. a mi még ez Elomló csontvázt befödni elég lesz. Azt nője ölte. hogy tán így vagy úgy. De a jövő baj útját vágja el. éhezem. a kiket megölt. s e bohócz Gúnyt szórva űl ott s pompáját vigyorgja. S ha elhivé: akkor jő s egy silány Szálkával ezt az érczet átdöfi – S jó éjszakát. Ezt mint kisérték. félni hát . egy kicsinyt Játszodni is királydit: féljenek Tekintetétől. Az egy halál csak. vérnek e gúnytisztelet? El e szokásos czifra hódolattal! Csak félreismerétek engemet! Kenyérrel élek. a mi még mienk! S az a kevés szikár föld. míg magárul ő is Kezd képzelődni. hogy király vagyok? PÜSPÖK. Udvart a vén halál tart. Romolhatatlan érczű teste van.

a minő valék. meg.Az ellenségnek ád erőt. De küzdve halni: legyőzött halál. Bátyád York. tán. Ki eltérítél a kétségbeesés . RICHARD. (a püspöknek felelve). Herefordhoz állt És mind föladta már az éjszakot. Méltán dorgálsz! – De jövök már. uram. S a déli rész is mind fegyverben áll – s ah Mellette mind! RICHARD. Kérdj hírt felőle. Apámnak serge volt. Elég! Légy átkozott. Halj félve: hitvány rablélek valál! AUMERLE. hát te se kimélj! A félelemnek láza elmulék. hol leljük bátyám seregét? Vidáman szólj. Bús homlokomról ítélj s ne keress Szavamba’ mást! Mást én nem mondhatok. kevély! Én sem kiméllek. S föllelem magam’. SCROOP. Ha ép tag az: egész test lesz belőle. bár homlokod setét. Minő az ég. Beszédem a kínpad: egymás után Hozom kíneszközim’: még hátra van A rossza. Szólj Scroop. ha küzdesz is. S így gyöngeséged önmagadnak árt. Félj csak s megölnek. derült vagy fölleges: Abból szokás ítélni a napot. te.

úgy értjük. York. Flint-várba el! – Elhalni bánatomba’. BOLINGBROKE. AUMERLE. Maga Salisbury. Hadaim’ elbocsátom! Menjenek Oda.) III. . a Király elébe ment. Küldjétek szét hadaim’! Oszoljanak. Király. Hallgass! Kétszerte sért. NORTHUMBERLAND. hol a remény vetésinek Van földje még! – Enyém mind oda van. SZÍN. Bolingbroke a nap! (Mind el. Szétszórva mind. Northumberland s Mások. Richard az éjfél. Ki még hizelgő vígaszszal kisért.Szelíd útáról. melyen indulék! Mit szólotok most? Van-e még vigasz? Az égre. Ki még valami vígaszt szól nekem. e szerint A walesi had. királyi bútól földre nyomva. Zenével és zászlókkal jönnek: Bolingbroke haddal. Egy szót. ki egynehány Hivével ott szállt partra. uram – RICHARD. Wales. Szabad tér Flint-vár előtt. – Egy szót se! Minden tanács hasztalan. azt halálig gyűlölöm.

és Egy fejjel rövidített volna meg. És te Öcsém. isten hozott. Tudom s nem is szegűlök ellene. ne vedd el. Csupán rövidség Okáért hagytam czímzetét el. Ki jő emitt? Percy Henrik jő. Úgy? Volt ám idő. Jaj. fejét elrejt’ni kényszerűl! NORTHUMBERLAND. BOLINGBROKE. YORK. Nagyságod félreért. mit nem kell. BOLINGBROKE. Azt hiszem. gyásznap. így kén’ mondanod: Richard király. Él az Isten. Lord Northumberland. hogy a fölkent Király. nehogy Balúl találd elvenni. Mit? hát a vár nem enged? . mit nem kell. Harry. ily rövidség miatt hogy Ő is röviden bánt vón’ véled.Híreink a Legkedvezőbbek: Richard itt közel Rejtette bús fejét el. bátya! YORK. Ne vedd balúl. YORK.

Hogy kardom’ itten lábához tegyem – Föltéve. hogy Richard szép birodalma zöld . Bizonyosan a Carlislei püspök. S hű hódolást s alattvalói szívet Ajánl felséginek. Azért jövék. BOLINGBROKE. Királyilag? Nincs benne tán király? PERCY. Mit honfiak sebébül ontok. BOLINGBROKE. (Northumberland-hoz). itt két térden állva Csókolja a Richard király kezét. uram! E sár.PERCY. És add hírül ezt: Bolingbroke Henrik. Királyilag van védve ellened. De nem tudom ki. S roskadt fülébe zengess békeszót Ércz harsonákkal. De van. eredj E régi vár avúlt bordáihoz. Nemes lord. Mert. Ha nem: hatalmam erejével élek. Ám. lord Salisbury. mondd. NORTHUMBERLAND. hogy száműzetésemet Megszűntetendi s birtokomba helyz. uram.s kőborda közt Vonúla meg Richard király. S a nyári port vér-záporával oltom el. Meg Scroop István s egy tisztes arczu pap. Vele Van lord Aumerle.

Hogy fen a vár avult bástyái közt Ajánlatunk megérthető legyen. . míg én a földre Öntöm vizeim’! A földre.) Járjunk. Scroop. Nekem s Richardnak. A várfalon megjelennek: Richard Király. Nézd. mint a tűzS víz-elemeknek. személyesen! Mint jő haraggal piruló nap. Aumerle. dobok harsány lármája nélkül. az ég kárpitját megrepesztik. s mondd meg ezt. Hadd legyen ő tűz. nem reá. azt hiszem. Ha látja. ha dörgéssel összeCsapván. Kün harsona-jel adatik. Salisbury. a Megnyilt kelet tűz-kapuján elé. Menj. nézd! Richard jön ott. (Northumberland egy trombitással a vár felé indúl. ma szintoly Vészes találkozásunk. Mi ezalatt e gyöp Zöld szőnyegén föl és lejárdalunk. hogy irígy felhő borúl Dicsét eloltni s foltot vetni szép Útjára.Ölét oly vérárral füröszteni Mily távol áll Bolingbroke lelkitől: Azt hű alázatom mutassa meg. én az engedő víz: Legyen övé a düh. – Elő! s tekintsetek Richardra most. melyre belülről is harsona válaszol. a Carlislei püspök. min nyugat felé halad. BOLINGBROKE.

Felhői közt. így a menny ivén! RICHARD. mely Isten keze Szűntette meg tisztünket? mert mi tudjuk. árván. véd ne’kül: De megtudjátok. Jaj. (fen. Northumberland-hoz). hogy a nagy Uristen. Mert azt hivők: fölkent király vagyunk. Mint áruló s bitorló. ragályok sergeit Készíti védelmünkre. Mégis királyi a tekintete! Szeme sasénál lángolóbb. S bár ti azt Hivétek is. Hogy hódolatra térded meghajol. jaj. Bámulva állunk: vártuk nagy soká. hogy ennyi fény Homályosúl el. Hogy halandó kéz nem nyúlhat királyi Pálczánk után. és Magam maradtam. hogy mint ti tettetek: Egész világ elfordúl tőlem. Majd azok .YORK. dicső Sugárt lövell. hanemha tolvajúl. S ha az: pártos tagod hogyan feledte Megadni a mély tisztelet jelét? S ha nem: mutasd meg.

honfiVért harmatoz kövér füvére le. S mindkettetök királyi vérire.Még születetlen kisdeditek fejét Sújtják helyettetek. kik pártütő Kézzel nyulátok koronám után. az ólba zárja vértezett Harczparipáit s szívét a királyi . hű kézcsókolást Küld. s a lányarczu béke színét Piros haragra változtatva. és a tisztes sírra esküszik. Bolingbroke Henrik. Rozsdának adja tüstint villogó Vasát. egy dicső kútfőből. De mielőtt e koronám’ fejére Tenné föl: tízezer fej véresen Borúl virágos Angliánk szelíd Keblére. ott áll!) Hogy minden lépte földemen árulás! S vesztére! – A harcz vérrel csepegő Végrendeletjét jött feltörni ő. Mondd Bolingbroke-nak (ha jól tartom. hogy mi még Ily honfiatlan honfi-fegyverekkel Bántsuk királyunk’. mint Átvenni örökét és térdein Esengni czíme s joga birtokáért. S vitéz Gaunt jobb-kezére. NORTHUMBERLAND. s önmaga Becsűletére. – Nemes rokonod. E két patakra. mely mindent befoglal: Hogy jövetének nincs más czélja. mely Királyi nagyapátokat födi. Az ég királya mentsen. Mit ha királyi szóddal biztosítsz.

És herczegi hitére esküszik. Vagy azt ne érzeném. hogy e nyelv. Oh Isten. kevély szív? Verj. mint nevem. Legyen nemes rokonunk üdvöz itt. vagy kisebb. van rá jogod: (Northumberland a faltól . visszahivjuk-e Northumberlandot.) (Aumerle-hez) Úgy-é rokon. s nemes hitemre én. Vigy szelíd szavakkal Nyájas köszöntést édes rokonunknak. RICHARD. Hogy benne megbizom. felséges úr! Most szép szavakkal harczolunk. S jogos kérése minden pontja szó Nélkül megadva. fölötte megalázzuk Magunk’: hogy ily félénk s szelíd szavunk? Szólj.Felség szolgálatára szenteli. Ama kevélyre: visszavonja most Szelíd szavakkal! Oh volnék csak oly nagy. Mint bánatom. Küldjünk a pártütőnek büszke szót. Northumberland. mi valék. S haljunk meg aztán? AUMERLE. Vagy bár feledni tudnám. a míg Lesznek barátink s azoknak kardjaik. Isten. távozik. Jelentsd meg a királynak válaszát. Hogy ez való. mely a Száműzetést egykor kimondta rá. RICHARD. most mi vagyok! Dagadsz. Ne.

Vagy országút mentén temessetek. mig élek. míg a két könyár egy-egy Sírt váj a földben. majd ha meghalok … Aumerle. Hol jár a sok nép. RICHARD. Northumberland ismét a vár alá jő. Hisz szivemet tapossák most. Pár szent-képért alattvalóimat. te sirsz. Királyi pálczám’ zarándok-botért. Vihart sóhajból. kész rá. te lágyszívű rokon! Támaszsz velem silány könyből esőt. s írják rá majd: „Itt van . Barátcsuháért minden szép ruhám’. hogy az átmenő a Király fejét tapossa szűntelen. Díszpalotám’ egy remete-lakért. Nos mit tegyen most a király? Megadja Magát? – Megadja. – Letegyétek? Ő azt se’ bánja. – Elveszítse még Király-nevét is? – Oh.Hisz ellenség ver téged s engem is! AUMERLE. Isten hirével! Odadom gyöngyeim’ egy olvasóért. félre’ső helyen. hogy verjék le a Vetést s legyen szükség e pártütő Országban! Oh! – vagy űzzünk bánatunkkal Játékot? könyeinkkel tréfaversenyt? Például így: folyassuk szüntelen Egy pontra. Egy fa-pohárért minden ércz edényim’. Northumberland jő vissza Bolingbroketól. Kicsiny-kis sírért. S tág birodalmam’ egy szűk kis sirért. Miért ne főmet.

király! A bagoly hí. Egy szóra – hogyha szives lészsz lejönni. Kiséretével. mit parancsol Bolingbroke király? Megengedi-e. alant jő. NORTHUMBERLAND. (Richard Király. Mint fénylő Phaeton. hogy éljen Richard. derék öreg! Bólintasz – s Bllingbroke ráhagyja: meg. le! Megyek. Mit mond a felség? NORTHUMBERLAND. Szólj. Bánatába félreBeszél.) BOLINGBROKE. (Northumberland visszavonúl Bolingbroke-hoz. Le.” Már mint mi… Nem lesz jó? – Haszontalan Beszéd! Azért néztek rám gúnyosan? Szólj. (A várfalról mind el.) Alsó udvarba! Alsó udvar. Mikor nem bírt a szilaj paripákkal. köny ásta sírjaikban. És hódolattal álljatok a felség . Northumberland. Az alsó udvarban vár rád. RICHARD. im Lejött.Egy pár rokon. Hogy pártütőkre mosolyogjanak! Udvarba le? – Le.) BOLINGBROKE. ah! Hol megalázzák a királyokat. Mégis. nagyhatalmu herczeg. Hogy holtig éljen? – Szólj. mikép az őrült. a pacsirta leszáll. udvar! le. Vonúljatok csak félre mind. uram.

De te elég vén örökösöműl. megadom szívesen. Inkább hűséged’ érzené szivem. A mennyiben hűségem megnyerend! RICHARD. uram! .) RICHARD. föl rokon! Hisz szíved legalább Ily fönre tör – bármint hajol a láb. Jó lesz. Mint szemem lássa hódolásodat. mit erő kér. az Alacsony föld kevély lesz csókja által. Enyém vagy.Körűl. atyádnak én ifjú vagyok. de mitsem segít. Mert. Föl. A köny szeretet jele. Sajátod a tied – s én – s mindenem! BOLINGBROKE. öcsém! Törűld meg szemeid’. RICHARD. BOLINGBROKE. Mert méltó nyerni az. Ki legerősb útat választ reá. A mit kivánsz. csupán sajátomért jövök. felséges úr. Jó rokon! Fejdelmi térded’ megalázod. Felség. Úgy megnyerél. annyiban. Öcsém. meg kell adni azt! Londonba menjünk? – Hogy’ parancsolád? BOLINGBROKE. Kezet. – Kegyes királyom! (Letérdel.

KIRÁLYNÉ. két Hölgy jönnek. KIRÁLYNÉ. Hogy tovaűzzük súlyos gondjainkat? 1. Golyót hajítsunk. vagy vigat? . Királyné. HÖLGY. Míg szívem búban mértéket nem ismer. Jaj. A melybe minden vágyam ütközik. gyönyörben. úgy képzelem. Tánczot ne hát. Langley. Mondjunk mesét.RICHARD. lányok. KIRÁLYNÉ. – no ládd! (Harsonák. Mi játékot gondoljunk mára ki. SZÍN. valami mást. HÖLGY. Nem ellenzem. Lábam nem tarthat mértéket. 1. Tánczot tehát. 1. Mind el.) IV. felséges asszonyom. HÖLGY. Szomorgót. KIRÁLYNÉ. Hogy csupa rög lesz az egész világ. York herczeg kertje.

1. KIRÁLYNÉ. Jó. meg azt is. HÖLGY. KIRÁLYNÉ. mert Ha víg: a vígság távolléte csak Eszembe hozná jelen bánatom’. ha vigaszodra volna! . HÖLGY. HÖLGY. mivel van úgy is búm elég. ha sirnál. asszonyom. azt se.1. Ezt is. Sirnék is én. hogy okod Van rá! De jobb szeretném én. Mért sokasítsam a mesével is? A mi jelen van: ismételni mért? És a mi nincs: mért emlegetni azt? 1. S ha bús. Hát dallok. Ezt se.

KIRÁLYNÉ. – Gyászt csak gyász előz meg! Hölgyeivel elvonúl. Vonuljunk ama fák árnyába el. Pazar teherrel nyomják atyjokat. mind egyenlő legyen! Majd addig én az ártalmas gyomot. kertészek jönnek itt. a virágTövek elől. Kertész két Legény-nyel jő.) KERTÉSZ. engedetlen rossz fiak gyanánt. . mely meghajol. Mik. Burjánt. a tulBuján tenyésző hajtások fejét. Fogadok. mint bakó. ha könyű vigaszt Adhatna. Mik nagyralátnak a köztársaságban. (A Királyné. eleget se’ győznek Beszélni róla. kitépem. Menj s kösd fel a rendetlen ágakat. mely haszontalan Elszíja földünk nedvét. 1. búmra egy tű ellenébe. szép hazánk Gyommal tele. Te meg metéld el. Hogy ország dolgáról lesz a beszéde. virági sínylenek. LEGÉNY. Ha változás jő. Azt akarom. Miért erőködünk. e Kis keritésben rendet tartani S példát mutatni nagy ország előtt? Míg tenger övezte kertünk. Támaszd föl a vesszőt. Én meg dalolnék. s azt tőled nem kölcsönöznék! De várjatok.

Fölösleges hajtást mi lemetélünk. Green s Wiltshire gróf. kik Fejére nőttek: éltek volna. a Pazar királyra is kezet tőn. S mi őt. emésztve. Az. Védet ne leljen többé lombja közt: Tudnillik Bushy. buja kéj közt eljátszá honát. felmetszük a fa héját. hogyha kell. Hogyan? megölve? KERTÉSZ. Ha így tett volna a nagyokkal ő. Ki ily gonosz tavaszt megszenvedett: A lombhullást megérte maga is. Tőbül. s túlpazar erő Ne rontsa elbizottan önmagát.Korlátja rozzant. országában oly Rendet csinált voln’. Hogy nedve folyjon. hogy Gyümölcsöt adva. . Termő galyért. Tett volna ő is úgy: Ma is viselné még a koronát! Így. Fogd be szádat. fái tisztitatlan. mint e kertbe’ mi! Mi. ő izlelheté. Gyepűje ronda. 1. Meg! s Bolingbroke. nemes Bolingbroke tépte ki. s minden gyógy-füvén Hernyók nyüzsögnek! KERTÉSZ. LEGÉNY. Oh jaj! Ha idejében. támogatni látszék: Kitépve mérges ihszalagja mind.

1. LEGÉNY. Hát azt hiszed: letészik a királyt? KERTÉSZ. Lenyomva van már, s biz én fölteszem, hogy Le is teszik. Az éjjel jó urunk egy Barátja híreket kapott gonosz Dolgok felől. KIRÁLYNÉ. (előlép). Megfúlok! Szólanom kell! Te! a ki itt mint Ádám őrzöd e Kertet, mikép mer durva nyelved ily Rossz híreket beszélni? Ki sugá, Mely Éva, mely kigyó neked, hogy itt Az ember estét másodszor jelentsd? Te mondod, hogy Richardot leteszik? Te por, te féreg, alig jobb a földnél, A melybe turkálsz: te mered Jósolni buktát? – Szólj: hogy’, hol, mikor, Vevéd e tenger rossz hírt? Szólj, kölyök! KERTÉSZ. Bocsánat, úrnő, kedvem nem telik E rossz hirekben. Ámde mind igaz. Richard király, a hatalmas Bolingbroke Kezébe’ van. S most szerencséjöket Mérlegbe tették: férjed mérlegén Csak ő van s egy-két léha, a kivel Az még könnyebb lesz; a más serpenyőt A nagy Bolingbroke s egész Anglia És minden pairje tölti bé: vele

Richard királyét könnyen nyomja le! Londonba menj bár, s meglásd, nem hazud Szóm; azt beszéltem, mit mindenki tud! KIRÁLYNÉ. Oh könnyű lábú balsors! híreid Nem szólanak nekem? hogy legutolsó Legyek, ki róla hallok? Tán azért Jösz legutóbb felém, hogy legtovább Tartsam szivembe’ gyászodat? – Jerünk Londonba el, lányok! London királya Mély gyászban űl: üljünk mi is hozzája! Ezért születtem, ah! hogy részem légyen A nagy Bolingbroke diadalmenetében! Kertész! kivánnám, gyászos híredér’ Veszszen ki fű, fa, melyhez kezed ér! KERTÉSZ. Szegény királyné! élj csak boldogan! Nem bánom, átkod ha meg is fogan. – Itt hulla könye… Itt még harmata: Majd gyászvirágot ültetek oda. Hadd gyászoljon, s mindig jelölje itt Egy gyászoló királyné könyeit!

(Királyné Hölgyeivel el.)

(Mind el.)

NEGYEDIK FELVONÁS.
I. SZÍN.
London. Westminster-Hall.

Trón. Jobbján az egyházi, balján a világi Főrendek, Az alsóháziak len. Jönnek: Bolingbroke, Aumerle, Surrey, Northumberland, Percy, Fitzwater, egy más Lord; a Carlislei püspök, a Westminsteri apátúr. Kiséret. Hátul Ő rtiszt, Bagot foglyúl. BOLINGBROKE. Hozzátok Bagotot elém. Szólj hát, Bagot, világosan, Mit tudsz nemes bátyánk Gloster halála Felől: ki birta a királyt reá? S kora halálát ki hajtotta végre? BAGOT. Állítsatok hát szembe lord Aumerle-lel. BOLINGBROKE. Jőj csak, rokon, s nézz a szemébe jól. BAGOT. Mylord Aumerle, nyelved büszkébb, tudom, Mint visszavonná, mit egyszer kimonda. A gyásznapon, min elvégezve lőn Gloster halála, így szóltál, s magam Hallám: „Nem elég hosszú-e karom, Hogy Angliának csöndes udvarából Calais-ig érjen nagybátyám fejéig?” Szintakkor mondád, sok egyéb között, Hogy inkább mondanál le százezer Aranyról, mintsem Angliába még Bolingbroke visszatérjen valaha! Hozzátevén: mily áldás volna e Hazára, ha meghalna e rokonod. AUMERLE. Herczegek s lord urak! – Mit szóljak én

E nyomorultnak? Úgy megalázzam-e Csillagomat: hogy mint hozzám egyenlőt Fenyítsem őt meg? Azt kell; vagy czudar Rágalma mocska híremen marad. Itt zálogom, ez a halál-pecsét, Mely a pokolnak téged eljegyez. Hazudsz! kiáltom; s hogy minden szavad Czudar hazugság: véreddel fogom Bebizonyítni; bár alávaló Hitvány az is, aczélom fényihez! BOLINGBROKE. Megállj, Bagot. Ne vedd föl keztyüjét. AUMERLE. Egyen kivül, szeretném, volna bár legElsőbb e körben, ki így ingerel. FITZWATER. Ha hősi szíved hasonlót keres: Itt zálogom, Aumerle, a tiedért. A napvilágra, mely arczodra süt: Saját magadtul hallám, kérkedél, Hogy a nemes Glostert te ölted el. S húszszor tagadd bár: mind húszszor hazudsz, S kardom hegyével csalfaságodat Szivedbe, műhelyébe, visszavágom. AUMERLE. Azt nem mered bevárni, rossz kölyök. FITZWATER. Lelkemre, vágynám: rögtön volna bár!

AUMERLE. Ezért, Fitzwater, a pokolra jutsz! PERCY. Aumerle, hazudsz! Az ő becsülete Oly tiszta ebben, mint te csalfa vagy. S hogy az vagy: íme keztyűm! Kész vagyok Megállni ebben véglehelltemig. Vedd föl, ha mered. AUMERLE. S ha nem venném: kezem Száradjon itt el s boszuló vasát Ne birja ellen sisakára csapni. EGY LORD. Itt keztyűm is. Vedd, hitszegő Aumerle; És annyiszor kiáltom, hogy hazudsz, A hányszor áruló füledbe fér Reggeltől estig! Fogd és tedd el ezt – A bajvívás napjáig – ha mered! AUMERLE. Ki hí ki még? Mert állom, égre, mind! É mellben itt ezer lélek lakik, Mely húszezernek, mint ti, megfelel. SURREY. Lord Fitzwater, emlékszem arra is, Mely nap’ beszéltetek, te és Aumerle. FITZWATER. Igaz! Jelen valál s megmondhatod, Hogy vádam rá egy szóig mind igaz.

Surrey. Annak vasával vágom úgy fejedhez: Hogy hazug szód. Im itt lovag-jelem. Hazug. Ha visszatérhet. a mily igaz Az ég maga. hogy helyt álljon érte. Rossz kölyök! Hazug szavadat. S úgy boldogúljak én ez új világban. élni: úgy Veled vadonban merek szembe szállni. mondva hogy: hazudsz. hogy két czinkost küldtél. S rád köpni. hogy Aumerle áruló! – S aztán. meggyilkolni a herczeget. Adjon valaki egy keztyűt nekem! hogy Norfolk hazud: im ezt dobom le rá. kardom majd ha zúg. S tartsd meg. a diadal-napig. s e „hazug”-név. AUMERLE. Mely büntetésem tárgyaul jelöl. FITZWATER. te! SURREY. veled Pokolra szálljon. Ugyan sarkantyúzod bolond lovad’. Aumerle. Calaisba. Ha merek enni. s hazudsz. . ha mered. A mily igaz. inni. Az égre. ott ha zugra lelsz! Ennek jeléül vedd e zálogom’.SURREY. FITZWATER. oly hazug. S hazudsz. a száműzött Norfolktul is Hallám.

Mit. . Pogány.BOLINGBROKE. Lelkét pedig Krisztusnak. lelkét angyalok vigyék Az Ábrahám ölébe. BOLINGBROKE. Hon ha lesz: Párbajra állítjuk Aumerle-lel őt is. – Bajvivó Urak! viszálytok függőben marad. Csöndesen Nyugodjék. E jó napot nem érjük meg soha! A száműzött Norfolk soká vivott Szentföldön. Míg harczba únva. YORK. a Jézus Krisztus nevéért Lobogtatá keresztes zászlaját. a kinek Zászlója mellett híven harczola. BOLINGBROKE. York Kisérettel jő. mint hogy élek. Visszahívjuk őt. török s vad szaraczénok ellen. Oly igaz. Míg bajvívástoknak napot tüzünk. püspök úr. Norfolk meghalt? PÜSPÖK. S bár ellenünk: minden jogába és Czímébe visszahelyezzük. Mind e viszály legyen függőbe’. PÜSPÖK. tetemét. míg Norfolk is itt lesz. fáradtan vonúlt Itáliába s ott Velencze földén Adá meg közanyánknak.

Míg maga távol? – Oh őrizz meg. ki a Nemes Richard felett bíró lehessen. Ily undok. Világos bűne bár. Ej. Megkoronázott helytartó vitézét. S adná az ég. szent hatalma fölkent. PÜSPÖK. De nékem illik legjobban igazat Szólnom. hogy e nemes Gyülésbe’ voln’ elég nemes. ki nem Richard jobbágya? Tolvajt se’ itélnek hallgatatlan’ el. ki téged kész örökösül Fogadni és királyi kezeidbe Átadni a királyi pálczát. Hogy keresztyén hazában ily iszony. mentsen Isten! Bátor legroszabbúl Beszélek ily királyi gyülekezetben. Isten nevében átveszem a trónt. magam is Alattvaló. a szárnyszegett Richardtól Jövök. ég. Mert nemes voltuk meggyőzné hamar: Mily nemtelen itélet készül itt.Dicső Lancaster. kit Isten bátorít Királya mellett így föllépni. E . S az isteni Kép viselőjét. Foglald el a trónt mint utóda. s éljen Soká Henrik. Itélhet-é jobbágy királya fölött? És ki van itt. e néven negyedik! BOLINGBROKE. Alattvalók ekép itélik el. vakmerő bűn létre jőjön! Alattvalókhoz szólok.

Hogy itt hatalmát nyilván adja át: Minden gyanútól így mentek leszünk. Derék beszéd volt! S fáradságodért. önre bízom. Itéletéig. Én elhozom. zavar.) . Mint felségsértőt foglak íme el. Hivjátok úgy hát Richardot elé. a kit királynak mondotok. gondos őrzetét. gyász Golgotha lesz! Ha e királyi vért felköltitek Önmaga ellen. – No’s lord urak. gátoljátok ezt meg! Vagy harmadízig átkozottak lesztek! NORTHUMBERLAND. s attól fogva ez Kaponyák hegye. Hereford királya ellen. Westminsteri apátur.Hereford. hogy angol vér füröszt Itt minden talpalatnyi földet és jövő Sok nemzedék fog nyögni e napért. (El. méltóztatjátok-e Megadni a rendek kivánatát? BOLINGBROKE. haláljaj költözik E zöld szigetbe. én Megjóslom im. Álljatok ellent. Rút pártütő. Iszony. S ha koronát tesztek fejére. YORK. a legiszonyúbb Szakadás lesz e nyomorúlt világon. Pogány töröknél vesz lakást a béke S e békehonban szörnyű háborúk Veszítik össze a rokont rokonnal.

tenmagad Czélzál. Hűségedtől nem is vártunk sokat. kezest állítsatok reá. szolgamód’. RICHARD. áldozár is. hajh. én legyek? Amen. neked kevéssel tartozunk. nem én vagyok bár! De mégis. Segéd is. tehát! Jó! – éljen a király.) Püspök. király elé. míg ügyetek Eldől. A királyi elmét? Még nem tanulék Hizelgni. Mit. koronád’ megúnva. – Mi végre hivatátok? szóljatok. de ő Tizenkettőben. Mért hívnak engem. melyhez szokva voltam. hogy szándékod’ végrehajtsd.és vitatársaihoz. én. Richard Király-lyal. Hogy betanítson! Még emlékszem ez Arczokra: – nem valának-é enyéim? Nem éljeneztek-é gyakran nekem? Krisztust is csókolá Judás. Míg nem tevém le. (Aumerle. hajladozni. .BOLINGBROKE. A végre. YORK. Oh hagyjatok a búnak még időt. York visszajő. Tisztek a korona-jelvényeket hozzák utánok. amen! ég ha engem ért. Hitet talált.) Urak. ez egyen kivül. tizenkét ezerből Egyben sem! – Éljen a király! – s az áment Nem mondja senki rá? Én. hogy im Bolingbroke Henrynek A koronát s hatalmad’ általadd. (A püspökhöz. kik vád alatt Vagy vádolók vagytok.

Mert semmivé kell lennem elébb. Így: egyfelől Az én kezem. Ide a koronát. Búm országát nem: itt király vagyok. Mély kút-üreg most ez arany-keret. Nyelvén könyűim’ s téged fölvivén. Jövel. víz fenekén lent. koronát neked hagyok. Le. én. A koronával jár s meg is marad. Gondom. telt.RICHARD. Hogy új gondot szerezz: ez a tiéd. BOLINGBROKE. másról a te kezed. bár rád vetem. Úgy véltem. A koronáról hát lemondasz-é? RICHARD. – nem. BOLINGBROKE. könynyel telve. Úgy. szívesen. A te gondod nekem nyugtot nem ád. rokon. Az én gondom. önként mondsz le. RICHARD. Fogd meg e koronát. a légben könnyedén leng. Országot. Ez alsó vödör. . RICHARD. hogy gondom’ elvivéd. Láthatlan a más. Hisz koronáddal gondod’ veszem át. BOLINGBROKE. koronámról! búmról sohasem. A melyben egymást váltja két vödör: Fen az üres. rám visszahat.

Neked legyen örömed mind e kincsen. hogy semmim nincsen. Nincs javadalmam. rang. Ki hűtlen hozzám: megbocsássa ég! De hű legyen: ki néked esküvék! Engem ne bántson az. Szívembül a királyi büszkeséget. – Mi van még hátra? NORTHUMBERLAND. Az Isten tartsa meg Henrik királyt! A Királytalanított Richard kiáltja. Szent jogom’ ennyelvem tagadja im meg. S esküjök’ visszaadom híveimnek. Semmi. Miket kegyenczid vagy magad tevél Hazánk s a közjó ellen: hogy midőn Mindezt elismered.De nem-nem! Rád adom királyságom felét. Halld. S kezembül e gyámoltalan botot. mint teszem hát semmivé magam’. Koronám súlyát fejemről leteszem. Felség-. Sokáig élj Richard trónján. Ezt is tegyem? szálankint fejtsem itt föl Sok balgaságim’? Édes Northumberland. szegény Richard nyugodjék sírja fenekén. láthassa a Világ. csakhogy e Vádpontokat s bűnlajstromot fölolvasd. mi méltán veszted trónodat. . RICHARD. A koronát enkezemmel dobom le.s fényről lemondok. semmi birtokom. dicsőség-. Megsemmisítem rendelésimet. A balzsamot enkönyemmel mosom le.

gőgös ember. Pilátusok. Hogy egy királynak biborát letépjék. itt kik álltok. Végezd. S mégsem vakít a köny el annyira. . nézve rám. Mely egy király letétetésiről. Uram – RICHARD. RICHARD.Ha sorba szedve volnának hibáid. Tört esküről beszélne. s olvasd ez iratot. Nem urad. Szemem könyez. s kezét Pilátusképen mossa némelyiktek S szánalmat színlel … ti. Míg engem kínom ösztökél. Rabbá tegyék felségit. Csak árulót látok magamban is: Mert egyezésem’ adtam rá magam. hogy Egy sereg árulót ne lássak itt. Sőt enmagamra fordítván szemem’. s feketén Voln’ följegyezve az égnek könyviben. büszke. Egy undok pont fordúlna ott elő. gyalázattá dicsét! NORTHUMBERLAND. Nem szégyenelnéd ily nagy társaságban Olvasni fel? S ha olvasnád: tudom. Ti adtok kínkeresztre engemet És bűnötöket víz nem mossa le! NORTHUMBERLAND. uram. nem látom a betűt. Nem! Mind ti. rút paraszttá Az államot.

S ott állanék Bolingbroke napja előtt. Olvasd. nevem. A név. mit a keresztvizen kapék.Nem. (Egy Kisérő el. NORTHUMBERLAND. Hadd lássam abban. Miót’ a felség letörülve róla. Ah! e szörnyü nap: Hogy annyi évet értem – s ime most Azt sem tudom. ezt. arczom mit mutat. S csepegve szerte-olvadnék tüzén. bár lehetnék csúfos hó-király. Pokolba sem juték s már is gyötörsz. Northumberland. Oh. tovább. Gonosz! BOLINGBROKE. . hogyha pénzértékű még szavam Szép Angliában: hozass egy tükört.) RICHARD. Az is bitor volt. uram. Ne sürgesd. senki ura! Nincs czímem. míg elhozzák a tükröt. Te nagy. BOLINGBROKE. mikép hivjam magam’. Menjen valaki s hozzon egy tükört. te jó király! s mégsem nagyon jó! Oh.

s mégse’ vága Mélyebb sebet? Oh hízelgő tükör! Mint udvaronczim a szerencse napján. Oh. jól jegyezd meg. törékeny Fény csillog még ez arczon. (Földhöz vágja a tükört. BOLINGBROKE. száz szilagba zúzva szét. Kisérő. tükörrel visszajő. ha A könyvbe nézek. majd abból olvasok. Nyugodjanak meg! Majd fölolvasom. maga. Mely.) . Olyan törékeny. s csupán Arczodnak árnyát. szemet kápráztatott? Ez hát az arcz.NORTHUMBERLAND. Mondd még egyszer ezt. melyben bűneim Mind följegyezvék – s az magam vagyok. Add e tükört. míg könnyű harcz után Bolingbroke azt letépte? – Oh. Megcsalsz te is! – Ez hát az arcz. mint a nap. mely annyi balgaság Álarcza volt. A rendek addig meg nem nyugszanak. a mely Házában eddig tarta tízezer Embert. RICHARD. Lám itt van. RICHARD. ez arcz. naponkint? Ez volt hát az arcz. Hogy mit jelent e játék: arczomat Milyen hamar rongálta szét a bú. Csak búdnak árnya törte szét. – S redőim még nem mélyebbek? A bú Jókat csapott arczomra. s mint e fény. nézd. hallgatag király.

S külső siralmim. Meg. BOLINGBROKE. A láthatatlan bú árnyéki csak. s nem háboritlak aztán. szép rokon! Bizony Nagyobb vagyok most. Csak szólj. RICHARD. szép rokon! RICHARD. BOLINGBROKE. Úgy. bár magam Jobbágy vagyok. Ha így: kérnem se’ kell. sohaj. De megnyerem? BOLINGBROKE. Most egy király hizelgőm. Mely benn a lélekben hallgatva dúl. király. s megyek. Ez a való! S én köszönöm. Oh igaz! Búm rejtve mélyen. Még egy kegyet Kérek. de meg is tanitsz Mikép siratnom azt. . Nagylelküséged’.Csak árnya búmnak! Lássuk. mind e köny. Hagyj tehát Mennem. RICHARD. mint király koromban: Akkor jobbágyok voltak udvaronczim. BOLINGBROKE. szívemben lakik. melylyel nem csupán Okot adsz a búra. Szólj.

ámde arra is. Akárhová. BOLINGBROKE. szemed könynyel tele. Ki máskor első volt: azt most viszik. Unokáink Fogják viselni tövisét sokáig. AUMERLE. hol a király esik! BOLINGBROKE. Úgy készüljetek.Hová? RICHARD. s . Hogy bármi lész a tervem. Apátúr. Hogy országunk’ e szégyenből kimentsék? APÁTÚR. Búval szived. S szentségtek szóljon: nincs-e rá lehetség. mielőtt szólhatnék szabadon: Nem csak a legmélyebb titokra kell Esküt letenned. Gyász látománynak voltunk tanui! PÜSPÖK. Haragnak árnyát látom arczodon. De jó! Paraszt az úr. Uram. RICHARD. Menjen nehány s vigyétek a Towerba. a Püspök. (Richard király. A gyász jövőben van még.) APÁTÚR. Jövő szerdára teszszük ünnepélyes Koronáztatásunk’. Ő rséggel el. végrehajtod. Aumerle-en kívül. csak látásodtul el.) (Mind el.

Ha nyugtot adni bír e pártütő föld. míg szánalmatok Könyekre olvad s tiszta harmata Ő t újra fölfrisíti. – Oh de nem! ne nézzetek Szép. Ezen fog jönni a király.De jőjjetek hozzám estére: tervem Kész már segítni e nehéz keserven. Richard Király Ő rséggel jő. hervadó rózsámra. az Elpusztult Trója gyászos képe te! Dicsőség váza! Richard sírja csak! Nem maga Richard! Te drága lak! Miért Vendéged a mogorva bú. kevély Bolingbroke által Rabúl bezárva. SZÍN. midőn Csapszék vendége lett a diadal! RICHARD. (Mind el. Nézzétek. – Oh te. KIRÁLYNÉ. A Tower felé vivő utcza. Elölni engem! Jó lélek. Igaz királya nőjének. De csitt. London. oh Csak nézzetek rá. Királyné Kisérettel jő. S mégis. Nyúgodjunk meg itt.) II. ne szövetkezz’ búmmal. tanúld . drága nő. Oh. Ez út Visz Julius Caesar balvégzetes Tornyába. melynek kő szivébe’ lesz Szegény uram.

elgyöngült? Hát Bolingbroke Ledobta trónjáról elmédet is? S szívedbe is beült? A haldokló oroszlány Kinyújtja körmét.Képzelni. hogy őt Meggyőzik. e Fenyitéket így veszed? csókolva a Vesszőt. gyáva Megalázkodással? – Bár oroszlány vagy. Engemet Képzelj halottnak. s vedd örök búcsumat! Majd hosszú téli este. hogy szép álom volt a múlt. s mint halottas ágytól Bucsúzz el itt. hisz különben Még emberek boldog királya volnék Ma is? Szegény jó néhai-királyném! Készűlj te csak Frankhonba. és te. gyász nyomta múlt felől: . tűz körűl Vénekkel ülve. Vadak királya! Úgy van. szerelmem! s síromig Fentartom e kötést. mint alakban Megváltozott. mint a gyermek. a vadak királya! RICHARD. A zord kényszerüséggel én Testvér levék. tépi – mást ha nem talál – A földet. s düh miatt. Frankhonba menj te. Hogyan? Richardom szívben. S ébredve abból: a való e bús Jelenre hív. Fent életünk új koronát nyerend: Mit könnyelműn eldobtunk idelent. hagyd beszélni őket Rég múlt idők. S zárkózz’ kolostor falai közé. s a düh lábánál csúszva. KIRÁLYNÉ.

Hogy ágyaikba sirva menjenek. Uram. S tüzét kioltja részvevő könye. méltó halálba dönti. Hogy haladéktalan Frankhonba menj. jó-éjt mondva. RICHARD. talán Mind kettejét. Pomfretbe és nem a Towerba mészsz. te létra. hogy fele Tied legyen: azt is kevéslenéd. Felőled. Rosszak barátságából félelem. Bolingbroke mást határozott. Ő meg. Northumberland Kisérettel jő. intézkedés van. Hogy kell bitorlót trónra vinni: félend. Hogy azt is eltalálod. a melyen Trónomra fölhág Bolingbroke király! Nem fog sokat vénűlni az idő. Ő ha kétfelé Osztandja is biralmát. Hamvat borít fejére. asszonyom. Míg undok bűnöd kelevénye rút Genynyel törik föl. A tűznek üszke is gyászolni fog Akadozó nyelved nehéz beszédivel. NORTHUMBERLAND. . mint lehet – Bármily ürűgyön – őt ledobni róla. s holt szenével Gyászolja majd a trónfosztott királyt.S ha menni készülsz. Northumberland. Hisz az egészhez te segélted őt. mivel te útját már tudod. A félelemből könnyen gyűlölet lesz. A gyűlölet meg egyiket. még Cserébe’ mondd el estemet nekik.

mit fölbontotok: Köztem s koronám. Édes! el! Kéz kéztül. elég! Búcsuzzatok. S kétszerte válnom! Oh rossz emberek. mert el kell válnotok. szakaszsz el! Én vad éjszak Nehéz fagy ülte tájihoz megyek. Szép volna tettnek. összenőtt! . Kettős szövetség. Mint a virágos május érkezék. Búnk nagyobb volna: kettős. és szív szívtől elszakad. mint ősz zúzos napja megy! KIRÁLYNÉ.NORTHUMBERLAND. de nem ildomos. RICHARD. Fejemre szálljon bűnöm! – Ám. S most vissza. KIRÁLYNÉ. S el kell-e hát szakadnunk? RICHARD. a honnan ékesen. RICHARD. hogy én kisérjem őt. Frankhonba nőm. KIRÁLYNÉ. mi megköté! Northumberland. köztem s nőm között. Hát hagyjatok. Hadd csókolom le ajkad esküjét! De nem! Hiszen csók volt. Oh száműzzétek őt is énvelem! NORTHUMBERLAND.

London. nyögéssel én! KIRÁLYNÉ.) (Mind el. SZÍN. minden-egy Lépésre. mely csak távolít? Útad’ sóhajjal mérd. I. vedd vissza. Zárjuk be szánk’ e csókkal! Szótlanúl Vedd szivem’. RICHARD. úgy nekem több jut. Add vissza szívem’! Én. kétfelé. Menjünk. York Herczeg és Herczegné jönnek. Hisz élettársunk lesz. Szoba York herczeg palotájában. menj külön! Míg én sóhajjal szívem’ megölöm. Váltsunk jegyet hát búnkkal röviden. De én kettőt sóhajtok. a te szived’ Vigyem megölni? Nem. . útam felén! RICHARD. (Csókolóznak.) (Újra csókolóznak. s így bú-részünk egyre megy. Jajunk szarvat kap ennyi szótol! Isten veled! – Búnk minden szót kipótol. Jaj.Sirass te engem ott. Mit ér közelség. társamúl! KIRÁLYNÉ.) ÖTÖDIK FELVONÁS. én téged itt. örökhiten. vedd! Így! Visszavettük! Most menj. én tiédet.

hogy a többit is Elmondod. honfiak!” S így téve folyvást. Hol minden lélek: „éljen nagy Bolingbroke!” Kiálta. Kalap levéve. Vélnéd. festett czímerekkel Aggatva bé. annyi ifjú s agg fej inte – Vágygyal tekintve rá – üdvözletet. ám sirásod két szegény Rokonunk történetét megszakítá. kimérten Lépdelt – a nagy herczeg. mely büszke lovagát Ismerni látszék. S szegény Richard! hol járt ő azalatt? YORK. mind ezt kiáltozák: „Isten hozott. ment tovább s tovább. lejött. YORK. YORK. HERCZEGNÉ. mondok. még az ablakok is Ujjongtak. igérted. midőn Az ablakokból bősz kezek Richard Királyra port hajgáltak s szemetet. majd amarra fordult. Mondtam: akkor Bolingbroke – tüzes Kevély lován. Még a falak is. majd erre. Hol hagytam el? HERCZEGNÉ. . Bolingbroke! Tartson Isten!” Míg ő. s kényesen. Uram. A gyászponton. lova sörényeig Hajolva szólt: „Köszönöm. Úgy.HERCZEGNÉ.

Isten hozott. asszonyom. HERCZEGNÉ. utána a ki jő. vélvén. midőn a kedvencz Szinész lelép. S királyunk már. Sőt szent fejére hamvat szórtak és gazt. fiunk. Aumerle jő. unalmas és haszontalan: Úgy s megvetőbben néztek mindenek Richardra itt. és Megszánta volna a pogány is őt. S én erejének megadom magam’. Mit ő oly nyájas búval ráza le. Kik lettek a .Mikép a színkörben. De mindezekben Isten ujja van. Türelme s kínja e tanúi közt. A rendek előtt. De végre. ha Isten valamely Nagy czél miatt meg nem aczélozá. akárMit szól. Csak volt Aumerle. Egy szó sem mondta: Éljen! Egy hang sem üdvözlé örömmel őt. hűségiért az új Király iránt. Rutlandnak őt. Nevezd csak. Megolvadt volna kétség kívül. Míg arcza köny s mosoly közt küzködék. Bolingbrokenak hűséget esküvénk. Rá sem tekint a nép. én lettem a kezes. mert Richardot pártolá. fiam. Isten törvényeként. HERCZEGNÉ. Hogy minden szív. YORK. Itt jő Aumerle.

Én nem tudom s nem gondolok vele. Uram – de semmi – YORK. bocsássa meg. AUMERLE.Violák az új tavasznak kertiben? AUMERLE. oda készülsz. Úgy hallom. Akarom látni! Nem nyugszom! Ide! AUMERLE. YORK. – S Oxford felől mi hír? Még tartanak Az ünnepélyek? AUMERLE. Kérem nagyságodat. Ez új tavaszban jól viseld magad’. YORK. AUMERLE. Úgy lehet. S miféle Pecsét ez itt. . Úgy láthatja bárki. ne légyek ott! YORK. talán. Nekem mindegy: legyek. mely kebledből kicsüng? Mit? sápadozsz? Hadd lám ez irományt. Gondolom. Ha közbe nem jő valami. Nehogy idő előtt szegjék nyakad’.

YORK. mit az ünnepélyek Miatti készület igénybe vőn. Meg kell mutatnod. bocsáss meg. de bizonyos Okból szeretném nem mutatni meg. YORK. YORK.Kis fontosságú tárgy. Ide véle. AUMERLE. nem mutathatom. Kérlek. gyermek. hogyha ő adós! Bolond vagy. S bizonyos okból látni akarom. árulás! Gaz áruló czudar! (Kiragadja kebléből s olvassa. Mitől félsz? Kétségen kivül Adóslevél lesz. S én akarom. Add Hah. asszony.) . Félek – HERCZEGNÉ. Adóslevél? Magának? Mit keres Az irat nála.

Csitt. Jaj nekem! Mi az? YORK. Hé! ki van oda ben? Lovat nekem tüstént! – Irgalmas ég! Mily undok árulás! HERCZEGNÉ. (Szolga el.HERCZEGNÉ. Mert Istenemre. balga asszony. mi az? YORK. mi az? Szolga jő. Uram. Csizmáimat! Lovat nyergeljetek.) . Uram. YORK. HERCZEGNÉ. életemre! fölAdom a kölyköt.

– Aumerle. (Szolga el. Hasztalan csitítsz. Csizmáimat. HERCZEGNÉ. mondom. leTéped szivemről? Ah megfosztasz-e A boldog anyanévtől? Nézz reá: Nem rád ütött-e? nem sajátod-e? YORK. minő levert! (A Szolgá-hoz) El. Üsd meg. Anyám. nyomorúlt! többé ne lássalak! YORK. Az égre. – Szegény. Szolga csizmát hoz. nyugodj’ meg. Te gyönge. miért Szegény fejem felel. Aumerle.HERCZEGNÉ. mit akarsz? Nem rejted el fiad Vétkét? Van-e fiunk ezen kivül. York! York. HERCZEGNÉ. balga asszony! e sötét. .) HERCZEGNÉ. annyi csak. Mit szólsz? Fejed! YORK. Nem hallgatok. Vagy várhatunk-e többet? Nincs-e rég Bezárva méhem? S aggkorom vigaszát. Csizmáimat! A királyhoz megyek. te szólj: mi baj? AUMERLE.

De már szivedbe látok: Gyanúba vettél. mint én. Érd. balga nő! Ha húszszor volna is fiam. s itt ez fattyú. De édes férjem. vele. nem fiad. te zsémbes! – (El. Bocsáss. mint atyád. tudom. Oly gyorsan én is járok. adtak írást róla. ne hidd! Olyan szakasztott képed mása. hagyd el őt! Előzd meg a királynál! Mire bevádol. . HERCZEGNÉ.) HERCZEGNÉ. senkihez Se véreim közt – s mégis szeretem. feladnám. Ha úgy vajudtál voln’. röpülj. esdj bocsánatért! Én sem soká késem.Bősz árulást titokban tartanád? A szent ostyára esküdtek tizenKetten meg. S térdemről addig föl sem is kelek. bár vén vagyok. hogy hűtlen valék Ágyadhoz. Félre. Ne légyen köztük ő! Hon tartjuk őt! Mi köze hozzá? YORK. Menj! Utána. Aumerle! S gyorsan. édes York. YORK. Szánnád. hogy Oxfordban meggyilkolják a királyt! HERCZEGNÉ. lovára! sarkantyúzd. nézd! Hozzám nem is hasonlít.

hallom. hogy már nem láttam őt. S ő – pulya. a szűk utczákat elállják. felség. Siess! (El mindketten. Windsor. Azt mondta.Míg a király meg nem bocsát. Két napja. szeretném feltalálni őt. Londonba kell keresni. bordélyházba megy s a legOlcsóbb leánytól keztyűt kölcsönöz. balga ficzkó – büszkeséget Lel abban. Hát senki sem tud rossz fiam felől? Három hava. SZÍN. BOLINGBROKE. a Kocsmák körűl jár éjjel-nappal. oly Rossz czimborákkal. Isten csapása nincs rajtam: csak ő! Urak. BOLINGBROKE. Szoba a kastélyban. verekesznek. Percy s több Lord. PERCY. Bolingbroke mint Király. a kik féktelen Csínt tesznek. Pajzsára tűzi és a legjelesb Vitézeket kidobja érte a . És az oxfordi ünnepély felől Szóltam vele. láttam herczeged’. Ő rt megverik.) II. rabolnak. hogy ily népet pártfogol. S mit mond rá a vadoncz? PERCY.

) AUMERLE. De mind kettőbül némi jobb remény Csilláma tűn ki. hogy oly Zavart tekintetű vagy? AUMERLE. és inyemhez Ragadva nyelvem. míg meg nem bocsátsz! BOLINGBROKE.Nyeregbül. Mi baj. rokon. rokon. Hálád fejében megbocsátom azt. Oly vásott. Hol a király? BOLINGBROKE. a mily merész. Örökre itt Lenőve álljon térdem. hogyha fölkelek S szólok. BOLINGBROKE. No hát. királyom. Hát menjetek ki s hagyjatok magunkra. Czélzott. mit későbbi kor Tán jóra érlel. Nos ki jő? Aumerle sietve jő. vagy végrehajtott volt bünöd? Ha czélba vett csak: légyen bármi bősz. Tartsa ég Felségedet! De esdek. mi baj? (Percy s a Lordok el. én külön. . BOLINGBROKE. Tanútlanúl kivánnék szólani. AUMERLE.

királyom! Áruló Van ott veled becsukva! BOLINGBROKE.) BOLINGBROKE. Legyen. York belép. . Vigyázz. meg ne lepjen.) YORK. Hagyd hát a kulcsot ráfordítanom. hát mi baj? Szólj. Olvasd Ez irományt. YORK. (kardot ránt). Csak nyisd ki ajtód’. és lásd az árulást. uram Bocsásd le kardod’. El vagy fuladva. míg beszélek. YORK. Hogy senki. jőj magadhoz. Közel a veszély? Hogy készületlen meg ne lepjen. Nyomorúlt! Elbánok én veled! AUMERLE. Megállj. el sem mondhatok. No bátya. (Bolingbroke kinyitja az ajtót. York kün zörget. BOLINGBROKE. sietvén.AUMERLE. (Aumerle az ajtót bezárja. félni nincsen ok. különben betöröm. Mit én. vakmerő király! Hűségből kell személyed’ sértenem? Nyisd meg hamar.

rút. De egyetérte. Eszedbe jusson elsőbb. bánatát csak félelem S nem szülte hűség. Megbántam! – Oh ne olvasd ott nevem’. a melyből Szennyes csatornát tör e vad folyam S bemocskolá magát! Jóságod im. mit igértél. mikor ezt irád! Az áruló kebléből téptem ezt ki. BOLINGBROKE. YORK.AUMERLE. Királyom. YORK. Túlözönölve. Meg ne szánd! Kigyó lesz A szánalomból s megmar sziveden. Oh vakmerő. Így . Szivem kezemmel már egyet nem ért. undok árulás! S oh áruló fiú hiv atyja te! Te tiszta szép ezüst forrás. De nagy hűséged mentségűl legyen Megtévedett fiad bűnének. bűnre vál fiadban.

Uram király! az Istenért. Asszony s nénéd az. Mind ép lesz. A színpad változik. csak e rossz tagot lemesd. . YORK. s utána vész a test. király! Oh könyörűlj. Én vagyok. becsűletem Gyalázata holtával él csupán! Vagy én gyalázott éltem’ elvetem. Ha élhet ő. Több bűn tenyészend e bocsánatér’. mint a pazar fiu Fukar apja kincsét. bárki kér. S becsűletem kincsét gyalázata Fecsérli el. szólj. Mert bűnödért fog esdni. De hagyd meg ezt. fogadom.” Bocsásd anyád’ be. ki nem kért soha még. Hagyd élni őt: megöltél engemet: Mert jó apát egy rossz fiú eltemet! YORK HERCZEGNÉ. nyiss ajtót nekem: Oly koldus esd. Herczegné belép. veszélyes rokon. BOLINGBROKE. ily gyalázat után. (kün zörget). Hajh.Erényem. bocsáss be! BOLINGBROKE. s épen talál Az a darab ránk: „Koldusnő s király. bűne keritője lett. Mi jajgató hang esd s kiált megint? HERCZEGNÉ. királyom. S ha megbocsátsz.

nem! A míg te nem szólsz. Nyelvén kel a szó. óh király! Ki rossz övéihez: hozzád is ál! YORK. Nem! Itéleted’ bevárom. Vaj’ komolyan szól? Nézz arczára.) YORK. (Letérdel.) (Letérdel. Kérelme bágyadt. királyom! BOLINGBROKE. Ej néne! (Föl akarja emelni.HERCZEGNÉ.) Ha most kegyelmezel: vesztedre lész’. szívbül jő enyém. Én esdve kérek. (Letérdel. Mit akar e botor nő? emlein Ily árulót nevelni föl megin’? HERCZEGNÉ. Hallgass meg. Ne higy e szívtelennek. . a mit mond! Nincs egy köny szemén. lelkemmel. nézz! Játék. míg nem adsz vigaszt. HERCZEGNÉ. Anyámmal együtt hajtom térdemet. nem bánná ha nem nyer. Örökre inkább csúszom térdemen. S ne süssön rám öröm napfénye. szivemmel.) HERCZEGNÉ. Rutlandom bűne nyom: bocsásd meg azt! AUMERLE. Enyémet én im ellenökbe meg. York! légy türelmes.

úgy. nem csalárd fogás. kelj föl. Mi túlkönyörgjük őt. melyre legelőbb tanítanálak. kelj föl. merő képmutatás. BOLINGBROKE. Szíved megtanít. Nem vágytam még úgy szót hallani. Hanem bocsáss meg: szóm ezért esengett. BOLINGBROKE. HERCZEGNÉ. bármennyit esd: Bizó imánkat oh hát meg ne vesd. Lágyulva adj bocsánatot s vigaszt! BOLINGBROKE. Hogy ejtsd ki! Kurta s édes egy ige: Királyi ajkra.Már kelne. Kérése szín. S én megbocsátok. mert elfáradt térden. míg térdem ide-nő. Nem: hogy kelnem engedj. HERCZEGNÉ. . Dajkád ha volnék: ez a szó: „bocsánat”. oh mint illik e’! Szemed beszél már: tedd helyébe nyelved’! Vagy füledet bár lágy szivedbe helyhedd! Hogy hallva: szónk. Jó néne. mint Istenemtől Várok magamnak is bocsánatot. ő. Én térdelek. Mienk valóság. Voln’. Jó néne. mint Most ezt: bocsánat. Oh ne mondd azt: kelj föl. Mondd: megbocsátok! s akkor mondjad: kelj föl. búnk mint áthatja azt.

) III. S apát urat s rossz czimboráikat: Boszúm azonnal érje sarkokat! Bátyám. Úgy! megbocsátok hát. Nem fognak élni. mit szólt a király? – „S nincs egy barátom. Sir Exton Pierce s egy Szolga jönnek. régi fiam! Újjá teremtsen ég! (Mind el. azonnal küldj Oxford felé. Csak megtaláljam. SZÍN. ki megmentsen ez Eleven félelemtől?” Nemde így volt? . Oh te földi isten! BOLINGBROKE. s mégis biztosabb. HERCZEGNÉ. Oh áldott szó! Oh üdvös térdelés! Ám félelemtől még beteg vagyok. arra esküszöm. S bárhol találják. poklokig üzöm. rokon! Jól kért anyád. HERCZEGNÉ. EXTON. bátyám! s veled. teljes szivemből. kétszer mondva sem Kettős bocsánat. Légy hű: van rá jogom. Nem vetted észre.HERCZEGNÉ. Jer. hadat ellenök. Mi drága sógorunkat illeti. Isten veled. Még mondd ki egyszer. BOLINGBROKE.

lelkem Legyen a nemző: ketten így örök Termékeny eszmék sergeit fogantják. hogy’ hasonlítsam e Börtönt. RICHARD.) IV. Richard Király jő. (Mindketten el. Jerünk tehát. SZÍN. merőn Tekinte rám. Míg itt kivülem nincs egy lélek is: Nem birtam. Ez volt szava. Agyam legyen lelkem nősténye. A várbörtön. De úgy volt. S ezt mondván. EXTON. és Mert a világ emberrel oly tele. . EXTON.SZOLGA. hol élek. a világhoz. Pomfrét. s ugyancsak sürgetőn. ki szivemtül e Félelmet elszakítnád! tudniillik: Pomfretben a királyt. Gondolkodám. úgy mintha mondta volna: Bárcsak te lennél. Megmentem a királyt én. mint barát. Ámde majd csak kisütöm. Nem úgy? SZOLGA. „Hát nincsen egy barátom?” Másodszor is.

– Az elégülés Eszméi önmagoknak hizelegnek: Hogy hisz nem ők az elsők. kik előtte már Kiszenvedék azt. Majd a nyomor kiáltja. S megnyugszik ebben. ki a kalodában E gondolattal űzi szégyenét: Hogy már sok ült s még sok fog ülni ott.Mik úgy benépesítik e kicsiny Világot itt búbajjal. – A java – Az isteneszmék – kételyek között Vergődnek. képtelen csodákra törnek: a Silány körömmel hogy’ lehetne átHatolni. önbaját azok Hátára tolva. miként tevének tűfokán Átmenni. hogy király Koromba’ mégis jobb dolgom vala. – Im. de akkor ismét . De köztök egy sincs Elégedett. e börtön Vastag falán? S mert ez lehetlen: önGőgjökbe fúlnak. S megint király leszek. így játszom egy Személyben én sokat. Így: „Mind jőjetek!” S megint: „A mennybe jutni Bajosb. mint Piszkos csavargó. e kemény világ. mint a nagy Világot kün az emberek. mik magát a szent igét Az ige ellen harczra költik. Mivel Az eszme nyugtalan mind. kik a balSors martaléki s utolsók se’. S az árulók miatt óhajtozom Koldus lehetni: és az is vagyok.” – A nagyravágyás gondolatjai Nagy. Olykor király vagyok.

a bolond kakuk. Szoros mértékre vett S órát csinált belőlem: gondjaim A perczek. megáldlak. mint harangra. mivel Mérték s idő megtartva benne nincs. Az óraütés Jelhangja: mély nyögés. S im én most. a Ki egyszer ember. mindannyiszor A szívre ütve. az édes zene mily Fanyar. Mi ez? Zene? Hah! tartsatok időMértéket! Oh. sóhajokkal szegzik a Szemek lapjára számjaikat. most engem emészt El az idő. S mégis. egy Bomlott húron hibát lelek. más se. köny és nyögés mutatnak Perczet s időt s órát. Időmet Én elemésztém. – E zene fáraszt! Oh hagyjátok el! Mert bár sok őrült józanúlt ki már Zenétűl: engem józant még megőrjít. Míg semmivé-lét nem nyugtatja meg. hogy Bolingbroke mikép Királytalaníta meg s tett – semmivé! De bármi légyek: én se.Eszembe jut. s én. Azonban éltem idejét magam Mértéktelen pazarlám el. Törűlve könyeik’. De mind ezek Rohanva futnak Bolingbroke kevély Öröminél. a ki ezt hozád! (Zene hangzik. s kezem Mint mutató jár rajtok szűntelen.) . Nagy ostobául: óráit kiáltom. nem lehet elégűlt. Így Sohaj. ha benne nincs mérték s idő! Az emberéletnek zenéje is Így van. kényes füllel.

Ki étket hoz. midőn A koronázáskor Bolingbrokeot A szürke Barbaryn látám hogy ült. s szeretet. Büszkén. jó barátom. Ezt a lovat üléd te annyiszor. Királykorodban. csak a mogorva eb. útamba esvén – Mert Yorkba mék – nagy bajjal megnyerém. Üdv. LOVÁSZLEGÉNY. oh király. RICHARD. Richardnak Mi ritka gyöngy e gyűlölő világban! Lovászlegény jő. Hát Barbaryn ült? – Mondd el csak. Királyi felség. Lovász valék óladban. mintha megVetné a földet. Oh jaj. üdv! RICHARD. . LOVÁSZLEGÉNY.Mert szeretet-jel. tengetni nyomorom’. mikép fájt a szivem. nemes lovag! Melyőnk dobá a sulykot távolabb? Ki vagy te? hogy jövél ide? holott Ember se’ jár. S most. Hogy’ járt alatta? LOVÁSZLEGÉNY. Hogy volt uram’ meglátogassam itt. Ezt tanitottam annyi gonddal én! RICHARD.

Mit nem mer a nyelv. Tágulj fiú. rabod ételét. mint a szamár. Kóstold meg hát elébb. sir Exton most jön a királytól (El. Bolingbroke alatt! Börtönőr jő. (a Lovászlegény-hez). Ha engemet szeretsz. BÖRTÖNŐ R. tállal. Terhet viszek. királyi Kezembül ett kenyért. Jó ló! Te arra vagy teremtve.) . Uram. hogy Hordozd az ember terhét! Ime én Ló nem vagyok. tovább itt nem maradhatsz. Ki nyergét bitorolta? Megbocsáss. menni kell! LOVÁSZLEGÉNY. Mint szoktad eddig. szívem mondja el! BÖRTÖNŐ R. RICHARD. e kéz tevé – Megsimogatva sokszor – oly kevélylyé! Mért nem botolt meg? mért el nem bukott? – Hisz gőg s bukás egymást kisérni szokták – S nem törte a kevély lovag nyakát. menj. uram. Tessék. RICHARD. sarkantyútól nyögök S tajtékba’ vérzem. BÖRTÖNŐ R.Szintoly büszke volt Hátán Bolingbroke… Ez a ló. s mégis.

RICHARD. fegyverezve jő. A többit el! Sírjok ott kün leszen. Lancaster Henrikeddel! Türelmem elfogyott! (Megüti.) EXTON. égbe! ott van fényhazád! Testem poré. Mely engem így megöl! Exton. (Meghal. tettem mit érdemel. Hah! ily vadúl rohan meg a halál? – Czudar! kezedben hoztad megölődet! (Elveszi egytől a fegyverét és megöli azt vele. ki ezt Sugallta itt ben. merész kezed Királyi földet királyvérrel fertezett! Föl. segítség! Sir Exton. Bár volna jó.S ellenkező parancsokat hozott. (A holtakat fölveszik s Mind el. lelkem. királyi vér! Ezt öltem el! S oh nem tudom. Szolgák-kal. most vádolni kezd. Jaj. Ördög vigyen. E holt királyt az élőhöz viszem. Hős szív.) BÖRTÖNŐ R. RICHARD. tölts’ egy pokol-lyukat! (Megöl egy másikat. jaj.) . neki nyugvást az ád. Exton őt leszúrja.) Eredj te is. de ördögöm.) Örökre égő tűzben égjen a kéz.

drága Percy.) . BOLINGBROKE. legújabb hír. Kiséret jönnek. Terem a kastélyban. (Iratot ad át. Elmondja bőven im e lap. Nos mi újság? NORTHUMBERLAND. Isten hozott. – Le vannak-é Már verve. Salisbury S a Kent fejét. York. Lordok. Blunt. ha kell. fogva: nincs még róla hír? Northumberland jő. elhihedd. nemes lord. Ég áldja. SZÍN. Mikép fogattak el. Harsonák. Fitzwater jő. Windsor. hogy A lázadók Cicester városunkat Földig leégeték. hű szived’. Először is. Hű York. szent trónusodnak üdv! A többi újság: hogy Londonba már Elküldtem Spencer. BOLINGBROKE. Bolingbroke. S a földi díj se’ késik. melyet veszünk.V.

nagy király. Élj ott nyugodtan. EXTON. PERCY. megölt Félelmedet hozom temetve itt: Nézd fő-fő ellened tetemeit. BOLINGBROKE. sorsod ez: válaszsz magad Zárdát. Fitzwater. S ha béken élsz. . Carlisle. Felség. Kiséret koporsót hoz utána. Tudom. a kik Oxfordban életedre törtek – én Londonba küldtem onnan. Felség. Nem lesz feledve semmi érdemed. a főpártos. sírba szállt. Bordeauxi Richard: – nézd. a bűntudattól üldve és Kedély-nyomottan. Brocas és sir Bennet fejét – E két veszélyes pártosét. Bár ellenem vagy: szived fenekén Sok nemes szikra ég. Exton jő. BOLINGBROKE.FITZWATER. mit érsz s nem húnyok rá szemet. mely enyhet s szent nyugalmat ad. Percy jő s hozza a Carlislei püspököt. s becsüllek én. De itt Áll élve még e püspök. Szükséges az neked. E koporsóba’. hogy sötét Bűnének elvegye ítéletét. ha akarod. a westminsteri Apát. bántatlan halj meg ottan.

Uram. Így téged én. Kivántam őt halottnak. keservimen osztozzatok. higyétek. Vad karod Szégyent hozott rám e bősz tette által. Nappal ne mutasd gyűlölt képedet. – Urak. lemosnom ott Bűnös kezemről ah e vérnyomot. De gyilkosát utálom! Tette rothadt! Dijad a kinzó öntudat legyen. Ki mérget használ: gyűlöli a mérget. Exton. Gyászt öltve és szívbéli bánatot. magad szavából jött e vértett… BOLINGBROKE.BOLINGBROKE. Helyben hagyó szóm soha! sem kegyem! Bujdoss’ Kainnal. Miért Kell trónusom lépcsőin látni vért? Jertek. Reám s mindünkre itt. Jertek! kisérjük gyászban legalább Egy volt-király kora ravatalát! (Mind el. egész hazáddal! EXTON. sorsod merre vet. Szent földre megyek én. bú emészt.) . Nem köszönöm meg.