You are on page 1of 10

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Oferta educaţională 2014- 2015 A.

Studii universitare de licenţă
Nr. crt. Domeniul de licenţă Specializarea acreditată (A) Forma de învăţământ IF/ID/FR 0 1 1 TEOLOGIE 2 Teologie ortodoxă pastorală (A) 3 IF 4 240 Număr de credite Capacitatea de şcolarizare aprobată de ARACIS pe forme de învăţământ 5 80 Locuri propuse Buget IF Taxă IF Condiţii de admitere

6

7

10

 Etapa I Probe eliminatorii: Examen psihologic (admis/respins) -Verificarea aptitudinilor muzicale (admis/respins)  Etapa a II-a - Examen scris Teologie Dogmatică 70% -Media la Bacalaureat: 30% Criteriul de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc va fi Nota obţinută la proba scrisă de Teologie Dogmatică

Perioada de înscriere: 07-23 iulie 2014 Probele eliminatorii: 24 iulie 2014 Proba scrisă: 25 iulie 2014 Afişarea rezultatelor parţiale: 28 iulie 2014 Confirmarea locurilor şi depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 29 iulie 2014 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2014 Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retragerea dosarelor: 31 iulie 2014 Taxa de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii: 18-19.09.2014

Pentru locurile rămase neocupate în sesiunea de vară Perioada de înscriere: 01-10 septembrie 2014 Probele eliminatorii: 11 septembrie 2014 Proba scrisă: 12 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor parţiale: 15 septembrie 2014 Confirmarea locurilor şi depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 16 septembrie 2014 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor finale: 17 septembrie 2014 Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retragerea dosarelor: 18 septembrie 2014 Taxa de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii: 18-19 septembrie 2014 .

întemeierea. Sfintele Taine: consideraţii generale şi particulare. 8. Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme. Bucureşti 1991.prof. 3. Chip şi asemănare. 6.dr Ioan Zăgrean). Cluj-Napoca 1997 şi ediţiile ulterioare . Răscumpărarea şi aspectele ei. 9. constituţia şi însuşirile ei. Crearea lumii văzute. Arhid. Starea primordială a omului. 10. Raportul dintre ele. 4.dr Isidor Todoran. Bibliografie: Teologia Dogmatică – manual pentru Seminariile Teologice (autori: Pr. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Unirea ipostatică şi consecinţele ei. Mântuirea subiectivă. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 2.prof. Sfânta Euharistie: caracterul ei de taină şi cel de jertfă.UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ TEMATICA EXAMENULUI SCRIS DE TEOLOGIE DOGMATICĂ PENTRU ADMITERE LA SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ SESIUNEA IULIE 2014 1. Biserica. 5. Crearea omului. 7.

4. . eliberată de cabinetele şcolare.Copiii tuturor salariaţilor Universităţii din Craiova.ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ADMITERE – TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ: 1.S. conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Certificat de botez (copie). Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 201 3-2014. dispensarele teritoriale sau medicul de familie. 6. 13. Sunt scutiţi. conform Statutului personalului didactic). în cazul celor orfani de ambii părinţi. din care să reiasă că sunteţi apt pt înscrierea la facultate şi nu sunteţi luat în evidenţă cu boli cronice.. Adeverinţă medicală tip M. pentru studenţii care doresc să urmeze un nou domeniu de studiu.Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă – ……… lei/an (în 3 rate).428/1989. Carte de Identitate (copie). 7. boli psihice şi că adeverinţele medicale sunt complete. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere – …….Copiii personalului didactic de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ. Candidaţii cu afecţiuni cron ice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. Certificat de naştere (copie legalizată). din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. în cazul celor aflaţi în aceste situaţii. lei (se achită la comisia de înscriere). 12. 8. Pentru toate categoriile de mai sus se vor aduce acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei d e înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor. în copie legalizată. . precum şi diploma de bacalaureat sau echivalenta. . 3. Binecuvântarea ierarhului de care aparţineţi (în original). 5. adeverinţe de la Casa de copii sau de la Centrele de plasament. Declaraţie pe proprie răspundere că nu sunteţi bolnav de epilepsie. 11. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor. Trei fotografii tip buletin. de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi: . cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. Un dosar plic.Candidaţii orfani de ambii părinţi. 9. Fişa de înscriere (se eliberează de la Secretariat). adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ. Diploma de Bacalaureat (în original) şi Foaia Matricolă (în original).. 2. în funcţie de localizarea acestora. eliberată de decanatul facultăţii. 10. o singură dată.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Oferta educaţională 2014. pe suport de hârtie albă cu dimensiunea 50/70 cm. cărbune. Studiul desenului (practic): Realizarea unei naturi statice stabilite de comisie şi executate în tehnica creion sau cărbune. Vizita medicală şi examen psihologic candidatilor cu aceeaşi b.Media la Bacalaureat: 100% ZIUA 1: PROBELE ELIMINATORII (ADMIS/RESPINS) Criteriul de departajare a a. ascuţitoare şi bandă adezivă. Studii universitare de licenţă Nr. gumă.2015 A. aspecte ale vieţii moral-religioase şi capacitatea de discernământ) şi Punctajul obţinut la proba noţiunile generale de Catehism ortodox: 3 puncte practică de desen. Interviul cu comisia de examinare Se vor verifica aptitudinile vocaţionale (trăsături ale medie pe ultimul loc va fi personalităţii candidatului. Fiecare candidat va avea asupra lui următoarele materiale: planşetă (din lemn sau placaj) de dimensiunea foii de hârtie 50/70 cm. ZIUA 2: PROBA PRACTICĂ (PUNCTAJ) 1.Interviu (admis/respins) Probe practice (punctaj) . creion. Criteriile de evaluare: . Domeniul de licenţă Specializare autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ IF/ID/FR 0 1 1 TEOLOGIE 2 Artă sacră (AP) 3 IF 4 180 Număr de credite Capacitatea de şcolarizare aprobată de ARACIS pe forme de învăţământ 5 30 Locuri propuse Buget IF Taxă IF Condiţii de admitere 6 7 10 Probe eliminatorii: Examen psihologic (admis/respins) . crt.

Redarea prin valoraţie a luminii şi umbrei: 2 puncte .09. Perioada de înscriere 07-23 iulie 2014 Probele eliminatorii 24 iulie 2014 Probele practice 25 iulie 2014 Afişarea rezultatelor parţiale: 28 iulie 2014 Confirmarea locurilor şi depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 29 iulie 2014 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2014 Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire.. expresivitatea elementelor de limbaj plastic: 2 puncte 2. Retragerea dosarelor: 18 septembrie 2014 Taxa de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii: 18-19 septembrie 2014 . Retragerea dosarelor: 31 iulie 2014 Taxa de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii: 18-19.Punerea în pagină.2014 Pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie: Perioada de înscriere 01-10 septembrie 2014 Probele eliminatorii 11 septembrie 2014 Probele practice 12 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor parţiale: 15 septembrie 2014 Confirmarea locurilor şi depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 16 septembrie 2014 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor finale: 17 septembrie 2014 Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. raport plin gol: 2 puncte .Justa proporţionare şi surprinderea elementelor caracteristice.Modularea liniei. Prezentarea unei mape cuprinzând creaţii personale (maximum 20 de lucrări). Mapa se depune la Secretariatul Facultăţii în etapa de înscriere a dosarului.

Cunoştinţe generale despre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie Facerea lumii. Fericirile. Săvârşitorul şi scopul săvârşirii Posturile şi sărbătorile bisericeşti de peste an Poruncile divine.dr Vasile Timiş). fiinţa şi însuşirile Bisericii. Crearea omului. 13.) 3.dr Vasile Timiş).dr Isidor Todoran. versiuni aprobate de Sfântul Sinod Mica Biblie. Definiţia. Editura Reîntregirea. Lect. 9.prof. Timpul şi locul săvârşirii. 12. 7. Alba Iulia 2009 Teologia Dogmatică – manual pentru Seminariile Teologice (autori: Pr. 4. Hristos a înviat.prof. 11. Decalogul. Adrian Lemeni). Antifoane. Căderea omului în păcat şi consecinţele ei Patriarhii şi proorocii Vechiului Testament Învăţătura Bisericii despre Dumnezeu şi Sfânta Treime Învăţătura Bisericii despre persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos Sfânta Biserică. Arhid. manual pentru Seminariile Teologice (autori: Pr. Pr. 8.prof.dr Ene Branişte. Fericiri etc.dr Ioan Zăgrean). Bucureşti 1991. Ierarhia bisericească Sfintele Taine Sfânta Liturghie. Editura Credinţa noastră. 5. Verificarea aptitudinilor muzicale (intonarea unei cântări din timpul Sfintei Liturghii : Sfinte Dumnezeule. Bucureşti 2005 Manual Religie clasa a XII-a (coord.UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ TEMATICA INTERVIULUI DE ADMITERE LA SPECIALIZAREA ARTĂ SACRĂ în vederea verificării noţiunilor generale de Catehism ortodox SESIUNEA IULIE 2014 1. 10. Catehism Ortodox.prof. Editura Corint. Cunoaşterea rugăciunilor începătoare şi a Crezului 2. Cluj-Napoca 2004 Manual Religie clasa a X-a (coord. Gheorghe Neda). Lumea văzută şi lumea nevăzută. Editura Dacia Educaţional. poruncile bisericeşti şi tâlcuirea lor Învăţătura Bisericii despre a doua venire a Mântuitorului şi despre viaţa veşnică Bibliografie selectivă: Sfânta Scriptură sau Biblia. Editura Arhiepiscopiei Sibiului. Lect. Arhim. 6. Bucureşti 1997 şi toate ediţiile anterioare Manual Religie clasa a IX-a (coord. Cluj-Napoca 2004 . Editura Dacia Educaţional. Sibiu 1993 sau alte ediţii Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă. Ghenadie Niţoiu. EIBMBOR. Bucureşti 2008 sau ediţii anterioare Viu este Dumnezeu.prof. ClujNapoca 1997 şi toate ediţiile ulterioare Liturgica Teoretică.

428/1989.. cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. din care să reiasă că sunteţi apt pt înscrierea la facultate şi nu sunteţi luat în evidenţă cu boli cronice. . 9. în cazul celor orfani de ambii părinţi. . 7. În adeverinţele resp ective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor. Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă – ……. adeverinţe de la Casa de copii sau de la Centrele de plasament. din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. Binecuvântarea ierarhului de care aparţineţi (în original). 8. Adeverinţă medicală tip M. Diploma de Bacalaureat (în original) şi Foaia Matricolă (în original).Copiii tuturor salariaţilor Universităţii din Craiova. Sunt scutiţi. dispensarele teritoriale sau medicul de familie. 4. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere – ……. Certificat de naştere (copie legalizată). Fişa de înscriere (se eliberează de la Secretariat). 10.Candidaţii orfani de ambii părinţi. Un dosar plic.S. 6. precum şi diploma de bacalaureat sau echivalenta. . pentru studenţii care doresc să urmeze un nou domeniu de studiu. eliberată de decanatul facultăţii. 3. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţămâ nt. în funcţie de localizarea acestora . boli psihice şi că adeverinţele medicale sunt complete . Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2013-2014... lei/an (în 3 rate). conform Statutului personalului didactic). 5.Copiii personalului didactic de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ. eliberată de cabinetele şcolare. conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Certificat de botez (copie). Trei fotografii tip buletin. 11. în cazul celor aflaţi în aceste situaţii.lei (se achită la comisia de înscriere). o singură dată. Mapa cuprinzând creaţii personale (maximum 20 de lucrări) 13. de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi: . 12.ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ADMITERE – ARTĂ SACRĂ: 1. 2. Declaraţie pe proprie răspundere că nu sunteţi bolnav de epilepsie. Carte de Identitate (copie). Pentru toate categoriile de mai sus se vor aduce acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei d e înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor. în copie legalizată. 14.

Media la Examenul de Licenţă: 100% Criteriul de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc va fi Nota obţinută la Învăţătura de credinţă ortodoxă din cadrul examenului de licenţă.2015 B.UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Oferta educaţională 2014. Studii universitare de master Nr. crt. Domeniul Specializarea acreditată (A) Forma de învăţământ IF/ID/FR 0 1 1 TEOLOGIE 2 Misiune şi pastoraţie (A) 3 IF 4 120 6 7 10 Număr de credite Locuri propuse Buget IF Taxă IF Condiţii de admitere . Perioada de înscriere 01-11 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor 12 septembrie 2014 Taxa de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii: 15-19 septembrie 2014 .

boli psihice ]i c[ adeverin\ele medicale sunt complete. 7. conform criteriilor medicale de orientare ]colar[ ]i profesional[. @n func\ie de localizarea acestora. eliberat[ de cabinetele ]colare.ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: 1. Candida\ii cu afec\iuni cronice vor prezenta adeverin\e medicale vizate de comisiile medicale jude\ene de orientare ]colar[ ]i profesional[.……. Carte de Identitate (copie).Un dosar plic. 8. din care s[ reias[ c[ sunte\i apt pt @nscrierea la facultate ]i nu sunte\i luat @n eviden\[ cu boli cronice. 9.Chitanţa de achitare a taxei de înscriere . 4. lei (se achită la comisia de înscriere). 2. Trei fotografii tip buletin. @n original ]i Suplimentul la Diplom[. Declara\ie pe proprie r[spundere c[ nu sunte\i bolnav de epilepsie. .. @n original (pt absolven\ii promo\iilor anterioare anului 2014). Certificat de botez (copie). 6. 10. 11. Adeverin\[ medical[ tip M. Fi]a de @nscriere (se elibereaz[ de la Secretariat).. Diploma de Bacalaureat ]i Foaia matricol[ de liceu (în original) 3. Binecuv`ntarea ierarhului de care apar\ine\i. 5.428/1989. în original sau Diploma de Licen\[. #n adeverin\ele respective se va men\iona @n mod expres gradul deficien\elor. Adeverin\a de Licen\[ (pt absolven\ii promo\iei de Licen\[ iunie 2014). Certificat de na]tere (copie legalizat[). dispensarele teritoriale sau medicul de familie. 5.S. din ordinul Ministerului S[n[t[\ii nr.