You are on page 1of 7

Prestanak trgovca pojednica

Trgovac pojedinac može dati prokuru. Naše pravo jedino zahtijeva da vlastodavatelj bude trgovac u smislu ovog zakona , a to trgovac pojedinac jest. Nema drugih uvjeta za davanje prokure ni glede svojstava , ni veličine poduzeća , ni vrste djelatnosti trgovca pojedinca. Prokura koju je dao trgovac pojedinac ne prestaje u slučaju smrti vlastodavatelja niti ako mu je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost , a na sve ostalo primjenuje se odredbe ZTD-a prokuri trgovačkog društva

Upis prokure
Značenje prokure u trgovačkom prometu očituje se i u tome što se dodjela prokure , promjene , opoziv i ograničenja koja su dopuštena upisuju u sudski registar , uz ime i prezime prokurista i njegov jedinstveni matični broj građana , a tamo se pohranjuje i njegov ovjereni potpis Prijavu zbog upisa u sudski registar mora obaviti vlastodavatelj . Isto vrijedi i za opoziv i druge oblike prestanka prokure. I promjene u prokuri valja prijaviti , makar ZTD samo upis i opoziv. Iako ZTD propisuje upis prokure i njezin prestanak u sudski registar , njezina opstojnost ne ovisi o upisu . Niti ona nastaje upisom , niti prestaje tek brisanjem. To proizlazi i z odredbe čl.54 st.3.ZTD-a , kojom se utvrđuje da prema trećim osobama koje nisu znale niti morale znati da je prokura prestala , opoziv prokure djeluje tek od dana upisa opoziva u sudski registar. Znači da prestanak prokure može uslijediti i prije , ali zbog zaštite interesa trećih koji to nisu znali, učinak prestanak djeluje prema njima tek od upisa.

Trgovačka punopomoć Pojam trgovačke punomoći
Trgovačka punomoć je od prokure različita punomoć kojom se punomoćnika ovlašćuje voditi poduzeće ili za poduzimanje pravnih radnji koje su u prometu uobičajene , kao i za poduzimanje

skupna i mješovita.646. ovlasti voditi cijelo njegovo poduzeće ili pak dio poduzeća Trgovačku punomoć može dati i trgovačko društvo i trgovac pojedinac. ZOO-a o poslovnoj punomoći prestaju vrijediti od dana primjene ZTD-a( čl. Stečajni upravitelj. koju trgovac na to ovlasti Trgovačka punomoć mora biti u prisnu obliku I trgovačka punomoć može biti pojedinačna . ali i osobe koje ne mogu dati prokuru. Trgovački punomoćnik može biti:  uposlenik trgovačkog društva  dužnosnik u trgovačkom društvu i. dakle osoba koja obnaša neku funkciju u društvu  svaka osoba . dvije su trgovačke punomoći :  opća 8 generalna) punomoć  posebna Opća punomoć Opća punomoć je takva temeljem koje je trgovački punomoćnik ovlašten sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje koje su uobičajene u prometu pri vođenju poduzeća ili koje su za to vođenje potrebne . kao što je npr. odredbe čl.ZTD-a) Ovlasti iz trgovačke punomoći Vrste Glede ovlasti koje iz nje proilzlaze .pojedinih poslova. dakle fizička ili pravna . Trgovački punomoćnik je ona osoba koju trgovac .toč.5. 95 i 96. Kako je trgovačka punomoć sada uređena ZTD-om . ne dajući joj prokuru .

Takve se punomoći daju direktorima tvornica ) Opća trgovačka punomoć ne obuhvaća:  opterećivanje nekretnina  mjenično i čekovno obvezivanje  preuzimanje obveza iz jamstva  uzimanje zajma  vođenje sporova Posebna punomoć Posebna punomoć daje se za poslove koji ne ulaze u uobičajeno poslovanje pri vođenju poduzeća. prodaja proizvoda i dr. Tako je trgovačkom punomoćniku potrebna posebna ovlast ako za ovlastodavatelja treba obaviti:  otuđivanje ili opterećenje nekretnine ovlastodavatelja  mjenično i čekovno obvezivanje ovlastodavatelja  preuzimanje obveza iz jamstva  uzimanje zajma  ugovaranje mjerodavnosti izbornog sudišta ( abirtaže )  nagodbu  vođenje spora .Ono što je u prometu uobičajeno označava pravne poslove i radnje koji se obavljaju u redovitom poslovanju poduzeća . Opća trgovačka punomoć proteže se :  na vođenje poduzeća u cijelini ( velika opća trgovačka punomoć )  na dio poduzeća ( mala opća trgovačka punomoć -npr. mogu se obaviti i druge radnje koje su za to potrebne . kao što su nabava sirovina . a opća trgovačka punomoć odnosi se i na te radnje . U provedbi tih uobičajenih poslova koji su predmet poslovanja trgovačkoga društva i koji se upisuju u sudski registar .

ZTD-a i u oblasti prekoračenja ovlasti trgovačkog punomoćnika otklonjena je doktrina ultra vires prema kojoj bi posao zbog prekoračenja ovlasti bio nevaljan . ako treći za ograničenje nije znao ili nije morao znati. Odredbom čl. Punomoć trgovačkome putniku . niti su morale znati. trgovački punomoćnik bez izričite ovlasti vlastodavatelja ne može ovlasti iz punomoći prenijeti na drugu osobu .6. Za razliku od zakonskog zastupnika koji može dati punomoć drugoj osobi . i trgovačka punomoć može se ograničiti. budući da su unutrašnja ograničenja valjana i za prekoračenje ovlasti može se od trgovačkog punomoćnika zahtijevati naknada štete .Ograničenje punomoći Kao svaka punomoć . U svim ostalim slučajevima posao je valjan . Ali za ovlasti za koje se mora dati posebna punomoć ograničenja vrijede i prema trećima. ZTD razlikuje ograničenja koja se odnose na opću i posebnu punmoć . a može mu se oduzeti punomoć Prema trećima se ne mogu ograničiti ovlasti koje su uobičajene u poslovnom prometu ( opća punomoć ) . I trgovački punomoćnik ne može sklapati ugovor sa samim sobom .3. Sva ostala ograničenja punomoći trgovačkom punomoćniku nemaju učinak prema trećima koje za njih nisu znale . jasno .st. glede učinka prema trećima .

i na trgovačkoga putnika odgovarajuće se primjenuje odredbe o trgovačkoj punomoći . sklapa ugovore o prodaji robe i poduzima druge radnje u okviru ovlasti izvan poslovnih prostorija trgovca: Ne zahtjeva se obavljanje poslova izvan mjesta sjedišta trgovca ( glavnog ili podružnice ) Punomoć trgovačkome putniku daje trgovac Punomoć trgovačkoga putnika može se dati :  zaposleniku trgovca  drugoj osobi koja nije zaposlena kod trgovca I za taj oblik punomoći zahtijeva se pisani oblik Osim posebnosti navedenih u odredbama punomoći trgovačkoga putnika. U njemačkom pravu je institut koji se kod nas naziva trgovački putnik . nego i sve osobe koje je kao zapooslenike društva vlastodavatelj ovlastio da izvan poduzeća sklapaju ugovore u njegovo ime . kao njegov trgovački punomoćnik . šireg opsega jer neobuhvaća samo trgovačkoga putnika u našem smislu . odlučno je ima li punomoć. Za kvalifikaciju je li neki zaposlenik društva Abschulussvertreter . Ovlasti iz punomoći trgovačkome putniku Trgovački putnik je kao trgovački punomoćnik trgovca ovlašten u njegovo ime i za njegov račun : .Pojam trgovačkog putnika Trgovački putnik je osoba koja u ime i za račun trgovca .

a ne očuvanje njegovih prava . Priznati prigovore značilo bi stvaranje obveze za trgovca .97 ZOO-a o ovlastima trgovačkoga putnika . te poduzimati druge pravne radnje zbog očuvanja prava trgovaca. prestaju vrijediti s danom početka primjene ZTD-a Trgovački putnik nije samo ovlašten primati izjave kupaca . treba biti posebno ovlašten. Ograničenja punomoći imaju značenje samo za unutrašnji odnos trgovac-trgovački putnik. Unatoč prekoračenju ograničenja koja u pravnom odnosu s trećim počini trgovački putnik . Davati izjave bilo bi npr. budući da se razlikuju od odrebada čl.ZTD-a . osobito ne rokove plaćanja . Slično i njemačko pravo . Odredbe čl. potrebna je posebna punopomoć. .58.- sklapati ugovore o prodaji( ne i kupnji ) robe trgovca isporučivati robu naplaćivati cijenu iz tih ugovora primati izjave kupaca glede robe koju je trgovački putnik . . prodao za svog vlastodavatelja . ograničenja nemaju učinka prema trećoj osobi koja za njih nije znala . nego ih je kao punomoćnik trgovca u poslovima koje je sklopio u njegovo ime i za njegov račun ovlašten i davati . I na trgovačkoga se putnika proteže zabrana sklapanja ugovora sa samim sobom. niti morala znati. stavljanje robe u javno skladište . te ih trgovački putnik nije ovlašten priznati . odbacivanje prigovora i sl. a za naplaćivanje prodanoga. pristanak da nadzorna organizacija obavi pregled robe na koju ima prigovora . s time da punomoć za sklapanje ugovora ne sadrži i ovlast mijenjati već sklopljene ugovore . Ograniči li trgovac ovlasti trgovačkoga putnika koje on ima po zakona . to ne utječe na valjanost ugovora Sklapanje ugovora o prodaji vlastodavateljeve robe jedan je od sastojaka opće punomoći trgovačkom putniku Ali za prodavanje trgovčeve robe uz plaćanje na poček ili u obrocima .