You are on page 1of 74

4.

ZNAKOVI U PROMETU

AUTOR: predavač Ekrem Bećirović

Podjela signalizacije u prometu
1. ZNAKOVI: - opasnosti, - izričitih naredbi, - obavijesti. 2. DOPUNSKE PLOČE, 3. OZNAKE NA KOLNIKU I PLOČNIKU, 4. PROMETNA SVJETLA.
AUTOR: predavač Ekrem Bećirović

Postavljanje prometnih znakova
- s desne strane uz kolnik, - iznimno i na lijevoj strani ako se na desnoj ne bi pravovremeno mogao uočiti, - tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka, - izvan naselja uz kolnik na visini 1,2 do 1,4 m, - u naselju uz kolnik na visini od 0,3 do 2,2 m, a iznad kolnika na visini od 4,5 m, - tako da se na isti stup ne postavi više od dva znaka.
AUTOR: predavač Ekrem Bećirović

Što treba znati o prometnim znakovima ? .naziv. . . .na koju se kategoriju vozila odnosi.gdje se postavlja.od kuda i do kuda vrijedi. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .značenje. .

Izvan naselja postavljaju se 150 do 250 m ispred opasnosti. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović . Postavljaju se u naselju 100 do 150 m prije mjesta opasnosti.Vrste prometnih znakova 1.postavljaju se na opasnim mjestima. ZNAKOVI OPASNOSTI .

160. ad 2 Pribliţavanje prijelazu ceste preko ţeljezničke pruge bez branika ili polubranika (240. 80 m). AUTOR: predavač Ekrem Bećirović 1 2 .Koja je razlika izmeĎu ova dva znaka ? ad 1 Prijelaz ceste preko ţeljezničke pruge bez branika ili polubranika.

2. 3 b) 2 c) 1.Koji od prometnih znakova stoje točno na mjestu od kuda počinje opasnost ili neposredno ispred mjesta opasnosti ? a) 1. 3 d) 3 1 2 3 AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako se treba ponašati kod ovog prometnog znaka ? a) što prije proći b) smanjiti brzinu d) izbjegavati kočenje e) izbjegavati nagle pokrete upravljačem f) po potrebi naglije kočiti g) staviti lance za snijeg AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako ćete postupiti nakon ovog prometnog znaka ? a) povećati brzinu i što prije proći tu dionicu b) naglo kočiti kako bih izbjegao opasnost c) smanjiti brzinu i paziti na vozilo ispred d) obratiti pozornost na kamenje koje moţe leţati na cesti AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka ? a) smanjiti brzinu i povećati oprez b) voziti nesmanjenom brzinom c) biti pripravan za zaustavljanje d) neću prelaziti preko pruge dok se ne uvjerim nailazi li vlak AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Što treba izbjegavati nailaskom na ovaj prometni znak ? a) sporu voţnju b) prebrzu voţnju c) naglo kočenje i nagle pokrete upravljačem AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako ćete postupiti nakon ovog prometnog znaka ? a) povećati pozornost b) voziti istom brzinom ne obraćajući pozornost na opasnost naznačenu znaku c) očekivati nailazak djece koja namjeravaju prijeći kolnik d) smanjiti brzinu i biti pripravan na kočenje i zaustavljanje AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Koje opasnosti mogu nastati zbog nepoštivanja ovog prometnog znaka ? a) mogućnost zanošenja zbog sitnog kamenja na kolniku b) smanjeno prianjanje guma zbog leda na kolniku c) produljeno vrijeme reagiranja vozača d) produljen zaustavni put vozila AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako ćete postupiti nakon ovog prometnog znaka ? a) smanjiti brzinu voţnje i ne kočiti naglo b) drţati siguran razmak od vozila ispred sebe c) ubrzati i što prije proći ovu dionicu AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Koji prometni znak označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko ţeljezničke pruge bez branika ili polubranika ? 1 2 AUTOR: predavač Ekrem Bećirović 3 .

Kako ćete postupiti nakon ovog prometnog znaka ? a) smanjiti brzinu voţnje i voziti dalje od desnog ruba kolnika b) povećati brzinu i što prije proći pored biciklista c) povećati pozornost i pogledom traţiti mjesto prelaska bicikliste AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Na što vas upozorava ovaj prometni znak ? a) upozorava me da se nalazim na mjestu za kampiranje b) da ne bacam opuške i druge zapaljive stvari iz vozila c) na mjesto gdje je dopušteno paljenje vatre d) na opasnost od poţara AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako ćete se ponašati u voţnji kada na cesti opazite ovaj prometni znak ? a) smanjiti brzinu i povećati oprez b) voziti nesmanjenom brzinom jer imam prednost c) usmjeriti pogled na nailazak vozila s bočnih strana d) poštovati prednost vozila koja dolaze s desne strane AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Na što vas upozorava ovaj prometni znak? a) u blizini je rijeka b) da je uz rub kolnika neutvrđena bankina c) na opasnost od zanošenja vozila AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako ćete postupiti nakon ovog prometnog znaka ? a) staviti lance za snijeg b) povećati pozornost i smanjiti brzinu c) nastaviti voţnju istom brzinom da bih što prije prošao mjesto opasnosti d) izbjegavati naglo kočenje i nagle pokrete upravljačem AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

dopuštaju i obvezuju. ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI Znakovi iz ove grupe svi su u funkciji regulacije prometa. ograničavaju. Postavljaju se tamo gdje počinju vrijediti. Vrijede do slijedećeg raskriţja ako nije drugačije odreĎeno dopunskom pločom. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović . Oni zabranjuju.2.

dok kod “TROKUTA” ne moramo zaustavljati vozilo ako je raskriţje dovoljno pregledno i ako vidimo da nema nikoga na glavnoj cesti.Koja je razlika izmeĎu ova dva znaka ? Na znak STOP treba obavezno zaustaviti vozilo bez obzira da li ima nekoga na raskriţju za propustiti ili ne. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Koga se ne smije pretjecati ? Zabrana pretjecanja za teretne automobile.Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i mopeda. Tko ne smije pretjecati ? Kada kao vozač osobnog automobila smijemo obići drugi osobni automobil ? AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Koji od znakova označava obavezan smjer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Koji od znakova odreĎuje prednost prolaza za vozila iz suprotnog smjera ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Zabrana prometa za cisterne i vozila koja prevoze tvari koje mogu zagaditi vodu.Što zabranjuju ovi znakovi i kojim vozilima ? Zabrana prometa za sva vozila koja prevoze opasne tvari. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović . Zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive tvari.

AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .Što dopušta ovaj prometni znak ? a) kretanje ravno i desno. b) kretanje ravno ili desno.

osim motocikla bez prikolice i mopeda f) bicikle g) invalidska kolica AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .Na koja se vozila odnosi ovaj prometni znak ? a) osobne automobile b) mopede c) teretne automobile d) autobuse e) traktore i druga motorna vozila.

Što to za vas znači ? a) vozila koja dolaze tom cestom moraju me propustiti b) bočna cesta je sporedna cesta c) moţda me i propuste vozila jer je nepregledan znak sa straţnje strane AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .Bočna cesta je obiljeţena prometnim znakom kao na slici.

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka ? a) uključiti desni pokazivač smjera b) smijem voziti samo udesno c) smijem voziti ulijevo AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Na što vam ukazuje ovaj prometni znak ? a) na zabranu prometa u jednom smjeru b) na zabranu prometa u oba smjera c) da se promet odvija samo iz suprotnog smjera AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Koji prometni znak označuje najmanju dopuštenu brzinu voţnje ? 1 2 AUTOR: predavač Ekrem Bećirović 3 .

jer mi je znakom zabranjeno samo parkiranje b) ne.Smijete li u situaciji kao na slici zaustaviti vozilo uz desni rub kolnika ? a) da. jer je na kolniku isprekidana uzduţna crta AUTOR: predavač Ekrem Bećirović . jer mi nije znakom dopušteno c) da.

Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj prometni znak ?
a) mogu skrenuti udesno b) mogu voziti ravno c) mogu skrenuti ulijevo
AUTOR: predavač Ekrem Bećirović

Vozite motocikl. Koja motorna vozila smijete pretjecati nakon ovog prometnog znaka ?
a) ne smijem niti jedna b) mopede c) motocikle bez bočne prikolice d) traktore

AUTOR: predavač Ekrem Bećirović

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka ?
a) ne smijem voziti udesno b) obvezno moram voziti udesno c) provjeriti imam li uključen desni pokazivač smjera d) ne moram uključiti desni pokazivač smjera
AUTOR: predavač Ekrem Bećirović

Što vam odreĎuju prikazani prometni znakovi ? a) obavezne smjerove voţnje b) dopuštene smjerove voţnje AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako ćete postupiti nakon prometnog znaka ? a) provjerit ću na brzinomjeru kojom brzinom vozim b) smanjit ću brzinu ako vozim prebrzo i voziti do 50 km/h c) voziti brţe od 50 km/h AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom ? a) na zabranu zaustavljanja u vremenu od 8 do 16 sati b) na mjesto gdje je dopušteno zaustavljanje i parkiranje u vremenu od 8 do 16 sati c) na zabranu parkiranja u vremenu od 8 do 16 sati AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

ZNAKOVI OBAVIJESTI Koji prometni znak označava obiljeţen pješački prijelaz ? 1 2 3 AUTOR: predavač Ekrem Bećirović 4 5 .3.

Koji od prometnih znakova označava jednosmjernu ulicu ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Koji prometni znak zabranjuje promet pješacima ? 1 2 3 4 5 6 7 AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Što znači ovaj prometni znak ? Da li je u ovoj zoni zabranjeno parkiranje ? NE. Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj prometni znak ? a) smanjiti brzinu jer nailazim na oštar zavoj ulijevo b) smanjiti brzinu jer nailazim na oštar zavoj udesno c) vozit ću što bliţe desnom rubu kolnika i neću sjeći zavoj d) vozit ću oprezno kroz zavoj i očekivati vozilo iz suprotnog smjera AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj prometni znak ? a) smanjiti brzinu do brzine hoda pješaka b) biti pripravan na nepredviĎene postupke djece ako se igraju na ulici c) voziti barem 50 km/h AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Na što ukazuje ovaj prometni znak ? a) da vozim po jednosmjernoj cesti b) na zabranu skretanja ulijevo ili udesno c) da ne bi trebalo biti prometa iz suprotnog smjera AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Na što ukazuje ovaj prometni znak ? a) na mjesto gdje se nalazi obiljeţeni pješački prijelaz b) na potrebu povećanja brzine i prolaska prije pješaka c) na zabranu pretjecanja na pješačkom prijelazu d) na potrebu smanjenja brzine i većeg opreza AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Na što ukazuje ovaj prometni znak ? a) vozila iz suprotnog smjera su me obvezna pričekati b) vozila iz suprotnog smjera imaju prednost prolaska c) imam prednost prolaska pred vozilima iz suprotnog smjera AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Na što ukazuje ovaj prometni znak ? a) prednost prolaza za vozila iz suprotnog smjera. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović . b) prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera.

Kako ćete se ponašati kod ovog prometnog znaka ? a) zvučnim znakom upozoriti djecu da ne prelaze preko ceste dok ja ne proĎem b) smanjiti brzinu i povećati pozornost c) povećati brzinu da proĎem prije nego što djeca stupe na kolnik d) biti pripravan na zaustavljanje i propuštanje djece AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

teretni automobili i autobusi AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .Koja vozila smiju koristiti cestu obiljeţenu ovim prometnim znakom ? a) traktori b) motorna vozila c) zapreţna vozila d) osobni automobili.

Koji prometni znak označuje da vozite cestom s prednošću prolaska ? 1 2 3 AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

DOPUNSKE PLOČE Pobliţe označuju značenje znaka. Znakovi vrijede stalno (od 00 do 24 sata) a dopunskom pločom moţemo promijeniti vrijeme vaţenja znaka. znači da vaţi samo za tu vrstu vozila. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović . Znakovi vrijede za sva vozila ali dopunskom pločom koja ima simbol odreĎenog vozila.4.

od znaka pa u duţinu 800 m AUTOR: predavač Ekrem Bećirović 800 0 .Gdje počinje značenje ovih znakova ? x 100 počinje vrijediti na udaljenosti 100 m od znaka 0 počinje vrijediti odmah.

Kako ćete postupiti ? a) nastaviti voţnju jer imam prednost prolaska b) propustiti vozila na glavnoj cesti ako nailaze c) uključiti lijevi pokazivač smjera AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .Pribliţavate se ovom prometnom znaku dopunskom pločom. Namjeravate voziti ravno.

Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom ? a) opasnu nizbrdicu u duljini od 800 m b) opasnu uzbrdicu nakon 800 m c) opasnu uzbrdicu u duljini od 800 m AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Mogu imati i reflektirajuća svojstva. .5. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović . kao strelice. natpisi i simboli. Oznake na kolniku Vrste: . pune ili isprekidane. Izvode se kao crte. .ostale oznake i predmeti uz rub kolnika.poprečne.uzduţne. Bijele su boje a iznimno mogu biti i ţute.

trake za vozila JGP-a.mjesta gdje je zabranjeno parkiranje.. . .kosnici.. biciklističke i pješačke staze i trake. . AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .Ţutom bojom se obiljeţavaju: .mjesta privremene opasnosti na cesti. .autobusna i taxi stajališta..

. NASTAVITE VOZITI GDJE VAS VODE STRELICE. isprekidane.puna uzduţna crta (zabranjeno prelaţenje i gaţenje).isprekidana crta (upozorava na blizinu pune crte. AKO STE POGRIJEŠILI U IZBORU SMIJERA VOŢNJE. dvostruke. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .isprekidana uzduţna crta... .).udvojene (pune.Uzduţne oznake na kolniku . . crte vodilje).

Horizontalna signalizacija AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

STOP AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

OZNAKE NA TRACI AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .Privremene oznake Narančaste su boje.

Privremene oznake AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

Svjetlosni znakovi za označavanje prelaska ceste preko pruge AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

rukama i poloţajem tijela. više uzastopnih zviţdukanetko je postupio protivno zahtjevu).. prometna nezgoda. stop policija.6. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .zvučni znaci (jedan zviţduk-poziv za pozornost.svjetlosni znaci (natpis na voziluobvezno zaustavljanje. .). Znaci što ih daju ovlaštene sluţbene osobe . smanjite brzinu. ..

Percepcija prometnih znakova AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

. AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .smanjiti brzinu do brzine hoda pješaka.biti pripravan na nepredviĎene postupke djece ako se igraju na ulici.Postupak prema prometnim znakovima Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj prometni znak ? .

AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .smanjiti brzinu jer nailazim na oštar zavoj ulijevo.vozit ću oprezno kroz zavoj i očekivati vozilo iz suprotnog smjera.vozit ću što bliţe desnom rubu kolnika i neću sjeći zavoj. . .Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj prometni znak ? .

biti pripravan na zaustavljanje i propuštanje djece.smanjiti brzinu i povećati pozornost. .Kako ćete se ponašati kod ovog prometnog znaka ? . AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .

smanjiti brzinu .voziti polako .izbjegavati nagle pokrete upravljačem AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .Kako se treba ponašati kod ovog prometnog znaka ? .izbjegavati kočenje .

neću prelaziti preko pruge dok se ne uvjerim nailazi li vlak AUTOR: predavač Ekrem Bećirović .smanjiti brzinu i povećati oprez .Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka ? .biti pripravan za zaustavljanje .

na cesti izvan naselja kad nekoga ţelimo obići ili preteći. ako bi postojala opasnost od prometne nezgode. . AUTOR: predavač Ekrem Bećirović . .ako se pokraj kolnika igraju djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila. Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja Kada smo obavezni upotrijebiti zvučne znakove ? .6.na cesti izvan naselja prije ulaska u nepregledan zavoj ili prije prijevoja na kojem je teško mimoići se.

AUTOR: predavač Ekrem Bećirović . .danju u naseljenom mjestu ili ako situacija više odgovara.noću. umjesto zvučnog znaka.Kada se upotrebljavaju svjetlosni znakovi upozorenja ? .