You are on page 1of 23

GRANICE MIKROEKONOMIJE

22

Copyright © 2004 South-Western

ASIMETRI!NE INFORMACIJE
•! Razlika u pristupa"nosti va#nim saznanjima naziva se informacijska asimetrija.

Copyright © 2004 South-Western

•! Poslodavci nastoje rije%iti ovaj problem na razli"ite na"ine: •! Djelotvorniji nadzor. •! Visoke pla$e. moralni hazard •! Moralni Hazard •! Moralni hazard je sklonost osobe koju je nemogu$e u potpunosti nadzirati da se nepo%teno ili nepo#eljno pona%a.Skrivene akcije: principal. agent. •! Odgo&ena pla$anja. Copyright © 2004 South-Western .

Copyright © 2004 South-Western . moralni hazard •! Moralni Hazard •! Agent je osoba koja obavlja odre&enu radnju za drugu osobu. koju nazivamo principal.Skrivene akcije: principal. agent. obavlja odre&enu radnju. koju zovemo agent. •! Principal je osoba za koju druga osoba.

Copyright © 2004 South-Western .Skrivene akcije: principal. moralni hazard •! Negativna selekcija •! Negativna selekcija je sklonost da se skup karakteristika koje se izravno ne opa#aju bude do#ivljen kao nepo#eljan od strane neinformirane osobe. agent.

Upravo zato %to $e se vlasnici lo%ijih automobila prije odlu"iti na prodaju automobila nego vlasnici dobrih automobila. agent. visoko produktivni radnici $e imati tendenciju davanja otkaza.Skrivene akcije: principal. ako poduze$e smanjuje pla$u koju ispla$uju za rad. kupci su u strahu od dobivanja “limuna” •! Osiguranje—Ljudi s skrivenim zdravstvenim problemima $e prije kupiti policu osiguranja nego oni s dobrim zdravljem. Vlasnici najlo%ijih automobila znaju nedostatke automobila dok ih kupci naj"e%$e neznaju. moralni hazard •! Primjeri negativne selekcije: •! Klasi"ni primjer negativne selekcije je tr#i%te rabljenih automobila. •! Na nekim tr#i%tima rada. Copyright © 2004 South-Western .

Copyright © 2004 South-Western . •! Screening •! Screening se odnosi na djelovanje neinformirane osobe kako bi potaknula informiranu osobu da otkrije informacije.Signaliziranje kao sredstvo prijenosa skrivenih informacija •! Kako tr#i%ta reagiraju na asimetri"ne informacije? •! Signaliziranjem •! Signaliziranje se odnosi na djelovanje informirane strane kako bi razotkrila neinformiranoj strani informacije.

Copyright © 2004 South-Western .Asimetri"ke informacije i tr#i%ta •! Prou"avanje asimetri"ne informacije daje nam novi razlog za oprez u pitanju tr#i%ta.

Asimetri"ne informacije i javna politika •! Kada neki ljudi znaju vi%e od drugih. tr#i%te mo#e propustiti da iskoristi resurse na najbolji mogu$i na"in. Copyright © 2004 South-Western .

Copyright © 2004 South-Western .Asimetri"ne informacije i javna politika •! Iako asimetri"ne informacije mogu potaknuti da dr#ava bolje djeluje u nekim slu"ajevima. tri "injenice "ine problem slo#enijim: •! Privatno tr#i%te mo#e ponekad rje%avati informacijske simetrije na vlastiti na"in. •! Dr#ava rijetko ima vi%e informacija od privatnih sudionika. •! Dr#ava je sama po sebi nesavr%ena institucija.

Copyright © 2004 South-Western .POLITI!KA EKONOMIJA •! Podru"je politi"ke ekonomije (ponekad zvano podru"jem javnog izbora) primjenjuje ekonomske metode u prou"avanju djelovanja dr#ave.

Copyright © 2004 South-Western .POLITI!KA EKONOMIJA •! Problemi povezani s odlu"ivanjem dr#ave u politi"koj ekonomiji: •! •! •! •! Condorcetov paradox glasovanja Arrowijev teorem nemogu$nosti Medijanski glasa" je glavni I politi"ari su tako&er samo ljudi.

Condorcetov paradoks glasovanja Tip glasača Tip 1 Postotak biračkog tijela Prvi izbor Drugi izbor Treći izbor Tip 2 Tip 3 35 A B C 45 B C A 20 C A B Copyright © 2004 South-Western .

Copyright © 2004 South-Western .Condorcetov paradoks glasovanja •! Condorcetov Paradoks je neuspjeh da odluke koje je donijela ve$ina dru%tva zadovolji svojstvo tranzitivnih preferencija. a B je preferiran za C. tada je A preferiran za C. •! Tranzitivne preferencije impliciraju da ako je A preferiran za B.

Copyright © 2004 South-Western .Arrowijev teorem nemogu!nosti •! Arrowijev teorem nemogu!nosti je matemati"ki rezultat koji pokazuje da pod odre&enim pretpostavljenim uvjetima nema sheme za zbrajanje individualnih preferencija u jedan prihvatljiv skup dru%tvenih preferencija.

Arrowijev teorem nemogu!nosti •! Niti jedan sustav glasanja ne mo#e zadovoljiti slijede$e karakteristike: •! •! •! •! Jednoglasnost Tranzitivnost Nezavisnost irelativnih alternativa Bez diktatora Copyright © 2004 South-Western .

Copyright © 2004 South-Western .Medijanski glasa" je glavni •! Teorem medijanskog glasa"a je matemati"ki rezultat koji pokazuje da ako glasa"i biraju to"ku du# linije – pri "emu svaki glasa" odabire to"ku koja najvi%e odgovara njegovim preferencijama – tada $e. u kona"nici biti izabrana to"ka koja predstavlja naj#eljeniju to"ku medijanskog glasa"a. na temelju pravila ve$ine.

i voljni su #rtvovati nacionalne interese kako bi zadr#ali svoje glasa"e. Copyright © 2004 South-Western . •! Neki politi"ari su motivirani #eljom za ponovnim izborom.I politi"ari su tako&er samo ljudi •! Neki politi"ari su motivirani vlastitim interesom.

u kojem se ekonomisti bave primjenom temeljnih psiholo%kih spoznaja. se pojavilo podru"je nazvano Ekonomija pona%anja.EKONOMIJA PONA'ANJA •! Nedavno. Copyright © 2004 South-Western .

EKONOMIJA PONA'ANJA •! Ljudi nisu uvijek racionalni: •! Ljudi su prepuni samopouzdanja •! Ljudi daju preveliko zna"enje malom broju posebno do#ivljenih primjedbi •! Ljudi nisu skloni mijenjati mi%ljenje •! Ljudima je stalo do pravednosti •! Ljudi su kroz odre&eno vrijeme nedosljedni. Copyright © 2004 South-Western .

Copyright © 2004 South-Western . kupci mogu biti zabrinuti zbog problema selekcije izme&u prodava"a. principali mogu biti zabrinuti jer smatraju da su zaposlenici skloni moralnom hazardu. Kada se radi o skrivenim karakteristikama. Privatna tr#i%ta ponekad poku%avaju rije%iti problem asimetri"nih informacija pomo$u signaliziranja.Sa#etak •! U mnogim ekonomskim transakcijama informacije su asimetri"ne. Kada se radi o skrivenim akcijama.

Sa#etak •! Iako dr#ava ponekad mo#e pobolj%ati tr#i%ne rezultate. Copyright © 2004 South-Western . dr#ave su same po sebi nesavr%ene institucije.

Sa#etak •! Studij psihologije i ekonomije razotkriva kako je dono%enje odluka slo#enije nego %to se pretpostavlja u obi"ajnoj ekonomskoj teoriji. brinu o pravednosti ekonomskih rezultata ("ak i na vlastitu %tetu) i s vremenom mogu biti nedosljedni. Copyright © 2004 South-Western . Ljudi nisu uvijek racionalni.