You are on page 1of 72

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

tel: 024 539-395

2

Uputstvo za upotrebu

Zahvaljujemo Vam i Ǐestitamo na izboru Rolandovog BK-3 aranäera. Da biste mogli izvuǎi maksimum iz BK-3, proǏitajte celo ovo uputstvo.

O ovom uputstvu
Prvo proǏitajte poglavlje pod naslovomi Pre nego Ýto poǏnete koristiti BK-3w (str. 14). U njemu je objaÝnjeno kako se prikljuǏuje ispravljaǏ i ukljuǏuje ureêaj. U ovom uputstvu je objaÝnjeno sve od osnovnih do najnaprednijih funkcija BK-3.

Standardi koji se koriste u ovom uputstvu
Tekst uokviren ǎoÝkastim zagradama [ ] oznaǏava kontrolu - taster ili potenciometar. Primer: [MENU] taster. Referentne stranice su oznaǏene sa (str. **). Koriste se i sledeǎi simboli.

NAPOMENA
Ovaj simbol oznaǏava vaänu napomenu; obavezno je proǏitajte.

MALE CAKE
Obeleäavaju korisnu caku za neku funkciju; proǏitajte ako äelite. * ObjaÝnjenja u ovom uputstvu ukljuǏuju i slike koje prikazuju Ýta bi tipiǏno trebalo biti prikazano na displeju. Meêutim, imajte na umu da ako ureêaj na primer ima instaliran noviji softver (ili npr nove boje), prikaz na konkretnom ureêaju moäe da se razlikuje u odnosu na sliku u uputstvu.

Pre poǏetka koriÝǎenja paäljivo proǏitajte paragraf pod naslovom i Bezbedno koriÝǎenje ureêajaw(str. 4) i i Vaäne napomenew (str. 6). U navedenim sekcijama se nalaze vaäne informacije vezane uz ispravno koriÝǎenje ureêaja. Osim toga, da bi ste bili sigurni da ste dobro shvatili sve moguǎnosti koje ovaj novi ureêaj poseduje, preporuǏujemo Vam da proǏitate celo ovo uputstvo. Nemojte baciti ovo uputstvo, moäeVam zatrebati.
Copyright © 2012 ROLAND EUROPE Sva prava zadräana. Ni jedan deo ove publikacije se ne sme reprodukovati na bilo koji naǏin bez pismene saglasnosti ROLAND Europe. Roland i GS su registrovani za Roland Corporation u celom svetu.

3

bilo sam. blizu ili povrh grejnih tela). ------------------------------------------------------------ Nemojte savijati napojni kabl ili stavljati teÝke objekte na njega Nemojte previÝe savijati ili uvijati napojni kabl. Ovaj simbol upozorava korisnika na stvari koje se nikad ne smeju raditi i koje su zabranjene. ili su Sa velikom vlagom u vazduhu. Koristite samo ispravljaǏ koji dolazi uz ureêaj i to na ispravnoj voltaäi Koristite samo ispravljaǏ koji dolazi uz ureêaj. odmah ga iskljuǏite IskljuǏite ureê aj. OÝteǎeni kablovi predstavljaju opasnost po äivot i mogu prouzrokovati poäar! ------------------------------------------------------------ Ako se dogodi da se ureêaj ne ponaÝa normalno. Ako Vam zvoni u u Ýi m a i l i s l a b i j e Ǐ u j e t e. * Pod oÝteǎenjem se ovde podrazumeva Ýteta naneta na nameÝtaju. napojni kabl ili utikaǏ. ------------------------------------------------------------ UPOZORENJE Koristite samo napojni kabl koji dolazi uz ureêaj Koristite samo kabl koji je prikljuǏen u ispravljaǏ. okolini u kojoj se ureê aj nalazi. Konkretno znaǏenje simbola odreê uje se znakom unutar trougla. ------------------------------------------------------------ UPOZORENJE Nemojte ispustiti ili udariti ureêaj ZaÝtitite ga od jakih udaraca. ------------------------------------------------------------ N e m o j t e ko r i s t i t i u re ê a j u zemljama koje koriste druge specifikacije mreänog napona Ako nameravate koristiti ure ê aj u inostranstvu konsultujte se sa predstavnikom ili najbliäim ovlaÝǎenim serviserom Roland proizvoda. kao i ku ǎnim ljubimcima i sliǏnim äivotinjama.ukupna snaga prikljuǏenih ureê aja ne sme prelaziti njegovu nazivnu snagu. ili Ǐak ozlediti korisnika. ------------------------------------------------------------ Izbegavajte predugo koriÝǎenje zvuka visoke jaǏine Ovaj ureê aj. 4 . pa njegovo koriÝǎenje moäe oÝtetiti ili pokvariti ureê aj. ------------------------------------------------------------ Nemojte koristiti ili dräati ureêaj u lokacijama koje su Podloäne ekstremnim temperaturama (npr direktnom suncu. ili Ako se iz ureê aja pojavi dim. Koristi se za deo uputstva sa namerom da se korisnik upozori na moguǎe povrede ili oÝteǎenje pri nepropisnom koriÝǎenju ureê aja. ili su Izloäena pari ili dimu. Nemojte koristiti previsoku ja Ǐinu zvuka duäe vreme. ili su Izloäena kiÝi. ili su Slana i izlaäu ureêaj velikoj koliǏini soli. preporuǏujemo nadgledanje od strane odraslih Ako se ureê aj koristi na mestu gde ima dece. kvarovi ili drugi problemi u radu ureê aja. Pazite da voltaäa odgovara naznaǏenoj na ispravljaǏu (kod nas je 230V). ili Ako je u ili na ureê aj prosuta teǏnost. Konkretna stvar na koju se odnosi se nalazi unutar kruga. mo äe proizvesti zvuk d ovo l j n e j a Ǐ i n e d a p ro u z ro k u j e privremeni ili trajni gubitak sluha. ili Ako je ureê aj pokisao ili je na drugi naǏin pokvaÝen. ------------------------------------------------------------ Nemojte prikljuǏiti ureêaj u isti razdelnik gde je veǎ prikljuǏen veǎi broj drugih ureêaja Nemojte na isti razdelnik prikljuǏivati previ Ýe ure ê aja. ili su Po d l oän a j a k i m v i b r a c i j a m a i l i potresima. Tako bi se mogao oÝtetiti i napraviti kratak spoj. pazite da se ureê aj ne oÝteti. Simbol s leve strane se koristi za opÝta upozorenja. (Nemojte ga ispustiti!) :------------------------------------------------------------ Nemojte sami popravljati ili menjati delove Nemojte pokuÝavati da popravite ureêaj ili mu menjate delove (osim ako je u ovom uputstvu taǏno navedeno da to trebate i moäete uǏiniti). ------------------------------------------------------------ Nemojte ostavljati ureê aj na nestabilnim lokacijama Ureêaj uvek postavljajte na ravnom. Drugi ispravljaǏ moäe imati drugaǏiji polaritet ili voltaäu. ili na nagnute povrÝine. u zatvorenom vozilu. Konkretno se odnosi na simbol prikazan u ispunjenom krugu. STRUJNOG UDARA ILI POVREDA Koristi se za deo uputstva sa namerom da se korisnik upozori na moguǎnost ozbiljne povrede UPOZORENJE ili joÝ gorih posledica ako se nepropisno koristi ureê aj. ili su Vlaäna (npr. Simboli u trouglu oznaǏavaju upozorenja ili vaäna uputstva. Simbol s leve strane znaǏi da se ureê aj ne sme rastavljati. Ovaj simbol upozorava korisnike na stvari koje se nikad ne smeju raditi.BEZBEDNO KORIŠĆENJE UREĐAJA INSTRUKCIJE ZA PREVENCIJU VATRE. Simbol s leve strane znaǏi da se kabl za napajanje mora izvuǎi iz utiǏnice. kupatila.. Prevelike struje mogu istopiti izolaciju kabla i dovesti do kratkog spoja. PAŽNJA UVEK OBRATITE PAŽNJU NA : UPOZORENJE Nemojte sami rastavljati ili modifikovati Nemojte otvarati ili na bilo koji naǏin modifikovati ureêaj ili njegov ispravljaǏ. U prisutnosti dece. Time bi mogli nastati kratki spojevi. skretanje paänje ili da upozori na opasnost. izvucite ispravljaǏ iz mreäe i zatraäite pomoǎ od Rolandovog servisera ako : Se oÝteti ispravljaǏ. Napojni kabl koji se dobija nemojte koristiti ni na kojem drugom ureêaju. Nikad nemojte dopustiti da u ureê aj uê u objekti ili teǏnosti. Posebno obratite paänju kod produäivaǏa . Nikad ne stavljate na stalke koji su klimavi. Odrasla osoba bi trebalo da nadgleda i pazi na decu I ureê aj. bilo u kombinaciji s a p o j a Ǐ a l o m i s l u Ýa l i c a m a i l i zvu Ǐnicima. praone ili na vlaänom podu). stabilnom mestu. o d m a h prestanite sa koriÝǎenjem i konsultujte se sa doktorom. Za zamenu baterija konsultujte se sa predstavnikom ili najbliäim ovlaÝǎenim serviserom Roland proizvoda. ili Se ureê aj ne ponaÝa na normalan naǏin ili se prime ǎuje zna Ǐajna promena performansi. -------------------------------------------------------- Nemojte dozvoliti da u ureêaj uêu teǏnost ili bilo kakvi objekti i nikad ne stavljajte posude sa teǏnoÝǎu na ureêaj Nemojte postavljati ǏaÝe ili posude sa te Ǐnostima na ovaj ure ê aj. ili su PraÝnjava ili peskovita.

ili vremenska nepogoda. 16). --------------------------------------------------------------------------------- Ako se oǏekuje grmljavina iskljuǏite ureêaj iz struje Kad god je moguǎa oluja sa grmljavinom. --------------------------------------------------------------------------------- Pre premeÝtanja ureêaja iskljuǏite sve iz njega Pre pomeranja ureê aja iskljuǏite ispravljaǏ i sve kablove kojima je ureê aj povezan sa drugim ureê ajima. i oǏistiti kontakti od praÝine i ostale prljavÝtine koristeǎi meku krpicu. 5 . --------------------------------------------------------------------------------- IskljuǏite ispravljaǏiz utiǏnice pre ǏiÝǎenja Pre nego poǏnete Ǐistiti ureê aj. --------------------------------------------------------------------------------- Nemojte se penjati na ureêaj ili postavljati teÝke objekte na njega Nikad se nemojte penjati ili postavljati teÝke objekte na ureê aj --------------------------------------------------------------------------------- Nemojte rukovati ispravljaǏem dok su vam mokre ruke Nikad nemojte rukovati ispravljaǏem ni utikaǏima dok su vam mokre ruke. obavezno ga iskljuǏite iz utiǏnice (str. --------------------------------------------------------------------------------- Povremeno treba oǏistiti utikaǏ Povremeno se treba izvuǏi utikaǏ ispravljaǏa iz utiǏnice. radi ispravnog hlaê enja.UPOZORENJE Postavite na dobro provetrenoj lokaciji Ureê aj i ispravljaǏ trebaju se postaviti tako da njihova lokacija ne spreǏava da se provetravaju. Ako se izmeê u utikaǏa i utiǏnice nakupi praÝina moäe doǎi i do varniǏenja i poäara. Takoê e je preporuǏljivo da se dräe van domaÝaja dece. Takoê e kad god se ureê aj neǎe koristiti neko duäe vreme preporuǏujemo da se izvuǏe utikaǏ iz utiǏnice. --------------------------------------------------------------------------------- Kablove treba bezbedno postavljati PreporuǏljivo je spreǏiti da se kablovi zapetljaju. iskljuǏite ispravljaǏ iz utiǏnice. --------------------------------------------------------------------------------- UPOZORENJE Pri iskljuǏivanju ili ukljuǏivanju ispravljaǏa uvek hvatajte utikaǏ Pri ukljuǏivanju i iskljuǏivanju ureê aja i ispravljaǏa uvek hvatajte utikaǏ a ne kabl.

parfema. Ako ne äelite da se automatski iskljuǏuje. distribucija. Ako se koristi prevelika sila pri postavljanju moäe se oÝtetiti USB MEMORY port. Da uklonite taj problem. Na taj naǏin bi se mogla ozbiljno oÝtetiti. laka za nokte. pa ih treba paäljivo koristiti i posebno obratiti paänju na sledeǎe. suvom krpicom odmah obriÝite bilo kakvu teǏnost koja dospe na ureê aj. Nikad nemojte udariti ili jako pritisnuti ekran. Ne postavljajte nikakve posude na ureê aj. mogu prouzrokovati smetnje ako se koriste u blizini ovog ureê aja. Ako äelite zadräati uraê eno. Ne moäemo garantovati performanse bilo koje druge USB memorije. niti u zatvorenom vozilu. Sva prava zadräana. Nemojte iskljuǏivati USB drajv dok se Ǐita ili zapisuje sa ili na njega (dok god treperi USB indikator).. ili ih iskljuǏite. MPEG Layer-3 tehnologija kompresije audio signala je licencirana od Fraunhofer IIS korporacije iTHOMSON Multimedia korporacije. ostavite ga da se aklimatizuje nekoliko sati. ispraznite eventualni statiǏki elektricitet sa sebe pre nego Ýto ih dotaknete. ili u kojem je prikljuǏen neki elektromotor. (Memorijski ureê aji koji su formatirani u FAT32 sistemu se mogu koristiti bez problema) Koristite Rolandovu USB memoriju (M-UF-serije). BK-3 moäe koristiti najviÝe 2TB. Ako se ureê aj koristi u takvim uslovima moäe se pokvariti. obratite paänju na: Napajanje Ne ukljuǏujte ureê aj u isto elektriǏno kolo koje koristi ureê aj sa inverterom (kao Ýto su friäider. Pri premeÝtanju iz jedne u drugu lokaciju sa velikom temperaturnom razlikom moäe se dogoditi da se kondenzuje voda unutar ureê aja. Tako ǎete spreǏiti eventualne kratke spojeve unutar samog kabla. Pazite da se ne isprljaju kontakti. alkohola.VAŽNE NAPOMENE Osim stavki pod naslovom i BEZBEDNO KORIÀƍ ENJE UREå AJAw na strani 4. Nemojte koristiti ovaj ureê aj u blizini takvih prijemnika. u zatvorenim vozilima ili sliǏnim lokacijama. mikrotalasna peǎnica ili klima ureê aj). Zavisno od materijala i temperature na povrÝini gde postavljate ureê aj. Ili koristite sluÝalice. Nikad nemojte povezivati USB memoriju na BK-3 preko USB hub-a. koristite razumne jaǏine zvuka.) bez odobrenja nosioca autorskih prava. postavite je horizontalno u odnosu na USB MEMORY port BK-3 i ukljuǏite bez preterano jakog guranja. prodaja. Razumno koristite tastere. alkohol ili bilo kakve rastvaraǏe da ne bi doÝlo do izobliǏenja ili izbleê ivanja boje. javno izvoê enje materijala koji podleäe Zakonu o autorskim pravima (audio ili vizualni zapisi. MMP (Moore Microprocessor Portfolio) je kolekcija patenata vezana za arhitekturu mikroprocesora koju je razvila kompanija Technology Properties Limited (TPL). moäe se dogoditi da smetnje iz napojne mreäe uzrokuju smetnje i u zvuku. Nikad ne koristite benzin. suvom krpom. koristite neki sliǏni materijal za pakovanje. Postavka Ako ureê aj koristite u blizini pojaǏala ili druge opreme sa jakim transformatorima moäe se pojaviti brum. Inc. 6 . Pri povezivanju USB memorije. razreê ivaǏe. Nemojte savijati. Da biste izbegli eventualno uznemiravanje komÝija. Odräavanje Za svakodnevno ǏiÝǎenje ureê aj obriÝite mekom. Autorska i druga prava i odgovornosti Zakonom o Autorskim pravima je zabranjeno snimanje. neabrazivnim deterdäentom. ne stavljajte ga u blizini grejnih tela. Mekom. Dodatna upozorenja Na äalost kad se jednom izgube. Nemojte postavljati ni dozvoliti da se na klavijaturu postavlja bilo kakav objekat. Nemojte prekomerno optereǎivati stalak dok ga koristite. Iako se mogu koristiti eksterni hard diskovi kapaciteta preko 2TB. Ukoliko nemate originalnu kutiju. U tom sluǏaju pazite da se ureê aj ne otkliäe ili sluǏajno pomeri tako da padne. Nemojte koristiti ovaj proizvod sa namerom da krÝite Zakon. Ne izla äite ure ê aj direktnoj sun Ǐevoj svetlosti i ekstremnim temperaturama. kako bi se vlaga kompletno isuÝila. BK-3 je fabriǏki podeÝen da se iskljuǏi nakon 30 minuta neaktivnosti. video performansi itd. To je normalno i nema razloga za zabrinutost. Izbegavajte koriÝǎenje insekticida. NAPOMENA * Àtogod ste radili a niste snimili ǎe biti izgubljeno nakon Ýto se ureê aj iskljuǏi. u blizini ureê aja. Visoke temperature mogu deformisati ureê aj ili mu izbledeti boju. Ovaj ureê aj moäe ometati prijem radio ili televizijskih signala. nije moguǎe vratiti podatke iz memorije ureê aja. IskljuǏite ureê aje pre bilo kakvog povezivanja kako biste spreǏili eventualne kvarove. sprejeva itd. Inc. Pri ukljuǏivanju i iskljuǏivanju nemojte hvatati kabl. Zavisno od naǏina koriÝǎenja elektriǏnog aparata. Nemojte rastavljati ili modifikovati na bilo koji naǏin USB memoriju. postavite vrednost i Auto Off w parametra na i OFFw kao Ýto je opisano na strani 52. Ako trebate prenostiti ureê aj. Prema tome. Copyright © 2003 by Bitstream. suvom ili malo navlaäenom krpom. premestite beäiǏne ureê aje dalje od ovog. Ne moäemo preuzeti nikakvu odgovornost u vezi sa eventualnim krÝenjima autorskih prava nastalim koriÝǎenjem ovog proizvoda. Te smetnje se primeǎuju pri pozivanju ili razgovaranju preko mobilnog telefona. bacati ili udarati kartice. Nazivi proizvoda pomenuti u ovom dokumentu su vlasniÝtvo njihovih registrovanih vlasnika. Ako niste u moguǎnosti da ureê aj prikljuǏite u zasebnu utiǏnicu. iznajmljivanje. USB memorije su precizni ureê aji. Ako vam se pojave ovakvi problemi. Bitstream Vera je zaÝtitni znak Bitstream. BeäiǏni komunikacioni ureê aji kao npr mobilni telefoni. pre koriÝǎenja ureê aja u takvim uslovima. IspravljaǏ se ugreje nakon duäeg neprestanog rada. Memorijski ureê aji koji se mogu prikljuǏiti na USB MEMORY port BK-3 Na BK-3 se mogu prikljuǏiti veǎina standardnih USB memorijskih stickova. morate snimiti pre iskljuǏivanja. Da bi se spreǏilo oÝteǎenje USB memorije preko statiǏkog elektriciteta. klizaǏe i ostale kontrole.Tako bi se oÝtetio USB MEMORY port. Nemojte dozvoliti da se USB memorija pokvasi. upakujte ga po moguǎnosti u originalnu kutiju. veǎ samo utikaǏ. Za uklanjanje jaǏe prljavÝtine upotrebite krpicu navlaäenu blagim. postavite filter za napajanje. Nemojte iskljuǏivati USB drajv dok se Ǐita ili zapisuje sa ili na njega (dok god treperi USB indikator). Posle toga ne zaboravite ureê aj temeljito obrisati mekom. Moguǎe ih je kupiti u kompjuterskim ili drugim radnjama. Roland je licencirao tu tehnologiju od TPL Grupe. kao i ulazne i izlazne konektore. Nepaäljivo rukovanje moäe dovesti do kvarova. postoji moguǎnost da njegove gumene noäice oÝtete povrÝinu na kojoj se nalazi. Nemojte ih dräati na jakom suncu. maÝina za pranje veÝa. Roland korporacija ne snosi nikakvu odgovornost za takav gubitak podataka. promenite poloäaj ili orijentaciju ureê aja. Nemojte dozvoliti da bilo kakav metal doê e do kontakata USB memorije. NIkad ne dodirujte kontakte USB memorije. Nemojte stavljati niÝta osim USB memorijskih ureê aja u USB MEMORY port. Da bi se to spreǏilo moäe se ispod noäica postaviti krpica ili parǏe mekkog materijala. Pre koriÝǎenja eksternih USB memorijskih ureêaja Paäljivo ali odluǏno stavite USB memoriju u slot. ili ga udaljite od izvora smetnji. skupa sa stiroporom.

... Svirajte sa raznim bojama zvuka.......... 7 ...... Transpozicija tonaliteta klavijature............... Slobodno birajte boje i svirajte pomoǎu njih......... Wireless LAN funkcije Ad-Hoc iWPS konekcija... Sviranje sa pratnjom............. takt i ubrojavanje.... 52)........ 28 Ovaj ureê aj moäe reprodukovati songove u audio (wav ili mp3) i SMF formatu direktno sa USB memorije...... Moguǎe je i reprodukovati ritmove sa USB memorije.....str...........str..... Pevajte uz tekst pesama....str.. Energetski efikasan dizajn Nakon odreê enog vremena ureê aj se iskljuǏuje.............str.str................... Reprodukcija songova Pustite song..... 36 Da bi se pripremio set Performance memorija za bilo koji event...... Izmena oktave.... zasebno se prodaje) moǎi ǎe se koristiti kompatibilne aplikacije (kao Ýto je i Air Recorder w iPhone aplikacija)..... 36 To je kolekcija registratura za date songove koja izabire najbolje ritmove i boje za klavijaturu... ritma ili songa..... Korisne funkcije KoriÝǎenje Music Assistant funkcije.... 41 Moguǎe je snimati svoje sviranje kao audio zapis.................. 30 Moguǎe je iskljuǏiti kanale songova (SMF) i ritmova i smanjiti vokal iz centra stereo zvuka (i Center Cancelw ) iz audio fajla (WAV ili mp3).....str.....str..... tempo.. IskljuǏivanje (Mute) kanala ili zvuka vokala iz melodije.............. Izaberite boje zvuka koje najbolje odgovaraju atmosferi trenutnog ritma (One Touch)...... LWR) real-time partova u koracima od po jednu oktavu na viÝe ili niäe.. 22 BK-3 poseduje mnoÝtvo ritamskih pratnji za muziku koju svirate.. Favorite boje Pomoǎu ove funkcije moguǎe je kreirati listu od 10 najǏeÝǎe koriÝǎenih boja i jednostavno pozivati bilo koju od njih..str................str. Smf/Rhythm edit Funkcije MakeupTools za ritam ili song........................... Za veäbanje doslednog tempa (Metronome) Moguǎe je svirati uz zvuk metronoma............. 35 Mogu ǎe je i podesiti ja Ǐinu zvuka. * Ako ne äelite da se automatski iskljuǏuje..........str....str...................... 34 Ova funkcija omoguǎuje transpoziciju Upper i Lower (UPP.....str.. 19 Ova klavijatura poseduje razne boje zvuka.....str....... 34 Ova funkcija omoguǎuje da se transponuje visina zvuka BK-3 u koracima od pola note...... VIDITE ŠTA MOŽETE! Svirajte na klavijaturi..str.................... 53 Da bi se editovali izabrani ritmovi ili SMF songovi (Standard MIDI fajl) bez posebnog podeÝavanja njihovih parametara......... str........str........ Snimanje songova Snimanje svog sviranja... BK-3 ǎe se automatski iskjluǏiti. 43 BK-3 moäe prikazati tekstove standardnih MIDI ili mp3 fajlova na ekranu..... 26 Na raspolaganju su 4 OneTouch memorije po ritmu.... 62 Ako se u USB MEMORY port BK-3 ubaci wireless USB Adapter (WNA1100-RL... 19 Organizovanje performansa Napravite listu performansa..................................3................ promenite i Auto Off w parametar (str... 16 Nakon trideset minuta neaktivnosti............

KoriÝǎenje BK-3 kao USB player ________________________ 28 Priprema BK-3 za reprodukciju sa USB memorije____________ 28 Vrste fajlova koje BK-3 podräava_________________________ 28 Izbor songa ili ritma sa USB memorije_____________________ 28 Reprodukcija songa ili ritma sa USB memorije______________ 28 Aktiviranje 'Play All Songs' parametra za USB memoriju_______ 28 Aktiviranje 'Play All Songs' funkcije_______________________ 29 IskljuǏivanje 'Play All Songs' funkcije______________________ 30 Loop funkcija (MARK A/B) ______________________________ 30 PodeÝavanje i koriÝǎenje loop pozicija_____________________ 30 'Track Mute' i 'Center Cancel' funkcije______________________ 30 Izbor kanala ritma ili SMF songa koji se äeli iskljuǏiti___________31 Promena naziva fajla ili foldera___________________________ 32 Brisanje naziva fajla ili foldera____________________________ 32 Nalaäenje songova. Osnovne operacije_____________________________________ 18 Ekran i rad sa kursorom__________________________________18 PoǏetna strana________________________________________ 18 Navigacija u prozorima i postavljanje vrednosti parametara ____ 18 8. Opcije u meniju_____________________________________ 43 Osnovna procedura_________________________________ 43 Interni tekstovi_____________________________________ 43 Parametri Performance Edit funkcije____________________ 43 'Tone PartView' parametri____________________________ 43 Boja zvuka________________________________________ 43 JaǏina zvuka______________________________________ 44 Reverb send______________________________________ 44 Chorus send______________________________________ 44 Panpot__________________________________________ 44 KeyTouch (osetljivost) ______________________________ 44 Eq Part Edit _______________________________________ 44 Mfx _____________________________________________ 45 Hold Pedal ________________________________________ 45 Octave Shift _______________________________________ 45 CoarseTune _______________________________________ 45 FineTune _________________________________________ 45 Portamento Mode __________________________________ 45 PortamentoTime __________________________________ 45 Bender Assign _____________________________________ 45 Bender Range _____________________________________ 45 Modulation Assign _________________________________ 45 Cut Off ___________________________________________ 45 Resonance _______________________________________ 46 Attack (samo za boje) _______________________________ 46 Decay ___________________________________________ 46 Release __________________________________________ 46 Vibrato Rate _______________________________________ 46 Vibrato Depth_____________________________________ 46 Vibrato Delay_____________________________________ 46 C1 ______________________________________________ 46 'Tone Part MFX' parametri___________________________ 46 Mfx Switch _______________________________________ 46 MfxType _________________________________________ 46 Mfx Edit __________________________________________ 47 'Rhythm Parts' parametri ____________________________ 47 Mute____________________________________________ 47 Solo_____________________________________________ 47 Volume__________________________________________ 47 Split_____________________________________________ 47 Split point________________________________________ 47 8 . Kontrole na panelu____________________________________ 10 Levi deo panela____________________________________ ___ 10 Desni deo panela______________________________________ 11 Zadnji panel__________________________________________ 12 5. [3]. Pre nego Ýto poǏnete koristiti BK-3_______________________ 14 PrikljuǏenje ispravljaǏa__________________________________ 14 PrikljuǏivanje sluÝalica i eksterne audio opreme______________ 14 PrikljuǏivanje MIDI ureê aja______________________________ 15 PrikljuǏivanje BK-3 na kompjuter__________________________ 15 PrikljuǏivanje opcione footswitch ili hold pedale_____________ 15 Postavljanje notnog dräaǏa______________________________ 16 UkljuǏivanje I iskljuǏivanje_______________________________ 16 UkljuǏivanje__________________________________________ 16 IskljuǏivanje___________________________________________16 PodeÝavanje jaǏine zvuka________________________________ 17 Balans izmeê u pratnje i partova na klavijaturi________________ 17 Demo________________________________________________17 7. Ostale vaäne funkcije _______________________________ 34 Transpozicija u drugi tonalitet__________________________ 34 Izmena oktave______________________________________ 34 KoriÝǎenje 'Melody Intell(igence)' funkcije________________ 34 KoriÝǎenje Metronoma_______________________________ 35 Postavke Metronoma________________________________ 35 15. Snimanje svojih performansa u audio fajl_______________ 41 Snimanje__________________________________________ 41 PresluÝavanje snimljenog_____________________________ 42 17. OneTouch memorije: ZaÝto ih koristiti? __________________ 26 Izaberite "OneTouch"__________________________________ 26 PoniÝtite izbor "OneTouch"_____________________________ 26 Kako prepoznati da li je iskljuǏena ili ukljuǏena ONE TOUCH funkcija? ___________________________________________ 26 Programiranje svojih ONE TOUCH postavki (OneTouch Edit) __ 27 Àta sve snima OneTouch memory ________________________ 27 12.___________________________ 4 2.Vaäne napomene______________________________________ 6 3.Sadržaj 1. Favorite boje_________________________________________ 21 10. [2].Vidite Ýta moäete!__________________________________ ___ 7 4. Lista preǏica__________________________________________ 13 6. Operacije koje se izvrÝavaju na USB memoriji_______ 32 14. ritmova ili slika pomoǎu 'Search' funkcije___32 13. [4]______________________________ 23 [INTRO] / [ 7 ] _______________________________________ 23 [ENDING] / [ 8 ] _____________________________________ 23 [BASS INV] __________________________________________ 23 [AUTO FILL IN] _______________________________________ 24 Izbor ritmova________________________________________ 24 Playback ritmova_____________________________________ 24 11. Bezbedno koriÝǎenje ureêaja. ritmova i performansa pomoǎu 'Numeric' funkcije___ 20 PodeÝavanje jaǏine zvuka real-time partova (Upper i Lower)____ 20 Pozivanje Favorite boje_________________________________ 21 Pregled liste Favorite boja_______________________________ 21 Kreiranje liste Favorite boja______________________________ 21 9. ] _______________________________ 22 [SYNC START] / [ < ] __________________________________ 22 VARIATION [1]. Liste performansa__________________________________ 36 Performance/Music Assistant/Factory Songs informacije____ 36 UǏitavanje Performance/Music Assistant / Factory Songs Liste 36 Pozivanje Performance/'Music Assistant'/'Factory Songs' memorije _________________________________________ 36 Brzo nalaäenje Performance memorija__________________ 37 Snimanje svojih postavki u Performance_________________ 37 Ostale funkcije Performance Liste______________________ 37 Promena naziva Performance Liste_____________________ 38 Brisanje Performance Liste____________________________ 38 Kreiranje nove Performance Liste_______________________ 38 Editovanje Performance memorija______________________ 38 Brisanje Performance memorije________________________ 38 Prebacivanje performansa____________________________ 39 Snimanje izmenjene Performance Liste__________________ 39 Filtriranje postavi Performance Memorija (Lock funkcija)_____ 39 ZaÝto je korisno filtrirati (Lock funkcijom) _________________ 39 Koji se parametri mogu filtrirati _________________________ 39 Kako se ukljuǏuju i iskljuǏuju filteri direktno preko panela ____ 39 16. Sviranje i real-time partovi na BK-3_______________________ 19 Izbor boja zvuka i sviranje na klavijaturi (Upper Part)__________ 19 Izbor boja i sviranje dva zvuka istovremeno (Dual)____________ 19 Sviranje razliǏitih zvukova desnom i levom rukom (Split)_______ 19 Izbor boja. Sviranje sa automatskom pratnjom_____________________ 22 O Ritmovima________________________________________ 22 Struktura ritamskih pratnji_____________________________ 22 KoriÝǎenje ritmova___________________________________ 22 [START/STOP] / [ 4/.

Tabela Chord Intelligence ___________________________ 70 9 . MIDI Implementation Chart _________________________ 69 23.Wireless LAN funkcije______________________________ 62 Àta jeWireless LAN funkcija? __________________________ 62 Osnovni metod povezivanja (povezivanje preko WPS) _____ 62 PostavkeWireless LAN funkcije________________________ 62 Prikaz i Statusaw _____________________________________ 63 i Access Pointw indikacija ______________________________ 63 i Wireless Infow stranica _______________________________ 63 i Wireless Optionw stranica ____________________________ 63 Povezivanje sa izabranimWireless LAN Access Pointom _____ 63 Ostale postavke (Wireless Option) _____________________ 63 Povezivanje u Ad-Hoc modu _________________________ 64 Provera IP i MAC Adresa (WIRELESS INFO) ______________ 64 20.TempoCh CPT. Kontrola video opreme (Visual Control) _______________ 61 Kako prikljuǏiti video opremu _________________________ 61 Kako se ukljuǏuje i iskljuǏuje funkcijaVideo kontrole _______ 61 Izbor video klipova i banki na eksternom MIDI Visual Control/VLINK kompatibilnom ureê aju_________________________ 61 Àta je MIDI Visual Control? ___________________________ 61 19. Specifikacije______________________________________ 67 22. Drum ( ) __________________________________ Mute ( )/Drum Mute ( ) _____________________________ Solo ______________________________________________ Perc Mute ( ) ______________________________________ Volume___________________________________________ Reverb ___________________________________________ Chorus ___________________________________________ Panpot____________________________________________ Octave ( ) _________________________________________ Velocity ___________________________________________ Cut Off ____________________________________________ Resonance _________________________________________ Attack ( ) __________________________________________ Decay ( ) __________________________________________ Release ( ) _________________________________________ Vibrato Rate ( ) _____________________________________ Vibrato Depth ( ) ___________________________________ Vibrato Delay ( ) ____________________________________ Mfx ______________________________________________ MfxType __________________________________________ Mfx Edit ___________________________________________ 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 52 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 46 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Equalizer _________________________________________ 56 Edit EQ ___________________________________________ 56 Drum Instrument ( ) ________________________________ 57 Freeze Data ________________________________________ 57 Snimanje novog ritma ili songa (SMF) u USB Memoriju ______ 57 SpreǏavanje duplih nota u radu sa Sequencerom (Local Control) _____________________________________ 58 MIDI _____________________________________________ 58 MIDI kanali ________________________________________ 58 MIDI Parametri _____________________________________ 58 Local _____________________________________________ 58 MIDITx/Rx ________________________________________ 59 Sync Rx___________________________________________ 59 Rhythm Pc (Tx/Rx Channel) ___________________________ 59 NTA (Note-to-Arranger channel Rx) ____________________ 59 Pitch Bender ______________________________________ 59 Modulation _______________________________________ 59 Program Change ___________________________________ 59 RxVelocity________________________________________ 59 ClockTx __________________________________________ 59 Start StopTx _______________________________________ 59 SMF PositionTx ____________________________________ 59 Visual ControlTx ___________________________________ 60 Provera MIDI adrese neke boje i ritma___________________ 60 Resetovanje na fabriǏke postavke ______________________ 60 Formatiranje USB memorije__________________________ 60 18. Problem i njihovo reÝavanje_________________________ 65 21.TempoCh Fill Rit __________ KoriÝǎenje Ritardando/Accelerando funkcija ______________ 'Melody Intelligent' parametri__________________________ Switch ____________________________________________ Type ______________________________________________ 2ndTone __________________________________________ IntellThreshold _____________________________________ Level _____________________________________________ Hold Pedal _________________________________________ Save As Default _____________________________________ 'Global' parametri___________________________________ Kontrast ekrana_____________________________________ Àtim______________________________________________ Rhythm/SMFTrack Mute______________________________ OneTouch Hold _____________________________________ Performance Hold ___________________________________ Metronom _________________________________________ Favorite ___________________________________________ Utility _____________________________________________ Pedal Switch________________________________________ Language (Jezik)____________________________________ Save Global ________________________________________ OneTouch Edit _____________________________________ MakeupTools (alati za sreê ivanje ritmova i Standard MIDI Fajlova) _________ KoriÝǎenje MakeupTools-a____________________________ Common __________________________________________ ReverbType________________________________________ ChorusType________________________________________ Reverb Level & Chorus Level ___________________________ RhythmVolume/SongVolume _________________________ RhythmTempo/SongTempo __________________________ Key (tonalitet)______________________________________ Undo Changes _____________________________________ Instrument ________________________________________ Tone ( ).Sadržaj Lower Hold_________________________________________ ScaleTune Switch____________________________________ ScaleTune__________________________________________ Key (tonalitet)_______________________________________ Key (tonalitet)_______________________________________ Mode______________________________________________ 'Arranger Setting' parametri ____________________________ Arranger ___________________________________________ Zone______________________________________________ Type ______________________________________________ Arranger Hold ______________________________________ Tempo ____________________________________________ Fill In Half Bar _______________________________________ Fill Ritardando ______________________________________ TempoCh Acc/Rit.

13 START/STOP taster Ovaj taster omoguǎuje da se startuje i zaustavi reprodukcija ritma. 3 RHYTHM FAMILY tasteri Ovi tasteri se koriste za izbor grupe u kojoj se nalazi sledeǎi ritam koji äelite koristiti. Ako je ukljuǏena. ovaj taster omoguǎuje da se vraǎa unatrag rewind. ovaj taster omoguǎuje da se ide bräe napred . [4] tasteri Ovim tasterima se bira varijacija ritma . Pritiskom na jedan od njih se prikazuje lista svih ritmova u izabranoj grupi. 9 AUTO FILL IN taster Ovim tasterom se aktivira Auto Fill-In funkcija koja omoguǎuje da se pre izbora nove varijacije ritma odsvira prelaz (koji se odreê uje VARIATION tasterima). 2 [VOLUME] potenciometar Ovim potenciometrom se podeÝava jaǏina zvuka sa BK-3 (sveukupni zvuk koji izlazi na zvuǏnike i PHONES/OUTPUT izlaze). 39). 4TAP TEMPO taster Ako se nekoliko puta pritiska ovaj taster menja se ritam ili tempo songa na vrednost koja je izraǏunava na osnovu brzine pritisaka tastera.pratnje) i real-time partova (KEYBOARD . Dräite pritisnut ovaj taster i istovremeno pritisnite [AUTO FILL IN] taster kako bi aktivirali/deaktiviraliVisual Control funkciju (str. 6 SYNC START taster Ovim tasterom se aktivira ili iskljuǏuje Sync Start ili Sync Stop funkcija. 30).klavijature). 22 Dok je izabran song fajl. pomoǎu MARK tastera (Variation3/4) je moguǎe postaviti i koristiti lupove za playback. 11 INTRO taster Kad je ovaj taster aktiviran. [2]. 10VARIATION [1]. 5TEMPO tasteri Ovim tasterima se usporava ili ubrzava tempo trenutno izabranog songa ili ritma. str. [3]. reprodukcija ritma poǏinje sa uvertirom Ǐija kompleksnost zavisi od toga koji je VARIATION taster trenutno osvetljen (na raspolaganju je 4 razliǏita uvoda po ritmu). 7 BALANCE tasteri Ovi tasteri omoguǎuju da se podesi balans izmeê u ritmova i songova (BACKING . ritam koji je trenutno izabran se zakljuǏava (str. Komande na panelu Levi deo panela 1 Pitch Bend/Modulation ruǏica Visina zvuka se menja pomeranjem ove ruǏice levo-desno. on startuje i pauzira reprodukciju. Detaljnije pod naslovom i Loop funkcija (MARK A/B)w (str. Ako izaberete song. 10 . Ako se duäe ovaj taster. 61). 8 BASS INV taster Ovim tasterom se ukljuǏuje i iskljuǏuje Bass Inversion funkcija (str. Ako se pritisnu zajedno oba tastera. reprodukcija ritma se moäe startovati ili zaustaviti jednostavnim sviranjem note na klavijaturi. ritam ili tempo songa se postavljaju na prethodno snimljenu vrednost. NAPOMENA Çeljeni tempo je moguǎe postaviti i [TAP TEMPO] tasterom 12 ENDING taster Kad je ovaj taster aktiviran. ovaj taster zaustavlja reprodukciju. Dräite pritisnut ovaj taster i istovremeno pritisnite [BASS INV] taster kako bi aktivirali/deaktiviraliVisual Control funkciju (str. jednostavniji ili kompleksniji aranäman izabranog ritma. reprodukcija ritma se zavr Ýava sa zavrÝetkom Ǐija kompleksnost zavisi od toga koji je VARIATION taster trenutno osvetljen (na raspolaganju je 4 razliǏita zavrÝetka po ritmu).fast forward. Nakon izbora songa. Kad se izabere song. Guranjem ruǏice od sebe se primenjuje modulacija (standardno je vibrato). Nakon izbora songa.4. 61). tj. 23).

Njena vrednost se primenjuje na ritmove. 21 METRONOME taster UkljuǏuje i iskljuǏuje metronom. Ako se dräi pritisnut ovaj taster prikazaǎe se ekran na kojem se podeÝavaju parametri kao Ýto su takt i jaǏina zvuka metronoma (str. Ako se duäe pritisne ovaj taster prikazuje se ekran na kojem se edituju i snimaju OneTouch memorije. Zavisno od prikazane stranice na ekranu. trenutni tonalitet se zakljuǏava (str. songovi i real-time partovi ǎe koristiti standardnu visinu zvuka. 25 EXIT taster Ovim tasterom se vraǎa u prethodni meni. 16 ENTER/SELECT/DESELECT taster Pritiskom na ovaj taster se potvrê uje i poniÝtava izbor stavki na ekranu koje su ispod kursora 17 PERFORMANCE LIST taster Ovaj taster prikazuje listu Performansa (str. Ako se dräi pritisnut ovaj taster prikazuje se ekran na kojem se moäe izabrati Standard MIDI fajl ili ritam koji äelite Ǐuti. Ako se duäe dräi pritisnut ovaj taster. 41). 36). songove i oba real-time parta (UPP. songova i OneTouch postavki. Ova funkcija snima sve Ýto izlazi na PHONES/OUTPUT izlaz (audio signali koji se reprodukuju i zvuk MIDI partova koje kontroliÝete) (str. 26 ONE TOUCH taster Ovim tasterom se pozivaju OneTouch memorije. 15 Kursorski i value tasteri Ovi tasteri se koriste za pomeranje kursora na ekranu ili za odredjivanje parametara i postavljanje njihovih vrednosti. 26). ili smanji zvuk vokala u centru stereo zvuǏnog polja iz audio fajla (WAV ili mp3) i tako omoguǎi da sami svirate ili pevate taj deo. 19 KEY taster Ovaj taster prikazuje postavke transpozicije BK-3. 20TRACK MUTE/CENTER CANCEL taster Ovaj taster omoguǎuje da se iskljuǏi zvuk pratnje izabranog ritma. ritmovi. Ako se pritisne istovremeno sa [EXIT] tasterom mogu se presluÝati demo songovi BK-3. 22 USB MEMORY taster Pritiskom na ovaj taster se prikazuje lista fajlova na USB memoriji koja je prikljuǏena na USB MEMORY port. 23 AUDIO REC taster Ovim tasterom se startuje snimanje sopstvenog performansa. 39). 24 MENU taster Ovaj taster omoguǎuje da se prikaäe menu stranica na kojoj se mogu pregledati i izabrati sve raspoloäive funkcije. moäe se koristiti i za snimanje ritmova. tako da se Ǐuju samo bas i perkusiona pratnja. Ako se ne upali indikator tastera. LWR). 35). Takoê e omoguǎuje da se iskljuǏe melodijski partovi izabranog MIDI fajla. 11 . NAPOMENA PomoǎuTONE tastera [1]~[4] se biraju OneTouch memorije (str.Desni deo panela 14 Ekran Na ekranu se prikazuju informacije vezane za trenutne radnje koje se izvode. 18 PERFORMANCE WRITE taster Osnovna funkcija ovog tastera je da snimi postavke performansa. Ako se dräi pritisnut vraǎa se na poǏetnu stranicu ekranskog prikaza BK-3.

39). 31 FAVORITE taster Ako äelite da pomoǎu [TONE] tastera pozivate favorite (omiljene) boje. LWR) realtime partova u koracima od po jednu oktavu na viÝe ili niäe. prvo je potrebno aktivirati [NUMERIC] taster. 5 PHONE/OUTPUT Ovi izlazni konektori omoguǎuju da se prikljuǏe opcione sluÝalice (Roland RH-serije) ili da se BK-3 poveäe na eksternu audio opremu. stereo sistem ili drugi stereo audio ureê aj. 16) BK-3 je fabriǏki podeÝen da se iskljuǏi nakon 30 minuta neaktivnosti. 32 NUMERIC taster Pritisnite ovaj taster ako äelite da pomoǎu [TONE] tastera ukucavate numeriǏke vrednosti (str. 33TONE tasteri (izbor boja)/[0]~[9] (numeriǏki tasteri) Ovi tasteri omoguǎuju da se izaberu boje po kategoriji (str. 15). * Ako ne äelite da se automatski iskljuǏuje. * Koristite Roland USB Flash memoriju. Straänji panel 1 POWER prekidaǏ UkljuǏuje i iskljuǏuje ureê aj. 51). 52). trenutna boja se zakljuǏava (str. 21). Na ovaj port prikljuǏite samo po jednu USB memoriju. 15). 29 OCTAVE tasteri Ova funkcija omoguǎuje transpoziciju Upper i Lower (UPP. 2 DC IN ulaz Na ovaj prikljuǏak se povezuje ispravljaǏ (PSB-230EU). 3 PEDAL HOLD/SWITCH Na ovaj ulaz se prikljuǏuje switch pedala (Roland DP-serije) ili (BOSS FS-5U). Ako se zadräi pritisnut ovaj taster prikazaǎe se ekran na kojem se odreê uju split parametri. (str. 7 USB Memory port Ovde se prikljuǏuje opciona USB memorija. 19 Ako se zadräi pritisnut ovaj taster prikazaǎe se ekran na kojem se odreê uje boja za Lower part. moguǎe je aktivirati i ugraê ene zvuǏnike pomoǎu i Speaker Modewparametra (str. ViÝe informacija moäete naǎi pod i PrikljuǏivanje sluÝalica i eksterne audio opremew (str. * Roland ne preporuǏuje koriÝǎenje USB hubova bez obzira da li su pasivni ili aktivni. 30 MELODY INTELL taster Ovaj taster se koristi za dodavanje automatske melodijske pratnje (drugi ili treǎi glas) solo sviranju ili melodijama. 14). 20). 4 MIDI (IN. OUT/THRU) Na ove ulaze se prikljuǏuju MIDI ureê aji (str. Ako se zadräi pritisnut ovaj taster prikazaǎe se ekran na kojem su i Melody Intelligentw parametri. Da bi se to uǏinilo. Istovremenim pritiskom na ovaj taster i [KEYBOARD SPLIT] taster (bez da se dräe pritisnuti) prikazaǎe se stranica na kojoj se postavlja jaǏina zvuka Upper i Lower partova. 28 KEYBOARD DUAL taster Omoguǎuje da se istovremeno svira i Upper (UPP) i Lower part (LWR) str. NAPOMENA Ako se pomoǎu PHONES/OUTPUT izlaza prikljuǏi na pojaǏalo za klavijature.19). desna omoguǎuje da se svira melodijski deo sa Upper (UPP) partom (str. Moguǎe ih je i koristiti da se ubace numeriǏke vrednosti. NAPOMENA * Paäljivo ali odluǏno stavite USB memoriju u slot. Ako se automatski iskljuǏi BK-3 moguǎe ga je ponovo ukljuǏiti pomoǎu ovog prekidaǏa. Istovremenim pritiskom na ovaj taster i [KEYBOARD DUAL] taster (bez da se dräe pritisnuti) prikazaǎe se stranica na kojoj se postavlja jaǏina zvuka Upper i Lower partova. Ako se duäe dräi pritisnut neki od ovih tastera. Ako je aktivna dual funkcija ([DUAL] taster se osvetli) i levi deo klavijature sviraǎe Lower (LWR) part. promenite i Auto Off w parametar na OFF(str. 19). 6 USB COMPUTER port Na ovaj port se pomoǎu USB kabla prikljuǏuje kompjuter (str. Ne mo äemo garantovati performanse bilo koje druge USB memorije.27 KEYBOARD SPLIT taster Ovaj taster omoguǎuje da se klavijatura podeli na dva dela: leva strana se koristi za akorde za ritam. 12 . pritisnite ovaj taster (str.

bez obzira koja je trenutno prikazana. Nakon aktiviranja record standby moda (indikator treperi). Prikazuje i Melody Intelligencew stranicu na ekranu. 13 . pritisnite i dr äite pritisnut [Favorite] taster i äeljeniTONE taster [0]~[9].5. Prikazuje listu Favorite boja (Istovremenim pritiskom na oba tastera bez zadräavanja) + da bi se memorisala boja postavljena u odgovarajuǎi broj favorite memorije [0]~[9]. tako da se spreǏi menjanje kad se izabere neka druga Performance memorija ili Music Assistant. Ýto je mnogo bräe nego traäiti odgovarajuǎu stranicu preko menija. [SPLIT] taster otvara i Split stranicu. [DUAL] taster otvara stranicu koja prikazuje trenutnu boju za lower part. Otvara i Metronomew stranicu i omoguǎuje da se odredi kad i kako bi se trebao Ǐuti metronom. 39). Otvara i RhythmTrack Mutew ili i SongTrack Mutew stranicu. Duäi pritisak na jedan od TONE tastera zakljuǏava boju. ZakljuǏava tempo ili postavke tonaliteta kako se ne bi menjali kad se izabere neka druga Performance memorija ili Music Assistant. [SPLIT] + [DUAL] tasteri: Istovremenim pritiskom na ove tastere (bez da se dräe pritisnuti) prikazaǎe se stranica na kojoj se postavlja jaǏina zvuka Upper i Lower partova. tako da se spre Ǐi menjanje kad se izabere neka druga Performance memorija ili Music Assistant. Otvara i OneTouch Editw stranicu. duäi pritisak na ovaj taster ǎe ga iskljuǏiti (koristi se ako ste se predomislili u vezi snimanja). Tasteri Funkcija duäeg dräanja tastera Du äi pritisak na jedan od RHY THM FAMILY tastera zakljuǏava ritam. Neki od ovih tastera aktiviraju lock funkciju (str. Vraǎa se na poǏetnu stranicu ekranskog prikaza. Lista prečica Ako se neki od ovih tastera ili kombinacija tastera duäe pritisne moguǎe je direktno prikazati odgovarajuǎu stranicu sa parametrima.

3. 4. 2. stereo sistem ili drugi stereo audio ureê aj. ili drugi stereo audio ureê aj. Kad se koriste sluÝalice uglavnom ih dräite za utikaǏ ili za same sluÝalice. Pre nego što počnete koristiti BK-3 PrikljuǏenje ispravljaǏa 1. Na PHONES/OUTPUT izlaz se povezuju sluÝalice ili eksternu audio ureê aj. NAPOMENA Da bi se spreǏili kvarovi uvek potpuno snizite jaǏinu zvuka na svim ureê ajima pre povezivanja. IspravljaǏ postavite tako da je strana sa LE Diodom okrenuta ka gore (kao na ilustraciji). 3. Okrenite [VOLUME] potenciometar sasvim na levo i snizite jaǏinu zvuka. napojni kabl se moäe razlikovati od prikazanog. stereo sistem. 1. 2. Pazite da voltaäa u mreäi odgovara ulaznoj voltaäi naznaǏenoj na telu ispravljaǏa (kod nas je 230V). veǎ i sluÝalice. UkljuǏite napojni kabl u utiǏnicu. pa njegovo koriÝǎenje moäe oÝtetiti ili pokvariti ureê aj. Na DC IN prikljuǏite ispravljaǏ. Pomoǎu [VOLUME] potenciometra podesite jaǏinu zvuka. Indikator se pali kad je ispravljaǏ ukljuǏen u struju PrikljuǏivanje sluÝalica i eksterne audio opreme Moguǎe je na PHONES/OUTPUT sluÝalice prikljuǏiti sluÝalice ili pojaǏalo za klavijaturu. Okrenite [VOLUME] potenciometar sasvim na levo i snizite jaǏinu zvuka. izvucite napojni kabl iz utiǏnice.5. Prejak ulazni isgnal moäe ne samo da oÝteti vaÝ sluh. moguǎe je aktivirati i ugraê ene zvuǏnike pomoǎu i Speaker Modew parametra (str. NAPOMENA Koristite samo ispravljaǏ koji dolazi uz ureê aj (PSB-230EU). 51). NAPOMENA Ako se pomoǎu PHONES/OUTPUT izlaza prikljuǏi na pojaǏalo za klavijature. Koristite razumne nivoe zvuka. Snizite jaǏinu zvuka pre nego Ýto ukljuǏite sluÝalice. NAPOMENA Ako neǎete koristiti BK-3 duäe vreme. 14 . Ako je veǎ prejak zvuk sa ureê aja kad ukljuǏujete sluÝalice moäe doǎi do oÝteǎenja sluÝalica. ili Ǐak ozlediti korisnika. Drugi ispravljaǏ moäe imati drugaǏiji polaritet ili voltaäu. Indikator se pali kad je ispravljaǏ ukljuǏen u struju Upozorenja za koriÝǎenje sluÝalica Nemojte ih grubo koristiti kako bi se spreǏila oÝteǎenja. Ugraê eni zvuǏnici se automatski iskljuǏuju kad se u ovu utiǏnicu ubaci utikaǏ. Napojni kabl poveäite sa ispravljaǏem. NAPOMENA Zavisno od zemlje.

Detaljnije o skidanju i instalaciji Rolandovog originalnog drajvera pogledajte na Rolandovom sajtu: http://www. Povezivanje BK-3 sa kompjuterom Ako se koristi USB kabl (standardni USB kabl) za prikljuǏivanje preko COMPUTER porta na zadnjoj strani BK-3 na kompjuter. Àta je MIDI? MIDI je skraǎenica od i Musical Instrument Digital Interfacew Digitalni interfejs za muziǏke instrumente . moäe pomoǎi da se koristi Rolandov originalni drajver. uvek snizite jaǏinu zvuka i iskljuǏite sve ureê aje pre njihovog povezivanja. Ako je potrebno na eksternom MIDI modulu se postavi prijemni kanal na kanal na kojem se Ýalju podaci sa ovog instrumenta. 15 .com/ Izaberite koji USB drajver äelite koristiti i instalirajte ga. BK-3 moäe primati signale na svih 16 MIDI kanala. Ýto omoguǎuje da se sa jednog ureê aja kontroliÝe drugi. Primer povezivanja Ako se MIDI kablom poveäe sa MIDI OUT konektora na MIDI IN konektor nekog modula moǎi ǎe se na eksternom modulu proizvesti zvuk sviranjem na ovoj klavijaturi. oni se neǎe moǎi meê usobno koristiti dok se ne postave na isti MIDI kanal. Ovi konektori se koriste za povezivanje sa drugim ureê ajima radi joÝraznovrsnijih namena. Preko njega se ne Ýalju ni primaju audio signali. Za sistemske zahteve pogledajte Rolandov sajt. MIDI kanali MIDI koristi 16 kanala. Rolandov sajt: http://www.roland. moǎi ǎe se i sledeǎe: Moguǎe je izabrati funkciju koju ǎe vrÝiti pedala (str. Ako kompjuter "ne vidi" BK-3 Standardno nije potreban drajver za povezivanje BK-3 sa kompjuterom. Ako su prikljuǏena bar 2 MIDI ureê aja. PrikljuǏivanje opcione footswitch ili hold pedale BK-3 omoguǎuje da se na PEDAL HOLD/SWITCH jack prikljuǏe opcione pedale (Roland DP-serije ili BOSS FS-5U). Koristite samo standardni USB kabl (AgB-tipa. 2. dostupan u kompjuterskim radnjama) za prikljuǏivanje BK-3 na kompjuter. Nikad nemojte iskljuǏivati ili ukljuǏivati BK-3 dok je ukljuǏen MIDI program. 52). Standardno je postavljeno da kontroliÝe i Holdw funkciju. Koristiti BK-3 kao modul Transferom MIDI podataka izmeê u BK-3 i sekvencera moǎi ǎe se iskoristiti mnoÝtvo moguǎnosti za muziǏku produkciju i editovanje. BK-3 poseduje MIDI konektore koji omogu ǎuju da se razmenjuju podaci sa kompatibilnim ure ê ajima.com/ Alternativno moäete prikljuǏiti MIDI OUT i MIDI IN konektore na BK-3 sa MIDI interfejsom i njega prikljuǏiti na kompjuter. 1. NAPOMENA Pre povezivanja sa ostalim ureê ajima snizite jaǏinu zvuka na svima i iskljuǏite ih kako bi se predupredili kvarovi ili oÝteǎenja zvuǏnika. Detaljnije pod naslovom "USB drajver" na strani 52. numerisanih od 1 do 16. kao Ýto je prikazano na slici. Meê utim ako se pojavi problem ili ne radi kako se oǏekuje. NAPOMENA Da bi se spreǏili kvarovi ili oÝteǎenja eksternih zvuǏnika.roland.i to je standard za razmenu podataka izme ê u muzi Ǐkih instrumenata i kompjutera. Preko ovog USB porta se Ýalju i primaju samo MIDI podaci. UkljuǏite BK-3 pre startovanja MIDI programa na kompjuteru.PrikljuǏivanje MIDI ureê aja BK-3 moäe slati i primati podatke kad je prikljuǏen na eksterni MIDI ureê aj.

Pritisnite [POWER] prekidaǏ da ukljuǏite ureê aj. Okrenite [VOLUME] potenciometar sasvim na levo da u potpunosti snizite jaǏinu zvuka. prvo iskljuǏite pomoǎu POWER prekidaǏa. NAPOMENA Pre ukljuǏivanja i iskljuǏivanja uvek smanjite jaǏinu zvuka na minimum. na ekranu ǎe se prikazati odbrojavanje. UkljuǏivanje i iskljuǏivanje Kad se sve ispravno prikljuǏi ukljuǏivanje se vrÝi po sledeǎoj proceduri. NAPOMENA Ako äelite potpuno iskljuǏiti napajanje. Pritisnite [POWER] prekidaǏ. a zatim izvucite kabl iz utiǏnice. Pre nego Ýto poǏnete koristiti BK-3" (str. Pogledajte i PrikljuǏivanje ispravljaǏaw (str. Nakon kratkog intervala ǎe BK-3 biti spreman da svira. 14). ne menja se pozicija [POWER] tastera Ýto znaǏi da ga morate pritisnuti jednom. Notni dräaǏ postavite kako je prikazano na ilustraciji 2. Ǝ ak i kad je jaǏina zvuka sniäena na minimum Ǐuǎe se ali tiho. NAPOMENA Notni dräaǏ nije namenjen za postavku laptopova ili drugih teÝkih objekata. 2. Ako ne äelite da se automatski iskljuǏuje. Ako ne äelite da se automatski iskljuǏuje. Pomoǎu [VOLUME] potenciometra podesite jaǏinu zvuka.Postavljanje notnog dräaǏa 1. 14) Ako se oprema ukljuǏuje pogreÝnim redosledom postoji rizik da se oÝteti ili ne funkcioniÝe ispravno. To je normalno i nije znak neispravnosti. Malo pre nego Ýto se BK-3 automatski iskljuǏi. postavite vrednost i Auto Off w parametra na i OFFw kao Ýto je opisano na strani 52. Videti poglavlje "6. Ekran ǎe se zamraǏiti i ureê aj ǎe se iskljuǏiti. Okrenite [VOLUME] potenciometar sasvim na levo i snizite jaǏinu zvuka. NAPOMENA Nikad ne iskljuǏujte BK-3 dok ide playback ili snimanje podataka sa ili na USB memoriju. NAPOMENA Nemojte jako pritiskati notni dräaǏ. NAPOMENA Ovaj ureê aj poseduje zaÝtitnu elektroniku. a zatim i poǏetna stranica. iskljuǏite i Auto Off wparametar. Ureê aj ǎe se ukljuǏiti i prikazaǎe se poǏetna poruka na ekranu BK-3. Ako äelite nastaviti da koristite BK-3 pritisnite bilo koji taster dok odbrojavanje traje. Iz tog razloga mu je potrebno par sekundi po ukljuǏenju da bude spreman za koriÝǎenje. 16 . pa pritisnuti joÝ jednom da biste ponovo ukljuǏili BK-3. UkljuǏivanje 1. saǏekati desetak sekundi. NAPOMENA Pre pomeranja BK-3 skinite notni stalak za svaki sluǏaj. BK-3 je fabriǏki podeÝen da se iskljuǏi nakon 30 minuta neaktivnosti. IskljuǏivanje 1. Ako se BK-3 iskljuǏi pomoǎu i Auto Off wfunkcije. 3.

NAPOMENA Sva prava zadräana. 2. u kojem su prikazane trenutne postavke: ProzorǏiǎ nestaje za oko 3 sekunde. Playback demo songa poǏinje automatski. 17 . saǏekajte desetak sekundi. da biste ga ponovo ukljuǏili pritisnite [POWER] prekidaǏ. NeovlaÝǎeno koriÝǎenje ovog materijala za bilo kakve namene osim privatnih podle äe zakonskim propisima o autorskim pravima. Pomoǎu [VOLUME] potenciometra podesite jaǏinu zvuka. Dok svirate podeÝavajte jaǏinu zvuka. prikaza ǎe se i BALANCEw prozorǏiǎ. Istovremenim pritiskom [BACKING] i [KEYBOARD] tastera se izjednaǏuje balans. Balans izmeê u pratnje i partova koji se sviraju na klavijaturi Ako je preglasna ili preglasna ritamska pratnja ili song u odnosu na sviranje sa klavijature. 1. Demo je sam po sebi jasan. njihov balans se pode Ýava [BACKING] i [KEYBOARD] tasterima: Kad se pritisne [BACKING] ili [KEYBOARD] taster. pa ga pritisnite joÝjednom. Ako su prikljuǏene sluÝalice pomoǎu [Volume] potenciometra se podeÝava jaǏina zvuka u sluÝalicama. Nije loÝe da ga isprobate. PodeÝavanje jaǏine zvuka PodeÝavanje jaǏine zvuka pri sviranju sa klavijature ili reprodukciji internog songa se podeÝava na sledeǎi naǏin. Okretanje potenciometra na levo smanjuje jaǏinu zvuka. (Nemojte ga ukljuǏiti prebrzo) BK-3 Demo BK-3 poseduje demo koji prikazuje njegove najvaänije funkcije. Istovremeno pritisnite [MENU] i [EXIT] tastere. 1. na desno pojaǏava. Pritisnite EXIT taster za izlaz iz demoa. NAPOMENA Demo songovi ne Ýalju podatke na MIDI OUT konektor.NAPOMENA Ako se BK-3 iskljuǏi pomoǎu i Auto Off wfunkcije. pa ǎemo samo opisati kako ga startujete i prekidate.

4. Polje izabranog parametra ǎe se prikazati inverzno. Ostale funkcije prikazuju dodatne stranice. WAV. [ENTER] tasterom poniÝtava izbor parametra. [ENTER] tasterom izaberite parametar. 3. U ovom primeru ǎemo izabrati i Globalw . mpr status zakljuǏanosti Polje za real-time p a r t o v e . 18 . SMF. 1. Na ekranu ǎe se prikazati: Ova strana omoguǎuje da se izabere grupa funkcija u kojoj se nalazi postavka koju äelite izmeniti. 5. Pritiskom na [UP] ili [DOWN] se odabire äeljena grupa funkcija. Osnove korišćenja BK-3 Ekran i rad sa kursorom Funkcionisanje Ovde ǎe biti objaÝnjene informacije koje se prikazuju na osnovnom ekranu BK-3 i naǏin rada sa menijima. Na ekranu ǎe se prikazati: PoǏetni ekran Naziv izabranog ritma Takt ili uǏitanog fajla Trenutni takt ili preostalo vreme Izabrani ili povezani fajl tipa: stl. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera se menja vrednost. 2. Pritisnite MENU taster.7. Izabrane boje Oktava Upper i Lower parta T r e n u t n i tonalitet Wireless ikonica Postavka tempa ili time stretching Na ovoj stranici se mogu direktno menjati i Display Contrastw . Na primer i Display Contrastw . MALE CAKE Moguǎe je izmeniti vrednost bez da se izabere parametar (pomoǎu [ENTER] tastera) direktnim pritiskanjem na [INC] ili [DEC] tastere. 6. Pritiskom na [UP] ili [DOWN] taster pomerate kursor na parametar Ǐiju vrednost äelite izmeniti. U P P. i Tuningw i ostale funkcije. LWR. Pritiskom na [ENTER] se prikazuje i Globalw grupa funkcija. 7. NAPOMENA U nekim sluǏajevima [MENU] taster ǎe prikazati specijalni edit menu prozor umesto glavne stranice menija. Naziv poslednjeg odsviranog akorda Indikator One Touch memorije Navigacija u prozorima i postavljanje vrednosti parametara Navigacija u menijima i izbor i izmena vrednosti parametara se vrÝi na sledeǎi naǏin: Najbolje je na primeru objasniti.

Prikazaǎe se sledeǎi ekran. [SPLIT] taster ǎe se osvetliti. Moguǎe je i pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera pomeriti kursor u listi i pritiskom na [ENTER] izabrati boju na kojoj se nalazi kursor. Na svaki od njih se mogu postaviti äeljene boje zvuka (i Tonew ). 20). Favorite bojew (str. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera bira se druga boja iz liste. 2. 3. 4. BK-3 omoguǎuje da se na real-time partove postavi bilo koja od boja na raspolaganju.19). Izbor boja i sviranje dva zvuka istovremeno (Dual) 1. Izbor boja zvuka i sviranje na klavijaturi (Upper Part) Kod BK-3 se boje zvuka koje se mogu dodeliti partovima zovu i Tonew . Pritiskom na [EXIT] se izlazi iz stranice za izbor boja. NAPOMENA Ako je aktivan Split funkcija ([SPLIT] taster je osvetljen) note levo od taǏke podele klavijature ǎe svirati Lower part (str. 3. Ako äelite izabrati boju iz druge grupe. 7. 6. Izabrana boja zvuka se uvek postavlja na part (UPP ili LWR) Ǐije polje je prikazano inverzno. Moguǎe je i pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera pomeriti kursor u listi i pritiskom na [ENTER] izabrati boju na kojoj se nalazi kursor. Pritisnite neki TONE taster [0]~[9] kako biste izabrali zvuk instrumenta koji äelite koristiti. Sviranje razliǏitih zvukova desnom i levom rukom (Split) 1. Pritisnite SPLIT taster. pritisnite neki drugi Tone taster i ponovite korak 3. 4. [DUAL] taster ǎe se osvetliti i Lower part ǎe biti aktiviran na celoj klavijaturi. 6. Pritisnite [DUAL] taster za aktiviranje Lower parta. Prikazaǎe se sledeǎi ekran. Svirajte na klavijaturi. pritisnite neki drugi Tone taster i ponovite korak 2. U tom sluǏaju se boja poziva kad pritisnete [ENTER] taster. Videti poglavlje "9. 2. NAPOMENA Moguǎe je izabrati i neku od omiljenih (favorite) boja. Ǝ uǎe se istovremeno zvuk i Lower i Upper parta. Ako äelite izabrati boju iz druge grupe. Ǝ uǎe se zvuk izabranog instrumenta. Pritiskom na [EXIT] se izlazi iz stranice za izbor boja. Sviranje i real-time partovi na BK-3 BK-3 ima dva real-time parta: Upper (UPP) i Lower (LWR). 5. 20). NAPOMENA Boja zvuka se moäe izabrati i jednostavim pritiskom [NUMERIC] tastera i ukucavanjem njenog broja (str. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera bira se druga boja zvuka iz liste.8. Polje izabranog parametra za Lower part ǎe se prikazati inverzno. 5. BK-3 ima 10 tone tastera. Svirajte na klavijaturi. 21). Pritisnite i zadräite pritisnut [DUAL] taster. Boja zvuka koju ste izabrali je prikazana inverzno. NAPOMENA Boja zvuka se moäe izabrati i jednostavim pritiskom [NUMERIC] tastera i ubacivanjem njenog broja (str. 1. 19 .

pa se one neǎe menjati kad se izaberu druge Performance memorije. ritmova i performansa pomo ǎu 'Numeric' funkcije Numeric funkcija se koristi za ukucavanje broja boje. 3. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera se biraju UPP ili LWR polja za postavku jaǏine zvuka. [ENTER] tasterom potvrê ujete izbor parametra. Svirajte na klavijaturi. 3. Pritisnite [DUAL] taster za aktiviranje Lower parta. Pritiskom na [NUMERIC] taster ǎe se na ekranu otvoriti sledeǎi prozor: 2. 4. 20 . 1. Ýto je mnogo bräe od kretanja goredole pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera. Na primer za izbor boje pod brojem 6 je potrebno pritisnuti taster [6] (na ekranu ǎe se prikazati i 0006w ).BK-3 je u Split modu: note ispod taǏke podele se koriste za transpoziciju ritma u realnom vremenu i za sviranje Lower parta (ako je aktivan). i Numericw prozorǏiǎ ǎe nestati i na ekranu ǎe se prikazati boja (i grupa boja) koju ste izabrali. Istovremeno pritisnite [SPLIT] i [DUAL] tastere kako biste prikazali i PartsVolumew stranicu. TONE taster ǎe treperiti. 3. NAPOMENA Ako se dräi pritisnut neki od ovih tastera zakljuǏaǎe se izbor boja. prikazaǎe se poruka "Tone doesnt exist" ' boja ne postoji. 39). Za boje je moguǎe ukucati maksimalno 4 cifre. ritma ili performansa koji äelite koristiti. dirke koje svirate desnom rukom proizvode zvuk Upper parta. najbräe se ispravite pritiskanjem [0] Ǐetiri puta (da bi se ukucao broj i 0000w ) i ponovnim kucanjem äeljenog broja. Pritisnite EXIT taster za povratak na poǏetni ekran. Note viÝe od taǏke podele se koriste za sviranje melodije koristeǎi Upper part. C4 (standardno) TaǏka podele klavijature 2. Pritisnite TONE tastere koji odgovaraju broju koji äelite ukucati ([0]~[9]). Pritisnite neki TONE taster [0]~[9] kako biste izabrali zvuk instrumenta koji äelite koristiti. NAPOMENA Ako se ukuca veǎi broj cifara. Za ritmove i Performance memorije se ukucavaju do 3 cifre. Dirke koje pritiskate levom rukom proizvode zvuk Lower parta (LWR) . 2. U sledeǎem primeru ǎemo izmeniti boju zvuka koja se koristi za Upper part. 5. NAPOMENA Standardno je taǏka podele klavijature dirka br 60 (C4). Detaljnije o tome pod naslovom i Filtriranje postavi Performance Memorija (Lock funkcija)w (str. [DUAL] taster ǎe se osvetliti. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera odredite äeljenu jaǏinu zvuka. 1. PodeÝavanje jaǏine zvuka real-time parta BK-3 omoguǎuje jednostavan naǏin izmene balansa jaǏine zvuka izmeê u Upper i Lower partova. Izbor boja. NAPOMENA Ako pogreÝite. Moguǎe je postaviti i na drugu lokaciju (i Split Pointw (str. Ispod je naveden primer u kojem se opisuje kako se za izbor boja koriste numeriǏki tasteri. 47).

Ponovno pritisnite [FAVORITE] taster da izaê ete iz izbora Favorite boja. Istovremeno pritisnite [FAVORITE] i [NUMERIC] tastere (na kratko) Prikazaǎe se i Favoritew prozorǏiǎ: Favorite lista boja se moäe izabrati i pomoǎu [MENU]-i Globalwi Favoritew . 19. Favorite boje Pomoǎu ove funkcije moguǎe je kreirati listu od 10 najǏeÝǎe koriÝǎenih boja i jednostavno pozivati bilo koju od njih. Ako äelite memorisati neku drugu boju.) 2. Pritisnite i zadräite pritisnut [FAVORITE] taster i pritisnite jedan od TONE tastera [0]~[9] kako bi memorisali prethodno izabranu boju na äeljeni favorite memorijsku lokaciju [0]~[9]. Pregled liste Favorite boja 1. 21 . Pritisnite neki TONE taster [0]~[9] kako biste izabrali favorite zvuk instrumenta koji äelite koristiti za Upper part. Detaljnije pod naslovom i Pozivanje Favorite bojew da pozovete neku od omiljenih boja. 2. 4. Da biste postavili Favorite boju na Lower part: Pritisnite i zadräite [DUAL] i izaberite jedan od TONE tastera [0]~[9]. izaberite je i ponovite od koraka broj 2.9. Izabrana boja ǎe se trenutno pozvati. Detaljnije po naslovom "Izbor boja zvuka i sviranje na klavijaturi (Upper Part)" (str. NAPOMENA Lista od 10 Favorite boja ǎe biti na raspolaganju i za Lower part. 1. Dok je ugaÝen [FAVORITE] taster izaberite boju koju äelite memorisati. 3. Pobrinite se da je ukljuǏen i osvetljen [FAVORITE] taster. i pozvati ih pritiskom na taster. Pritisnite [FAVORITE] taster da se osvetli. NAPOMENA Lista Favorite boja se automatski snima u globalnu memoriju BK-3. Kreiranje liste Favorite boja Moguǎe je kreirati listu boja (i postavki) koji se Ǐesto koriste u sviranju uäivo. 3. Pozivanje Favorite boje 1.

Snimanje svojih performansa u audio fajl" (str. zavrÝetak ǎe biti jednostavniji ili kompleksniji. Zavisno od toga koji je VARIATION osvetljen. ako je trenutno ide VARIATION [1] pattern. Osim toga moguǎe je izabrati razne varijacije (manje ili viÝe kompleksne aranämane) za aktivni ritam.) [START/STOP] / [4/. ritam svira [1]. Za razliku od ritam maÝine ritmovi kod BK-3 imaju ne samo ritmiǏki deo (bubnjeve i perkusiju) nego i melodijsku pratnju. Na primer. Pritiskom na [START/STOP]/[ 4 / . Na kraju fraze. Ako u toku playbacka ritma pritisnete ENDING taster ([START/STOP]/[ 4/. 22 . BK-3 poseduje 250 internih ritmova podeljenih u 5 grupa (pogledajte RHYTHM FAMILY sekciju na prednjem panelu). bas i äiǏani instrumenti. O ritmovima BK-3 generiÝe interaktivne pratnje na osnovu ritma koji se izabere. kao Ýto je klavir. ako je prik lju Ǐ ena i tako postavljena funkcija. VA R I AT I O N Ako je osvetljen VARIATION [1] taster. S y n c Svetli zeleno Start/Stop ‰ UgaÝen [SYNC START] indikator Svetli crveno ObjaÝnjenje Ritam se startuje sviranjem note ili akorda. Intro i Ending fraze se reprodukuju samo jednom. pritiskom na [4] neǎe se odmah ukljuǏiti taj pattern.videti pod naslovom "16. indikator ovog tastera je crvene boje na prvoj dobi svakog takta i zelene na ostalim. ] tasterom ili pedalom. [2]. Ritam se startuje sviranjem note ili akorda.10. BK-3 ǎe startovati zavrÝnu frazu (i Endingw ) na poǏetku sledeǎeg takta. Ako se pritisne nekoliko puta moguǎe je izabrati jednu od sledeǎih opcija: Funkcija Sync Start Poslednja strofa (jednostavna pratnja). Kraj pesme Ako je osvetljen [AUTO FILL IN] taster BK-3 ǎe odsvirati prelaz pre prelaska na novi VARIATION pattern.) [SYNC START] / [ < ] ENDING Raspoloäivi patterni ritmova se mogu koristiti na sledeǎi naǏin: PoǏetak pesme Prva strofa (jednostavna pratnja). Ovaj taster ukljuǏuje i iskljuǏuje i Sync Startw ili i Sync Start/Stopw funkciju. Prvi refren (bogatija pratnja). Svaki ritam je standardna pratnja za dati muziǏki äanr. Zavisno od toga koji je VARIATION osvetljen. [4] jednostavnu pratnju (obiǏno sa manje instrumenata). NAPOMENA Iako se Ǐetiri varijacije songa mogu ponavljati unedogled dok se ne zaustavi reprodukcija ritma. ] se zaustavlja ritam. Ritam se mora startovati i zaustaviti [STAR T/STOP]/[ 4/. Prvo ǎe se odsvirati popuna kako bi najavila novi deo pesme. INTRO Ako se uk ljuǏi ovaj taster i pritisne [START/STOP]/[4/. Ostali VARIATION tasteri omoguǎuju koriÝǎenje sve kompleksnije pratnje. ] tastere ǎe treperiti). playbacl se zaustavlja. Zaustavlja se otpuÝtanjem svih dirki. gitara. Pogledajte sledeǎu funkciju. U ovoj sekciji ǎemo objasniti kako se koriste pratnje kod BK-3 KoriÝǎenje ritmova Interaktivni aspekt ritmova je u tome da se moäe menjati tonalitet pratnje jednostavnim sviranjem razliǏitih nota ili akorda. Dok ide ritam. NAPOMENA Moguǎe je i startovati i zaustaviti reprodukciju ritma jednostavnim sviranjem na klavijaturi. 41. BK-3 ima nekoliko tastera za tu namenu. (Start/ Stop funkcija se moäe postaviti i na opcionu pedalu. ] Struktura ritamskih pratnji Svaki ritam se sastoji od nekoliko patterna koji se mogu reprodukovati pomoǎu sledeǎih tastera: Taster ObjaÝnjenje Ovaj taster omoguǎuje da se startuje i zaustavi reprodukcija ritma. sve do broja 4 koji koristi najkompleksniju.] reprodukcija ritma poǏinje sa uvodom. Sviranje sa automatskom pratnjom BK-3 poseduje i funkciju koja automatski reprodukuje pratnju i koja se naziva "ritam". Melodijska pratnja izabranog ritma sledi akorde koji se sviraju na klavijaturi. uvod ǎe biti jednostavniji ili kompleksniji. Moguǎe je snimiti i sviranje i pratnju . [3].

VARIATION [1], [2], [3], [4]

[ENDING] / [ 8]

Ovi tasteri se koriste za izbor kompleksnosti (broja partova) aranämana: [VARIATION] ObjaÝnjenje [1] [2] [3] [4] Najjednostavniji pattern pratnje. Dobar izbor za prvi deo pesme koju svirate. MalǏice kompleksniji pattern koji moäda äelite koristiti za naredne strofe. Ovaj pattern je odliǏan za prvi refren Ovo je najkompleksniji aranäman. Razmotrite ga za prelaz ili za zavrÝne refrene u pesmi.

Ovaj taster omoguǎuje da se pesma zavrÝi sa odgovarajuǎim zavrÝnim delom, ako ne äelite da se jednostavno zaustavi. PonaÝanje zavrÝnog patterna zavisi od trenutka kad se pritisne [ENDING] taster: [ENDING] ObjaÝnjenje

Ako se pritisne pre Indikator ǎe se osvetliti. Kad se startuje ritam, startovanja ritma BK-3 ǎe prvo odsvirati zavrÝetak. Na kraju fraze, playback se zaustavlja. A k o s e p r i t i s n e Indikator treperi kako bi dao do znanja da ǎe tokom reprodukcije ENDING pattern poǏeti na poǏetku sledeǎeg ritma takta. Kad se zavrÝi fraza, ritam se zaustavlja. Na raspolaganju su zapravo 4 razliǏita ENDING patterna koji se mogu izabrati pomoǎu VARIATION [1], [2], [3] i [4] tastera. VARIATION tasteri, kao Ýto smo veǎ pomenuli, odreê uju kompleksnost aranämana.

NAPOMENA
VARIATION patterni se ponavljaju (reprodukuju iznova) dok se ne izabere drugi pattern ili zaustavi ritam.

[INTRO] / [ 7 ]

[BASS INV]

Odreê uje uvod koji se obiǏno koristi na poǏetku pesme. Moguǎe je koristiti ga i u drugim delovima songa. PonaÝanje intro patterna zavisi od trenutka kad se pritisne [INTRO] taster: [INTRO] ObjaÝnjenje

Ako se pritisne pre Indikator ǎe se osvetliti. Kad se startuje ritam, startovanja ritma BK-3 ǎe prvo odsvirati uvod. (Ovaj deo se svira samo jednom). A k o s e p r i t i s n e Indikator treperi kako bi dao do znanja da ǎe tokom reprodukcije INTRO pattern poǏeti na poǏetku sledeǎeg ritma takta. Kad se zavrÝi intro, BK-3 se vraǎa u prethodno izabrani VARIATION pattern.

Ovim tasterom se ukjluǏuje i iskljuǏuje Bass Inversion funkcija. Ako ovaj taster nije ukljuǏen ritamski bas part uvek svira osnovu nota ili akorda. Primer : ako svirate akord koji se sastoji od C, E i G nota (koje se prepoznaju kao C-Dur akord), bas part svira C. Ako je ukljuǏen [BASS INV] taster i istoimena funkcije, bas part ritma koristi najniäe note akorda koje svirate. Primer: ako svirate akord koji se sastoji od E, G i C nota (i dalje je C-Dur), bas part svira E. Ova funkcija omoguǎuje viÝe umetniǏki utisak.

Na raspolaganju su zapravo 4 razliǏita INTRO patterna koji se mogu izabrati pomoǎu VARIATION [1], [2], [3] i [4] tastera. VARIATION tasteri, kao Ýto smo veǎ pomenuli, odreê uju kompleksnost intro aranämana.

23

[AUTO FILL IN]

2. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera bira se drugi ritam iz liste. Ritam koji ste izabrali je prikazan inverzno. 3. Moguǎe je i pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera pomeriti kursor u listi i pritiskom na [ENTER] izabrati ritam na kojem se nalazi kursor. U tom sluǏaju se ritam poziva kad pritisnete [ENTER] taster. 4. Ako äelite izabrati ritam iz druge grupe, pritisnite neki drugi Rhytm taster i ponovite korak 2. 5. Pritiskom na [EXIT] se izlazi iz stranice za izbor ritmova.

NAPOMENA
Ritam se moäe izabrati i jednostavim pritiskom [NUMERIC] tastera i ukucavanjem njegovog broja (str. 20).

Reprodukcija ritmova
Ako je osvetljen [AUTO FILL IN] taster BK-3 ǎe odsvirati prelaz pre prelaska na novi VARIATION pattern. Primer: ako je u toku VARIATION [1] pattern, pritiskom na [4] taster se neǎe odmah startovati taj pattern, nego ǎe se prvo odsvirati popuna kako bi se najavio novi deo pesme. NAPOMENA Trajanje popuna se moäe po potrebi prepoloviti. Detaljnije pod naslovom i Fill In Half Bar w(str. 49). Reprodukciju je moguǎe ubrzati ili usporiti u toku popune. Detaljnije pod naslovom i Fill Ritardandow (str. 49). 1. Postavite [VOLUME] potenciometar u poloäaj za razumni nivo jaǏine zvuka (oko 1/4).

Izbor ritmova
1. Za izbor grupe ritmova pritisnite RHYTHM FAMILY taster.

2. Pritisnite [SPLIT] ako äelite da svirate u Split modu.

NAPOMENA
Ako se dräi pritisnut neki od ovih tastera zakljuǏaǎe se izbor boja, pa se one neǎe menjati kad se izaberu druge Performance memorije. (str. 39) Na ekranu se prikazuje lista ritmova koji su u ovoj grupi. Ako trenutno izabrani ritam spada u grupu koju ste izabrali, njegov naziv se prikazuje inverzno i indikator tastera koji ste pritisnuli se osvetli:

NAPOMENA
Standardno je taǏka podele klavijature dirka br 60 (C4). Moguǎe je postaviti i na drugu lokaciju. Videti pod naslovom (i Split Pointw (str. 47). 3. Izaberite ritam koji äelite koristiti. 4. Pritisnite VARIATION [1], [2], [3] ili [4] taster da izaberete kompleksnost patterna za strofe. Na primer pritisnite VARIATION [2]. Ako pritisnete drugi RHYTHM FAMILY taster, na ekranu se prikazuje poǏetak izabrane liste (ali se indikator te grupe ne pali):

24

5. Pritisnite [INTRO] / [ 7 ] taster (on ǎe se osvetliti) da bi se startovao ritam sa uvodom.

11. UkljuǏite [AUTO FILL IN] taster (osvetliǎe se).

6. Pritisnite VARIATION [1], [2], [3] ili [4] taster da izaberete kompleksnost INTRO patterna.

To znaǏi da ako izaberete drugi VARIATION pattern BK-3 ǎe svirati prelaz (fill-in) pre nego Ýto preê e na novi pattern. 12. Pritisnite VARIATION [1], [2], [3] ili [4] taster da izaberete kompleksnost patterna. Ako pritisnete taster pre poslednjeg beata trenutnog takta, popuna ǎe odmah startovati i trajaǎe do kraja trenutnog takta, kad ǎe poǏeti novoizabrani VARIATION pattern. Ako pritisnete äeljeni VARIATION taster na poslednjem beatu takta, popuna ǎe startovati na poǏetku sledeǎeg takta i trajati ceo takt. Tek tada ǎe BK-3 startovati novo izabrani VARIATION pattern. 13. Ako je potrebno moguǎe je izmeniti tempo ritma: PritisniteTEMPO [3 ] ili [4 ] taster kako bi usporili ili ubrzali tempo Pritisnite [TAP TEMPO] taster bar tri puta u tempu koji äelite postaviti. BK-3 ǎe izraǏunati intervale izmeê u pritisaka i postaviti odgovarajuǎi tempo.

NAPOMENA
Na primer pritisnite VARIATION [3]. VARIATION taster pritisnut u koraku broj 6 se osvetli i VARIATION taster pritisnut u koraku br 4. treperi kako bi prikazao kompleksnost stihova koja ǎe se reprodukovati na kraju Intro patterna. 7. Svirajte akord na klavijaturi. 8. Na poǏetnom ekranu ǎe biti prikazan naziv poslednjeg akorda kojeg je BK-3 prepoznao: Istovremeno pritisnite TEMPO [3 ] i [ 4] tastere (i STANDARDw ) kako bi se vratili u standardni tempo ritma. MALE CAKE Moguǎe je duäim pritiskom na [TAP TEMPO] taster zakljuǏati tempo (str. 39). 14. Pritiskom na [ENDING] / [ 8 ] taster se zavrÝava playback ritma sa odgovarajuǎim zavrÝetkom.

9. Pritiskom na [START/STOP]/[4/;] taster startujete reprodukciju ritma. [START/STOP]/[4/; ] indikator se osvetli i BK-3 startuje reprodukciju uvodne fraze.

Moguǎe je i zaustaviti reprodukciju jednostavnim pritiskom na [START/STOP]/ [ 4/;] taster ili otpuÝtanjem svih dirki. Videti pod i [SYNC START] / [ + ]w (str. 22). Dok je zaustavljen ritam ili song, [TAP TEMPO] treperi da bi prikazao trenutni tempo.

10. Svirajte razliǏite akorde na klavijaturi i sluÝajte kako utiǏu na ritam.

25

Pritisnite TONE taster koji odgovara äeljenoj ONE TOUCH memoriji ([1]~[4]). NAPOMENA BK-3 poseduje i funkciju koja omoguǎuje da se neke postavke ne menjaju kad se izabere nova ONE TOUCH memorija. 6. ONE TOUCH funkcija je iskljuǏena. 24). TONE taster ǎe prestati da treperi. Izaberite äeljeni ritam. Pritisnite drugi TONE [1]~[4] taster kako bi se pozvala odgovarajuǎa ONE TOUCH memorija.) Sada je moguǎe izabrati druge boje za sviranje bez izlaska iz ONE TOUCH funkcije (ako je i dalje ukljuǏena). Detaljnije pod naslovom i Izbor ritmovaw (str. 8. [2]. Indikator ǎe poǏeti treperiti skupa sa druga triTONE tastera. One Touch memorije: Zašto ih koristiti? ONE TOUCH memorije pomaäu pri izboru boja za real-time partove koji odgovaraju trenutnom ritmu. Startujte ritam. 51). 7. Ako je nakon i ONE TOUCHwpolja crtica (i ow ). [3] i [4] ǎe treperiti. IskljuǏivanje 'OneTouch' funkcije 1. 2. Pritisnite [ONE TOUCH] taster da izaê ete iz modusa u kojem se biraju ONE TOUCH memorije. Svirajte melodiju na klavijaturi. Na poǏetnoj stranici na ekranu ǎe se prikazati i OT --w (ili broj poslednje izabrane ONE TOUCH memorije). itd. (samo ǎe indikator odgovarajuǎe poslednje izabrane grupe boja biti osvetljen. kao Ýto su tempo. 5. 2. dok indikatori ostala tri tastera i dalje trepere. 24). Da bi se iskljuǏila ONE TOUCH funkcija i vratilo na boje koje su bile izabrane pre aktiviranja te funkcije. Indikator tastera koji pritisnete se osvetli. U suprotnom ǎe BK-3 automatski pozvati poslednje izabranu ONE TOUCH memoriju. Novoizabrana ONE TOUCH memorija je pozvala drugu boju zvuka za melodijski part. Svirajte ponovo melodiju na klavijaturi. 26 . Imajte na umu da ONE TOUCH funkcija poziva i ostale postavke. pritisnite TONE [1]~[4] taster Ǐiji indikator je osvetljen.11. Kako prepoznati da li je iskljuǏena ili ukljuǏena ONE TOUCH funkcija? Ako na poǏetnoj stranici nakon i ONE TOUCHw polja piÝe i neki broj (1~4). Detaljnije pod naslovom i Reprodukcija ritmovaw (str. OneTouch (1) ON Ako niste izabrali nijednu ONE TOUCH memoriju od ukljuǏivanja BK-3 indikatoriTONE tastera [1]. ONE TOUCH funkcija je ukljuǏena. Na raspolaganju su 4 One Touch memorije po ritmu. 4. 3. Sada pritisnite neki drugiTONE ([1]~[4]) taster. UkljuǏite [ONE TOUCH] taster (indikator ǎe mu se osvetliti). Videti pod naslovom i OneTouch Holdw (str. Izaberite "OneTouch" 1. Izbor boja za real-time partove kao i ostale postavke se menjaju u skladu sa novoizabranom ONE TOUCH memorijom. INTRO/ENDING. OneTouch OFF IndikatoriTONE tastera [1]~[4] ǎe treperiti.

46). 43). 'Performance Edit'-'Tone Part Mfx' (str. NAPOMENA Poruka ǎe se prikazati samo prvi put kad pritisnete [WRITE] nakon editovanja ONE TOUCH memorije. 'Performance Edit'-'Arranger Setting' (str.) MALE CAKE Çeljenu ONE TOUCH memoriju moäete izabrati i pritiskom na [ONE TOUCH] taster i zatim na jedan odTONE tastera koji trepere. 48). 3. 7. (ovde je izabrana ONE TOUCH memorija broj 2. [2]. [INC] i [DEC] tastera izaberite ONE TOUCH memoriju koju äelite izmeniti i potvrdite izbor [ENTER] tasterom. [3]. NAPOMENA Paäljivo ali odluǏno stavite USB memoriju u slot. Da snimite izmene ONE TOUCH memorije koristite [INC] i [DEC] tastere kako bi izabrali i Yesw i pritisnite [ENTER]. Moäete oÝtetiti podatke na ureê aju ili na USB memoriji. Pritisnite [WRITE] taster. 6. 47). Ǝ im izmenite postavke na ekranu ǎe se prikazati upozorenje da se sadräaj izabrane memorije razlikuje od trenutnih postavki (i EDITEDw ): NAPOMENA Nikad nemojte vaditi USB memoriju dok je ureê aj ukljuǏen. Pritisnite i zadräite pritisnut [ONE TOUCH] taster. Sledeǎa operacija snima ritam i njegove nove ONE TOUCH postavke u i My Rhythmsw folder na USB memoriji koja je prikljuǏena u USB MEMORY port. Na ekranu ǎe se prikazati: Àta sve snima OneTouch memory Ova i OneTouch Editw stranica se moäe prikazati i preko menija. Ako se na USB memoriji u i My Rhythmsw folderu veǎ nalazi ritam sa istim nazivomy U tom sluǏaju na ekranu se prikazuje sledeǎa poruka kad se izabere i Yesw i pritisne [ENTER] (vidite gore): 2. Pomoǎu [UP] . Na ekranu ǎe se prikazati: 1.Programiranje svojih ONE TOUCH postavki (One Touch Edit) BK-3 omoguǎuje da se snime sopstvene ONE TOUCH postavke koje mogu biti zgodne ako pravite CUSTOM ritmove koji nemaju i presetsw predodreê ene postavke. Svi osim i KeyTouchi SVI SVI Arranger Zone Type 'Performance Edit'-'Melody Intelligent'(str50 SVI 27 . 'Performance Edit'-Split' (str. Na ekranu ǎe se prikazati i Executingw i zatim i Operation Completew . Na ekranu ǎe se prikazati: Grupa Parametara Parametri VARIATION [1]. PrikljuǏite USB memoriju. 5. [4] [AUTO FILL IN] [INTRO/ENDING] Gornji Panel (status tastera) [SYNC START] [SPLIT] [DUAL] [MELODY INTELL] 'Performance Edit'-'Tone PartView' (str. [DOWN]. 4. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite memoriju gde äelite snimiti nove postavke. Izmenite postavke koje äelite. Nakon par sekundi ǎe se na ekranu prikazati sadräaj USB memorije. v. Ako izaberete i Now i pritisnete [ENTER] vaÝe izmene neǎe biti snimljene. Ova stranica nije bitna u ovom sluǏaju.

1kHz. pogledajte pod i Reprodukcija ritmovaw (str.wav NAPOMENA BK-3 nema internu memoriju gde bi se mogli snimati SMF ili audio fajlovi. Reprodukcija songa ili ritma sa USB memorije Ako ste izabrali ritam. Frekvencija semplovanja: 44. morate prvo izabrati taj folder. Audio fajlovi . a ako je veǎ prikljuǏena pritisnite [USB MEMORY] taster Nakon par sekundi ǎe se na ekranu prikazati sadräaj USB memorije. Priprema BK-3 za reprodukciju sa USB memorije 1.mid (SMF) . PrikljuǏite USB memoriju u BK-3. Novi songovi i ritmovi se mogu kopirati na USB memoriju pomoǎu kompjutera.) 28 . poÝto je naǏin isti kao i za interne ritmove. Izbor songa ili ritma sa USB memorije 1. 24). VBR (varijabilni bit rate) 16-bit linearni. 2. 1. pritsnuti [ENTER] da bi videli sadräaj foldera i zatim izabrati fajl.mp3 NAPOMENA Duäe pritisnite EXIT taster za povratak na poǏetni ekran.1 kHz. Na kompjuteru kopirajte nove songove i ritmove na opcioni USB memorijski stick. Stereo/mono Standard MIDI fajlovi . Vrste fajlova koje BK-3 podräava Extenzija Format Ritmovi . Moäete oÝtetiti podatke na ureê aju ili na USB memoriji.stl 0 ili 1 MPEG-1 Audio Layer 3.12. Moguǎe je izabrati i koristiti ritmove sa USB memorije isto kao da su interni. Bit rate: 32/40/48/56/64/80/96/112/ 128/160/192/224/256/320kbps.kar . pritisnite EXIT taster za povratak na prethodni ekran. [USB MEMORY] taster ǎe se osvetliti kako bi prikazao da ste izabrali fajl sa USB memorije. Korišćenje BK-3 kao USB player U ovoj sekciji ǎemo objasniti kako se reprodukuju MIDI (SMF) i audio fajlovi sa opcione USB memorije. Izaberite song (SMF ili audio fajl) sa USB memorije. NAPOMENA Koristite Rolandovu USB memoriju (M-UF-serije). Frek vencija semplovanja: 44. [ENTER] tasterom izaberite fajl koji äelite uǏitati. Ako je fajl koji vam treba u folderu. BK-3 podräava USB memorije kapaciteta do 2TB. Ikonice na levoj strani fajla oznaǏavaju vrstu fajla: Ikonica ObjaÝnjenje Fajl Ritma SMF fajl mp3 audio fajl Paäljivo ali odluǏno stavite USB memoriju u slot. 28. WAV audio fajl Folder NAPOMENA Nikad nemojte vaditi USB memoriju dok je ureê aj ukljuǏen. Sledeǎe ǎemo prikazati samo kako se reprodukuju songovi koji se nalaze na USB memoriji. 2. Pogledajte pod "Izbor songa ili ritma sa USB memorije" (str. ugraê eni ritmovi. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite fajl koji äelite prikazati ili startovati. Ne mo äemo garantovati performanse bilo koje druge USB memorije. PrikljuǏite USB memoriju. Ako se predomislite i ne äelite pogledati u folder. 3.

Dok ide reprodukcija svongova moäete i dalje pregledati sadräaj USB memorije (na primer da proverite Ýta joÝ ima). Indikator [START/STOP]/[4/. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite song na kojem ǎete poǏeti reprodukciju. pesma moäe zvuǏati Ǐudno. [ENTER] tasterom potvrê ujete izbor.] taster startujete reprodukciju. 2. Pritiskom na [START/STOP] /[4/. NAPOMENA BK-3 ǎe izraǏunati intervale izmeê u pritisaka i postaviti odgovarajuǎi tempo. Ako je potrebno moguǎe je izmeniti tempo songa: PritisniteTEMPO [ 3] ili [ 4 ] taster kako bi usporili ili ubrzali tempo Ubrzano ide napred u songu.) NAPOMENA STL fajlovi koji se eventualno nalaze u izabranom folderu ǎe biti ignorisani kad startujete reprodukciju (vidite ispod). NAPOMENA Ako se tempo postavi preblizu gornje ili donje granice za mp3 ili WAV fajl. Pritiskom na [SYNC START] /[ + ] taster zaustavlja reprodukcija. PrikljuǏite USB memoriju u BK-3.] taster startujete reprodukciju svih songova.] tastera se osvetli i startuje se reprodukcija songa. 4. Zaustavlja reprodukciju songa i omoguǎuje da se vratite na poǏetak trenutnog songa. Kad se ovako zaustavi reprodukcija pozicija u pesmi se vrati na poǏetak. i Play All Songsw funkcija nastavlja da reprodukuje fajlove iz foldera koji ste izabrali u koraku broj 2. 29 . 4. 8. Aktiviranje 'Play All Songs' parametra za USB memoriju Aktiviranje 'Play All Songs' funkcije 1.] tastera ǎe se ugasiti. 5. Ako ste izabrali drugi fajl pri pregledanju (pritiskom na [ENTER] taster). NAPOMENA Istovremeno pritisnite TEMPO [ 3 ] i [ 4 ] tastere (i STANDARDw ) kako bi se vratili u standardni tempo ritma. Prikazaǎe se sledeǎa poruka. Vraǎa song unatrag. 3. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite folder u kojem se nalaze songovi koje äelite presluÝati. (Ova funkcija nije na raspolaganju ako ste izabrali audio fajl (WAV ili mp3). Pritiskom na [SYNC START] /[ + ] taster zaustavlja reprodukcija.2. Pritisnite [TAP TEMPO] taster bar tri puta u tempu koji äelite postaviti.] taster pauzirate reprodukciju ritma. 6. a ako je veǎ prikljuǏena pritisnite [USB MEMORY] taster Nakon par sekundi ǎe se na ekranu prikazati sadräaj USB memorije. Pritiskom na [USB MEMORY] taster aktivirate reprodukciju izabranog i svih narednih songova. JoÝjednom pritisnite isti taster i nastaviǎe se reprodukcija. Reprodukcija songa se kontroli Ýe slede ǎim tasterima (videti objaÝnjenja): Taster ObjaÝnjenje Startuje i pauzira reprodukciju songa. [ENTER] tasterom izaberite fiolder koji äelite otvoriti. Pritiskom na [START/STOP] /[4/. Indikator [4/. 3. 6. 7. iskljuǏiǎe se i Play All Songsw funkcija. 5. Pritiskom na [START/STOP]/[4/.

KoriÝǎenje 'Track Mute' i 'Center Cancel' funkcije Ovom funkcijom se iskljuǏuju kanali sa ritmom ili melodijom iz izabranog Standard MIDI Fajla (SMF). Song ǎe se ponovo reprodukovati na standardni naǏin. Pritiskom na VARIATION [3] taster aktivirate loop. VARIATION [3] taster treperi tako da prikaäe da je postavljena pozicija. Izaberite song koji äelite. Ponovo pritisnite [USB MEMORY] taster da iskljuǏite 'Play All Songs' funkciju. Pritiskom na [START/STOP] /[4/. do kraja.] taster startujete reprodukciju. 7. 8. Ovim se ne briÝu pozicije za lupovanje. Izaberite song (SMF ili audio) ili ritam. Pogledajte pod "Izbor songa ili ritma sa USB memorije" (str.IskljuǏivanje 'Play All Songs' funkcije Ova funkcija se treba iskljuǏiti kad Vam viÝe ne treba. 4. 30 . Pritisnite [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL) taster (on ǎe se osvetliti). Ponovnim pritiskom na VARIATION [3] taster deaktivirate loop. pritisnite VARIATION [3] taster. VARIATION [4] taster ǎe se osvetliti. 2. Ako na ekranu nije trenutno prikazan sadräaj prikljuǏene USB memorije.) 1. Pasaä koji je prethodno izabran ǎe se stalno ponavljati. To se radi na sledeǎi naǏin: 1.] taster ǎe se startovati samo reprodukcija izabranog songa. 28. 1. NAPOMENA Pozicije markera se briÝu kad startujete reprodukciju drugog songa ili iskljuǏite BK-3. Svetli Loop funkcija (MARK A/B) Loop funkcija se moäe koristiti da se odredi pasaä. Ponovni pritisak na [START/STOP]/[4/. pritisnite [USB MEMORY] taster 2. 6. PodeÝavanje i koriÝǎenje loop pozicija 1. VARIATION [3] i [4] ǎe se ugasiti i pozicije su izbrisane. Evo Ýta ste do sada postavili (samo kao primer): Treperi Svetli 5. Pritiskom na [START/STOP] /[4/. Moäete je i koristiti za veäbanje teÝkih pasaäa. Kada stigne do poǏetka pasaäa koji äelite ponavljati. 28. Nakon izbora WAV ili mp3 audio fajla moguǎe je i sniziti zvuk vokala iz centra stereo zvuǏnog polja (i Center Cancelw ). Da bi ste izbrisali prvu i drugu poziciju markera pritisnite VARIATION [4] taster. Ova funkcija se moäe koristiti i za audio i SMF songove. dok ǎe VARIATION [3] i dalje treperiti. kao Ýto je refren pesme koji ǎe se ponoviti nekoliko puta. PonaÝanje mute funkcije zavisi i od vrste izabranog fajla. Ponovnim pritiskom na VARIATION [3] se vraǎa na poǏetak petlje i aktivira reprodukcija iste. pritisnite VARIATION [4] taster. 3. Pogledajte pod "Izbor songa ili ritma sa USB memorije" (str.) 2. Start i kraj lupovanja su time postavljeni i mogu se koristiti.] taster startujete reprodukciju. Kada stigne do kraja pasaäa koji äelite ponavljati.

[ENTER] tasterom izaberite parametar.i Globalw i Rhythm/SMFTrack Mutew . grafikoni iskljuǏenih partova se ne kreǎu. NAPOMENA Ova funkcija se ne odnosi na audio fajlove. 3. 3. Duäe pritisnite [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL) taster. Kad se startuje reprodukcija. A u d i o Center Cancel Zvuk u centru (melodijski deo zvuka) ǎe se (mp3. Ako ne trebate snimiti postavke. Na taj naǏin se iskljuǏuju i Track Mutew ili i Center Cancelw funkcije. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera se menja vrednost. NAPOMENA Kod nekih pesama nije moguǎe sasvim eliminisati vokale. 6. primetiǎete da su aktivni partovi prikazani pokretnom grafikom koja simulira indikatore nivoa. Ova se funkcija moäe izabrati i pomoǎu menija . Grafikoni iskljuǏenih partova se ne kreǎu. Odgovarajuǎi kanal se ne reprodukuje. 4. Ako äelite snimiti izbor kanala koji ǎe se iskljuǏiti za bilo koji ritam ili SMF fajl pogledajte pod i Save Globalw (str. Izbor kanala ritma ili SMF songa koji se äeli iskljuǏiti Sledeǎa procedura odreê uje koji se kanal Standard MIDI fajla treba iskljuǏiti kad se pritisne [TRACK MUTE] taster. Ponovo pritisnite [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL) taster (on ǎe se ugasiti).[MENU] . Izaberite ritam ili song 2. 1. duäe pritisnite [EXIT] taster da bi se vratio prikaz poǏetne stranice. To zavisi od vrste izabranog fajla: Vrsta fajla Rhythm SMF Funkcija Track Mute Track Mute ObjaÝnjenje odre ê eni kanal ritma se isklju Ǐuje (standardno: AC1~AC6). Zavisno od vrste fajla. Pritiskom na [UP] ili [DOWN] taster pomerate kursor na kanal koji äelite iskljuǏiti. primetiǎete da su aktivni partovi prikazani pokretnom grafikom koja simulira indikatore nivoa. Ako se upali [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL) taster. Naziv boje postavljene u tom kanalu se vidi u gornjem levom uglu. Moguǎnosti su: Prikaz na ekranu ObjaÝnjenje niÝta M Odgovarajuǎi kanal se reprodukuje. 53). na ekranu ǎe se prikazatiy ili Kad se startuje reprodukcija. 31 .Wav) utiÝati. Odreê eni kanal Standard MIDI fajla se iskljuǏujei (standardno: channel 4). 5.i Track Mutew ili i Center Cancelw funkcija ǎe se ukljuǏiti.

pa se moäe pripremiti sledeǎi song unapred. Ova funkcija je na raspolaganju Ǐak i kad se reprodukuje neki song ili ritam. pritiskom na [MENU] ǎe se prikazati i USB Memory Edit wstranica na kojoj je moguǎe izabrati i Renamew . Pritiskom na [UP] ili [DOWN] taster pomerate kursor na folder koji äelite izbrisati. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite äeljenu poziciju karaktera pa ga pomoǎu [INC] i [DEC] izmenite. PrikljuǏite USB memoriju u BK-3. Pritiskom na [MENU] taster se prikazuje i USB Memory w stranica. a ako je veǎ prikljuǏena pritisnite [USB MEMORY] taster Nakon par sekundi ǎe se na ekranu prikazati sadräaj USB memorije. BK-3 ǎe pitati da potvrdite : NAPOMENA Dok je prikazan sadräaj USB memorije. Ovim tasterom se briÝe izabrani karakter. 1. 4. [ENTER] tasterom potvrê ujete izbor. a ako je veǎ prikljuǏena pritisnite [USB MEMORY] taster Nakon par sekundi ǎe se na ekranu prikazati sadräaj USB memorije. 32 . 6. Ako ste u koraku 2 izabrali folder. 4. 3. Pritiskom na [MENU] taster se prikazuje i USB Memoryw stranica. 7. Ovim tasterom se ubacuje novi karakter. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite "Rename" i pritisnite [ENTER]. 5. a ako je veǎ prikljuǏena pritisnite [USB MEMORY] taster Nakon par sekundi ǎe se na ekranu prikazati sadräaj USB memorije. Nalaäenje songova i ritmova pomoǎu 'Search' funkcije BK-3 poseduje i Searchwfunkciju koja omoguǎuje da se pretraäuje prikljuǏeni USB memorijski ureê aj za fajlove koje traäite. Operacije sa USB memorijom Izmena naziva fajla ili foldera 1. Na ekranu ǎe se prikazati: Na ekranu ǎe se prikazati: Za povratak u menu duäe pritisnite [EXIT] taster. PrikljuǏite USB memoriju u BK-3. Pomoǎu [INC] ili [DEC] tastera izaberite i YESw(briÝe) ili i NOw(ne briÝe). i Deletew ili i Searchw . PrikljuǏite USB memoriju u BK-3. 3. Dole navedeni tasteri vrÝe sledeǎe operacije: Taster ObjaÝnjenje Ovim tasterom se menja izmeê u velikih i malih slova. 6. Brisanje naziva fajla ili foldera 1. Pritiskom na [UP] ili [DOWN] taster pomerate kursor na folder kojem äelite promeniti naziv. Pritisnite [WRITE] taster da potvrdite. 2.13. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite "Delete" i pritisnite [ENTER]. Da kompletirate naziv ponavljajte korak broj 5. Na ekranu ǎe se prikazati: Potvrê ujete sa i YESw a sa i NOw otkazujete. 5. 2.

3. 4. 6. Ako niste sigurni za lokaciju. Pritisnite EXIT taster za izlaz iz liste. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite song ili ritam koji äelite reprodukovati. Ponovite korake (5) i (6) kako biste kompletirali tekst koji äelite naǎi. nemojte izabrati folder kako biste izbegli i Finderw funkciju koja gleda samo u tom folderu. Na ekranu ǎe se prikazati: Prva pozicija karaktera je veǎ izabrana (i Aw ). 8. Pritiskom na [START/STOP] /[4/.2. zatim pritiskom na [ENTER] potvrdite izbor. Ako znate u kojem je folderu fajl. 5. 10. Pritiskom na [MENU] taster se prikazuje i USB Memory Editw stranica. izaberite ga pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera i zatim pritisnite [ENTER]. Ovim tasterom se briÝe izabrani karakter. NAPOMENA i Searchw funkcija nalazi i prikazuje do 100 fajlova. Pritiskom na [UP] ili [DOWN] taster pomerate kursor na karakter koji äelite izmeniti. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera odredite äeljeni karakter. Ovim tasterom se ubacuje novi karakter. 33 . Dole navedeni tasteri vrÝe sledeǎe operacije: Taster ObjaÝnjenje Ovim tasterom se menja izmeê u velikih i malih slova. BK-3 pretraäuje USB memoriju traäeǎi fajlove Ǐiji nazivi imaju u sebi tekst koji ste ubacili i prikazuje Ýta je pronaÝao. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite "Search" i pritisnite [ENTER]. 7. U naslovu se nalazi folder u kojem se nalaze izabrani fajlovi. 9.] taster startujete reprodukciju izabranog songa ili ritma. 11. Pritiskom na [WRITE] startujete pretragu.

Nakon par sekundi ǎe se ugasiti i KEYw prozorǏiǎ. Pritisnite [KEY] taster. transponuje se i reprodukcija ritma. 2. 50). Zavisno od postavki modusa. Ostale važne funkcije U ovoj sekciji predstavljamo ostale Ǐesto koriÝǎene funkcije. NAPOMENA Ako äelite transponovati real-time partove. Pritisnite EXIT taster da biste ga odmah ugasili. Izmena oktave Ova funkcija omoguǎuje transpoziciju Upper i Lower (UPP. LWR) realtime partova u koracima od po jednu oktavu na viÝe ili niäe. Detaljnije pod i Melody Intelligentw postavkew (str. 45). Ovim se dodaje harmonija notama koje svirate. Harmonijska melodija se izvodi na Melody Intelligent partu. Vrednosti tonaliteta -6 ~ 0 ~ +5 (polunote) Ako se i Keyw razlikuje od i 0w . 48). 3. Trenutna vrednost i KEYw parametra (transpozicioni interval) je prikazan I izabran. Na raspolaganju su 18 vrsta harmonije. 1. Pritisnite OCTAVE [-]/[+] taster 34 .Upper (UPP) ili Lower (LWR).i Performance Editw .i Melody Intelligentw ViÝe informacija o Melody Intelligent parametrima se moäe naǎi na strani 50. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera odredite äeljeni tonalitet. Automatski generisane harmonije se zasnivaju na akordima koje koji se sviraju u delu klavijature za prepoznavanje akorda. 48) 1. zakljuǏava se i Key w .'Performance Edit'-'Key' (str. NAPOMENA Ako se dräi pritisnut [KEY] taster. Na ekranu ǎe se prikazati: Transpozicija u drugi tonalitet Ova funkcija omoguǎuje da se transponuje visina zvuka BK-3 u koracima od pola note. 2. Ako äelite izmeniti parametre Melody Intelligent funkcije: 2. Pritisnite [MENU] . Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izebrite äeljeni realtime part . transpozicija se primenjuje na sve sekcije BK-3 ili samo na neke (str. 1. Tonalitet moäete promeniti i pomoǎu [MENU] . Na ekranu ǎe se prikazati: KoriÝǎenje 'Melody Intell(igence)' funkcije Automatska pratnja moäe dodati harmoniju na note koje svirate na Upper partu (UPP).tonalitet. [KEY] indikator je osvetljen. i Octavew vrednosti -4 ~ 0 ~ +4 (polunote) NAPOMENA Tonalitet moäete promeniti i pomoǎu [MENU] -i Performance Editw i Tone PartView w -i Octave Shiftw (str. Pritisnite [MELODY INTELL] taster tako da se osvetli.14. Pomoǎu OCTAVE[-] ili [+] tastera izaberite äeljenu vrednost i Octavew parametra.

Metronom ǎe se zaǏuti Da bi se stopirao. Kad je ukljuǏen metronom ǎe brojati 1 ili 2 takta pre nego Ýto startuje reprodukcija ritma ili SMF songa. Detaljnije pod naslovom i Save Globalw (str. 1/2 ~32/2 Mode Always. Postavke metronoma se mogu izabrati i pomoǎu [MENU] tastera -i Globalw -i Metronomew . NAPOMENA Dok je zaustavljen ritam ili song. AKo ih ne snimite. 1/4 ~ 32/4.. NAPOMENA Metronom se ne moäe koristiti kad se reprodukuju audio fajlovi (mp3 ili WAV). Odreê uju takt metronoma. Ponovnim pritiskom na [MELODY INTELL] taster (ugasiǎe mu se indikator) iskljuǏujete harmonijsku melodiju. Ako ide reprodukcija songa ili ritma. 1 bar. (takt) 1/8 ~ 32/8. Moguǎe je i podesiti tempo i brzinu metronoma. sve izmene se gube kad se iskljuǏi BK-3. Postavke se snimaju u globalnu memoriju BK-3. Play i Alwaysw : Metronome se Ǐuje i kad je zaustavljena reprodukcija. 1. ponovo pritisnite [Metronome] taster. Ova funkcija se ne koristi za audio fajlove. 53). 3. Pritisnite i zadräite pritisnut [METRONOME] taster.Stranicu sa Melody Intelligent parametrima je moguǎe prikazati i duäim pritiskom na [MELODY INTELL] taster. 2 Ovaj parametar omoguǎuje da se bar ukljuǏi (i 1 barwili i 2 barw ) ili iskljuǏi funkcija ubrojavanja. metronom ǎe se Ǐuti u tempu i taktu tog songa. Postavke metronoma Moguǎe je odrediti kad i kako bi se trebao Ǐuti metronom. Count In Off. i Play w : Metronom se Ǐuje samo kad ide reprodukcija ritma ili songa. 1. Pritisnite [Metronome] taster da se osvetli. Parametri metronoma koji se mogu podeÝavati su: Parametar Volume Vrednosti 0~127 ObjaÝnjenje Odreê uje jaǏinu zvuka metronoma KoriÝǎenje Metronoma Moguǎe je svirati uz zvuk metronoma. Time Signature 1/16 ~ 32/16. Na ekranu ǎe se prikazati: 35 . [TAP TEMPO] treperi da bi prikazao trenutni tempo.

kao Ýto je na primer INTRO/ENDING status. zatim pritiskom na [ENTER] potvrdite izbor. PrikljuǏite USB memoriju. PERFORMANCE [LIST] taster ǎe se osvetliti kako bi dao do znanja da BK3 sada koristi postavke iz izabrane Performance memorije. itd. Performance memorije koje kreirate se snimaju u izabranu i Performance Listuw . 4. (Interne i Music Assistantw i i Factory Songsw liste su uvek prikazane u gornjem redu.) U ovom primeru smo uǏitali i Music Assistantw listu. menjati parametre. Ove liste se ne mogu brisati ni menjati.). BK-3 ǎe prikazati samo i Music Assistantw i i Factory Songsw liste. Pozivanje Performance/'Music Assistant'/'Factory Songs' memorije Evo kako se bira Performance/ i Music Assistant w / i Factory Songsw memorija iz poslednje uǏitane liste. NAPOMENA BK-3 ima jednu Performance Listu koja se naziva i Music Assistantwi drugu koja se zove i Factory Songsw koja ima 5 SMF fajlova.) Na ekranu ǎe se prikazati: Sada je moguǎe izabrati Performance memoriju (vidite dalji tekst). 2. treǎu za kraj. 43). 36 . Pritisnite PERFORMANCE [LIST] taster. Naravno. jer se ove liste nalaze u internoj memoriji. [ENTER] tasterom potvrê ujete izbor. Ako äelite u Ǐitati drugu Performance Listu ponovo pritisnite PERFORMANCE [LIST] taster. pritisnite PERFORMANCE [LIST] taster i nastavite od koraka broj (3). Naziv te memorije je oznaǏen. Performance Liste Performance/Music Assistant/Factory Songs informacije i Performance List wje lista do 999 Performance memorija. treǎi za ozbiljnu muziku. UǏitavanje Performance/Music Assistant / Factory Songs Liste 1. 2. Pritiskom na [UP] ili [DOWN] taster birate Performance listu koju äelite koristiti. Na taj naǏin se priprema jedan set Performance memorija za na primer svadbe. Da bi se uǏitala druga Performance Lista sa USB memorije. Performance Liste se uvek nalaze na USB memoriji. itd. (u primeru smo izabrali i Music Assistantw listu. Izabrana memorija takoê e pamti ritam ili song koji se moäe startovati na uobiǏajen naǏin ([START/STOP] tasterom. Na taj naǏin je moguǎe i sviratiw sa efektima za razne procesore na primer. drugi za koncerte. Ako na ekranu nije jo Ý prikazana lista Performance/ i Music Assistantw /i Factory Songswmemorija pritisnite PERFORMANCE [LIST] taster. moguǎe je isprogramirati i nekoliko Performance memorija za jedan song. NAPOMENA [LIST] taster menja izmeê u prikaza liste svih Performance memorija i sadräaja trenutno izabrane liste. izabrana varijacija itd. 1. Ako ste veǎ uǏitali Performance listu: Na ekranu se odmah prikazuje lista Performance memorija. NAPOMENA Ako se na USB memoriji ne nalaze Performance Liste ili ako nije ispravno ili uopÝte prikljuǏena USB memroija. Ako äelite koristiti i Music Assistantw ili i Factory Songsw listu ovaj korak je izliÝan. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite memoriju koju äelite koristiti. Izbor kompletne Performance memorije je mnogo bräa stvar nego pozivati jednu po jednu funkciju. Ako joÝniste uǏitali Performance listu: Na ekranu se prikazuju sve liste na USB memoriji. Detaljnije pod i 'Performance Edit' parametersw (str. [SYNC START]. podeÝavati ih itd. Svaka Performance memorija dräi reference na äeljeni ritam ili song i sve postavke koje äelite uǏitati sa ritmom ili songom. Moguǎe je isprogramirati jednu Performance memoriju za prvi deo songa.15. drugu za prelaz. 3.

Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite äeljenu poziciju karaktera pa ga pomoǎu [INC] i [DEC] izmenite. Detaljnije pod naslovom "UǏitavanje Performance/Music Assistant / Factory Songs Liste" (str. 5. ritmova i performansa pomoǎu 'Numeric' funkcije" na strani 20. PrikljuǏite USB memoriju sa najmanje jednom Performance Listom. ponovo pritisnite PERFORMANCE [LIST] taster. pritisnite [EXIT] taster. Brzo nalaäenje Performance memorija Performance memorije se mogu uǏitati i pomoǎu numeriǏkih tastera. Na primer. songa ili poslednje uǏitanog Performansa na postavke koje äelite snimiti u Performans. Pritisnite PERFORMANCE [LIST] taster.Tokom reprodukcije tog ritma ili songa moguǎe je izabrati novu Performance/i Music Assistantw / i Factory Songsw memoriju. Ovim tasterom se ubacuje novi karakter. 4. 4. Ako se äelite vratiti na poǏetnu stranicu. a kreirate novu. izaberite sve postavke koje äelite koristiti u ovom ritmu ili songu. Na ekranu ǎe se prikazati stranica sa sledeǎim opcijama: Funkcija Indikator [WRITE] tastera ǎe treperiti i na ekranu ǎe se prikazati: Rename* Delete* Make New ObjaÝnjenje omoguǎuje promenu naziva izabrane Performance Liste. 5. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite opciju koju äelite i pritisnite [ENTER]. nastavite od koraka broj 6. Na ekranu se prikazuju sve liste na USB memoriji. Pritiskom na [WRITE] taster se prikazuje i Write Performancew stranica. Da kompletirate naziv ponavljajte korak broj 4. Dole navedeni tasteri vrÝe sledeǎe operacije: Taster ObjaÝnjenje Ovim tasterom se menja izmeê u velikih i malih slova. vaÝa nova ǎe biti prva u listi. menjati i Performance Editw postavke itd. Pritisnite [WRITE] taster da potvrdite postavke i dodate novu Performance memoriju. NAPOMENA Ako od ukljuǏivanja BK-3 niste joÝ uǏitali nijednu Performance Listu i pravite novu listu. Omoguǎuje kreiranje nove Performance Liste. Standardno BK-3 postavlja naziv izabranog ritma. 3. 2. Ako se slaäete s tim nazivom. Da bi se vratili na listu memorija. Snimanje svojih postavki u Performance 1. 36) 37 . moguǎe je dodeliti boje real-time partovim. Izaberite ritam ili song 2. BriÝe izabranu Performance Listu. Ostale funkcije Performance Liste 1. Ova memorija se dodaje na kraj trenutno izabrane Performance Liste. [*] Ne moäe se koristiti ako ste izabrali i Music Assistantwili i Factory Songsw liste. ukljuǏiti [INTRO] taster. 3. Pritisnite MENU taster. Ovim tasterom se briÝe izabrani karakter. 3. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera odredite äeljenu listu. 6. Detaljnije mo äete videti po naslovom "Izbor boja.

Na ekranu se na kratko potvrê uje operacija i vraǎa se na stranicu sa svim Performance Listama na USB memoriji. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i YESwda biste izbrisali Performance memoriju (ili i NOw ako ste se predomislili). na ekranu ǎe se prikazati: 3. Ako ste postavili naziv fajla koji veǎ postoji na ekranu ǎe se prikazati sledeǎa poruka: i Please enter a different namew . na ekranu ǎe se prikazati: 1. Izaberite Performance memoriju koju äelite izbrisati iz liste.) Pritisnite [ENTER] taster.Molimo ubacite drugi naziv Delete Performance Bri Ýe izabranu Performance memoriju iz aktivne liste. Da kompletirate naziv ponavljajte korak broj 1. U suprotnom. Pritisnite [MENU] taster da uê ete u Edit mod rada. U tom sluǏaju ako ste sigurni. NAPOMENA Da bi se izabralo i YES ili i NOw mogu se koristiti i [UP] i [DOWN] tasteri 4. Save Performance Snima editovanu listu. Ako se slaäete s tim nazivom. NAPOMENA Da bi se izabralo i YES ili i NOw mogu se koristiti i [UP] i [DOWN] tasteri 5. Ova stranica omoguǎuje kreiranje nove Performance liste Ǐiji naziv BK-3 automatski postavlja. Pritisnite [WRITE] taster da snimite Performance Listu pod novim nazivom. U prvom redu se prikazuje i *w levo od naziva Performance Liste kako bi dao do znanja da je editovana lista Kreiranje nove Performance Liste Ako ste u koraku broj (4) iz i Ostale funkcije Performance Listaw (str. izaberite i YESwda zamenite staru sa novom Performance Listom. zatim pritisnite [ENTER] taster da izbriÝete Performance Listu. Ovim tasterom se briÝe izabrani karakter. nastavite od koraka broj 4. Funkcija ObjaÝnjenje 2. Brisanje Performance Liste Ako ste u koraku broj (4) iz i Ostale funkcije Performance Listaw (str. 2. Na ekranu se na kratko prikaäe potvrda da je Performance memorija izbrisana. [ENTER] tasterom potvrê ujete izbor. Na ekranu se na kratko potvrê uje operacija i vraǎa se na stranicu sa svim Performance Listama na USB memoriji. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i YESw ..Promena naziva Performance Liste U koraku broj (4) iz i Ostale funkcije Performance Listaw gde ste izabrali 'Rename' . 3. Ako ste se predomislili i ipak ne äalite brisati listu. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite äeljenu poziciju karaktera pa ga pomoǎu [INC] i [DEC] izmenite. Na ekranu ǎe se prikazati: 1. Pritiskom na [WRITE] taster kreirate novu Performance Listu. Move Performance Omoguǎuje da se izmeni redosled prikazanih Performance memorija u Performance Listi. 37) 38 . Ako se na USB memoriji veǎ nalaze fajlovi sa nazivom koji ste ubacili. Editovanje Performance memorija i Editw opcija omoguǎuje sledeǎe: Ovim tasterom se ubacuje novi karakter. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite i Delete Performancewi pritisnite [ENTER]. 37) izabrali 'Delete' . na ekranu ǎe se prikazati: izabrali 'Make New List' . (Ako izaberete i NOwvraǎate se na prikaz stranice za menjanje naziva... List Brisanje Performance memorije 1. na ekranu se prikaäe upit koji Vas pita da li je OK da se preko postojeǎe snimi nova Performance Lista. izaberite i NOw . koja je prazna. Taster ObjaÝnjenje Ovim tasterom se menja izmeê u velikih i malih slova.

i Tempow (str. Koji se parametri mogu filtrirati Lista parametara koji se mogu filtrirati: 3. NAPOMENA Da bi se izabralo i YES ili i NOw mogu se koristiti i [UP] i [DOWN] tasteri 5.i Performance Editw . ali ne i za drugu. PremeÝtanje Performansa u listi 1. ZakljuǏava boju pri menjanju performansa. U tom sluǏaju zakljuǏajte boju nakon izbora ove memorije kako bi pri uǏitavanju sledeǎih Performance memorija menjaju sve postavke osim boja koje ste zakljuǏali. 53) snima i parametre zakljuǏavanja. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite i Save Performance Listw i pritisnite [ENTER]. Na ekranu ǎe se prikazati: Parametar Rhythm* Tempo* Tone* Tone Part Split ObjaÝnjenje ZakljuǏava ritam pri menjanju performansa. Prikazaǎe se potvrda da su podaci snimljeni. Filtriranje postavi Performance Memorija (Lock funkcija) BK-3 omoguǎuje da se zakljuǏaju nekoliko postavki kako se ne bi menjali kad se izabere druga Performance memorija. U prvom redu se prikazuje i *w levo od naziva Performance Liste kako bi dao do znanja da je editovana lista Nakon toga moäete izabrati drugu Performance memoriju koju äelite pomeriti i pritiskom na [MENU] taster potvrditi i ponoviti od koraka (3). 51). zakljuǏavanje tempa se odnosi i na ritamsku sekciju. ZakljuǏava tempo pri menjanju performansa. U ovom primeru ǎemo pokazati kako se iskjluǏuju izmene ritma iz izbora Performansa. BK-3 ǎe vas obavestiti da ako äelite saǏuvati izmene morate snimiti istu. Ista procedura (mada sa drugim tasterima) se primenjuje i na tempo (zadräite pritisnut [TAP TEMPO]) i i Keyw kao i na izbor boja (za svaki od real-time partova pojedinaǏno). Key* B a s Inversion ScaleTune ZakljuǏava tonalitet pri menjanju performansa. Pogledajte [MENU] . NAPOMENA Svi filteri se mogu ukljuǏiti i iskljuǏiti pomoǎu i Performance Hold i funkcije (str. NAPOMENA i Save Globalw parametar (str. Detaljnije pod naslovom "Kako se ukljuǏuju i iskljuǏuju filteri direktno preko panela") Detaljnije informacije kako se ovi parametri filtriraju moäete naǎi pod naslovom i Performance Hold i (str. Pritisnite [EXIT] taster. 2. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite Performance memoriju koju äelite premestiti na drugu poziciju u listi.i Arranger Settingw . ZaÝto je korisno filtrirati (Lock funkcijom) Lock funkcijom se kod BK-3 filtriraju podaci koji omoguǎuju da se efikasnije koriste Performance memorije zato Ýto ignoriÝe postavke koje bi bile dobre za jednu pesmu (one za koju ste pripremili Performance memoriju). Evo primera: Pretpostavimo da ste izabrali Performance memoriju koja postavlja neke boje koje äelite zadräati za celu pesmu ili viÝe pesama. 2. Pritisnite MENU taster. [*] Ovi parametri se mogu iskljuǏiti ili ukljuǏiti duäim pritiskom na odgovarajuǎi taster na panelu. Ako niste snimili izmenjenu Performance Listu. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera pomerite izabranu Performance memoriju na äeljenu poziciju i pritisnite [ENTER]. 4.51). Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite i Move Performancewi pritisnite [ENTER]. Da snimite izmenjenu Performance Listu pogledajte pod i Snimanje izmenjene Performance Listew (str. [ENTER] tasterom potvrê ujete izbor. 4. 3. L o w e r Zaklju Ǐava oktavu Lower parta pri menjanju Octave performansa.Ako äelite moäete izbrisati drugu Performance memoriju tako Ýto ponovite postupak od koraka broj (2). Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i YESw da biste snimili na USB memoriju (ili i NOw ako ste se predomislili). ArrType Zaklju Ǐava Arr Type parametar pri menjanju performansa. s ZakljuǏava Bass inversion parametar pri menjanju performansa. Zaklju Ǐava Split . Pritisnite [MENU] taster. 39 . Snimanje izmenjene Performance Liste Kad se prikaäu sve Performance memorije na koje se odnosi izabrana lista moguǎe je: 1.. NAPOMENA Za razliku od ostalih parametara. ZakljuǏava Scale Tune parametar pri menjanju performansa.ta Ǐku podele pri menjanju performansa. 39). Kako se ukljuǏuju i iskljuǏuju filteri direktno preko panela Neki korisni filteri se mogu iskljuǏiti ili ukljuǏiti duäim pritiskom na odgovarajuǎi taster na panelu. Dok je tempo zakljuǏan on se neǎe menjati kad se izabere drugi ritam. ZakljuǏavaTone part pri menjanju performansa. 49) Svaki ritam ima standardni tempo koji se automatski koristi kad ga izaberete.

(Ako ponovite od koraka (2). Startujte ritam. 36) ili ritam (str. 2. 5.: 40 . Ako se u statusu katanǏiǎa prikazuje i RHYTHMw na poǏetnoj stranici. Sledeǎi prozorǏiǎ prikazuje da je iskljuǏena lock funkcija zakljuǏavanja. prozorǏiǎ ǎe prikazati otvoren katanǏiǎ kako bi dao do znanja da je otkljuǏana funkcija. 4. Ponovo duäe pritisnite bilo koji RHYTHM FAMILY taster da bi otkljuǏali i RHYTHMw funkciju. Duäe pritisnite jedan od RHYTHM FAMILY tastera. PrikljuǏite USB memoriju i uǏitajte Performance memoriju sa nje (str. Izaberite drugu Performance memoriju.1. pozivanje drugog Performansa neǎe menjati ritam. 6. 24).) Na poǏetnom ekranu ǎe se prikazati status zakljuǏanosti: 3. Pojaviǎe se i RhythmwprozorǏiǎ sa zakljuǏanom bravicom (vidi levo).

1. Koristite Rolandovu USB memoriju (M-UF-serije). ] taster kako bi zaustavili snimanje ako ste izabrali ritam. Dole navedeni tasteri vrÝe sledeǎe operacije Taster ObjaÝnjenje Ovim tasterom se menja izmeê u velikih i malih slova. NAPOMENA Da biste snimili svoje sviranje potrebna je USB memorija. duäe ga pritisnite dok se ne ugasi. songova i klavijature pomoǎu BALANCE tastera. Ako ne äelite. Na poǏetnom ekranu se prikazuje vreme snimanja: U sluǏaju da äelite. Na kraju snimanja pritisnite [AUDIO REC] ili [START/STOP] / [ 4/. NAPOMENA Ako ste sluǏajno pritisnuli [AUDIO REC] taster. Snimanje je u WAV formatu (ne mp3). Reprodukcija ritma ili songa ǎe se zaustaviti. Pritisnite [AUDIO REC] taster i on ǎe zatreperiti. PrikljuǏite USB memoriju na koju ǎete snimati audio. Pritisnite [START/STOP] /[ 4/. Snima se sve Ýto se svira na klavijaturi. Ovim tasterom se ubacuje novi karakter. Ako ste pak izabrali song. 4. 6. 5. 41 . izaberite i NOwi pritiskom na [ENTER] ǎete se vratiti na stranicu gde moäete menjati naziv. b. Naziv ǎe slediti broj koji se automatski poveǎava Sada moäetey . ubacite novi naziv i pritisnite [WRITE] taster. efekte itd 3. a. c. Tako snimljeni audio fajl se snima u i My Recordingsw folder. Ako se u USB memoriji veǎ nalazi fajl pod istim nazivom. Da kompletirate naziv ponavljajte korake od a. ] taster. izaberite i YESw i pritisnite [ENTER] da zamenite stari novim fajlom (stari ǎe se nepovratno izgubiti). Snimanje performansa u audio fajl BK-3 omoguǎuje da snimite svoje sviranje na USB memoriju. Prikazaǎe se sledeǎa poruka. Ne mo äemo garantovati performanse bilo koje druge USB memorije. i vratite se na poǏetnu stranicu. Ovim tasterom se briÝe izabrani karakter. pritisnite [SYNC START]/[+] taster. Podesite balans izmeê u ritmova. NAPOMENA Predloäeni naziv zavisi od prvog snimljenog fajla. 52). Snimanje Sledeǎa procedura se primenjuje kad je ukljuǏen i Rec Audio Syncw parametar (standardno je ukljuǏen).Snimiti song pod novim nazivom.16. ViÝe informacija o ovom parametru se moäe naǎi pod i Rec Audio Syncw (str. 2. pojaviǎe se upit da li äelite snimiti preko njega: Indikatori [AUDIO REC] i [START/STOP] tastera ǎe se osvetliti i BK-3 startuje reprodukciju izabranog ritma ili songa i poǏinje snimanje. kao i snimanje. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite äeljenu poziciju karaktera pa ga pomoǎu [INC] i [DEC] izmenite. Pripremite sve za snimanje: Izaberite ritam ili song koji äelite koristiti kao pratnju Podesite jaǏinu zvuka. Pritisnite [WRITE] taster (koji treperi) da snimite svoje sviranje pod novim nazivom. Ýto omoguǎuje da se snimi direktno na CD sa kompjutera.

NAPOMENA Audio fajlovi se snimaju u i My Recordingsw folder u USB memoriji.i Globali . 52) 42 . ] taster startujete reprodukciju snimljenog. PresluÝavanje snimljenog 1.i Utilityw . 52). Pritisnite [EXIT] taster.i Globali . Na ekranu ǎe se prikazati: Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i YESw . [MENU] . jednostavno ga nemojte snimiti a. Ako je snimljeni materijal preglasan ili pretih moäda ǎete hteti izmeniti vrednost i Rec Audio Levelw parametra.i Rec Audio Levelw (str. . Pritiskom na [START/STOP] /[ 4/. zatim pritisnite [ENTER] taster da izbriÝete snimljeno.i Utilityw . [MENU] .i Rec Audio Syncw (str. Ako ovde izaberete i NOw vratiǎete se na izbor opcija (a) I (b). Nakon par sekundi ǎe se prikazati poǏetna stranica Tako snimljeni audio fajl se snima u i My Recordingsw folder. Njemu ǎe se automatski dodati broj koji se poveǎava a. Pritisnite [WRITE] taster. NAPOMENA BK-3 poseduje i drugi modus snimanja koji omoguǎuje da se snimanje startuje pre songa koji ste izabrali. -Snimiti song pod nazivom kojeg predloäi BK-3 Predloäeni naziv zavisi od prvog snimljenog fajla.OdluǏite li da neǎete snimiti svoje sviranje Ako niste zadovoljni svojim snimanjem.

Na ekranu ǎe se prikazati postavke izabranog parta.) SMF Makeup Ove funkcije omoguǎuju da se edituje izabrani ritam ili alati SMF song na intuitivan. 47). Osnovna procedura 1. 60). Rhythm Parts U ovoj grupi su svi parametri ritamskih partova (str. Ako se u USB MEMORY port BK-3 ubaci wireless USB Adapter (WNA1100-RL. str. 3. izabranog ritma. 43). Pritisnite [MENU] taster i on ǎe zatreperiti. Detaljnije i Navigacija izmeê u prozora i postavljanje vrednosti parametaraw (str. 43). Izaberite i Internal Lyricsw grupu (pogledajte pod i Osnovna proceduraw ) 3. 50). Interni tekstovi BK-3 moäe prikazati tekstove standardnih MIDI ili mp3 fajlova na ekranu. 1. Pritiskom na [ENTER] taster se prikazuje ekranska stranica na kojoj se edituju parametri izabrane grupe ili izvrÝava izabrana komanda. 47). Parametar Tone ObjaÝnjenje Broj boja koje se mogu izabrati zavisi od grupe. Detaljnije pod i 'Performance Edit' parametriw (str. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera odredite äeljenu grupu funkcija. 48). Pri izboru boja moguǎe je pritiskom na taster izabrati drugu grupu. 47 S c a l e T u n e Ovaj parametar omoguǎuje da se odredi na koje Switch partove ǎe se odnositi i Scale Tunew postavke i Scale Tune Switchw (str. ScaleTune M e l o d y Omoguǎuje da se postavi i Melody Intelligencew Intelligent funkcija (str. Sve postavke iz ove grupe se snimaju u Performance memoriju. 46). Menu opcije [MENU] taster omoguǎuje da se prikaäu parametri i funkcije koje su na raspolaganju. Pogledajte pod "Izbor songa ili ritma sa USB memorije" (str. S a v e Default A s Ova funkcija omogu ǎ uje da se snime sve i Performance Editw postavke kao novi standard koji ǎe se uǏitati svaki put kad se startuje BK-3. O n e T o u c h Ova funkcija omoguǎuje da se edituju ONE TOUCH Edit memorije (i snime izmenjene). 27. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite part koji äelite editovati (UPP (Upper). 58). Tone Part Mfx Sadräi parametre efekata klavijature (LWR. Formatiranje Ova funkcija omoguǎuje da se formatira USB memorija USB memorije (str. Ovim parametrom se menja vrsta Ýtima (i Scale Tunew (str. A r r a n g e r Ova grupa funkcija omoguǎuje da se odredi gde i Setting kako ǎe izabrani ritam skenirati note koje se generiÝu na osnovu sviranja na klavijaturi (str. Split Ovaj parametar odreê uje taǏku podele klavijature na kojoj se deli na lower i upper zone. 43 . 60). Na ekranu se prikazuju tekstovi izabranog songa (po 4 linije). Izaberite i postavite äeljene parametre. Ova stranica se moäe prikazati duäim pritiskom na [MELODY INTELL] taster. Duäe pritisnite EXIT taster za povratak na poǏetni ekran.i Performance Editw i Tone PartView w . 50). Detaljnije pod "Programiranje svojih ONE TOUCH postavki (One Touch Edit)" (Str. KEY Omogu ǎ uje transponovanje celog B K-3 u polunotama na viÝe ili niäe (str. Na ekranu ǎe se prikazati: 4. MIDI Wireless Ova grupa funkcija omoguǎuje da se edituju MIDI parametri BK-3 (str. (samo za SMF i mp3 fajlove kod kojih ima takvih podataka. Pritisnite [ENTER] taster. 48).) 2. UǏitajte song sa tekstovima. 18). UPP) (str. Detaljnije pod i 'Global' parametriw (str.) Per formance Ova grupa funkcija omoguǎuje da se izaberu druge Edit boje i efekti za partove klavijature. taǏka podele klavijature itd. logiǏan naǏin bez editovanja MIDI parametara za njih (str. 2. 48). 53). Grupa funkcija ObjaÝnjenje Tone PartView Ovde se edituju postavke vezane za boje (str. Na raspolaganju su sledeǎe grupe: Grupa funkcija ObjaÝnjenje Internal Lyrics Omoguǎuje da se aktivira prikaz tekstova na ekranu BK-3. da se podesi ponaÝanje aranäera. Na raspolaganju su sledeǎi parametri: Tone Omoguǎuje da se izabere druga boja zvuka. 1. Global Ova grupa funkcija sadräi parametre koji se primenjuju na sve sekcije BK-3. 28. Factory Reset Ova funkcija omogu ǎuje da se u Ǐitaju fabri Ǐke postavke BK-3 (str. zasebno se prodaje) moǎi ǎe se koristiti kompatibilne aplikacije (kao Ýto je i Air Recorder w iPhone aplikacija) (str 62). 'Tone PartView' parametri Ova grupa funkcija se moäe izabrati preko [MENU] . 'Performance Edit' parametri Za svaku Performance memoriju se mogu podesiti sledeǎi parametri: 2. LWR (Lower).17.

koliko jako ǎe se efekat primeniti). 1. Omogu ǎuje da se postavi vrednost ako je i Curvew postavljeno na i Fixedw . Mid Freq 200~8000 Hz Mid Gain o15~+15dB Omoguǎuje da se podesi srednja cutoff frekvencija (peaking filter). Eq Part Edit 1. koliko jako ǎe se efekat primeniti). izaberite i 0w . 44 . Ako äelite editovati postavke ekvilajzera morate pritisnuti [ENTER] kako bi prikazali i Eq Edit Partw stranicu stranicu. Ovaj parametar omogu ǎuje da se postavi najmanja snaga koja ǎe proizvesti zvuk. Klavijatura odgovara na jaǏinu pritiska. Ǝ ak i male varijacije u pritisku na L o w . Parametar Vrednost Refverb Send 0~127 Chorus Send Ovim parametrom se postavlja jaǏina chorusa (tj. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera odredite äeljenu vrednost. Ako äelite editovati ove postavke morate pritisnuti [ENTER] kako bi prikazali i KeyTouchw stranicu. 18). High Freq 1500 Hz. (Ovo je standardno pode Ýavanje. 4000 Hz. Ovim parametrom se menja ja Ǐina izabranih srednjih frekvencija. 6000 Hz. ekspresivnost. i L63wznaǏi potpuno levo. Pozitivne vrednosti pojaǏavaju jaǏinu zvuka u tom f re k ve nt n o m o p s e g u. 12000 Hz High Gain o15~+15 dB Ovim parametrom se menja ja Ǐina izabranih visokih frekvencija. Reverb Send Ovim parametrom se postavlja jaǏina reverba (tj. 3. 2. ali je maksimalnu jaǏinu zvuka lakÝe postiǎi nego ako je visoka osetljivost i highw . 2. i R63wsasvim desno. KeyTouch (osetljivost) Klavijatura BK-3 je osetljiva na jaǏinu pritiska. Parametar Vrednost Volume 0~127 Na raspolaganju su sledeǎi parametri: Parametar Vrednost ObjaÝnjenje Curve H i g h .Volume PodeÝava jaǏinu zvuka parta Ako se postavi i 0w part se neǎe Ǐuti. Parametar Panpot Vrednost L63~0~R63 [*] Ovaj parametar se moäe editovati samo ako je i Curvewparametar i Fixedw . 2000 Hz. i Fixedw : Ovu vrednost parametra izaberite ako äelite da sve note imaju istu vrednost velocity parametra. Omoguǎuje da se podesi gornja cutoff 3000 Hz. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite äeljeni parametar. dirke ǎe proizvesti Ǐujne razlike. Detaljnije pod naslovom i Navigacija izmeê u prozora i postavljanje vrednosti parametaraw(str. 8000 Hz. Meê utim da Fixed* biste postigli maksimalnu jaǏinu zvuka. frekvencija (shelving filter). Parametar Chorus Send Vrednost 0~127 MinValue 1~127 MaxValue 1~127 F i x e d 1~127 value* Panpot: Ovim parametrom se menja stereo pozicija izabranog parta klavijature. Izaberite i postavite äeljene parametre. Ovaj parametar omogu ǎuje da se postavi najveǎa snaga koja ǎe proizvesti zvuk. Ako se izabere ova vrednost moǎi ǎe se podesiti koja ǎe biti vrednost velocity parametra u i Fixed valuew polju. dirke se moraju pritisnuti dosta snaäno.) i Loww : Ova vrednost se koristi ako ste navikli svirati elektriǏne orgulje il iako ne äelite da se razlika u pritiskanju dirki oslikava u jaǏini zvuka. i Mediumw : Srednja osetljivost. On ObjaÝnjenje Ovaj parametar ukljuǏuje i iskljuǏuje ekvilajzer. Ako äelite da je zvuk u centru. pa je moguǎe kontrolisati boju i jaǏinu zvuka klavijature varijacijama u jaǏini pritiska na dirke. n e g at i v n e smanjuju. i Highw : Ova vrednost je za maksimalnu Medium. Na raspolaganju su sledeǎi parametri: Parametar Vrednost Switch Off.

(CC01) Parametar Vrednost Modulation Assign Auto. Off Bend Range Ovaj parametar postavlja interval. i Off w . "mutniji". Parametar Bender Range Vrednost 0~+24 i Autow znaǏi da ǎe odreê eni part samo reagovati na Hold singale ako je postavljen za desnu ruku ili celu klavijaturu. Parametar Vrednost Portamento Mode Poly. ViÝa vrednost znaǏi sporiji prelaz. i Onw znaǏi da ǎe odreê eni part uvek reagovati na Hold singale Ǐak i ako je postavljen za levu ruku. Àto je negativnija vrednost ovog parametra manje visokih frekvencija ǎe se Ǐuti i zvuk ǎe biti mekÝi. On i Auto w : K lavijatura reaguje samo na levo . On. 360 Hz. i Off w : Klavijatura ne povlaǏenje BENDER/MODULATION ruǏice ka sebi.partovi koje moäete svirati levom rukom nakon izbora split taǏke neǎe reagovati na modulation signale. 300 Hz. i Onw : Klavijatura uvek reaguje na povlaǏenje BENDER/MODULATION ruǏice ka sebi. Manje vrednosti znaǏe da se utiǏe i na frekvencije ispod i iznad te vrednosti. Modulation Assign Ovaj parametar omoguǎuje da se odredi kako ǎe odreê eni part reagovati na Modulation signale. veǎ postepeno pri prelazu sa jedne note na drugu. frekvencija (shelving filter). Drugim reǏima .0. Pozitivne vrednosti znaǏe da ǎe se viÝe visokih frekvencija propustiti pa ǎe rezultantni zvuk zvuǏati "vedrije". Za delove koji ne treba da se obraê uju ovim efektima postavite i Off w . Parametar Vrednost PortamentoTime 0~127 0. Off i Autow : Klavijatura reaguje samo na povlaǏenje BENDER/MODULATION ruǏice kad nije podeljena klavijatura. Parametar CoarseTune Vrednost o24~0~+24 Cut Off Ovaj parametar omoguǎuje da se izabrani zvuk "zamuti" ili "razvedri". 4. Low Freq Low Gain Bender Assign Ovaj parametar omoguǎuje da se odredi kako ǎe odreê eni part reagovati na Pitch Bend signale. tj vrednosti koje ǎe se koristiti ako se BENDER/MODULATION ruǏica gurne maksimalno levo ili desno. znaǏi da part neǎe reagovati na Hold signale.5. Mono i Poly w omoguǎuje da se na izabranom partu mogu svirati i akordi i Monow znaǏi da se mogu svirati samo po jedna nota u jednom trenutku Ovaj mod se obiǏno koristi za sviranje zvuka trube ili duvaǏkih instrumenata na prirodniji naǏin.0.partovi koje moäete svirati levom rukom nakon izbora split taǏke neǎe reagovati na pitch bend signale. 150 Hz. On. Omoguǎuje da se podesi donja cutoff 180Hz. Parametar FineTune Vrednost o100~0~+100 Portamento Mode Izabrani part je moguǎe postaviti u mono mod. Parametar Mfx Vrednost Off. 2.0 i Mid Frequency wpojasa koji äelite pojaǏati ili filtrirati. Parametar Hold Pedal Vrednost Auto. i O nw : Klavijatura uvek reaguje na levo-desno kretanje BENDER/MODULATION ruǏice. Karakteristike low-pass filtera Vrednost FineTune Menja visinu izabranog parta u koracima od po 1 cent (1/100 polunote). Mfx BK-3 ima jedan multi efekt procesor (i Mfxw ) koji se moäe primeniti na äeljene partove klavijature. Hold Pedal Ovaj parametar omoguǎuje da se odredi da li ǎe i kako damper pedala koja je prikljuǏena na i PEDAL HOLD/SWITCHw prikljuǏak odgovarati na Hold signale (CC64). Octave Shift Omoguǎuje da se transponuje izabrani part klavijature u koracima od po jednu oktavu Parametar Octave Shift Vrednost o4~0~+4 CoarseTune Menja visinu izabranog parta klavijature u koracima od po pola note.600 Hz o15~+15 dB Ovim parametrom se menja jaǏina izabranih niskih frekvencija.Parametar Vrednost Mid Q ObjaÝnjenje PortamentoTime i PortamentowznaǏi da se visina zvuka ne menja na jasno definisani naǏin. Parametar Bender Assign Vrednost Auto. Off 4. i Off w : Klavijatura ne reaguje na levo-desno kretanje BENDER/MODULATION ruǏice. Pritisnite EXIT taster za izlaz iz i Eq Part Editw stranice. Ali ǎe reagovati ako klavijatura nije podeljena. Ovaj parametar se koristi da odredi brzinu prelaza. Drugim reǏima . 90 Hz.desno k reatnje BENDER/MODULATION ruǏice kad nije podeljena klavijatura. Cutoff Frekvencija Frekvencija 45 .0. Ali ǎe reagovati ako klavijatura nije podeljena. 1. Ovim parametrom se odreê uje Ýirina 8. On.

Delay 20 3Tap Delay 21 4Tap Delay 22Time Delay 23 2 Pitch Shifter 24 FBK Pitch 25 Reverb 26 Gate Reverb 27 OD-Chorus 28 OD-Flanger N. Detaljnije pod naslovom i Mfxw(str.Tip Mfx 29 0OD . Parametar Mfx Switch Vrednost Off. NAPOMENA Kod nekih boja negativne vrednosti neǎe proizvesti Ǐujne izmene jer su veǎ programirane vrednosti Cutoff parametra postavljene na minimum. Delay 19 Mod. Duäe dräanje pritisnute dirke ǎe malo uticati na note koje svirate Ǐak i i ako se ovde postavi visoka vrednost Release Ovaj parametar podeÝava vreme za koje ǎe se zvuk smanjiti nakon Ýto se nota otpusti dok se zvuk viÝe ne Ǐuje. VaÝ BK-3 poseduje multi-effects procesor koji se moäe koristiti za obradu bilo kojeg parta klavijature. negativne skraǎuju Parametar Vibrato Delay Vrednost o64~+63 NAPOMENA Neki od naziva su na ekranu prikazani skraǎeno 46 . negativne smanjuju. Moäe uticati na filter i rezonanciju.NAPOMENA Kod nekih boja pozitivne vrednosti neǎe proizvesti Ǐujne izmene jer su ve ǎ programirane vrednosti Cutoff parametra postavljene na maksimum. Cutoff frekvencija ǎe se padati u skladu sa ovom vrednoÝǎu.Tip Mfx 1Thru 2 Stereo EQ 3 Overdrive 4 Distortion 5 Phaser 6 Spectrum 7 Enhancer 8 AutoWah 9 Rotary 10 Compressor 11 Limiter 12 Hexa-Chorus 13Trem Chorus 14 Space-D 15 St. Parametar Vibrato Rate Vrednost o64~+63 Vibrato Depth Odreê uje jaǏinu modulacije visine zvuka Pozitivne (+) vrednosti naglaÝavaju "treperenje" zvuka. Parametar Attack Vrednost o64~+63 MfxType BK-3 ima 84 multi efekta. Flanger 17 Step Flanger 18 St. Parametar Vibrato Depth Vrednost o64~+63 Vibrato Delay Ovaj parametar podeÝava vreme za koje ǎe poǏeti vibrato efekat. Parametar Decay Vrednost o64~+63 NAPOMENA Perkusione boje obiǏno imaju sustain nivo i 0w . Pozitivne (+) vrednosti ubrzavaju modulaciju visine a negativne (o) usporavaju. Parametar C1 Vrednost 0~127 Resonance: Kad se poveǎa vrednost Resonance parametra visoke frekvencije u regionu cutoff frekvencije ǎe se pojaǏati kreirajuǎi zvuk jakog karaktera.Delay 33 EH. Ovaj parametar odreê uje tip efekta Na raspolaganju su N. Pozitivne vrednosti produäavaju vreme za koje ǎe vibrato poǏeti. Chorus-DLY 37 Flanger.i Performance Editw i Tone Part Mfxw . On Attack (samo za boje) Odreê uje naǏin kako se pojavljuje zvuk.Chorus 34 EH. itd. Parametar Release Vrednost o64~+63 Vibrato Rate Odreê uje brzinu modulacije visine zvuka. 45). U ovoj kategoriji su i zvuci klavira i gitare. od kojih su neki kombinacija dva efekta koji su dodati radi bolje fleksibilnosti primene. St.Flanger 32 DST. Mfx Switch Izaberite i Off w ako ne äelite koristiti Mfx procesor. Parametar Cut Off Vrednost o64~+63 C1 Funkcija ovog parametra zavisi od boje koja je postavljena na izabrani part.Flanger 35 EH. (na raspolaganju su i 2 Mfx procesora za ritmove i songove). menjati semplove orgulja sa brzom ili sporom modulacijom. pa je zvuk agresivniji.Delay 30 DST-Chorus 31 DST. Chorus 16.DLY 38 CHO.Tip Mfx 57 VK Rotary 58 3D Chorus 59 3D Flanger 60 3D Step Flgr 61 Band Chorus 62 Band Flanger 63 Band Step Flg 64 VS Overdrive 65 VS Distortion 66 GT Amp Simul 67 Gate 68 Long Delay 69 Serial Delay 70 MLTTap DLY 71 Reverse DLY 72 Shuffle DLY 73 3D Delay 74 Long DLY 75Tape Echo 76 LoFi Noise 77 LoFi Comp 78 LoFi Radio 79Telephone 80 Phonograph 81 Step Pitch 82 Sympa Reso 83Vib-Od-Rotary 84 Center Canc Decay Ovaj parametar podeÝava vreme koje je potrebno da se jaǏina zvuka i cutoff frekvencija smanje sa najviÝe taǏke attacka do sustain nivoa.Flanger 39 CHO/DLY 40 Flanger/DLY 41 CHO/Flange 42 Isolator 43 Low Boost 44 Super Filter 45 Step Filter 46 Humanizer 47 Speaker Sim 48 Step Phaser 49 MLT Phaser 50 Inf Phaser 51 Ring Modul 52 Step Ring 53Tremolo 54 Auto Pan 55 Step Pan 56 Slicer N.Delay 36. Negativne vrednosti ubrzavaju attack. Parametar Resonance Vrednost o64~+63 'Tone Part MFX' parametri Ova grupa funkcija se moäe izabrati preko [MENU] .

2. On Off.i Performance Editw i Rhythm Partsw . Izaberite i Onwako se i Scale Tunewvrednost (videti ispod) treba primeniti i na Lower part Izaberite i Onwako se i Scale Tunewvrednost (videti ispod) treba primeniti i na partove ritma Volume PodeÝava jaǏinu zvuka izabranog ritamskog parta Ako se postavi i 0w part se neǎe Ǐuti. Split Point Odreê uje taǏku podele klavijature Parametar Split Point Vrednost C#2~B6 'Rhythm Parts' parametri Ova grupa funkcija se moäe izabrati preko [MENU] . Oni omoguǎuju da se odredi da li ǎe se i koliko Mfx signali obraê ivati i Chorus i/ili Reverb efektom. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera odredite äeljenu vrednost. Acc4. Parametar Lower Hold Vrednost Off.Mfx Edit 1. Parametar Volume Vrednost 0~127 Lower Rhythm Off. ScaleTune Switch Ovaj parametar se moäe izabrati iz [MENU] -i Performance Editw . Parametar Solo Vrednost Off. ABass. MALE CAKE Ako se izabere i Split Pointw polje nakon pritiska [ENTER] tastera moguǎe je postaviti taǏku podele jednostavnim pritiskom odgovarajuǎe dirke. Acc2. Acc3. 3. Mute Omoguǎuje da se iskljuǏi zvuk izabranog parta. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite äeljeni parametar. On Izaberite i Onwako se i Scale Tunewvrednost (videti ispod) treba primeniti i na Upper I Melody Intell partove. On SOLO Omoguǎuje da se Ǐuje samo izabrani part. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite äeljeni parametar. On 47 . Prva dva parametra svakog Mfx efekta su i Chorus Sendw(0~127) i i Reverb Sendw (0~127). dok su ostali iskljuǏeni. NAPOMENA Ova stranica se moäe prikazati duäim pritiskom na [SPLIT] taster. Moäe se izabrati preko [MENU] .i Scale Tune Switchw . Na ekranu ǎe se prikazati postavke izabranog parta. On Parametri ove grupe funkcija se primenjuju na osam partova automatske pratnje (tj partova koji se koriste za reprodukciju izabranog ritma). 2. Split Ovaj parametar odreê uje dva parametra klavijature. [INC] or [DEC] tasterima izaberite ritamski part koji äelite editovati (ADrum. Ostali parametri na stranici zavise od izabranog tipa efekta. 1. Lower Hold Omoguǎuje da se odredi Hold funkcija za LWR part. Acc6). Na raspolaganju su sledeǎi parametri: Ako postavite ovaj parametar na i Onw note LWR parta ǎe se Ǐuti dok ne zasvirate druge u levom delu klavijature (Ova funkcija je na raspolaganju dok je osvetljen [SPLIT] taster. Ako äelite editovati postavke efekta morate pritisnuti [ENTER] kako bi prikazali i Mfx Editw stranicu. Parametar Mute Vrednost Off. On Parametar Vrednost ObjaÝnjenje Upper Off. 3. Acc1.i Splitw . Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera odredite äeljenu vrednost. Acc5.i Performance Editw .) Ako ste izabrali i Off wLWR part prestaje da se Ǐuje Ǐim se otpuste sve dirke u levom delu klavijature.

Intelligent.) C note send ~ B Off.) i Song+Keyboardw : I song i klavijatura se transponuju. Ovaj parametar omoguǎuje da se izmeni Ýtim svih nota iz jedne oktave. Song+Keyboard i Songw : Samo se reprodukcija songa transponuje. moguǎe je izabrati i Rightw kako bi se aranäer kontrolisao akordima iz desne polovine klavijature. Raspon levog i desnog dela klavijature zavisi od postavki i Split Pointw parametra (str. transpozicija se primenjuje na sve sekcije BK-3 ili samo na neke (str. Parametar Vrednost ObjaÝnjenje C ~ B (svaka nota -64~0~+63 Menja visinu C ~ B nota u koracima se moäe postaviti od po 1 cent (1/100 polunote). C3. Right. Keyboard. Moguǎe je postaviti i da aranäer koristi drugi deo klavijature za akorde. Parametar Type Vrednost Standard. On note send i Off w : Nota nije raÝtimana. 47). Ýto je korisno za kreiranje orijentalnih Ýtimova. Sviranje samo dve neǎe menjati tonalitet ritma. Iako je i Left w najpopularnija postavke.).i Arranger Settingw .ScaleTune Ovaj parametar se moäe izabrati iz [MENU] -i Performance Editwi ScaleTunew . Transponuje se i ritam koji se reprodukuje. 34) Zone Kad pritisnete [SPLIT] taster. Izaberite i 0 wako ne ǎete transponovati. i Pianist1w : U ovom modu BK-3 prepoznaje samo akorde koji se sastoje od najmanje tri note. Parametri ove grupe funkcija se primenjuju na ceo aran äer i omoguǎuju fino podeÝavanje njegovog ponaÝanja. Detaljnije pod naslovom "Transpozicija u drugi tonalitet" (str. Parametar Zone Vrednost Off.i Performance Editw . Parametar Mode Vrednost Song. ACC1~6) izaberite "Off". Mode Odreê uje koji delovi ǎe se transponovati i Key w parametrom. C2.Whole MALE CAKE Duäim pritiskom na [KEY] taster se ovaj parametar zakljuǏava i spreǏava da se menja kad se izaberu Performance memorije.i Performance Editw . Pianist1. 48 . Parametar Arranger Vrednost Off. i Keyboardw : Samo note koje svirate na klavijaturi se transponuju. Arranger Ako vam je potreban samo perkusioni kanal izabranog ritma. i Onw : Odgovarajuǎa nota je raÝtimana na vrednost koju ste postavili (64~0~+63) 'Arranger Setting' parametri Ova grupa funkcija se moäe izabrati preko [MENU] . 48) Moäe se izabrati preko [MENU] . Ako äelite da aranäer uzima akorde sa cele klavijature (i Wholew ) iskljuǏite [SPLIT] taster. Ako izmenite Ýtim note i Cw ta vrednost se dodaje na ili oduzima od svih C (C1. pojedinaǏno) Vrednost koju odredite se primenjuje na sve note sa istim nazivom. (Ovo se odnosi i na informacije o akordima koje se Ýalju u aranäer. On Key Ova funkcija omoguǎuje da se transponuje visina zvuka BK-3 u koracima od pola note. Svaka vrednost je u polunotama. bez melodijskih kanala (ABass. Parametar Key Vrednost o6~+5 i Standardw : Ovo je standadni naǏin prepoznavanja akorda. izabrani ritamski patter se kontroliÝe akordima koje svirate u levom delu klavijature. Type Vaäan je i izbor kako ǎe se notne informacije prosleê ivati na aranäer. Zavisno od postavki modusa. Left. Easy Key Omoguǎuje da se postavi äeljeni interval transpozicije. itd.i Keyw ili pritiskom na [KEY] taster. (i o50w znaǏi da ǎe note biti naÝtimane na Ǐetvrt note niäe. Pianist2.

Lock a.i Onw . BK-3 omoguǎuje da se reprodukuju i takve neobiǏnosti pomoǎu ove funkcije. Osnovna + bilo koja bela dirka levo od nje. Vrednost i 20%w znaǏi da ǎe se tempo usporiti na q = 80 ili ubrzati na q = 120 i TempoCh CPT w : Ovaj parametar odreê uje koliko dugo ǎe trajati ritardando/accelerando. jedna za Ending patterne i jedna za prelaze (i Fill Ritardandow ). d. 49 . Da bi se koristile ove funkcije moguǎe je postaviti ih na opcionu footswitch pedalu (str. Parametar Fill In Half Bar Vrednost Off. Detaljnije pod naslovom i Save Globalw (str. prepoloviǎe se trajanje popuna koje se sviraju kad je ukljuǏena [AUTO FILL IN] funkcija. BK-3 ǎe svirati prelaz. tempu R e p r o d u k o v a ǎe s e u trenutnom tempu. Takoê e se "prepolovljeni" taktovi mogu naǎi na kraju refrena ili prelaza. Parametar Arranger Hold Vrednost Off. prepoznavanje akorda se nastavlja do maksimuma od 5 pritisnutih dirki. b. Na kraju prelaza se ritam vraǎa na prethodni tempo.] taster startujete reprodukciju ritma. Reprodukcija ide Evo Ýta zapravo te opcije znaǏe: Izbor novog ritma: Postavka Preset Auto Reprodukcija stopirana UǏitava se standardni tempo za ritam. ZakljuǏavati se moäe i ako se duäe pritisne [TAP TEMP] taster. UkljuǏite i Fill Ritardandow . Fill Ritardando Ova funkcija je veoma korisna za balade. c. Tek kad se startuje drugi VARIATION pattern se aktivira i Fillin Half Bar wfunkcija i reprodukuje kraǎi takt za pratnju koju ste izabrali.postavite ga na i Onw .TempoCh CPT. Neke pop pesme u 4/4 taktu imaju taktove koji traju samo 2 beata. Pritiskom na [START/STOP]/[4/. 52).TempoCh Fill Rit i TermpoCh Acc/Ritw parametar omoguǎuje da se ubrza ili uspori tempo ritma za vrednost koja se ovde postavi. Tempo usporava dok se svira prelaz. Ovaj parametar je standardno ukljuǏen . On Kao Ýto i naziv kaäe na raspolaganju je samo dok je ukljuǏena [AUTO FILL-IN] funkcija i odgovarajuǎi taster. Osnovna + bilo koja crna dirka levo od nje. NAPOMENA Vrednosti ovog parametra se ne snimaju ni u Performance ni u Global memorije. BK-3 ǎe prepoznavati akorde i sa samo jednom notom. Ako je i dalje pritisnuta hold pedala. Sve tri koriste i Tempo Changew parametar na sledeǎoj strani. On i TempoCh Acc/Ritw : Odreê uje stepen za koji ǎe se tempo menjati kad se startuje i Acceler w ili i Ritardw funkcija. To ne menja reprodukciju ritma baÝodmah. U veǎini sluǏajeva 480 CPT (tj jedan takt) je najbolji muziǏki izbor. Ona omoguǎuje da se sledeǎa popuna uspori (i ritardandow ). Ako se pritisne Hold pedala. Parametar Fill Ritardando Vrednost Off. Parametarost TempoCh Acc/Rit TempoCh CPT TempoCh Fill Rit Vrednost 5%~92% 0~3825 5%~92% Fill In Half Bar Ako je ovaj parametar ukljuǏen. NajǏeÝǎe se takav takt moäe oǏekivati izmeê u prve i druge strofe. Novi ritam Auto Lock BK-3 ne uǏitava standardni se reprodukuje na trenutnom t e m p o n o v o g r i t m a . Duäe pritisnite EXIT taster za povratak na poǏetni ekran. Izabeite i Off wako äelite da se pratnja zaustavi Ǐim otpustite dirke u toj zoni. Parametar Tempo Vrednost Preset.i Pianist2w : Isto kao i Pianist1wdok se ne pritisne Hold pedala. i Intelligentw : Ovu opciju koristite kad äelite da se prepoznavanjem akorda dodaju note koje nedostaju akordima koje svirate. 53). Auto. Ovde su tri Ritardando funkcijes: jedna za sve ritamske patterne. On Tempo Svaki ritam ima standardni tempo koji se automatski koristi kad ga izaberete. BK-3 u Ǐitava standardni BK-3 ne u Ǐitava standardni tempo novog ritma tempo novog ritma. FunkcioniÝe na sledeǎi naǏin: Tip akorda Dur akordi Mol akordi Septakord Akcija Pritisnite dirku koja odgovara osnovi akorda. Primer : ako je tempo trenutno = 100. i Easy w : Ovo je joÝ jedna varijacija i intelligentwsistema fingeringa. Detaljnije kako se odreê uje koliko se jako tempo treba usporiti pogledajte ispod pod naslovom i Tempo Change Fill Ritw . TempoCh Acc/Rit. Mol septakordi Osnovna + bilo koja crna dirka levo + bilo koja bela dirka levo od nje Arranger Hold Ova funkcija produäava note koje svirate u zoni prepoznavanja akorda (i Zonew ). Pritisnite jedan od VARIATION [1]~[4] tastera. Ovaj parametar omoguǎuje da se odredi da li ǎe i kada BK-3 ignorisati standardni tempo i nastaviti da koristi tempo prethodno izabranog ritma.

Parametar 2nd Vrednost Druga boja iz izabrane grupe 50 . Pritiskom na [START/STOP]/[*/. On NAPOMENA ("Switch" funkcija se moäe postaviti i na opcionu pedalu. BK-3 ǎe se vratiti na prikaz i Performance Editw stranice. 6:Block. 13:Latin. Parametar Switch Vrednost Off.) Detaljnije pod naslovom i Pedal Switchw (str.] taster startujete reprodukciju ritma. Parametar Hold Pedal Vrednost Auto. 53). Ovim parametrom moäete izabrati äeljenu boju za drugu harmonijiu. 11:Gospel. 52).i Performance Editw. pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i NOw zatim pritisnite [ENTER]. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i YESw . 2ndTone Zavisno od izabrane vrste harmonije moäe se dodati druga harmonija na i Melody Intelligentwpartu. sve izmene se gube kad se iskljuǏi BK-3. 10:Brodway. 7:Big Band.] taster startujete reprodukciju. Level Omoguǎuje da se postavi jaǏina zvuka i Melody Intelligentw parta kako bi se uklopila sa ostalim zvukom. Parametar Level Vrednost 0~127 'Melody Intelligent' parametri Ova se grupa funkcija moäe izabrati i pomoǎu [MENU] . AKo ih ne snimite. Za Ritardando koji se primenjuje na zavrÝni pattern uradite sledeǎe : a.i Melody Intelligentwili duäim pritiskom na [MELODY INTELL] taster. Pritiskom na [START/STOP] /[*/. postavite i Arr Ritw ili i Arr Accw funkciju na opcionu pedalu (str. izaberite i 0w . 'Global' parametri Postavke ovih parametara se snimaju u globalnu memoriju BK-3. Moguǎe je izabrati neku od 18 vrsta harmonija (vidi ispod). 8:Country. 18:OctaveType2 1. Ako ne äelite da se trenutne postavke koriste kao standardne. Type Omoguǎuje izbor jedne od 18 vrsta harmonije: Parametar Type Vrednost 1:Duet. Dvaput zaredom brzo pritisnite [ENDING] taster (i dupli klikw ).i TempoCh Fill Ritw : Ovaj parametar odreê uje koliko bi se trebala usporiti reprodukcija u prelazu kad je ukljuǏena i Fill Ritardandow funkcija. 5:Choir. 15:Country Ballad. Ove postavke se uǏitavaju svaki put kad se startuje BK-3. Na ekranu ǎe se prikazati stranica koja zahteva potvrdu. Detaljnije o naǏinu snimanja ovih postavki pod naslovom i Save Globalw (str. 9:Traditional. b. 34) Na raspolaganju su sledeǎi parametri: Save As Default Ova funkcija omoguǎuje da se trenutne postavke i Performance Editw snime kao standardne. Off Detaljnije pod naslovom "KoriÝǎenje 'Melody Intell(igence)' funkcije" (str. Ovaj part se aktivira prepoznatim akordom i svira automatsku harmonijsku pratnju na melodiju koju svirate na UPP delu klavijature. b. 2:Organ 3:Combo. Switch Ako äelite dodati MELODY INTELL part izaberite "On" za vrednost ovog parametra. 17:OctaveType1. Parametar Vrednost IntellThreshold 0~127 KoriÝǎenje Ritardando/Accelerando funkcije Za opÝte namene (bilo koji deo ritma) sledite uputstvo : a. c. Ako ne äelite koristiti ovu funkciju. On. 12:Romance. 14:Country Guitar. 52). 16:Waltz Organ. Hold Pedal Ovaj parametar odreê uje da li ǎe se ili ne note iz i Melody Intelligentw parta produäavati sa footswitch pedalom prikljuǏenom na PEDAL HOLD/SWITCH. zatim pritisnite [ENTER] taster da postavite ternutne postavke kao standardne. IntellThreshold Ovo je parametar koji predstavlja najniäi velocity (izmeê u i 0w i i 127w ) na UPP partu koja startuje i Melody Intelligentwpart. Pritisnite pedalu. 4:Strings.

i 1st Notew : U osnovi isto kao prethodno. Utility Utility parametri se nalaze na stranici koja se prikazuje pritiskom na [MENU]->i Globalw ->i Utility w . On Off. Parametar Tuning Vrednost 415.[MENU] .[MENU] . Metronom Ova se funkcija moäe izabrati i pomoǎu menija . On Off. On Off. On Off. On Off. 51 .[MENU] .i Globalwi Display Contrastw . ViÝe informacija o ovom parametru se moäe naǎi pod i KoriÝǎenje metronomaw (str. OneTouch Hold Ovaj se parametar moäe izabrati i pomoǎu menija . 30) [*] Ovi parametri se mogu iskljuǏiti ili ukljuǏiti duäim pritiskom na odgovarajuǎi taster na panelu.[MENU] . Za postavke koje ne äelite da se u Ǐitavaju sa ostalim One Touch postavkama izaberite i Onw . On Off. Speaker Mode Auto. Favorite Prikazuje listu Favorite boja. On Off. i Onw : Ugraê eni zvuǏnici su uvek aktivni. Standardno je 440. 21). ViÝe informacija pod naslovom i 9. On BK-3 poseduje metronom koji se moäe koristiti u raznim situacijama. On Off.0Hz.i Globalwi Performance Holdw . Ova stranica omoguǎuje da se filtriraju neke i One Touchw postavke. On Off.2Hz Rhythm/SMFTrack Mute Detaljnije pod "'KoriÝǎenjeTrack Mute' i 'Center Cancel' funkcije" (str. On i Autow : Ugraê eni zvuǏnici se automatski iskljuǏuju kad se u ovu utiǏnicu ubaci utikaǏ. osim Ýto se startuje od prve note izabranog songa.Display Contrast -Kontrast ekrana Ova se funkcija moäe izabrati i pomoǎu menija . Favorite bojew (str. On Tuning Ova se funkcija moäe izabrati i pomoǎu menija . (videti i Hold to LOCKwlegendu na gornjem panelu. Performance Hold Ova se funkcija moäe izabrati i pomoǎu menija . 2nd Bar. On Off. Koristi se za izmenu kontrasta ekrana za sluǏaj da je slabo vidljiv. i 2nd Bar w : Startuje reprodukciju od drugog takta izabranog MIDI fajla. On Off.[MENU] .i Globalw i OneTouch Holdw . 35). On Off. Za postavke koje ne äelite da se uǏitavaju sa ostalim performance postavkama izaberite i Onw . Parametar Rhythm* Tempo* Tone* Tone Part Split Lower Octave ArrType Key* Bass Inversion ScaleTune Vrednost Off. i Off w : Playback startuje od samog 1st Note poǏetka songa (koji moäe imati par neǏujnih taktova). On Off.i Globalwi Tuningw .3~466. Parametar Vrednost Display Contrast 1~10 Ova stranica omoguǎuje da se filtriraju neke postavke performansa.i Globalwi Metronomew . Parametar Vrednost Tempo Tone Part Intro/Ending Variation ScaleTune Off. Sledeǎa tabela prikazuje utility parametre Parametar Vrednost ObjaÝnjenje SMF Quick Start Off. Ovaj parametar omoguǎuje da se BK-3 prebaci na Ýtim akustiǏnih instrumenata koji se ne mogu uÝtimati.

Koristite je kad pratite pevaǏa ili solistu Ǐiji tajming je malo loÝiji i kad primetite da reprodukcija kasni jedan ili dva beata. 22). Arr. TempoCh CPT. 50). i Onw : Ovu vrednost postavite kad äelite da startujete snimanje istovremeno sa reprodukcijom ritma ili songa. [VARIATION4]. Melody Int. Split Menja izmeê u i Intelligentwi i Pianist2wmodusa. Rit Aktivira i Tempo Change Ritard wfunkciju aran äera. Detaljnije pod naslovom"TempoCh Acc/Rit. [BASS INV] tasterima. Perf. Next Omoguǎuje izbor sledeǎeg ili prethodnog Performansa. Sledeǎa tabela prikazuje funkcije koje se mogu dodeliti pedali. 49) Pedal Switch i Pedal Switchwparametri se nalaze na stranici koja se prikazuje pritiskom na [MENU]->i Globalw ->i Pedal Switchw . Videti poglavlje "16. i Genericw : Ovaj drajver izaberite ako äelite Original standardni USB drajver koji je doÝao uz operativni sistem. Da bi se to postiglo mora se izabrati drugi song dok ide prvi i pritisnuti pedala. On Next Song ObjaÝnjenje Na kraju trenutnog songa se automatski startuje sledeǎi iz Performance Liste.nn Prikazuje verziju trenutnog operativnog Info sistema * Ako se BK-3 iskljuǏi pomoǎu ove funkcije.roland. [VARIATION2]. Rhythm. prepoznavanje akorda se automatski postavlja na levi deo klavijature. (Ova funkcija je moguǎa samo izmeê u dva audio fajla. V e r s i o n n. On Ako ste izabrali i On wBK-3 odre ê uje EQ/MFX odgovarajuǎe Mfx efekte i equalizer za Link svaku boju koju postavite na Upper part. Omoguǎuje da se podesi nivo za snimanje Level o12. 49) Aktivira i Tempo Change Accel wfunkciju aran äera. P K Detaljnije pod i MIDITx/Rxw (str. i Portamento Timew se ne koristi.com). Series. Ako se otpusti pedala. 49). Funkcija Start/Stop Intro Ending Variat1 Variat2 Variat3 Variat4 Bass Invers. Detaljnije pod i Melody Intelligentw postavkew (str. 52 . 10 (5) 30 Ovaj parametar omoguǎuje da se BK-3 (15) 240 (30) iskljuǏi nakon navedenog broja minuta neaktivnosti. 51). (Nemojte ga ukljuǏiti prebrzo) Lower Hold Na pedalu je postavljena i Lower Holdw funkcija. BK-3 pravi mix izmeê u trenutnog i sledeǎeg songa. +0 dB svojih performansa. Detaljnije pod naslovom i Zonew(str. o 1 8 . Hold Soft Sostenuto Pedala se moäe koristiti i kao Soft. Detaljnije pod naslovom i KoriÝǎenje ritmovaw (str. saǏekajte desetak sekundi. Standardno je postavljeno i 30w . On Sync i Off w : Ovu vrednost postavite kad äelite da se startuje snimanje pre starta ritma ili songa. Perf. Kad se izabere prvi. pritiskom na [AUDIO REC] taster ǎe se zaustaviti i reprodukcija i snimanje. Soft Sostenuto ili Sustain (Hold pedala).Parametar Vrednost P e r f o r m Off. 41. Arr. Videti pod naslovom i Lower Holdw (str. Visual Ctrl MVC. Hold Break Mute Kad se pritisne pedala iskljuǏi se zvuk ritma do kraja trenutnog takta. USB Driver G e n e r i c .TempoCh Fill Rit" (str. Vrednosti u zagradama o z n a Ǐa v a j u k a d ǎe s e p r i k a z a t i odbrojavanje.TempoCh Fill Rit" (str.) Poloäaj [VOLUME] potenciometra ne utiǏe na nivo zvuka kod snimanja. Iste funkcije kao na [INTRO]. Acc Ako se ne menjaju fabriǏke postavke. 45). UkljuǏuje i iskljuǏuje Arranger Hold funkciju. on se uǏitava ali ga morate ruǏno startovati pritikom na [START/ STOP] taster. Recall MIDI Kbd. Scale Upper Omoguǎuje da se izabrani Scale Tune postavi na Scale Lower ili Upper part.i Wholew . MFX On/Off UkljuǏuje i iskljuǏuje MFX efekte za partove klavijature Arr. ArrChordOff Isklju Ǐuje prepoznavanje akorda. (standardna vrednost: +0 dB) Rec Audio Off. 49). Ista funkcija kao [START/STOP] taster U P P Off. [VARIATION1]. prepoznavanje akorda se automatski postavlja na celu klavijaturu. Videti pod naslovom i One Touch Holdw (str. Detaljnije pod naslovom i Fill In Half Bar w (str. Standardno moäete koristiti ovaj mod. TempoCh CPT. Off Auto Off* Off. Kad se izabere ova vrednost. S o n g . kad se automatski zaustavljaju i reprodukcija songa ili ritma. [ENDING]. 47). Rec Audio o 2 4 . Kad se ukljuǏi i Pianist1wili i Pianist2w . na pedalu je postavljena i Holdw funkcija. da biste ga ponovo ukljuǏili pritisnite [POWER] prekidaǏ. Reset/Start Ova funkcija omoguǎuje da se pri pritisku na pedalu startuje na poǏetku trenutnog patterna ritma. postavke uǏitavaju kad se ukljuǏi BK-3. Snimanje svojih performansa u audio fajl" (str. pa se Ǐuje samo perkusioni part. Ovaj parametar odreê uje MIDI Set Ǐije se Set kbd/ Rhythm. [VARIATION3]. i Originalw : Ovu opciju koristite ako äelite koristiti USB drajver sa Rolandovom sajta (www. Videti pod naslovom i Arranger Holdw (str. Omoguǎuje kontrolu i Switchwparametra iz i Melody Intelligentwfunkcije. 59). Detaljnije pod naslovom"TempoCh Acc/Rit.) Fade Out Ova funkcija postepeno sniäava jaǏinu zvuka do nule. pa ga pritisnite joÝjednom. Ako ne äelite koristiti ovu funkciju izaberite i Off w . Track Mute Ista funkcija kao [TRACK MUTE] taster Audio XFade Crossfade dva fajla se moäe aktivirati pedalom. Ako se u Performance Listi nalazi ritam. HBarOnFillIn UkljuǏuje i iskljuǏuje "Fill In Half Bar" funkciju. ObjaÝnjenje Startuje i zaustavlja reprodukciju ritma ili songa. Da biste Ǐuli ovaj efekat trebate postaviti i PortamentoTimew vrednost (str.V-LINK Ovaj parametar odreê uje tip vizualne Mode kontrole Opcija koju treba izabrati zavisi od tipa signala koje podräava eksterni ureê aj: MIDI Visual Control (MVC) ili VLINK. Prev Portamento Pritiskom na pedalu se aktivira i Portamento Timew vrednost.o6. 48).

57). Pritisnite MENU taster. Izaberite ritam ili SMF song koji äelite izmeniti sa USB memorije. Na ekranu ǎe se prikazati stranica koja zahteva potvrdu. 3. Na taj naǏin ǎe se nova verzija fajla moǎi koristiti sa bilo kojim sekvencerom ili kompatibilnim Rolandovim aranäerom (str. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite i Makeup Toolsw i pritisnite [ENTER]. Ako ne äelite da se trenutne postavke koriste kao standardne. Detaljnije pod naslovom "Nalaäenje songova. BK-3 ǎe se vratiti na prikaz i Performance Editw stranice. zatim pritisnite [ENTER] taster da postavite trenutne postavke kao standardne. East Europe Ako ste u prvom koraku izabrali SMF song na ekranu ǎe se prikazati: Save Global Ova funkcija omoguǎuje da se snime svi i Globalw parametri kako bi se automatski uǏitali kad se startuje BK-3. 57). 24) i "Izbor songa ili ritma sa USB memorije" (str. 28. 53 . Detaljnije pod naslovom "Promena naziva Performance Liste" (str. 57).i Globalw . ali ih samo BK-3 moäe Ǐitati. Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite äeljeni i Commonw parametar.] taster zaustavljate reprodukciju. Ako ste zadovoljni izmenama i äelite ih saǏuvati snimite ritam ili song u USB memoriju. 4. OneTouch Edit Detaljnije pod "Programiranje svojih ONE TOUCH postavki (One Touch Edit)" (Str. 27.i Save Globalw . 1. 2. Ovaj parametar izaberite da biste izmenili instrumente koji se koriste u ritmu ili songu i njihove parametre (str. Ovim se presluÝava song ili ritam pre nego Ýto se poǏne editovati. Ovaj parametar omoguǎuje izbor sledeǎih opcija : Menu Opcija Common ObjaÝnjenje Ovu opciju izaberite da biste izmenili zajedniǏke parametre koji utiǏu na ceo ritam il song.) Makeup Tools (alati za sreê ivanje ritmova i Standard MIDI Fajlova) Ovo je funkcija koja omoguǎuje da se edituju izabrani ritmovi ili SMF songovi (Standard MIDI fajl) bez posebnog podeÝavanja njihovih parametara. Pogledajte pod "izbor ritmova" (str. Instrument Freeze Data 1. Detaljnije pod naslovom "Snimanje novog ritma ili songa (SMF) u USB Memoriju" (str. Pritiskom na [START/STOP] /[*/. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i YESw . 32) = i Renamewfunkcije.) 2. Cyrillic.Language Ovaj parametar omoguǎuje izbor seta karaktera koji ǎe se koristiti za: = Prikaz tekstova (kod fajlova koji ih sadräe) = i Searchwfunkcije.i Commonw . Ovu funkciju moäete izabrati i pomoǎu [MENU] . 54).i Makeup Toolsw . 38) Parametar Language Vrednost Latin. ritmova ili slika pomoǎu 'Search' funkcije" (str. Ako ste u prvom koraku izabrali ritam na ekranu ǎe se prikazati: i Commonw parametri na ovoj strani se primenjuju na ceo song ili ritam.] taster startujete reprodukciju izabranog songa ili ritma. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera se menja vrednost parametra. Ovaj parametar izaberite da bi se u fajl snimili nove postavke. KoriÝǎenje MakeupTools-a 1. Na taj naǏin ǎe se te izmene moǎi Ǐuti na bilo kojem sekvenceru. NAPOMENA i Rhythm Makeup Toolswi i SMF Makeup Toolswfunkcije se ne mogu koristiti za editovanje Standard MIDI fajlova koji koriste XG format. Save Common Do editovanja ovih parametara moguǎe doǎi i preko [MENU] . 57) NAPOMENA Izmene koje napravite prethodno opisanom procedurom se mogu "zamrznuti" u ritam ili song pomoǎu i Freeze Dataw funkcije (str. Izmene koje se i zamrznuwse ipak snimaju kad se snimi editovani ritam ili song. Ovaj parametar odaberite da snimite song ili ritam koji ste napravili sa i MakeupToolsw alatima (str. tempo itd. NAPOMENA Ako ste izabrali ritam ili SMF song sa USB memorije duäe pritisnite [EXIT] taster za povratak na prikaz poǏetne stranice. 3. Ponovnim pritiskom na [START/STOP] /[*/. kao Ýto je reverb ili chorus efekat. pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i NOw zatim pritisnite [ENTER].

Na taj naǏin ǎe se te izmene moǎi Ǐuti na bilo kojem sekvenceru. Ovo su standardni chorus efekti koji dodaju prostornost i dubinu zvuku. 54 . 57). Na ekranu ǎe se prikazati svi instrumenti koji se koriste u izabranom ritmu ili SMF songu. Ove vrste simuliraju reverb sobe. Legenda ikonica Ikonice se odnose na parametre koji su na raspolaganju za: Boje standardnih instrumenata Samo setovi bubnjeva Na raspolaganju su sledeǎi parametri: NAPOMENA Ovaj parametar se ne moäe koristiti za ritmove Undo Changes Ovu opciju izaberite da poniÝtite sve izmene koje ste napravili i Rhythm/SMF MakeupToolsw i vratite na prethodno snimljenu verziju. Ako ste u prvom koraku izabrali Drum Set lista parametara ǎe izgledati neÝto drugaǏije nego kod instrumenata koji ne koriste set bubnjeva. RhythmTempo/SongTempo Omoguǎuje da se izmeni tempo ritma ili songa (q= 20~250). Room3 Hall1. Kao Ýto ǎete videti na raspolaganju su mnogo parametara koji se mogu programirati Ovo je kratki delay sa mnogo ponavljanja Pritisnite [MENU] taster i on ǎe zatreperiti. Na raspolaganju su Vrednost Original ObjaÝnjenje Ova vrednost zna Ǐi da ǎe song koristiti sopstveni programirani reverb. Àto je viÝi broj (1. 4. Pritisnite [MENU] taster da biste prikazali lokaciju gde se koristi taj instrument. 1. Izmene koje se i zamrznuw se ipak snimaju kad se snimi editovani ritam ili song. Ova vrednost se zapisuje u song i koristi pri svakoj reprodukciji istog. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite instrument koji äelite izmeniti i pritisnite [ENTER]. Key Ovaj parametar omoguǎuje da se transponuju svi partovi songa (osim bubnjeva) di 12 polunota (1 oktavu) na viÝe ili niäe. Hall2 Ove vste simuliraju reverb male (1) ili velike (2) koncertne dvorane i zvuǏe mnogo i veǎew nego sobe.i Instrumentw . Drum ( ) Omoguǎuje da se izabere druga boja u okviru aktivne grupe. Tone ( ). Pritiskom na [UP] ili [DOWN] taster birate parametar koj äelite editovati. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera se menja vrednost parametra. veǎa je i sobaw . Reprodukcija automatski poǏinje odatle.Na raspolaganju su sledeǎi parametri: Instrument Do editovanja ovih parametara moguǎe doǎi i preko [MENU] i MakeupToolsw . 2. RhythmVolume/SongVolume Ovaj parametar omoguǎuje da se odredi sveukupna jaǏina izabranog ritma ili songa. Plate Delay Ovaj algoritam simulira akustiku koncertne dvorane. 57) ShortDlyFb NAPOMENA Reverb Level & Chorus Level Ovi parametri omoguǎuju da se menja izlazni nivo Reverb (ili Chorus) procesora. 2 ili 3) R o o m 2 . Radi kao eho i ponavlja zvuk Pan Delay Ovo je stereo verzija prethodnog efekta Kreira ehoe koji se menjaju izmeê u levog i desnog kanala. i Drum Setw -ovi su specijalne boje koje dodeljuju razliǏite zvuke na veǎinu dirki i tako omoguǎuju da se sviraju realistiǏni bubnjevi i perkusioni instrumenti. 5. Na raspolaganju su 8 tipova chorusa: Vrednost Original Chorus 1~4 Fbk Chorus Flanger ShortDly ObjaÝnjenje Song koristi sopstvene postavke chorusa. ali ih samo BK-3 moäe Ǐitati. NAPOMENA Izmene koje napravite prethodno opisanom procedurom se mogu "utisnuti" u ritam ili song pomoǎu i Freeze Dataw funkcije (str. Detaljnije pod naslovom "Snimanje novog ritma ili songa (SMF) u USB Memoriju" (str. Ovo je chorus sa efektom sliǏnim flangeru sa mekim zvukom. Ovaj efekat zvuǏi sliǏno kao kad mlaznjak poleǎe i sleǎe Ovo je puni delay efekat koji se moäe koristiti umesto chorusa i flangera. Delay efekat (bez reverba). R o o m 1 . Na ekranu ǎe se prikazati: ChorusType Chorus pro Ýiruje prostornost zvuka i kreira stereo utisak. ReverbType Ovaj parametar odreê uj koju vrstu reverba äelite koristiti. 3. Ako ste zadovoljni izmenama i äelite ih saǏuvati snimite ritam ili song u USB memoriju.

i 0w znaǏi da se snimljene vrednosti velocity parametra ne menjaju. 55 .) Parametar Reverb Vrednost 127~0~+127 NAPOMENA Kod nekih boja pozitivne vrednosti neǎe proizvesti Ǐujne izmene jer su ve ǎ programirane vrednosti Cutoff parametra postavljene na maksimum. negativne smanjuju sve velocity za isti iznos (ne menjajuǎi razlike izmeê u nota). Kad se poveǎa vrednost Resonance parametra visoke frekvencije u regionu cutoff frekvencije ǎe se pojaǏati kreirajuǎi zvuk jakog karaktera. negativne (o) vrednosti pomeraju zvuk instrumenta na levo a pozitivne (+) na desno. pozitivne poviÝavaju. (Ovo je relativna postavka koja se dodaje ili oduzima od originalne vrednosti. Àto je negativnija vrednost ovog parametra manje visokih frekvencija ǎe se Ǐuti i zvuk ǎe biti mekÝi. i 0w znaǏi da nema izmene. pozitivne poviÝavaju. detaljnije ispod) pojedinaǏno. Parametar Velocity Vrednost -127~0~+127 NAPOMENA U sluǏaju bubnjeva moguǎe je iskljuǏiti zvuk dve grupe instrumenata (i Drum Mutew i i Perc Mutew . (Ovo je relativna postavka koja se dodaje ili oduzima od originalne vrednosti. Parametar Panpot Vrednost 127~0~+127 NAPOMENA U sluǏaju setova bubnjeva ova se postavka primenjuje na sve bubnjeve i perkusione instrumente. Pozitivne vrednosti znaǏe da ǎe se viÝe visokih frekvencija propustiti pa ǎe rezultantni zvuk zvuǏati "vedrije". pozitivne poviÝavaju.Pri izboru boja moguǎe je pritiskom na taster izabrati drugu grupu. Parametar Solo Vrednost Off.) Parametar Chorus Vrednost 127~0~+127 Resonance Ovaj parametar je uvek povezan sa sintesajzerima. Postoji i parametar koji se moäe postaviti za pojedinaǏne instrumente u setu bubnjeva (str. (Ovo je relativna postavka koja se dodaje ili oduzima od originalne vrednosti. Odgovarajuǎi part se ne reprodukuje. Parametar Octave Vrednost -4~0~+4 Mute ( )/Drum Mute ( ) UkljuǏuje i iskljuǏuje izabrani instrument. 57). Chorus Ovaj parametar se koristi da se postavi jaǏina chorus efekta. (ovo se primenjuje samo na izabrani instrument i ne obavezno na ceo kanal. On Ovaj parametar omoguǎuje da se izabrani zvuk "zamuti" ili "razvedri". Volume PodeÝava jaǏinu zvuka izabranog instrumenta Negativne vrednosti sniäavaju trenutnu jaǏinu zvuka. Negativne vrednosti sniäavaju trenutnu jaǏinu zvuka. Negativne vrednosti sniäavaju trenutnu jaǏinu chorus zvuka.) Velocity Ovaj parametar omoguǎuje menjanje osetljivosti klavijature izabranog instrumenta. Karakteristike low-pass filtera Vrednosti Perc Mute ( Parametar Perc Mute ) Vrednost Off. dok pozitivne poviÝavaju sve vrednosti velocity. Parametar Vrednost Mute ili Drum Mute Off. "mutniji". Octave ( ) Ovim parametrom se transponuje izabrani instrument za do 4 oktave na viÝe ili niäe. Parametar Tone ili Drum Vrednost Broj boja koje se mogu izabrati zavisi od grupe. On PoniÝtava ili dodaje perkusione zvuke koje koristi kanal. Parametar resonance Vrednost -127~0~+127 Panpot Ovim parametrom se menja stero pozicija izabranog instrumenta.) Parametar Volume Vrednost 127~0~+127 Parametar Cut Off Frequency Cutoff Frequency Vrednost -127~0~+127 Reverb Ovaj parametar se koristi da se postavi jaǏina reverba. On Cut Off SOLO IskljuǏuje sve instrumente osim izabranog.

Mfx BK-3 ima 2 multi-effects procesora (i Mfxw ). 2000 Omogu ǎuje da se podesi gornja H z . jedan reverb procesor i jedan chorus processor koji se mogu koristiti za obradu ritmova ili Standard MIDI fajlova. Ako äelite menjati vibrato za trenutni instrument koristite sledeǎa tri parametra. On NAPOMENA Neke boje veǎ imaju semplovani vibrato Ǐija se jaǏina ne moäe menjati. Edit EQ Da editujete parametre ekvilajzera pritisnite [ENTER/] taster kako bi prikazali i Edit EQw stranicu. Omoguǎuje da se podesi srednja cutoff frekvencija (peaking filter). Envelope parametri se primenjuju i na jaǏinu zvuka (TVA) i na filter (TVF). Za delove koji ne treba da se obraê uju ovim efektima postavite i Off w . Duäe dräanje pritisnute dirke ǎe malo uticati na note koje svirate Ǐak i i ako se ovde postavi visoka vrednost Mfx Edit Ako äelite editovati postavke efekta morate pritisnuti [ENTER] kako bi prikazali i Mfx Editw stranicu. B Attack ( ) Odreê uje naǏin kako se pojavljuje zvuk. negativne skraǎuju Parametar Vibrato Delay Vrednost -127~0~+127 56 . Parametar Decay Vrednost -127~0~+127 NAPOMENA Svaki Mfx se moäe postaviti na koliko god instrumenata äelite. MfxType Omoguǎuje izbor tipa Mfx. Parametar Vibrato Rate Vrednost -127~0~+127 High Freq Vibrato Depth ( ) Odreê uje jaǏinu modulacije visine zvuka Pozitivne (+) vrednosti naglaÝavaju "treperenje" zvuka. On ObjaÝnjenje Aktivirajte ovaj parametar ako äelite izmeniti boju zvuka izabranog instrumenta. Sledeǎi parametri omoguǎuju da se postavi i envelopew za boju zvuka. Parametar Mfx Vrednost Off. Parametar Equalizer Vrednost Off. negativne smanjuju. pa je zvuk agresivniji. Decay ( ) Ovaj parametar podeÝava vreme koje je potrebno da se jaǏina zvuka i cutoff frekvencija smanje sa najviÝe taǏke attacka do sustain nivoa. Parametar Release Vrednost -127~0~+127 Equalizer Aktivirajte ovaj parametar ako äelite izmeniti boju zvuka izabranog instrumenta. U ovoj kategoriji su i zvuci klavira i gitare. Negativne vrednosti ubrzavaju attack. Cutoff frekvencija ǎe rasti kako envelope raste i padati kako envelope opada. Parametar Vibrato Depth Vrednost -127~0~+127 High Gain 1500 Hz. NAPOMENA Perkusione boje obiǏno imaju sustain nivo i 0w . Svaki Mfx (i Aw i i Bw ) se moäe postaviti na koliko god instrumenata äelite. Pozitivne vrednosti poja Ǐavaju jaǏinu zvuka u tom frekventnom opsegu. Imajte na umu da ǎe izmena efekta uticati na sve instrumente koji koriste ovaj Mfx procesor. Pozitivne (+) vrednosti ubrzavaju modulaciju visine a negativne (o) usporavaju. Pozitivne vrednosti produäavaju vreme za koje ǎe vibrato poǏeti. Ovaj parametar duplira i Equalizer w koji je prethodno opisan i tu je samo da olakÝa pristup. Moguǎe je editovati parametre. Dok je i Mfxw parametar iskjuǏen i Off w nije moguǎe izabrati drugi tip.Kod nekih boja negativne vrednosti neǎe proizvesti Ǐujne izmene jer su veǎ programirane vrednosti resonance parametra postavljene na minimum. 3 0 0 0 H z . Release ( ) Ovaj parametar podeÝava vreme za koje ǎe se zvuk smanjiti nakon Ýto se nota otpusti dok se zvuk viÝe ne Ǐuje. cutoff frekvencija (shelving filter). 6000 Hz. 4000 Hz. tj vrstu efekta koju äelite. Cutoff frekvencija ǎe opadati u skladu sa ovom vrednoÝǎu. Lista raspoloäivih multi efekata se nalazi na strani 45. 12000 Hz o15~+15 dB Ovim parametrom se menja jaǏina i z a b ra n i h v i s o k i h f re k ve n c i j a . Vibrato Delay ( ) Mid Freq 200~8000 Hz Ovaj parametar podeÝava vreme za koje ǎe poǏeti vibrato efekat. 8000 Hz. Vibrato Rate ( ) Equalizer Odreê uje brzinu modulacije visine zvuka. negativne smanjuju. U tom sluǏaju na ekranu ǎe za njega biti prikazano i ---w . Parametar Vrednost Attack -127~0~+127 NAPOMENA Ako izaberete i Aw ili i Bw moguǎe je editovati dodatne parametre (videti ispod). A. Moguǎe je editovati parametre: Parametar Vrednost Off. Imajte na umu da ǎe izmena efekta uticati na sve instrumente koji koriste ovaj Mfx procesor.

ObjaÝnjenje All Drum SetOdreê uje perkusioni instrument koji äelite Instruments editovati. Ne mo äemo garantovati performanse bilo koje druge USB memorije. Ova operacija nije neophodna za fajlove koje äelite koristiti samo na BK-3 ili na nekom gore pomenutom modelu. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite instrument koji äelite izmeniti i pritisnite [ENTER]. Pozitivna vrednost poveǎava sve velocity vrednosti. postaviti izmene i na taj naǏin ih pretvoriti u standardne ritmove ili songove. I n s t rG l o b a l . ali ne morate. Pritisnite [WRITE] taster. Instr: Perkusioni i n s t r u m e n t k o r i s t i s o p s t ve n e v re d n o s t i ekvilajzera. i 0w znaǏi da se visina neǎe menjati. Reverb -127~0~Ovim parametrom se menja ja Ǐina reverba +127 izabranih perkusionih instrumenata. Manje vrednosti znaǏe da se utiǏe i na frekvencije ispod i iznad te vrednosti. 8 ObjaÝnjenje Ovim parametrom se odreê uje Ýirina i Mid Freqw pojasa koji äelite pojaǏati ili filtrirati. U n d oPritisniteOva funkcija omoguǎuje da se ne snime izmene Changes [ E N T E R ]koje ste napravili i vrati na prethodno snimljeno taster. -127~0~Ovaj parametar se koristi da se promeni Ýtim +127 izabranog perkusionog isntrumenta. Off seta u kojem se nalazi. On IskljuǏuje sve instrumente osim izabranog. 2. negativne vrednosti smanjuju sve velocity vrednosti za isti iznos (tako da razlike ostaju iste). Pre snimanja svojih prepravljenih songova u USB memoriju moäete. Pitch Edit EQ (Pritisnite Omogu ǎuje pristup parametrima ekvilajzera [ENTER]) trenutno izabranog perkusionog instrumenta (naravno ako je za i Instr.frekvencija (shelving filter).i Makeup Toolsw . Chorus -127~0~Ovim parametrom se menja ja Ǐina chorusa +127 izabranih perkusionih instrumenata. Panpot -127~0~Ovim parametrom se menja stereo pozicija +127 izabranih perkusionih instrumenata. Freeze Data Da bi se snimile postavke pritisnite [MENU] . i 0wznaǏi da nema izmene. Ǝ ak i ritmovi ili songovi kod kojih niste izvrÝili i Freeze Dataw trebaju se snimiti na ovaj naǏin kako bi se zadräale izmene. NAPOMENA Parametri izabranog instrumenta Mute Solo Off. Pozitivne vrednosti pojaǏavaju jaǏinu zvuka u tom frekventnom opsegu.Global: Perkusioni instrument koristi ekvilajzer iz Equalizer Instr. Off: Perkusioni instrument ne koristi ekvilajzer. 2. Sam efekat se moäe menjati na i Commonw stranici. 360Hz.Omoguǎuje da se podesi donja cutoff 180Hz. 300Hz. 150Hz. Low Freq 90Hz. Raspoloäivi parametri se edituju pomoǎu [UP] i [DOWN] i [INC] i [DEC] tastera. NAPOMENA Da biste snimili nove ritmove ili songove treba Vam opciona USB memorija. 3. i 0w znaǏi da se snimljene vrednosti ne menjaju.Parametar Vrednost Mid Q 0. Detaljniji opis pogledajte pod naslovom i Edit EQw (str. Velocity -127~0~Ovaj parametar omoguǎuje menjanje osetljivosti +127 klavijature izabranog instrumenta. Ako ste zadovoljni izmenama i äelite ih saǏuvati snimite ritam ili song tako Ýto ǎete izabrati "Save" i pritisnuti [ENTER].5. NAPOMENA Koristite Rolandovu USB memoriju (M-UF-serije). Equalizer wpostavljeno i Intw ). Off. stanje. sekvenceru ili na kompjuteru. On IskljuǏuje ili dodaje izabrani instrument. Volume -127~0~Ovim parametrom se menja jaǏina izabranih +127 perkusionih instrumenata. 600Hz Low Gain o15~+15 dB Ovim parametrom se menja ja Ǐina izabranih niskih frekvencija. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] i [ENTER] tastera izaberite drugu lokaciju ako ne äelite prebrisati originalnu verziju. negativne smanjuju. 1. Parametar Vrednost Instr. 1. 4. Mid Gain o15~+15 dB Ovim parametrom se menja ja Ǐina izabranih srednjih frekvencija. 56) za opis raspoloäivih parametara. 57 .i Freeze Dataw . Ovo se moäe iskoristiti ako äelite zadräati i staru verziju songa na drugom aranäeru. negativne (o) vrednosti pomeraju zvuk instrumenta na levo a pozitivne (+) na desno. Snimanje novog ritma ili songa (SMF) u USB Memoriju Prikazaǎe se svi instrumenti iz seta bubnjeva koji se koristi. BK-3 ǎe prikazati sadräaj USB memorije. Drum Instrument (D) Ako äelite editovati postavke instrumenata morate pritisnuti [ENTER] kako bi prikazali i Drum Instrumentw stranicu. Sam efekat se moäe menjati na i Commonw stranici.

klavijatura se iskljuǏuje od generatora zvuka ali se note joÝÝalju na MIDI OUT ili USB port i na eksterni MIDI instrument. Dole navedeni tasteri vrÝe sledeǎe operacije: Taster ObjaÝnjenje Ovim tasterom se menja izmeê u velikih i malih slova. 3 / (Song 5) 6 (Song 6) 7 Rhythm Accomp. Ako äelite snimiti novu verziju pod tim nazivom i prebrisati prethodnu verziju. Ako izaberete i Off w .MIDI kanali su fiksni i njih ne moäete menjati. NAPOMENA Svi partovi BK-3 mogu primati MIDI signale. Ovim tasterom se briÝe izabrani karakter. 4 / (Song 7) 8 Rhythm Accomp. 5 / (Song 8) 9 Rhythm Accomp. preê ite na korak broj (6). povezani su i klavijatura i interni generator zvuka. Da kompletirate naziv ponavljajte korak broj 4. MIDI parametri MIDI parametri se mogu izabrati pritiskom na [MENU]-> i MIDIw . 6 / (Song 9) 10 Rhythm Drum / (Song 10) 11 Lower (LWR) / (Song 11) 13 (Song 13) 12 (Song 12) 14 (Song 14) 15 15 Melody Intell. U sluǏaju da äelite. On Ovim tasterom se ubacuje novi karakter. Da bi spreǏili tako neÝto. izaberite i OFFw kako bi se iskljuǏila veza klavijature i internog generatora zvuka. Pritisnite [WRITE] taster da potvrdite postavke i snimite ritam ili song. / (Song 15) 16 Song 16 BK-3 automatski usvaja naziv izabranog ritma ili songa. ChPart 1 Rhythm Accomp. Parametar Local Vrednost Off. izaberite i YESw i pritisnite [ENTER] da zamenite stari novim fajlom (stari ǎe se nepovratno izgubiti). Ako je ovaj parametar postavljen na i Onw(standardno). NAPOMENA Vrednost ovog parametra se resetuje kad se iskljuǏi BK-3. ovaj parametar postavite na i OFFw . 1 / (Song 1) 2 Rhythm Bass / (Song 2) 3 Rhythm Accomp. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite äeljenu poziciju karaktera pa ga pomoǎu [INC] i [DEC] izmenite. 6. pojaviǎe se upit da li äelite snimiti preko njega: S p r e Ǐa v a n j e d u p l i h n o t a u r a d u s a Sequencerom (Local Control) Ako je prikljuǏen MIDI sekvencer. 4. Ako se u USB memoriji veǎ nalazi fajl pod istim nazivom. Ako na izgled ne odgovaraju na signale koji dolaze sa eksternog ureê aja proverite da li je MIDI OUT na eksternom ureê aju povezan na MIDI IN BK-3. MIDI okruäenje BK-3 poseduje sledeǎe opcije: Local Ova postavka omoguǎuje da se uspostavi ili prekine konekcija izmeê u klavijature BK-3 i internog generatora zvuka. U suprotnom izaberite i NOwi pritisnite [ENTER] taster za povratak na i Savew stranicu i ubacite drugi naziv. 2 / (Song 3) 4 Upper (UPP) / (Song 4) 5 Rhythm Accomp. PoÝto je kod veǎine sekvencera ukljuǏena Thru funkcija. MIDI U ovoj sekciji ǎemo razmotriti MIDI parametre BK-3 MIDI Kanali MIDI je standard koji istovremeno Ýalje i prima signale na 16 kanala pa se moäe kontrolisati do 16 instrumenata. 58 . note koje svirate na klavijaturi se mogu duplirati ili ispustiti. 5.

Acc1~6). ABass. 59 . i Songw : Ova opcija poziva fabriǏke postavke za SMF song partove i iskljuǏuje slanje i prijem MIDI signala za real-time i ritamske partove. Parametar Vrednost On. MELODY INT) i Kbd/Rhythmw(standardno): Ova opcija poziva sve fabriǏke MIDI postavke za partove klavijature (UP1. Rhythm. Ch 16 (standardno: Ch 14) SMF PositionTx Song player BK-3 takoê e Ýalje i prima Song Position Pointer signale koji pokazuju taǏnu lokaciju nota koje se reprodukuju. Ch 13. i Kbdw : Ova opcija poziva MIDI postavke za partove klavijature (UPP.MIDITx/Rx BK-3 ima 6 MIDI preset postavki. i Off w : Slanje i prijem MIDI signala su iskljuǏeni. 14. Kbd/Rhythm. On (standardno: On) NTA (Note-to-Arranger channel Rx) NTA je skraǎeno i Note-to-Arranger w . Ovi signali se koriste za privremeno poviÝavanje i sniäavanje visine nota sa klavijature. Ovi signali se koriste da se biraju boje. On (standardno: On) RxVelocity Ovaj filter omoguǎuje da se ukljuǏi (On) ili iskljuǏi (Off ) slanje i prijem velocity signala. MELODY INT) i Rhythmw : Ova opcija poziva MIDI postavke za partove ritmova (UPP. bez startovanja i zaustavljanja automatske pratnje. Off Pitch Bender Ovaj filter omoguǎuje da se ukljuǏi (On) ili iskljuǏi (Off ) slanje i prijem Pitch Bend signala. Ǐeka kratko vreme da vidi da li dolazi i MIDI Clock signal. On (standardno: On) Sync Rx Ovaj parameter se koristi da odredi da li se reprodukcija ritma i songa trebaju sinhronizovati sa eksternog MIDI ureê aja. PK Series. On (standardno: On) NAPOMENA Ovaj parametar se primenjuje i na prijem i na slanje (RX) i (TX). Ch 14. i CH13.Ch16w : Odreê uje MIDI kanal (13. LWR. UP2. On (standardno: On) Program Change: Ovaj filter omoguǎuje da se ukljuǏi (On) ili iskljuǏi (Off ) slanje i prijem Program Change signala. Parametar Modulation Vrednost Off. Samo trebate izabrati onu koja vam odgovara. Parametar Vrednost MIDITx/Rx Kbd. Parametar Vrednost Rhythm Pc Off. Postavite vrednost velocity koja ǎe se menjati sa vrednostima koje se primaju (1~127). i Off w izaberite kad äelite kontrolisati generator tona MIDI orgulja itd. Ovi signali su neophodni za sinhronizaciju eksternih MIDI instrumenata / sekvencera / softvera sa BK-3. Parametar Vrednost NTA Off. MELODY INT) i ritmova (ADrum. Izaberite i OFFw ako ne äelite da Ýaljete i primate ove signale. Parametar SMF PositionTx Vrednost Off. On (standardno: On) Rhythm Pc (Tx/Rx Channel) Rhythm Pc kanal se koristi za prijem i slanje signala promene programa koji omoguǎuju da se izabere neki drugi ritam. Ako doê e. sinhronizuje se sa njima. U svakom sluǏaju moguǎe je zaustaviti reprodukciju ili snimanje sa MIDI Stop signalom ClockTx Ovaj parametar odreê uje da li ǎe (On) ili ne (Off ) ritam i song slati MIDI Clock signale kad ih startujete. i PK Seriesw : Ova opcija priprema BK-3 za MIDI kontrolu preko MIDI pedalboarda iz PK-serije. CH14. Parametar Start StopTx Vrednost Off. 1~6 Najvaänija i najpraktiǏnija upotreba ovog polja je da resetuje MIDI transmit/receive kanale real-time i ritamskih partova i da iskljuǏi slanje i prijem MIDI signala sa songa. Ako nema MIDI Clock signala on ǎe nastaviti koristeǎi svoj tempo. Parametar Vrednost Program Change Off. ili 16) na kojem ǎe BK3 primati NTA signale. LWR. stilovi ili performansi. On (standardno: Off ) i Off w : NTA MIDI kanal je iskljuǏen. Ako äelite koristiti ritam bez da se svira na klavijaturi BK-3 morate slati ove note na NTA MIDI kanal (sa kompjutera ili eksternog MIDI instrumenta na BK-3) . 1~16 (Standardno: 10) Start StopTx Ovaj parametar odre ê uje da li ǎe ili ne ritam i song slati Start/Stop/Continue signale kad ih startujete ili zaustavite. Ovi parametri omoguǎuju da se odredi na kojim MIDI kanalima ǎe BK-3 primati informacije o akordima koji menjaju tonalitet ritma u realnom vremenu. 1~127 (standardno: On) RxVelocity i Off w : U ovom sluǏaju BK-3 nije sinhronizovan sa ostalim MIDI ureê ajima. Modulation Ovaj filter omoguǎuje da se ukljuǏi (On) ili iskljuǏi (Off ) slanje i prijem Modulation signala. LWR. ili postavite i Onwda bi koristili velocity tako kako su postavljene. Parametar Vrednost Sync Rx Off. i Onw : Reprodukcija rimta i songa se sinhronizuju ako BK-3 prima MIDI start i stop signale i MIDI clock signale nakon njih. Ovi signali se koriste da se doda vibrato na note koje svirate (control change CC01). Ako BK-3 primi samo Start signal. Pa prema tome nije moguǎe da se startuje/zaustavi preko MIDI-ja. Song. Parametar Pitch Bender Vrednost Off. Parametar ClockTx Vrednost Off. Ovo se primenjuje samo na note primljene preko MIDIja.

VAÇNA NAPOMENA Videti poglavlje "18. Pojaviǎe se potvrda koja obaveÝtava da je BK-3 vraǎen na postavke koje su postavljene u fabrici. 2. Ona ne utiǏe na podatke koji se nalaze u USB memoriji. 41.Visual ControlTx Omoguǎuje da se odredi MIDI kanal za slanje signala za Visual Control funkciju. Uvek proverite Ýta ima na njoj pre formatiranja. zatim pritisnite [ENTER] taster da uǏitate fabriǏke postavke. Ako se ne äelite vratiti na fabriǏke postavke izaberite i NOw i ponovo ǎe se prikazati prethodna stranica. USB memorije koje koriste FAT-32 fajl sistem se moäda ne moraju formatirati. Factory Reset (reset na fabriǏke postavke) Ova funkcija omoguǎuje da se sve postavke u BK-3 vrate na originalne fabriǏke vrednosti.) My Recordings U ovaj folder se snimaju audio fajlovi Videti poglavlje "16. 4. Prikazaǎe se poruka o tome da je USB memorija uspeÝno formatirana. 1. 60 . Na ekranu ǎe se prikazati: M y Folder koji se koristi za snimanje Performance Listi.) My Rhythms U ovaj folder se snimaju ritmovi koje ste editovali pomoǎu i Makeup Toolswfunkcije. BK-3 omoguǎuje brz pristup takvim informacijama nema potrebe za zapisivanjem i traäenjem ovih adresa u tabeli na kraju uputstva. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite i Factory Resetwopciju i pritisnite [ENTER]. Na USB memoriji ǎe se kreirati sledeǎi folderi Naziv foldera Opis (Prozor za izboj boja) (prozor za izbor ritmova) 3. Za to se koriste i internewadrese koje obiǏno nisu prikazane. Formatiranje USB memorije uzrokuje da se gube svi podaci sa nje. Za MIDI aplikacije koje ukljuǏuju sekvencere ili eksterne kontrolere priliǏno je korisno znati i pravuwadresu. 1. Pritisnite EXIT taster za povratak na poǏetni ekran. Izaberite boju ili ritam Ǐiju MIDI adresu äelite saznati. 3. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i YESw . (BK-3 ne moäe primatiVisual Control signale. Bez obzira na to preporuǏujemo da se svi novi USB memorijski ureê aji formatiraju na BK-3. 3. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite i Format USB Devicew opciju i pritisnite [ENTER]. Pritisnite MENU taster.) Parametar Visual ControlTx Vrednost 1~16 (standardno: 16) Formatiranje USB memorije Ova funkcija omoguǎuje da se formatira prikljuǏena USB memorija. 61) Provera MIDI adrese neke boje ili ritma Moguǎe je preko MIDI siglana izabrati i boje i ritmove. 2. Detaljnije pod naslovom "MakeupTools (alati za sreê ivanje ritmova i Standard MIDI Fajlova)" (str. Dräite pritisnut [NUMERIC] taster kako bi prikazali prozorǏiǎ. 53) My Songs U ovaj folder se snimaju SMF songovi koje ste editovali pomo ǎ u i Makeup Tools wfunkcije. (Prozor za izboj boja) (prozor za izbor ritmova) 2. Detaljnije pod naslovom "Makeup Tools (alati za sreê ivanje ritmova i Standard MIDI Fajlova)" (str. Performances (sadräaj ovog foldera se ne moäe videti pritiskom na [USB MEMORY] taster. Pritisnite MENU taster. Da bi prikazali sadräaj ovog foldera morate pritisnuti PERFORMANCE [LIST] taster. zatim pritisnite [ENTER] taster da formatirate USB memoriju. PrikljuǏite USB memoriju koju äelite formatirati u USB MEMORY port na zadnjem panelu. 1. Kontrola video opreme (Visual Control)" (str. Pomoǎu [INC] i [DEC] tastera izaberite i YESw . Snimanje svojih performansa u audio fajl" (str. Sadräaj ovog foldera se svakako moäe videti na kompjuteru. 53) NAPOMENA PreporuǏujemo da kompletan sadräaj USB memorije kopirate na kompjuter pre formatiranja.

pre povezivanja smanjite jaǏinu zvuka na svoj prikljuǏenoj opremi. moǎi ǎete koristiti razne kontrole sa klavijature BK-3 kako bi menjali i kontrolisali slike na EDIROL P-10. Ponavljajte ovaj korak da ponovo iskljuǏite Visual Control funkciju. Prikazaǎe se kratka poruka da potvrdi ovu operaciju: Àta je MIDIVisual Control? MIDI Visual Control je internacionalno koriÝǎeni standard koji je dodat MIDI standardu kako bi se vizualna ekspresivnost povezala sa muzi Ǐkom. Da bi se preko Visual Control-a povezali BK-3 i Edirol P-10 neophodno je povezati ih pomoǎu MIDI kabla (zasebno se prodaje). Video oprema koja je kompatibilna sa MIDI Visual Control se moäe povezati sa elektronskim instrumentima preko MIDI interfejsa kako bi se kontrolisala video oprema u sinhronizaciji sa audio. 2. Kontrola video opreme (Visual Control) BK-3 poseduje moǎni interfejs za integraciju zvuka i slike u realnom vremenu. NAPOMENA Dok je aktivnaVisual Control funkcija nije moguǎe koristiti dirke C#6~C7 za sviranje nota. UkljuǏite i Visual Controlw funkciju. PrikljuǏite BK-3 MIDI OUT izlaz na MIDI IN ulaz drugog MIDI Visual Control/V-LINK kompatibilnog ureê aja. 61 . Pritisnite dirku u najviÝoj oktavi (C#6~C7) da bi izabrali äeljeni clip na externom MIDI Visual Control/V-LINK-kompatibilnom ureê aju. 1. Izbor klipova preko MIDI Visual Control/V-LINK Dirka Opis A#6 D6 D#6 E6 F6 F#6 G6 G#6 A6 A#6 B6 C7 KontroliÝe banku slika (Bank Select) Menja slike (Clip 1) KontroliÝe banku slika (Bank Select) Menja slike (Clip 2) Menja slike (Clip 3) KontroliÝe banku slika (Bank Select) Menja slike (Clip 4) KontroliÝe banku slika (Bank Select) Menja slike (Clip 5) KontroliÝe banku slika (Bank Select) Menja slike (Clip 6) Menja slike (Clip 7) MIDI signal BF 00 00 CF 00 BF 00 01 CF 01 CF 02 BF 00 02 CF 03 BF 00 03 CF 04 BF 00 04 CF 05 CF 06 Crnim (Bank Select) i belim dirkama (PC) je moguǎe izabrati 5 x 7= 35 klipova.18. 1. Zadräite pritisnut [BASS INV] taster i pritisnite [AUTO FILL IN] taster. i iskljuǏite napajanje. Prikazaǎe se sledeǎa potvrda. Izbor video klipova i banki da eksternom MIDI Visual Control/V-LINK kompatibilnom ureêaju Kako prikljuǏiti video opremu Kad se preko MIDI interfejsa pove äu Visual Control ili V-LINK kompatibilni ureê aji moguǎe je koristiti razne vizualne efekte koji su povezani sa ekspresivnim elementima vaÝeg performansa. NAPOMENA Da bi se spreǏili problemi ili oÝteǎenja zvuǏnika. Na primer ako koristite BK-3 sa EDIROL P-10. Kako se ukljuǏuje i iskljuǏuje funkcijaVideo kontrole 1.

*2 Ne moäemo garantovati moguǎnost konekcije sa svim vrstama wireless LAN access pointa. Wireless USB adapter je u slotu ali nije spojen na wireless LAN access point. *1 Wireless LAN access point koji koristite mora podräavati WPS. iPhone itd.Wireless LAN access point (beäiǏni ruter) 4.Wireless LAN access point (tj. Wireless LAN funkcija Àta jeWireless LAN funkcija? Ako se u USB MEMORY port BK-3 ubaci wireless USB Adapter (WNA1100-RL. 63). iPhone ili iPod touch itd. 64). Ad-Hoc mod (str. beäiǏni ruter) *1*2*3 *.) Àta jeWPS? Ovo je standard koji olakÝava sigurnosne postavke kad se povezuje na wireless LAN access point. NAPOMENA Podaci o konekciji se pohranjuju u memoriji kad se jednom izvrÝi WPS procedura i sledeǎi put ǎe se automatski konektovati na wireless network. 1. Ovaj postupak se izvodi samo prvi put. 62 . pokuÝajte preko Ad-Hoc moda (str. zasebno se prodaje) moǎi ǎe se koristiti kompatibilne aplikacije (kao Ýto je i Air Recorder w iPhone aplikacija). Indicator wireless USB Adaptera ǎe zatreperiti. 3. Ikonice na ekranu Status wireless LAN konekcije je prikazan na poǏetnoj stranici i u wireless meniju kad su ubaci wireless USB adapter u slot. 2. Ikonica ObjaÝnjenje Trenutno konektovan na wireless LAN access point. *3 Ako se ne uspete povezati sa wireless LAN access pointom. 64). (Kad ste u mreäi ova procedura viÝe neǎe biti potrebna. Svari koje su neophodne za koriÝǎenje wireless LAN funkcije *. Ubacite wireless USB Adapter (WNA1100-RL. zasebno se prodaje) u USB MEMORY port. NAPOMENA Ureê aj na kojem je startovana aplikacija (npr iPhone) mora biti konektovan na istu mreäu. Podaci o konekciji se ne Ǐuvaju. PreporuǏujemo da koristite WPS pri povezivanju sa wireless LAN access pointom. Ako koristite access point koji ne podräava WPS moäete se povezati pomoǎu procedure opisane pod naslovom i Povezivanje sa izabranim Wireless LAN Access Pointomw (str. Zadräite pritisnut WPS taster na adapteru tri sekunde i paäljivo ga dräite USB ga ne bi savili. UkljuǏite BK-3. Nakon uspeÝnog povezivanja indikator USB adaptera ǎe biti stalno osvetljen. Osnovni metod povezivanja (povezivanje prekoWPS) Prvi put kad se povezujete BK-3 na wireless network moraǎete uraditi sledeǎe (WPS). Svi podaci o konekciji se gube pri resetovanju na fabriǏke postavke. Detaljniji opis WPS operacije na wireless LAN access pointu se nalazi u dokumentaciji koja dolazi uz wireless LAN access point. Tri crtice se koriste da prikaäu jaǏinu signala (jaǏinu signala prikljuǏenog wireless LAN access pointa). Indikator treperi.19. WPS taster NAPOMENA Ako se prejako pritisne USB adapter moäete ga oÝtetiti.Wireless USB Adapter (zasebno se prodaje: WNA1100-RL) *. Pritisnite i dräite WPS taster na wireless LAN access pointu.

Dole navedeni tasteri vrÝe sledeǎe operacije: Taster ObjaÝnjenje Ovim tasterom se menja izmeê u velikih i malih slova. I spojiǎete se na wireless LAN access point. Detaljnije pod naslovom i Wireless IDw (str.i Wireless Optionw . 63 . * Na kraju lozinke se ne sme staviti razmak. Ako prvi put koristite neki wireless LAN access point prikazaǎe se autorizacioni ekran. Kad se jednom spojite ponovo ǎe se prikazati status (WIRELESS) ekran. Not Available Wireless USB adapter nije u slotu. i Select Access Pointw stranica Preê ite na ekran na kojem se bira wireless LAN access point i konektujte se na njega. 4. Pr i k a z a n j e i i d e nt i f i k ato r ( n a z i v ) prikljuǏenog wireless LAN access pointa Now Connecting Uspostavlja se konekcija sa access pointom. Wireless USB adapter je u slotu ali nije spojen na wireless LAN access point. * Da bi se osveäila lista ponovo prikaäite ovaj ekran. * Podräani su Wireless standardi 802. 1. 5. i Wireless Infow stranica Prikaäite ovu stranicu za pregled IP i MAC adrese i Wireless Optionw stranica Podesite postavke zaWireless ID ili Ad-Hoc mod (Ad-Hoc Mode). NaǏin izbora Access Pointa je opisan pod naslovom i Povezivanje sa odabranimWireless LAN Access Pointomw (str. Ovim tasterom se briÝe izabrani karakter. Detaljnije je opisano na strani 64 pod naslovom i Povezivanje u Ad-Hoc moduw . Izaberite AP na koji se äelite konektovati i pritisnite [ENTER].-Optionw . 3. 2. Indikator Connected ObjaÝnjenje Trenutno ste konektovani na wireless LAN access p o i nt. NAPOMENA *Trenutno izabrani wireless LAN access point je prikazan inverzno. Izaberite [MENU] . Pritisnite [WRITE] taster. i Access Pointw Indikator U drugom redu na stranici za beäiǏne mreäe se nalazi naziv access pointa. samo pritisnite [ENTER] i spojiǎete se opet. The Device Name je standardno BK-3. i Statusw Indikator U prvom redu na stranici za beäiǏne mreäe se nalazi status wireless LAN. Ad-Hoc Ad-Hoc mod (str. 63) Povezivanje sa izabranimWireless LAN Access Pointom Ovaj metod omoguǎuje konekciju na izabrani wireless LAN access point iz prikazane liste. Pomoǎu [UP] ili [DOWN] tastera izaberite äeljenu poziciju karaktera pa ga pomoǎu [INC] i [DEC] izmenite. Prikazaǎe se ekran sa opcijama zaWireless konekciju. Izaberite [MENU] .i Wirelessw -i Select Access Pointw Nakon brzog skeniranja ǎe se prikazati lista raspoloäivih Access Pointa. 63). Autorizacioni ekran (Sa lozinkom) 2. Prikazani su Ad-Hoc SSID i Ad-Hoc Key. Kad se jednom spojite ponovo ǎe se prikazati status (WIRELESS) ekran. 3. Izaberite [MENU] . Ponovite korake od (3) da ukucate lozinku vaÝeg wireless LAN access pointa.11g/n (2.4 GHz) i WPA/WPA2 metodi autentikacije. 64). Pomoǎu [UP] i [DOWN] tastera izaberite äeljeni parametar. Ostale postavke (Wireless Option) 1.i Wirelessw .PostavkeWireless LAN funkcije Moguǎe je pregledati i editovati postavke wireless konekcije. Pritisnite [ENTER] kako bi se prikazala nova stranica. Ako ste se veǎ jednom spajali na ovaj access point. 64). Detaljnije pod naslovom "Ostale postavke (Wireless Option)" (str. Ovim tasterom se ubacuje novi karakter. i Device Namew Indikator U treǎem redu na stranici za beäiǏne mreäe se nalazi naziv ureê aja. Prikazaǎe se ekran sa opcijama zaWireless konekciju. 1.

NAPOMENA * Wireless Options postavke se potvrê uju i snimaju kad se izaê e iz Wireless Options ekrana. Kad se äelite iskljuǏiti sa Ad-Hoc konekcije vratite postavke iPhona u [Settings] . Àta je Ad-Hoc mod? Ad-Hoc mod omoguǎuje da se BK-3 spoji direktno na iPhone ili drugi beäiǏni ureê aj bez koriÝǎenja wireless LAN access pointa. Ad-Hoc Mode 4. Prikazaǎe se ekran za ukucavanje lozinke.[Wi-Fi] . ukucajte gore pomenuti AdHoc key. Provera IP i MAC Adresa (WIRELESS INFO) Evo kako se proveravaju IP i MAC adrese. * Ad-Hoc Mode ON . Pritisnite EXIT taster za povratak naWireless ekran.OFF vrednost ǎe se primeniti kad se ureê aj iskljuǏi pa ponovo ukljuǏi. 1. zasebno se prodaje). Ad-Hoc SSID (BK-3) i Ad-Hoc Key (tekst od 5 karaktera) koji ǎe se prikazati naWireless ekranu.H o c m o d (standardno = 1). Ovo je korisno kad se äeli povezati BK-3 sa iPhone ili drugim beäiǏnim ureê ajem ako ste na lokaciji gde nije moguǎe postaviti wireless LAN access point koji obiǏno koristite.[Choose a Network] na stare vrednosti. Ad-Hoc Mode ON . Detalji konekcije na wireless LAN sa iPhone ili drugog ureê aja se nalaze u uputstvu za taj ureê aj. OgraniǏenja iPod touch ili drugi beäiǏni ureê aj koji su povezani u Ad-Hoc modu neǎe moǎi komunicirati sa internetom ili nekim drugim beäiǏnim ureê ajem."Wireless Optionsw Prikazaǎe se ekran sa opcijama zaWireless konekciju. i BK-3_1w Ako jeWireless ID=99. Standardno bi trebalo postaviti i 0w ali ako se desi da su u blizini vi Ýe od jednog instrumenta moguǎe je postavitiWireless ID od 1o99 kako bi se promenio naziv i Ad-Hoc S S I D svakog instrumenta na sledeǎi naǏin. Ad-Hoc Channel O d re ê u j e k a n a l ( 1 o 1 1 ) z a Ad . 64 . 1.i Wireless Infow . Da bi se povezali trebate na iPhone ili drugom beäiǏnom ureê aju na koji se povezujete izabrati Ad-Hoc SSID.i Wireless . Izaberite [MENU] . i BK-3_99w UkljuǏuje i iskljuǏuje Ad-Hoc mod (standardno je i Off w ). 5.Parametar Wireless ID ObjaÝnjenje Odreê uje poslenje cifre naziva BK-3 i Ad-Hoc SSID (BK-3) koji ǎe se prikazati kao naziv instrumenta u ure ê aju koji se be äi Ǐno povezuje s njim. Ako je Wireless ID=0 i BK-3w (standardna vrednost) Ako jeWireless ID=1. 2.OFF vrednost ǎe se primeniti kad se ureê aj iskljuǏi pa ponovo ukljuǏi. Izaberite [MENU] .. Ne zaboravite da internet preko mobilne mreäe moäe koÝtati. Standardno ne morate menjati kanal.i Wirelessw . NAPOMENA MAC adresa prikazuje vrednost prikazanu na dnu wireless USB adaptera (WNA1100-RL.[Choose a Network] da izaberete gore pomenuti Ad-Hoc SSID. Povezivanje u Ad-Hoc modu Evo kako se povezuje u Ad-Hoc modu. NAPOMENA Ad-Hoc Mode ON .OFF vrednost ǎe se primeniti kad se ureê aj iskljuǏi pa ponovo ukljuǏi. (Na primer na iPhone izaberite [Settings] . Menjajte ga uglavnom samo kad imate problema sa konekcijom.[Wi-Fi] . UkljuǏite Ad-Hoc Mode Channel parametrom odreê ujete kanal (1o11) za Ad-Hoc mod. 3. Meê utim iPhone ili drugi beäiǏni ureê aj koji se mogu spajati na mobilnu telefoniju se mogu spajati na internet preko mobilne mreäe.

[Wi-Fi]. Proverite format svojeg USB memorijskog sticka. Broj konekcija koje se pamte je ograniǏen. Ako je ukljuǏen [TRACK MUTE] taster iskljuǏuje se melodijski zvuk iz MIDI fajlova.4 GHz) wireless standard. 28 Songovi neǎe da se reprodukuju. Ako je ukljuǏen [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL) taster. Supported. Iz nekog razloga moäda nije prepoznata USB memorija. Ne prikazuje se Performance Lista. Ako koristite access point koji ne 63 podräava WPS moäete se povezati pomoǎu procedure opisane pod naslovom i Povezivanje sa izabranimWireless LAN Access Pointomw Da li ste ubacili dobru lozinku na iPhone ili drugom ureê aju koji äelite povezati? Diskonektujte i ponovo konektujte ureê aj i ukucajte ispravnu lozinku sa BK-3 Ad-Hoc Key. moäda su konekcioni kablovi u prekidu. Na ekranu se prikazalo i Access Point Not Ovaj Access Point nije podräan. ponovo je formatirajte na BK-3. Ne moäete se konektovati na wireless LAN Nije podräan ni WEP metod autentikacije. 65 . Da li je ukljuǏen? 16 Da li je [VOLUME] potenciometrom smanjen zvuk? PojaǏajte ga. Ako je nekom drugom formatu. pritisnite ikonicu strelice na desnoj strani naziva mreäe i pritisnite i Forget this Networkw . Proverite da wireless LAN access point podräava WPS. Da li je smanjena jaǏina zvuka partova? Proverite jaǏinu zvuka svakog parta Da li je primljen MIDI signal sa eksternog MIDI ureê aja koji je snizio jaǏinu? JaǏina zvuka instrumenta je preniska kad se Da li koristite kabl koji ima otpornike? Koristite kablove koji nemaju otpornike. ili je pojaǏalo ili zvuǏnik u kvaru. Da li koristite opcionu Roland USB memoriju (M-UF serije)? Ne moäemo da garantujemo pouzdan rad sa proizvodima drugih proizvoê aǏa. Molimo koristite samo WPA ili WPA2 metod autentikacije. Ne moäe se reprodukovati audio/mp3 song Da li je song u formatu koji BK-3 podräava? 28 Nakon povezivanja BK-3 na USB COMPUTER BK-3 moäda prima signale na MIDI kanalu na kojem MIDI controller ne Ýalje. Visina zvuka izabranog ritma ili songa nisu Da li je odgovarajuǎa vrednost i Tuningw parametra? odgovarajuǎe Da li ste transponovali ritam/song? Proverite i i Rhythm ScaleTunew parametar. KoriÝǎenje bilo kojeg 14 drugog moäe uzrokovati kvarove. Problemi i njihovo rešavanje Simptom Ureê aj se ne ukljuǏuje Akcija Strana Da li je kabl ispravljaǏa i sam ispravljaǏ prikljuǏen u struju i u BK-3? Nemojte koristiti neki drugi ispravljaǏ osim onog koji dolazi uz ureê aj. Da li ima dovoljno praznog mesta u USB memoriji? Da li koristite opcionu Roland USB memoriju (M-UF serije)? Ne moäemo da garantujemo Snimanje zvuka ne ǎe da startuje ili se pouzdan rad sa proizvodima drugih proizvoê aǏa. Ne moäe se Ǐitati i pisati na USB memoriju. utiǏnicu kao i BK-3. Promenite kanal wireless LAN access pointa. Pribliäite wireless LAN access point i BK3. 44~47 - Nema zvuka sa BK-3. access point. Sledeǎe moäe pomoǎi da se poboljÝa situacija. Ne Ǐuje se melodijski deo SMF fajla. kontrolerov transmit kanal.11g/n (2. 51 51 Ǝ uje se zujanje sa eksternog pojaǏala ili Da li je BK-3 prikljuǏen na istu utiǏnicu kao i ureê aj? PrikljuǏite pojaǏalo ili drugi ureê aj na istu drugog ureê aja na koji je prikljuǏen. Da li ima dovoljno praznog mesta u USB memoriji? Moäda vrsta fajla nije kompatibilna sa tipovima koje podräava BK-3. Na USB memoriji nema Performance List fajlova.11a/b wireless standard nije podräan. neoǏekivano prekida. Da li je na USB sticku onemoguǎeno snimanje? Ne moäe se snimati u USB memoriju. Ne Ǐuju se vokali sa audio fajla (mp3 ili WAV). 802. Molimo koristite samo WPA ili WPA2 metod. IskljuǏite ga. Ponovo proverite kablove i ostalu opremu. prikljuǏi na pojaǏalo. (Da bi se diskonektovali na primer na iPhone-u izaberite [Settings] . Ako je komunikacija nepouzdana. Koristite 802. Izmenite MID 58 port BK-3 ne prima MIDI signale. Moäe se dogoditi da pri kreiranju nove izbriÝete staru konekciju. 64) postavljene na OFF. smanjuje se zvuk vokala.20. Obezbedite da je DHCP omoguǎen na wireless LAN access pointu. Moäda je song fajl oÝteǎen. Svi podaci o konekciji se gube pri resetovanju na fabriǏke postavke. AKo se izbriÝu podaci o konekciji ponovo se konektujte na wireless LAN access point. Da li se u sluÝalicama Ǐuje zvuk? Ako ima zvuka na sluÝalicama. usporena ili ako pri audio komunikaciji dolazi do dropova u zvuku.w i ne moäete se spojiti na wireless LAN access point Nestabilna je veza BeäiǏna konekcija moäe biti nestabilna u zavisnosti od smetnji u radio frekventnom opsegu. BK-3 moäe koristiti samo USB memoriju koja 60 je formatirana u FAT formatu. Ako se nakon ukljuǏenja ne moäete spojiti sa prethodno konektovanim wireless LAN access pointom proverite da su postavke opisane pod naslovom i Povezivanje u Ad-Hoc moduw (str.

66 .Simptom Akcija Da li je BK-3 ukljuǏen? Da li je wireless USB adapter (WNA1100-RL) ubaǏen u BK-3? Strana Na aplikaciji za beäiǏno povezivanje se ne prikaäe Da li je BK-3 konektovan na beäiǏni LAN? BK-3 Da li su i BK-3 i iPhone spojeni na isti network (isti wireless LAN access point)? Da li wireless LAN access point omoguǎuje komunikaciju izmeê u wireless LAN ureê aja? Detalje postavki pogledajte u uputstvu za vaÝwireless LAN access point. Meê utim iPhone ili drugi beäiǏni ureê aj koji se mogu spajati na mobilnu VaÝiPhone ili iPod touch neǎe da se konektuju na telefoniju se mogu spajati na internet preko mobilne mreäe. Da li je wireless LAN access point povezan na interenet? Da li ste povezani u Ad-Hoc modu? iPod touch ili drugi beäiǏni ureê aj koji su povezani u Ad-Hoc modu neǎe moǎi komunicirati sa internetom ili nekim drugim beäiǏnim ureê ajem. internet Ne zaboravite da internet preko mobilne mreäe moäe koÝtati. BeäiǏni ureê aj kao Ýto je iPod touch koji nema moguǎnost povezivanja sa mobilnom mreäom se neǎe moǎu spojiti na internet u tom sluǏaju.

KAR.2 Hz o6 do +5 u polunotama (za ritmove. mp3/WAV USB Flash Memorija WAV (44. LWR. 16-bit linear) 250 Ritmova u 5 ritmiǏkih grupa (lokalizovani za naÝe podruǏje su u WORLD 1 i WORLD 2 grupama) Ritmovi (STL). Play Off.2 Mfx (84 Mfx Editable Macro) (izbor preko MakeupToolsa). SMF (Format 0/1). Fixed Whole. 5 ugraê enih song memorija (interna memorija) po Listi Max. Dual Monohromatski grafiǏki LCD sa 132 x 64 pixela i pozadinskim osvetljenjem 61 . 1~32/4..1 kHz. Chorus: 8 vrsta (biraju se iz Makeup Tools-a) . WAV 20~250 BPM za SMF i ritmove 75 do 125% za mp3 i WAV fajlove 4 odgovarajuǎe boje za svaki ritam (Programabilno) Instrumentalno editovanje za ritmove/SMF za mp3/WAV UPP. Reverb i Chorus: Reverb i Chorus: zavisno od Rhythm/SMF Reverb Chorus Macro 1 Mfx (84 Mfx Editable Macro) (izbor prekoTone Part Mfx-a). 2 takta NeograniǏen broj (na USB memoriji). 1~32/2 Always. mp3. Preko 500 i Music Assistant wmemorija (interna memorija). Split. LWR) + 16 song partova 415. 1~32/8. audio i JPG fajlova na prikljuǏenoj USB memoriji Poseduje Demo Lyrics SMF. Low. Specifikacije Vrsta ekrana: Ekran KLAVIJATURA Tip klavijature Modusi klavijature Generator zvuka Maksimum polifon Boje Perkusioni setovi Multitimbralni partovi: MasterTuning Key Control (Transpozicija) Efekti RealTime Partovi Rhythms/SMF sekcija Sekcija pratnje Ritmovi Real time player Promena tempa Time stretch OneTouch memorije Alati za sreê ivanje ritmova i Standard MIDI fajlova Track Mute Center Cancel Snimanje audio signala Medij Format snimljenih audio fajlova Metronom Takt Modusi Ubrojavanje Performance Memorije Performance Liste Performance memorija Search funkcija Demo Tekstovi na ugraê enom ekranu Kontrole na panelu Volume Balance (Backing/Keyboard) Pitch Bend/Modulation ruǏica 1 potenciometar 2 tastera 1 1~32/16. smf. Medium. EQ Reverb: 8 vrsta (biraju se iz Makeup Tools-a).21. 1 takt. mp3/wav fajlove) 61 dirka osetljiva na brzinu ( velocity ) High.3~466. 999 Brzo pretraäivanje SMF. EQ 128 nivoa (GM2/GS/XG Lite kompatibilno) 851 (Moguǎnost kreiranja 10 najǏeÝǎe koriÝǎenih boja i njihovo pozivanje) 53 2 parta klavijature (UPP.

Strujni kabl za ispravljaǏ.044 (W) x 408 (D) x 318 (H) mm 7.5W IspravljaǏ(PSB-230EU) 1200 mA Off.044 (W) x 317 (D) x 129 (H) mm 1. PSB-230EU ispravljaǏ. Notni dräaǏ Opcioni dodaci USB USB flash memorija (M-UF-series) Wireless USB Adapter (WNA1100-RL) Pedale DP-serije/BOSS FS-5U pedala 61 . za USB memorije) 2 x 10 cm 2 x 7. MIDI OUT (Visual Control funkcija) USB COMPUTER konektor (B tipa.5 kg (bez ispravljaǏa i dräaǏa nota) Dodaci koji se dobijaju Uputstvo za upotrebu.Konektori PHONE/OUTPUT jack Foot pedal konektor MIDI Konektori USB portovi OpÝte specifikacije ZvuǏnici Izlazna snaga Napajanje PotroÝnja struje Auto Off fukcija Dimenzije Bez dräaǏa nota Sa dräaǏem nota Teäina 1/4w phone type (TRS connector) PEDAL HOLD/SWITCH (moäe se podesiti) MIDI IN. 10min. za prijem i slanje MIDI podataka) USB MEMORY port (A tipa. 30min. 240min 1.

MIDI Implementation Chart 61 .22.

Chord Intelligence tabela 61 .23.

61 .

musicap.Generalni zastupnik i distributer Roland. Crne Gore. Cakewalk i RSG proizvoda za podruǏje Srbije. Sutjeska 5 24413 Paliǎ. Makedonije i Bosne i Hercegovine MusicAP d. Boss. 063-877-28-43 Novi Sad Zemun Beograd Valjevo Srbija Kragujevac Čačak Zaječar Kraljevo Užice Niš Crna Gora Podgorica Budva Vranje Skopje Lozovo Veles Makedonija . Subotica www.musicap.rs tel : 024 / 539-395 .rs Subotica www.o.o. Edirol.