You are on page 1of 2

 

 

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
¡

¢

¡

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Prob scris CHIMIE ORGANIC I
Proba E/F


Varianta 95
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
afirma iile urm toare:
1. n-Butanul formeaz ..................................................deriva i monoclorura i
(f r izomeri optici) (doi/ trei).
2. Alchena care prin oxidare energic formeaz numai acid izobutanoic este
................................................................(2,5-dimetil 3-hexena /2,4-dimetil 3-hexena).
3. Clorura de vinil i acrilonitrilul sunt...................................vinilici (monomeri/ polimeri).
4. La oxidarea etilbenzenului cu KMnO4/H2SO4 se ob ine acid ..................(benzoic/
fenilacetic).
5. Oxidarea izopropanolului la propanon se face cu o solu ie acid de .....................
(K2Cr2O7/ KMnO4).
10 puncte
II. Pentru fiecare item al acestui subiect, nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Propanul este omologul superior al:
a. etinei
b. etenei
c. etanului
d. butanului
2. Formeaz acid acetic prin fermenta ie acetic :
a. metanolul
b. etanolul
c. celuloza
d. etanalul
3. Hidrocarbura care nu reac ioneaz cu solu ia oxidant KMnO4 / H2SO4 , este:
a. 3-hexena
b. benzenul
c. 2-butena
d. toluenul
4. ter -Butilamina este o amin :
a. primar
b. secundar
d. ter iar mixt
c. ter iar
5. Dintre urm torii acizi poate fi scos din s ruri de c tre acidul acetic:
a. clorhidric
b. azotic
c. carbonic
d. sulfuric
10 puncte
III. Compusul (A) este utilizat ca medicament pentru tratamentul hipotensiunii, tahicardiei i
are formula de structur :
H3C O

O CH3
CH
OH

CH

CH3

NH2

1. Preciza i trei particularit i structurale ale compusului (A).
2. Pentru compusul (A) scrie i ecua iile reac iilor cu:
a. Na;
b. CH3 – Cl.
3. Calcula i procentul masic de oxigen din compusul (A).
4. Scrie i ecua ia unei reac ii de esterificare a grupei –OH.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I, proba: E/F

1

3 puncte
4 puncte
3 puncte
2 puncte

Varianta 95

¤

£

£

Scrie i formula de structur i denumirea IUPAC ale –alaninei. 1 punct 3. 3. compus natural cu rol energetic în organism. Preciza i dou modalit i pentru deplasarea echilibrului reac iei spre formarea de ester. 3. proba: E/F 2 Varianta 95 ¤ £ £ . VI. Propionatul de butil este întrebuin at ca solvent. Scrie i ecua iile reac iilor chimice dintre glucoz i urm torii reactan i: a. 2 puncte 2.78g acid propionic pentru a forma propionatul de butil. 1 punct V. face parte din clasa compu ilor organici cu func iune mixt . O-16. 1. Indica i care dintre produ ii reac iilor de la punctul (a) este utilizat ca monomer. valil-glicin i 3 puncte valil-alanin . Calcula i masa de glucoz de puritate 90% necesar reac iei cu reactivul Tollens. 4 puncte 3. Preciza i secven a aminoacizilor dintr-o pentapeptid . 4. 2 puncte b. VIII. Stabili i formula molecular a aminoacidului (A). 3 puncte 2. în prezen de acid sulfuric.6g se oxideaz cu KMnO4 în prezen de acid sulfuric. Dintre cele dou hidrocarburi de la punctul (a) preciza i care are punctul de fierbere mai sc zut. 3 puncte b. Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre propen i ap (H2SO4). Gliceridele sunt esteri ai glicerinei cu acizii gra i. Un amestec de etilbenzen i p-xilen în raport molar de 1:2 cu masa de 63. a. Scrie i formula de structur a unei trigliceride mixte. Reprezenta i formulele structurale pentru n-hexan i 2. Preciza i o utilizare practic a benzenului.66%H . reactivul Fehling.    Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare ¡ ¢ ¡ IV. a. 2 puncte b. care prin hidroliz par ial formeaz amestecul de dipeptide : glicil-valin . 1. la fabricarea parfumurilor. Calcula i volumul de solu ie de KMnO4 de concentra ie 2M necesar oxid rii etilbenzenului din amestec. 2.28%C . a. Scrie i ecua iile reac iilor de oxidare a etilbenzenului i respectiv p-xilenului cu solu ie de KMnO4 în mediu de H2SO4. Nota i dou materii prime pentru ob inerea gr similor saturate. alanil-leucin . Un aminoacid (A) cu o singur grup amino prezint la analiza elemental urm toarea compozi ie : 34. b. 4 puncte b.33%N i are masa molar egal cu 105g/mol 4 puncte 1. 1 punct 2 puncte 4. 6. Glucoza. N-14. reactivul Tollens. Scrie i ecua ia reac iei de ob inere a propionatului de butil din acidul propanoic i 2 puncte alcoolul corespunz tor. Calcula i volumul de propen (m surat în condi ii normale) care a fost introdus în reac ie dac reac ia a decurs cu randament de 80% i prin dizolvarea alcoolului rezultat 4 puncte s-a ob inut 1 kg de solu ie de concentra ie procentual masic 30%. Hidrocarburile alifatice sunt utilizate ca materii prime pentru ob inerea unor compu i cu utiliz ri practice. Mase atomice: H-1. Prob scris la CHIMIE ORGANIC I. Calcula i masa (g) de alcool butilic care reac ioneaz stoechiometric cu 16. Scrie i ecua iile reac iilor acetilenei i etenei cu HCl. Scrie i formula brut a monozaharidelor i preciza i clasa de compu i chimici din care fac parte.2-dimetilbutan. 1. a esen elor. Alcoolul ob inut din reac ia propenei cu apa este utilizat ca solvent. Hidrocarburile aromatice constituie materii prime importante pentru industria chimic . 2. 4 puncte pentru a ob ine doi moli de acid gluconic. 1. Scrie i ecua ia unei reac ii prin care 1-butina se deosebe te de izomerul s u de 2 puncte pozi ie. Calcula i masa fiec rei hidrocarburi din amestec.C-12. a. 4 puncte 3. 4 puncte 1 punct 4. 3 puncte 2. 13. VII.