You are on page 1of 2

 

 

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
¡

¢

¡

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Prob scris la CHIMIE ORGANIC I
Proba E/F


Varianta 99
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
afirma iile urm toare:
1. În moleculele alcanilor se stabilesc leg turi covalente........................ (simple/duble).
2. Primul termen din seria omoloag a alchinelor care prezint izomerie de caten este
........................... (butina /pentina).
3. Clorura de vinil se ob ine direct prin adi ia............... la acetilen (clorului /acidului
clorhidric).
4. Benzenul poate adi iona................................. (Cl2/HCl).
5. La hidroliza 1,2-diclorobutanului se ob ine........................... (1,2-butandiol/ 1-butanol).
10 puncte
II. Pentru fiecare item al acestui subiect, nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Prin arderea alcanilor se ob in :
a. acizi organici
b. aldehide
c. func iuni organice oxigenate
d. dioxid de carbon i ap
2. Prin hidroliz enzimatic a amidonului se ob ine:
b. -glucoz
a. -glucoz
c. fructoz
d. zaharoz
3. Dintre urm toarele formule, corespunde unui fenol:
a. C6H5CH2OH
b. C6H5 –O-CH3
c. CH3-C6H4-CH2-OH
d. CH3-C6H4-OH
4. Substan a care nu poate fi folosit pentru acilarea aminelor este:
a. clorura de acetil
b. clorura de etil
d. acid acetic
c. anhidrida acetic
5. Dintre urm torii compu i este detergent neionic:
a. R-(CH2)n-CH2-SO3-Na+
b. R-(CH2)n-C6H4-SO3-Na+
+
c. R-(CH2)n-CH2-OSO3 Na
d. R-O-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-OH
10 puncte

HOOC

¥

III. Compusul (A) este un intermediar în biosinteza aminoacidului leucin
structur :
COOH

i are formula de

CH CH CH CH3
OH

CH3

1. Preciza i dou particularit i structurale ale compusului (A).
2. Nota i natura atomului de carbon de care se leag grupa –OH.
3. Pentru compusul (A) scrie i ecua iile reac iilor cu :
a. Na;
b. KOH (aq);
c. CH3 – COOH (H+).
4. Calcula i procentul masic de oxigen din compusul (A).

2 puncte
1 punct
6 puncte
3 puncte

IV. Hidrocarburile alifatice sunt utilizate ca materii prime pentru ob inerea unor compu i cu
utiliz ri practice.
1. a. Scrie i ecua iile reac iilor în urma c rora se ob ine poliacrilonitril din acetilen .

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I, proba: E/F

1

Varianta 99

¤

£

£

a. Gr simile vegetale ajut la reglarea temperaturii organismelor. 4 puncte 3 puncte 2. Prin hidroliza acid a 88.NaOH(aq). Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre acidul gluconic i hidroxidul de calciu i denumi i produsul principal de reac ie. 4 puncte Mase atomice: H-1. Preciza i o utilizare pentru benzen. C2H5Cl (AlCl3). C3H6 (AlCl3) . b. pe baza structurii. Indica i o utilizare a compusului halogenat ob inut (A). 3 puncte 1 punct 3. Peste 500 g solu ie de acid gluconic de concentra ie procentual masic de 20% se adaug 200 g ap . 4 puncte 1 punct b.    Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare ¡ ¢ ¡ 3 puncte b.66%H. 1. a. 4 puncte VIII. HCl. Scrie i ecua iile reac iilor de clorurare catalitic a benzenului. Justifica i caracterul amfoter al -alaninei prin scrierea a dou ecua ii ale reac iilor chimice cu: a.5.6g gliceride (G) se ob in 9. proba: E/F 2 Varianta 99 ¤ £ £ . Determina i formula molecular a aminoacidului (A). 2 puncte 1. 4 puncte 2. 2. N-14. Scrie i ecua iile reac iilor care conduc pe aceast cale de la metan la acid formic. 18. diclorobenzen i triclorobenzen în raport molar de 6:2:1. 1 punct 3. 4 puncte 1. 4 puncte 2. Calcula i gradul de polimerizare al poliacrilonitrilului. Calcula i volumul de H2. Benzenul este o aren con inut în frac iile ob inute la prelucrarea petrolului. Calcula i masa de benzen necesar pentru ob inerea a 230. Metanul se clorureaz fotochimic i se ob ine un compus halogenat (A) care prin hidroliz conduce la acid formic. 3 puncte b. Acidul gluconic se utilizeaz în domeniul medical. La hidroliza unei tetrapeptide (P) a fost identificat un aminoacid (A) care con ine 32%C. 4 puncte VI.Calcula i concentra ia procentual masic a solu iei ob inute. Determina i masa molar (g/mol) a gliceridei i preciza i clasa de compu i din care face parte. Nota i o utilizare practic a glucozei.6g glicerid (G). iar altul din eten . Scrie i ecua iile reac iilor benzenului cu : a. 4.4g acid oleic. Prin clorurarea catalitic a benzenului se formeaz un amestec care con ine monoclorobenzen. Scrie i denumirea dipeptidelor mixte care prin hidroliz formeaz glicin i -alanin . 4 puncte V. dac din 260 kg acetilen s-au ob inut 4 moli polimer cu randament de 80%. necesar reac iei cu 88. 3 puncte a. Prob scris la CHIMIE ORGANIC I.1 g amestec. Scrie i ecua ia reac iei dintre glucoz i reactivul Tollens. 28. O-16. propriet ile tensio-active ale s punului.2g glicerin . b. 3. 1. 2 puncte 3. 6. b. Scrie i ecua iile reac iilor în urma c rora se ob in cei doi compu i. la 770C i 2 atm. VII. Cl-35.C-12. Explica i. 2. Doi compu i izomeri cu formula molecular C2H4Cl2 se ob in unul din acetilen .66%N i are masa molar egal cu 75g/mol.4g acid stearic i 56.