You are on page 1of 35

1.

HOTEL
Pojam hotel potječe od latinske riječi hospes koja znači gost, odnosno francuske riječi hote koja znači gostoprimac(domaćin). Prema današnjem shvaćanju, hotel je ugostiteljski objekt i poslovna jedinica koja ima najmanje smještajnih jedinica (sobe, hotelski apartmani). !otel treba biti zasebna gra"evinska i funkcionalna cjelina. !otelski apartmani mogu činiti najviše # $ ukupnog broja smještajnih jedinica hotela. %ni se sastoje od& a) prostorija za spavanje b) prostorija za osobu higijenu gostiju c) od dnevnog boravka d) prostorije za pripremanje jednostavnih jela i napitaka !otel mora biti smješten u posebnoj zgradi ili u potpuno odvojenom dijelu zgrade koji čini funkcionalnu cjelinu. !otel je gospodarski objekt i poslovna jedinica koja kroz usluge koje prodaje, priprema i pru'a s posebnom pa'njom, treba zadovoljiti potrebe, 'elje i očekivanja svojih gostiju, ostvariti planiranu zaradu i o sebi u javnosti stvoriti dobar imid'. !otel je ugostiteljski objekt koji gostima pru'a usluge smještaja i zajutraka, a mo'e pru'ati i usluge prehrane, točenja pića i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu. %snovna značajka hotela je da gostima izdaje sobe ili hotelske apartmane, a ne krevete. Prema veličini hotele dijelimo u ( skupine& #. )*+, !%-.+, (od do / smještajnih jedinica) 0. 12.345, !%-.+, (od # do # / smještajnih jedinica) 6. 7.+,8, !%-.+, (od # # do 6// smještajnih jedinica) (. 72+% 7.+,8, !%-.+, (od 6/# 9) o veličini svakog pojedinog hotela odlučuje njegov vlasnik najveći broj soba nije ograničen

1 obzirom na to da hoteli mogu biti organizirani od malih, obiteljski vo"enih poslova, pa sve do velikih i me"unarodnih lanaca, :-% (1vjetska turistička organizacija) pri definiranju hotela polazi od veličine objekta, od usluga koje nudi te o kategorizaciji. Prema :-%& !otel je smještajni objekt u kojemu se usluge smještaja pru'aju u odre"enom broju soba, koji pru'a odre"ene usluge, uključivši i poslu'ivanje u sobama (room service), dnevno čišćenje i pospremanje soba i prostorija za osobnu higijenu gostiju, koji je kategoriziran prema opremi i uslugama koje nudi, te kojim upravlja jedinstveni menad'ment. -emeljna djelatnost hotela je pru'anje usluga smještaja sa zajutarkom, a mo'e pru'ati i pansionske usluge, usluge jela po narud'bi, pića i druge usluge uobičajene u hotelu.

-e usluge pru'a stručno osoblje u odgovarajuće pripremljenim prostorijama. ;sluge se pru'aju po ekonomski isplativim cijenama u skladu sa kategorijom hotela i kvalitetom usluga. !otel je svojevrsna radna, tehnološka, organizacijska i poslovna cjelina. !otel u svom sastavu ima& recepciju smještajne jedinice (sobe i apartmane u čijem sastavu treba biti kupaonica) restoran (jedan ili više < internacionalna, nacionalna, regionalna, dijetalna= kuhinja) bar (noćni, aperitiv, caffe=) kavana, pivnica= )nogi hoteli privlače osim turista i lokalne goste za dodatne sadr'aje. -ako se ostvaruju veći prihodi. !otel u svom sastavu mo'e imati depadansu. 3epadansa je manji smještajni objekt u neposrednoj blizini hotela u kojemu se pru'aju samo usluge smještaja, a ostale usluge se pru'aju u hotelu. ,zme"u hotela i depadanse trebao bi biti odgovarajući natkriveni prolaz (no to nije svugdje izvedivo). 1mještajne jedinice i unutarnje ure"enje u depadansi mora odgovarati kategoriji matičnog hotela. !otel je reprezentativni ugostiteljski objekt koji sjedinjuje sve posebnosti ugostiteljskog procesa proizvodnje. %snovni cilj hotelskog poslovanja& ostvarivanje zadovoljavajuće razine dobiti kroz zadovoljavanje 'elja i potreba potrošača. !otel je poslovna organizacija u vlasništvu odre"enih osoba koji su u njega ulo'ili svoja novčana sredstva i koji od hotelskog poslovanja očekuju povrat ulaganja i odre"enu materijalnu korist. 1toga je temeljni cilj hotelskog poslovanja ostvarivanje dobiti. %sim što nastoje ostvariti dobiti, suvremene organizacije nastoje biti i pozitivna snaga u društvenom i prirodnom okru'enju u kojem djeluju. )ogućnost ostvarivanja dobiti ovisi o orijentiranosti hotela na tr'ištu. -o znači da hotel treba nuditi odre"enu uslugu potrošačima za vrijeme boravka u hotelskim objektima. >a vrijeme privremenog boravka u hotelskim objektima u izabranoj destinaciji oni omogućuju a) turistima odmor i relaksaciju b) poslovnim ljudima ostvarivanje poslovnih kontakata c) sudionicima kongresa, seminara i drugih skupova stvara uvjete za konstruktivan rad d) izletnicima omogućuje upoznavanje s prirodnim i društvenim atrakcijama

e) lokalnom stanovništvu pru'a usluge prehrane i točenja pića te različite zabavne sadr'aje !oteli gostima osiguravaju recepcijsku, portirsku i informacijsku slu'bu. !otelsko osoblje treba govoriti strane jezike kako bi moglo komunicirati s inozemnim gostima. ; hotelima sa 6 i više zvjezdica osoblje koje komunicira sa gostima mora govoriti najmanje 6 strana jezika. %sim temeljne usluge, usluge smještaja, hotel pru'a i usluge prehrane i točenja pića. -e se usluge pru'aju u blagovaonicama, restoranima i ostalim prostorijama za poslu'ivanje& aperitiv bar, kavana= 2estorani svojim ure"enjem moraju odgovarati hotelu u čijem su sastavu. ; hotelskom restoranu konobari goste poslu'uju za stolom, a mo'e biti i samoposlu'no (buffet integral). !oteli više kategorije imaju organizirano i poslu'ivanje u sobama. ; sobama hotela sa (?@ ? instalirani su minibarovi < alkoholna i bezalkoholna pića. !oteli mogu imati i raznovrsne sadr'aje za provo"enje slobodnog vremena& dječji vrtić, organizirano čuvanje djece, prostorije za društvene igre, sportske dvorane, bazene= 8revetnina i stolno rublje se obavezno mijenjaju pri svakoj izmjeni gostiju, a češće u hotelima viših kategorija, koji imaju i organizirano pranje i glačanje rublja gostiju i čišćenje cipela. 8valiteta odre"enog hotela danas se mjeri i razinom primjene tehnoloških inovacija. -ako brojni hoteli u svijetu umjesto klasičnih metalnih ključeva za sobe primjenjuju računalne sustave s karticom. 1obe osim radija i -79a imaju i video9sustave, telefaA, računala s pristupom na ,nternet, telefon= *ko hotel zadovolji odre"ene zakonske uvjete, uz svoj naziv mo'e dobiti oznake& B2*43 ⇒ velik, otmjen, visokog ranga P*+*C. ⇒ luksuzan, raskošan !oteli u mnogim zemljama, igraju vrlo va'nu ulogu zato jer nude objekte u kojima se mogu obavljati poslovi, odr'avati sastanci i konferencije, kao što se u njima mo'e zabavljati i rekreirati. ; tom smislu društvima i privredama hoteli, kao i odgovarajući prijevoz , komunikacije i sustavi distribucije raznih usluga i dobara na malo, od presudne va'nosti. !oteli svojom ponudom pridonose ukupnom izlaznom rezultatu dobara i usluga, što čini matrijalno dobro stanje naroda i zajednica. ; mnogim su područjima hoteli va'ni kao atrakcija za posjetitelje koji sa sobom donose potrošačku moć te koji su skloni trošiti više negoli što troše kod kuće. -ako hoteli, putem potrošnje posjetitelja, često znatno pridonose lokalnoj privredi, podjednako izravno kao i neizravo redistribucijom onoga što posjetitelji potrošili do drugih primatelja u zajednici.

1uvremeni klasični hoteli #/. Condominium (suvlasnički) hoteli F. na današnjem tr'ištu postoji velik broj hotela& #. *iroport hoteli D. Posljednje. . Hutik hoteli # . Casino hoteli G. !oteli su va'ni i kao tržište za proizvode drugih industrija. većini zemalja hoteli osiguravaju tisuće radnih mjesta u mnogim zanimanjima koja tvore hotelsku industriju. 1toga. biti ćemo općeniti. područjima u koja dolaze strani posjetitelji hoteli su često va'ni kao izvori strane valute te na taj način značajno pridonose platnoj bilanci svojih dr'ava. 4o. ali i ne najmanje va'no. 1. 3akle. barovi i drugi objekti često privlače mnoge lokalne goste pa su mnogi hoteli postali društvena središta zajednice. hoteli i neizravno stvaraju mnoga radna mjesta u industrijama koje ih opskrbljuju.nteligentni hoteli #6. !rana. Horavišni (ili pansionski) hoteli #E. .8omercijalni (ili gradski) hoteli 0. 1uite hoteli . Hio9hoteli . Prolazni hoteli #D. . dobavljača hrane i pića.mjetnički (ili art) hoteli #G. pa ćemo samo navesti i objasniti tipove hotela. hoteli su va'an izvor pogodnosti za lokalno stanovništvo. lječilišni hoteli #F. %prema i namještaj hotelima dobavlja mnoštvo proizvo"ača. Barni hoteli (. vodoprivrednih poduzeća i plinara.8ongresni hoteli .. !otele mo'emo podijeliti prema nekoliko kriterija kao i ugostiteljstvo.zgradnja i osuvremenjavanje hotela osigurava posao gra"evinskoj industriji i srodnim strukama. !oteli su va'ni poslodavci. 4jihove restauracije. ribara. 2esort hoteli #0.1. !otel za djecu sa roditeljima #(. 2ezidencijalni hoteli 6. VRSTE HOTELA !oteli se u skladu sa zahtjevima odre"enog tr'išnog segmenta mogu specijalizirati za pojedini tip ponude. piće i druga potrošna roba dnevno se kupuje od zemljoradnika. -imeshare hoteli E. Poslovni hoteli . uz izravno zaposlene u hotelima. *lternativni hoteli ##. kao i od elektropoduzeća. .

uglavnom. a posjetitelji su uglavnom gosti starije 'ivotne dobi. u pravilu su veliki hoteli kapaciteta 0/// i više soba.ustrojavaju samo odjeli recepcije.1. ali i dobru poslovnu opremu. %vi hoteli nalikuju 1uite hotelima. pa se u hotelima samo nudi smještaj sudionicima kongresa. zaposlenici tvrtki. 1. Bosti takvih hotela očekuju najraznovrsniju i najsadr'ajniju ponudu. . gostima su na raspolaganju najsuvremenija pomagala i informacijska te tehnologija. postoji jedan zaseban veliki kongresni centar. blizina autobusnih i 'eljezničkih stanica. KONGRESNI HOTELI 8ongresni hoteli. 2ezervacije se u pravilu primaju od dvije do deset godina unaprijed.u nekoj poznatoj turističkoj destinaciji. %d opreme soba treba imati telefon. radne sobe. stručnjaci= .z to.1. 1. -reba imati najmanje 6?. domaćinstva i restorana. Poslovni ljudi se smatraju dobrim potrošačima ugostiteljskih usluga te im treba omogućiti bogat dodatni sadr'aj.1. POSLOVNI HOTELI 4amijenjen je poslovnim ljudima.nternet.1. veće dvorane opremljene modernom tehnikom.1. %vi hoteli imaju mnogo sadr'aja radi zadovoljavanja 'elja i potreba poslovnih ljudi.2. 1. u blizini velikih robnih kuća. -o je hotel klasičnog tipa koji je svoje usluge prilagodio potrebama poslovnih ljudi& trgovački putnici. dvorane za sastanke. . vlasnici pouzeća. -ijekom tjedna oni slu'e poslovnom tr'ištu. nekim slučajevima. poslovnim hotelima su najčešće jednokrevetne sobe. s najsuvremenijom opremom i tehničkim pomagalima. >a vrijeme boravka u takvim hotelima. takvim se hotelima. REZIDENCIJALNI HOTELI 2ezindencijalni hoteli su hoteli u kojima odsjedaju gosti na du'e vremensko razdoblje.1.2aspola'u s velikim dvoranama za različite namjene. morskih i zračnih luka. fitness dvorane=%koliš hotela treba biti ure"en. 2estorani trebaju biti visokih kategorija < nuditi kvalitetna jela. obično.2. zabavnih i rekreacijskih sadr'aja. KOMERCIJALNI (GRADSKI) HOTELI 8omercijalni ili gradski hoteli su smješteni prete'ito u središtu velikih gradova u kojima odsjedaju. a sve usluge kongresa nudi kongresni centar. poslovni ljudi. bazen. . na faA= !otel treba imati salone. a vikendom (ako nema kongresa i sastanaka) posebnom politikom cijena privlače ostale kategorije potrošača. 4ajčešće je smješten na atraktivnim gradskim lokacijama < središte grada.1.1.ma dobru opremu te ugodne i stručne djelatnike za rad na tehničkoj opremi. hoteli nude veliki odabir svih mogućih ugostiteljskih. kongresne dvorane. noćni bar. mogućnost priključenja na .1. s najvećom razinom kvalitete (:orld Class 1ervice).. . !otel treba imati aperitiv bar.

.1. 1uvremeni casino hoteli u svoju ponudu sve više uključuju dodatne usluge.7lasnik mo'e . osoblje zrakoplova.&. ne nude nikakve dopunske usluge.1. u tom razdoblju. .pravi društva. ekstragavantne priredbe. . 1.prava društva mo'e tu jedinicu. zamjeniti vlasništvo tjedna npr. čarter letove i drugo.ako ovi hoteli imaju kategoriju luksuznih hotela. S"ITE HOTELI 1uite hoteli raspola'u s jednom ili dvije spavaće sobe. 8ockarnice u ovakvim hotelima rade od //. odr'avanja i čišćenja te smještajne jedinice. ako 'eli. putnici u čekanju letova ili putnici kojima su letovi otkazani. Horavak je du'i.2azlika me"u njima je u vrsti vlasništva.1.-o znači da jedna smještajna jedinica ima više suvlasnika. priručnom kuhinjom.!.7lasnici smještajne jedinice u timesheru hotelu plaćaju organizatoru društva godišnji ugovoreni iznos za troškove vo"enja.. njima odsjedaju poslovni ljudi.// sata 6D dana u godini.$. kao na primjer golf. . dva ili više tjedana). uz odgovarajuću izmjenu ugovora. a najčešći posjetitelji su obitelji s djecom. dati u najam drugim posjetiteljima. te drugi gosti. tenis.z tog razloga ti hoteli imaju male zajedničke prostorije i ograničenu dodatnu uslugu. 1. na moru. 8ako u pravilu. prostorijom za dnevni boravak te opremljenom. TIMESHARE HOTELI -imeshare hoteli su hoteli u kojima posjetitelji ugovorom kupuju sobu ili apartman i tako postaju stalni vlasnici samo za to ugovorom odre"eno vremensko razdoblje u godini (obično jedan.1.%. pod jednim krovom. 1. to su manji hoteli s tek 0/ do 6/ soba.. Po kapacitetu. 4eki hoteli imaju i do (/// postelja.7lasnici takvih hotela znaju organizirati okupljanja gostiju navečer uz prigodni besplatni domjenak. vrhunske restorane. a veći dio vlasniku. 1.1. imaju primamljive i prihvatljive cijene za goste.#. AIRPORT HOTELI *irport hoteli su smješteni uz zrakoplovne luke.)anji dio prihoda od najma pripada . osim usluga noćenja.pravi društva javiti vrijeme u godini kada ne 'eli koristiti svoju smještajnu jedinicu. .1.7lasnik smještajne jedinice plaća . Poneki suite hoteli nude i doručak te manji odabir toplih jela.// do 0(. GARNI HOTELI Barni hoteli su hoteli u kojima uobičajno nude samo usluge smještaja.1. ipak je u njima najbitnija oprema i prostori za igre na sreću. 1. CONDOMINI"M HOTELI Condominium (suvlasnički) hoteli su hoteli kao i timeshare hoteli. condominium hotelima postoji samo jedan vlasnik jedne smještajne jedinice. tom slučaju .7lasnik tjedna mo'e. odr'avanja i čišćenja te smještajne jedinice. s nekim drugim vlasnikom tjedna u sličnom hotelu u planinama. ovakvim hotelima gosti se osjećaju kao Ikod kuće <daleko od kućeJ.pravi društva godišnji ugovoreni iznos za troškove vo"enja. CASINO HOTELI Casino hoteli su hoteli u kojima je temeljna usluga igre na sreću (kockanje).. dok rijetki takvih hoteli nude i usluge doručaka.

osim na dan dolaska i odlaska. higijenske prostorije. >ajutrak je uključen u cijenu sobe.1. čamac. odmor.+ c) H%-.1. . a to se naplaćuje sa pola cijene cjelodnevnog boravka. jela po narud'bi. sportske. *ROD ZA KRSTARENJE -o su veliki i udobni brodovi koji mogu smjestiti nekoliko stotina gostiju te im pru'iti ugostiteljske usluge na razini hotela sa (? ili ?. ROTEL -o je hotel na kotačima& vrsta autobusa opremljena da se njime mo'e ugodno putovati i u njemu noćiti. AKVATEL -o je manji ploveći brod u obliku kućice koji pru'a smještaj za D < F osoba. bar.+ d) 2%-. rijekama i jezerima.1). )ogu se iznajmiti u lukama. kongresne. Bosti sami upravljaju akvatelom i sami sebi pripremaju hranu ili se koriste restoranima na obali kraj koje prolaze. 4jima se turisti nautičari koriste kao ugostiteljskim objektom u vlastitom aran'manu te plove odre"enim rutama na moru.45.1). Pru'a standardne hotelske usluge. .1). b) *87*-. 1.1.1. .1. Plove po unaprijed odre"enom planu puta po morima. jahta. razonoda. izleti i slično. a namijenjeni su turistima nautičirima.1. klimatizaciju. jezera i mora.+ 1. 1.1. Horavak u hotelu traje 0( sata na dan.1). S"VREMENI KLASI(NI HOTEL Pru'a usluge smještaja u moderno opremljenim sobama ili apartmanima.1. zabavne i druge usluge. Bostima je tijekom putovanja osigurana zabava. ali bez prava isplovljavanja. ALTERNATIVNI HOTELI -o su prijevozna sredstva koja pru'aju ugostiteljske usluge i tu ubrajamo& a) H2%3 >* 821-*2.!. priručnu kuhinju.2. %ni uplovljavaju u zanimljive luke gdje se zadr'avaju od nekoliko sati do # dana. 1amo putovanje mo'e trajati nekoliko tjedana. rijekama ili jezerima. 4o.'.ma krevete. osim toga. a osim toga i medicinske. 1. gosti u hotelskom restoranu mogu dobiti i druge obroke < pansionski aran'mani. a usidreni su u lukama i u marinama.1). Plove uz obalu rijeka. *OTEL %buhvaća razne manje ploveće objekte < jedrilica. Pru'a i druge usluge u ostalim prostorima ure"enim u današnjem stilu. !otelska soba se mo'e koristiti i nekoliko sati < dnevni odmor. 1. Preko zime su usidreni u marinama ili lukama.

7elika pa'nja se posvećuje obrazovanju djelatnika hotela. zabave na visokoj razini. rekreacije. 4amijenjeni su gostima koji imaju puno novaca i puno slobodnog vremena. 8ada su to hotelijeri shvatili osnivaju klubove te privlače u svoje hotele i djecu s roditeljima. . %prema 9 sustav suvremene računalne opreme& ⇒ zaštita od po'ara ⇒ zaštita od provale ⇒ ušteda električne energije. u Kvicarskoj osnovan klub I7olimo vašu djecuJ %bitelji s djecom zaobilaze hotele radi straha roditelja da će im djeca biti neposlušna i da neće poštivati kućni red.1.maju od # /90// kreveta. 1. HOTEL ZA DJEC" S RODITELJIMA #GEE. indikator dima. 1mješteni su izvan naseljenih mjesta u čistom prirodnom okolišu (udaljenost od grada #90 sata). fitness= 1. konferencije). u blizini rijeka. a i najposjećeniji. vode. prihodi= %soblje& visokostručno osoblje s područja računalstva. a poneki i u gradovima.1. RESORT HOTELI -o je noviji tip hotela koji ima široku ponudu različitih usluga koje su uglavnom usmjerene na zadovoljavanje 'elja u pogledu odmora.nteligentna soba& električna brava. -u se grade različiti sportski tereni& golf. 4udi zabavu i kulturu na najvišoj razini. spajanje na .1. nacija.nternet= 1.1. kultura. . -i skupovi završavaju skupim i svečanim večerama i nekoliko dana odmora u hotelu. 1. regulator temperature. plina9 regulira se potrošnja koja proizlazi iz grijanja i hla"enja prostora ⇒ prati se cijeli proizvodni proces materijalnih usluga < od ulaska robe na skladište do naplate ⇒ omogućava se trenutačan uvid u financijsko poslovanje hotela < troškovi. %premljeni su za razne stručne i znanstvene skupove me"unarodnog značenja (kongresi.11.1. .Pogodan je za du'a putovanja mla"ih osoba < vozi po unaprijed utvr"enom planu puta i zaustavlja se prema potrebi i 'elji. u planinama. jezera. tenis. vjera.1 . atletika. INTELIGENTNI HOTEL !otel čija je budućnost započela uvo"enjem nove i moderne računalne tehnologije koja olakšava rad djelatnicima u hotelu. 1mješteni su na moru.11. 8arakteristika ovih hotela& prihvaćanje gostiju raznih rasa. a podi'e razinu usluga. kodirana kartica za otvaranje. GOL+ RESORT HOTEL -o je najzastupljeniji tip ove vrste hotela. 4eki od tih hotela se usmjeravaju na razvoj ponude. %vdje se istra'uju nove mogućnosti zabave.12.

4e mora biti smješten u mondenim mjestima. sa dozom osebujnog stila. Mak i oni koji putuju poslovno 'ele biti u okolišu koji je ugodan i pridonosi osjećaju ugodnosti. kvalitetu usluga.1!. dvorac. )o'e imati rustikalan ambijent.najmla"i& krevetić u sobi. -o mo'e biti preure"ena stara zgrada. . -i hoteli nisu veliki < najviše do / soba.ima i posebna osoba koja se brine za djecu.3jeca uvelike odlučuju gdje će s roditeljima provesti odmor (misli se na djecu do cca #( godina). udaljeni od prometnica.zrazito je udoban. *"TIK HOTEL HOTEL CHA !"#$ L dražestan% &aroban hotel . -reba pru'ati najmanje ono što od njega zahtijeva kategorija. uključujući i uslugu. prilično ekskluzivan. .zraz dizajnirani hotel podrazumijeva mali jedinstveni objekt i često se zamjenjuje pojmom butik hotel. -i hoteli trebaju biti u zelenilu. tim hotelima utočište tra'i brojna me"unarodna klijentela iz svijeta mode. !oteli zbog sve većeg broja gostiju računaju na to da uga"aju djeci na različite načine. a mo'e biti luksuzan sa suvremenom opremom. )o'e biti na moru. 3akle. Putnicima@gostima nudi više od tihoga mjesta na kojemu će prespavati. Blavne mušterije su dobrostojeći ljudi koji su se naputovali svijetom i kojima je više stalo do odredišta nego do sobe za noćenje. . seoska kuća. jelovnici s različitim dječjim crte'ima . to su mali. )ora postojati jasan arhitektonski i dizajnerski koncept unutar cijelog hotela. estrade i umjetnosti.stiče se svojim profinjenim dizajnom jer se nastoji svidjeti korisnicima koji će u njemu boraviti. . %ni mogu imati dizajnerski štih ili su ih projektirala velika imena dizajna i arhitekture. na selu= 4udi elegantan smještaj sa stilom. -reba biti po mjeri gostiju i pru'ati dobre. ovisno o njihovoj dobi& . u planini. postoji i prostorija s igračkama (igraonica) Cijene& - do D godina ako su djeca u sobi s roditeljima < besplatno od D do #0 godina < /$ popusta 1. ali i potrebnu udobnost i po'eljnu uslugu. profinjene i diskretne usluge. imati igralište na otvorenom. Bosti tra'e intimnost. 3obro dizajnirani butik ili luksuzni hoteli za me"unarodnog su putnika nalik na noćni klub. %snovno mu je obilje'je u izvornom ure"enju i opremi.1. više stolica za djecu u restoranima. toplinu. da postane mjesto okupljanja osoba istog ukusa i mentaliteta. nekonvencionalno ure"eni hoteli originalnog stila na mirnim i otmjenim lokacijama.

1.1%. )oraju udovoljavati kategoriji u koju su uvršteni sa svojom opremom. relativno skromni hoteli u kojima se velika pozornost posvećuje detaljima. kipari. -o sve zajedno stvara dojmljiv umjetnički ambijent < zainteresirani mnogi umjetnici i obo'avatelji umjetnosti. kipovi. %vi hoteli postaju motiv posjeta mnogih ljudi. 3aruvar=. 0. fotografije= %sim unutrašnjeg ure"enja pa'nja se posvećuje i vanjskom ure"enju.gostitelji su oduvijek ukrašavali unutrašnjost svojih objekata. a najčešće uz prometnice.1#. ovim hotelima ponuda se prilago"ava turistima. 1.NI ILI PANSIONSKI HOTEL .1$.mjetnici smatraju da su mnogi gosti zasićeni standardnim izgledima hotela te da im treba ponuditi nešto novo. Postoje 0 vrste tih hotela& #. HOTEL" +"'O*E *ATE$O ")E < hoteli namijenjeni elitnijim potrošačima tj. HOTEL" ' E(#)E *ATE$O ")E < uskla"ena kvaliteta i cijena < vrijednost za novac. kvalitetom.1. 1. Prije su ti hoteli bili veliki zbog masovnog turizma. Bosti se zadr'avaju dulje vrijeme < dulje od 6 dana. podove < unose se slike. ali i ostali koji imaju potrebe za ugostiteljskim uslugama.NI HOTEL 4amijenjen je gostima na rehabilitaciji. gosti se zadr'avaju kraće vrijeme < najviše do 6 dana. 4ajčešće su smješteni u turističkim središtima i namijenjeni su za provo"enje odmora.1&. zabavne usluge i sadr'aji. 1mješten je u lječilišnim centrima < %patija. kulturnije. izborom usluga. a danas su oni manji. a rje"e u apartmanima. %no treba nekim dijelom odraziti unutarnje ure"enje. 1. onima koji imaju veću plate'nu moć. PROLAZNI HOTEL 4amijenjen je gostima na proputovanju. sportske. masa'e. .mjetnici oblikuju cjelokupan inventar u objektu kojim se gosti koriste. 3akle. . >a poboljšanje zdravlja nude kupanje u bazenima. terapije. 1mještaj se gostima osigurava u sobama. 1mješteni su u gradovima. a mogu se pru'ati i usluge hrane i pića. LJE(ILI. "MJETNI(KI ILI ART HOTEL . arhitekti) potekla je ideja da ugostiteljske objekte ukrase iznutra& sobe. . %sim smještaja. hrane i pića nude se i rekreacijske.1. zidove. %dlikuju se jednostavnom arhitekturom i ugo"ajem. %d umjetnika (slikari. *ORAVI. Kibenik. Bosti se u ovim hotelima osjećaju ugodnije.1.1. -o su dobri. hodnike. dijetalnu prehranu.

.rske i Kvicarske. . *ustrije. 4jihova ponuda se'e od malih obiteljskih pansiona pa sve do renomiranih spa hotela sa ( zvjezdice. *IO-HOTELI 1ve više gostiju otkriva ove hotele i ostaju im vjerni. a drugi iz ekološkog uzgoja regije. od obične i jednostavne kuhinje sve do one najvišeg nivoa. . Kpanjolske. godine i u svom sastavu ima 66 hotela iz 4jemačke. svakodnevnom 'ivoti sve više ljudi pose'e za proizvodima iz ekološkog uzgoja pa se toga ne 'ele odreći ni na odmoru.1.kološki i zdravstveno osviješteni gosti očekuju široku i svačijem ukusu prilago"enu biološku kvalitetu. to mora biti jasno naznačeno.1. . 4eki od tih objekata koriste proizvode iz vlastitog uzgoja. .talije. *ko nešto nije ekološki proizvedeno.1'. 1vi bio9hoteli koriste u svojim kuhinjama isključivo bio9proizvode. 1ve te hotele ve'e zajednička filozofija& ekološka ishrana kao ključ zdravlja i dobrog osjećanja i odgovorno opho"enje s prirodom i njenim resursima. Brupa Hio9hoteli osnovana je 0//#.

jednako se mo'e reći da je hotelska usluga zapravo skup više usluge (mo'e se pridodati i roba). pranje rublja. odnosno širinu usluga uvjetuje kategorija objekta.o/. %ve su usluge prete'ito športskog i kulturnog9 zabavnog karaktera. %sim toga. koje se gostima pru'aju u hotelu. Os. b) "s023e p:eh:4. 2adi sadr'ajnijeg boravka gostiju. 8ada se ka'e uobičajan i na specifičan hoteljerski način.s1e 2s023e) 1. Proizvodni proces ⇒ svrha mu je ponuda materijalnih dobara ⇒ to su dobra koja se nude u obliku pru'anja usluga pripreme jela. hotel pru'a rekreacijske usluge. 3akle. ali i ostale usluge). pranja i glačanja rublja gostiju= !otelsko poslovanje. svakodnevnom govoru. a za potrebe ovoga rada. kojima se gostu (posjetitelju) hotelskog objekta ispunjavaju potrebe smještaja (noćenja). usluge bu"enja. HOTELSKE "SL"GE . pa makar pritom samo noćio.slu'ni proces ⇒ svrha mu je pru'iti različite usluge potrošačima ⇒ to su usluge smještaja.s5o. . rekreacije. prehrane i pića. gara'iranje automobila.o/. pa se stoga u osnovnu hotelsku uslugu. !otelsko poslovanje se sastoji od proizvodnih i uslu'nih procesa.e (restoran ili room9sevice) 5 p5. koji se po mnogo čemu izdvaja iz skupine ugostiteljskih objekata za smještaj.s5o. vremenski aspekt poslovanja. pod time podrazumjevamo način na koji će gost zadovoljiti svoje potrebe i motive zbog kojih je doputovao (odabrao hotelski objekt). veličina kapaciteta. te ostalih usluga koje mu se pru'aju i naplaćuju na uobičajen način u hoteljerstvu.s1e 2s023e) 2. slo'enost organizacijske strukture te sama poslovna politika. trgovačke.e hote0s1e 2s023e (p4. toplih i hladnih napitaka). lokacija. 8ao što hotelski proizvod čine sve matrijalne i nematrijalne usluge. obrtničke. ali je i on i osnovni reprezentant objekata za smještaj. osnovna je djelatnost hotela pru'anje usluga smještaja. hotel je objekt u kojem se gostima pru'a smještaj. !otelska usluga < sve ono što se nudi gostima u nekom hotelu.e hote0s1e 2s023e a) "s0234 s78e9t484 (gost hotela koristi hotelsku uslugu smještaja kada je evidentirana kao hotelski gost. najprikladnija je podjela na& 1. razvrstava uluga smještaja .2. i to& lokalni prijevoz. 4a zahtijev gostiju hotela pru'a usluge prehrane i pića.Os. hotel pru'a gostima dopunske (komplementarne) usluge. slastica. napitaka i pića .p4. glačanje odjeće i sl. !otelske usluge dijele se na više načina i s više aspekata.4 (usluge alkoholnih i bezalkoholnih pića. a te se usluge sastoje u iznajmljivanju hotelskih soba gostima za noćenje i dnevni boravak. Ost40e hote0s1e 2s023e (56/4.

osobnih potrepština e) O*RTNI(KE "SL"GE o Orizerski. nije ih posebno platio.  čuvanje vrijednosnih stvari.  razne usluge dobrodošlice (:elcome drink). staze za trčanje o %rganizacija različitih natjecanja c) K"LT"RNO-ZA*AVNE "SL"GE o 8oncerti ozbiljne glazbe.  usluge prijenosa prtljage. nastupi popularnih izvo"ača. knji'nice.  pranje rublja.  usluge zabave. Ost40e hote0s1e 2s023e a) 1ve usluge koje gost koristi.  Polupansion& smještaj N zajutrak i ručak@večera  Puni pansion& smještaj N zajutrak. pedikerski saloni o Ootografi.sluge pranja i glačanja rublja . ručak i večera 2.e= gost ih je koristio. tereni za golf. već su neke druge usluge u kojoj su sadr'ane i plaćene.!oteli gostima po pravilu iznajmljuju sobe sa zajutarkom.  usluge korištenja javnog sanitarnog čvora.  programi animacije. kozmetički. dani tartufa) b) "SL"GE REKREACIJE I SPORTA o Hazeni. urari= f) ZDRAVSTVENE "SL"GE o !oteli gostima nude mogućnost dijagnosticiranja. terapije i rehabilitacije g) OSTALE "SL"GE o . u restoranima a la carte o %dnose se i na različite gastronomske priredbe (npr.  usluge parkiranja. kao&  usluge pomoćnog kreveta u sobi.5s2 e/5<e. koje su e/5<e. kuglane. 3ruga podjela& a) IZVANPANSIONSKE "SL"GE PRIPREME HRANE I PI>A o Pru'aju se izvan pansiona.  usluge plesa. a gosti se mogu odlučiti i za usluge polupansiona ili punog pansiona.t5:4. izlo'be. -o su&  razne informacije.  davanje besplatnih prostora i opreme i dr. igrališta.  gara'a.  izlo'be.e.e 5 p04. pješačke staze. tenis.  telefon te  ostale evidentirane i naplaćene usluge b) 1ve usluge koje nigdje .t5:4.e. novina. saloni za zabavu ili društvene igre o *nimacija d) TRGOVA(KE "SL"GE o 8upnja suvenira.

sluge čuvanja djece . pripreme hrane i pića.sluge fotokopiranja 1a aspekta hotelskih prihoda mo'emo izdvojiti ove usluge&  Usluge telefoniranja (faA. -o su. Ponuda izvanpansionskih usluga u funkciji je maksimalizacije potrošnje osnovnih hotelskih usluga < smještaj. Polazi se od pretpostavke da je za hotel korisnije da posluje s cijenama koje će pokrivati dio troškova nego da uopće ne posluje. hotel se ne mo'e osloniti samo na ponudu smještaja. 4eke niti ne naplaćuju jer je interes hotela potaknuti potrošače na trošenje osnovnih usluga. 4o.sluge fotokopiranja Hu"enje gostiju . %snovne ili pansionske usluge su najva'niji dio hotelske ponude. odnosno ove su atrakcije predpostavka za stvaranje stalnih gostiju hotela. !oteli često nude neke izvanpansionske usluge na osnovi kojih ne ostvaruju pozitivnu razliku izme"u prihoda i rashoda.nformacijske usluge . . e9mail)  Usluge iznajmljivanja poslovnih prostora (hoteli često raspola'u dodatnim prostorima koje mogu iznajmiti za obavljanje nekih poslovnih aktivnosti subjektima izvan hotela a to je način na koji se mo'e proširiti asortiman hotelskih usluga i ponuda učini atraktivnijom) >a pru'anje nekih usluga hotel ne mo'e uvijek raspolagati takvim kadrovskim rješenjima da mo'e osigurati usluge vrhunske kvalitete. . ali i sadr'aje iz okru'enja. hrana i piće. -akva ponuda onda karakterizira hotel i čini ga prepoznatljivim na tr'ištu. ali isto tako i opravdanja cijene odnosno poticanje gostijuna du'i i sadr'ajniji boravak u hotelu.o o o o o o o o Mišćenje odjeće i obuće Muvanje vrijednih stvari Bara'iranje automobila . 1ve navedeno trebalo bi na kraju rezultirati ponovim dolaskom gosta u hotel. već treba neprestano širiti ponudu i uključivati dodatne usluge.znajmiti se mogu osobiti prostori za pru'anje trgovačkih ili obrtničkih usluga.znajmljivanje poslovnih prostora smanjuje troškove i rizik poslovanja. dakle usluge koje se hotelu pru'aju gostima s ciljem podizanja razine njihova zadovoljstva. .

8ompletna organizacija i poslovanje hotela se mo'e sagledati sa 6 dijela.) . pomoćne prostorije b) ugostiteljski ili restauraterski trakt #. HOTELSKI TRAKTOVI %rganizacija poslovanja hotela je odre"ena pravilima ugostiteljske struke. pa tako i hotela.jednačeno djelovanje tih elemenata omogućuje hotelu kao cjelini da uspješno obavlja svoju funkciju. prolazne prostorije 6. a razlog tome je promjenjiv broj gostiju i njihova različitost u pogledu zahtjeva i 'elja. gospodarske zgrade D.) 1mještajni trakt 0. prostorije u hotelu se mogu podijeliti u 6 dijela& #. prostorije za relaksaciju gostiju c) tehnički trakt #. gara'e 0. radionice (. prostorije za poslu'ivanje 6. Cilj svake organizacije.gostiteljski ili restauraterski trakt 6. zajedničke prostorije (.. smještajne jedinice . ulazi u hotel 0. skladišta . 3akle. higijenske prostorije D.) -ehnički trakt 1vaki o tih traktova ima svoje vlastito područje rada i odgovarajuću organizaciju. . 1vaki od tih navedenih traktova obuhvaća pojedine dijelove hotela i njihove prostorije& a) smještajni trakt #. Botovo svakodnevno hotel podlije'e promjenama u poslovanju. praonice rublja . !otel ujedno mora biti gra"en i opremljen tako da gostima pru'a potpunu udobnost. Cilj joj je da postigne najbolji mogući financijski rezultat poslovanja < dobit. prostorije za pripremanje hrane 0. !otelska organizacija mora sa svim svojim iskorištenim kapacitetima poslovati s najmanjim mogućim troškovima. je stvaranje najpovoljnije organizacije pru'anja usluga. prostorije za centralno grijanje < kotlovnice 6.

stubišta i hodnici moraju biti prekriveni tepisonima propisane širine. kategoriji hotela i broju smještajnih jedinica .5C1e p:osto:58e Prostorije koje su namijenjene gostima hotela da ih koriste po vlastitoj 'elji.osim dizala za goste. cvijeće.e p:osto:58e a) hotelsko predvorje 7eličina hotelskog predvorja ovisi o veličini hotela.1. prodavaonica novina. portirnica. stolići. broju postelja. . a više kategorije hotela imaju i šira stubišta . stubište.recepcija < radni prostor djelatnika koji obavljaju poslove prijama gostiju u hotelP odijeljena od hola recepcijskim pultom.ekonomski ulaz ima posebnog djelatnika koji nadzire ulaz %sobe koje kontroliraju ulaz moraju ponekad tra'iti od ljudi da im poka'u što unose u hotel (terorizam). u njima je bila zaposlena osoba koja je rukovala s dizalom < 05@tAoBP danas postoji samo u nekim hotelima . . toaleti= . pod od tvrdog materijala. a s obje strane stubišta trebaju biti rukohvati Z48e<. zidovi toplih boja. b) Dizalo .lazi u hotel moraju biti pod nadzorom& . P:o046. a i mo'e biti postavljena i kamera . slike na zidovima.5 2046 ? gost ulazi s ulice u hotel ili izlazi iz hotela na ulicuP treba biti natkriven u slučaju kiše ili snijega ⇒ Gospo<4:s15 2046 ? ekonomski ulaz koji se nalazi na suprotnoj strani zgrade& za djelatnike hotela. suvenirnica. dobavljače= !oteli viših kategorija mogu imati i više ulaza u hotel < ako postoje velike dvorane za sastanke u prizemlju. kategoriji objekta.jedno ili više dizala u hotelu ovisno o broju katova.TAJNI TRAKT "0465 2 hote0 ⇒ G04/.širina stubišta u novim hotelima ne mo'e biti u'a od #6/ cm. 7elik broj gostiju se zadr'ava u holu tako da treba biti lijepo i ukusno ure"eno < udobni naslonjači. telefonska govornica. moraju postojati i teretna dizala za prijevoz različite robe i djelatnika c) stubište d) hodnici . dizalo. SMJE.prije uvo"enja automatike u dizala.. 4a hotelsko predvorje su vezani recepcija. ured direktora hotela.glavni ulaz je pod nadzorom recepcije i portirnice.

intimnost. >ato je to najva'niji hotelski odjel. %ne predstavljaju najva'niji izvor prihoda. #//P=) . udobni naslonjači. udobne postelje. police.sobe u paviljonima se označavaju tako da se uz broj sobe dodaje slovo P (#P. komfor.velik broj hotela nema sobu broj #6 niti #6 kat < praznovjerje %djel smještaja po pravilu donosi više od polovice ukupnih hotelskih prihoda. higijenske uvjete. slike. o razdoblju poslovanja= %djel smještaja čine 0 organizacijske cjeline& #. Qc. zidovi toplih boja. telefon. veličini i vrsti hotela. poslovi mijenjanja stranih valuta= - . Pru'aju sigurnost.toaleti& broj zahoda mora odgovarati veličini objektaP treba biti redoviti nadzor te odr'avanje i čišćenje. mogućnost odmora. salon za čitanje i pisanje -o su udobne prostorije za du'i boravak gostiju < tepisi.5De .kavana.tu se ostvaruje prvi kontakt s gostom . dvorana za ples. privlačnost= . čistoća.radi boljeg snala'enja sve se sobe označavaju brojevima kao i katovi& a) sobe u prizemlju ili na polukatu od # do GG b) sobe na #. za društvene igre (šah. ogledalo.posebni toaleti za goste. apartmani %ne predstavljaju temeljnu uslugu hotela < privatni prostor gosta. o stupnju iskorištenosti kapaciteta. odjave gostiju. PRIJAMNI ODJEL . %pseg poslova odjela smještaja ovisi o kategoriji. za -7. vo"enja raznih evidencija.postelja je najva'niji dio opreme& krevet od drvene ili eventualno 'eljezne konstrukcije sa madracem i posteljinom.e 8e<5. #//3=) . Potrebno ga je pravilno organizirati tako da se gostu pru'i odgovarajuća kvaliteta usluge smještaja. udobnost.s1e p:osto:58e . radio. toplu i hladnu vodu.sobe. Bost očekuje& sigurnost. S78e9t48. noćni bar. posebni za osoblje . biljar).obavljaju se poslovi rezervacije i prodaje hotelskih usluga. 1toga odjel smještaja zahtjeva pravilnu i čvrstu organizaciju.sobe u depadansi se označavaju tako da se na vrata napiše broj sobe i uz njega se dodaje slovo 3 (#3.kupaonica se mora nalaziti u sastavu hotelske sobe& mora biti dobro opremljena& kada@tuš. %rganizacija posla je potrebna uvijek kad je radi ispunjavanja odre"enog cilja potrebno sudjelovanje više pojedinaca. izolacija od zvukova izvana. katu od 0// do 0GG= . -7. poslovi prijama gostiju. zastori Označavanje soba. H5358e. katova i stolova brojevima . katu od #// do #GG c) sobe na 0. .

TENJE SMJE. KATEGORIJA >adaća prijemnog odjela u hotelu je osiguranje svih preduvjeta za optimalno iskorištenje smještajnih kapaciteta. poslove dekoriranja. 7eličina i intenzitet korištenja kapaciteta uvjetuju opseg hotelskih poslova. VELI(INA HOTELA 2.1. +:o. sklopu prijamnog odjela djeluje nekoliko zasebnih slu'bi ili odjela. HOTELSKO DOMA>INSTVO . %rganizaciju prijamnog odjela uvjetuju& 1.t o@@5De L hotelsko predvorje.1. odnosno potreban broj zaposlenika treba biti primjeren rezultatima koje hotel ostvaruje. bira onu kategoriju hotela čije usluge 'eli koristiti i mo'e platiti. .obavlja poslove odr'avanja i čišćenja hotelskih smještajnih jedinica. mjenjačnica.0. MAKSIMIZIRANJE +INANCIJSKOG REZ"LTATA Prijamni odjel uglavnom ima suvremenu opremu. 1lo'enost organizacijske strukture prijamnog odjela mora biti uskla"ena s ostvarenim poslovnim rezultatom hotela. %dre"ena kategorija podrazumijeva obavezu hotela da svojim gostima ponudi odre"ene standarde usluga odnosno usluge propisane kvalitete. neproizvodnim dijelovima hotela (uredi za administraciju). 1toga djelatnici moraju stalno pratiti različite trendove u tehnologiji i usavršavati svoja znanja i vještine.TAJNIH KAPACITETA 2.sura"uje sa gotovo svim odjelima hotela . 5ednim svojim dijelom je povezan sa hotelskim predvorjem. 8ada gost bira hotel. kemijsko čišćenje= . smještaju i 'ivotu gostiju u vrijeme njihova boravka u hotelu. Kto je viša kategorija hotela.TENJA KAPACITETA . !oteli viših kategorija imaju slo'eniju organizacijsku strukturu od hotela ni'ih kategorija. Kto je opseg poslova veći to je potrebno i više zaposlenika. a jednim dijelom sa tzv. kao što je recepcija. blagajna. OPTIMALNO ISKORI. hol *4D1 o@@5De L uredi za administraciju . MAKSIMALNO ZADOVOLJENJE EELJA I POTRE*A GOSTIJ" . INTENZITET KORI. zajedničkih prostorija i okoliša hotela. ure"aje i tehnologiju. %rganizaciju prijamnog odjela uvjetuje kategorija i veličina hotela te intenzitet korištenja hotelskih kapaciteta te kategorija objekta. telefonska centrala. to su zahtjevniji standardi usluga što se stavljaju na raspolaganje gostima. Prijamni odjel je redovito smješten u blizini glavnog ulaza u hotel. usluge pranja i glačanja odjeće. ured za rezervacije. >adaće prijemnog odjela& 1. maksimalno zadovoljenje 'elja i potreba gostiju u pogledu smještaja i ostalih usluga tijekom boravka u hotelu te maksimiziranje financijskog rezultata. PRIJAMNI ODJEL Prijamni odjel se brine o prihvaćanju. o naplati usluga kojima su se koristili i o njihovu ispraćaju iz hotela. portirnica.

PORTIRNICA 6. istra'ivanje tr'išta. .nog odjela& #.davanje informacija.prodaja.1. korespondencija. dočekati svoje goste i sl.dočekivanje.P gostima. Hrine se o gostima. POSLOVI PRIJE DOLASKA GOSTA .organizira i prati naplatu tjednih računa te kontrolira sva kreditna plaćanja . telefon= (. % veličini i kapacitetu hotela ovisi prostor prijamnog odjela. odnosno prijamno predvorje u kojemu se nalazi taj prostor sa svim potrebnim namještajem.1. prijava. čuvanje novca. ali i svih odjela u hotelu te propise o poslovanju hotela.+. ispraćaj . VODITELJ PRIJAMNOG ODJELA . POMO>NIK VODITELJA PRIJAMNOG ODJELA ILI POMO>NIK . %n ima poseban ured koji se nalazi uz recepciju i ured za rezervacije. nošenje prtljage= 6. 1ura"uje sa ostalim slu'bama u hotelu te sura"uje s gostima i sa članovima lokalne zajednice.1.E+ RECEPCIJE %n je odgovoran za cjelokupno poslovanje prijamnog odjela. efikasni i ljubazno .1. RECEPCIJA 0.rješava pritu'be gostiju& brzo.2.sudjeluje u izračunu cijene soba . POSLOVI PRI DOLASK" GOSTA . *LAGAJNA .E+A RECEPCIJE .odjava. pročitati novine. marketing.vrši raspored djelatnika te nadgleda i ocjenjuje njihov rad . .'lužbe prije.1. >adaci& . a neposredno za svoj rad odgovara generalnom direktoru hotela.mamo ( skupine poslova prijamnog odjela& #. MJENJA(NICA D. . prijam rezervacija= 0.zravno nadgleda osoblje u prijamnom odjelu u osigurava stručno izvo"enje svih du'nosti. 8omunicira sa gostima hotela. "RED ZA REZERVACIJE (.daje procjenu zauzetosti hotela i planira prihod od soba . ali slo'enost programa i stalna modernizacija tehnologije zahtijeva od djelatnika svakodnevno praćenje novina i usavršavanje. TELE+ONSKA CENTRALA 1uvremena tehnologija je promijenila količinu opreme u prijamnom odjelu. .sudjeluje u odbiru djelatnika za svoj odjel te obučava i uvje'bava svoje osoblje . prima prigovore i primjedbe. . POSLOVI TIJEKOM *ORAVKA GOSTA .brine se o ispravnosti tehničkih pomagala=. a posebno o 7. POSLOVI PRI ODLASK" GOSTA . naplata. %n mora poznavati sadr'aj i organizaciju rada prijamnog odjela. predvorju se najčešće nalaze udobne fotelje i stolići gdje gosti mogu sjesti i popričati.

% dolasku gosta obavještava se hotelsko domaćinstvo i odjel hrane i pića. ispred pulta recepcije.3. s naznakom da je plaćen. recepcionar daje gostu ključ i upućuje ga prema dizalu. %riginal računa se daje gostu. !"U#$% &'()*+. 8ada gost napušta hotel. a kopija ostaje u hotelu. RECEPCIONAR o 7odi cjelokupan prijem gostiju.obavlja potrebne administrativne poslove 3. Bostu se daje hotelska iskaznica. daje pomoć hotelskim gostima tijekom njihova boravka u hotelu o %dgovoran je potpuno i propisno ispunjavanje propisanih obrazaca o 1vakodnevno obavlja kontrolu soba u suradnji s domaćinstvom .O. upisuje ga se u recepcijski list.3.4jegovo radno mjesto se obično nalazi u predvorju. 'ecepcija %na je uglavnom smještena u predvorju hotela. . . VoFe. sklopu slu'be recepcije obavljaju se poslovi u vezi sa rezervacijama i primanjem gostiju. 9 posloviP:574. otvara se račun i upisuje ga se u indeks gostiju.izra"uje tjedni raspored rada djelatnika u odjelu . >adaci& . . >a svoj posao odgovoran je šefu recepcije. hotelski dnevnik= O<84/4 3ost4 uključuje poslove u vezi sa odlaskom gosta. *ko je gost strani dr'avljanin.8e 3ost582 obavlja recepcionar stojeći iza recepcijskog pulta. . evidencija potrošnje hotelskih usluga te poslovi odjave gostiju i naplate hotelskog računa. .D58e < gost se obavezno mora upisati u sve hotelske evidencije& knjiga gostiju. 8ada se dogovore o cijeni i sobi. plan slobodnih i zauzetih soba.OD)%"* 3.aposlenici službe recepcije1. indeks gostiju. . . recepcijski list.8e e/5<e. 2adni stol je i pravilu okrenut prema pultu.nadgleda i kontrolira rad djelatnika koji su u izravnom kontaktu s gostima . vodi se evidencija zauzetosti kapaciteta. odnosno kad se gost upiše u recepcijski list. u plan slobodnih i zauzetih soba. 2ačuni se otvaraju po rednom broju.nadgleda disciplinu osoblja u odjelu . recepcionar treba zatra'iti putovnicu. N4p04t4 hote0s1o3 :4C2. račun se zaključuje i naplaćuje od gosta.4 < on se otvara kad do"e u hotel. %djavom gosta se zaključuju sve evidencije pomoću kojih se pratio njihov boravak u hotelu i ispostavlja mu se račun za iskorištene usluge. blizu glavnog ulaza u hotel.rješava sve eventualne nesporazume u svom području djelovanja .pazi da osoblje svoje radne zadatke obavlja ljubazno i stručno . a ako je hrvatski dr'avljanin onda osobnu iskaznicu radi obavljanja prijave i upisa u knjigu gostiju.

Pokazuje gostu kako se rukuje -79om i drugim aparatima u sobi. kontrolira dnevni obračun o Pokriva sve du'nosti prijamnog odjela o 4eposredno je odgovoran za svoj radu šefu recepcije o Prima pritu'be i rješava probleme tijekom noći 1vi zaposlenici recepcije moraju imati stručno znanje i radno iskustvo. 6) čuvanje prtljage Prtljaga se mo'e besplatno čuvati u posebnoj prostoriji pokraj ulaza u hotel samo kada gost čeka dok se soba ne uredi. a 7. urud'bira ju u zapisnik o prispijeću te ju razvrstava u slu'benu poštu za hotel i poštu za goste. () rukovanje sobnim ključevima Portirnica se zadu'uje sa samo jednim ključem za svaku sobu. .P goste direktor hotela. .z ljubazan pozdrav gostu predaju ključ sobe. &ortirnica Portirska slu'ba djeluje neprekidno. Bostu se mora izdati potvrda za svaki preuzeti komad prtljage. sklopu portirnice obavljaju se sljedeći poslovi& #) dočekivanje gostiju . 3. po # za svaku sobu se čuva u zaključanom ormaru za rezervne ključeve soba. odnosno gostima je na usluzi 0( sata na dan.zra"uje potrebne statistike o 2adi obračun. .o %rganizira prijevoz prtljage gostiju o %rganizira doček gostiju u zračnoj luci. . 4osač prtljage prvi ulazi u sobu i pali svijetla na svim rasvjetnim tijelima u sobi da bi provjerio ispravnost sijalica. na pristaništu.5 po:t5:. ..3. 0) prijenos prtljage -aj posao obavlja nosač prtljage. kada napusti sobu a putuje tek kasnije i kada privremeno napušta hotel. >a njihovo uručivanje su odgovorni portiri. 1vaki ključ mora imati otisnut broj sobe. . 2ezervni ključ. Poštu za hotel preuzima referent za poštu.o3 o<8e04 ili 304/. na 'eljezničkom ili autobusnom kolodvoru o 7odi računa o tjednoj naplati računa gostiju 2. a ako je neka pregorjela mora je zamijeniti. predvorju hotela goste dočekuje /o<5te08 p:5847. PRIJAVNI(AR o %bavlja poslove prijave gostiju o %dgovoran je za zakonitost rada . NO>NI RECEPCIONAR o -ijekom noći se brine o kompjutorskim sustavima o . ) primanje i dijeljenje pošte i poruka Poruke primaju potiri i telefonistice..zvan hotela goste dočekuje <oCe15/404D. . trebaju znati nekoliko stranih jezika. Hrzojavi su va'ne poruke koje se moraju predati odmah. pravilu su ključevi na velikim i teškim privjescima te se tako gosta prisiljava da ih ostavlja u portirnici. 1ve primljene brzojave portir upisuje u knjigu brzojava.

programe priredbe. DNEVNI PORTIR . GLAVNI PORTIR o >adu'en je za pomoć gostima u predvorju i holu hotela o 8oordinira rad i nadzor osoblja koje radi u hotelskom predvorju o 7odi evidencije o dolasku i odlasku gostiju o 7odi brigu o prijemu i pohrani prtljage gostiju 2. %soblje radi u sklopu 0 slu'be& #) "N"TARNJA < djelatnici za pultom portirnice 0) VANJSKA < djelatnici izvan pulta portirnice . POSL"EILAC DIZALA '. VRATAR o >adu'en je za pomoć gostima hotela te dočekuje i ispraća goste o 8ontrolira ulaz i regulira promet ispred glavnog ulaza #. Hu"enje se najčešće obavlja telefonom. *ko netko 'eli posjetiti odre"enog gosta treba ga zamoliti da pričeka te obavijestiti gosta o posjetu. NO>NI PORTIR o %dgovorni su za prijem i raspodjelu pošte o %dgovorni su za davanje ključeva slobodnih soba i nadzor nad ključevima slobodnih i zauzetih soba o %dgovorni su za točnost danih obavijesti gostima !. adrese= E) bu/enje gostiju -o je vrlo ozbiljna zadaća portirnice i to zbog posljedica koje mogu nastati ako se gost ne probudi u dogovoreno vrijeme. %ne se uglavnom odnose na mjesne prilike. redove vo'nje različitih prijevoznih sredstava. %sobe koje nisu prijavljene u hotelu ne smiju se puštati u hotelske sobe. VOZA( o .pravlja vozilima (iz hotelskog voznog parka) o %bavlja tehnički pregled vozila i pranje vozila &. ali mo'e se i pokucati na vrata sobe. NOSA( PRTLJAGE o >adu'en je za pomoć gostima hotela o Pri dolasku i odlasku gostiju prima prtljagu gostiju o %bavlja poslove za goste unutar hotela i izvan njega o Hrine se o urednosti i čistoći glavnog ulaza i hola $. DJELATNIK GARAEE o Prodaje prostor za gara'iranje i čuva vozila %. DO(EKIVALAC . G) vo/enje evidencija Ounkcija portirnice u pru'anju usluga gostima tijekom njihova boravka u hotelu je va'na i osjetljiva.D) davanje informacija Bosti mogu u portirnici tra'iti različite informacije.aposlenici službe portirnice1. telefonske brojeve. F) nadzor ula0enja u hotel i izla0enja iz hotela 5edna od zadaća portirnice je nadzor ulazaka u hotel i izlazaka iz hotela.

2ezervacije mogu biti 5. REZERVACIJE PREKO POSREDNIKA  P2t.5C14 43e.3. vodi evidenciju rezervacija i dostavlja je šefu recepcije. Re6e:/4D584 je prethodno osiguranje sobe ili neke druge ugostiteljske usluge. organizirani u zasebnoj slu'bi < 2:e< 64 :e6e:/4D58e. . .3.<5/5<240. . E"RNALIST o 8ontrolira cjelokupan rad recepcije i blagajne i odgovoran je za urednost obračunskog poslovanja o 2adi u noćnoj smjeni . IZRAVNE REZERVACIJEG "SMENA 505 OSO*NA= PISMENA= TELE+ONSKA= *RZOJAVNA= TELE+AKS= E-MAILHINTERNET 0. *LAGAJNIK o )ora imati višegodišnje radno iskustvo u obračunavanju usluga te mora znati nekoliko stranih jezika o Prima uplate gostiju na odlasku o %dgovoran je za svaku novčanu transakciju u svojoj smjeni . KORESPONDENT o %bavlja sve poslove dopisivanja sa gostima i agencijama prema uputama voditelja prijamnog odjela o )ora znati nekoliko stranih jezika u govoru i pismu 3. 7rste rezervacija& #. Ured za rezervacije . . blagajni se obavljaju poslovi naplate hotelskog računa.3.aposlenici& 1. sklopu ureda za rezervacije vrše se rezervacije usluga smještaja i drugih usluga u hotelu. kontaktira sa ostalim odjelima 2. Poslovi rezervacija trebaju se obavljati u hotelima u sklopu prijamnog odjela. .3.aposlenici& 1. 1kupinu gostiju čini # osoba uključujući i vodiča koji putuju zajedno i koje se smatraju posebnom cjelinom. te mijenjanja novca ako u hotelu nema mjenjačnice. $lagajna .e i 64 s12p5.1.D584 . GLAVNI *LAGAJNIK o 2ukovodi radom u blagajni i nadgleda ga o )ora imati višegodišnje radno iskustvo u obračunavanju usluga te mora znati nekoliko stranih jezika o )ora imati istančan osjećaj za računske radnje te odlično poznavati propise u svezi sa otkupom stranih sredstava plaćanja 2. RE+ERENT ZA REZERVACIJE o )ora znati nekoliko stranih jezika (govor i pismo) o %dgovara na upite gostiju u svezi sa rezervacijama usluga u hotelu o %bavlja poslove u vezi sa rezervacijama < potvr"uje rezervacije.e.

4emoguće je zamisliti da se na tr'ište plasira bilo koja hotelska usluga a da u njezinu stvaranju nije sudjelovalo domaćinstvo < npr. . . nemoguće je iznajmiti sobu koja nije pripremljena. 8ao organizacijska jedinica hotelsko domaćinstvo ima utjecaja na gotove sve usluge koje se pru'aju u hotelu odr'avanjem higijene.3. narud'benice. udobnu i sigurnu hotelsku sobu. MJENJA( o %bavlja poslove otkupa stranih sredstava plaćanja te odgovara za ispravnost otkupa i vodi administraciju hotelske mjenjačnice o treba imati dugogodišnje iskustvo u obavljanju mjenjačkih poslova te temeljito poznavati propise o otkupu stranih valuta i mora strogo poštivati propise o mora dobro poznavati sve vrste stranih sredstava plaćanja 3. 4elefonska centrala .videntira fakture i prati njihovu naplatu 3.aposlenici& 1. . a sve ostvarene pozive evidentira pisač i na temelju toga telefonistica izdaje račun na knji'enje .3. . prima i šalje faksove o %dgovoran je za uredno izdavanje računa i predaju računa na knji'enje te arhivira dokumentaciju o uslugama telefoniranja i telefonski budi goste o )ora imati ugodan glas i mora znati nekoliko stranih jezika o *ko je centrala automatska gost sam bira brojeve sa telefona u svojoj sobi. +AKT"RIST o 1astavlja fakture ili račune za hotelske du'nike na temelju dokumenata (ugovori sa agencijama. HOTELSKO DOMA>INSTVO %snovna zadaća hotelskog domaćinstva je da gostima osigura ugodan boravak u hotelu. 3omaćinstvo ima va'nu ulogu i funkciju u postizanju hotelskih poslovnih ciljeva.2. cjenici) o .2. čistu. urednosti. . >adaća domaćinstva je gostima dati na korištenje ugodnu.o )ora znati sve metode izrade hotelskog dnevnika te imati dugogodišnje iskustvo u obračunavanju hotelskih usluga te stručno obrazovanje i znati osnove nekoliko stranih jezika !.3.aposlenici& 1. %no je prisutno u svim aspektima hotelskog poslovanja < u ostvarivanju prihoda ali i troškova.1. +jenjačnica %bavlja poslove mijenjanja stranih valuta. TELE+ONIST o Posreduje u primanju vanjskih telefonskih poziva. . Poslovi domaćinstva se odnose na najvredniji dio hotelske imovine. -reba u svim prostorijama hotela odr'avati red i čistoću te voditi brigu o njihovom estetskom izgledu kako bi sve bilo na najvišoj mogućoj razini. dekorom= 4išta izravno ne obračunava i ne naplaćuje. tečajne liste. !otelskom domaćinstvu je povjeren osnovni izvor prihoda hotela < soba.

1. domaćinstva se prilago"ava potrebama svakog hotela posebno < njegovoj veličini.. OD)%"( :O4%"!. b) 8*+)%. raspore"uje nadzornice.%dgovara na sva pitanja gostiju .spunjava izvješće domaćinstva . tipu. kategoriji i vrsti gostiju i vremenu poslovanja. . sa slu'bom recepcije.% DO+*6(7% 4ajčešće radi u suprotnoj smjeni od glavne domaćice >amjenjuje ju u cjelokupnom djelokrugu njezinih poslova 8ontrolira rad djelatnika te obavlja druge poslove u dogovoru s glavnom domaćicom c) 4*). ODJEL DEKORACIJE (.1. ODJEL PRAONICE R"*LJA . domaćinstva koja se isključivo bavi pripremanjem hotelskih smještajnih jedinica za prodaju. ODJEL SO*A 0.1udjeluje u pripremi godišnjeg plana odr'avanja hotela.!45* ili (.!45* ( 8*&O!"%.7odi evidenciju o ključevima.9O'+*4O'(7* .DO+*6(. urednost i ure"enje prostorija kojima se gosti koriste u hotelu . ODJEL (ISTO>E 6.(7* DO+*6(.a0ice nadzornica soba obavlja njene poslove. sa tehničkom slu'bom= . plana nabave.a hotelske do. za pripremu hotelskih smještajnih jedinica. . koordinira poslove sljedeće smjene prema knjizi poruka..4aručuje potreban materijal.Podre"ena je glavnoj domaćici .1ura"uje sa voditeljima svojih odjela.* DO+*6(7* .(7* -"*5. za postizanje kvalitete hotelskih usluga na najvišoj razini .2.%rganizira i nadzire rad hot.. 9 prete'no je 'enska radna snaga !ot. prijavljuje nastale štete . domaćinstvo je podijeljeno u odjela& #.%dgovorna je za točnost izvješća o zauzetosti kapaciteta. domaćinstva . .%rganizacija poslovanja hot. ODJEL REKREACIJE >aposlenici koji rade u hotelskom domaćinstvu i nadgledaju rad odjela& a) -"*5. izvodi stručno osposobljavanje nadzornica i dugih zaposlenika odjela / hotelu koji ne.>a svoj rad odgovorna je direktoru hotela .7odi pregled nazočnosti na poslu .Prima informacije iz odjela hotela vezanih za odjel hot. domaćinstva i usmjerava ih na odgovarajuće osobe i odjele . sobarice i čistačice po katovima . Odjel soba -o je organizacijska cjelina hot. .O.4eprestano provjerava čistoću.(7( 3.

Hroj nadzornica ovisi o veličini hotela i kategoriji (koliko katova i soba ima). čisti. uredni. raspore"uje i nadzire rad sobarica. sobarice pristupaju ure"enju soba.te'i poslovi& čišćenje parketa. . a u nekim hotelima ta je usluga standard za sve goste.neposredno je odgovorna glavnoj domaćici SO*ARICA .znajmljivanje soba je najva'nija usluga koju hotel pru'a gostima. . tehnički opremljeni i ispravni= 7rlo je bitna pravilna koordinacija tog odjela s prijamnim odjelom kako bi se na vrijeme pripremile sobe za goste. prijevoz i nošenje prtljage. opskrbljuje sobu propisanim standardima . prikuplja na"ene i ostavljene stvari gostiju.često obavlja poslove dočekivaoca gostiju i vozača !oteli najviše kategorije svojim gostima često pripremaju sobe za počinak.sastavlja izvještaj o zauzetosti kapaciteta na svome katu@katovima i predaje ga recepciji .organizira.ona prijavljuje tehničke kvarove i neispravnost instalacija i sredstava za rad u tehničkoj slu'bi (glavnoj domaćici prijavljuje štetu) .poma'e u radu sobaricama i daje im uputstva . sanitarije .obavještava nadzornicu soba o kra"ama i kvarovima i sl. skrbi o bolesnim gostima . . Blavna domaćica u suradnji sa nadzornicom soba utvr"uje da li ima dovoljno potrošnog materijala i pribora za rad. hodnika i ostalih zajedničkih prostorija. vodi brigu o racionalnom trošenju potrošnog materijala .kontaktira s gostima i odgovara na telefonske pozive gostiju. obavlja nadzor soba= %djelom soba u cijelosti ili samo dijelom rukovodi nadzornica soba.sprema i čisti sobe i apartmane.ona nadzire pravodobnu promjenu rublja po sobama. Priprava sobe za počinak gosta uključuje sljedeće poslove& . čišćenje cipela gostiju . skidanje paučine.// i 0#.u većim i luksuznim hotelima . brine se o standardima hotelskog domaćinstva po sobama .P goste. %dre"eni hoteli tu uslugu predvi"aju samo za 7.većinom rade danju. 4akon tzv. brine o čistoći soba. a noću samo de'urna sobarica SO*AR . koje sobe trebaju dobiti poseban tretman i koje su prioritetne. popodnevnog odmora (izme"u #F. kupaonice.// sat). za pravodobno popunjavanje mini9barova. neki samo na zahtjev gosta.zaposlenici& NADZORNICA SO*A . na koji način rasporediti sobarice. 1obe i apartmani moraju biti udobni.1ačinjavaju ga sobe i apartmani u hotelu.odr'ava red i čistoću na stepenicama. hodnicima i balkonima.

vanjske površine hotela i keramičke pločice bazena te zalijeva cvijeće u zajedničkim prostorijama 3. odlučuje koje se staklene površine i zavjese odre"enog dana trebaju oprati. pere i usisava sagove.vodi skupine gostiju u razgledavanje hotela i brine o rasvjeti prilikom odr'avanja raznih manifestacija (ISTA(ICA . . .%na rukovodi odjelom čistoće.Pere sve staklene površine.%dgovorna je za brzinu i kvalitetu rada svojih djelatnika . čisti tapecirani namještaj.cvjetni aran'mani .. prigodnu poruku 3. organizira i nadzire rad čistačica i perača ..⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ zastiranje prozora uklju&ivanje lagane glazbe uklju&ivanje diskretne rasvjete jednostavno pospre. Bostima treba osigurati čist. zajedničkih prostorija. terase oko hotela. 1uvremeni hoteli veliku prednost daju ure"enju i unutrašnjosti i vanjskom okolišu..3aje upute i poma'e u radu čistačicama . zajedničke i podrumske prostorije PERA( STAKLENIH POVR. konferencijskih dvorana i dvorana za poslovne sastanke. .INA I SAGOVA .Hrine se o ispravnosti strojeva i pomagala za čišćenje te nadzire čistoću u svim hotelskim prostorijama .zaposlenici& NADZORNICA ZA (ISTO>" .. svjetiljke.bon za laku no0% vo0e i sl.anje 1pravljenje kreveta% slaganje ru&nika u kupaonici23 bo. Blavna domaćica u suradnji sa nadzornicom čistoće utvr"uje prioritet čišćenja odre"enih hotelskih prostorija i prostora.hortikultura < uzgoj i njega cvijeća i zelenila .Misti i odr'ava urednost odjela hrane i pića. Odjel dekoracije -o je vrlo va'na cjelina hotelskog domaćinstva. %dr'ava staklene površine. podove= -reba nuditi besprijekornu čistoću. . . bazen i sanitarne prostorije.3.. . sanitarnih prostorija. >aposlenici tog odjela obavljaju čišćenje i ure"ivanje svih prodajnih mjesta odjela hrane i pića.1ura"uje s tehničkim odjelom radi popravaka . prozračen i tehnički ispravan prostor.. Odjel čisto<e -o je relativno mala cjelina domaćinstva ali vrlo značajna za poslovanje hotela.

4adzire pravilnu upotrebu sredstava za rad PRALJA R"*LJA . organizira rad vrtlara i brine se o odr'avanju biljaka. krpa= KEMIJSKI (ISTA( 3. izbor sredstava za pranje= . VRTLAR . cjenik pića i sl. za večere.. radnu odjeću.zaposlenici& VODITELJICA DEKORACIJEH. okopava i podrezuje sve biljke oko hotela.Pere posteljinu. njeguje. Odjel praonice rublja %vaj odjel pere. pere rublje gostiju= GLA(ARICA R"*LJA KROJA(ICA . . papirnate standarde= ARANEERKA . produ'uje.Blavna domaćica u suradnji sa voditeljicom dekoracije@šefom dekoracije dogovara dekoriranje pojedinih prostora prema naručenim priredbama i najavi dolaska va'nih gostiju.%rganizira i nadzire cjelokupan posao u praonici rublja.1. malima se ne isplati). kemijsko čišćenje. .prema potrebi predla'e likovna rješenja za jelovnik. skraćuje.zaposlenici& VODITELJ PRAONICE R"*LJA . bankete i sl. zalijeva. vinsku kartu. izra"uje manje cvjetne aran'mane za zajedničke prostorije hotela. .naručuje 'ivo i rezano cvijeće i sve ostalo što je potrebno za stalno ukrašavanje hotelskih prostorija uva'avajući godišnja doba . obrezuje i čisti posa"eno bilje u unutarnjim prostorima hotela. letke.2. glača i čisti sve hotelsko rublje i rublje gostiju (imaju ga samo veliki hoteli.. odgovoran je za ispravno funkcioniranje strojeva za pranje. Odjel rekreacije . odr'ava. na terasama.ure"uje okoliš hotela < sadi. brine se o cvijeću u sobama. meni. glačanje i širenje rublja . plakate. . dogovaraju način dekoracije. . .brine se o odr'avanju biljaka u posudama i za hotelski okoliš . vodi brigu o travnjaku= 3.odgovorna je za ure"enje unutarnjih prostora hotela i za kvalitetu obavljenih poslova odjela . ručnike..E+ DEKORACIJE .preuzima čistu robu na popravak i šije gumbe.svakodnevno ure"uje cvijeće u vazama u odjelu hrane i pića. stolno rublje. odre"uje prioritet pranja odre"enog tipa rublja.. plijevi korov i gnoji površine.kreira razne promid'bene materijale. Blavna domaćica u suradnji sa voditeljem praonice utvr"uje da li funkcionira praonica ispravno.

brine se o redu i čistoći odjela.2aspore"uje djelatnike. odjelo. S"RADNJA HOTELSKOG DOMA>INSTVA S OSTALIM HOTELSKIM ODJELIMA . = .P goste. . radi priprema soba za 7. 1vi hoteli sa ? moraju imati zatvoreni.2adi pored bazena i svakodnevno pere prostor bazena u jutarnjim satima prije dolaska gostiju . a otvoreni bazen samo hoteli koji su smješteni na obali mora. >a hotelsko poslovanje osobito je va'na dobra suradnja domaćinstva s prijamnim odjelom.a0instva s tehni&ki.zaposlenici& NADZORNICA REDA I (ISTO>E . solarij. popravaka kvarova. 1uradnja tih odjela je vrlo va'na zbog dolazaka i odlazaka grupa. -e su usluge obavezne za hotel sa ?.a0instva s odjelo. = ⇒ suradnja do. bojenje= ⇒ suradnja do. zbog odabira i izrade dekorativnih elemenata. ⇒ suradnja do. mijenjanja sagova. 3omaćinstvo priprema. prodaje 8ako bi domaćinstvo bilo upoznato s dolascima većih skupina gostiju. čisti i dekorira prostorije i prostore za goste. sauna.a0instva s odjelo.1astoji se od usluga koje pru'aju bazen. 2adi uskla"ivanja organizacije i rasporeda poslova s popunjenošću kapaciteta.2.)ora biti spreman pru'iti pomoć ljudima u bazenu i oko njega (ISTA(ICA MASERHMASERKA KOZMETI(ARKA .a0instva s odjelo. odgovorna je za ispravno funkcioniranje opreme i strojeva REDAR .spješnost poslovanja ovisi o pravilnoj suradnji svih hotelskih odjela. organizacijom kongresa i priredaba. ⇒ suradnja do. frizerski salon.1. ali mogu ih pru'ati i hoteli ni'ih kategorija. hrane i pi0a 1ura"uju u pripremi banketa. koktela. nabave 2adi odabira i nabavljanja opreme u sobama. fitness. i dr.%dr'ava red i čistoću oko bazena . ⇒ suradnja do.ni. odjelom hrane i pića.a0instva s prija. nadzire rad i daje savjete. tehničkim odjelom.2. različitih sredstava za čišćenje.%rganizira i nadzire rad odjela rekreacije . jacuzzi. odjelo. svečanih ručkova i večera i sl. !otelsko domaćinstvo jamči prijamnom odjelu da su smještajne jedinice pripremljene prema standardima& besprijekorno čiste i tehnički ispravne.

dekoriranje i posebno ure"ivanje prostorija za neki doga"aj.7()* . #0. kao i popis onih koje će sljedećeg dana biti odjavljene. spremiti na sigurno i vratiti gostima kada oni za'ele. ##.zvješće predstavlja podlogu za obračun dnevnog prometa u sobama a domaćica ga podnosi svakog dana.(: -O!4()U ( :(4. -u se upisuju i neki neriješeni problemi koje nova smjena mora preuzeti i riješiti. . #/. 0.* .* O7)%.(: &'%D+%4* 3omaćinstvo treba biti spremno odgovoriti gostu u svakom trenutku na njegov upit o izgubljenom predmetu te mu ga osobno predati ili poslati. )ora biti izvješeno na vidljivom mjestu u uredu. .*&*7(4%4* . %5(D%.(. 6.% ( &(6* 8ako bi odjeli domaćinstva mogli obaviti čišćenje. EVIDENCIJE HOTELSKOG DOMA>INSTVA .(. G. %no uključuje popis zauzetih soba.zra"uje se na kraju svakog radnog dana.* .1.(7% Potrebna je za pismenu primopredaju du'nosti izme"u 0 smjene. hitne tehničke intervencije= (. ljudskih potencijala >bog izbora zaposlenika koji će biti sposobni obaviti sve poslove kvalitetno i u zadanom roku.% !45*'( 1lu'i za pohranjene stvari gostiju koje domaćinstvo mora primiti. . . "(!4 5*#. D.red domaćinstva je operativno središte odjela gdje se organiziraju i koordiniraju sve aktivnosti odjela i on mora imati pregled cjelokupne situacije.* %bavezna je i slu'i kao motivacijska podloga.* 8* . D. '%DO5(4( '*!&O'%D '*D* )ora biti izvješen na posebnoj ploči u uredu domaćinstva kako bi svaki zaposlenik mogao znati kada mora raditi a kada je slobodan. %5(D%.4'O"* !O$* Pru'a uvid u čistoću. tehničku ispravnost ure"aja = #6.red domaćinstva na temelju tog izvješća utvr"uje koje sve poslove koje treba obaviti te ih navodi u radnoj knjizi.vode se u uredu domaćinstva koji vodi glavna domaćica .. ..% O$*5()%!4( Potrebne su jer ured domaćinstva mora znati koje su ugledne osobe smještene u hotelu ili dolaze u hotel te kako treba prema njima postupati.⇒ suradnja do. .*?%.7()* &'('%D*$* OD)%"* :'*. '*D. .* 8*&O!"%.O. .(: O!4*5")%. toj knjizi se vodi evidencija osoba odgovornih za odre"ena područja hotela u točno odre"eno vrijeme.2.)(-* &O'U.a0instva s odjelo. %5(D%.nošenje situacija koje se odnose na disciplinu zaposlenika.*D8O'. nju upisuje sve poslove koje treba obaviti domaćinstvo. E. 1%1 signale. .* '*DU . F.O!4( 8*&O!"%.%5. .*8. pozive gostiju. (85)%=6% O 8*U8%4O!4( . izgled i opremu sobe.evidencije& #.")U>*'!45* Potrebna je za pojedinačno zadu'ivanje generalnim i drugim ključevima. %5(D%.7()* &O:'*.( .)(-* . .)(-* 7odi ju informator domaćinstva..7()* &O:5*"* ( .7()* O &'(!U4. %5(D%.

eno.* 1lu'i za praćenje popodnevnih boravaka.7()* 'U$")* &%'!O. vre.tvr"eni visoki standardi omogućuju postizanje i više cijene pa na taj način opravdavaju ulaganja dodatnih financijskih sredstava. ako je u standarde do.%5. . -ako je moguće utvrditi opseg poslova odjela za popodnevnu smjenu.2. 1tandardi omogućuju učinkovitiju komunikaciju s gostima. kupka za tijelo. %5(D%. #G. vrećica za prljavo rublje. #(. krpica ili četka za cipele ⇒ 'tandardi koji se odnose na stol Cjenik hrane i pića.e . # .a% radni. STANDARDI HOTELSKOG DOMA>INSTVA 1tandardi hot. npr. #D. ⇒ 'tandardi koji se odnose na kupaonicu -oaletni sapun. .!. vrećica za otpatke (plastificirana s objašnjenjem za uporabu na više jezika). papirnate maramice.)* 1lu'i za praćenje izostanaka zaposlenika zbog bolesti.(7% 'U$")* 1adr'ava sve račune ispostavljene gostima. %dre"eni standardi mogu dovesti i do racionalizacije troškova. gel za tuširanje. %5(D%. promid'bena vrećica. jedinicu posebno). npr.O. domaćinstva su vrlo va'an element u suvremenom hotelijerstvu jer omogućuju odre"enom hotelu da se razlikuje od konkurencije.7()* &O&OD. %5(D%. je . u koje.a. pepeljara. traka i celofanske vrećice za čaše te traka za Qc (jamče da su dezinficirani).a upotrijebiti 0e ru&nik% zavjese ili sl. hotelski časopis ⇒ 'tandardi koji se odnose na no0ni or. ele.irati te usluge i drugi. #E.ora biti istaknut popis dodatnih hotelskih usluga s njihovi. frotirska krpica za kupanje. cijena. lista za pranje i kemijsko čišćenje.ako se ponekad čini da su oni nepotreban trošak. to nije baš tako.jestu u sobi .ogu0e konzu. %5(D%. ručnici.ari0 . mapa s pismima. . šampon. mjesečno i godišnje te se preračunava u kilograme i tone.(: OD"*8*.% ( &(6* 7odi se po vrstama stolnog rublja dnevno. vaga ⇒ 'tandardi koji se odnose na or.*"* 8ontrola rublja osoblja ( za svaku org. 0/. a zaključuje se na kraju radnog vremena. bitni. %5(D%.enti. (85)%=6% &'*O. mjesečno i godišnje te se preračunava u kilograme i tone. na prikladno. kapa za tuširanje.7()* $O"O5*. 2adi uvida u to koliko dana tijekom godine je pojedini zaposlenik bio odsutan zbog bolesti.ar 7ješalice. naljepnica iznad kade (s podacima koliko je vremena potrebno za punjenje kade=). #F.7()* O&'*. cjenik usluga room servicea.Podloga je za izračun plaća zaposlenika. Potrebno je pratiti je li svaki zaposlenik na radnome mjestu prema rasporedu ili je izostao. cjenik minibara.7()* 'U$")* OD)%"* :'*.1.'U$")* 7odi se prema vrsti opranog rublja dnevno.a0instva uklju&en pribor za &iš0enje cipela gost 0e ih i upotrijebiti% ali ako ga ne.7()* 'U$")* 8ontrola rublja iz hotelskih soba. %5(D%. šibice.

naresci.5. &rostorije za pripremanje hrane 8uhinja je prostor opremljen za pripremanje toplih i hladnih jela.5. pečenje. !2*4. pr'anje=) .P2.priprema jela koja se poslu'uju hladna& hladna predjela. "GOSTITELJSKI TRAKT 2estauraterstvo je dio ugostiteljske djelatnosti koju sačinjavaju ugostiteljski objekti koji su namijenjeni pru'anju usluga hrane. olovka. poruka dobrodošlice. friteze. kuhala= 6.5. anketni upitnik. provjeru i nadzor te uskladištenje namirnica b) odjeljak za povrće c) odjeljak za ribu . salate= . MESNICA . SLASTI(ARNICA .7*45. voštana svijeća (u slučaju nestanka struje) ⇒ Ostali standardi Prigodna kvaka (privjesak za kvaku obično s jedne strane crvene boje9 ne smetajP a s druge zelene9 pospremiti sobu). B%1-.oprema& rashladni ure"aji. pića i napitaka. prigodna poruka (čestitka za ro"endan. TOPLA K"HINJA . plastični ulošci za ovratnike košulja . pribor za šivanje.5. bombon za laku noć. P2%1-%2. 8uhinjski odjel se sastoji od D odjeljaka& #.oprema& štednjaci.)*45. kompoti. celofanske vrećice za rublje. 0. restauraterski trakt 4 ugostiteljski trakt 4 odjel hrane i pi0a 9 dijeli se na 6 dijela& #.priprema slatkih jela D.obrada sirovog mesa za potrebe tople i hladne kuhinje (. >* 2.priprema raznovrsnih toplih i hladnih napitaka. !2*4. voće. >* P%1+. radni stolovi 0. P2%1-%2. roštilji.+*81*C. mali telefonski imenik.5. lista dopunskih usluga hotela.Hlok. 8uhinja je proizvodni odjel hotela. kartoni za rublje. radni stolovi.2. kućni red. >* P2.R. P2%1-%2. topli stolovi za grijanje tanjura. ali i raznovrsna jela koja se poslu'uju u vrijeme zajutraka . HLADNA K"HINJA . K"HINJA KAVE (kuhinja za zajutarke) . 6. POMO>NI ODJELJCI a) odjeljak za preuzimanje.priprema jela za koje je potrebna toplinska obrada (kuhanje. praznik=) ⇒ 'tandardi koji se odnose na praonicu rublja -rake (za pakiranje rublja).

voditelj smjene D. *LAGOVAONICA .veća prostorija s udobnim namještajem. kuhinjski mesar F. voditelj kuhinje (. učenik &rostorije za poslu0ivanje hrane Poslu'ni odjel čine odjeljci u kojima se gostima poslu'uju hrana.vrsta blagovaonice u kojoj se poslu'uje zajutrak (hoteli sa ? su je obavezni imati) 6.treba biti svijetla. jela sa 'ara. kuhar (za juhu. pečenja. slastičar (za tople i hladne slastice) G. 8apacitet kuhinje se izra'ava brojem raznovrsnih jela koje kuhinja mo'e pripremiti u odre"enom vremenu. perač bijelog i perač crnog posu"a #/. kuhinjska blagajnica. 8uhinja mora imati& . hladnih jela. da nema zapreka me"u odjeljcima.. pomoćnik voditelja kuhinje . jela od riba.jesta u kuhinji #. karte pića= 9 prolazni ili a la carte gosti c) pansionski gosti < gosti hotela 0. pomoćni djelatnici& domaćica kuhinje. ZAJ"TRAKOVAONICA .radne površine od nehr"ajućeg materijala .6 vrste gostiju& a) gosti koji su odsjeli u hotelu i u blagovaonici uzimaju samo zajutrak (ako nema prostorije za zajutrak) b) gosti koji dolaze u vrijeme ručka i večere te biraju usluge iz jelovnika. opremljena za poslu'ivanje glavnog obroka i du'e zadr'avanje gostiju .) .ormarić sa sredstvima za prvu pomoć adna .dobru ventilaciju (para. piće i napitci. mirisi.d) e) f) g) odjeljak za pranje su"a ured voditelja kuhinje radno mjesto kuhinjske blagajnice blagovaonica za osoblje 7eličina kuhinjskog bloka podrazumijeva prostor koji zauzimaju navedeni odjeljci. direktor odjela hrane i pića < odgovoran je za uspjeh poslovanja tog odjela 0. umake. udobno i funkcionalno opremljena . variva=) E. (? i ?) . predjela.klima ure"aji (hoteli sa 6?. direktor kuhinja (u objektima gdje ima nekoliko vrsta kuhinja ima i više direktora) 6. ukrasi . -o su sljedeće prostorije& #. jela po narud'bi. Ounkcionalnost kuhinje zahtijeva da prostorije kuhinjskog bloka budu me"usobno odvojene. a mora odgovarati zbroju kapaciteta poslu'nih prostorija. toplih jela. DOR"(KOVAONICA .stilski ure"ena.

modne revije. POMO>NE PROSTORIJE a) točionica pića < smještena izvan prostora za poslu'ivanje gostijuP iz nje se izdaju sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića.sustav kotlova u kojima se zagrijava voda. konobar za piće G.u podrumu hotela ili u neposrednoj blizini hotela 0.K-* . napici= b) konobarska pripremnica < izme"u kuhinjskog i poslu'nog odjela.. -reba voditi brigu o higijeni i čistoći. voditelj prigodnih obroka 6.otvorene ili natkrivene terase E. . konobar za dogotovljenje jela pred stolom gostiju . .C. voditelj blagovaonice (.prostorija za poslu'ivanje doručka (izme"u zajutarka i ručka) (. tehnički ure"aji i cijevi 6. TEHNI(KI TRAKT -ehnički trakt je dio hotela u kojemu su smješteni tehnička slu'ba te vitalni dijelovi ure"aja. . 3jelatnici& #. pripremni radovi c) skladište inventara d) sanitarne prostorije e) garderoba Pri ure"ivanju ovog odjeljka treba paziti da prostorije budu toplih boja. P2%1-%2. DVORANA ZA DOMJENKE . svečani ručkovi i večere= D. B*2*R. . . konobar E. 3ijelovi& #.različite veličine i oblici tih dvorana. voditelj rajona D.popravak (ličioci.banketi. B%1P%3*218. 18+*3.5*45. voditelj poslu'ivanja . pomoćnik konobara F. SALON . zidari=) (.4-2*+4% B2.%4.kotlovnica < u podrumu hotela . tapetari. topli i hladni buffet. TERASA .luksuzno opremljena manja prostorija koja mo'e slu'iti u različite svrhe < manje intimne svečanosti. >B2*3. 2*3. a mo'e ih biti nekoliko u hotelu < zlatna. neupadljivo ure"eni. direktor odjela hrane i pića 0. smaragdna= . konferencije= .5. coctail partS. >* C.

instalacija radi pravodobnog otklanjanja kvarova.3a bi svi dijelovi hotela bili neprestano u ispravnom stanju i u cijelosti funkcionirati potrebno je stalno nadgledanje opreme. instalacija. PREVENTIVNO .mamo 6 načina odr'avanja& #.sastoji se od kontrole ispravnosti dijelova opreme i ure"aja te obavljanja manjih popravaka . popravci osnovnih sredstava . prijevoznih sredstava 0. INVENSTICIJSKO .ono kojim se otklanjaju nastali kvarovi neposredno nakon što su nastali jer se nisu mogli predvidjeti 6.ulaganje sredstava u preinake prostorija u objektu. . aparata. strojeva.produljenje trajanja .redovita kontrola ispravnosti ure"aja. TEK">E .