You are on page 1of 18

ISU MATEMATIK ; HALANGAN GURU TERHADAP PENGGUNAAN PERMAINAN MATEMATIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK.

BAGAIMANA MENGATASINYA ?
by Laily, Sri & Wana Disalin dari sumber : http://www.ell25ier.blogspot.com/2 !!/ "/isu#matemati$# halangan#guru#terhadap.html : !% &pril 2 !2 ' 5: p.m 1.0 PENGENALAN (ene$anan $epada bidang matemati$ mula dirasa$an apabila Wawasan 2 2 diper$enal$an pada 2) *ebruari !++! $erana pelbagai piha$ mula sedar a$an peranan dan $eupayaan bidang matemati$ dalam men,aya$an hasrat murni negara untu$ mencapai status negara ma,u dan negara perindustrian men,elang tahun 2 2 . -atlamat wawasan negara ini hanya dapat dicapai melalui masyara$at yang berilmu pengetahuan dan ber$eterampilan dalam mengapli$asi$an pengetahuan matemati$. &ntara usaha $e arah mencapai wawasan ini ialah dengan memasti$an masyara$at membudaya$an matemati$ dalam $ehidupan seharian .Su$atan (ela,aran -atemati$ /0S1, 2 !2. 3amun demi$ian, Sabri &hmad dan ra$an#ra$an .2 42 telah membuat $esimpulan daripada pelbagai $a,ian terhadap pelbagai isu pendidi$an matemati$ bahawa terdapat pelbagai masalah yang dihadapi dalam pendidi$an matemati$. 5ni termasu$lah dalam isu persepsi pela,ar terhadap a$ti6iti pembela,aran matemati$ di mana menurut dapatan $a,ian yang dibuat oleh -ahmud .!++!2 dalam Sabri &hmad dan ra$an#ra$an .2 42 : !7 mendapati bahawa a$ti6iti penga,aran matemati$ mempunyai $orelasi yang signi8i$an dengan pencapaian matemati$. Sebab itu, beliau mencadang$an perlunya a$ti6iti penga,aran matemati$ diperbai$i bagi mening$at$an pencapaian murid. 9usteru itu, dalam $uri$ulum /0S1 ,uga mene$an$an $aedah penga,aran yang berpusat $epada murid, bahan dan berasas$an a$ti6iti men,adi 8o$us utama dalam penga,aran dan pembela,aran matemati$ di se$olah rendah. Sebab itu, guru#guru bu$an saha,a dilatih dalam pengetahuan isi $andungan yang tinggi malah ,uga terhadap $emahiran pedagogi dalam mela$sana$an penga,aran yang berpusat$an bahan, murid dan a$ti6iti. :uru#guru ,uga sebenarnya sudah sedar tentang peranan bahan bantu menga,ar dalam penga,aran dan pembela,aran mere$a. 3amun demi$ian, untu$ mengguna$an bahan bantu menga,ar seseorang guru ,uga harus mahir mengenalpasti serta bi,a$ membuat $eputusan untu$ memilih bahan bantu menga,ar yang paling ber$esan dan mengoptimum$an sumber untu$ mencapai ob,e$ti8 penga,aran yang dirancang. :uru harus sedar bahawa $ualiti sesuatu pela,aran yang berpusat $epada murid amat bergantung $epada $eber$esanan guru memilih dan mengguna$an bahan bantu menga,ar yang sesuai .Lai /im Leong dan 1a$an#ra$an, 2 42. Se$iranya ,i$a guru melihat permainan matemati$ sebagai salah satu bahan bantu menga,ar yang ber$esan dan dapat membantu mere$a mengatasi masalah seperti mening$at$an rasa ingin tahu dalam $alangan pela,ar, mengawal disiplin pela,ar, mengurang$an masa menyedia$an bahan bantu menga,ar yang lain, dapat

$urang berstru$tur. pg.menyelesai$an masalah $awalan $elas.aran yang dirancang ma$a $enapa tida$ guru terus mengguna$annya dalam sesi penga. memerlu$an pemain memi$ir tentang strategi#strategi tertentu untu$ menguasai permainan.elas.uga perlu melibat$an semua murid. tiada pa$saan dan menimbul$an $epuasan dalam a$ti6iti permainan matemati$. warna serta cora$ yang menari$. Di dalam mela$sana$an a$ti6iti permainan. 5ni berma$na a$ti6iti ini memberi $epuasan dalam $eadaan sedar atau tida$. 5ni diso$ong oleh $enyataan beri$ut. Aempoh permainan tida$ boleh pende$ dan tida$ boleh terlalu . disusun berasas$an $epada prinsip matemati$ dan dire$a serta dipersembah$an dengan gaya. 0agi merealisasi$annya para guru mesti berperanan sebagai agen penggera$ dan penggala$ $epada minat pela. &pa yang lebih penting dalam setiap permainan matemati$ terdapat $emahiran tersirat dan apabila dimain$an ia dapat membantu murid dalam pembela.aran dalam $elas.ar terhadap penga.ar di. tepat dan mudah di8ahami.aran. permainan matemati$ .uga boleh di$ata$an sebagai suatu a$ti6iti yang melibat$an seorang atau lebih daripada seorang pemain.uga dapat membina $etelusan sambil menguasai $emahiran asas penambahan dalam matemati$.aran guru dan dapat menambah$an 6ariasi $epada te$ni$ penga.1 Perihal Per ai!a! Ma"e a"i# -enurut Sai8ul &@rul . &rahan tentang permainan matemati$ .uga perlu . Sobel & ?6an -.aran dan pembela. Selain itu.alan$an secara spontan untu$ 8aedah a$ti6iti itu sendiri.aran dan pembela. mere$a bu$an saha.2 +2 $aedah bermain sambil bela.aran matemati$ itu sendiri.ar. /ita semua ma$lum permainan matemati$ merupa$an salah satu medium bagi memasti$an matemati$ diminati dan berada di hati setiap pela. Di samping itu. %"2 2.ar terhadap matemati$ seterusnya membawa $epada pening$atan pencapaian pela.2 +2 berpendapat pemilihan permainan matemati$ perlu ber$aitan dengan ob. /aedah ini . $ebolehan serta $ecenderungan murid. Sebagai contoh apabila murid#murid bermain batu seremban.uga dapat menari$ minat pela. Aerdapat .0 PERMAINAN MATEMATIK DAN IMPAKNYA TERHADAP PEMBELAJARAN MATEMATIK (ermainan matemati$ boleh menyedia$an a$ti6iti yang sangat e8e$ti8 dan menyumbang $epada pening$atan moti6asi di semua pering$at umur murid. Sai8ul &@rul .ar terhadap matemati$ serta mampu mencapai ob.ar demi untu$ membantu mening$at$an pencapaian mere$a. permainan matemati$ . pengalaman. .e$ti8 pembela.= . -alets$y. la$aran.-a> &. <-athematical recreactionals can ser6e as a 6ery e88ecti6e means o8 moti6ation at almost all le6els o8 instruction and 8or students o8 6arying le6els o8 ability. $urang minat pela.a dan dewasa.a serono$ tetapi .uga unsur#unsur spontan.uga sesuai diguna$an dalam semua pering$at $eupayaan murid bai$ di pering$at awal usia sehinggalah $e pering$at rema. -a$lum balas tentang betul atau salah dalam sesuatu permainan henda$lah diberi serta merta agar murid bermoti6asi untu$ mening$at$an lagi moti6asi mere$a. mempunyai peraturan# peraturan tertentu. 2.aran mere$a.e$ti8 pela. !+)). pering$at umur.

52 permainan yang melibat$an re$reasi matemati$ seperti $embara matemati$.ari sesuatu $emahiran matemati$ dengan cara yang a$ti8 dalam $eadaan yang tida$ 8ormal.22 permainan yang melibat$an geometri. $eserono$an dan $emahiran sosial.aran yang menari$ dan tida$ dapat menari$ minat murid bela. /enyataan ini diso$ong oleh pendapat beri$ut. -alets$y .!++42 yang menyata$an murid mempunyai moti6asi yang tinggi untu$ bela. -alets$y.ar apabila mere$a dilibat$an dengan permainan matemati$. %72 (ermainan matemati$ diwu.-a> &.ar.ar matemati$.uga perlu melibat$an aspe$ psi$omotor.aran boleh dipelbagai$an melalui pelbagai $aedah termasu$lah dengan $aedah permainan matemati$. 5a seharusnya mengambil masa yang sederhana dan sesuai. asas permainan matemati$ adalah bertu. /aedah ini membantu per$embangan 8i@i$al. . /enyataan ini diso$ong oleh 9onassen . 0egitu .aran dan pembela. (ermainan matemati$ .uga bagi -a> &."2 permainan bersi8at in8erential games.uan untu$ mening$at$an moti6asi dan menari$ minat murid dalam mata pela. Aeori (embela. . Ae$ni$ penga. sosio#e$onomi dan mental di mana murid .asama. .aran matemati$ itu sendiri. pentas matemati$. Sobel & ?6an -. &da masanya mata pela.!2 permainan yang melibat$an nombor. permainan matemati$ boleh di. 2. .!+))2 yang menyata$an bahawa permainan matemati$ boleh diguna$an untu$ pelbagai tu.uan $aedah atau te$ni$ permainan dipilih dalam proses penga. Selain daripada itu.ud$an dalam pelbagai situasi samada untu$ dimain$an bagi tu.aran matemati$ adalah untu$ menimbul$an $eserono$an dan hiburan di samping merangsang murid mempela.aran matemati$ dianggap suatu pela.pan.ud apabila guru gagal memilih $aedah atau te$ni$ penga.ur dan sebagainya.uga perlu di. (ermainan .ar agar timbul minat untu$ mere$a bela.enis permainan dalam matemati$ iaitu .aran yang su$ar dan membosan$an oleh murid.uga dapat mening$at$an $e$uatan dan $etang$asan di samping dapat berintera$si serta mempela.= . Selain daripada itu pene$anan nilai seperti $er. !+)).ari nilai#nilai sosial yang positi8 seperti bertola$ ansur. bertimbangrasa.72 permainan yang berasas$an $omputer dan . /eadaan ini wu. $ogniti8 dan e8e$ti8. /esan $eserono$an bermain dapat mempercepat$an lagi proses pembela. buru matemati$ dan sebagainya.aran /ogniti8 (iaget .ang.ud$an persaingan dan ada pula pemenangnya.uan termasu$lah sebagai bahan re$reasi untu$ memoti6asi$an pela. apa bentu$ permainan matemati$ pun.uan menimbul$an $eserono$an di samping membina $onsep atau diolah untu$ mewu.aran guru.uga merupa$an bahan $on$rit yang mampu menyo$ong per$embangan $ogniti8 murid.ar dan memahami sesuatu $onsep dan $emahiran matemati$ yang henda$ dia.aran murid di mana ma$lum balas yang diberi oleh guru secara serta merta tentang betul atau salah bagi mengu$uh$an lagi pembentu$an satu#satu $onsep. (ermainan matemati$ .u.aran dan bu$an sebagai penganti $epada guru. Aerdapat pelbagai .adi$an pilihan dalam $aedah atau te$ni$ penga. pg. 3amun. Sobel & ?6an -. < -athematical games can be used as an e88ecti6e way to de6elop certain basic concepts and s$ills.alan$an dalam bentu$ yang boleh menari$ minat murid dan merupa$an satu bentu$ penga.2 I $a# Per ai!a! Ma"e a"i# Terha%a$ Pe &ela'ara! Ma"e a"i# Au. $eadilan.!+522 menyata$an bahawa per$embangan $ogniti8 $ana$#$ana$ adalah berbe@a#be@a dan .

-emandang$an permainan matemati$ menyedia$an bahan mau. Sobel & ?6an -. -urid#murid . 1e$reasi matemati$ pula merupa$an suatu bentu$ permainan matemati$ yang menyiasat matemati$ di mana murid perlu mengguna$an pelbagai bahan seperti .adi .aran dan pembela. -alets$y. Dengan ini permainan matemati$ itu telah membantu pela. (enga. !+)). pengetahuan dan penyelesaian masalah dalam $alangan murid yang terlibat. Dleh itu. < -any mathematical games can be used to lead students to 8ormulation and testing o8 hypotheses as they stri6e to disco6er a winning strategy. tida$ mustahil permainan matemati$ mampu mengubah si$ap dan persepsi negati8 murid terhadap mata pela. menurut &rsmah dan ra$an#ra$an .ud dan bersi8at Bhand-on material‟ ma$a permainan matemati$ merupa$an salah satu bahan bantu yang dapat merangsang per$embangan $ogniti8 dan mening$at$an pemahaman murid dalam pembela. Sehubungan itu.uga dapat membantu pela. %72 (ermainan matemati$ dalam $omputer pula melibat$an a$ti6iti permainan berbentu$ pertandingan di mana murid di$ehenda$i membuat $eputusan. -urid pada pering$at ini berupaya untu$ ber8i$ir secara logi$ tetapi masih terbatas $epada sesuatu yang bersi8at nyata.ari sesuatu $onsep secara tida$ langsung. /enyataan ini diso$ong oleh -a> &.aran matemati$ yang mengguna$an $aedah permainan matemati$ secara $omputer ini . pg. a$ti6iti pembela.ar matemati$.a.aran yang membosan$an. logi$. mengi$ut arahan dan peraturan di samping terdapat . Ahe de6elopment o8 such modes o8 thin$ing has long been recogni@ed as a worthwhile outcome o8 the teaching o8 mathematics.uga a$an merangsang murid untu$ menyelesai$an masalah yang diberi tanpa menyedari bahawa mere$a perlu mengapli$asi$an $onsep#$onsep atau $emahiran#$emahiran yang telah dipela.e$ mau.uga dapat menari$ minat murid bela. menyusah$an.uga unsur#unsur hiburan dan $eserono$an di dalamnya. Secara tida$ langsung a$ti6iti dalam permainan matemati$ bentu$ ini a$an dapat memper$embang$an $emahiran mental.!+))2 seperti beri$ut.aran matemati$. memerlu$an pengha8alan.aran mere$a.berubah#ubah melalui empat pering$at mengi$ut umur di mana pada umur % hingga !! tahun murid#murid berada pada pering$at operasi $on$rit.arinya terlebih dahulu.ar mencapai $emahiran yang sepatutnya mere$a pela. Sobel & ?6an -.uga a$an merasa lebih serono$ dan gembira $erana permainan matemati$ dalam $omputer dilampir$an dengan pelbagai bentu$ gra8i$ yang menari$.aran matemati$.uara. melalui $aedah permainan matemati$ ini .ud dan mengguna$an Bhand-on material‟.= . -urid . permainan matemati$ dilihat mampu membina daya $reati6iti yang tinggi dalam $alangan murid memandang$an dalam permainan matemati$ yang dibina memerlu$an murid ber8i$ir bagi menyelesai$an sebarang masalah yang timbul. Sebab itu.uga dapat menangani si$ap dan persepsi negati8 murid terhadap mata pela.aran pada pering$at ini masih bergantung $epada ob. memerlu$an tumpuan yang serius dan pelbagai lagi tanggapan negati8 lain ma$a dengan mengguna$an permainan matemati$ dalam proses penga. and is truly the essence o8 problem sol6ing. 9usteru itu. -alets$y .ar mengguna$an $emahiran matemati$ yang mere$a ada untu$ menyelesai$an masalah.aran matemati$ serta melibat$an murid secara langsung dalam permainan matemati$ murid dapat mempela. -alah bu$an itu saha. Cnsur# unsur hiburan dan $eserono$an yang dimasu$$an dalam permainan ini .2 52 menyata$an bahawa permainan matemati$ . Se$iranya sebelum ini murid menganggap matemati$ adalah mata pela.ari pada hari itu dengan lebih mudah.uga a$an mempunyai moti6asi yang tinggi untu$ men.-a> &.

u$$an ba$at mere$a mengguna$an seberapa banya$ istilah atau $onsep matemati$ yang mere$a tahu dalam mana#mana ta. bu$an .aran yang dapat mengembang$an daya $reati6iti dan memupu$ minat terhadap matemati$ .aran yang su$ar dan susah untu$ dipela.u$ yang dia.uga bersi8at ha8alan serta menuntut murid agar sangat 8o$us semasa sesi pembela. !+%". !+)72. memberi suatu idea baru dan menyedar$an mere$a bahawa penyelesaian matemati$ tida$ hanya bergantung $epada 8ormula matemati$ semata#mata tetapi masalah matemati$ boleh .u$#ta.u$$an melalui a$ti6iti permainan dan simulasi.adi pilihan $epada guru#guru matemati$ dalam proses penga. ia . pencung$il gigi. $hususnya semasa menyelesai$an pelbagai masalah matemati$.2 42 guru boleh mela$u$annya dengan mengait$an ta. -elalui a$ti6iti ini guru dapat mengesan sama ada murid memahami $onsep apabila mere$a mengguna$an istilah pada tempat yang sepatutnya terutama apabila murid dapat mengait$an penggunaan $onsep dan istilah dengan $ehidupan di se$eliling mere$a. Sobel dan -alets$y.uga dapat menimbul$an $eserono$an dengan gelagat $awan#$awan yang membuat persembahan dengan .uga a$an dapat mengurang$an rasa bosan dan .u$ matemati$. mengguna$an alat bantu menga.alan cerita yang menari$. (enyelesaian bagi beberapa masalah dalam matemati$ boleh ditun.aran di. pengalaman dan latihan yang diterima . 5a . 3amun demi$ian.adi 8o$us utama perbincangan $ita pada $ali ini. &$ti6iti dapat membu$a minda murid.aran yang memerlu$an latihan dan latih tubi yang berterusan.Shaharir. Sebali$nya melalui a$ti6iti permainan matemati$ murid boleh menero$a.aran matemati$. walaupun banya$ $ebai$annya permainan matemati$ terhadap murid tetap ia tida$ men. (ermainan matemati$ men.adi penonton untu$ sama#sama menambah atau mengu$uh$an pemahaman $onsep dan penggunaan istilah di tempat yang sesuai dalam matemati$ serta sedar bahawa matemati$ itu adalah se$itar $ehidupan sebenar mere$a. te$ni$ serta $ebolehan yang berbe@a#be@a bergantung $epada personaliti. melalui persembahan ini .D‟&ugustine.$ertas.emu. (ermainan adalah $aedah penga. Selain daripada itu. -engapa ini berla$uE 5nilah yang men. 5a .aran dan . Seterusnya melalui a$ti6iti pentas matemati$ murid boleh menun.uga diselesai$an dalam pelbagai cara dan $eadaan termasu$lah semasa beriadah berorentasi$an matemati$. Selain daripada itu.aran dan pembela.ar yang menari$ dan mengada$an permainan yang menggunaan $onsep matemati$. Walau bagaimanapun terdapat beberapa halangan $epada guru#guru matemati$ untu$ mela$sana$an permainan matemati$ dalam penga.0 HALANGAN DIHADAPI GURU UNTUK MENGGUNAKAN PERMAINAAN MATEMATIK DALAM PR)SES P*P MATEMATIK Setiap guru mempunyai gaya.ar dengan $ehidupan seharian.aran mere$a.uga bu$an mata pela. tangram dan bermacam lagi untu$ menyelesai$an masalah yang diberi.uga dapat membantu murid lain yang men.aran dan pembela. memahami matemati$ dengan cara yang mere$a boleh pilih sendiri walaupun masih dibantu oleh guru. Falangan dide8inisi$an sebagai rintangan yang dihadapi oleh guru yang mahu mengguna$an $aedah permainan dalam penga.ari.adi bu$ti bahawa matemati$ bu$anlah satu mata pela. !+%22. mancis. Semua a$ti6iti yang boleh dibuat dalam permainan matemati$ ini secara tida$ langsung a$an mengurang$an $ebimbangan dalam $alangan murid terhadap mata pela. (. -enurut Sabri &hmad .alan$an.aran matemati$.

ar dengan sempurna.lah Falangan piha$ se$olah mengambil $ira dua aspe$ iaitu penga. &lat te$nologi ini berbe@a daripada alat penga. /edua ialah.i$a a$ti6iti permainan matemati$ henda$ dila$u$an oleh guru. 2 !2.aran oleh guru . penga$sesan $epada te$nologi . $eselesaan penggunaan te$nologi.aran yang baru seperti $omputer dan internet. mengubah $aedah penga. Si$ap :uru 0esar yang tida$ . 3amun .1 Hala!+a! Te#!.aran dan pebela. /urangnya so$ongan daripada :uru 0esar terhadap $aedah permainan dalam penga.ar yang ramai di dalam sesebuah $elas. sebanya$ satu pertiga daripada pela.:orard & Selwyn.ud dalam penggunaan $aedah permainan dalam matemati$ ialah. 62 halangan $reati6iti guru. $e$urangan bantuan te$ni$al.ar ya$ni guru itu sendiri dan re$a bentu$ penga. iii2 halangan personaliti.ar bela.ar tersebut berintera$si dengan ra$an dan guru di samping aspe$ $awalan $elas yang lebih diperlu$an . $e$urangan $emahiran te$ni$al.aran matemati$ yang pelbagai dan menyerono$$an. $e$urangan guru matemati$.ar yang terlalu ramai dalam sesebuah $elas a$an menyu$ar$an guru untu$ memberi perhatian $e atas semua pela.2 42 terdapat beberapa laman yang menyedia$an pelbagai a$ti6iti untu$ re$reasi matemati$ yang meliputi pelbagai topi$ dan tahap pela.2 42 se$olah yang mempunyai bilangan pela. warga pendid$ harus menyesuai$an diri $epada alat te$nologi penga.aran ya$ni rancangan penga. Williams.Schil$e.pembela. 0ischol8.aran dan pembela.ar daripada chalk and talk $epada pengapli$asian $omputer. ii2 halangan piha$ se$olah. -enurut Aeng$u Gawawi bin Aeng$u Gainal .aran dan pembela. $os alat permainan matemati$ yang tinggi dan peruntu$an masa yang terhad. i62 halangan masa.arnya bagi memasti$an mere$a benar#benar mengambil bahagian dalam permainan matemati$.ar yang terlalu ramai di dalam $elas a$an menghad$an $eupayaan pela. 2 !: (olland & Fillage.uga se$olah yang tida$ mempunyai $eleng$apan yang mencu$upi bagi memboleh$an pela. (./ramarac. Falangan#halangan yang wu. dan 6ii2 halangan hubungan ibu bapa dan guru. 2 2. 2 !2.aran. 2 2. $onsisten untu$ menga$ses internet.ah adalah dari segi bilangan pela.+i Falangan te$nologi adalah termasu$ $emampuan $epunyaan $omputer yang mampu menga$ses internet . masalah te$ni$al .aran matemati$. 6i2 halangan ibu bapa. di CS menghadapi penya$it Btechnophobia‟. 2 !2. perubahan te$nologi dan masalah „log-in‟ . pengawalan $elas. /eta$utan terhadap te$nologi adalah isu yang utama dalam halangan te$nologi.ar $ole.Schil$e. i2 halangan te$nologi.Schil$e.i$a halangan ini tida$ diatasi bagaimana guru mahu mengguna$annya sebagai bahan yang dapat membantunya dalam proses penga. 2 !2 dan $ebolehpecayaan te$nologi.2 Hala!+a! Piha# Se#. :uru di$ehenda$i mela$u$an dua perubahan apabila te$nologi diintegrasi$an dalam penga. -enurut Sabri &hmad . $os $omputer dan $os penga$sesan $omputer .aran di dalam atau di luar bili$ dar. (. (olland & Fillage.aran lama di mana terdapat guru#guru yang tida$ mahir mengendali$annya. 2 !. Aerdapat . (ertama se$ali. 2 !. Falangan te$nologi yang lain termasu$ $ualiti te$nologi.l. 5ni adalah $erana pela.ar tetapi ia tida$ dapat dilayari $erana $e$angan#$e$angan yang dinyata$an di atas.

i62 $urang mahir membuat alat bantu menga.ar mata pela.aran matemati$. ii2 $urang ya$in dengan penga.2 42 se$olah yang mempunyai bilangan guru yang tida$ mencu$upi .aran dan pembela. Di samping itu.alan$an $aedah permainan dalam penga.adi punca $egagalan guru#guru ini menga.uga sebilangan besar guru matemati$ di se$olah yang tida$ begitu pa$ar dalam memahami masalah pembela. pengurusan masa.ari dan disogo$$an $epada pela.ar.Sabri &hmad.alan$an $er.menyo$ong $epada pembelian set permainan matemati$ sebagai bahan bantu menga. /emahuan untu$ berubah.Saayah &bu. /eadaan ini bertambah buru$ dengan terdapatnya guru#guru yang tida$ terlatih dan bu$an option ditugas$an menga. moti6asi. dan 62 $esu$aran membuat pemerhatian dan penilaian $e atas murid#murid. -ere$a tida$ tahu bagaimana handa$ mengapli$asi$an $aedah permainan dalam penga. 0anya$ daripada apa yang dipela. Di samping itu menurut . ruangan $ecil di mana murid terlalu ramai. iii2 $urang memahami psi$ologi $ana$#$ana$.!ili"i Falangan personaliti memain$an peranan yang penting.uga sering mendatang$an masalah pada pencapaian mata pela. i2 $urang 8aham dengan pende$atan dan cara#cara penyampaian a$ti6iti.aran matemati$. ini disebab$an ada beberapa 8a$tor seperti $e$urangan peralatan. 2 42.a#$er.ar mata pela.aran be$u dan $a$u.aran matemati$ a$an men.alan$an. $ewangan yang tida$ mencu$upi.aran dan pembela. :uru yang bu$an option terpa$sa menga. bahan tida$ mencu$upi dan guru $urang latihan dalam pende$atan ini.ar tetapi mere$a tida$ dapat mela$sana$annya.aran mata pela. 2 42 $urangnya unsur#unsur $reati6iti dalam penga.ar men.ar di dalam $elas terlalu ramai. (.aran yang $urang ber$esan tetapi tida$ ber$ebolehan untu$ men.aran di samping tida$ dapat menyesuai$an $aedah penga.aran dan pembela.a diagnosis dan pemulihan dalam proses penga.aran bagi membantu membina $emahiran matemati$ dengan progresi8 dan dinami$.a menghadapi masalah penga..ar untu$ dipela.aran matemati$. -enurut Sabri &hmad . terdapat .ar yang a$an tercicir di dalam a$ti6iti yang di.uga guru#guru baru dan muda $urang mahir dalam mengawal ting$ahla$u murid#murid berbanding guru#guru lama yang berpengalaman. Satu $elemahan guru matemati$ ialah $urang memberi perhatian dan bimbingan $epada indi6idu $erana bilangan pela.aan dan $epentingan masa depan.aran di se$olah.adi$an proses penga.aran yang berlainan. Fal ini menyebab$an ada dalam $alangan pela. :uru tersebut bu$an saha. Di samping itu . -enurut Saayah .2 42 guru 8aham dalam penggunaan bahan bantu menga.ar matemati$. masalah $esihatan 8i@i$al dan psi$ologi dalam $alangan guru matemati$. .aran matemati$ sehingga menyebab$an $elemahan dalam pengawalan $elas sewa$tu $aedah permainan matemati$ di.ari dan di$uasai merupa$an $emahiran dan pengetahuan yang tida$ rele6an dalam $ehidupan harian.alan$an.aran. Falangan ini merang$umi gaya penga.aran yang lama. /ebanya$$an guru#guru mengata$an terdapat beberapa per$ara penting ber$aitan dengan masalah $e$urangan pengetahuan dan $emahiran iaitu. dunia pe$er. tida$ menari$ dan su$ar di8ahami oleh pela. /aedah penga.aran tersebut.( Hala!+a! Per-.ar atas alasan ia melibat$an $os pembelian peralatan yang sema$in mening$at merupa$an 8a$tor halangan $epada guru matemati$ untu$ men.

aran pada hari itu. (.aran dan pembela.ar dengan ber$esan dan . /haw &h Fong & Seah &i /uan . /haw &h Fong dan Seah &i /uan .ang$a$an dari segi amalan pengurusan pembela. -enurut Lai /im Leong.ar seperti permainan matemati$ bersesuaian dengan $emahiran yang henda$ dia.aran matemati$.a $erana guru ber$enaan terpa$sa mengambil masa yang lama untu$ menyedia$an persiapan penga.a yang tida$ terhad untu$ $emudahan .ar yang lemah dalam masa yang sing$at.ar $erana $os yang tinggi. :uru# guru perlu bersedia menghadapi cabaran#cabaran dan perubahan#perubahan yang di.2 42.aran berma$sud mengguna$an 5HA secara ber8i$rah. guru $e$urangan masa dalam pela$sanaan a$ti6iti berpusat$an pela.ar dan guru#guru .ar terutama pela. -alah $awalan $elas oleh guru .e$ti8 yang henda$ dicapai pada hari itu.uga mung$in gagal.2 42 walaupun guru#guru mempunyai persepsi yang amat positi8 terhadap penggunaan bahan bantu .uga boleh mengguna$an permainan matemati$ yang terdapat di dalam perisian yang dibe$al$an oleh se$olah atau terus dari internet tetapi se$iranya guru tida$ mengurus$an masa permainan matemati$ dan bila pula untu$ membincang$an input yang diterima oleh murid semasa bermain sudah pasti ia .uga mempunyai masa yang terbatas untu$ memberi penumpuan terhadap pela.aran mere$a. Sesialah $era. terancang dan bersesuaian untu$ mening$at$an $ece$apan dan $eber$esanan proses penga.aran.aran berasas$an permainan matemati$ melalui 5HA. ini a$an menyebab$an masa a$an terbuang begitu saha. -enurut Lai /im Leong.uga se$iranya guru tida$ menguasai $emahiran 5HA.e$ti8 penga.aran dan pembela..aran dan pembela.uga a$an membawa $epada $egagalan pencapaian ob. -enurut Sabri &hmad .aran di bili$ dar. /egagalan mengurus masa dengan bai$ a$an membuat$an ob.uga perubahan ImindsetInya tentang $epentingan dan peranan bahan#bahan dalam penga.e$ti8 pela. 0ilangan pela.ar untu$ setiap pela./ Hala!+a! Krea"i0i"i G1r1 :uru#guru di se$olah harus $reati8 dalam memilih dan mengoptimum$an penggunaan bahan bantu menga.aran.aran guru pada hari itu tida$ tercapai. Hala!+a! Ma-a (engurusan masa sangat penting dalam merancang satu sesi penga.ah adalah su$ar untu$ piha$ se$olah menyedia$an bahan bantu menga.aran yang telah dirancang.2 42.aran dan pembela.ah $hususnya dalam menguasai $emahiran mengguna$an bahan bantu menga. /eadaan ini mung$in berla$u $erana terdapatnya beban tugas sampingan seperti tugas peng$eranian yang terpa$sa disiap$an seterusnya membatas$an masa dan 8o$us guru terhadap penyediaan bahan penga. :uru yang tida$ ce$ap sudah pasti tida$ mampu mengurus masa yang dirancang dengan bai$.ar yang terlalu ramai di dalam sesebuah bili$ dar. Aambahan lagi apabila mengguna$an permainan matemati$ sebagai $aedah penga. 0egitu .aan mengeluar$an belan.ar#pela.ar$an bagi mencapai ob.aran dan pembela. penggunaan 5HA dalam penga. Selain itu guru matemati$ .i$a guru langsung tida$ mahu mengguna$an dan masih segan dengan $omputer.(.

Di piha$ guru pula mampunyai masalah yang ber$aitan dengan $urangnya peranan dan usaha .uga di antara guru#guru baru yang menyata$an su$ar bagi mere$a memi$ir$an $aedah#$aedah bagaimana henda$ men.aran dan pembela.aran yang menari$.a$ memilih permainan yang henda$ diguna$an dalam sesi pembela.ar oleh orang lain.S et al . “Kreativiti di dalam bilik darjah boleh dan seharusnya memimpin murid-murid supaya lebih berminat dan mengambil bahagian dalam pengalaman dan pengajaran.alan$an a$ti6iti murid#murid di samping bagaimana untu$ memper$embanga$an seluruh potensi mere$a.ual beli serta alat timbangan dan su$atan. permainan merupa$an satu cara murid#murid bela.ar dengan penuh $eya$inan. -isalnya a$ti6iti yang melibat$an penggunaan wang palsu untu$ . Leonard -.ud$an perse$itaran bili$ dar.ar melalui permainan yang bagi mere$a hanya membuang masa saha. bahan#bahan tida$ mencu$upi. :uru tida$ $reati8 untu$ menyedia$an sendiri bahan bantu menga.ar daripada bahan terbuang. $eperluan murid#murid dan mengetahui per$embangan mere$a.ah tida$ begitu menggala$$an atas $e$angan seperti $e$urangan masa. :uru#guru selain daripada perlu bi.!++4.aran mere$a supaya dapat menari$ minat pela. Walaupun tida$ timbul masalah peribadi tetapi wu.2 42. (eranan guru adalah penting untu$ mewu. 8i@i$al. $egagalan guru memahami teori penga. tida$ pra$ti$al. sosial dan emosi terutama bagi mere$a yang berada di se$olah rendah.s.ar yang tinggi. Di antara hasil-hasil yang boleh diperoleh dari persekitaran kreatif dalam bilik darjah ialah: Pertambahan minat murid-murid dalam mata pelajaran yang diajar. uridmurid akan mengembangkan keyakinan diri dalam pembelajaran dan anda sebagai seorang guru akan menyukai kerja anda. :uru seharusnya $reati8 dalam penga. 7%2 telah menyata$an bahawa.2 42 $ebanya$an guru memahami minat murid#murid.ar.ah yang $reati8 serta sesi penga. tetapi di pering$at apli$asi su$ar untu$ dila$sana$an $erana 8a$tor#8a$tor $ebolehan guru itu sendiri menguasai pengetahuan.aran dan gagal untu$ mengapli$asi$annya di samping si$ap ibu bapa yang telah hilang $epercayaan a$ibat a$ti6iti bela.2 Hala!+a! I&1 Ba$a 5bu bapa dan orang#orang dewasa yang mempunyai sedi$it atau tiada pengetahuan dan $e8ahaman tentang $onsep ini menganggap Bpermainan‟ tida$ mendatang$an 8aedah dan hanya membuang masa dan tenaga saha.menga.uga harus pe$a dan memahami pelbagai nilai permainan yang boleh menyumbang $e arah per$embangan $ana$#$ana$ secara total dan menyeluruh dari aspe$ mental.aran. 0erdasar$an apa yang dinyata$an itu.ar apa yang tida$ boleh dia. (. sumber $ewangan yang tida$ mencu$upi serta tida$ mahir membina bahan secara sendiri.ud$an $reati6iti di dalam bili$ dar.ar dan mendidi$ ana$#ana$ mere$a.a.a. m.ud masalah $eya$inan ibu bapa terhadap $ewibawaan guru#guru yang menga.! &da .3 Hala!+a! H1&1!+a! I&1 Ba$a Da! G1r1 -asalah tentang hubungan ibu bapa dan guru telah dapat di$esan. beban menga. -enurut Saayah &bu .aran mere$a . (. ma$a sudah tentulah amat penting se$ali bagi guru#guru matemati$ untu$ mewu.ah. 5ni a$an menari$ minat murid untu$ terus bela.ar terhadap proses pembela. -enurut Saayah &bu . amalan penggunaan bahan itu di bili$ dar. urid-murid boleh mempelajari cara bekerjasama antara satu sama lain.

Ae$nologi telah diterima sebagai bahan bantu dalam proses penga. $emudahan in8rastru$tur dan 8rasarana yang disedia$an oleh piha$ se$olah men.uga dilibat bersama bagi memasti$an sebuah $esedaran tentang $epentingan penggunaan permainan matemati$ sebagai bahan bantu penga. overhead projector" note book" digital camera" dan $emudahan peralatan multimedia yang lain.uan melahir$an tenaga $er. /etua (anitia.u. :uru (usat Sumber dan guru#guru mata pela.aran dalam matemati$ didapati lebih menyerono$$an. :uru (enolong /anan.ibu bapa dalam menangani proses pendidi$an ana$#ana$ mere$a untu$ lebih ber.a yang berpengetahuan dan ber$etrampilan dalam bidang te$nologi digital men. /ita sedar a$an $epentingan permainan matemati$ dalam proses penga. negara ma.#.l..elang abad $e 2! tida$ dapat lari daripada mendedah$an pela.aran.u atau tida$.0 4ADANGAN MENGATASI HALANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN (enambahbai$an di dalam sesuatu amalan penga. Di seluruh dunia. Di sini dicadang$an pelbagai altenati8 yang melibat$an semua piha$ termasu$lah :uru 0esar. mengimplementasi$an penggunaan 5HA dalam $alangan guru berdasar$an aspe$ pengurusan se$olah.aran adalah satu lang$ah yang dapat mening$at$an pencapaian pela.aran matemati$ tetapi malangnya terlalu banya$ halangannya.adi halangan terhadap usaha ini.uga perlu memperbai$i in8rastru$tur $omuni$asi dan multimedia seperti . . ber$esan dan mampu mening$at$an pencapaian pela. (eranan :uru 0esar dalam menyedia$an in8rastru$tur 5HA yang leng$ap di se$olah.aran dan pembela. Aida$ cu$up dengan itu penglibatan agensi luar serta indi6idu yang ari8 dan pa$ar .ar. 0eri$ut merupa$an cadangan#cadangan yang di$emu$a$an. Sebab itu semua aspe$ perlu dipasti$an memberi so$ongan $epada penambahbai$an agar setiap halangan dapat diatasi demi merealisasi$an sebuah impian dan $esedaran agar benar# benar men.aran.aran dan pembela.+i 3a.ib 1a@a$ .1 S. :uru 0esar berperanan dalam menggala$$an guru#guru mengguna$an 5HA.!++%2 pernah di dalam ucapannya menyata$an bahawa <sama ada $ita setu.ar $epada te$nologi ma$lumat dan multimedia.adi $enyataan.aran dan pembela. :uru 0esar se$olah perlu menyedari a$an $epentingan $emudahan te$nologi dan mengambil lang$ah proa$ti8 dalam memberi so$ongan dan memperbai$i $emudahan te$nologi di se$olah mere$a. 3amun demi$ian.aya dan ma. -alah proses penga. minat serta tumpuan pela.!+a! Terha%a$ Hala!+a! Te#!.adi $enyataan.aran yang ber$esan men.aran malah ia telah terbu$ti dapat mening$at$an $e8ahaman.aran dan pembela.ar di dalam sesuatu mata pela. 5n8rastru$tur ini terdiri daripada $omputer. :uru 0esar .elang abad a$an datang=.. Dengan tinda$an proa$ti8 :uru 0esar ini nescaya pelbagai usaha boleh digera$$an untu$ meleng$api se$olah dengan 8rasarana tersebut berdasar$an lang$ah#lang$ah cadangan beri$ut: !. Walau bagaimanapun. Leda$an multimedia sedang berla$u dengan pesatnya. .u telah pun mela$sana$annya dalam prasarana pembangunan sumber manusia dengan tu.ar agar lebih cemerlang.aran dan pembela. proses pendidi$an di negara $ita men.

!++42. -enurut 3oorashi$in .alan$an latihan menga.a. (embela. 2. (iha$ se$olah henda$lah mengatur program yang bersesuaian untu$ memberi dorongan dan moti6asi $epada guru#guru serta $a$itangan so$ongan se$olah untu$ menanam$an budaya menguasai dan mengguna$an 5HA.ar seperti lembaran $er. Di samping itu. /hususnya dari segi penyampaian ma$lumat dan penyediaan bahan sumber. dan .ar di se$olah.aran bu$an lagi tertumpu dengan $aedah chalk and talk di dalam bili$ dar. be$er.2 2 pula menyata$an $ema. 1e6olusi internet bu$an saha.awab mere$a menggala$$an guru#guru di se$olah menghadiri $ursus seperti $ursus 5HA . -enyedia$an $emudahan $omputer seperti mesin penceta$ dan mesin pengimbas di dalam bili$ guru.uga menun.u$$an bahawa gala$an daripada piha$ pentadbir se$olah merupa$an 8a$tor penggala$ $epada penggunaan 5HA di se$olah.2 42.alin dan merapat$an hubungan manusia untu$ ber$omuni$asi.aran dan pembela.uga perlu menyedari tanggung.La8ley.uan membuat bahan bantu menga. (engurus se$olah disaran mengada$an program per$embangan sta8 $e arah mening$at$an $ebolehan guru#guru terutamanya $esedaran terhadap 5HA di dalam penga. ".c2 menyedia$an peluang untu$ bela. ./ennedy and -c3aught.2 %2 menyata$an bahawa $omputer. !++)2.ang$a pende$ yang disedia$an dari semasa $e semasa bagi memboleh$an mere$a menguasai ilmu dan $emahiran 5HA. 7. ber$omuni$asi dan bermain.2 42 . Di samping itu.a2 menyedia$an peluang untu$ penambahbai$an mutu pendidi$an . Aupper and -usser.Dli6er and Short. agar mudah diguna$an untu$ menyedia$an bahan bantu menga.ar bagi tu.alur tinggi yang bersepadu dan sambungan internet serta ma$mal $omputer. :uru 0esar .a mencari ma$lumat secara global malah men.9onassen and 1ee6ers. .ar dengan luas dalam $onte$s sumber asli . internet dan penceta$ merupa$an sumber yang paling $erap diguna$an oleh guru pelatih semasa men.uan internet telah membawa perubahan positi8 $epada cara guru menga.aran. ?6ans dan 3ation . Hharp . gala$an dan so$ongan daripada piha$ pentadbir se$olah sedi$it sebanya$ telah memberi$an semangat dan moti6asi $epada guru untu$ terus memperbai$i dan mening$at$an $emahiran penggunaan 5HA yang sedia ada. pela$sanaan 5HA boleh di.a dan sebagainya. Dengan demi$ian diharap dapat menghasil$an generasi yang celi$ ma$lumat selaras dengan *alsa8ah (endidi$an /ebangsaan yang mene$an$an pendidi$an melahir$an warganegara yang berilmu pengetahuan.b2 menyo$ong untu$ memenuhi $ehenda$ indi6idu dalam program pendidi$an .ian daripada Law Sie Jeing . Aerdapat petanda pembinaan te$nologi baru mening$at$an prestasi pembela.d2 menyedia$an alat yang memboleh$an guru pelatih mening$at$an $uasa dan proses $ogniti8 . lebar . !++%2.alan$an dengan penggunaan 5HA dalam $alangan guru berdasar$an aspe$ pengurusan dan pentadbiran se$olah.aran. Fasil dapatan $a.ar.ar dan murid bela. 0eatrice &ndrew . .ah. /emudahan 5HA dapat membantu pela$sanaan $uri$ulum dan $o$uri$ulum dengan ber$esan. !++%2.$emudahan $omputer.2 2 telah melapor$an bahawa penggunaan ino6asi te$nologi baru termasu$ internet telah banya$ memberi sumbangan dalam pendidi$an dan diantaranya adalah .

aran dan pembela. -enggala$$an guru#guru mengi$uti $ursus#$ursus $omputer dalam per$hidmatan atau $ursus yang sama tetapi dian. hal ini penting bagi memasti$an hasrat $era. piha$ se$olah terutamanya (engetua atau :uru 0esar serta guru#guru $anan agar memperting$at$an tahap pengetahuan. 3a@arudin et. piha$ pentadbir men. para guru perlu diseru agar lebih bersi$ap positi8 dan mengambil inisiati8 atau berusaha sendiri untu$ mema.adi model pengguna 5HA ..aran dan pembela.elang 2 ! boleh dicapai. -enerusi program ini.2 42. /empen ini boleh dila$u$an menerusi program per$embangan sta8 yang merupa$an agenda tahunan bagi guru#guru pada semua pering$at se$olah dalam negara ini. terhadap tahap $esediaan guru mengguna$an te$nologi ma$lumat berasas$an $omputer dalam penga.emput penceramah yang terdiri daripada guru#guru dan pensyarah#pensyarah yang berpengalaman dalam penggunaan te$nologi ma$lumat berasas$an $omputer di dalam bili$ dar.u$an diri dalam penggunaan te$nologi ma$lumat berasas$an $omputer.uan peribadi atau pro8essional.aran perlu diberi$an pene$anan yang serius. (emili$an $omputer peribadi seseorang guru a$an dapat membantu dalam menguasai lebih banya$ $emahiran tentang penggunaan te$nologi ma$lumat berasas$an $omputer. penggunaan laman web dan sebagainya.Gaini.. tahap $emahiran dan si$ap positi8 tentang penggunaan te$nologi ma$lumat berasas$an $omputer dalam $alangan guru#guru melalui saranan#saranan beri$ut: !. Se$olah#se$olah perlu dileng$api dengan ma$mal $omputer.aran.aran dan pembela. 2. -icroso8t (owerpoint. Fal ini dilihat apabila setiap $ali guru#guru ber$enaan mengguna$an te$nologi ma$lumat berasas$an $omputer sama ada untu$ tu. Sehubungan itu. (emimpin se$olah bertinda$ sebagai pemimpin perubahan.ah.#.aran dan pembela. hal ini penting agar $eya$inan diri dapat diperoleh dan lebih bersedia mengguna$an te$nologi ma$lumat berasas$an $omputer dalam penga.aran.2 )2. (engetahuan dan $emahiran tentang te$nologi ma$lumat berasas$an computer seperti -icroso8t ?>cel. -enurut -uhamad 3i@am F. penggunaa internet..lah (engetahuan tentang penggunaan dan penguasaan Ae$nologi -a$lumat berasas$an $omputer menyumbang pengaruh yang tinggi.!+a! Piha# Se#.ah.aran dan pembela. 0agi menggala$$an dan memoti6asi$an tahap penggunaan te$nologi ma$lumat berasas$an $omputer dalam penga.aran matemati$ di se$olah. -engada$an $empen pengintergrasian te$nologi ma$lumat berasas$an $omputer dalam penga. /umpulan guru yang perlu diberi$an $eutamaan ialah guru#guru yang mempunyai $eya$inan. penyo$ong $epada per$embangan sta8 dan pemimpin harus men. -enggala$$an guru#guru memili$i sebuah $omputer peribadi di rumah. secara tida$ langsung boleh melatih dan mening$at$an $emahiran sedia ada $e tahap yang lebih bai$.aan membestari$an se$olah men. 5. .al . ".ur$an oleh piha$ luar.2 S. /elebihan mengintergrasi$an $omputer dalam penga.aran di dalam bili$ dar.

beng$el serta per$embangan sta8 tentang $epentingan dan cara pengendalian sesi permainan supaya membu$a minda dan memberi idea $epada guru tentang bagaimana permainan itu boleh dila$sana$an dalam proses penga.aran mi$ro.adi landasan $epada re8ormasi pendidi$an . $aedah penga.9urda$.ar matemati$. Latihan yang perlu ialah mengenai pemahaman $uri$ulum.ar bertu.uga perlu digala$$an untu$ menghadiri pelbagai seminar.ar terhadap mata pela.uan menari$ minat murid untu$ terus bela.a seperti melan.aran murid#murid . (erubahan amalan biro$rasi merupa$an satu usaha $e arah menemu$an amalan pengurusan yang ber$esan untu$ mening$at$an $eber$esanan se$olah dan $ualiti pendidi$an yang men.ar melalui permainan dila$sana$an atau tida$ di se$olah.aran dan pembela.ar . !++42.ut$an pela.au pela$sanaan pende$atan ini.aran yang lebih ber$esan dan $esedaran penggunaan bahan bantu menga.a ini perlu dibentu$ semoga usaha untu$ mening$at$an $ualiti $er.aran ini disebab$an $etida$su$upan guru option matemati$.aran matemati$ a$an mempengaruhi $eber$esanan proses pembela.adi budaya $er.2 42 pende$atan permainan matemati$ ini perlu pemantauan yang ber$esan daripada :uru 0esar atau /etua (anitia.ar mata pela. mere$a mestilah diberi peluang seluas# luasnya untu$ mening$at$an dan mengubah diri mere$a $e arah yang lebih positi8 terhadap $ualiti $er. Si$ap positi8 terhadap $ualiti $er.#. pengurusan ting$ah la$u $ana$#$ana$ dan membina dan mengguna$an bahan bantu menga. Sebab itu. psi$ologi per$embangan $ana$#$ana$. Cntu$ melahir$an guru ber$ualiti. :uru 0esar perlu meluang$an masa memantau guru#guru ini samada mela$sana$an atau tida$ pende$atan temati$.aran matemati$.ar mere$a nanti .!ali"i (erspe$ti8 guru terhadap $eber$esanan penggunaan permainan matemati$ dalam proses penga. 2 42. 0eberapa $ursus dan beng$el dicadang$an untu$ mening$at$an pengetahuan dan $emahiran guru#guru. . !++!2. dan pende$atan bersepadu selain daripada bela. guru perlu didedah$an dengan seberapa banya$ idea dan $emampuan permainan matemati$ $e arah perubahan persepsi positi8 pela. pemantauan serta bimbingan berterusan terhadap mere$a sedi$it sebanya$ dapat membantu $e arah penga.aran dalam bidang $epa$aran mere$a. :uru#guru .a. Seterusnya dapat mengubah persepsi guru tentang $e$angan yang ba$al mere$a hadapi se$iranya mengguna $aedah permainan dalam penga.. .ar seperti permainan matemati$ semasa menga.aran. pengu$uran dan penilaian.aran dan pembela. pengurusan penga. !++72 dan $onsepsi asas guru yang positi8 terhadap matemati$ sangat ber$ait rapat dengan ting$ah la$u menga.aran dan pembela.aran mere$a.9awors$i. &pa yang lebih penting dengan so$ongan.uga perlu sentiasa berbincang dengan /etua (aniti untu$ memantau dan membantu guru#guru yang bu$an option tetapi terpa$sa menga.Hheng. (egawai dari 9abatan (endidi$an Daerah dan 9abatan (endidi$ann 3egeri serta pegawai#pegawai lain yang perlu terlibat sama bagi menin.Saayah &bu.( S. :uru 0esar .!+a! Terha%a$ Hala!+a! Per-.a men.aran yang santai dan mudah.-enurut Saayah .

alan membantu guru tersebut.awab :uru 0esar.ar dengan ber$esan dan .aran dan pembela.ar untu$ mencapai ob. 3amun se$iranya guru yang ada tida$ mahir atau bu$an guru option ma$a men. suasana rumahtangga. !.elas menun.ar. sumber#sumber penga.uga bagaimana mengguna$an bahan bantu menga. Dalam latihan $eguruan di ma$tab. :uru#guru sewa.ari itu diharap$an dapat dicuba dan ditero$ai apabila mere$a bertugas sebagai guru mata pela. :uru (enolong /anan /uri$ulum dan /etua (anitia se$olah untu$ mencari .uga harus mahir mengenal pasti . -ere$a perlu menyedari bahawa murid#murid datang dari pelbagai latar bela$ang dan sosio budaya.ar yang paling ber$esan dan mengoptimum$an sumber untu$ mencapai ob.ar dalam proses penga.ah $hususnya dalam menguasai $emahiran mengguna$an bahan bantu menga. Selain itu. supaya pemilihan bahan bantu menga.ang$a$an dari segi amalan pengurusan pembela.aran matemati$ di se$olah $ela$. :uru#guru perlu bersedia menghadapi cabaran# cabaran dan perubahan#perubahan yang di. guru mengguna$an bahan terbuang dalam membuat bahan bantu menga. &ntara penyelesaian yang boleh membantu termasu$lah dengan mengguna$an pusat sumber sebagai pusat yang dileng$api dengan bahan bantu menga.ar yang mudah didapati diperse$itaran.imat$an $os dan murid#murid lebih biasa dengan bahan tersebut. /ualiti sesuatu pela. guru bu$an ber8ungsi sebagai pengarah tetapi lebih $epada pembimbing.alan$an oleh murid#murid mestilah mendapat perhatian dari guru.ar amat bergantung $epada $eber$esanan guru memilih dan mengguna$an bahan bantu menga. /aedah#$aedah yang dipela.ah. 5ni penting bagi mempengaruhi pembentu$an dan pengembangan ana$#ana$ muridnya.ar untu$ sesuatu a$ti6iti dapat membantu murid#murid untu$ mencapai tahap per$embangana mere$a dalam matemati$.2 42 cadangan#cadangan untu$ guru matemati$ adalah.ar yang memusat$an pela.e$ti8 pela.ar dengan ber$esan. Aambahan pula harapan ibu bapa dan masyara$at se$itar terhadap se$olah adalah tinggi bagi mendapat$an pendidi$an yang sempurna. Di sini . -ere$a .aran yang memusat$an pela. -a$sudnya. 2. Selain daripada itu. -enurut Saayah &bu . :uru mesti melibat$an diri bersama#sama dengan murid.adi tanggung.aran pembela. membuat $eputusan untu$ memilih bahan bantu menga.ar yang sesuai termasu$lah permainan matemati$ yang sesuai dengan $emahiran yang henda$ dia.uga perubahan ImindsetInya tentang $epentingan dan peranan bahan#bahan dalam penga. 5anya men.ar. para guru .ar seperti permainan matemati$ yang boleh membantu guru serta pela.aran matemati$. a$ti6iti yang di. :uru perlu a$ti8 dan $reati8.aran yang telah dirancang. guru perlu membuat persediaan awal dalam membuat perancangan a$ti6iti.arnya pe$a dengan perbe@aan indi6idu untu$ menguasi $onsep atau sesuatu pengetahuan.aran di bili$ dar. Seseorang guru .uga berperanan menerap$an nilai#nilai murni dan bersepadu semasa di dalam bili$ dar.aran.aran dan . guru pelatih peng$hususan matemati$ telah didedah$an dengan pelbagai $aedah menga.aran dan pembela.aran yang dirancang.:uru#guru di se$olah harus menguasai $emahiran memilih dan mengoptimum$an penggunaan bahan bantu menga.e$ti8 penga.u$$an bahawa seseorang guru perlu mempunyai persediaan perasaan dan si$ap yang positi8. $eadaan 8i@i$al dan $edudu$an sosio e$onomi.

alan$an untu$ memasti$an murid#murid membuat a$ti6iti bela.. (engumpulan permainan matemati$ atau alamat laman web yang sesuai .ar melalui bermain $hususnya dalam permainan matemati$. :uru besar boleh menyedia$an satu perisian $husus untu$ permainan matemati$ bagi membantu guru mengurang$an masa menga$ses internet bagi tu. /onsep pendidi$an secara tradisional dapat diganti$an dengan $onsep bela.elas $epada guru. Sebab itu. :uru perlu menyertai $ursus yang ber$aitan dengan pendidi$an awal $ana$# $ana$.ar dalam pembela.ar supaya dapat disesuai$an dengan $onsep bela. guru perlulah .aran yang a$an membawa perubahan#perubahan yang diingini.enis pengetahuan yang henda$ diperoleh murid.e$ti8 yang diharap$an. 0agi memasti$an guru lebih memahami $onsep bela. 0agi se$olah swasta..aran matemati$ tetapi amalan penggunaan bahan itu di bili$ dar. -ere$a perlu pe$a dengan $eperluan guru mere$a semasa menyedia$an bahan bantu menga.!+a! Terha%a$ Krea"i0i"i G1r1 -enurut ?e &h -eng .!+a! Terha%a$ Hala!+a! Ma-a Walaupun guru#guru mempunyai persepsi yang amat positi8 terhadap penggunaan bahan bantu menga. guru perlu didedah$an dengan pelbagai $ursus yang ber$aitan dengan pendidi$an awal $ana$#$ana$.elas dengan .mesti ada bersama#sama dengan pela.ah tida$ begitu menggala$$an disebab$an $e$angan masa dalam $alangan guru matemati$.!+))2.aran dan pembela.aran yang lebih e8e$ti8 di dalam bili$ dar. guru perlulah merancang suatu a$ti6iti pembela.a$sana di samping dapat men.ar melalui bermain agar dapat mencapai ob.ar melalui bermain. ma.ar melalui bermain . . .uga boleh di$umpul dan diurus oleh $etua panitia bagi memudah$an semua guru matemati$ mendapat$an bahan dengan cepat dan pantas. .i$a se$iranya $aedah tersebut dapat memberi $e8ahaman yang lebih . 5.imat$an masa .ar melalui bermain. Secara tida$ langsung. . ".ar dan sedar a$an peranan serta 8aedah permainan matemati$ terhadap pela.#. Dalam perancangan seperti ini. 7. S.ar$an. /esediaan guru terhadap pendid$an awal $ana$#$ana$. :uru 0esar perlu mengambil si$ap yang proa$ti8 merancang satu sesi beng$el pembinaan modul permainan matemati$ bagi membantu guru#guru matemati$ mengurus masa dengan bi. (eranan :uru 0esar yang lebih ber$esan.ah nanti.uga dapat menambah $ole$si bahan permainan matemati$ untu$ diguna semasa menga..ar dalam semua a$ti6iti yang di.enis perubahan yang di$ehenda$i./ S. Dengan ini guru dapat mengurus masa mere$a dengan lebih berhemah di samping boleh mengguna masa untu$ membuat perancangan penga.enis $emahiran yang harus dibentu$ dan perubahan# .uan mencari permainan yang sesuai untu$ disesuai$an dengan $emahiran yang henda$ dia. :uru haruslah memang meminati bidang pendidi$an. Dengan ini mere$a a$an lebih melibat$an diri secara lebih a$ti8 untu$ membantu murid#murid dalam a$ti6iti bela.#.i$an tida$ sepatutnya mementing$an $euntungan semata#mata. mere$a a$an sentiasa bersedia untu$ memahami sebarang $eperluan dan per$embangan diri murid#murid dari masa $e semasa tanpa pa$saan.aran dengan lebih teliti supaya berla$u proses penga.ar nanti.

ar $epada era digital misalnya sedang ber$embang pesat.ang$a . -enurut teori cathartic.aran matemati$ 5.aran yang berpusat$an pela.ud.perubahan si$ap yang henda$ dicapai. -enurut Saayah &bu .ar mengguna$an permainan sebagai cara menghilang$an rasa $e$ecewaan dan emosi serta mengurang$an $etegangan. Secara tida$ langsung hal ini a$an memung$in$an murid menanam $e8ahaman yang mendalam terhadap isi pela. mere$a dapat mempela. persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu menga.aran dan pembela. .aran dan pembela. permainan memain$an peranan asimilasi. -elalui permainan.adi $ana$#$ana$ mengenal dunia dan perse$iarannya. telah didapati $ana$# $ana$ mmpunyai tenaga yang berlebihan dan $ita dapati $aa$#$ana$ sentiasa bermain samada di dalam ataupun di luar $elas.ari peranan#peranan indi6idu mere$a.aran pada hari ini.2 42 ada pelbagai teori tentang tu. iaitu pela. satu bentu$ $ursus perlulah disedia$an bagi menyedia$an para guru $epada satu bentu$ penga.ar yang lebih a$ti8 dalam a$ti6iti pembela. -ening$at$an $eber$esanan gera$ $er. /edua.aran seperti ini a$an menguntung$an $edua#dua piha$ iaitu murid dan guru. :uru#guru dengan mudah dapat memperoleh permainan matemati$ yang mampu memenuhi minat pela. -ening$at$an $er.ar di. Dleh yang demi$ian. -endidi$ tentang $emahiran mengguna$an 5HA dalam $ehidupan selepas se$olah (ermainan matemati$ merupa$an a$ti6iti paling penting untu$ pela.ar terhadap pela. &spe$ penga.aran yang baru yang berorientasi$an permainan termasu$lah permainan matemati$ atas talian. (ada $eseluruhannya.aran yang disampai$an oleh guru. mere$a percaya bahan bantu menga.aran dan pembela. -enurut (iaget pula. Di antaranya adalah seperti beri$ut: !.ar dalam penga.arnya.aran matemati$ a$an men.aran tambahan pula minat pela. -ewu. -ening$at$an rasa ingin tahu dan moti6asi guru dan pela.ar melalui permainan $erana permainan merupa$an cara semula . -engurang$an rasa ta$ut dan bimbang terhadap mata pela.ar#pela.a ber$umpulan ". adalah dipercayai pela. (andangan ini memang selaras dengan matlamat /0S1 yang meniti$berat$an penga. (embela.adi amat positi8 terutamanya terhadap permainan matemati$.aran dan pembela.ar.aran sebagai penari$ minat pela.aran atas talian adalah re8ormasi pembela.ar dapat mening$at$an minat dan perasaan ingin tahu dalam $alangan pela. Sesetengah guru telah men. Dari bidang a8e$ti8.ar bela.ar 2.ar 7. Aerdapat banya$ 8aedah mengguna$an permainan di dalam penga.ar boleh menerima ma$lumat yang membantu per$embangan melalui permainan.ar se$olah rendah. :uru seharusnya lebih $reati8 dengan mempelbagai$an a$ti6iti di dalam proses penga.ud$an perse$itaran pembela.aran matemati$.uga dapat memperting$at$an $e8ahaman $onsep serta penglibatan pela. (ela.aran yang berpusat$an murid dengan manipulasi bahan#bahan mau.uan dan 8ungsi permainan.adi$an permainan dalam proses penga.aran.aran matemati$. (ela.asama di dalam $umpulan 4.

uga a$an mengubah persepsi negati8 mere$a terhadap matemati$ dan a$an menganggap matemati$ itu sebagai mata pela.. 3a@arudin.a$ memilih $aedah dan bahan pembela. . BIBLI)GRA5I &ndrew.i$a dilihat $epada pendapat Withall . )atu kajian megenai penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah. -alets$y. tahap pencapaian murid#murid . Penggunaan &'( Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: )ejauh ana &a eningkatkan Kemahiran *eneric *uru Pelatih +niversiti (eknologi alaysia.aran guru yang berasas$an permainan matemati$ ini. (ahap kesediaan guru menggunakan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam pengjaran dan pembelajaran sejarah )ekolah menengah di Kota Kinabalu" )abah. /. 1malan Profesionalisme Perguruan. Famidah. 3ew 9ersey. 0. -a$tab (erguruan 0atu Lintang. terhadap matematik" matematik dan masyarakat" -..aran dan pembela. (eaching mathematics2 a sourcebook of aids" activities" and strategies" second edition. -a> &.ang lebar di atas. -urid#murid .aran matemati$. (rentice Fall. "2.uga insya&llah a$an tercapai.aran yang serono$ dan sering dinanti#nanti$an setiap hari.!++!2 yang menyata$an bahawa.i$a di$ata$an di sini bahawa guru matemati$ perlu bi. Sobel & ?6an -. Siti &ishah .2 4 2.0 PENUTUP Sebagai $esimpulannya .adi lebih menari$ serta menyerono$$an dengan $aedah atau te$ni$ penga. S$udai: Cni6ersiti Lai /im Leong. Aesis Sar. /haw &h Fong & Seah &i /uan.aran dan pembela. ?sah Sulaiman. Dengan itu. tida$ $eterlaluan . &rsmah .2 )2. . “skills are not ac#uired by drill and rote memori$ation but by activities that the learners" %ith the aid of educator" employ to serve their interests and need! 9adi. Persepsi pelajar tahun . guru matemati$ .aran matemati$ pastinya a$an men.2 %2.0. hlm !2.aran mere$a agar dapat menari$ minat serta mampu memenuhi $ehenda$ murid dalam proses penga. 9abatan -atemati$. Aesis Sar.!+))2. .uga perlu menyedari bahawa permainan matemati$ mampu menyelesai$an banya$ masalah yang dialami oleh murid seperti yang dibincang$an dengan pan. -uhamad 3i@am F.2 Ae$nologi -alaysia.uga a$an mening$at serta hasrat wawasan negara . (roses penga. . Hhua Sui Sen & Fam@ah -d Dmar.ana.2 52./--.ana -uda (endidi$an: Cni6ersiti Ae$nologi -alaysia. . . Di samping itu.

http://www. Aesis Sar. -a$tab (erguruan 0atu 1a$it.2 43.2 42.2 &pril. 3a. . . Aing /ung Shiung. /uala Aerengganu: Ctusan (ubications & Distributors Sdn.1abu2 Aeng$u Gawawi bin Aeng$u Gainal. 4abatan atematik Kolej +niversiti )ains dan (eknologi alaysia: Ctusan (ublications & Distributors Sdn.2 42.com/on2/Sai8ula@rulchelah/H&1& (?-0?3AC/&3 -53&A /?(&D& (?L&9&1&3 -&A?-&A5/.2 %2. 9abatan 5lmu (endidian -a$tab (erguruan 5slam: 0angi Sabri &hmad.CA-. !%. hlm ". S$udai. Pengetua esti Kuasai 1plikasi 1sas &'(: A(-.angel8ire. . Sai8ul &@rul. 0hd. 9abatan -atemati$.ana. . . . Kajian mengenai penggunaan 5-Pembelajaran 657earning3 di kalangan pelajar jurusan pendidikan teknik dan vokasional di &nstitusi Pengajian (inggi 6 &P(13 8egeri 4ohor. &su-isu dalam pendidikan matematik. (ela$sanaan aktiviti belajar melalui bermain di tadika-tadika ka%asan elaka (engah" elaka. %2. :enting Fighland.2 +2. 0hd. 5nstitut &minuddin 0a$i. *a$ulti (endidi$an. 0erita Farian.9urnal (engurusan dan $epimpinan pendidi$an.html dia$ses pada 2/2/2 !! .ib 1a@a$. . Penggunaan internet dalam pedidikan matematik. 'ara pembentukan minat kepada pelajaran matematik. Saayah &bu.