You are on page 1of 1
126 l Ona www.onamagazin.com www.onamagazin.com Ona l 127 Ona rvena daje vitalnost, energičnost, pod- stiče borbenost i preduzimljivost. Jača seksu- alnost. Vibracije te boje ubrzavaju cirkulaciju i pokreću rad mišića. Trebalo bi je nositi na sportskom terenu, a izbegavati ako imate po- višen krvni pritisak. Crveni tonovi ubrzava- ju krvotok i povećavaju telesnu temperaturu, odlično greju u hladnim zimskim noćima. Ako nosite crvene čarape ili veš, ubrzaćete usporenu cirkulaciju i preduprediti prehladu. Mada, previše crvene pokreće agresivnost i nesanicu. Kada ste prenapregnuti, ne nosite crvenu boju. Tamnocrvena je najerotičnija boja koja budi potisnute strasti. Nosi veliku, ali pri- krivenu energiju koja tinja i pokreće plimu snažnih emocija. Ta boja odgovara jakim ličnostima. Ukazuje da je onaj ko je nosi zahtevna, složena i tajanstvena ličnost. Po- boljšava rad debelog creva, urogenitalnog trakta, osim kada su organi upaljeni, tada bi je trebalo izbegavati. Bordo veš budi snažne erotske vibracije. Braon je „teška“ boja, ukazuje da je onaj P i š e : V io le t a D im it r ić - A le k s ić EZOTERIJA Čudesna igra boja ko je nosi zahtevan i uporan. Ipak, daje ve- liku stvaralačku snagu jer je sinonim stabil- nosti i elementa Zemlje. Kako braon boja u sebi sadrži i primese crvene, ona daje dovolj- no energije da istrajete u svojim namerama. Preporučuje se nijansa terakot, jer je vedrija i ima jaču energiju. Žu¡t i ntitnizts¡t Žuta predstavlja energiju Sunca. Ta in- tenzivna boja daje vitalnost organizmu, jača imunitet i pokreće samopuzdanje, aktivnost i vedrinu. Skreće pažnju, a drugima šalje poruku da ste originalni, nezavisni, kao ni da ne volite nametnuta pravila i osrednjost. Žuta stimuliše moždane aktivnosti, zato je savršena za radni prostor. Pogoduje pri uče- nju i na studijama. Idealna je u marketingu i reklami jer prva skreće pažnju. Povoljno deluje na rad jetre, pankreasa i slezine. Ako imate tegobe s tim organima, jedite namir- nice u tonovima žute boje. Narandžasta pojačava hrabrost, podstiče vitalnost organizma, samopuzdanje i optimi- zam. Daje dovoljno snage za postizanje am- bicioznih ciljeva. Noseći narandžasto ističete individualnost i pozitivne osobine. Potenci- ra izdržljivost i omogućava da lakše savlada- te životne izazove i poslovne prepreke. Uz narandžaste tonove održavate mlada- lački duh i izgled, zato koristite maske za lice od šargarepe, pomorandže, breskve... Ta boja pojačava apetit, zato izbegnite kuhinju i tr- pezariju u tom tonu. Ne nosite je ako imate problem sa viškom telesne težine. Ziiint i iitvt Zelena harmonizuje energiju duha i tela, budi nadu i mudrost. Oslobađa nas od stresa, uspostavlja emocionalnu stabilnost. Takođe, stimuliše rad mozga i usklađuje srčani ritam, harmonizuje misli i osećanja. Pruža osećaj si- gurnosti u praktičnom i emotivnom životu. Zelena privlači ljubav, jer to je boja planete ljubavi Venere. Ako ste usamljeni nosite njene nijanse, prizvaćete ljubav u svoj život. Zelena povoljno deluje na zdravlje, a naročito zelene namirnice koje harmonizuju metabolizam. Plava omogućava unutrašnji mir i pokre- će duhovnost. Smiruje duh i omogućava da se oslobodite hronične nervoze. Indigoplava je pravi „melem“ za disajne organe, podstiče raz- menu kiseonika. Nosite plave majice ako ima- te tegobe sa disajnim putevima. Plavi šal oko vrata umiruje rad štitne žlezde. Plava oslobađa stresa i pogodna je u prostoru za pasivan od- mor. Smanjuje agresivnost. Na važnim poslovnim sastancima, na is- pitima... nosite odeću tamnoplave boje. De- lovaćete samopouzdano i ostavljati upečatljiv utisak na druge.Takođe, donosi uspeh na nov- čanom planu. Ako težite zaradi, nosite je na važnim poslovnim dogovorima. Tirkizna boja je zašitnik putnika i istra- živača. Donosi sreću avanturistima i onima koji vole izazove. Pokreće vedrinu, pomaže uspostavljanje duhovne ravnoteže i mudro- sti. Osim garderobe tih tonova, preporučuje se i dragi kamen tirkiz, jer čuva od ljubomore drugih, deluje kao zaštita od negativnih misli i zlonamernih osoba. Ukoliko ova boja na vama deluje beživot- no ili baca sivkastu senku na koži, to je po- kazatelj bolesti. Ruzičts¡t i i,uiičts¡t Ružičasto pokreće vedrinu, društvenost i razvija smisao za lepo. Nijanse ružičaste i pink podstiču kreativnost, zato se preporuču- je da je nosite, naročito ako se bavite kreativ- nim poslom. Ako je često nosite, prefnjeno ste elegantni, a drugima šaljete poruku da te- žite iskrenoj ljubavi. Kad ste u ružičastim to- novima lakše uspostavljate komunikaciju, a agresivne tipove odbijate od sebe. Ljubičasta označava tajanstveno, mi- stično, neistraženo i duboku podsvest. Sim- boliše inspiraciju, maštu, umetnost, patnju i svet snova. Ona je boja duhovnosti, jača intuiciju, umetničke potencijale i suzbija destrukciju. Ne preporučuje se onima koji Boje i dani Violeta Dimitrić- Aleksić urednik rubrike Ponedeljak je u znaku Meseca i oličen je lju- bičastom bojom. Pogodan je za rešavanje porodičnihpitanja, lečenjesteriliteta. Omogu- ćava promene, ali su odluke bazirane na ose- ćanjima. Idealan je za uspostavljenje skladnih međuljudskih odnosa i prevazilaženje nespo- razuma. Ako želite da nekome pružite ruku pomirenja, izaberite ovaj dan. Pogodan je i za razgovore sa decom i planiranje potomstva, ali izbegnitenovčanetransakcije, naročitopo- zajmicejer novac otičebespovratno. Utorkomvladaju Mars i crvena boja, odličan je za sport i pokretanje novih aktivnosti. Na- glašeni su preduzimljivost, ambicioznost, ali sejavljajunapetost, brzopletost i nestrpljivost. Dan je pogodan za sve aktivnosti koje podra- zumevaju profesionalno dokazivanje i bor- bu. Upornost donosi rezultate. Idealan dan za početak dijete jer organizam brzo sagoreva energiju. Fizička kondicija raste, vreme je i za rekreaciju. Sreda je pod uticajemMerkura i narandžaste boje, treba da je iskoristite za poslovne dogo- vore, putovanja i početak učenja. Dan je po- godan za komunikaciju, prepisku, mentalne aktivnosti, ugovaranje poslova i planiranje. Uspehuoblasti medija, marketingai trgovine. Društveni odnosi suneposredni, jednostavno i lakoseuspostavljajukontakti, saradnjai skla- pajuprijateljstva. Četvrtak je dan Jupitera i plave boje koji po- godujunapretkuuposlui sticanjunovca. Moguće je ostvariti veliki zaradu, ugovoriti unosne poslove, ali i postići uspeh u oblasti prava i izadavaštva. Dan je pogodan za ber- zanska ulaganja, velike novčane transakcije, kredite, saradnju sa inostranstvomi pokreta- nje parnica. Mogući su iznenadni dobici od igara na sreću. Četvrtkombi trebalo da sma- njite kalorije, jer organizam taloži i skuplja energiju. Petak je dan za ljubav, jer je danVenere i ze- lene boje. Tada počnite ljubavu vezu ili se pomirite sa voljenom osobom. Emocije su naglašene, kao i uživanje u lepoti i umetno- sti. Pogodan dan za kreativan rad, dela ali i za početak nove emotivne veze. To je i Ve- nerin dan za planiranje braka. Pogodan je za posetu salona lepote, kupovinu odeće, koz- metike i umetničkih predmeta. Odličan je za izlaske, društvene skupove, posetu restora- nu i druženje sa ženama. Odgovorni Saturn je za svoj dan„izabrao“ su- botukada dominira crna boja. Dugoročne ži- votne planove i odluke optimalno je donositi tog dana. Tada je mudrost maksimalno izra- žena. Možete uspešno da realizujete kupovi- nu nekretnina, stana, kuće ili zemlje. Ugovori sklopljeni togdanadugotrajni sui stabilni. Po- voljno je planirati školovanje i birati buduće zanimanje. Dan je i za posetu i brigu o stariji- ma i hendikepiranimosobama. Nije povoljan zavenčanjai veridbe. Nedelja je utočište jer je u znaku moćnog Suncai žuteboje. Energijai vitalnost rastu, po- godan dan za revitalizaciju životne snage, us- postavljanje energetskog balansa, aktivnost i boravak u prirodi. Savršen dan za veridbe i venčanja, jer snaga Sunca obećava dugotraj- nost. Takođe, nedeljombi trebalo da kontak- tiratesauticajnimi moćnimosobama, pružiće vampodršku. C su skloni depresiji jer vodi ka samoizolaciji. Pomaže u skidanju viška kilograma, poseb- no celulita na bokovima, slabi apetit. Ako spavate u ljubičastoj posteljini imaćete ži- vopisne snove. Pogodna je i protiv nesani- ce, ima opuštajući efekat. liit, sivt i cint Mada, bela nije boja, nego refektuje ceo spektar, ona ima veliku zaštitnu moć. Emotiv- no osetljive osobe treba da nose belo, jer ih čuva od negativnih misli drugih. Otklanja depresivne misli i blizinu nervo- znih osoba, a ako je nosite - šaljete poruku da ste iskrenih misli, namera i osećanja. Fre- kvencija bele čuva od bolesti, a bela svetlost se terapeutski pokazala korisnom u lečenju poremećaja u ishrani. Siva je simbol praktičnosti i daje smire- nost. Deluje elegantno i idealna je za poslovne sastanke. Nije dominantna i do izražaja dola- zi ličnost koja je nosi. Omogućava postizanje mentalne ravnoteže, jer je spoj suprotnosti, crne i bele. Ipak, previše sive ostavlja pogrešan utisak emotivne distanciranosti. Zato ponekad izađite iz okvira sive, kombinujte je sa crve- nom, delovaćete pristupačnije. Crna takođe nema svojstva boje jer poni- štava ceo spektar. Njen uticaj je meditativan, simboliše mudrost i duhovnost. Ipak, u sva- kodnevnom životu izbegavajte previše crne jer deluje odbojno na okolinu i otežava komuni- kaciju. Ukoliko ste usamljeni ne nosite crno, umanjuje šanse za sticanje novih poznanstva. Njena energija okolini šalje poruku da ne želite da budete primećeni, da želite samoću i da ni- ste samopouzdani. Uzrokuje depresivne misli, otvorena je za negativnu energiju. Ona