You are on page 1of 24


1.28Θ ΟΚΤΩΒ΢ΙΟΥ
2.ΘΜΕ΢Α ΑΡΟΤΑΜΙΕΥΣΘΣ
3.ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
4.ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ
5.Χ΢ΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
6.Χ΢ΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
Δ΢ΑΣΤΘ΢ΙΟΤΘΤΕΣ
• 7.Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ
• 8.ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
• 9.ΜΑΓΕΙ΢ΙΚΘ

ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ

3
5
8
10
13
15

ΣΕΛΙΔΑ 19

ΣΕΛΙΔΑ 21
ΣΕΛΙΔΑ 23

ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΩΤΙΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑ΢ΙΑ
ΚΑΨΑΛΘ ΑΝΝΑ
ΜΡΑ΢ΜΡΟΥΔΘ ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΜΑ΢ΟΡΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ

Φζτοσ τθ γιορτι είχε αναλάβει θ Γϋ. το μοναδικό ΟΧΙ. Οι Ζλλθνεσ πολζμθςαν. που με τθν Κριτθ κα αποτελζςουν τθ γζφυρα για τθ Μζςθ Ανατολι. Κάκε χρόνο λοιπόν τθν προθγοφμενθ μζρα τθσ 28θσ Οκτωβρίου οργανϊνουμε εκδθλϊςεισ ςτα ςχολεία . όλθ τθν τόλμθ και τθν υπερθφάνεια που κρφβει μζςα τθσ θ ακάνατθ Ελλθνικι ψυχι. Ο Ιταλόσ πρεςβευτισ ηθτά τθν παράδοςθ τθσ Ελλάδασ.Δϋ Δθμοτικοφ. υπεραςπίςτθκαν τθν τιμι και τθν αξιοπρζπεια τθσ Ρατρίδασ μασ. αναλαμβάνει τθν κατάκτθςθ των Βαλκανίων. Σε λίγεσ μζρεσ οι Ιταλοί βρίςκονται ςτα Αλβανικά ςφνορα.Τθν 28θ Οκτωβρίου γιορτάηουμε κάκε χρόνο μια μεγάλθ επζτειο. ςκζλοσ του Άξονα. ζνα ςτακμό τθσ Ιςτορίασ μασ. Γιορτάηουμε τθν εποποιία που ζγραψαν πάνω ςτισ κορφζσ τθσ Ρίνδου οι μαχθτζσ του 40'. με υπεφκυνθ εκπαιδευτικό. τθν Κ Καψάλθ Άννα. ΟΧΙ είπαν μ' ζνα ςτόμα όλοι οι Ζλλθνεσ. που δείχνει όλο το μεγαλείο και τθ δφναμθ τθσ φυλισ μασ. . Θ Ιταλία. Είναι το αςφγκριτο.

Γιαννουλάκθσ Νικόλαοσ. Θ χορωδία . αριςτοφχοσ μακθτισ του ςχολείου. Ο ςθμαιοφόροσ μασ. Ακολοφκθςε παρζλαςθ και κατάκεςθ ςτεφάνων ςτο ιερό μνθμείο.• Μία μικρι γεφςθ από τθ γιορτι μασ: Το ςκθνικό μασ Το κεατρικό «Ο Γίγαντασ και ο νάνοσ» • Τθν 28θ Οκτωβρίου πραγματοποιικθκε εκκλθςιαςμόσ όλων των μακθτϊν.

για να μποροφμε να αντιμετωπίηουμε τισ ανάγκεσ του αφριο… Ο άνκρωποσ από τότε που εμφανίςτθκε ςτθ γθ. Στο ςχολείο οι μακθτζσ μακαίνουν για τθν αξία τθσ αποταμίευςθσ. είχε το ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ και αυτό τον οδιγθςε ςτθν αποταμίευςθ για να επιβιϊςει. που ζγινε ςτο Μιλάνο ςτισ 31 Οκτωβρίου 1924. Αποταμίευςθ ςθμαίνει να περιορίηουμε τθν κατανάλωςθ του ςιμερα. Μακαίνουν πωσ πρζπει να διαχειριηόμαςτε ςωςτά τα χριματα που διακζτουμε και να μθν προβαίνουμε ςε υπερκαταναλωτιςμό. και αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ ςτθν κακθμερινότθτά μασ.ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΤΘΣ Αϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ Θ Παγκόςμια Ημζρα Αποταμίευςθσ γιορτάηεται κάκε χρόνο τθν 31θ Οκτωβρίου. Θ αρχι ζγινε με τρόφιμα και ςιγά-ςιγά μζςα ςτουσ αιϊνεσ άρχιςε να αποταμιεφει και άλλα πράγματα όπωσ για παράδειγμα ροφχα. ειδικά ςτθν ςθμερινι εποχι που διανφουμε. ςε ανάμνθςθ τθσ ίδρυςθσ του Διεκνοφσ Ινςτιτοφτου Ταχυδρομικϊν Ταμιευτθρίων. .

το οποίο αναγνϊςτθκε ςτουσ μακθτζσ μασ. • Φφλαξζ με ςιμερα για να με ζχεισ αφριο. Μιλιςαμε για παροιμίεσ που ταιριάηουν ςτθν θμζρα αποταμίευςθσ. . και κάναμε φυςικά και τθν αντίςτοιχθ καταςκευι:  Σε ςυνεργαςία με τθν Eurobank Μοιρϊν αποδεχτικαμε με μεγάλθ χαρά τθ δωρεά ενόσ υπζροχου βιβλίου με τίτλο «αν κάκε μζρα». • Μάηευε κι ασ είναι ρϊγεσ . • Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάςουν μαγειρεφουν. το φαςοφλι γεμίηει το ςακοφλι. • Φαςοφλι . ΠΑΡΟΙΜΙΕ΢ • Βάλε το χζρι ςου δυο φορζσ ςτθ δραχμι πριν τθν αποχωριςτείσ.

Δϋ δθμοτικοφ Αϋ δθμοτικοφ Μιλιςαμε για τθν αξία του ευρϊ ςτθ ηωι μασ και φυςικά κάναμε και τθν αντίςτοιχθ καταςκευι μασ: Βϋ δθμοτικοφ .Φτιάξαμε τουσ δικοφσ μασ κουμπαράδεσ – γουρουνάκια από ανακυκλϊςιμα υλικά: Γϋ .

Ζνασ απ' τουσ ςκοποφσ τθσ γιορτισ είναι να μθ ξεχάςουμε τι ζγινε τότε ςαν ςιμερα. γιατί ιξερε πϊσ τα φοιτθτικά νιάτα ιταν ο μεγάλοσ εχκρόσ τθσ. . Θ μνιμθ μασ επιςτρζφει ςτο 1973. κάκε ιδζα δικαιοςφνθσ. Ξεκινοφν ζνα αγϊνα δφςκολο. Θ χοφντα είχε κουρελιάςει κάκε ιδζα κράτουσ. θ πιο πικρι ίςωσ τθσ εφτάχρονθσ ςτρατιωτικισ δικτατορίασ που αγκάλιαςε κανάςιμα τθν πατρίδα μασ από το 1967.Κάκε χρόνο ςτισ 17 του Νοεμβρίου γιορτάηουμε τθν επζτειο του πολυτεχνείου. Στον αγϊνα παίρνουν μζροσ όχι μόνο φοιτθτζσ. Και φκάνουμε ςτο Νοζμβρθ του 1973 που οι φοιτθτζσ με κζντρο το Ρολυτεχνείο κ' αρχίςουν ζνα αγϊνα ενάντια ςτο κακεςτϊσ τθσ χοφντασ. Ο αγϊνασ του Ρολυτεχνείου από φοιτθτικι διαμαρτυρία γίνεται λαϊκό ξζςπαςμα για τα όςα υπόφερε ο λαόσ ςτα χρόνια τθσ πιο ςκλθρισ δικτατορίασ που γνϊριςε αυτόσ ο τόποσ. Μια χρονιά πικρι. αλλά και όλθ θ κοινωνία. κάκε ιδζα αξιοπρζπειασ των πολιτϊν και ιδιαίτερα των φοιτθτϊν. μα τουσ δυναμϊνει θ πίςτθ ςτθν ελευκερία και τουσ ςτθρίηει θ ελπίδα πωσ θ δικτατορία δεν μπορεί να μείνει για πολφ ακόμα και πωσ κα ξθμερϊςει για τθν πατρίδα θ πολυπόκθτθ μζρα τθσ λευτεριάσ.

«Θ ελευκερία δεν χαρίηεται. Πολυτεχνείο. τθν Κ. αλλά κατακτιζται. Βλάχου Ευαγγελία. Τα ελλθνικά νιάτα γι' άλλθ μια φορά ζδειξαν ότι ξζρουν ν' αντιςτζκονται ςτθ βία. Ροιιματα από τουσ μακθτζσ τθσ Στϋ Δθμοτικοφ Το κεατρικό με τίτλο «Εδϊ Ρολυτεχνείο» . 14 Νοζμβρθ 1973 Τθν θμζρα λοιπόν αυτι πραγματοποιικθκαν εκδθλϊςεισ ςτο ςχολείο μασ από τθν Στϋ Δθμοτικοφ και υπεφκυνθ δαςκάλα. Ζδειξαν ότι ξζρουν να υπεραςπίηονται τθν Ελευκερία που είναι βγαλμζνθ «Απ' τα κόκαλα των Ελλινων τα ιερά».

Θ Σφμβαςθ αυτι. κ. ρατςιςμό.) • Παροχζσ (δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ. Το 1992 ζγινε νόμοσ και ςτθν χϊρα μασ (νόμοσ 2101/92).) • ΢υμμετοχι (δικαίωμα ςτθν ζκφραςθ γνϊμθσ. κ. τθν υγεία. Το ςθμαντικότερο κείμενο για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ είναι θ ΔΙΕΘΝΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΣΟΤ ΟΗΕ.λπ. που υπογράφτθκε ςτισ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ το 1989 από τα κράτθ-μζλθ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν. ρυκμίηει τισ υποχρεϊςεισ των κρατϊν για τθν προςταςία και προαγωγι των δικαιωμάτων του παιδιοφ. κ.λπ. τθν ψυχαγωγία.λπ.) . Θ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ περιλαμβάνει τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ δικαιωμάτων: • Προςταςία (από κάκε μορφισ κακοποίθςθ.Πλα τα παιδιά ζχουν ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα που ορίηονται από τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ. διάκριςθ. τθν πρόνοια. το Σφνταγμα και τουσ νόμουσ. τθν πλθροφόρθςθ. εκμετάλλευςθ. τον ελεφκερο χρόνο.

Δ Δθμοτικοφ του ςχολείου μασ αςχολικθκε ενδελεχϊσ με το παραπάνω κζμα και δθμιοφργθςαν τθν παρακάτω αφίςα. Σιμερα.Η UNICEF κακοδθγείται από τθ ΢φμβαςθ για τα Δικαιώματα του Παιδιοφ και αγωνίηεται να καταςτιςει τα δικαιϊματα των παιδιϊν ωσ αταλάντευτεσ θκικζσ αρχζσ και διεκνζσ πρότυπο ςυμπεριφοράσ. 193 χϊρεσ ζχουν επικυρϊςει τθ Σφμβαςθ. Θ Γϋ. .

Επίςθσ αποτφπωςαν τισ ςκζψεισ τουσ και ςτο τοίχο τθσ τάξθσ τουσ. Απολαφςτε τισ εικόνεσ: Γ΄ δθμοτικοφ Δ΄ δθμοτικοφ .

Ο νουσ μασ ταξιδεφει ςτθ νφχτα εκείνθ. με παρουςία επιςιμων. τθν αδελφοςφνθ. το λαμπρότερο άςτρο του ουρανοφ. που ςτθ Βθκλεζμ γεννικθκε το κείο Βρζφοσ. Μια νφχτα «γεμάτθ κάματα. διάλεξε ο Θεόσ για να κρεμάςει πάνω από το βράχο μιασ ςπθλιάσ ςτθ Βθκλεζμ. νφχτα ςπαρμζνθ μάγια». κάκε χρόνο ςτισ 25 Δεκεμβρίου γίνεται με ςυγκινθτικι μεγαλοπρζπεια ο γιορταςμόσ τθσ γζννθςθσ του Ιθςοφ. Γεννικθκε ςε μια φάτνθ ταπεινι. χωρίσ ςτολίδια και ροφχα. . Ο καλόσ μασ Χριςτόσ γεννιζται για να ςϊςει τθν ανκρωπότθτα από τισ αμαρτίεσ και για να μασ διδάξει τθν αγάπθ. τθν ομόνοια. τυλιγμζνο με ζνα κομμάτι χιτϊνα και τοποκετθμζνο ςτο άχυρο για να ηεςταίνεται… Ρόςο φτωχικά ιρκε ςτθ γθ μασ ο Βαςιλιάσ του κόςμου! Οι άγγελοι ανεβοκατζβαιναν ψάλλοντασ: "Δόξα εν υψίςτοισ Θεϊ και επί γθσ ειρινθ…" . τθν ειρινθ. του Ρατριάρχθ και πολλϊν πιςτϊν.Χριςτοφγεννα! Μια από τισ μεγαλφτερεσ γιορτζσ του χριςτιανιςμοφ. Εκεί.

Τότε πραγματικά κα «υψωκοφμε». Με τθν ευχι και τθν πίςτθ αυτι ασ προχωριςουμε. ασ γίνει παράδειγμα και για τθ δικι μασ πορεία ςτο φωσ. ςτθν αγάπθ και ςτθν ανκρωπιά. Τα μάτια των μάγων ασ γίνουν μάτια δικά μασ και τότε κα βροφμε το άςτρο μασ. ασ γίνει ζμπνευςθ και ξεκίνθμα μαηί. Και θ αγνι ψυχι των φτωχϊν και απλϊν ποιμζνων ασ γίνει ψυχι και χτφποσ τθσ δικισ μασ καρδιάσ και τότε κ’ ακοφςουμε τα ουράνια να ψζλνουν το πραγματικό νόθμα τθσ ηωισ. . τότε κα είμαςτε ευτυχιςμζνοι. Θ μεγάλθ νφχτα του Χριςτοφ. φωτιςμζνθ απ’ το Αςτζρι των Μάγων ασ οδθγιςει τα βιματά μασ ςτο δρόμο όπου ατςιγκοφνευτα ςκορπίηεται παντοφ το Θείο φωσ τθσ αγάπθσ και θ ουράνια καλοςφνθ του βρζφουσ τθσ Βθκλεζμ. τζτοιεσ μζρεσ ξανακοφγεται ο χαιρετιςμόσ τθσ αγάπθσ και οι καμπάνεσ διαλαλοφν το μεγάλο μινυμα.Αν και πζραςαν πάνω από δυο χιλιάδεσ χρόνια από τότε. Ο δρόμοσ των οδοιπόρων τθσ ανατολισ. Θ ανατολι του καινοφριου χρόνου.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΧΕΡΑΚΙΑ .

.

.

.

ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΤΘΣ Βϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ Γνωςτόσ ηωγράφοσ ιςυχα ηωγραφίηει και μ ϋ άςπρο χρϊμα όλα τα χρωματίηει.. Δεκζμβριοσ. Ο χειμώνας Και λίγεσ παροιμίεσ για τουσ μινεσ του χειμώνα… Το τραγοφδι με τον τρφγο. καλοκαίρι κα μυρίςει… Του Φλεβάρθ είπαν να βρζξει και λθςμόνθςε να πάψει… . • Ο Φλεβάρθσ και αν φλεβίςει. το Θεριςτι το ξφδι. τον Δεκζμβρθ παραμφκι. • Του Γενάρθ το φεγγάρι λάμπει ςαν μαργαριτάρι… Γενάρθ πίνουν το κραςί. Ροιοσ είναι. Χριςτοφ γζννθςθ και καλόσ μασ χρόνοσ.

Γίνομαι και πιο καλό. αμζςωσ κα αντικρίςεισ. Ροιο φροφτο αναςτενάηει για λάδι. . μα μυρωδάτο. αν με κακαρίςεισ. μα μζςα είμαι πράςινο με χίλια δυο ςποράκια. Είμαι τόπι κόκκινο. άςπρο νόςτιμο καρπό. Απϋ ζξω είναι αγκακωτό κι από μζςα μαλλιαρό και από μζςα απϋ το μαλλί μια μπουκιά καλι. χρυςαφζνιο τόπι πάνω ςτο κλαδί.ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ ΣΟΤ ΧΕΙΜΩΝΑ… Αντιςτοιχίηω εικόνα με αίνιγμα… Χίλιοι μφριοι καλόγεροι ς’ ζνα ράςο τυλιγμζνοι. χνουδάτο και ςτυφό. Φροφτο του χειμϊνα ηουμερό πολφ. αν με κάνουνε γλυκό. Είμαι κίτρινο. Απϋ ζξω είμαι καφετί και ζχω πολλά γενάκια.

ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΤΘΣ ΣΤϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ .

.

ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΤΘΣ Εϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ .