You are on page 1of 2

Grupele turneului final al CM 2014: Grupa A: Brazilia, Croaia, Camerun, Mexic Grupa B: Spania, Olanda, C ile, Au!

tralia Grupa C: Colum"ia, Grecia, Coa!ta de #ilde$, %aponia Grupa &: 'ru(ua), Co!ta *ica, An(lia, +talia Grupa ,: ,l-eia, ,cuador, #rana, .ondura! Grupa #: Ar(entina, Bo!nia, +ran, /i(eria Grupa G: Germania, 0ortu(alia, G ana, S'A Grupa .: Bel(ia, Al(eria, *u!ia, Coreea de Sud 0ro(ramul complet al fazei (rupelor e!te urm1torul: 12 iunie: Grupa A: Brazilia 2 Croaia, la Sao 0aulo, la ora 23400, ora *om5niei6 13 iunie: Grupa A: Mexic 2 Camerun, la /atal, ora 174006 Grupa B: Spania 2 Olanda, la Sal-ador, ora 23400, C ile 2 Au!tralia, la Cuia"a, ora 01400 8ora 19400 :n Brazilia;6 14 iunie: Grupa C: Colum"ia 2 Grecia, la Belo .orizonte, ora 174006 Grupa &: 'ru(ua) 2 Co!ta *ica, la #ortaleza, ora 224006 Grupa C: Coa!ta de #ilde$ 2 %aponia, la *ecife, ora 014006 1< iunie: Grupa &: An(lia 2 +talia, la Manau!, ora 044006 Grupa ,: ,l-eia 2 ,cuador, la Bra!ilia, ora 17400, #rana 2 'n(aria, la 0orto Ale(re, ora 224006 Grupa #: Ar(entina 2 Bo!nia2.ere(o-ina, la *io de %aneiro, ora 014006 1= iunie: Grupa G: Germania 2 0ortu(alia, la Sal-ador, ora 204006 Grupa #: +ran 2 /i(eria, la Curiti"a, ora 234406 Grupa G: G ana 2 S'A, la /atal, ora 014006 1> iunie: Grupa .: Bel(ia 2 Al(eria, la Belo .orizonte, ora 174006 Grupa A: Brazilia 2 Mexic, la #ortaleza, ora 224006 Grupa .: *u!ia 2 Coreea de Sud, la Cuia"a, ora 014006

19 iunie: Grupa B: Au!tralia 2 Olanda, la 0orto Ale(re, ora 174006 Grupa A: Camerun 2 Croaia, la Manau!, ora 224006 Grupa B: Spania 2 C ile, la *io de %aneiro, ora 014006 17 iunie: Grupa C: Colum"ia 2 Coa!ta de #ilde$, la Bra!ilia, ora 174006 Grupa &: 'ru(ua) 2 An(lia, la Sao 0aulo, ora 224006 Grupa C: %aponia 2 Grecia, la /atal, ora 014006 20 iunie: Grupa &: +talia 2 Co!ta *ica, la *ecife, ora 174006 Grupa ,: ,l-eia 2 #rana, la Sal-ador, ora 234006 .ondura! 2 ,cuador, la Curiti"a, ora 024406 21 iunie: Grupa #: Ar(entina 2 +ran, la Belo .orizonte, ora 174006 Grupa G: Germania 2 G ana, la #ortaleza, ora 224006 Grupa #: /i(eria 2 Bo!nia2 .ere(o-ina, la Cuia"a, ora 014006 22 iunie: Grupa .: Coreea de Sud 2 Al(eria, la 0orto Ale(re, ora 174006 Grupa G: S'A 2 0ortu(alia, la Manau!, ora 224006 Grupa .: Bel(ia 2 *u!ia, la *io de %aneiro, ora 014006 23 iunie: Grupa B: Au!tralia 2 Spania, la Curiti"a, ora 204406 Olanda 2 C ile, la Sao 0aulo, ora 174006 Grupa A: Camerun 2 Brazilia, la Bra!ilia, ora 234006 Croaia 2 Mexic, la *ecife, ora 234006 24 iunie: Grupa &: +talia 2 'ru(ua), la /atal, ora 174006 Co!ta *ica 2 An(lia, la Belo .orizonte, ora 174006 Grupa C: %aponia 2 Colum"ia, la Cuia"a, ora 234006 Grecia 2 Coa!ta de #ilde$, la #ortaleza, ora 234004 2< iunie: Grupa #: /i(eria 2 Ar(entina, la 0orto Ale(re, ora 174006 Bo!nia2 .ere(o-ina 2 +ran, la Sal-ador, ora 204006 Grupa ,: .ondura! 2 ,l-eia, la Manau!, ora 234006 ,cuador 2 #rana, la *io de %aneiro, ora 234006 2= iunie: Grupa G: S'A 2 Germania, la *ecife, ora 174006 0ortu(alia 2 G ana, la Bra!ilia, ora 174006 Grupa .: Coreea de Sud 2 Bel(ia, la Sao 0aulo, ora 234006 Al(eria 2 *u!ia, la Curiti"a, ora 004404