You are on page 1of 12

Crimele comuniștilor evrei comise împotriva românilor în 1940 // Reversul medaliei: Razbunarile romanilor ca răspuns la cele întâmplate…

Posted on 25/04/2014 by Lupul Dacic

Rate This Crimele și ororile comise de comuniștii evrei mpotriva rom!nilor este un subiect care descrie atrocit"țile și tr"d"rile #"cute de comuniștii evrei mpotriva rom!nilor n perioada evacu"rii din $asarabia și $ucovina n special n vara lui 1%40& 'ceste #apte sunt parte a (olocaustului Roșu& )ubiectul pune n conte*t istoric problema revi+ionismului istoric iudaic& 'cesta nu ncetea+" s" rescrie istoria rom!nilor n #uncție de interesele str"ine rom!nilor& ,nvent!nd antisemitisme #alseapoi pict!ndu.i pe rom!ni n culorile mincinoase ale unui oprobiu de+l"nțuit contra unui neam ntre/ revi+ionismul istoric iudaic nea/" (olocaustul Roșu prin care +eci de milioane de creștini dintre care peste dou" milioane de rom!ni au pierit sub bolșevici- conduși de cadre iudaice& )criitorii de rea credinț" au scris- pentru a ilustra minciuna c" Rom!nia ar #i 0ucis- ucis- ucis1despre 2andarmi rom!ni oper!nd n teritoriile ocupate de teroarea horthyst"3 C!nd minciuna lui 4lie 5iesel este de+v"luit" de 4u/en ,onescu n direct la televi+iunea #rance+"- acu+atorul ncepe s" oscile+e și se d" sin/ur n vilea/ declar!nd c" 0oricum ascult"torii nu se preocup" de istorie1& 4i bine- istoria i preocup" intens pe rom!ni- care- deși iart" crestinește- au su#erit prea mult pentru ca s" uite vreodat"& Trebuie preci+at c" 6ord.7estul Transilvaniei a #ost sub ocupație ma/hiar" ca urmare a Dictatului de la 7iena- din 80 au/ust 1%40 și p!n" la 25 octombrie 1%44+iua c!nd Transilvania este eliberat" n ntre/ime& 6icolae ,or/a- la 9 iulie 1%40- scria n 06eamul Rom!nesc1 sub titlul 0De ce at!ta ur":1; 0)e adun" și cresc v"+!nd cu ochii documentele și materialele- actele o#iciale și declarațiile luate sub 2ur"m!nt& ,nalți ma/istrați și bravi o#ițeri care și.au riscat viața ca s" apere cu puterile lor retra/erea și e*odul rom!nilor au v"+ut cu ochii lor nenum"rate acte de s"lb"ticie- uciderea nevinovaților- lovituri cu pietre și huiduieli& Toate aceste /esturi in#ame și criminale au #ost comise de evreimea #urioas" ale c"rei valuri de ur" s.au de+l"nțuit ca sub o comand" nev"+ut"& De ce at!ta ur": 'șa ni se r"spl"tește bun".voința și toleranța noastr": 'm acceptat acapararea și st"p!nirea iudaic" multe decenii și evreimea se r"+bun" n ceasurile /rele pe care le tr"im& )i de nic"ieri o de+avuare- o rupere vehement" și public" de ispr"vile bandelor uci/așe de sectanți sau san/uinari& 6ebunia or/ani+at" mpotriva noastr" a cuprins t!r/uri- orașe și sate& <rații noștri și p"r"seau copii bolnavi- p"rinții b"tr!ni- averi a/onisite cu trud"=>? ,n nenorocirea lor

de o bun"tate prosteasc" #aț" de musa#iri și 2ecm"nitori merita un tratament ceva mai omenesc din partea evreimii care se l"uda p!n" ieri c" are sentimente calde și #r"țești #aț" de neamul nostru n nenorocire1& .m"car de o #"r!m" de mil"=>? Li.biserica național"și civili+ația creștin"& Pentru a nțele/e acest #apt este su#icient a constata de+astrul pro/ramat al creștinilor n Rusia bolșevi+at".s.o sin/ur" /enerație num"rul de c!teva sute de mii? se #"cea tot mai simțit"& )ituația era #"r" iesire mai ales din cau+a intervenției con2u/at anti.prin uneltiri și pro+elitism. Chisin"u.lupt!nd direct și #"r" oprire contra rom!nilor.prin arendarea p"m!nturilor moldovenesti in mod concentrat sub controlul acestor re#u/iați.au #"cut totul pentru a o aduce sub bolșevici.nc" din vremea lui @ihail Ao/"lniceanu.au amenințat #iința național" rom!neasc".la ora 8 a&m&.s.administrației și civililor rom!ni.pe care cet"țenii rom!ni evrei basarabeni.este consemnat" de sursele sovietice ast#el.au pierdut viața& 5inston Churchill a e*plicat ntr.statul național rom!n.care au #olosit s"lb"ticie contra ț"ranilor rom!ni.n #ine.ar #i avut nevoie de un cuv!nt bun.rom!nesti a puterilor str"inemanipulate de 'lianța i+raelit"& ./rupuri speciali+ate or/ani+ea+" acțiuni antirom!nesti n vederea cre"rii paniciide+or/ani+"rii și con#u+iei /enerale& 'st#el de acțiuni au loc n orasele. 0>rușii indi#erențiG evreii aclam" intrarea )ovietelor n $asarabia& Rom!nii de la sate surprinși de evenimente.0 nc" din noaptea de 2B spre 2E iunie1.inc" de la inceputul evacu"rii armatei.chiar sub numele de Republica )ocialist" )ovietic" 4vreiasc"& Potrivit istoricului Dinu C& Diurescu.au #ost s#!rtecați cu topoarele=>? li s.n urma c"reia mii de rom!ni și.n timp ce nicio sina/o/" nu a #ost atins"& )ioniștii urm"reau ruperea unei p"rți din teritoriul național rom!n și vinderea lui prin alipirea de imperiul bolșevic& Prima incercare istoric" a evreilor de a se re/rupa a #ost n $asarabia rom!neasc".Reni& )tarea de spirit a populației basarabene.nu nțele/ ce se petrece1& .str"pun/!nd teritoriul rom!nesc prin cinci puncte& Fn același timp.un articol #aimos din anii 1%20 c" evreimea or/ani+at" s.a divi+at n timpul primului r"+boi mondial ntre bolșevism =ale c"rui rava/ii acum la aproape opt+eci de ani de la evenimente se pot m"sura n +eci de milioane de victime si un atac #"r" precedent mpotriva creștinismului? și respectiv sionism.tr"d!nd interesele ț"rii.care este o mișcare ideolo/ic" #ascist"rasist" și de puri#icare etnic"& 'mbele /rupuri de ideolo/i.a a2uns la marea r"scoal" din 1%0B.dinamica iesirilor de capital sub controlul noilor re#u/iați =atin/!nd intr.au luat hainele.unde milioane de creștini au #ost martiri.ca apoi s" #ie supuși tratamentului hain și vandalic& Rom!nimea aceasta.apoi toate bisericile au #ost desacrali+ate sau distruse.trupele sovietice intr" n $asarabia și $ucovina.Cern"uți)oroca-Ti/hina.a #urat ce aveau cu d!nșii.prin sabotarea Cnirii.a/enți și teroristi au tr"dat statul rom!n.care le o#erise protecție și ad"post timp de multe /enerații& $olsevicii.num"rul tot mai mare de re#u/iați evrei care se a/itau pentru deni/rarea Rom!niei prin 'lianța i+raelit" au obli/at instituțiile democratice ale ț"rii s" ia act de e#ectele de+astruoase ale tr"d"rii neamului rom!nesc de c"tre acesti re#u/iați& Pentru economia rom!neasc".au servit /loanțe.li s.

la peste 90 de ani de la evenimente> @ai mult.au susținut pe sionisti.evreii de pe tot cuprinsul $asarabiei și $ucovinei de 6ord si.e*ist!nd n $asarabia 11E or/ani+ații teroriste și un Plan de bolșevi+are a Rom!niei n care comuniștii evrei erau implicați #oarte mult& Fncep!nd cu data de 2E iunie 1%40.i pedepseasc" pe cei notați acolo& 'ceste liste ne/re vor #i #olosite mai t!r+iu pentru denunțarea rom!nilor care erau considerați 0tr"d"tori de țar"1 #aț" de Rusia.ntre ei și mulți membri ai )#atului Ț"rii& 'lte liste destinate e*ecuțiilor au #ost redactate chiar de .#ost rabin șe#.2e#uirea și maltratarea re#u/iaților rom!niG .pre#er!nd s".o declarație din 1%49 recunoaste #aptul c" ane*area $asarabiei și $ucovinei de 6ord de c"tre sovietici 0a #ost nt!mpinat" cu bucurie de unii evrei din aripa st!n/" și comunisti1& Fn timpul evacu"rii din $asarabia și $ucovina de 6ord a armatei rom!ne și a populației re#u/iate rom!ne.chiar a#l!ndu.n plin ne/aționism al (olocaustului Roșu =al c"ror teoreticieni și practicieni erau ca #oștii pro#esori de mar*ism? evreii rom!ni dup" inva+ia sovietic" erau mai numeroși dec!t nainte de r"+boi3& Cn autor sionist deosebit de discreditat de po+iția sa mani#est anti.Documentele str!nse arat" c" 0actele de a/resiune și bat2ocorire1 ntreprinse mpotriva armatei rom!ne care se replia ncep!nd cu data de 2E iunie 1%40.distru/erea și deni/rarea nsemnelor o#iciale rom!nesti& 'ceste #apte /rave antirom!nești nu au #ost nt!mpl"toare.on 'ntonescu.se plecați n Palestina& Deși au #ost num"rați printre victime de mai multe ori de holocaustolo/ii ce #olosesc nc" mi2loacele de propa/and" comunist".un conte*t discutabilpentru a #i citat" n e*tenso a+i.au inarmat si #luturau niste liste ne/re dorind s".al doilea r"+boi mondial doar mareșalul rom!n .a deportat pe evrei la 'uschHits.activi n chip de a/enți comuniști ai puterilor str"ine cu care Rom!nia era n r"+boi& Rom!nia este ast#el sin/ura țar" care nu i.unii dintre ei s.ministrul de e*terne @ihai 'ntonescu.ci ele au #ost pro/ramate și or/ani+ate cu mult timp nainte.0 ntre care și o sum" de evrei1& Fn timpul celui de.uciderea și bat2ocorirea o#ițerilor și militarilor rom!niG .și @ișcarea Le/ionar" i.provocat" de ultimatumul din 29 iunie 1%40 prin care Cniunea )ovietic" a cerut Rom!niei cedarea acestor provincii amintite.de c"tre @atatias Carpsunt 0#"r" trimiteri la #ondurile de arhiv"1& 'le*andru Șa#ran.se.prin aceasta.asasinarea o#icialilor rom!ni din di#erite instituții publice și devastarea acestoraG . au mani#estat bucuria c" au devenit cet"țeni sovietici.populația evreiasc" de aici a inițiat și des#"surat o serie de mani#est"ri și asasinate antirom!nesti.ca s" #ie tr"d"tori.au #ost inițiate i des#"șurate de armata sovietic" n colaborare cu bandele #ormate mai ales din minoritari.istoricul Dinu C& Diurescu remarc" #aptul c" cele trei volume scoase n 1%4B la $ucuresti.rom!neasc" este @atatias Carp& Cele trei volume sub semn"tura sa sunt sin/ura surs" de date privind populația evreiasc" =secret de stat?& Lucrarea sa este publicat" imediat dup" inva+ia sovietic".i vad" pe cet"țenii rom!ni evrei mai de/rab" plecați din Rom!nia n Palestina dec!t r"masi.un num"r considerabil dintre acestia re/"sindu. .ntr.

si conținutul oalelor de noapte& )ub protecția unor soldați rusi.a condus un /rup de evrei ce loveau cu pietre armata rom!n" a#lat" n retra/ere& La Cern"uți.o cu stea/ul rosu si portretul lui )talin1& 'u mai #ost consemnate devast"ri si impusc"turi& Tot la Cern"uți. aurupt si scuipat stea/urile tricolore rom!nesti.0imediat evreii au arbora drapele rosii1 si au inceput s" mani#este pe strad"& Lor li s. 0Jos 'rmata Rom!n"31.a dat drumul in hohote de r!s.evreii au inițiat si des#"surat acțiuni antirom!nesti.n timp ce preoții si teolo/ii rom!ni erau maltratați iar militarii umiliți de evrei.au #ost prinsi de evrei si e*ecutați prin impuscare in pin" strad"& 'lte incidente s.a revoltat si pe comandanții armatei de ocupație rusești& La Chișin"u.2e#uindu.avocatul evreu )teinber/.imediat ce a #ost anunțat ordinul de evacuare.apoi i.acesta a ținut un discurs prin care a de#"imat autorit"țile si administrația rom!neasc".0Jos Carol31.pentru ca mai apois" #ie luați de soldații rusi& Fn momentul ateri+"rii la Chisin"u a unui /rup de 20.alți evrei de pe mar/ine st"teau si #oto/ra#iau aceste scene& Iiarul 0Cniversul1 relatea+" #aptul c" populația ucrainean" din Cern"uți a mani#estat un comportament mai corect #aț" de populația rom!neasc" ce se re#u/ia.mpreun".o#ițerilor #iindu.evreii si pusc"riasii eliberații.ei au blocat str"+ile.comisarii Pascu 6icolae.prim"ria și poliția au #ost ocupate de evreii comunisti a#lați sub comanda avocatului evreu @ichel <le*er =<le*or?& La poliție.au aruncat at!t asupra lor c!t si asupra militarilor rom!ni a#lați in retra/ere.dr& Dorevici& @ai mult.au atacat pe rom!nii care se re#u/iau.evreii plasați in intersecții au atacat re#u/iații rom!ni si i.si impotriva re/elui.nepermiț!nd re#u/iaților rom!ni accesul spre /ar"& .au 2e#uit.avocat 4tea Diner.unde #uncționarii rom!ni re#u/iați care doreau s" a2un/" la /ar" au #ost opriți de 0o mas" compact" de evreis i rusi1 care post!ndu.au al"turat si comunistii proasp"t eliberați din inchisoarea local"& .@ateescu Constantin.80 de avioane rusesti.ncerc!nd s" #ac" ordine pentru ca populația s" poat" a2un/e la /ar" si s" se re#u/ie+e.o prim" #a+" li s.evreii au distrus crucea de pe catedral" si 0au inlocuit.a asasinat pe comisarul @ura#a si pe a2utorul acestuia 4ustațiu Dabriel n #ața statuii Deneralului Poetaș& .0mani#estanții evrei si comunistii1 au stri/at lo+inci antirom!nesti si de#"im"toare la adresa armatei rom!ne.i si maltrat!ndu.le smulse tresele. avocat Carol )teinber/.intelectualii evrei comuniști ca.precum si de susținere a ocupantului sovietic 0Tr"iasc" )talin si 'rmata Rosie31& De asemenea.dup" care intr.ba mai mult.n timp ce populația evreiasc" a avut o atitudine at!t de neomeneasc" inc!t i.au t"iat nasturii de la pantaloni.iar pe monumentul Cnirii au pus stea/ul rosu sovietic& Dup" ce au vandali+at insemnele o#iciale rom!nesti.iar unor ostasi lis.i& Preotul bisericii catolice si c!țiva /ardieni au #ost impuscați de evrei& .cu oale cu ap" clocotit".)everin si )tol.cu pietre.evreii au bat2ocorit militarii din armata rom!n".i.au inre/istrat pe strada 'le*andru cel $un.se pe trotuare amenințau si aruncau cu pietre& La )oroca.

au mai inre/istrat la Rom!nesti in 2udețul L"pusna.dorind s" plece cu o masin" au #ost prinsi de evrei.aceasta a #ost asteptat" de populația evreiasc" in #runte cu evreul )atran& Perceptorul si preotul au #ost atacați si 2e#uiți de un /rup de evrei condus de avocatul Rau#ber/er& <apte /rave s.se#ul sanatoriului din localitate.evreii stri/au 0Tr"iasc" Rusia )ovietic" și )talin31& Fn data de 2% iunie 1%40 re/ele Carol al .au incendiat bisericile si palatele1& .c!t si armata rom!n" pe care i.le.peste Prut de R"d"uți.au a/resat pe pro#esori.i insult" pe ai nostri1 și c" acestia i.re+ult!nd 15 morți& Tot 0Da++eta dell Popolo1 vorbeste si despre Cern"uți ar"t!nd c" dup" evacuarea militarilor rom!ni.atac!nd #orțele de poliție si /arni+oana.i.au rupt /aloanele& Preoții care voiau s" se re#u/ie+e din oras au #ost opriți de evrei si intorsi din drum& La 7i2nița.la Reni unde s.evreii in num"r de c!teva +eci de mii.dup" ce au comis numeroase delicte..lea iși notea+" n 2urnalul personal 0c" mai ales evreii1 sunt cei 0care.i.7artolomei.si continuie drumul.si li s.au #ost de+armați si li s.casele particulare.au 2e#uit b"ncile.au inarmat si 0au inceput cu #urie s" masacre+e pe rom!nii a#lați pe str"+i.on Dheor/he si c"pitanul Deor/escu au #ost impuscați& Pavelescu si 7artolomei au sc"pat d!nd 50.a le/at.au b"tut cu pietre.insoțit de mai mulți subo#ițeri au #ost prinsi de evrei si li s.au inre/istrat incidente intre evrei cu banderole rosii pe m!ini si autorit"ți.' #ost 2e#uit te+aurul administrației #inanciare.au rupt /aloanele& 'dministratorul .si la Cetatea 'lb" unde evreii au dat #oc la prim"rie& La Lipcani.au provocat de+ordine.i.i atac" și.au luat armamentul si le.au luat si uni#ormele.cei care au provocat de+ordini au #ost evreii comunisti c"rora li s.au al"turat si ucrainenii& 'st#el.comunistii evrei locali impreun" cu cei veniți din alte p"rți. 0Corriere della )erra1 scrie c" in +iua de 2% iunie apro*imativ 8000 de evrei care au trecut pe la Reni in $asarabia au atacat at!t re#u/iații civili.c"utau s".90 de mii de lei unor evrei& )ubo#ițerul 4ne a #ost impuscat pe la spate in timp ce incerca s" #u/.a distrus mi2loacele de transport& @ai mult chiar.iar avocatul )t"nescu a #ost cobor!t din masin" si imp uscat de avocatul evreu Pi+aresLy 'le*andru& @aiorul 7irtic Dheor/he comandantul 2andarmilor din )oroca si c"pitanul Ramadan.n momentul intr"rii armatei sovietice in oras.la Ti/hina unde 2andarmii rom!ni au #ost de+armați de evrei.au eliberat deținuții din inchisori.i insti/e si pe localnicii rom!ni impotriva acestora& Și 0Da++eta dell Popolo1 con#irm" situațiile /rave create de evrei consemn!nd c" la Dalați.dr& evreu 5iner a rupt drapelul rom!nescp"str!nd numai #!sia rosie pe care si.au 2e#uit.unde elevii evrei i..avocatul Dheor/he )t"nescu si locotenentul Pavelescu.au bat2ocorit pe o#ițerii rom!ni& Presa str"in" relatea+" si ea despre cele int!mplate in $asarabia si $ucovina de 6ord.au impiedicat s".o peste piept stri/!nd c" 0a sosit ceasul evreilor1& Tot el a inter+is personalului rom!nesc s" p"r"seasc" sanatoriul& .din camionul in care era transportat iar Diri/intele K#iciului Postal.

devast!ndvitrinele si a/res!nd cet"țenii rom!ni& 6otele #"cute de armata rom!n" constat" la data de 80 iulie 1%40 c" evreii din $asarabia nu s.populația evreiasc" din Cern"uți a devastat bisericile si i.au atacat orasul.este condus de un evreu ori/inar din (usi.n toate /"rile de la chisin"u si p!n" la Cn/heni.i.evreul )alo $rul a devenit comisar al poporului.evreii din baroul local si.dr& Rabinovici& La )oroca este indicat ca #iind 0conduc"torul acțiunii teroriste1 un evreu /ardian public in serviciul poliției locale./rupuri de muncitori au devastat cl"diri si c"mine studențesti.Dlaubach si respectiv (it+i/.au devastat biserici si au asasinat personalit"ți rom!nesti si o#ițeri& )e mai raportea+" c" un /rup de evrei comunisti cu v!rste de 15.bandele de evrei inarmați cu pistoale si b!te loveau populația rom!n" pentru a o impiedica s" urce in trenuri& Și n $ucovina.au luat animalele si le.au impiedicat s" se deplase+e.au devastat vehiculele #olosite pentru deplasare& La Chișin"u.i.in ma2oritate evrei si c" acestia i.le.au lovit cu pietre.pe nume Lei+er Dhinsber/& 'lți doi evrei #osti +iaristi la 'dev"rul si Dimineața au luat posturi importante in $asarabia& 4i sunt Ter+iman si C!ndea& .0Corriere della )era1 relatea+" si el despre cele int!mplate la Dalați vorbind despre #aptul c" evreii veneau din toate p"rțile la Dalați pentru a trece in $asarabia si dup" ce i.dup" ce inițial ii de+armaser"& Tot la Cern"uți.au eliberat deținuții din inchisori si au maltratat armata si populația rom!n" care se re#u/ia& La )tampa din +iua de 1 iulie 1%40 pre+int" articolul 0Krorile și devast"rile comise de evrei n $asarabia și $ucovina1 n care vorbește de mani#est"rile de bucurie ale evreilor #aț" de armata de ocupație sovietic" și consemnea+" #aptul c" la Cern"uți s.evreii au #"cut mani#estații antirom!nesti.au re#u/iat si c" au r"mas.av!nd lips" o#ițeri si soldați precum si echipament din cau+a /reut"ților.au de+armat pe soldații din /ard".primar si viceprimar sunt tot doi evrei.inc" inainte de apariția trupelor rusesti.insti/!nd la acțiuni antirom!nesti si #"c!nd mani#estații comuniste& Re#u/iații din $asarabia au declarat c" cei care le.inainte de intrarea soldaților sovietici.a constituit un /uvern provi+oriu din evrei comunisti& 'celasi /en de inițiative a avut loc și la Reni.au 2e#uit ba/a2ele.arat" c" evreii au or/ani+at n di#etite orase comitete revoluționare in vederea prelu"rii puterii& La Cern"uți.smail.o#ițeri si 2andarmi rom!ni cu propriile baionete.le.avocatul )teinber/& Comitetul local in#iințat la Chilia 6ou" il are ca se# pe un evreu medic din oras.au torturat.au supus pe #uncționarii rom!ni la tot #elul de violențe& .si in alte locuri& K not" a armatei din 1 iulie 1%40 con#irm" #aptul c" nc" nainte ca armata sovietic" s".si #ac" apariția.au #"cut /reut"ți pe parcursul evacu"rii au #ost comunistii locali.uci/!nd soldați.la Cern"uți.iar pre#ect este evreul @eer& )ovietul comunal din Chisin"u.au le/at la m!ini banderole rosii si i.a asasinat pe mulți dintre se#ii autorit"ților locale& )e raportea+" si c" $ri/ada de Cavalerie a#lat" sub comanda domnului Postelnicu a trecut cu /reu Prutul.tr"/!nd nebuneste.sicanelor si umilințelor la care au #ost supusi de c"tre armata sovietic" in colaborare cu bandele de civili #ormate din 0bolșevici și 2idani1& K sinte+" a +ilei din 2 iulie 1%40..19 ani au s"v!rsit crime si acte de barbarie.si anume.

)unt consemnate atentate si asasin"ri impotriva o#icialit"ților si impotriva rom!nilor civili.osi#& La $"lți.au #ost protopopul 2udețului Crisan <olescu.nu au mai putut #i salvați.preotul Petru )iniț".si numai intervenția sovieticilor a im piedicat acest lucru& )i la 7olintiri.pe se#ul poliției din 'baclia.n alt ca+.a salvat pe studenții teolo/i de a nu #i linsați de o band" de evrei comunisti.teroristii evrei i.scos la $udapesta.ce purtau banderole rosii.au petrecut la Cetatea 'lb".20 de evrei comunisti& <apte atroce s.au #ost rupte crucile bisericilor si arborate in locul lor- .pe preotul $u2acovsLi din Ti/hina.iar bisericile au #ost devastate& La Cern"uți.au impuscat pe doi marinari rom!ni.iar atacul lor a #ost respins numai prin #olosirea armelor& La $r"ila.bandele de evrei au atacat cu pietre dou" autocare cu soldați rom!ni.#iind impuscați& De asemenea.bandele de evrei au creat panic" printre rom!nii care se re#u/iau.evreii comunisti au oprit un tren si au incercat s" de+arme+e un divi+ion de artilerie.evreii comunisti care mani#estau pe str"+i.intervenția unui detasament de 2andarmi i.si doar cei care au avut arme au putut s" le respin/" atacurile& Tot la Chisin"u.2udețul Ti/hina.i.printre cea mai important" )#& 6icolae& La $ol/rad.au terori+at pe rom!ni.a sunat ceasul1 si c" ei ii au pe c!țiva in vedere pentru ca s" se r"#uiasc" cu ei& .Preotescu si P"dureanu.#rații $irnbaum amenințau c" 0multora dintre rom!ni le.Lun/a au mai #ost omor!ți notari.in urma con#runt"rilorcirca 15.au #ost arse b"rbile cu ți/"ri aprinse.ins" atacul a #ost respins de c"tre /ard".ancu.unde preoții au #ost schin/iuiți de bande comuniste de evrei& Preoților le.pe #ostul senator colonelul 'damovici.#ace re#erire la 0presa italian" care condamn" uneltirile evreilor din Rom!nia1 ar"t!nd c" +iarele italiene consemnea+" c" 04vreii au provocat incidente s!n/eroase prin atitudinea lor provocatoare1& 'lte in#ormații transmise de armat" relatea+" c" la Cern"uți au #ost vandali+ate mai multe biserici.comuniste din Chisin"u #utur!nd stea/uri rosiiacționau in /"ri pentru a.venit" de la /raniț"in#ormea+" c" populația evreiasc" mani#est" o atitudine ostil" tot mai pronunțat" in +ona Prutului si c" acest #apt #ace ca localit"țile locuite de evrei s" #ie #ocare comuniste periculoase& Iiarul ma/hiar 0Pesti C2sa/1 din 8 iulie 1%40.amenința si el c" in scurt timp pe Palatul Re/al va #lutura drapelul rosu sovietic& K tele/ram" din data de 8 iulie 1%40.Lun/a.preoți si polițisti& 4vreii din Reni.o persoan" pe nume .iar atacatorii s.din partea evreilor comunisti& $andele evreo.#iind trase #ocuri de arm" asupra lor& Tot in acest timp.au mai ucis pe perceptorul si notarul din Cead!r.purtau steaua evreiasc" in 9 colțuri si o banderol" rosie& Cn /rup de evrei a atacat cu #ocuri de arm" depo+itul de muniții din R"d"uți.#iind ucise mai multe persoane printre care /re#ierul )tirbu .au retras l"s!nd doi morți in urm"& 'cțiunea de asasinare a rom!nilor din orasul Cetatea 'lb" a #ost condus" de evreul 'bram Carolic& .tot din 2udețul Ti/hina& La Ca+aclia si Cead!r./rupurile de evrei comunisti i.asta dup" ce 2andarmii au #ost nevoiți s" #ac" u+ de arm"& Fns" doi inspectori #inanciari.se#ul /"rii si a2utorul acestuia& Tot la Cetatea 'lb".i determina pe c"l"tori s" coboare din trenuri& Re#u/iații rom!ni care nu puteau s" se apere au #ost 2e#uiți de acestia.ceea ce a determinat o ripost" a autorit"ților si au #ost lichidați.ntre victime.+is si Jean.

la acțiune au participat si soldați aparțin!nd manutanței& La Reni.de #rica sovieticilor.el era de2a insemnat& 4vreu #iind.#ara sa stie.evreii au mpuscat n picioare doi soldați rom!ni care r"m"seser" n urm"& La Chilia 6ou". stiri&botosani&ro Tulburarile provocate de evrei in timpul evacuarii $asarabiei si nordului $ucovinei au atras dupa sine reactii violente din partea re#u/iatilor si soldatilor romani& Cra mocnita din su#letele conationalilor nostri a erupt impotriva evreilor dupa evenimentele dramatice petrecute in teritoriile cedate& 6imic nu a putut sa le stavileasca simtul ra+bunariirusinea trebuia spalata& Crmatoarele randuri o sa descrie ultimul capitol dintr.care au i/norat ru/"mințile acestuia de a nu #i n/ropat pentru c" avea acas" 4 copii& Cn alt soldat rom!n care era bolnav.nu au #ost luate n seam".i cu b!tele& 7aporul a reusit totusi s" plece doar dup" ce s.ca apoi totul sa de/enere+e #iind batut pana cand ii sunt sparti dintii si i se #ura toti banii& .i țeasta& )ursa.au arborat stea/uri sovietice pe instituții și au mpiedicat populația rom!neasc" s" se re#u/ie+e& Cn soldat ori/inar din Piatra 6eamț.speranta lui era sa pripaseasca la casa #iicei sale din .si in urma casa din Chisinau.un capitol inca #oarte putin cunoscut publicului lar/& Cn invatator prins la stramtoare Povestea noastra incepe cu invatatorul T+imri/ David& Lasandu.și care era transportat cu o c"ruț" a #ost mpușcat pentru c" a/resorii voiau c"ruța& Cererile o#ițerilor rom!ni de a le l"sa acea c"ruț" pentru a putea transporta soldatul bolnav.nsa.vesti& .smail.stea/urile rosii sovietice& La Chisin"u.el.sunt conduse de redactori evrei& La .o tra/edie traita nu doar de romani.un /rup de comunisti evrei mpiedic" populația ce dorea s" se imbarce pe vaporul Carpați pentru a se re#u/ia n țar"lovindu.bande de evrei comunisti au devastat bisericile.au t"iat par!mele de ancorare& Fn comuna 'shita.impreuna cu multi altii.cauta sa se re#u/ie+e dincolo de Prut& Crcand in unul din trenurile ce plecau din oras.care era r"nit a #ost n/ropat de viu.dar si de evrei.+iarele 0)ovietsLaia $essarabia1 și 0$essarabsLaia Pravda1 scoase de ocupația sovietic".morarii si brutarii evrei au insti/at bandele de teroristi evrei impotriva manutanței locale r"sp!ndind +vonul c" armata a rechi+iționat #"ina& 'u #ost asasinați lt& 'le*andrescu si plt& m2& Jianu& @anipulați de insti/"rile evreo.și unul dintre a/resori a tras c!teva /loanțe s#"r!m!ndu.comuniste.ceilalti calatori ii cer socoteala pentru crimele si actiunile nerusinate ale consan/enilor sai& 4ste mai intai sicanat.la ordinul și sub ndrumarea comisarilor sovietici evrei.

ostasii evrei Planciu $eiumis si @ar/ulius Leon sunt incoltiti de un 2andarm si de doi an/a2ati ai cailor #erate in va/onul trenului in care se a#lau& Le sunt luati banii si in urma spaimei trase coboara in /ara 7aslui& Cnii nu au #ost chiar atat de norocosi& Kstasul Davidovici .abia cand trenul a a2uns in .de+bracat.patru evrei.acob.care urma sa se pre+inte la re/iment.)iochis Leib si Duraliuc .l umileasca pe invatator.insa.se in /ara $arlad.ntre statiile @unteni si Crasna este aruncat din trenul in miscare& Kstasul )e/al Leon are parte de un tratament similar la mana camara+ilor sai de arme care il bat si il arunca din tren tot intre statiile @unteni si Crasna& Cand ura copleseste ratiunea> Desi aceste #apte par de necre+ut ele se pot /asi detaliate intr.se a#la in acelasi tren& Cn controlor.care plecase din $ucuresti si se indrepta spre .ce se urcase intr.impreuna cu un soldat si un 2andarm.Poltra2on .il de+braca.il in/hesuie si ii #ura banii.asi.un alt tren.iar apoi este smucit violent din compartimentul in care se a#la si aruncat pe 2os.este sechestrat de pasa/eri si este batut crunt& Cativa soldati si un 2andarm se napustesc si ei.batut cu picioarele si lovit cu baioneta& .n urmatoarea +i.sunt a/resati cateva +eci de evrei& .nspectoratului Re/ional de Politie .#iind nevoiti sa #ie transportati de ur/enta la )pitalul @unicipal din $acau& 4i #usesera aruncati din tren& Kprindu.o#iteri de politie sunt surprinsi sa /aseasca lan/a linia de tren ce trecea prin comuna <antanele.un tren ce plecase din .)i/ler 'vram.asi& @ilitarii evrei traiesc momente dramatice Tot pe 2 iulie.datat 4 iulie 1%40& De alt#el.asi.7rand sa.ose#.documentele emise la acea vreme de autoritatile romane au consemnat abu+uri #recvente asupra evreilor& .#acute.n/ri2iri medicale au avut nevoie doua+eci si patru dintre ei.asi.)apara David.barba ii este taiata si abia in /ara 7aslui omul insan/erat este scapat de cativa ostasi& Cr/ia ra+bunarii #ace victime .bilori/inari din Chisinau& Cu totii pre+entau rani si le+iuni /rave.intr.pe 1 iulie.il lovesc si ii dau #oc barbii& Pe 2 iulie 1%40.un raport al .

Crasna.au asvarlit pe #ereastra& La T/.7enesti si retur.in stare muribunda.n#anterie.in +iua de 2 iulie& N&&&O in trenul Pascani.cadavrul #iind dus la mor/a& Din in#ormatiuni.n/ri2orati de aceste situatii autoritatile militare au considerat.un raport ca ostasi ai Re/imentului BB .au produs ca+uri similare pe linia .#iind adusi multi raniti.in care sunt mentionate actele de vandalism la adresa comerciantilor si carciumarilor evrei din re/iune.au batut si.cu trenul personal intr.sus.care pre+enta o lovitura la ba+a craniului& La spital el a sucombat.au luat banii si obiectele cele necesare>& intre statiile @unteni.din Piatra.un va/on cl . 0>&evreul .au dedat la violente impotriva lor.ancu 5eissmann>& plecand din 7aslui.au pradat doua+eci si patru de ma/a+ine si au produs pa/ube insemnate& )e aminteste si de capitanul @arin 6icolae.pe Landam (aim .inspectoratul de Politie 7atra Dornei reclama intr.au sarit asupra lui sase militari.dupa ce i.disciplina si demnitate&1 Pe 5 iulie 1%40. .in +iua de 2 iulie.au #ost aruncati din mersul trenului opt evrei care mer/eau pentru concentrare la unele din unitati& N&&&O s.care era #oarte aproape sa #ie ucis de 2andarmi #iind con#undat cu un evreu& . Pascani.. 0>acte de molestari contra evreilor calatori in trenuri continua cu o #urie din ce in ce mai pronuntataG sMau inre/istrat ca+uri cand insasi o#iterii de re+erva comandanti de /ari au indemnat ostasii din subordine la asemenea acte&1 .dupa cum ne spune acelasi raport.si #aca dreptate 4ste subliniat ca multi dintre a/resori sunt ostasi romani care se intorceau din $asarabia si nordul $ucovinei intaratati si #uriosi pe evreii care s.asi emite un raport pe data de 8 iulie 1%40..<rumos serviciul de politie militara din statie a transportat la spitalul local.dar si alte #apte teribile.l.asi.care au #ost pansati in /ara Pascani&1 )oldatii romani vor sa..a.6eamt.numitul ar #i #ost batut in trenul ce venea de la Pascani. 0> necesar sa se dea ordine circulare autoritatilor ca sa puna in vedere tuturor ostasilor de a se abtine dela orice mani#estari ce nu se cadrea+a cu spiritul de ordine.de pe data de 4 iulie 1%40.4le abunda de in#ormatii le/ate de comportamentul inadecvat nu doar al romanilor obisnuiti.care l.tic.dar si al ostasilor dupa cum spune chiar raportul contrain#ormativ al $iroului )tatistic @ilitar.nspectoratul Re/ional de Politie .

0N&&&&O Cn capitan )abresie.un evreu in haine militare a #ost surprins cand a scos un revolver din bu+unar cu intentia probabila =de a tra/e P n&red&? intr.s.pa+a in statii sa #ie intarita.n #ata tuturor acestor des#asurari tra/ice de evenimente comandantii armatei au cerut ca #iecare tren sa aiba o escorta militara care sa mentina ordinea si sa curme orice act de violenta.vor impusca cel putin o suta de evrei pentru a ra+buna su#erintele lor din $asarabia&1 Pana si o#iciali ministeriali au comis acte vadit impulsive.cari ii loveau.nspectoratul de Politie .Dra2duri si $arnova de locuitorii din +ona& .de la o unitate de tancuri.asi racnind ca au #ost batuti in statiile 7aslui.ce se a#la in +iua de 2 la )culeni.a lovit.n aceasta statie alti doi evrei au #ost aruncati din tren tra/andu.in ciuda e#orturilor de a restabili paceaunii nu au renuntat la violente& Trenul condamnatilor . 0Comisariatul de Politie Pascani raportea+a ca in +iua de 1 in o#iciul biroului de Politie Pascaniin timp ce un numar de patru calatori evrei loviti pana la san/e.a e*primat ca atunci cand vor trece prin .din @inisterul 'pararii 6ationale si.asi aduce la cunostinta tot pe 8 iulie 1%40 de un incident ce se petrecuse cu o +i inainte& Cn tren ce transporta opt+eci de evrei care vroiau sa treaca /ranita in Cniunea )ovietica sosise la .iar ostasii rataciti de unitatile lor sa #ie reincorporati /rabnic& ).asi.n statia Tar/ul <rumos un alt evreu /asit cu un revolver si o /renada in bu+unar a #ost de+armat si apoi omorat& 4vreul era medic in Tar/ul <rumos&1 Piedici in calea violentelor .un /eneral ce se a#la pe scara unui tren in trecere& 4vreul a #ost de+armat de ser/& Pavelescu din Re/& 9 7anatori si apoi batut si strapuns cu baioneta de mai multi ostasi& . 0.Tar/.a intrat dl& locotenent 6icolae @ihai.se asupra lor& .au #ost scapati de or/anele politiei dintre militari.a #acut apel si la simtul demnitatii #iecaruia& Totusi.ca invinuirile nu au putut #i dovedite& K tele/rama adresata @arelui )tat @a2or pe 2 iulie 1%40 mentionea+a o ast#el de intamplare.pe unul din evreii cari se plan/ea ca a #ost maltratat&1 4vreii.#ara niciun motiv.cu /renade si revolvere Tot in raportul eliberat pe 8 iulie se mentionea+a ca ostasii care s.n statia Cucuteni.au dedat la acte violente invoca #aptul ca evreii au #ost inarmati si ca vroiau sa comita acte de sabota2.insa.#ata de politie.

n acest #el un numar mare de oameni nevinovati au devenit victimele unei ra+bunari mistuitoare.ancu )olomon.care nu va #i potolita nici in anii urmatori& )ursa. 0Kr/anele Jandarmeriei si Curtea @artiala a Divi+iei a 9.n raportul contrain#ormativ adresat @arelui )tat @a2or pe 4 iulie 1%40 /asim detalii le/ate si de un alt eveniment tra/ic.Pe tren #usese scris cu var urmatorul indemn.atat de dramatice incat evreii care au participat la ele au intarit vina intre/ii etnii in constiinta multor romani& Cu totii a2un/ sa #ie catalo/ati ca tradatori sau neloiali& .a ridicat la cateva +eci. 0Kmorati 2idanii caci acestia ne.la Dorohoi.//ionco2a&ro/ .el si.a lasat inabusita& 7iolentele savarsite in $asarabia si nordul $ucovinei au #ost intr.printre care s.ca apoi violentele sa se e*tinda in oras& ' #ost necesara interventia /eneralului Constantin )anatescu pentru a opri atacurile impotriva evreilor.a putut continua drumul& Po/romul de la Dorohoi .au putut in#rana oamenii& Chiar si asa ura nu s.ca la /ara sosesc tancuri rusesti cari tra/&1 Po/romul de la Dorohoi a #ost socotit unul dintre cele mai violente episoade antievreiesti petrecute la noi in tara& 6umarul victimelor s.care s.au distrus tara1& 6umai dupa ce inscriptiile au #ost sterse si pa+a trenului a #ost intarita.in +iua de 1 iulie sMa #acut de catre soldatii Le/iunei de Jandarmi (otin si Re/imentul 8 Draniceri pe tot a*ul soselei ce trece prin Dorohoi& <ocurile au #ost trase de soldati& )unt patru+eci si trei de morti dintre care sapte militariN&&&O 7ictimele sunt evrei& Panica a #ost provocata de svonul poate intentionat.a in#uriat pe /eneralii care nu si.au a#lat si militari evrei& Represaliile au inceput in timpul inmormantarii soldatului evreu . +iare&com http.a au constatat ca devastarile diverselor pravalii si locuinte.