You are on page 1of 8

EXERCITII SI JOCURI DESFASURATE PE TERENUL DE JOC 1. ALERATI LA ..URSULET Pe terenul de joc vor f !"en!j!te d fer te juc!r #ur$ulet %&!&u$!

% e&ur!$.L! $e"n!l%co& l! ur$ulet%f!r! $! $e "'r!nce!$c! !&o l! &!&u$!%l! e&ur!$. ). DIN PIATRA IN PIATRA. Pe terenul de joc $e tr!$e!*! 1+ cercur . Co& vor $!r &e r!nd c!te unul%d ntr,un cerc ntr, !ltul.C ne v! reu$ $! $!r! n to!te cercur le%f!r! (re$e!l!% v! e$ nv n(!tor. -. PISICA SI SOARECII O.IECTI/E # ,con$ol d!re! de&r nder de ! !ler(! l! $e"n!l 0 ,de*volt!re! !tent e %! r!& d t!t 1ATERIAL DIDACTIC #,"!nc!re &t. Sor ce DESFASURAREA JOCULUI Pe terenul de joc $e "!rc2e!*! ntr,un colt 3c!$ut! $or ce lor 3% !r n cel!l!lt colt % 3c!$ut! & $ c 3.In " jlocul terenulu 1)41) 5)-" $e de$ene!*! un cerc cu d !"etrul de 4+ c".unde $e !$e!*! 3'uc!t de c!$c!v!l 3% 3&! ne 3. Un co& l nu" t v! f & $ c!% !r ce l!lt co& vor !ve! rolul de $or ce .L! un $e"n!l%c!nd & $ c! 6 do!r"e 3 $or ce e$ d n c!$! $ v n n cerc $! 6 "!n!nce 3. Du&! ce & $ c! $e tre*e$te%$&une " !u 7" !u 7$ "er(e c!tre cerc.Sor ce fu( n!&o % n c!$ut! lor% !r& $ c! c!ut! $!, &r nd!.Co& !t n$ % e$ te"&or!r d n joc. 8. /ULPEA SI PUISORII. O.IECTI/E 0,con$ol d!re! de&r nder de ! !ler(! n d rect d fer te cu (r &!re l! locul nd ct. ,de*volt!re! unor tr!$!tur &o* t ve de vo nt! $ c!r!cter%! c n$te $ corect tud n . DESFASURAREA JOCULUI . Intr,o &!rte ! terenulu de joc vor $t! &u $or n for"!t e de cerc. In &!rte o&u$! cerculu %$e tr!$e!*! o l n e%"!rc!nd locul de retr!(ere ! &u $or lor. L! un $e"n!l d!t de c!tre conduc!torul joculu %tot co& $ !co&er! oc2 cu "! n le $ !$te!&t! nce&ere! joculu .Co& nu !u vo e $! &r ve!$c! &r ntre de(ete.Conduc!torul $e !&ro& e ncet de un co& l d n cerc $ ,l !t n(e u$or &e u"!r.Co& lul re$&ect v v! juc! rolul vul& $ nu v! !ve! vo e $! de"!$te%el tre'u e $! f e $ ret c! vul&e!.Conduc!torul joculu d! $e"n!lul nce&et 7Co& !u "! n le de l! oc2 $e r $ &e$c &r n $&!t ul de joc $ " r!t ntre!'! #/ul&e unde e$t 9du&! ce ntre'!re! ! fo$t ro$t t!%vul&e! $e re&ede $! &r nd! &u $or % !r e $e !&!r! !ler(!nd $&re c!$ut! lor. Jocul $e re&et!%d!r de f ec!re d!t!%conduc!torul joculu v! !le(e !lt co& l,vul&e. n !ct une%! v te*e . tre'u e $! !ler(e

con$ol d!re! de&r nder de ! !ler(!%ev t!nd unele o'$t!cole 0 .IECTI/E #.Ace$t ! !le!r(! n $&!t ul de joc &t.ATENTIE.de*volt!re! unor c!l t!t "otr ce #v te*! de re!ct e 0 .I !t n(! cu "!n! &e ce ce re&re* nt! no!&te!. :IUA SI NOAPTEA O. O. ?.Ul ul nce!rc! $! &!trund! n cerc &t.E$te con$ der!t! c!$t (!to!re ec2 &! c!re !&r n$ $!u ! !t n$ "! "ult !dver$!r .juc!r e d n &l!$t c $!u d n &lu$%etc.) " n=!ltfel%nu &ot &!rt c &! tot co& l! joc.IECTI/E #.Se !le( ) juc!tor .cult v!re! ntere$ulu $ ! dr!(o$te &entru e. In " jlocul cerculu v! $t! conduc!torul joculu %c!re $e " $c! n cerc.erc t f * ce.! &r nde &oru"'elul% n$ co& d n cerc co'or!nd l!ntul de 'r!te%c!ut! $! "& ed ce ntr!re! ul ulu %!&!r!nd !$tfel &oru"'elul.L! fel $e &rocede!*! !tunc c!nd conduc!torul joculu $&une S. !ntrene*e "! !le$ &e co& c!re nu dovede$c !$e"ene! c!l t!t . DESFASURAREA JOCULUI Jocul $e &o!te de$f!$ur! cu ntre!(! (ru&! de co& .de*volt!re! !tent e $ ! $& r tulu de o'$erv!t e.Pe " jlocul terenulu de joc $e "!rc2e!*! un culo!r de 5+.I &r nd! $!u $!. >.$e de "! n .L! nce&ere! joculu %&oru"'elul $t! n cerc% !r ul ul n !f!r! cerculu .Ace$t! nce!rc! $! &un! "!n! &e unul d n o' ecte.Jocul cont nu! cu !lt o' ect d n f!t! !ltu co& l. DESFASURAREA JOCULUI E$te nd c!t c! !ce$t joc $! $e de$f!$o!re &e un $&!t u "!re.de*volt!re! unor c!l t!t "otr ce cu !ccent & nde" n!re $ v te*! de re!ct e 0 .o e-c2 &! re&re* nt! :IUA %ce!l!lt! NOAPTEA. In "o"entul n c!re conduc!torul joculu $&une #S.Du&! !cee!% co& lul &une o' ectul l! loc.4.Unul e$te ul ul% !r cel!l!lt &oru"'elul.1++ c".D!c! ul ul reu$e$te $! ntre n . A nu f !t n$ $!u &r n$ .De o &!rte $ de !lt! ! !ce$tu culo!r%$t!u f!t! n f!t! ) ec2 &e de juc!tor .ELUL O. Ur"!r re! lor e$te de $curt! dur!t!<1.Jocul cere d n &!rte! co& lor !tent e $ nde"!n!re%de !cee! conduc!torul de joc e$te ' ne $!.ULIUL SI PORU1.co& % c!re e$ d n cerc.! f!cut * u! 7%co& d n !ce!$t! ec2 &! fu( $!.IECTI/E #.! f!cut no!&te 7%ec2 &! c!re re&re* nt! no!&te!%!le!r(! du&! ce l!lt .Co& lul n f!t! c!ru ! $e !fl! re$&ect vul o' ect% tre'u e $! f e fo!rte !tent%$!.con$ol d!re! de&r nder de ! !ler(! n d fer te d rect % f!r! $! f e &r n$ 0 . f e lu!t.de*volt!re! c!&!c t!t de or ent!re n $&!t u.In f!t! f ec!ru co& l $e !fl! un o' ect o!rec!re #o juc!r e un cu'%un !n "!l. DESFASURAREA JOCULUI Co& $unt !$e*!t n cerc cu f!t! $&re centru%t n!ndu.E $t!u !$e*!t n for"! de cerc.l r d ce n! nte $!.

El nce&e .educ!re! c!&!c t!t de or ent!re n $&!t u.De f ec!re d!t! $e cule(e o $ n(ur! & etr c c!.$ $c2 "'e locur le.Unul d ntre co& r!"!ne n !f!r! cerculu $ &o!rt! nu"ele de !ler(!tor.& etr cele%do&ur %cu'ur d n le"n%re&re*ent!nd fructele c!*ute d n co&!c.un !nu" t loc < n cerc= 0 . 1+.Ce l!lt co& $unt o'l (!t n !ce$t "o"ent $!.L! $e"n!lul d!t de conduc!torul joculu %f ec!re co& l !le!r(! $&re centru $! ! o & etr c c! o de&une n cercul $!u%$e duce d n nou l! centru% ! !lt! & etr c c!%duc!nd.de*volt!re! c!&!c t!t de or ent!re n $&!t u 0 .E$te $uf c ent ! &une un $ n(ur & c or n cerc% &t.C!$t (! co& lul c!re ! reu$ t $! !dune cele "! "ulte & etr cele.Cel de l! centru c!ut! $! ocu&e un cerc c!re ! r!"!$ l 'er n t "&ul $c2 "'!r de locur .STRAN@EREA FRUCTELOR O.cerc%&oru"'elul &!r!$e$te cercul% !r ul ul%de d!t! !ce!$t!%v! f "& ed c!t $! !$! d n cerc. DESFASURAREA JOCULUI Co& $t!u n cerc cu f!t! $&re centru <unde $e !fl! un co& l=%tr!$!nd f ec!re n jurul $!u un cerc <cu e.ce&t ! celu d n " jloc=.o !nu" t! d rect e $ de ! $e o&r n cerc 0 .! lu! & etr c c! $ de ! $e nto!rce l! locul de &lec!re 0 .de*volt!re! $& r tulu co"&et t v.con$ol d!re de&r nder de ! !ler(! ntr.IECTI/E #.o $ &e !ce!$t! l! cercul $!u $ $e cont nu! n !ce$t fel jocul &!n! to!te & etr celele !u fo$t !dun!te. 1ATERIAL DIDACTIC #.con$ol d!re! de&r nder de ! !ler(!%de ! $e o&r &t.CAI NOROC%NOROC 7 O.C!nd &oru"'elul ! fo$t &r n$%!lt do co& le !u locul.de*volt!re !tent e $ ! $& r tulu de o'$erv!t e 0 . C! !ce$t! $! $e con$ dere ocu&!t.Co& lul r!"!$ f!r! cerc% trece l! centru cont nund jocul. A TRENUL PLEACA O.Co& luld n centru $tr (! # BBTrenul &le!c! 3. DESFASURAREA JOCULUI Co& $! for"e!*! un cerc.IECTI/E #. nt!r re! $!n!t!t $ c!l re! or(!n $"ulu . 5.con$ol d!re! unor c!l t!t "otr ce #v te*!% nde"!n!re%re* $tent! 0 . DESFASURAREA JOCULUI Co& $unt !$e*!t n cerc%cu f!t! l! centru%!v!nd tr!$!t n jurul lor un cerc.IECTI/E #.con$ol d!re! de&r nder de !ler(!re cu o&r re ntr.In centrul cerculu $e r!$&!nde$c & etr celele%do&ur le%cu'ur le.

Ec2 &! c!re ! &r n$ ce "! "ult &r *oner $e con$ der! c!$t (!to!re.I 1AI PUTERNIC 9 O. 11.De l! el% n 8 r!*e e(!le c! lun( "e%$e "! tr!$e!*! cu cret! !lte 8 cercur . DESFASURAREA JOCULUI Jocul $e &o!te de$f!$ur! &e terenul de jo!c! $!u n curte.IECTI/E #.de*volt!re! nde"!n!r %r!'d!r $ ! $& r tulu co"&et t v. .L! n!&o ere%!le!r(! &!n! l! 6 c!$ut! 3% l de&une n co$ulet $ rev ne n $!r tur! l! " jloc &t.Pe locul unde $.de*volt!re! unor c!l t!t "otr ce de '!*! cu !ccent &e fort! 0 .Cel !t n$ &orne$te !ler(!nd%tot n !f!r! cerculu %d!r n $en$ o&u$ !ler(!torulu .e.> co& .con$ol d!re! de&r nder de ! $!r ntr.cult v!re! ntere$ulu $ ! dr!(o$te &t.'o!'e de (r!unte%8 co$ulete. tr!(! !f!r! d n cerc.Ace$t ! vor &r " reco"&en$e.Se con$ der! &r n$ co& lul c!re ! trecut &e$te l n ! cerculu cu !"'ele & c o!re. Se tr!$e!*! &e $ol un cerc%cu d !"etru de 8.un & c or 0 .IECTI/E #.CINE. 1ATERIAL DIDACTIC #. P!rt c &!nt lor l! joc% dur!t! joculu %&recu" $ reco"&en$! nv n(!tor lor.L! el &o!te &!rt c &! ntre!(! (ru&! $!u nu"! 4.4 ".fu(! n jurul cerculu %!t n(!nd un juc!tor d n cerc &e$te &!l"!<co& t n "! n le l! $&!te=.In cercul d n " jloc $e !fl! (r!untele%&e c!re ce 8 co& <vr!' ute= tre'u e $! le !dune n co$ulet. ! lu! un !lt (r!unte .Co& d n cerc nce!rc! $!.erc t ul f * c.Co& tre'u e $! $!r! c! vr!' ut! l! " jlocul cerculu %de unde ! un (r!unte.Jocul cont nu! cu !lt 8 co& % !r n f n!l $e &o!te or(!n *! o cur$! f n!l!%&t.Cel ce r!"!ne &e d n!f!r!%re ! jocul.De l! nce&ut $e f .A"!ndo fu( cu $co&ul $! ocu&e locul &!r!$ t de cel lov t.de*volt!re! !tent e %! re* $tente $ ! nde"!n!r . Co& lor% !r n !f!r!%ce l!lt co& .& etre cu $u&r!f!t! nted!. 1ATERIAL DIDACTIC #.SOTRONUL PE RA:E O.o't nere! t tlulu de c!"& on # 3Ce! "! 2!rn c! vr!' ut! 7 3 1-.!$ (ur!re! de*volt!r f * ce !r"on o!$e 0 .!u nt!ln t% n t "&ul !ler(!r %$e o&re$c $ d!u "!n! $ $ ure!*! # 32! noroc%noroc 3.con$ol d!re! de&r nder de ! $!r &e !"'ele & c o!re "' n!t cu !ler(!re! 0 .IUTELE LA @RAUNTE O.IECTI/E #. DESFASURAREA JOCULUI Pe terenul de joc $e "!rc2e!*! l! " jloc un cerc cu d !"etrul de 4+ c"./RA.e!*! nr. Du&! !cee! %cont nu! fu(! n d rect ! n t !l!%c!ut!nd $! ocu&e locul r!"!$ l 'er.In nter orul !ce$tu !$t!u ju"!t!te d n nr. 1).Se con$ der! c!$t c!tor co& lul c!re ! !dun!t "! "ulte (r!unte n co$uletul $!u. ! &r *on er &e ce d n !f!r!% !r ce l!lt nce!rc! $!.

con$ol d!re! de&r nder de ! $!r ntr. "! t!re 7 3 .Jocul v! cont nu! cu !lt 8 co& % !r c!$t (!tor f ec!re et!&e vor &!rcur(e o cur$! f n!l! &t .o't nere! t tlulu de c!"& on. CINE ESTE 1AI TARE 9 O.Se con$ der! c!$t (!tor co& lul c!re ! !jun$ &r "ul l! l n ! de &lec!re.C!$t (! e(2 &! c!re ! & erdut "! &ut n lu&t!tor . 1.DESFASURAREA JOCULUI In centrul terenulu de joc $e de$ene!*! un cerc "!re%de l! c!re &orne$c >.d!c! un juc!tor v! $c!&! c!rtoful%$e v! o&r % l v! lu!% l v! !$e*! n l n(ur! $ nu"! du&! !cee! v! cont nu! !ler(!re!.$e l! lu&t! $ "& n(!ndu.L! $e"n!lul de nce&ere joculu %co& $t!u l! c!&!tul r!*elor%&e l n ! de &lec!re%&orne$c cu $!r tur &e & c orul dre&t%c!ut!nd $! "& n(! & !tr! $&re cerc.un & c or 0 .Viteza de reactie-executie cu dominanta viteza de reactie Exemple de exercitii: -alergare usoara: la semnal sonor chimbare de directie.un & c or%unul c!tre cel!l!lt%&rovoc!ndu.IECTI/E #. S nt!r re! "u$cul!tur "e"'relor nfer o!re 0.L! $e"n!lul conduc!tor lu de joc %ce 8 co& %c!re !u n "!n! o l n(ur! un c!rtof%vor &!rcur(e d $t!nt! &!n! l! $c!unel $ $e vor nto!rece de unde !u &lec!t%!v!nd (r j! $! nu c!d! c!rtoful d n l n(ur!.Su&orter f!c (!ler e $tr (!nd # 3.L! c!&!tul f ec!re r!*e e$te !$e*!t un co& l. urmata de alergare de viteza pana la un nou semnal (4x6 m) .P erde lu&t! co& lul c!re ! &u$ !"'ele & c o!re jo$. DESFASURAREA JOCULUI Pe terenul de joc $e "!rc2e!*! l n ! de &lec!re $ tr!$eul ce tre'u e &!rcur$.cre$tere! c!&!c t!t f * ce. 14.In! nte! & c orulu dre&t%f ec!re !re o & !tr! neted! $!u o 'uc!t! de $t cl! "! (ro!$!. $e !$e!*! cele 8 $c!unele ce tre'u e ocol te.5 r!*e%f ec!re cu o lun( "e de 1%4.8 l n(ur %8 c!rtof %8 $c!une.CARTOFUL LA CONCURS O.L! d $t!nt! de 4 ".E $!r ntr. Co& $unt !$e*!t f!t! n f!t!% n &erec2 %cu 'r!tele ncruc $!te l! & e&t.de*volt.Ajun(!nd n cerc%co& $c2 "'! & c or l $ !duc & !tr! n!&o %l! l n ! de &orn re.con$ol d!re de&r nder de ! !ler(! cu "!n! nt n$!%duc!nd un o' ect n &!l"! 0 .C!$t (!torul v! f &re" !t %$e vor !cord! $ &re" ul ) $ -.S!r Co$tele%$!r c! e$t "!re%$! vede" c ne.IECTI/E #. 18.) ".$e cu u"!rul.Jocul $e &o!te re&et! cu !lt co& . 1ATERIAL DIDACTIC #.de*volt!re! !tent e $ ! nde"!n!r .

ridicarea si prinderea ei inainte ca aceasta sa atinga solul% 'ingea se arunca din ce in ce mai $os(1(-)(repetari)% -ruperi de randuri si regrupari in diferite formatii 2. elevii se intorc si alearga 4-+m pana la un nou semnal (6 executii) -alergare cu $oc de glezne: la semnal sonor alergare cu genunchii sus in timpul maxim (6x1( secunde) . se executa sub forma de concurs -exercitii de demarca$ pe perechi (#-1( repetari fiecare) -exercitii de influentare respective (indoiri.-saritura usoara pe loc: la semnal sonor intoarcere urmata de alergare de viteza(4x16m) -repetarea startului avand pozitii de plecare sezand . handball printr-un procedeu cunoscut cu un partener sau intr-un perete. su spatele spre directia de deplasare. unul asezat celalalt se deplaseaza spre el cu $oc de glezna %&a un moment dat cel de $os se ridica. in timp de *( secunde. rotiri. volei. arcuiri) executate in timp rapid.Viteza de executie-reactie cu dominanta cea de executie -pasarea mingii de baschet. ghemuit. culcat (6x4m) -luarea unor pozitii integrale sau a unor segmente ale corpului la semnale sonore si vizuale date alternative conform codului stabilit pentru fiecare miscare! -cate doi fata in fata la "-#m distanta . timp de +-1( secunde -stand cu palmele spri$inite pe un perete: se executa $oc de glezne la semnal sonor . se intoarce si alearga evitand sa fie prins de celalalt! -asezat fiecare cu o minge: aruncarea mingii in sus.

la semnal executa o saritura inalta si accelerare pana la urmatorul semnal (4x#m) -elevii in coloana de gimnastica cate 4 siruri la distanta de +-6 m unul fata de celalalt: la anuntarea a doua cifre.e executa sub forma de concurs% -entru asigurarea eficientei dorite este necesar ca exercitiile de viteza sa se efectueze in prima parte a lectiei dupa ce organismul elevilor a fost bine pregatit pentru effort%.Viteza de deplasare si reactie cu dominanta viteza de deplasare -alergare accelerate pe distanta variabila (1+-)(m) -alergare pe loc in viteza maxima timp de 1( secunde -alergare usoara alterta cu accelerari in spatiile marcate cu creta pe sol(4x1+m) -elevii dispusi pe doua linii fata in fata numerotati cate trei la distanta de 1+ m fata de cealalta: la semnal toti eleviiefectueaza $os de glezne pe loc%&a strigatrea unui numar. elevii din aceste siruri se intorc la stanga si respective dreapta schimband locurile intre ei%.-alergare usoara: la semnal schimbare de directie si accelerare -alegare accelerate cu start din picioare "-#m pana la un alt semnal sonor cand elevii se opresc si incep sa se deplaseze inapoi cu spatele urmat de un alt semnal si o noua deplasare 3. ex *. elevii care poarta acest numar alearga schimband locuri intre cele doua linii -elevii in formatie de lini cu spatele spre directia de alergare: la semnal incep sa se deplaseze cu spatele. este posibila prelungirea solicitarii la efort cu intensitate maxima% -rofesorul trebuie sa cunoasca ca insumarea eforturilor de mare . ex 1 si 4.n aceste conditii. la urmatorul semnal se intorc si accelereaza pana la urmatorul semnal -elevii in linie :mers.

pot determina aparitia oboselii premature%.intensitate. repetate prea des.n aceste conditii exercitiile se pot continua numai in concordanta cu capacitatea de rezistenta a elevilor respective aparand necesitatea lucrului diferentiat pe grupe omogene si asigurandu-se intervale de odihna corespunzatoare% .