You are on page 1of 44

ORDIN

(A)

111 16/12/2008

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală (actualizat până la data de 26 martie 2010*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009; ORDINUL nr. 35 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 56 din 3 septembrie 2009; ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ: Conform pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, în cuprinsul normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, sintagma "mic producător" se înlocuieşte cu termenul "producător". Văzând Referatul de aprobare nr. 65578/38488 din 5 noiembrie 2008, întocmit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară şi Direcţia generală pentru siguranţa alimentelor, în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, şi al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, republicată, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Pagina 1

ORDIN

(A)

111 16/12/2008

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor din unităţile de vânzare directă de produse primare sau vânzare cu amănuntul, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. (4) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare. ART. 3 Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la art. 1 nu se aplică produselor primare obţinute de către producători şi care sunt destinate consumului propriu. -----------Art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ART. 4 Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 5 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 6 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2009. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Radu Roatiş Cheţan Bucureşti, 16 decembrie 2008. Nr. 111. ANEXĂ
Pagina 2

ORDIN

(A)

111 16/12/2008

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală CAP. I Înregistrarea sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală 1. Definiţii ART. 1 Prezentul capitol stabileşte procedura de înregistrare sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă de produse primare de origine animală. ART. 2 În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile următoare se definesc astfel: a) înregistrare sanitară veterinară - înscrierea altor unităţi care produc alimente de origine animală decât cele autorizate sanitar veterinar în listele celor cu vânzare directă de produse primare de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului; b) activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală obţinute din producţia primară, care sunt supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar; c) document de înregistrare sanitară veterinară documentul emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activităţile din unităţile supuse înregistrării sanitare veterinare; d) producţie primară - producerea, creşterea animalelor domestice sau obţinerea produselor primare, incluzând animalele crescute până la momentul sacrificării, producţia de lapte, precum şi vânătoarea sau pescuitul. Producţia primară cuprinde următoarele activităţi: 1. activităţile de la locul de creştere a animalelor domestice, inclusiv transportul acestora către o anumită destinaţie; 2. creşterea de animale pentru obţinerea de alimente, transportul animalelor la abator sau transportul animalelor între ferme; 3. transportul, depozitarea şi manipularea produselor primare la ferma sau la locul obţinerii acestora, cu condiţia să nu modifice natura lor; 4. producţia, creşterea şi recoltarea de melci la fermă, transportul la o unitate de procesare sau la un loc de comercializare; 5. în cazul produselor din peşte şi vânat, transportul pentru livrarea produselor primare de la locul de obţinere la o altă locaţie, incluzând transportul de la locul de obţinere până la o unitate de procesare; 6. mulsul şi depozitarea laptelui crud la nivelul exploataţiei de producţie a laptelui; 7. producţia şi colectarea de ouă la ferma proprie, excluzând operaţiunile de ambalare a ouălor; 8. pescuitul, manipularea produselor din peşte la bordul vaselor, cu excepţia vaselor-fabrică şi a celor cu răcitoare, şi transportul acestora la prima unitate terestră, inclusiv hală de licitaţie; 9. pescuitul, manipularea şi transportul peştelui prins în ape dulci, râuri şi lacuri; 10. producţia, creşterea şi recoltarea peştilor în crescătorii piscicole şi transportul acestora către o destinaţie stabilită; 11. producţia, creşterea şi recoltarea moluştelor bivalve vii şi transportul acestora la un centru de purificare;
Pagina 3

ORDIN

(A)

111 16/12/2008

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

12. vânătoarea, uciderea şi eviscerarea vânatului la faţa locului şi transportul acestuia spre o unitate autorizată sanitar veterinar pentru manipularea vânatului sălbatic; 13. recoltarea melcilor şi transportul acestora către o unitate de destinaţie; 14. toate activităţile legate de extracţia şi păstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole, inclusiv păstrarea produselor melifere, chiar dacă această activitate permite ca stupii să fie la distanţă faţă de locul de păstrare al producătorului, cu excepţia mierii de colectură, şi/sau ambalarea la o unitate de procesare; -----------Pct. 14 al lit. d) a art. 2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". e) produse primare de origine animală - produsele rezultate din producţia primară, incluzând produsele obţinute din creşterea animalelor, din vânat sau pescuit. Din categoria produselor primare de origine animală destinate vânzării directe fac parte: 1. carnea de pasăre sau lagomorfe care provine de la animale tăiate în fermă; 2. vânatul în blană sau pene, obţinut de către vânători, eviscerat sau neeviscerat, cu excepţia cărnii de vânat; 3. peştele şi produsele provenite din pescuit, inclusiv moluştele bivalve vii provenite din pescuit sau acvacultură, care pot fi prelucrate sumar, răcite, desolzite, cu aripioarele îndepărtate; 4. laptele crud; 5. ouăle obţinute în ferme proprii, fără activităţile de marcare sau ambalare a acestora; 6. mierea de albine extrasă şi alte produse apicole recoltate, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire sau ambalare a mierii de albine; f) vânzare directă de produse primare de origine animală furnizarea directă de la locul de producere a produselor primare către consumatorul final sau furnizarea acestora în cantităţi mici către unităţi de vânzare cu amănuntul din localitate sau/şi dintr-o localitate învecinată, inclusiv depozitarea şi manipularea acestora la locul de obţinere. Vânzarea directă de produse primare de origine animală: (i) include şi furnizarea de către producători direct către consumatorul final a produselor primare de origine animală în cantităţi mici, în pieţele agroalimentare, precum şi cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional; -----------Pct. (i) al lit. f) a art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. (ii) nu include activităţile de livrare de la locul de producere a produselor primare în vederea procesării ulterioare în unităţile autorizate sanitar veterinar, care se pot desfăşura fără a fi limitate din punctul de vedere al cantităţilor şi al ariei de distribuţie; g) cantităţi mici - următoarele cantităţi de produse primare de origine animală: 1. lapte crud - conform cotei de lapte deţinute; 2. peşte proaspăt - până la 300 kg/transport pentru peştele capturat în mare şi 50 kg/transport pentru peştele capturat în ape dulci; 3. vânat sălbatic în blană sau pene - până la o unitate vânat mare şi 10 unităţi vânat mic din cota de vânătoare alocată; 4. producţie anuală de păsări sau lagomorfe - până la 10.000 de capete; -----------Pagina 4

13 din 17 martie 2009. 3 a fost modificată de pct. care trebuie să cuprindă: -----------Partea introductivă a alin. e) trebuie să se înregistreze la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 2 lit. inclusiv producătorii agricoli crescători de animale. (2) al art. 24 al art.persoana fizică sau juridică. 13 din 17 martie 2009. Neamt . 1 al art. 3 a fost modificat de pct.T. d) locurile de vânzare directă a produselor primare. (2) Producătorii care desfăşoară activităţi de vânzare directă a produselor primare de origine animală menţionate la art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. (1) al art. I din ORDINUL nr. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". melci şi moluşte bivalve vii . I din ORDINUL nr. care desfăşoară activitate de vânzare directă a produselor primare de origine animală. 178 din 23 martie 2009. (3) al art. 13 din 17 martie 2009. I din ORDINUL nr. 2. -----------Pct 6 al lit. 178 din 23 martie 2009. 2 al art. Înregistrarea sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală ART. a) denumirea şi adresa producătorului. -----------Litera a) a alin. 3 a fost modificată de pct. I din ORDINUL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 17 martie 2009. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. g) a art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. c) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării directe. 4 (1) Pentru unităţile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerinţele Pagina 5 .până la 50 kg/săptămână. -----------Lit. în baza solicitării scrise din partea producătorilor. 13 din 17 martie 2009. P. (3) al art. 194 din 26 martie 2010. 24 al art. g) a art. 13 din 17 martie 2009. b) activitatea desfăşurată. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. I din ORDINUL nr. I din ORDINUL nr. 2 a fost modificat de pct. atestate prin anexarea copiei documentului de identitate.LEGIS Pct 4 al lit. 3 a fost modificat de pct. 178 din 23 martie 2009. 3 (1) Producătorii care desfăşoară activităţi de vânzare directă trebuie să fie înregistraţi pentru desfăşurarea acestei activităţi conform prevederilor legale în vigoare. ouă . 6. 178 din 23 martie 2009. h) producător . I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010. -----------Alin. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 al art. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". 2 a fost modificat de pct. 178 din 23 martie 2009. ART. -----------Alin. 24 al art.E. (3) Înregistrarea sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală se efectuează de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. respectiv a municipiului Bucureşti. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.C. h) a art. în vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară.provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare. respectiv a municipiului Bucureşti. 5.

21 din 26 martie 2010. I a fost modificat de pct. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". acestea acordând pentru fiecare producător un număr de înregistrare. ART. respectiv a municipiului Bucureşti. incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 178 din 23 martie 2009. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 17 martie 2009. I din ORDINUL nr. 178 din 23 martie 2009. 1 la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 13 din 17 martie 2009. -----------Alin. precedat de literele "VD". 4 a fost modificat de pct. ART. respectiv a municipiului Bucureşti pot să livreze produse primare de origine animală direct de la locul de producere către unităţi de procesare a produselor primare autorizate sanitar veterinar. direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare.T. într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. conform modelului prevăzut la anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti emite. precum şi un document de înregistrare sanitară veterinară. conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 a fost modificat de pct. Neamt . (1) al art. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".E. în raza căruia îşi are domiciliul producătorului şi sunt crescute animalele. cu amendamentele ulterioare. 13 din 17 martie 2009. care semnifică "vânzarea directă". 3.LEGIS sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice. (2) Activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală vor fi înregistrate într-un registru special de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. 178 din 23 martie 2009. I din ORDINUL nr. 5 Producătorii sunt obligaţi să respecte condiţiile privind igiena produselor primare de origine animală destinate consumului uman. I din ORDINUL nr. 2. 15. -----------Alin. 6 Producători care expun la vânzare produse primare de origine animală obţinute de la animalele din gospodăria proprie trebuie să deţină asupra lor o fişă de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produsele.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. 3. eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zonale şi vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDINUL nr. -----------Art. 6 a fost modificat de pct. 178 din 23 martie 2009. indiferent de cantitatea de produse primare livrate şi de distanţa la care se află unitatea. P. 24 al art. 194 din 26 martie 2010. 4 a fost modificat de pct. -----------Art. documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. prevăzute în anexa nr. conform modelului din anexa nr. (3) al art. 7 Vânzarea produselor primare de origine animală obţinute de producători este Pagina 6 . 5 al art. (3) Producătorii înregistraţi sanitar veterinar la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. ART. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 al art. 2 al art. 13 din 17 martie 2009. Obligaţiile producătorilor care obţin şi expun la vânzare produse primare de origine animală -----------Paragraful 3 din Cap. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDINUL nr. 24 al art. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".C.

organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional. târguri. I şi pct. ART.C. respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte. c) să nu fie contaminate cu diferite impurităţi. condiţii de păstrare şi. e) pentru laptele crud. d) să fie identificate prin etichete pe care sunt înscrise menţiuni referitoare la producător. B pct. 24 al art. după caz. I din ORDINUL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 a fost modificată de pct. incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. ART. din exploataţii care respectă condiţiile de igienă a mulsului. I din ORDINUL nr. producătorii trebuie să aibă o stare de igienă corespunzătoare. 6 al art. denumirea produsului. secţiunea IX. cu amendamentele ulterioare. cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice. ruginite ori improprii pentru produsele respective. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". 9 Produsele primare de origine animală obţinute şi expuse la vânzare de către producători trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: -----------Partea introductivă a art. 24 al art. pct. A. Neamt . gustului ori consistenţei. C din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178 din 23 martie 2009. 13 din 17 martie 2009. a spaţiilor de depozitare a laptelui şi cu asigurarea trasabilităţii produsului. 178 din 23 martie 2009. ART. unde sunt expuse la vânzare produsele primare de origine animală. -----------Litera e) a art. I din ORDINUL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. I. 13 din 17 martie 2009. II lit. a) să provină de la animale. data obţinerii. -----------Art. respectiv a municipiului Bucureşti.LEGIS permisă în pieţe. atunci când constată că produsele obţinute şi destinate vânzării constituie un risc pentru sănătatea publică. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală. bonete şi mănuşi curate) şi să deţină asupra lor un document din care să rezulte că nu suferă de boli care pot fi transmise prin Pagina 7 . cap.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. -----------Art. b) să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului/culorii. să nu fie transportate sau prezentate în ambalaje murdare. 178 din 23 martie 2009. lit. să poarte echipamente de protecţie alimentară (halate. 1 şi lit. originea acestuia. 178 din 23 martie 2009. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 al art. şorţuri. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". 8 Producătorii trebuie să aplice toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de contaminare a produselor primare de origine animală în timpul obţinerii şi expunerii la vânzare şi trebuie să informeze direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".E. P. 8 a fost modificat de pct. 10 În locurile publice amenajate de autorităţile locale/judeţene. 13 din 17 martie 2009. orice alte date necesare informării consumatorului. 13 din 17 martie 2009. păsări sau familii de albine sănătoase şi să fie manipulate numai de către persoane sănătoase. să respecte cerinţele de sănătate animală şi igienă stabilite în anexa III. expoziţii. I din ORDINUL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 a fost modificată de pct. 7 a fost modificat de pct.T. mirosului.

se realizează numai de producător sau de membrii familiei. Neamt . (4) Vânzarea directă a produselor primare de origine animală către consumatorul final în pieţele agroalimentare. precum şi termenele de remediere a deficienţelor. 7 al art. în urma verificării efectuate de personalul sanitar veterinar din direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. expoziţiilor. 13 din 17 martie 2009. 178 din 23 martie 2009. 11 (1) În cazul în care. I din ORDINUL nr. aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11 a fost modificată de pct. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 al art. transportă şi/sau distribuie produse de origine animală. 24 al art. -----------Art. lunar/trimestrial/semestrial la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată cuprinzând denumirea producătorului şi activităţile înregistrate. 178 din 23 martie 2009. 93/2008. (4) al art. organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". I din ORDINUL nr.LEGIS intermediul alimentelor. manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice. 13 din 17 martie 2009. în care se înscriu aceste activităţi. 11 a fost modificat de pct. în baza: -----------Partea introductivă a alin. respectiv a municipiului Bucureşti. depozitează. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". precum şi cu ocazia târgurilor. 13 din 17 martie 2009. 2. 178 din 23 martie 2009. măsurile dispuse. 178 din 23 martie 2009. 178 din 23 martie 2009. a) documentului de înregistrare sanitară veterinară eliberat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. ART. procesează. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. 13 din 17 martie 2009. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.T. respectiv a municipiului Bucureşti. rude de gradul I şi II ale acestuia. -----------Alin. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 al art. 10 a fost modificat de pct. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. I din ORDINUL nr. conform modelului din anexa nr. sub semnătura producătorului. se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare prevăzute în legislaţia naţională referitoare la producţia primară şi la vânzarea directă a produselor primare de origine animală. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. -----------Alin. b) actului de identitate al producătorului sau a actelor de identitate ale Pagina 8 . 24 al art. I din ORDINUL nr. 11 a fost modificat de pct. respectiv a municipiului Bucureşti va interzice desfăşurarea activităţilor. -----------Alin. 3 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc. se va întocmi o notă de constatare. (1) al art. în care vor fi înscrise toate deficienţele constatate. 11 a fost modificat de pct. respectiv a municipiului Bucureşti monitorizează activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală şi transmite. (3) În cazul în care producătorii care desfăşoară activităţi de vânzare directă a produselor primare de origine animală nu respectă condiţiile sanitare veterinare stabilite de legislaţia în vigoare. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". conform modelului prevăzut în anexa nr.E. după caz. la locul producerii sau vânzării directe a produselor primare.C. P. (2) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 13 din 17 martie 2009. I din ORDINUL nr. (3) al art. (2) al art.

sau în urma sesizării consumatorilor. (4) Producătorii trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să informeze direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 178 din 23 martie 2009. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". 12 a fost modificat de pct. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.E. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. d) fişei de sănătate a animalelor de la care au fost obţinute produsele primare de origine animală. direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. de către medicii veterinari oficiali din direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. (4) al art. cu modificările şi completările ulterioare. P. I din ORDINUL nr. se constată neîndeplinirea de către producători a condiţiilor sanitare veterinare stabilite de legislaţia în vigoare. I din ORDINUL nr. atunci când acestea au fost corectate. 13 din 17 martie 2009. respectiv a municipiului Bucureşti. (4) al art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.C.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. poate dispune următoarele măsuri: -----------Partea introductivă a alin. 11 a fost modificată de pct.LEGIS membrilor familiei acestuia. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (3) al art. (3) În cazul în care. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare. conform modelului din anexa nr. (2) Activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obţinere sau de vânzare directă a acestora. 12 a fost modificată de pct. eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zonale şi vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia îşi are domiciliul producătorului şi sunt crescute animalele. respectiv a municipiului Bucureşti. e) certificatului de producător. 2 lit. din care să rezulte starea de sănătate a animalelor. b) interzicerea desfăşurării activităţii de vânzare directă a produselor primare de origine animală până la remedierea deficienţelor. eliberat de primării. respectiv a municipiului Bucureşti. 24 al art. respectiv a municipiului Bucureşti. conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24 al art. 24 al art. respectiv a municipiului Bucureşti pot impune măsuri de reducere a cantităţilor de produse primare de origine animală supuse vânzării directe faţă de cele stabilite la art. respectiv a municipiului Bucureşti. 15. -----------Litera d) a alin. I din ORDINUL nr. -----------Alin. g) şi pot restricţiona aria de distribuţie a acestora. c) documentului din care să rezulte starea de sănătate a producătorului sau a membrilor familiei acestuia. Pagina 9 . 12 (1) Toate activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.T. 4. Controale şi măsuri ART. 178 din 23 martie 2009. 13 din 17 martie 2009. (5) În baza analizei riscului pe care îl pot prezenta produsele primare de origine animală destinate vânzării directe. Neamt . 13 din 17 martie 2009. în urma a două controale consecutive efectuate de către medicii veterinari oficiali din direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.

I din ORDINUL nr. 24 al art. (2) al art. respectiv a municipiului Bucureşti. de către solicitanţi în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 a fost modificat de pct. anterior datei intrării în vigoare a prezentelor norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor rămân valabile. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 se vor achita de către producător la ridicarea documentului de înregistrare sanitară veterinară de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 13 Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinară a activităţii.C. 14 (1) Activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.T. 13 din 17 martie 2009. (2) Producătorii au obligaţia să informeze în timpul cel mai scurt direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. Neamt . 5. tarifele stabilite în anexa nr. în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. această decizie şi altor autorităţi locale. 178 din 23 martie 2009. (3) Documentele de înregistrare sanitară veterinară eliberate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.E. I din ORDINUL nr. (4) al art. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". 13 din 17 martie 2009. 13 din 17 martie 2009. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 12 a fost modificat de pct. -----------Art. 13 a fost modificat de pct. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 13 din 17 martie 2009. ART. care a eliberat documentul de înregistrare sanitară veterinară. 15 Este interzisă vânzarea directă de produse primare de origine animală Pagina 10 . Dispoziţii finale ART. -----------Alin. I din ORDINUL nr. respectiv a municipiului Bucureşt. după caz. (5) Documentele de înregistrare sanitară veterinară care nu au fost ridicate de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 24 al art. -----------Alin. 178 din 23 martie 2009. P. ART. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". respectiv a municipiului Bucureşti va dispune măsuri pentru retragerea din consumul uman a alimentului şi notificarea situaţiei prin Sistemul rapid de alertă. 178 din 23 martie 2009. respectiv a municipiului Bucureşti. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDINUL nr. 178 din 23 martie 2009. (5) al art. (4) Orice modificări ulterioare. 24 al art. (6) Ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un produs primar de origine animală implică un risc pentru sănătatea publică.LEGIS (5) În cazul în care unui producător i-a fost interzisă vânzarea directă a produselor primare de origine animală. -----------Alin. în documentul de înregistrare sanitară veterinară se efectuează de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". 24 al art.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. solicitate de producător. respectiv a municipiului Bucureşti ori de câte ori se constată că un produs primar de origine animală prezintă un risc pentru sănătatea publică. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti va comunica. 14 a fost modificat de pct.

consumatorul final în pieţele agroalimentare. I din ORDINUL nr.C. restaurantele şi alte operaţiuni similare în domeniul serviciilor alimentare. în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului. magazine. centre de distribuţie tip supermarket. 13 din 17 martie 2009. 4 al lit. precum şi valorificarea numai în cantităţi mici a produselor de origine animală şi nonanimală obţinute în unitate şi destinate comercializării către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul. 17 a fost modificat de pct. respectiv a municipiului Bucureşti. consumatorul final la locul producerii. cantinele.valorificarea produselor de origine animală şi nonanimală direct către consumatorul final. unităţi de alimentaţie publică înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.furnizarea de produse alimentare de origine animală şi nonanimală obţinute în unităţi înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor/autorizate sanitar veterinar sau/şi furnizarea restrânsă. a) a art. c) înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor înscrierea unităţilor în listele celor cu vânzare cu amănuntul de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. CAP. unităţi cash & carry. 24 al art. prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". 13 din 17 martie 2009. Definiţii ART. d) furnizare restrânsă . P. termenii şi expresiile următoare se definesc astfel: a) vânzare cu amănuntul*) . 17 În sensul prezentului capitol.T.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. localizată şi limitată de produse alimentare de origine animală şi nonanimală obţinute în cantităţi mici în unităţi de vânzare cu amănuntul şi care sunt comercializate către: ----*) Vânzarea cu amănuntul include manipularea şi/sau procesarea alimentelor şi depozitarea acestora în punctele de vânzare ori de livrare către consumatorul final. 16 Prezentul capitol stabileşte procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală şi nonanimală. alte unităţi de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar veterinar. pieţe de vânzare angro. 178 din 23 martie 2009.E. II Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală 1. respectiv a municipiului Bucureşti. 3. expoziţiilor. inclusiv terminalele de distribuţie.LEGIS provenite de la producători care nu sunt înregistraţi sanitar veterinar de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice. pe întreg teritoriul naţional. ART. I din ORDINUL nr. organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional. operaţiunile de catering.valorificarea în cantităţi mici a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală către consumatorul final prin alte Pagina 11 . 15 a fost modificat de pct. -----------Pct. Neamt . 8 al art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. 4. 2. 1. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. precum şi cu ocazia târgurilor. b) activitatea de vânzare cu amănuntul . -----------Art. cu excepţia cărnii proaspete de porc.

în cel mai scurt timp. vânat sălbatic . a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea şi în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.până la 1. legume şi fructe . lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide . I din ORDINUL nr.000 kg/săptămână medie anuală. -----------Pct. 2^1. 2 al lit. produse din pescuit . 10 al art. în cantitate de până la 3. care funcţionează în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.valorificarea produselor alimentare de origine animală pe întreg teritoriul naţional. h) a art. Neamt . respectiv a municipiului Bucureşti. într-o gamă sortimentală restrânsă. 13 din 17 martie 2009. carne tocată. 2. 2.până la 3.până la 500 kg/lună.LEGIS unităţi de vânzare cu amănuntul. carne preparată şi/sau produse din carne. Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală şi/sau nonanimală ART.obţinerea la locul de vânzare a unor categorii restrânse de produse alimentare de origine animală destinate valorificării către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul. ouă de consum . lanţ frigorific şi trasabilitate. -----------Pagina 12 . 178 din 23 martie 2009.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. f) furnizare limitată . 17 a fost modificat de pct. h) a art. I din ORDINUL nr.până la 500 kg/lună. P. 5. după caz. (3) Cererea solicitantului se soluţionează de către direcţia sanitarveterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. conform modelului din anexa nr. 17 a fost introdus de pct. 4. 8.000 kg/lună.T. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. respectiv a municipiului Bucureşti. dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. 13 din 17 martie 2009. 1 se efectuează de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 1. h) cantităţi mici .unităţile supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.500 kg/săptămână. carne tranşată. 3. 6. produse de panificaţie . respectiv a municipiului Bucureşti.următoarele cantităţi de produse de origine animală şi nonanimală obţinute în unitatea de vânzare cu amănuntul şi care sunt destinate vânzării către alte unităţi cu vânzare cu amănuntul. 2^1 al lit. e) furnizare localizată . şi anume: 1. cuprinse în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. 7. cumulate. (2) Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor din unităţile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 178 din 23 martie 2009.până la 1.000 kg/săptămână.000 kg/săptămână. brânzeturi . lagomorfe şi produse provenite de la acestea .E. prevăzut în anexa nr.C.până la 300 kg/lună. 3. g) unităţi de vânzare cu amănuntul . 1 se desfăşoară în baza certificatului constatator sau. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 (1) Activităţile din unităţile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr.până la 1. carne de pasăre. 3. -----------Pct.până la 1.000 ouă/lună. 9 al art. medie anuală. în scopul vânzării către consumatorul final. cu respectarea condiţiilor de transport.

cu excepţia stânelor. (v) al lit. -----------Lit. -----------Pct. un dosar cuprinzând următoarele documente: a) o cerere scrisă în care sunt precizate: (i) denumirea şi adresa unităţii. 1. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 19 a fost abrogat de pct.T. Neamt . (iii) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării cu amănuntul. operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie să depună la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. 19 a fost modificat de pct. e) prin derogare de la prevederile lit.C. 19 a fost modificat de pct. 18 a fost introdus de pct. 852/2004/CE. (1) al art. transportă şi/sau distribuie produse de origine animală. 21 din 26 martie 2010. aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Pagina 13 . cu excepţia stânelor. 3 al art. 13 din 17 martie 2009.LEGIS Alin. cât şi. 13 din 17 martie 2009. 13 al art. (1) al art. după caz. ART. 3 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc. c) a alin. procesează. I din ORDINUL nr. cu amendamentele ulterioare. 12 al art. la faţa locului. 19 (1) În vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea depusă şi. (2) În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul. 11 al art. 13 din 17 martie 2009. (iv) locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obţinute în unitatea proprie. a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. 178 din 23 martie 2009. (1) al art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. P. în cazul producătorilor agricoli crescători de animale. 178 din 23 martie 2009. conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 a fost introdus de pct. 178 din 23 martie 2009. copia certificatului de producător eliberat de primărie. e) a alin. depozitează. prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. a) a alin. 178 din 23 martie 2009. respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc la faţa locului o notă de constatare. d). 14 al art. d) copia certificatului constatator sau. vizată de asociaţiile profesionale şi/sau de medicul veterinar zonal.E. -----------Lit. îndeplinirea cerinţelor în domeniul specific şi a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. I din ORDINUL nr. (3) Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul compartimentului igienă veterinară şi epidemiologie al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. (v) numărul personalului lucrător. 194 din 26 martie 2010. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. -----------Lit. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. (1) al art. b) schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie. I din ORDINUL nr. b) a alin. verifică atât documentaţia depusă. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. respectiv a municipiului Bucureşti. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. (3) al art. I din ORDINUL nr. (ii) activitatea desfăşurată.

. b) asigurarea trasabilităţii. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. conform modelului prevăzut la anexa nr. destinate comercializării. 8. c) parametrii de calitate şi siguranţă ai materiilor prime şi ai produselor finite. conform modelului prevăzut în anexa nr.LEGIS Siguranţa Alimentelor nr. 1. 4 al art.. urmat de literele "VA". indicativul judeţului şi numărul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor al unităţii. g) eliminarea dăunătorilor (insecte.T..E. rozătoare.. sub semnătura operatorului din sectorul alimentar. d) controlul potabilităţii apei. 194 din 26 martie 2010. precedat de literele "VA". ART. 19 a fost modificat de pct.... (2) Unităţile de vânzare cu amănuntul vor fi înregistrate într-un registru special de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.. e) instruirea personalului.. care semnifică "vânzarea cu amănuntul". respectiv a municipiului Bucureşti monitorizează activităţile de vânzare cu amănuntul şi informează. în nota de constatare/procesul-verbal de constatare vor fi înscrise deficienţele constatate. Neamt . în urma verificării unităţii de către inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. acestea acordând pentru fiecare unitate un număr de înregistrare. direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. precum şi termenele de remediere a deficienţelor.". publicat în MONITORUL OFICIAL nr. (3) al art.. care semnifică "vânzarea cu amănuntul". (3) În cazul în care. ART. reverificarea unităţii.. ART.). operatorul din sectorul alimentar solicită. P. f) controlul stării de sănătate. 93/2008. 21 (1) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. cuprinzând concluzia evaluării. respectiv a municipiului Bucureşti emite documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 21 din 26 martie 2010. 22 (1) Produsele de origine animală obţinute în unităţi cu vânzare cu amănuntul. un proces-verbal de constatare.. după caz. 3.. (4) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor stabilit în nota de constatare/procesul-verbal de constatare. trebuie să poarte inscripţionat pe etichetă un dreptunghi care conţine inscripţia "PRODUS ÎN UNITATEA DE TIP . păsări etc. (2) Operatorii din sectorul alimentar din unităţiile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală şi nonanimală trebuie să se asigure că produsele obţinute şi comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică şi că sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la: a) etichetare.. măsurile dispuse. I din ORDINUL nr. (2) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.C.. 20 (1) Pentru unităţile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice. unde se înscrie tipul unităţii conform prevederilor anexei nr. -----------Alin. respectiv a municipiului Bucureşti.. respectiv a municipiului Bucureşti.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. respectiv a municipiului Bucureşti va radia din lista celor înregistraţi operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi de vânzare cu amănuntul atunci când se constată că aceştia nu respectă condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare. Pagina 14 . respectiv a municipiului Bucureşti... printr-o cerere scrisă. se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

capacitatea de producţie şi specificul unităţii. a principiilor sistemului Analizei hazardului şi punctelor critice de control (HACCP). având în vedere tipul unităţii. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 22 a fost modificată de pct. 3. conform modelului stabilit în anexa nr.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. 178 din 23 martie 2009. consemnează în nota de constatare/procesul-verbal de constatare întocmită/întocmit la unitate motivul suspendării activităţii şi emite ordonanţa privind suspendarea activităţii. b) suspendarea activităţii până la remedierea deficienţelor constatate. (2) al art. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. h) eliminarea deşeurilor. 16 al art. respectiv a municipiului Bucureşti. (2) al art. (2) al art. 1 sunt supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. măsuri şi sancţiuni ART. Neamt . d) reţinerea oficială a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală. respectiv a municipiului Bucureşti. P. Controale. (3) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 5. 24 (1) Activităţile din unităţile prevăzute în anexa nr. (2) Termenul de remediere a deficienţelor curge de la data notificării către operatorul din sectorul alimentar şi poate fi stabilit. I din ORDINUL nr. bazate pe principiile siguranţei alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau. 13 din 17 martie 2009. la controalele efectuate. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART.C. împreună cu operatorul din sectorul alimentar. (2) În cazul în care. după caz. -----------Lit. notifică în scris acest fapt operatorului din sectorul alimentar şi poate dispune următoarele măsuri: a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare. în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. respectiv a municipiului Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare. -----------Lit.E. I din ORDINUL nr. 15 al art.T. conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 al art. 178 din 23 martie 2009. 13 din 17 martie 2009. prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. i) întreţinerea şi igiena spaţiilor şi a echipamentelor. c) interzicerea desfăşurării activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare.LEGIS -----------Lit. 13 din 17 martie 2009. 25 (1) În cazul suspendării activităţii. g) a alin. I din ORDINUL nr. 22 a fost modificată de pct. după caz. 178 din 23 martie 2009. 23 Unităţile care obţin produse tradiţionale şi care sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să funcţioneze în baza autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor. 22 a fost modificată de pct. h) a alin. Pagina 15 . j) a alin. ART. j) aplicarea procedurilor de bune practici de igienă. respectiv a municipiului Bucureşti retrage documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.

conform modelului prevăzut la anexa nr. printr-o cerere scrisă.C. (2) Documentele de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor care nu au fost ridicate de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. atunci când în cadrul acţiunilor de control efectuate de inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constată nerespectarea prevederilor legale în baza cărora acestea au fost înregistrate.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. ART. Dispoziţii finale ART. 6. (2) Operatorii din sectorul alimentar sunt obligaţi să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. după corectarea neconformităţilor. 4. anterior datei intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor rămân valabile.T. Familiei şi Egalităţii de Şanse. 28 (1) Activităţile de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală şi nonanimală se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform cerinţelor legislaţiei în vigoare. ART. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Orice modificări ulterioare solicitate. reverificarea unităţii de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 27 Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul. tarifele stabilite în anexa nr. 29 (1) Documentele de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. atunci când deficienţele au fost corectate. 26 (1) În cazul în care se constată că activităţile cuprinse în anexa nr.E. respectiv a municipiului Bucureşti. ART. 4 vor fi achitate de către operatorul din sectorul alimentar la ridicarea documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. (2) Activităţile de vânzare cu amănuntul vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obţinere sau de vânzare de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. cu privire la orice modificare survenită în activităţile desfăşurate. respectiv a municipiului Bucureşti.LEGIS 6. care a eliberat documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. respectiv a municipiului Bucureşti. de operatorul din sectorul alimentar în documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se efectuează de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. P. conform prevederilor legale. (5) Operatorii din sectorul alimentar trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să solicite. respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii. Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii. 1 se desfăşoară fără respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. şi o va comunica structurilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei. respectiv a municipiului Bucureşti. Neamt . de către solicitanţi în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate. printr-o cerere scrisă. (4) În cazul unităţilor de vânzare cu amănuntul a căror activitate a fost interzisă. reluarea activităţii se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. respectiv a municipiului Bucureşti. CAP. Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. III Fabricarea produselor alimentare de origine nonanimală Pagina 16 .

următorii termeni se definesc astfel: a) autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. precum şi alte competenţe delegate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 9 de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. respectiv a municipiului Bucureşti. aceasta include depozitarea de către operatorii cu activitate în domeniul produselor de origine nonanimală.orice formă de control pe care îl efectuează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru verificarea conformităţii cu legislaţia în domeniul siguranţei alimentelor.serviciile publice descentralizate pentru siguranţa alimentelor. gratuit ori nu. distribuţia şi alte forme de transfer propriu-zise. respectiv a municipiului Bucureşti. efectuat în fiecare unitate din domeniul alimentar. 9. inclusiv oferirea spre vânzare sau orice alte forme de transfer. precum şi vânzarea.LEGIS 1. realizării şi monitorizării controlului activităţii publice pentru siguranţa alimentelor la acest nivel. P. ce are atribuţii în domeniile de competenţă ale serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. c) activităţi supuse înregistrării pentru siguranţa alimenteloractivităţile de prelucrare şi/sau fabricare a produselor de origine nonanimală. 32 Pagina 17 .T. j) control oficial . respectiv a municipiului Bucureşti. g) reţinere oficială . produc. Înregistrarea pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care procesează.înscrierea unităţilor care produc alimente de origine nonanimală prevăzute în anexa nr. h) punere pe piaţă .documentul emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti . 31 În sensul prezentului capitol. precum şi alte activităţi conexe desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. depozitează. subordonate tehnic şi administrativ Direcţiei generale siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. e) compartimentele/serviciile pentru siguranţa alimentelor judeţene. sau orice altă autoritate din domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor. ART. Definiţii ART. 2.deţinerea de alimente în vederea vânzării. pentru activităţile din unităţile supuse înregistrării pentru siguranţa alimentelor. având autoritatea şi responsabilitatea aplicării actelor normative care privesc domeniul siguranţei alimentelor pe teritoriul judeţului respectiv. 30 Prezentele prevederi stabilesc definiţiile referitoare la fabricarea produselor alimentare de origine nonanimală şi procedura de înregistrare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc.procedura prin care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor dispune ca produsele de origine nonanimală să nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinaţia acestora. d) document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor documentul emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. procesează. b) înregistrare pentru siguranţa alimentelor . în baza unei cereri scrise din partea reprezentantului legal al unităţii. Neamt .E. în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. depozitează.C. transportă şi comercializează produse alimentare de origine nonanimală ART. căreia i s-au delegat puteri şi competenţe. care sunt supuse înregistrării şi controlului privind siguranţa alimentelor. i) document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor alimentare de origine nonanimală . f) proces-verbal de constatare . transportă şi comercializează produse alimentare de origine nonanimală.documentul care se completează cu ocazia controlului privind respectarea condiţiilor pentru siguranţa alimentelor.

9 se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere. 9 se efectuează de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 34 a fost modificat de pct.C. respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea depusă şi verifică documentaţia şi. datează documentul prevăzut în anexa nr. respectiv al municipiului Bucureşti. (1) poate fi ridicat de reprezentantul legal al unităţii sau de o altă persoană. (2) Inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor întocmesc la faţa locului un proces-verbal de constatare. 9. 10. la faţa locului. (1). care cuprinde concluzia evaluării. ART. îndeplinirea cerinţelor în domeniul specific şi a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. (3) Pentru unităţile care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice. ART. 21 din 26 martie 2010. 33 În vederea obţinerii documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9 sunt înregistrate de compartimentele/serviciile pentru siguranţa alimentelor judeţene. din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. 6 al art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului teritorial de pe lângă tribunalul pe raza căruia este înregistrat sediul social şi în baza documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. I din ORDINUL nr. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti. conform modelului din anexa nr. direcţia sanitarveterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. Neamt .T. documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor. 21 din 26 martie 2010. 8. solicitanţii depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.LEGIS (1) Activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului teritorial de pe lângă tribunalul pe raza căruia este înregistrat sediul şi o cerere scrisă în care sunt precizate: a) denumirea şi adresa unităţii. conform modelului cuprins în anexa nr. I din ORDINUL nr. (5) În cazul în care în urma verificării unităţii efectuate de inspectorii Pagina 18 . (4) Unităţile prevăzute în anexa nr. 4. 194 din 26 martie 2010. c) tipurile şi cantităţile de produse obţinute ca urmare a procesării. 10. b) activitatea desfăşurată. -----------Art. d) numărul de personal lucrător. conform modelului prevăzut în anexa nr. (4) La ridicarea documentului prevăzut la alin. prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 194 din 26 martie 2010. într-un registru special. (3) Documentul prevăzut la alin. -----------Alin. 852/2004/CE. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant. ştampilează. cu amendamentele ulterioare. reprezentantul legal al unităţii sau persoana delegată în acest scop semnează. (3) al art. 34 (1) În vederea eliberării documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor. respectiv a municipiului Bucureşti emite. înregistrată.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. împuternicită printr-o delegaţie emisă numai pentru acest scop.E. respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Înregistrarea activităţilor din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 5 al art. semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al unităţii. 10 şi achită tarifele aferente stabilite în anexa nr. P. 33 a fost modificat de pct.

se întocmeşte procesul-verbal de constatare. (2) În cazul în care. al produselor de morărit. precum şi termenele de remediere a deficienţelor.C. în conformitate cu instrucţiunile autorităţii sanitare Pagina 19 . 8. în vederea punerii pe piaţă sau denaturării/distrugerii. 14. 9.LEGIS autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constată neîndeplinirea condiţiilor pentru siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia specifică. conform modelului prevăzut în anexa nr. (7) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. în care sunt înscrise deficienţele constatate. la controalele efectuate. pot fi radiate din lista celor înregistrate pentru siguranţa alimentelor atunci când se constată că nu se respectă condiţiile privind siguranţa alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare. 7. (8) Unităţile care desfăşoară activităţile din domeniul alimentar. precum şi al celorlalte produse de brutărie şi produse făinoase trebuie să aibă inscripţionate în lateral şi spate . al pâinii. care se va efectua în baza documentului de sechestru/reţinere oficială. 34 a fost introdus de art. 56 din 3 septembrie 2009. această măsură este menţinută până la luarea deciziei cu privire la destinaţia produselor alimentare. respectiv ridicarea reţinerii oficiale sau distrugerea produselor alimentare. reprezentantul legal al unităţii solicită. după caz. 3. respectiv a municipiului Bucureşti reverificarea unităţii. (10) În vederea înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. (6) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor. În cazul în care deficienţele constatate nu sunt remediate în cadrul unităţii. care constituie procedura prin care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor dispune ca produsele de origine nonanimală reţinute oficial să fie scoase de sub reţinerea oficială. respectiv a municipiului Bucureşti monitorizează activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. e) ridicarea reţinerii oficiale a produselor alimentare. document emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.T.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. notifică acest fapt reprezentantului legal al unităţii şi poate dispune următoarele măsuri: a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare.următoarele menţiuni: pâine şi produse de panificaţie. c) interzicerea desfăşurării activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile privind siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare.cu caractere cu o înălţime de minimum 20 cm . respectiv a municipiului Bucureşti. măsuri şi sancţiuni ART. 35 (1) Toate activităţile din unităţile prevăzute în anexa nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.E. 9 sunt supuse controlului privind siguranţa alimentelor de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. (10) al art. respectiv a municipiului Bucureşti. 611 din 8 septembrie 2009. d) reţinerea oficială a produselor alimentare. b) suspendarea activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile. la solicitarea acesteia. respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa de suspendare a activităţii sau de interzicere a acesteia. Neamt . printr-o cerere scrisă. prevăzute în anexa nr. 9 şi informează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. măsurile dispuse. conform modelului prevăzut în anexa nr. (9) Transportul produselor alimentare de origine nonanimală se realizează prin intermediul mijloacelor de transport înregistrate conform documentului prevăzut în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. P. Controale. -------------Alin. sub semnătura reprezentantului legal al unităţii. mijloacele de transport al cerealelor şi seminţelor de consum. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. I din ORDINUL nr.

respectiv a municipiului Bucureşti emit documentul de însoţire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii. În cazurile în care este necesară dispunerea acestei măsuri. respectiv a municipiului Bucureşti notifică în scris operatorului faptul că nu are dreptul să îşi desfăşoare activitatea în domeniul de competenţă pentru care este necesară înregistrarea pentru siguranţa alimentelor şi notifică pentru aplicarea măsurilor legale Ministerul Justiţiei. (6) În cazul unităţilor prevăzute în anexa nr. 36 Pagina 20 . în urma controalelor efectuate de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. P. (9) În cazul în care se constată că activităţile desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. (4) Termenul de remediere a deficienţelor curge de la data notificării reprezentantului legal al unităţii de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. Neamt .C. respectiv Garda Financiară şi Ministerul Muncii. f) distrugerea produselor alimentare. ART.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. respectiv a municipiului Bucureşti atunci când deficienţele au fost corectate. prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 11. conform modelului prevăzut în anexa nr. (7) În cazul în care. se constată neîndeplinirea condiţiilor privind siguranţa alimentelor stabilite în legislaţia în vigoare. (8) Reprezentanţii legali ai unităţii trebuie să aplice măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să solicite. printr-o cerere scrisă. reverificarea acesteia de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. (5) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. Dovada distrugerii o constituie procesul-verbal de distrugere. reprezentanţii legali ai unităţilor implicate în activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. dar numai după corectarea neconformităţilor. (3) În cazul suspendării activităţii. respectiv a municipiului Bucureşti anulează documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor şi emite ordonanţa privind interzicerea activităţii. conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. conform modelului stabilit în anexa nr. 5. 13. conform modelului prevăzut în anexa nr. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. 6. consemnează în procesul-verbal de constatare întocmit la unitate motivele suspendării activităţii şi emite ordonanţa privind suspendarea activităţii. respectiv a municipiului Bucureşti şi poate fi prelungit la cererea expresă a acestuia. 9 se desfăşoară fără înregistrare pentru siguranţa alimentelor conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 12. Ministerul Economiei şi Finanţelor. Familiei şi Egalităţii de Şanse. (10) Unităţile nou-înfiinţate se vor înregistra. direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.E. direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. conform măsurilor dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. a căror activitate a fost interzisă. respectiv a municipiului Bucureşti atunci când deficienţele au fost corectate. respectiv a municipiului Bucureşti. 9. respectiv a municipiului Bucureşti. în termen de 30 de zile de la înfiinţare. document emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. reluarea activităţii se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare conform prevederilor legale.LEGIS veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. atunci când în cadrul acţiunilor de control efectuate de inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost înregistrate.T. conform modelului prevăzut în anexa nr. respectiv Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. conform modelului prevăzut în anexa nr. Ridicarea reţinerii oficiale a produselor alimentare se va efectua în baza documentului de ridicare a sechestrului/reţinerii oficiale. 9 trebuie să aplice măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să informeze în scris direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.

ART. 39 Documentele de înregistrare pentru siguranţa alimentelor care nu au fost ridicate de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare de la nivelul fermei în care se desfăşoară activităţi pentru sacrificarea animalelor provenite numai din ferma proprie şi vânzarea cu amănuntul.T. cu respectarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. 2. P. ART. ART. 1-15 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. respectiv a municipiului Bucureşti de către solicitanţi în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate. conform cerinţelor legislaţiei în domeniu. depozitarea. 40 Documentele de înregistrare pentru siguranţa alimentelor eliberate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. ART.unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia cărnii provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar. ART.unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia cărnii provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar. ANEXA 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor CAP. dezosarea. vânzarea cu amănuntul. Carne: a) Carmangerie . tranşarea acesteia. sortarea. producerea de carne tocată. porţionarea şi/sau tocarea acesteia la cererea consumatorului şi vânzarea cu amănuntul către consumatorul final. într-o gamă Pagina 21 .E. b) Măcelarie . respectiv a municipiului Bucureşti orice modificare survenită în activităţile desfăşurate. identificarea. carne preparată şi/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă. depozitarea. precum şi vânzarea cu amănuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. răcirea vânatului salbatic provenit direct din fondurile de vânătoare şi livrarea acestuia către unităţi autorizate sanitar veterinar pentru activitatea de manipulare a vânatului. Lapte şi produse din lapte: a) Centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploataţieiunitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate desfăşurării activităţii de prelucrare a laptelui crud provenit de la animalele proprii în produse lactate.C. Neamt .ORDIN (A) 111 16/12/2008 C.unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia. d) Centru colectare vânat sălbatic . c) Centru sacrificare păsări si/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploatatiei . 41 Anexele nr. în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.LEGIS Activităţile supuse controlului privind siguranţa alimentelor se derulează pe perioada îndeplinirii condiţiilor pentru siguranţa alimentelor. I Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar 1. respectiv a municipiului Bucureşti anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor rămân valabile. 37 Este interzisă procesarea produselor de origine nonanimală de către alte unităţi şi în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. 38 Reprezentanţii legali ai unităţilor supuse înregistrării sunt obligaţi să notifice imediat direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.

unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea peştelui şi a produselor din pescuit provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau direct din pescuit. precum şi vânzarea cu amănuntul. b) Ambarcaţiune de pescuit . tăierea aripioarelor. precum şi vânzarea cu amănuntul. eviscerare.C. Miere şi alte produse din miere: a) Centru extracţie.T. în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia. b) Stupină . organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional. în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. curăţarea. precum şi livrarea fără limită cantitativă a peştelui proaspăt provenit direct din pescuit către unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar. răcirea. răcire. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 3. răcirii şi depozitării peştelui proaspăt provenit din pescuit. d) Magazin de desfacere peşte. În această categorie sunt incluse spaţiile şi facilităţile de la nivelul stânelor sau exploataţiilor agricole unde laptele crud provenit de la animalele din exploataţia proprie este prelucrat în brânzeturi şi comercializat direct către consumatorul final în spaţii special amenajate în pieţele agroalimentare. ambalare. prin desolzire. dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia. destinat unor unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar. 4.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. expoziţiilor. depozitarea şi livrarea acestora către o unitate de procesare autorizată sanitar veterinar sau către alte unităţi de vânzare cu amănuntul.unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare. extracţia.E. sortării. în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. în special obţinerea mierii de albine şi a altor produse apicole şi livrarea acestora către unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar pentru procesare. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 18 al art. prelucrarea acestuia în produse lactate într-o gamă sortimentală restrânsă şi vânzarea cu amănuntul. I din ORDINUL nr.unitate fixă sau mobilă în care se desfăşoară activităţi în domeniul apiculturii. colectare miere şi alte produse apicoleunitate fixă sau mobilă cu dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia. e) Centru de colectare a batracienilor.navă sau ambarcaţiune dotată cu echipamente pentru capturarea şi depozitarea peştelui sălbatic sau de acvacultură pentru o perioadă scurtă de timp. depozitarea şi livrarea mierii de albine şi a altor produse apicole către unităţi autorizate sanitar veterinar pentru procesare.LEGIS sortimentală restrânsă. crustaceelor unitate cu spaţii.loc cu deschidere la apă. gasteropodelor. răcirea şi prelucrarea primară a peştelui provenit direct din pescuit. la punctul de debarcare. în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. P. pescărie . precum şi vânzarea cu amănuntul către consumatorul final. -----------Pct. 13 din 17 martie 2009. destinat unei unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau vânzării directe către consumatorul final. 178 din 23 martie 2009. 2 al Cap. depozitarea. sortarea. Peşte şi produse din pescuit: a) Centru de colectare peşte . manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice. precum şi vânzarea cu amănuntul. Pagina 22 . în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia laptelui crud de la producători locali. şi livrarea în cantităţi mici a produselor din pescuit către unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar. c) Punct de debarcare . care dispune de facilităţi pentru acostarea ambarcaţiunilor de pescuit în vederea efectuării recepţiei. Neamt . b) Centru de prelucrare lapte independent . cu ocazia târgurilor.

CAP. indiferent de specific . -----------Pct. în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru obţinerea. 1 al Cap. baruri. dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală. Pagina 23 . dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea ouălor de la un producător în vederea livrării acestora către un centru de ambalare autorizat sanitar veterinar sau către alte unităţi de industrie alimentară ori nealimentară. după caz. 5. Această categorie include şi restaurante cu autoservire. inclusiv la comandă.E. 178 din 23 martie 2009. I din ORDINUL nr. a produselor de patiserie/cofetărie şi a altor produse similare.local de alimentaţie publică care include spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi specifice pentru recepţia produselor de origine animală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimenelor şi a produselor de origine nonanimală. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. f) Pensiune turistică. provenite din exploataţia agricolă familială.unitate cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor: a) Restaurant. I din anexa 1 a fost modificat de pct. a diferitelor sortimente de pizza şi a altor alimente preparate. Ouă pentru consum: .unitate cu spaţii. prepararea şi servirea alimentelor gătite în incinta proprie.T. b) Pizzerie . 20 al art.unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de origine nonanimală. rulote.unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea. 19 al art.unitate cu spaţii.LEGIS c) Magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea mierii de albine şi a altor produse apicole provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar. c) Cantină . prepararea. Neamt . -----------Litera f) a pct. e) Cofetărie/Patiserie . şi vânzarea.Centru colectare ouă . 178 din 23 martie 2009. d) Laborator de cofetărie şi/sau patiserie . prezentarea şi vânzarea de produse de cofetărie/patiserie.C. prepararea şi servirea în incinta localului a preparatelor şi semipreparatelor culinare sau livrarea la comandă a preparatelor şi semipreparatelor culinare. recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi nonanimală. 13 din 17 martie 2009. precum şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc alimente. fast-fooduri. 5 al Cap. depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau prin magazinul propriu. II Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 1. vagoane-restaurant. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. indiferent de specific . P. precum şi din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. 13 din 17 martie 2009. II din anexa 1 a fost modificată de pct. depozitarea şi prelucrarea acestora în produse de cofetărie/patiserie.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. prepararea de meniuri şi servirea mesei către consumatorul final. I din ORDINUL nr. depozitarea. ambalarea. prezentarea şi vânzarea acestora consumatorului final.

.... c) Staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de transport unitate cu spaţii şi echipamente corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi de curăţare.. În acestă categorie sunt incluse şi unităţile de tip cash & carry......... incluzând activităţi de tip măcelarie sau carmangerie. Neamt .............unitate cu spaţii şi dotări fixe sau mobile pentru depozitarea...... . din localitatea .. depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau direct consumatorului final....... din ...... h) Hipermarket/Supermarket .. dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.......... depozitarea distinctă şi vânzarea în raioane separate a produselor de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor... ...... codul poştal ....... transportul către consumatorul final şi vânzarea numai prin comandă prin internet de alimente de origine animală şi nonanimală ambalate şi/sau preambalate de producător....... sectorul ...C............. reprezentant legal/proprietar ... prezentarea şi vânzarea separată de produse de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor............. desfăşurate în spaţii separate înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.. .............E..unitate cu spaţii..... judeţul ................ în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor..... ..T... Pentru unitatea/producătorul agricol crescător de animale: ........ ambalate şi/sau preambalate de producător.................... str.... depozitarea şi prelucrarea acestora în produse destinate valorificării către alte unităţi de vânzare cu amănuntul şi/sau către consumatorul final... 2...... b) Catering ..unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor de origine animală şi nonanimală cu sau fără regim termic. Unităţi care desfăşoară alte activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor: a) Depozit alimentar .............. .. care vând alimente către comercianţii înregistraţi pe bază de cartelă proprie în vederea comercializării directe către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul.... provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional...unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea.. pentru următoarele activităţi: 1.. Pagina 24 . spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport al produselor de origine animală............. ANEXA 2 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..... I...ORDIN (A) 111 16/12/2008 C.... P........... nr....LEGIS g) Magazin alimentar .....unitate cu spaţii şi capacităţi de depozitare şi vânzare distincte în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia.. DOCUMENT de înregistrare sanitară veterinară pentru activităţile din unităţile cu vânzare directă de produse primare de origine animală Nr......... i) Unităţi de vânzare prin internet .

...S.............. I din ORDINUL nr. Neamt ....T... Produsele primare de origine animală vor fi comercializate direct către consumatorul final: 1................... Pagina 25 .... organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice....... 178 din 23 martie 2009.../(ferme...../(denumirea şi localizarea acestora)........ ... (semnătura şi ştampila) L. reprezentant legal al unităţii ..... reprezentantul legal/proprietarul trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emitente orice modificare a condiţiilor intervenite ulterior.......... către alte unităţi de vânzare cu amănuntul ....... e-mail ................. direct de la locul de obţinere:.... din ...... .... Produsele destinate vânzării directe a produselor primare de origine animală vor fi obţinute în cantitate maximă de: .. str. Director executiv........ nr......... I din anexa 2 a fost modificat de pct................................S........... I.. adresa unităţii .........../(denumirea şi localizarea acestora). 3........... valorificare cu ocazia pieţelor..... judeţul .............. sectorul .......... după caz............ După eliberarea prezentului document............... IV........... ................. 2.... DOCUMENT de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul Nr....... 4..Loc pentru ştampilă..................... .................... II...... publicat în MONITORUL OFICIAL nr.......... 21 al art... .............ORDIN (A) 111 16/12/2008 C........ 3................ 2.)....... lacuri etc.. .................. precum şi sancţionarea contravenţională sau penală.............. P... ...................... -----------Pct. Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage. aflate în localitatea .. Pentru unitatea denumită: ............ ANEXA 3 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..... .............. .......... în care se desfăşoară următoarele activităţi: 1... .............. ........ gospodării proprii....... expoziţiilor................................... livrare către unităţi de procesare autorizate/înregistrate sanitar veterinar .C........ III............. 4............................... din localitatea .......LEGIS 2.. suspendarea sau interzicerea activităţii.......................E.... .................. Produsele primare provin din ..... ........ organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional .*) ----*) L.......... .............. fond de vânătoare. în număr de ............ târgurilor. .... pentru obiectivul ............................ telefon ........... 13 din 17 martie 2009... codul poştal....... conform legislaţiei în vigoare..

.... peste 50 ............... ...... cea mai depărtată aflată la .... între 6 şi 10.. 5................... gospodăriile proprii... gospodăriile proprii şi unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar ........../(semnătura. conform legislaţiei în vigoare........................................C... 4...... în număr de: ___... ............. suspendarea sau interzicerea activităţii....... sursă proprie.............. km de locul de producere......*) Director executiv............ valorificare la locul de producere:.... ANEXA 4 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor TARIFE pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul *T* ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │Nr.../săptămână.......... Materiile prime provin din: 1... IV....│ Unitatea │Tariful de │ │crt│ │înregistrare│ │ │ │lei/unitate │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ Pagina 26 ... ... 2....... ... după caz...T............ 3.............S.. 3... V......... între 11 şi 50.. După eliberarea prezentului document. 2....LEGIS 3. în număr de ..... L.............. unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar .. Perioada din timpul anului în care se desfăşoară activitatea: ............ III. (semnătura şi ştampila) L.. Numărul persoanelor angajate în cadrul unităţii: .... VII........... Numărul vehiculelor utilizate în activităţile desfăşurate: ....... livrare către unităţi de procesare autorizate sanitar veterinar.. P............ unităţi cu amănuntul în număr de .. .S...... . valorificare către unităţi de alimentaţie publică: _.. Neamt . ... reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emitente orice modificare a condiţiilor din unitate intervenită ulterior. II... VIII......... Sursa de apă utilizată este: din reţeaua publică....__............ ştampila şi data ridicării documentului).................... Produsele vor fi comercializate către consumatorul final prin: 1...mai puţin de 5........ VI.........E.. ...... Produsele care vor fi comercializate către alte unităţi cu vânzare cu amănuntul vor fi obţinute în cantitate maximă de .... aflate în localitatea .. Reprezentantul legal al unităţii... Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage................. valorificare prin comandă pe internet: ................. precum şi sancţionarea contravenţională sau penală... .............*) ----*) L....Loc pentru ştampilă......S. ......ORDIN (A) 111 16/12/2008 C..............

│300 │ │ │centru sacrificare păsări │persoane │ │ │şi/sau lagomorfe la nivelul │juridice │ │ │fermei sau exploataţiei. cantină. centru │ │ │ │extracţie. magazin alimentar.│Abrogat │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ 3. lapte şi produse │ │ │ │din lapte: │ │ │ │Carmangerie. │10 │ │ │centru de prelucrare lapte │persoane │ │ │ │fizice │ │ │ │ │ │ │Centru colectare vânat │200 │ │ │sălbatic │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ 2. miere şi alte produse din │ │ │ │miere şi ouă pentru consum: │ │ │ │Centru de colectare peşte. laborator de cofetărie │ │ │ │şi/sau patiserie.│Abrogat │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ 6. P. unităţi de vânzare │ │ │ │prin internet. │ │ │ │pescărie. Neamt . stupină. crustaceelor.│Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor │ │ │ │vegetale şi animale │ │ │ │Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale│ 300 │ │ │brute şi rafinate │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea margarinei. magazin de desfacere peşte.│Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi │ │ │ │legumelor │ │ │ │Unităţi de prelucrare a cartofilor şi producţie a │ 200 │ │ │produselor din cartofi în scop alimentar │ │ │ │Unităţi de conservare şi fabricare a │ │ │ │sucurilor/concentratelor de fructe şi legume │ 200 │ │ │Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi │ │ │ │legume (inclusiv gemuri.│Peşte şi produse din pescuit. │Carne.│Abrogat │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ 8.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C.C. centru │ │ │ │colectare ouă │ 200 │ │ │Ambarcaţiune de pescuit. │ │ │ │gasteropodelor. a amestecurilor │ 300 │ │ │pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate │ │ │ │Unităţi pentru producţia făinei oleaginoase nedegresate │ 200 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │11. colectare miere şi alte produse apicole.│Abrogat │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ 5. punct de debarcare. marmelade şi jeleuri) │ 200 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │10.│Activităţi de fabricare a produselor de morărit. catering │ 200 │ │ │Hipermarket/supermarket │ 500 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ 7.E.T.LEGIS │1. cofetărie/patiserie. măcelărie. magazin desfacere a │ │ │ │mierii de albine şi a altor produse apicole │ 100 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ 4. pensiuni turistice. amidonului│ │ │ │şi produselor din amidon │ │ Pagina 27 . │ │ │ │depozit alimentar.│Abrogat │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ 9. centru de colectare a batracienilor. staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de │ │ │ │transport │ 300 │ │ │Pizzerie.│Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare│ │ │ │a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi │ │ │ │în domeniu: │ │ │ │Restaurant. indiferent de specific.

│ │ │ │biscuiţilor. (legume. coji de fructe şi │ │ │ │alte părţi de plante . 7 al art. plăcintelor.LEGIS │ │Unităţi de morărit şi măcinat │ 200 │ │ │Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi │ 300 │ │ │a premixurilor │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea amidonului.│Activităţi de fabricare a băuturilor │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie │ 300 │ │ │şi a băuturilor alcoolice distilate │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea vinului. siropului de glucoză şi a maltozei │ │ │ │Unităţi pentru măcinarea legumelor │ 200 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │12. deshidratate. │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea macaroanelor. 194 din 26 martie 2010. │ │ │ │fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc. pişcoturilor.confiate. │ │ │ │glasate sau cristalizate) │ │ │ │Unităţi pentru producţia. gumei de mestecat.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. tăiţeilor. pastelor făinoase şi altor produse făinoase │ │ │ │similare │ │ │ │Unităţi pentru prelucrarea cafelei. Neamt . produselor proaspete şi │ 300 │ │ │conservate de patiserie. fructe. glutenului. │ 200 │ │ │cuşcuşului. a malţului şi a altor │ 300 │ │ │băuturi nedistilate obţinute prin fermentare │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi │ 300 │ │ │răcoritoare nealcoolice │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │14. I din ORDINUL nr. prăjiturilor conservate. ceaiului şi fabricarea │ 300 │ │ │condimentelor │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare │ 300 │ │ │omogenizate şi alimentelor dietetice │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate │ 200 │ │ │Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de │ 200 │ │ │origine nonanimală neclasificate în altă parte │ │ │ │Unităţi de fabricare a produselor alimentare │ 200 │ │ │confiate/deshidratate. checurilor. a produselor │ 300 │ │ │zaharoase. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.E.C.│Activităţi de fabricare a altor produse alimentare │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea pâinii. │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea zahărului. crt. tartelor. cidrului şi a altor │ 300 │ │ │vinuri din fructe │ │ │ │Unităţi pentru fabricarea berii. uscate. a │ 200 │ │ │glucozei. procesarea şi comercializarea │ 200 │ │ │ciupercilor │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │13.T. produselor proaspete şi uscate de │ │ │ │panificaţie. 1 din anexa 4 a fost modificat de pct.│Alte activităţi │ │ │ │Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor │ 200 │ │ │alimentare de origine nonanimală │ │ │ │Unităţi de fabricare a îngheţatei │ 200 │ │ │Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine │ 300 │ │ │nonanimală │ │ │ │Depozit pentru seminţe de consum │ 200 │ │ │Unităţi de comercializare a produselor alimentare de │ 300 │ │ │origine nonanimală congelate │ │ │ │Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele │ 100 │ │ │alimentare ce vin în contact cu alimentele │ │ │ │Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală │ 100 │ └───┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ *ST* -----------Nr. P. 21 din 26 martie 2010. ANEXA 5 Pagina 28 . a ciocolatei şi produselor │ │ │ │din cacao etc.

.................................LEGIS la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .. din data de ...... cu modificările şi completările ulterioare. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor.... 215/2004. ...................... până la data de ............*) Reprezentantul legal al unităţii.......... reprezentant legal al unităţii ................ ....S.............................. în baza verificării efectuate la unitatea ......................Loc pentru ştampilă........... a reprezentantului legal al unităţii.................... a activităţii de .. ..................... ... din data de . *T* Director executiv. începând cu data de ....... ANEXA 6 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......C......... şi Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistrată/înregistrat la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ....................S....... Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea....... (semnătura şi ştampila) L...................... numai după remedierea deficienţelor şi verificarea unităţii privind asigurarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare.................. din ................ conform prevederilor legale.... (semnătura şi stampila) L.......... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr..ORDIN (A) 111 16/12/2008 C....... interzicerea desfăşurării activităţii. ORDONANŢĂ privind interzicerea desfăşurării activităţii Pagina 29 . .. întocmită/întocmit de ...E......... P..................... reprezentant legal al unităţii ...... sub nr..... printr-o cerere scrisă......T.... după caz.... ORDONANŢĂ privind suspendarea activităţii din unităţile supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Nr. în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.............................................. sancţionarea contravenţională sau penală. Directorul executiv al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ...*) *ST* ----*) L.. Neamt .... inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în cadrul .................... dispune suspendarea..... de către unitatea ...... având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr............./(adresa completă)...............................S.... ............ din ......... Neaplicarea de către operatorul economic a măsurilor prevăzute în nota de constatare/procesul-verbal de constatare la termenul stabilit atrage..... ...... desfăşurată în baza înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr..

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr..... desfăşurată în baza înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr......... interzicerea desfăşurării activităţii de ............................. ....... din ........ 215/2004.*) de către unitatea ... după caz........... reprezentant legal al unităţii ....... (semnătura şi stampila) L..../(adresa completă) . în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare... cu modificările şi completările ulterioare.......... respectiv a municipiului Bucureşti... *T* Director executiv.... având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.. DOCUMENT DE SECHESTRU/REŢINERE OFICIALĂ Nr........ Acordarea înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi reluarea activităţii se efectuează la solicitarea.. inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor...........T.............. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor.......... din data de ................ ANEXA 7 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................... ..... a reprezentantului legal al unităţii....*) ....................LEGIS din unităţile supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Nr...**) Reprezentantul legal al unităţii............... (semnătura şi ştampila) *ST* ----**) L...... 42/2004 privind organizarea activităţii Pagina 30 ....... printr-o cerere scrisă.... dispune........ Directorul executiv al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ................Loc pentru ştampilă...S.......... începând cu data de ..............ORDIN (A) 111 16/12/2008 C................. având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.... din data de ......................... .. inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor..................... P. după remedierea deficienţelor şi asigurarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare......... în baza verificării efectuate la unitatea .......S....................... ........... Neamt ........ reprezentant legal al unităţii .... . ...... ............. şi Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistrată/înregistrat la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor sub nr.... întocmit/întocmită de ....... Subsemnatul........ conform prevederilor legale...................... sancţionarea contravenţională sau penală.... Nerespectarea măsurilor dispuse atrage......................................... ............... Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...... din .C.....E. ----*) Se barează în cazul în care operatorul din sectorul alimentar funcţionează fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor emisă de direcţia sanitară veterinară judeţeană... din ....

.....VERBAL DE CONSTATARE Nr.................. Locul unde s-a dispus măsura sechestrării/reţinerii oficiale: .......... 215/2004..................... pentru o perioadă de (până la data de) ................................................. Proprietarul produselor: ................................................................. 882/2004/CE............................ (semnătura şi ştampila ) L...............Loc pentru ştampilă.......... Nr. în cantitate de (kg) .... Rezultatul expertizei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (nr..................................... ..........S.......................... .......................................... Nerespectarea măsurilor dispuse atrage........................................................ aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr........................................ P.LEGIS sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.......................... şi prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr.. cu amendamentele ulterioare....... ..... după caz.............. în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr... sigiliului: ................ Pagina 31 ..T......... după caz) Luat la cunoştinţă Reprezentantul legal al unităţii...........*) *ST* ----*) L.................................................C.......................... ....... ........... ............... buletin analiză....... .......... Neamt ...................... ANEXA 8 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..... Nr................. dispun sechestrarea/reţinerea oficială pentru produsul (ele): ................... PROCES .................... dacă este cazul): ........... în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare........... Motivul sechestrului/reţinerii oficiale: .......din ........ORDIN (A) 111 16/12/2008 C.......... sancţionarea contravenţională sau penală.. (semnătura şi parafa.............. ............. întocmită/întocmit la ...... *T* Inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.................................. proces-verbal recoltare probe şi analize solicitate (dacă este cazul): ........... Restricţii impuse: ...... cu modificările şi completările ulterioare......................................................................E.. Adresa proprietarului: ....... .........S............... Data şi ora (minute) când s-a dispus măsura: .................. . din data de ......

......... 4............ bl.......................Loc pentru ştampilă...... judeţul/(sectorul) ..................... cu sediul social în ...... am constatat următoarele: ...T.................... nr. de S..... ... instalaţii adecvate pentru recepţia........... depozitarea....... bl.... dotări...... prelucrarea de cartofi deshidrataţi. Neamt .. sectorul (judeţul) .......................... . în prezenţa domnului/doamnei .....pagini şi a fost întocmit în două exemplare........................................ Unităţi de prelucrare a cartofilor preparaţi sau congelaţiunitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia.......... prelucrarea cartofilor.. ..... Unităţi de producţie a piureului de cartofi deshidrataţi unitate cu spaţii........................................ ......... str...................... *T* Inspectori ai autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor........ în vederea obţinerii piureului de cartofi........E... livrare a produselor vegetale............. .....ORDIN (A) 111 16/12/2008 C.... Prezentul proces-verbal de constatare conţine .... 3........... dintre care unul rămâne la ......... ..... ......... ........ Unităţi de producţie pentru fabricarea cartofilor crocanţiunitate cu spaţii............unitate cu spaţii... ...... .......... . . .................. ANEXA 9 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ACTIVITĂŢI supuse înregistrării şi controlului pentru siguranţa alimentelor I.......... condiţionarea......... ............. (semnătura şi ştampila) L... situată în ..... Unităţi de producţie de gustări din cartofi . după caz) Reprezentantul legal al unităţii............... nr..............C..... în calitate de . recomandări şi termene (se vor specifica prevederile actelor normative care nu au fost respectate): ... dotări..S............................ În urma celor constatate şi în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare se aplică următoarele măsuri..................... P........... depozitarea..... ........ şi ..............LEGIS Subsemnaţii...................... în vederea obţinerii producţiei de gustări şi servirea acestora.....S........... str..................... .. Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor 1..... cod unic de înregistrare (CUI) .......... ................................ aparţinând ................... în urma controlului efectuat la unitatea ..................... condiţionarea Pagina 32 ....*) *ST* ----*) L....... .... ap........... instalaţii adecvate pentru recepţia............. ....... precum şi alte spaţii de depozitare...... depozitarea.......... sc.. condiţionarea şi prelucrarea cartofilor preparaţi sau prevăzută cu spaţii frigorifice pentru prelucrarea cartofilor congelaţi. depozitarea............ inspectori ai autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor...... (semnătura şi parafa..... instalaţii adecvate pentru recepţia............... ... 2............... dotări. .......................................C..................

dotări şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea separată a materiilor prime de origine vegetală şi animală. in. depozitarea şi livrarea acestora. P. condiţionarea şi prelucrarea cartofilor. 2. instalaţii adecvate pentru recepţia.E. în vederea obţinerii producţiei de cartofi crocanţi. dotări. Unităţi pentru prelucrarea uleiurilor vegetale . dotări. păstrării şi livrării acestora. condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor. depozitarea şi prelucrarea materiilor prime pentru fabricarea margarinei. Unităţi pentru producţia uleiurilor vegetale rafinate (ulei de măsline. fabricarea conservelor etc. dotări. ulei de soia etc. depozitării.C. Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume unitate cu spaţii. depozitării. precum şi cu spaţii pentru depozitarea şi livrarea acestora. precum şi cu spaţii pentru depozitarea şi livrarea acesteia. floarea-soarelui. 6. 6. Unităţi pentru producţia de uleiuri vegetale brute (ulei de măsline. precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora.). depozitarea.) .) . instalaţii adecvate pentru recepţia. dotări. porumb etc. Unităţi pentru fabricarea margarinei . precum şi ambalarea. marmeladelor şi jeleurilorunitate cu spaţii. depozitarea. precum şi pentru ambalarea. depozitarea şi prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii produselor finite. instalaţii adecvate pentru recepţia. 5. conservarea în ulei sau în oţet. prelucrarea materiei prime. 7. depozitarea. în vederea obţinerii făinei de cartofi. instalaţii adecvate pentru recepţia. condiţionarea. instalaţii adecvate pentru recepţia.) în vederea conservării fructelor şi legumelor. uscarea. instalaţii pentru recepţia. depozitarea şi livrarea acestora. depozitarea. Neamt . păstrării şi livrării acestora. în vederea obţinerii sucurilor din acestea. inclusiv spaţii de frig. prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii de uleiuri şi grăsimi brute. Unităţi de conservare a fructelor. dotări. ambalării. Unităţi pentru fabricarea amestecurilor pentru tartine unitate cu spaţii. condiţionarea. II. dotări. precum şi cu spaţii şi dotări necesare îmbutelierii. dotări. Unităţi de fabricare a concentratelor din fructe şi legumeunitate cu spaţii.LEGIS şi prelucrarea cartofilor.unitate cu spaţii. 7. 9. depozitării. instalaţii adecvate pentru recepţia. polimerizare. ambalării. precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea. instalaţii adecvate pentru recepţia. depozitarea. dotări.unitate cu spaţii. depozitarea.T. în vederea obţinerii concentratelor din acestea. dotări şi instalaţii adecvate pentru depozitarea şi prelucrarea uleiurilor vegetale (prin suflare. hidrogenare etc. depozitarea. condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii produselor alimentare. ambalării. Unităţi pentru fabricarea grăsimilor de gătit combinate unitate cu spaţii. păstrarea şi livrarea acesteia. precum şi cu spaţii şi dotări necesare îmbutelierii. depozitarea. marmeladelor şi jeleurilor. precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea. nucilor sau a legumelorunitate cu spaţii. dotări. 5. depozitarea. fierbere. soia. 4.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. 8. instalaţii adecvate pentru recepţia.unitate cu spaţii. rapiţă. condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii gemurilor. precum şi pentru ambalarea şi livrarea acestora. în vederea fabricării amestecurilor pentru tartine. Unităţi pentru producţia făinei oleaginoase nedegresateunitate cu spaţii. oxidare. 10. şi dotări necesare îmbutelierii. dotări şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea materiilor Pagina 33 . în vederea obţinerii. condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor. 3.unitate cu spaţii. precum şi cu spaţii necesare depozitării şi livrării acestora. condiţionarea şi prelucrarea (congelarea. seminţe de dovleac. depozitarea şi livrarea acestora. Unităţi de fabricare a gemurilor. dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia. depozitării şi livrării făinei oleaginoase nedegresate. Unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume unitate cu spaţii. Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale 1. precum şi cu spaţii. păstrării şi livrării acestora. Unităţi de producţie pentru fabricarea făinei de cartofi unitate cu spaţii. deshidratare.

purificarerafinare. inclusiv spaţii de frig. maltozei unitate specializată prevăzută cu spaţii. 6. prelucrarea prin extracţie. depozitarea. grâu etc. omogenizarea făinii în vederea obţinerii de făină în amestec pentru pâine. prelucrarea boabelor de cereale şi prelucrarea lor în materie primă pentru unităţile de panificaţie (producţie de făină. amenajări. prelucrarea prin hidroliză în vederea obţinerii de sirop de glucoză. depozitarea. depozitarea. depozitarea. checurilor. biscuiţi sau clătite. prelucrarea prin tratare termică a cerealelor prin expandare.C. porumb sau alte cereale). prelucrarea prin măcinare. concentrare. separare. păstrarea şi livrarea produsului finit.unitate prevăzută cu spaţii. siropului de glucoză. amenajări. păstrarea şi livrarea produsului finit. precum şi cu spaţii pentru ambalarea. precum şi cu spaţii pentru depozitarea. semifiert sau producţie de făină de orez. amenajări. precum şi cu spaţii pentru ambalarea.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate . plăcintelor. precum şi cu spaţii pentru depozitarea. plăcintelor. uscare. precum şi cu spaţii pentru depozitarea. amenajări. depozitarea.E. 5. dextroză cristalizată anhidră. Unităţi de morărit . în vederea obţinerii de cereale pentru micul dejun. amenajări. în vederea obţinerii produselor proaspete de patiserie.unitate prevăzută cu spaţii. prelucrarea materiilor prime de origine animală şi vegetală. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (orez. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime.LEGIS prime. Unităţi pentru fabricarea glucozei. Neamt . prelucrarea boabelor de orez în vederea obţinerii de orez măcinat. glazurat. produselor proaspete de patiserie. deshidratare. ovăz. tartelor etc. păstrarea şi livrarea produsului finit. 7. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (suspensie de amidon). prăjituri. Unităţi pentru fabricarea pâinii. deshidratare. dotări şi instalaţii specifice. păstrarea şi livrarea produsului finit. amenajări. arpacaş. . 2.unitate specializată prevăzută cu spaţii.unitate specializată prevăzută cu spaţii. cartofi. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia. prelucrarea făinei şi a ingredientelor de origine vegetală şi animală. tartelor etc. precum şi cu spaţii pentru depozitarea.unitate specializată prevăzută cu spaţii. porumb. secară. Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun unitate specializată prevăzută cu spaţii. amenajări. amenajări. depozitarea. a produselor uscate de panificaţie. IV. checurilor. germinare. depozitarea. uscare. depozitarea. P. în vederea obţinerii de gluten. extracţie.unitate prevăzută cu spaţii.. precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia.). pentru recepţia materiei prime. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia. Unităţi pentru fabricarea amidonului . amenajări. Unităţi pentru măcinarea legumelor . specialităţilor de panificaţie. dotări şi instalaţii specifice. Unităţi pentru măcinarea orezului . maltoză. în vederea fabricării biscuiţilor. a Pagina 34 . în vederea obţinerii de amidon. pentru recepţia materiei prime. în vederea fabricării grăsimilor de gătit combinate. Unităţi pentru fabricarea premixurilor . depozitarea. depozitarea. 2. fructoză. zahăr total. păstrarea şi livrarea produsului finit.unitate specializată prevăzută cu spaţii. 8. prelucrarea şi măcinarea legumelor în vederea obţinerii de făină sau pudră de legume uscate ori fructe comestibile. depozitarea. pişcoturilor. depozitarea. inclusiv spaţii de frig. precum şi cu spaţii pentru ambalarea. Unităţi pentru fabricarea glutenului . III. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia. crupe sau pelete din grâu.T. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia. specialităţilor de panificaţie. Activităţi de fabricare a altor produse alimentare 1. 4. precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare. dextroză cristalizată monohidrat. păstrarea şi livrarea produsului finit. Unităţi pentru fabricarea biscuiţilor. sortarea. păstrarea şi livrarea produsului finit. precum şi cu spaţii pentru depozitarea.unitate prevăzută cu spaţii. Activităţi de fabricare a produselor de morărit. amidonului şi produselor din amidon 1. depozitarea. păstrarea şi livrarea produsului finit. amenajări. pişcoturilor. a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate. izosirop. 3.

3. inclusiv unt de cacao. precum şi cu spaţii adecvate pentru ambalarea. fabricarea pastilelor. cuşcuşului. muştarului şi oţetului. depozitarea. condimentelor. laptelui şi altor alimente pentru copii mici. muşeţel. a gumei de mestecat. ciocolată. pastelor făinoase şi altor produse făinoase similare. cu spaţii pentru prelucrarea ceaiului şi a frunzelor de plante.unitate cu spaţii. depozitarea şi fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutriţionale speciale. zahăr. depozitarea şi livrarea produselor finite. depozitarea şi livrarea produselor finite. Unităţi pentru fabricarea macaroanelor. sâmburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. depozitarea. amenajări. 9. cuşcuşului. precum şi cu spaţii de depozitare. alimentelor pentru sugari. 10. tăiţeilor. 5. precum şi cu spaţii de ambalare. Pagina 35 . depozitare şi livrare corespunzătoare. Neamt . ciorbe. suc de trestie de zahăr.E. 8. pastelor făinoase şi altor produse făinoase similareunitate prevăzută cu spaţii. depozitarea. fabricarea drojdiei de bere.T. sâmburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor. precum şi cu spaţii adecvate pentru ambalarea. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia. alimentelor cu conţinut redus de sodiu. alimentelor cu conţinut redus de calorii. în vederea obţinerii.). inclusiv în doze (pliculeţe). 4. cu spaţii şi instalaţii pentru fabricarea mirodeniilor. depozitarea. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime. păstrare şi livrare corespunzătoare. amenajări. inclusiv unt de cacao. alimentelor pentru persoanele care suferă de dereglări ale metabolismului carbohidraţilor (diabet). Unităţi pentru prelucrarea cafelei . Unităţi pentru prelucrarea ceaiului . amenajări. fabricarea infuziilor din plante (mentă. proteine. a laptelui praf pentru sugari. prelucrarea materiilor prime de origine vegetală şi animală. Unităţi pentru fabricarea sau rafinarea zahărului şi a înlocuitorilor din sfeclă de zahăr. făinei de muştar. conservarea în zahăr a fructelor. fructe). a produselor zaharoase.unitate prevăzută cu spaţii. tabletelor. cu spaţii pentru prelucrarea cafelei prin decafeinizare şi prăjire. maionezei. P.unitate specializată cu spaţii pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime. Unităţi pentru fabricarea altor produse neclasificate în altă parte unitate cu spaţii. a gumei de mestecat. alimentelor dietetice pentru scopuri medicale speciale. alimentelor recomandate în efortul muscular intens. în vederea obţinerii macaroanelor. prelucrarea materiilor prime şi a ingredientelor de origine vegetală şi animală. precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate. grăsime şi ulei de cacao. depozitării şi livrării zahărului. verbină etc. în vederea obţinerii produselor din cacao. inclusiv sare fără sodiu. a suplimentelor alimentare şi nutritive. fabricarea pastilelor. precum şi cu spaţii de ambalare.unitate prevăzută cu spaţii. dotări şi instalaţii specifice adecvate pentru recepţia materiei prime. tăiţeilor. sosurilor picante. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (cacao. precum şi cu spaţii pentru ambalarea. a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate. dropsurilor. fabricarea înlocuitorilor de cafea. dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime. tabletelor. 6. drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome . extracte şi concentrate din cafea.unitate prevăzută cu spaţii. arţar şi palmier . grăsime şi ulei de cacao. dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia şi depozitarea materiei prime. precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare. a ciocolatei. cafea solubilă.C. amenajări. depozitarea şi livrarea produselor finite. dotări şi instalaţii pentru recepţia. drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome. a ciocolatei. în special pentru sportivi. ketchupului. a produselor alimentare îmbogăţite cu oligoelemente. Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice . depozitare şi livrare corespunzătoare. dropsurilor. vitamine. Unităţi pentru fabricarea produselor din cacao. alimentelor fără gluten. depozitarea şi fabricarea de supe. conservarea în zahăr a fructelor. Unităţi pentru fabricarea condimentelor . amenajări.unitate prevăzută cu spaţii. în vederea obţinerii de cafea măcinată. a produselor zaharoase. prelucrarea acesteia. precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare. ambalarea ceaiului.LEGIS produselor uscate de panificaţie. 7.

depozitarea şi livrarea produsului finit. băuturi din fructe. dotări şi instalaţii adecvate în care se Pagina 36 . depozitarea şi livrarea acestora. confiate . 5.ORDIN (A) 111 16/12/2008 C. 8. semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii de alcool etilic de fermentaţie şi a alcoolurilor neutre. 6. 12. cât şi pentru consumatorul final. Unităţi pentru producţia. a vinului de masă. V. 3. ambalarea.unitate cu spaţii. depozitarea materiilor prime şi semifabricatelor şi fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky. depozitarea şi livrarea acestora. semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vermutului şi a altor băuturi similare. dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia. cât şi pentru consumatorul final. cât şi pentru consumatorul final. semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vinului. depozitarea materiilor prime. depozitarea şi livrarea acestora. ape tonice. glasate sau cristalizate) . precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea. dotări şi instalaţii specifice pentru producţia. Activităţi de fabricare a băuturilor 1. atât pentru alte unităţi. depozitarea şi livrarea acestora. cât şi pentru consumatorul final. depozitarea şi fabricarea cidrului. Neamt . P. amenajări. cât şi pentru consumatorul final. Unităţi pentru fabricarea berii . lichioruri. precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea. cât şi pentru consumatorul final. dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime.C. vinului din must de struguri concentrat şi vinului slab alcoolizat sau fără alcool. cola. gin. VI.unitate cu spaţii. precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea. fructe. Alte activităţi 1. cidrului de pere. precum şi cu spaţii adecvate pentru depozitarea. Unităţi de fabricare a produselor alimentare congelateunitate cu spaţii. atât pentru alte unităţi. Unităţi pentru fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare . depozitarea şi livrarea acestora. depozitare şi livrare corespunzătoare.unitate cu spaţii.T. atât pentru alte unităţi.unitate cu spaţii. dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime.unitate cu spaţii. dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime. depozitarea şi fabricarea produselor congelate. Unităţi pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate unitate cu spaţii. cât şi pentru consumatorul final. carbogazeificarea. Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice . atât pentru alte unităţi. miedului şi a altor vinuri din fructe.unitate cu spaţii. dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime. precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea. 13.E. Unităţi pentru fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructeunitate cu spaţii. Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie unitate cu spaţii. depozitarea şi livrarea acesteia. atât pentru alte unităţi. fabricarea băuturilor răcoritoare nealcoolice. dotări şi instalaţii pentru captarea. îmbutelierea şi livrarea acestora. atât pentru alte unităţi. 7. dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia. băuturi energizante. dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime.LEGIS 11. precum şi cu spaţii de ambalare. atât pentru alte unităţi. precum şi a băuturilor mixte ce conţin alcool. depozitarea şi fabricarea produselor confiate/deshidratate. Mălţăria . dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime şi ingredientelor pentru obţinerea berii. Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume.uscate. depozitare şi livrare corespunzătoare. băuturilor nealcoolice aromatizate şi/sau îndulcite: limonadă. îmbutelierea apei minerale. oranjadă. procesarea şi comercializarea ciupercilor unitate prevăzută cu spaţii.secţia din cadrul fabricii de bere în care se face germinarea orzului şi a altor cereale în vederea obţinerii malţului. 4. cât şi pentru consumatorul final. precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea. precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea. atât pentru alte unităţi. atât pentru alte unităţi. 2. cât şi pentru consumatorul final. vinului spumant. coniac. vinului de calitate produs în anumite regiuni. Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală . Unităţi pentru fabricarea vinului . precum şi cu spaţii de ambalare. coji de fructe şi alte părţi de plante.

...... dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia... 2................ depozitare şi livrare corespunzătoare... judeţul ................unitate cu spaţii. ............... 6...................... sectorul ...... Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele .... depozitarea şi/sau prelucrarea produselor congelate........... nr. ap.... precum şi cu spaţii de ambalare....unitate cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia materiei prime de origine animală şi nonanimală.... depozitarea..... fabricarea şi depozitarea îngheţatei.. 7.......................LEGIS desfăşoară activităţi pentru recepţia.... e-mail . 5............................... atât pentru alte unităţi......E.. judeţul ..................... Depozit pentru seminţe de consum ...................... telefon ............... telefon ..... sc.............. 8....... .. ... ..... str. Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimală unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia......... Unitate de fabricare a îngheţatei .. caracteristici prevăzute în documentele însoţitoare conform legislaţiei în vigoare... str..... depozitare şi livrare corespunzătoare a acestora pentru unităţile care le utilizează......... depozitarea şi livrarea de produse proaspete şi/sau preambalate de origine nonanimală...)........ ......... reprezentantul legal al unităţii .. dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia. dotări şi instalaţii adecvate pentru fabricarea în condiţii corespunzatoare a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele... dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime....ORDIN (A) 111 16/12/2008 C..orice nave... depozitarea şi livrarea de seminţe de consum..... ........)...C.......... nr....unitate cu spaţii..... Pentru unitatea:.. codul ....... P.......... cod unic de înregistrare (CUI) .... atât pentru alte unităţi.. 4....... cu sediul social în str. ambalarea şi livrarea produselor alimentare de origine nonanimală.... codul . ........T.......... înregistrate pentru siguranţa alimentelor ca mijloace de transport dotate corespunzător pentru ca produsele de origine nonanimală să nu îşi modifice caracteristicile pe timpul transportului.... sectorul ....... cât şi pentru consumatorul final.......... nr.. cât şi pentru consumatorul final.............unitate cu spaţii........ Mijloc de transport produse de origine nonanimală .....). 2....... depozitarea şi livrarea produselor de origine nonanimală congelate şi/sau refrigerate ori care necesită temperaturi scăzute de depozitare......... ..(Cod CAEN........ 3....... telefon ......... bl.... judeţul . După eliberarea prezentului document..... din.... atât pentru alte unităţi..... sectorul ... codul poştal ............. în care se desfăşoară următoarele activităţi: 1... .... Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimalăunitate cu spaţii...... din localitatea ..... precum şi cu spaţii de ambalare... respectiv a municipiului Bucureşti orice modificare a condiţiilor din unitate intervenită ulterior emiterii documentului.. .............. aeronave................(Cod CAEN. localitatea .... Pagina 37 ... Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate .. pentru punctul de lucru ....(Cod CAEN.......... mijloace auto etc.... 3.... Neamt .... ...... DOCUMENT de înregistrare pentru siguranţa alimentelor Nr. reprezentantul unitaţii trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene....... din localitatea ...... cât şi pentru consumatorul final.. . ANEXA 10 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ....................

.. Motivul reţinerii oficiale: .......................... .................... .......... Cantitatea reţinută: ...................................................................LEGIS Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage.. ANEXA 11 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .......... Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...... Adresa proprietarului: ........... 215/2004...................T................... din ..... Director executiv................. precum şi prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr....................................... Subsemnatul................ aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.. .................................. . . Rezultatul expertizei privind siguranţa alimentelor (nr................... 882/2004/CE pentru aprobarea regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor.C.... în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr. Reprezentantul legal al unităţii............ suspendarea sau interzicerea activităţii............................. Nr.................... precum şi sancţionarea contravenţională sau penală..S. .. Data şi ora (minute) când s-a dispus măsura: ............... buletin analiză.............. cu modificările şi completările ulterioare............. dispun ridicarea sechestrului/reţinerea oficială pentru produsul (ele):......................../(numele în clar...... .... întocmită/întocmit la ..... inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor..........*) ----*) L.... ............ Neamt ....... ...... DOCUMENT de ridicare a sechestrului/a reţinerii oficiale Nr...................................... cu amendamentele ulterioare.... după caz..... semnătura........................ (semnătura şi ştampila) L...E............. P.......... ştampila unităţii) ........................................ 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor............................ din data de ......... ..................... data ridicării documentului.. . . Pagina 38 ..........Loc pentru ştampilă......... ............... Proprietarul produselor: ..................................... având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.................... Locul unde s-a dispus măsura sechestrării/reţinerii oficiale: . sigiliului: .................... conform legislaţiei în vigoare..S.......ORDIN (A) 111 16/12/2008 C................

.............. (semnătura şi parafa...... ANEXA 12 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........................... .....Loc pentru ştampilă.S..................... în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.............T.......... Nerespectarea măsurilor dispuse atrage.. Adresa proprietarului: ......................................... .. (semnătura şi ştampila) L........ sancţionarea contravenţională sau penală..............................................C..ORDIN (A) 111 16/12/2008 C.......................................................................... sancţionarea contravenţională sau penală........ inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.............. Lotul: ..... după caz... sigiliului: ............ ...... ................): .................... Motivul reţinerii oficiale: ..... ............... în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.............): ................................ *T* Inspector al autorităţii Pagina 39 .................... Observaţii: ............................... Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..................................... P........................E. Rezultatul expertizei privind siguranţa produselor (nr......... după caz.. DOCUMENT de însoţire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii Subsemnatul............................. ....... ...................... Neamt ................ însoţeşte transportul următoarelor produse alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii: Produsele: .................... etc............................................................ Nr......................*) *ST* ----*) L.... ................LEGIS etc....... după caz) Luat la cunoştinţă Reprezentantul legal al unităţii..............S.................. buletin analiză................ Proprietarul produselor: ....................................... Cantitatea reţinută: ......... Nerespectarea măsurilor dispuse atrage............ *T* Inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.........

.............. Cantitatea sechestrată/reţinută oficial .......T.................................................................... ........ Producătorul .......... semnătura şi ştampila) L.... Produsul .......... P... Denumirea unităţii unde se efectuează distrugerea ...............................................ORDIN (A) 111 16/12/2008 C... după caz) Luat la cunoştinţă Reprezentantul legal al unităţii.................LEGIS sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.................................... . buletinului de analiză ........... în conformitate cu prevederile legislaţiei în Pagina 40 .......................................................................................S....................... PROCES .VERBAL DE DISTRUGERE Încheiat astăzi ....... având codul unic de înregistrare .......C. .................. după caz................ adresa punctului de lucru unde se desfăşoară distrugerea ..................................................................................... Lotul . (numele şi prenumele.......... (semnătura şi parafa...........E.......... ............................. Nr. .................... ........................................................................ autorizată cu Autorizaţia nr.............................................. Neamt .................................................................................................. sancţionarea contravenţională sau penală...............................................................................................Loc pentru ştampilă... Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........*) *ST* ----* L................................................... Nerespectarea măsurilor dispuse atrage............... ........................ ....................................... Cantitatea produsă ......... .... Modul de distrugere ............. ..................... Cauza distrugerii ........... ........... ANEXA 13 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............................................................. Observaţii (dacă este cazul) ........S..... Data fabricaţiei ........ ...... Proprietarul ..............................................

.Loc pentru ştampilă.... după caz.. Inspectorul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor*): ..... telefon ...... seria ............. ANEXA 15 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor *T* (pagina 1) Pagina 41 .. cod poştal . sectorul ..LEGIS vigoare..... preambalat/ambalat 2.... prenumele.. proprietatea ............. Mijlocul de transport ........... temperatură de refrigerare 2.................................................... *T* I. ANEXA 14 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... 2.......ORDIN (A) 111 16/12/2008 C............... alt regim termic *ST* Capacitatea de transport: ..... ....... ----*)Se va completa cu numele......... Neamt .......... (semnătura şi ştampila) L...... ... nr..... .... Director executiv..... Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage................ sancţionarea contravenţională sau penală......... Reprezentantul legal al unităţii unde se efectuează distrugerea*): .S............... .. Mijlocul de transport se înregistrează pentru transportul . temperatură de congelare 4.............. 1...... DOCUMENT de înregistrare pentru siguranţa alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală Nr............... nr..... din ..T......... Condiţii de transport: 1... reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene............. respectiv a municipiului Bucureşti emitente orice modificare a condiţiilor de transport intervenită ulterior.......................... După eliberarea prezentului document.. seria şi numărul actului de identitate...... fără regim termic 1..*) ----*) Se vor preciza produsele transportate... de înmatriculare...... vrac 3....E...... judeţul .. Proprietarul produselor*): ........................ semnătura................ conform legislaţiei în vigoare.................. P................. Condiţii de temperatură: II.................. str..... 3.............C.............. din localitatea . ........**) ----**) L... e-mail ..S..................

........ pct. referitoare la tipul produsului.. gusturi ori culori străine. nr.. Valorificarea acestor produse este admisă numai în locuri publice (pieţe. 2..... şorţuri........ organizate periodic de autorităţile locale/ judeţene pe întreg teritoriul naţional). Domiciliul ........... II lit.... c) să nu fie murdărite sau să conţină impurităţi... cu amendamentele ulterioare......... 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală. data .......... condiţii de păstrare.......ORDIN (A) 111 16/12/2008 C.... 3.. Cod numeric personal ..... respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte..... Codul exploataţiei ....E. să nu fie transportate ori prezentate în ambalaje murdare........ producătorii vor avea o stare de igienă corespunzătoare (halate.... În locurile publice de valorificare a produselor de origine animală.............. I şi pct. 4... ... în raza căruia domiciliază...... secţiunea IX. B pct.... incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. să respecte cerinţele de sănătate animală şi igienă stabilite în anexa III. din exploataţii care respectă condiţiile de igienă a mulsului..... Actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) seria ....................... vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit............. Pagina 42 ..... 1 şi lit..... P................ . Neamt ......... expoziţii. ruginite sau improprii pentru produsul respectiv..... cu o consistenţă anormală........ Producătorii trebuie să aplice toate măsurile pentru a evita riscul contaminării acestora şi trebuie să informeze direcţia veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană... respectiv a municipiului Bucureşti atunci când constată că produsele destinate vânzării prezintă un risc pentru sănătatea umană.. a spaţiilor de depozitare a laptelui şi cu asigurarea trasabilităţii produsului.................. data recoltării.. ..... bonete curate) şi vor avea asupra lor un document din care să reiasă că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor... cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice.. originea acestuia........ FIŞĂ DE SĂNĂTATE pentru animalele de la care se valorifică produse de origine animală Nr.... eliberat de .. ........... precum şi orice altă informaţie considerată necesară............LEGIS AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ b) să nu fie falsificate sau cu mirosuri.................... Produsele de origine animală trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să provină de la animale. e) pentru laptele crud...... lit....... cap................... Producătorul ... păsări sau colonii de albine sănătoase şi să fie manipulate numai de către persoane sănătoase.C.... A......... *ST* (verso pagina 1) Obligaţiile producătorilor 1... Circumscripţia Sanitară Veterinară Zonală . târguri.....T.... Producătorii care valorifică produse de origine animală obţinute de la animalele din gospodăria proprie vor avea asupra lor prezenta fişă de sănătate.... C din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr..... I............ d) să fie însoţite de precizări scrise din partea persoanei care le valorifică....

.................................. ..................................................... ...ORDIN (A) 111 16/12/2008 C.......................... │ Anul ...................... *ST* *T* (pagina 3) Starea sănătăţii animalelor ┌─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┐ │ │ │ │Semnătura şi│ │ Examene sanitare veterinare efectuate │ Data │ Rezultatul│ parafa │ │ │ │ │ medicului │ │ │ │ │veterinar de│ │ │ │ │ liberă │ │ │ │ │ practică │ │ │ │ │împuternicit│ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │Tuberculinarea bovinelor ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │Controlul serologic pentru bruceloza la │ │ │ │ │bovine/ovine │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │Controlul pentru depistarea mastitelor la│ │ │ │ │bovine/ovine ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ Pagina 43 ................ ...............................................................C.. Neamt . ........................T........................................... P.........................................................LEGIS *T* (pagina 2) Animale existente în gospodăria producătorului ┌───────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐ │ │ Anul ..caprine │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ din care mulgătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Porcine │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Păsări │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ din care ouătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Familii de albine │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Produsele care se valorifică: ...............................E................................................... │ │ Specia şi categoria ├─────┬─────┬──────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Bovine │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ din care vaci │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ din care vaci mulgătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Ovine ....... ..........

................C.. păsărilor │ │ │ │ │şi familiilor de albine din gospodărie ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┘ Observaţii şi restricţii sanitare veterinare: .... 13 din 17 martie 2009................. P.............. ----- Pagina 44 ... conform pct..................................... publicat în MONITORUL OFICIAL nr..............ORDIN (A) 111 16/12/2008 C....... (semnătura şi parafa) ---------Anexa 15 a fost înlocuită cu anexa la ORDINUL nr......S.. 23 al art................ L. Neamt ................ .................................... .........E............. *ST* Medic veterinar oficial.......... ... I din acelaşi act normativ.........LEGIS ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │Examenul clinic al animalelor........................ ............................ .................................................. 178 din 23 martie 2009..T..........................