You are on page 1of 1

ORL ANAMNEZA

Generalije Koja je hospitalizacija po redu? Porodična anamneza hereditarna oboljenja TBC, šećer, KVS, Ca nagluvost Lična anamneza operacije povrede alergije (hrana, lekovi- penicilin, polen ! lekovi šećer, "asti navike (alkohol i pušenje! Gla!ne te"o#e $ada%nja #olest &ho# da li je curelo (curi!$ kakav je sekrete (gnoj$ boja$ "iris$! da li je posetepeno ili naglo i%gubio sluh$ da li je u%i"ao ototo& lekove$ da li radi u buci$ vrtoglavice$ %ujenje u uši"a$ Nos# da li je disanje ote'ano$ da li i"a sekrecije (boja, "iris, kon%istencija sekreta!$ da li je postepeno ili naglo po(eo da slabije diše na jednu stranu$ pore"ećaj "irisa$ otoci u predelu parana%alnih šupljina 'ipo(arin)s i larin)s ote'ano gutanje, govor, disanje$ )ro"uklos (ujutro, uve(e, kontinirano! kakvu hranu ote'ano guta (te(nu, (vrstu, kašastu! *rat# *a li i"a otoka i kada se javio$