You are on page 1of 156

2012

TC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

2012
İLLERE GÖRE
GELENEKSEL
EL SANATLARIMIZ
Kaybolmuş Sanatlar
Kaybolmaya Yüz Tutmuş Sanatlar
Yaşatılan Sanatlar
Sanatı İcra Eden Usta/Sanatkâr ve Usta
Öğreticiler
S O S Y A L V E K Ü L T Ü R E L E Ğ İ T İ M L E R V E F A A L İ Y E T L E R G R U P B A Ş K A N L I Ğ I
2
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ……………………………………………………………………………3
GİRİŞ.........................................................................................................................4
El Sanatlarının Tanıtımı ve Sınıflandırılması………….………………………….5
İl ve İlçelere Göre Geleneksel El Sanatları Tabloları……………..…………..…13
Açıklamalar……………………………………………………………………...155
KAYNAKÇA………………………………………………….…………….…..156

(:aglmlzda insan hayatllll etkileyen en onemli faktOrler arasmda; bilimsel   bilgi
birikimi ve hlzla teknolojinin yer aldlgl bilinmektedir.
Bilim ve teknolojide gozlenen bu hlzh   insanll1 r;evresini etkilemekte ve
hlzla neden olmakta; r;ozUm bekleyen birr;ok problemi de beraberinde getirmektedir.
GUnUmUzde endUstri ve kUIWrUn beraberinde getirdigi bu problemlerin
giderilmesinde, her ve egitim dUzeyindeki bireylerin, r;agll1 ihtiyaci dogrultusllnda yaratlci glicli
bireyler olarak egitilmeleri ve onlann bu gliclinlin yurt genelinde kullandmasl onem

Sanat Egitiminde, bilim ve teknolojideki hlzh sonucunda; imkanlanl11n
artmasl , egitim ortamlannll1   ogretmenlerin mesleki sorumluluklannm ve
ogren me ortamlanndaki rollerinin   "Ogrenmeyi Ogrenme, Yaratlclhk Egitimi, Etkin
Ogrenme, Boyu Ogrenme" vb. evrensel tUm dlinyada kabul gormesi, ogrenme
ortamlanl1ln slirekli sorglllanmasllll ve de gerekli kdmaktadlr.
Hayat Boyu Ogren me, "bilgiyi, yetenegi ve yeterligi amaclyla,  
ve sosyal hayatla ilgili olan perspektif ir;erisinde, hayatll1 her anll1da listlenebilen tUm ogrenme
aktiviteleri" olarak tal11mlanmaktadlr.
Hayat Boyu Ogrenme Genel MUdUrlUgU'ne ait egitim programlannll1 temel amacl; okul oncesi
donemden, emeklilik sonrasma kadar devam eden slirer;te bireylerin, bilgi, ilgi, ihtiyar; ve
yeteneklerine uygun kendilerini   bilgiye dayah, topluma uYllmlu olarak
katdmalanl11 saglayacak egitim programlanl11 ar;mak ve ylirlitmektir.
Geleneksel el sanatlanmlzll1   derlenmesi,   ve yeni
nesillere aktardmasl yonlinde halk egitimi merkezleri, glinlimUze r;ok onemli gorevler
ve bu alandaki tum ya dogrudan ir;erisinde ya da etkin bir destekleyicisi
iI , ilye ve koy dlizeyinde   kaybolmaya yliz ve
geleneksel el sanatlarIll1lZll1 tespitine yonelik kapsall1h bir yapdll1asll1a duyulan ihtiyay
dogrultusunda bll ortaya
Kitap, once internet ortamll1da kurumlanmlzm ve ilgililerin yaranna sunulacak, daha sonra
illerden; uzman, usta ve sanatkarlardan gelecek yeni oneri, ve ilave tekliflerinden sonra
dlizenlenip yazdi kaynak olarak baslm ve dagltlml saglanacaktlJ'.
Bu Halk Egitimi Merkezi MUdUrlUklerince geleneksel el sanatlan alanmda
ylirUtUlecek katkl saglamasl ve rehberlik etmesini temenni ederim.

Dor;. Dr. Kemal
Hayat Boyu Ogren me Genel Muduru
4

GİRİŞ
Başta halk eğitimi merkezleri olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlar geleneksel el sanatları alanında eğitim,
araştırma, derleme, arşiv ve dokümantasyon faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Ülkemiz, geleneksel sanatlar
bakımından zengin bir mirasa sahiptir. Çeşitli nedenlerle bu önemli mirasın bir bölümü unutulmuş/kaybolmuş, bir
bölümü unutulmaya yüz tutmuştur.
Son yıllarda bu sanatların araştırılması, gün yüzüne çıkarılması ve yaşatılması yönündeki çabalarda önemli bir
artış gözlenmektedir. Bakanlığımıza bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumları bu yönde eğitim çalışmaları yapan
kurumların başında gelmektedir.
Yürütülen çalışmalara kaynak teşkil edecek rehber bir materyale sürekli ihtiyaç duyulmaktadır Bu ihtiyacın
karşılanması yönünde çeşitli kurumlarca farklı amaçlara yönelik olarak farklı dönemlerde bir takım çalışmalar
gerçekleşmiştir.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Halk eğitimi merkezleri ve diğer eğitim kurumlarının geleneksel el
sanatları adı altında düzenlemiş oldukları faaliyetlerde yararlanılması ve daha çok, hangi sanatların geleneksel
olduğuna dair belirleyici bir kaynak oluşturulması amacıyla illerde geniş bir çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda illerde
komisyonlar oluşturulmuştur. Bu komisyonlarda, yörede usta ve sanatkârlıkları kabul görmüş kişiler başta olmak
üzere bu konuyla ilgili tüm yönetici, uzman, akademisyen vb. görevliler yer almıştır.
Çalışma sonucunda ülke düzeyinde belirlenen geleneksel el sanatlarımızın isimleri bu kitapta toplanmaya
çalışılmıştır. Bu çalışmanın, bu alanda eğitim faaliyeti düzenleyen kurumlar başta olmak üzere ilgilenen tüm kişilere
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

5KULLANILAN HAMMADEYE GÖRE SINIFLAMA6

2.EL SANATLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI
El sanatları; bir veya birden fazla sanatkarın bilgi ve becerisine dayanan, çevre şartlarına göre değişim
gösteren, güzelin yanı sıra yararlıyı sunan, insan yaşamını kolaylaştıran, ihtiyaçlarını karşılayan; evde veya
atölyelerde, bütün gün veya boş zamanlarda ya da belli dönemlerde üretilen; geleneksel, bölgesel, fonksiyonel,
estetik, artistik, sanatsal, dekoratif, dini, sosyal açıdan sembolik karakter taşıyan; el, el aleti veya mekanik araçların
yardımıyla yapılan ürünler olarak tanımlanabilir.
El sanatları ya da halk sanatları aynı zamanda kendi duygularımızı dile getirdiğimiz, kendi ihtiyaçlarımızı
karşılamak istediğimiz, kendi zevklerimizi sergilediğimiz birçok dönemin günümüzde devam eden izleridir. Bu sanat
dallarımız, geçmişle olan bağlarımızı perçinlediği gibi yarınlarımıza da şüphesiz köprü olacaktır.
Bugün ülkemizin çeşitli yörelerinde, genellikle usta-çırak ilişkisi ve eğitim yoluyla geçmişten günümüze
ulaşan, yörelere özgü el sanatlarımızın bazı alanlarının devam ettiği, bazılarının ise yok olmaya yüz tuttuğu bilinen bir
gerçektir. Gerek kullanılan malzeme, gerekse uygulanan tekniğe göre çeşitlilik gösteren el sanatlarımız farklı şekilde
sınıflandırılmaktadır. Burada kullanılan hammaddeye göre el sanatlarını sınıflandırarak özetlemek gerekirse:
2.1. Hammaddesi Lif Olan El Sanatları
Halı, kilim, kumaş vb. dokumacılık, örgü işleri, keçe, çarpanalı dokumalar (kolan), oya, işleme vb.
Şekil 1. El Dokuması Halı (Balıkesir-Sındırgı Fatma Kayıhan, 2006)Şekil 2. Keçecilik (İzmir-Tire, Arif Cön, 2004)
7
Şekil 3. El Dokuma Örtü (Denizli, Ertan Yur, 2006)
2.2. Hammaddesi Ağaç Olan El Sanatları
Oymacılık (yazma kalıpları, günlük kullanım eşyaları, mobilya vb.)Şekil 4. Ahşap Yazma Kalıbı ( Orijinal)Şekil 5 . Ağaç Baskı ile Desenlendirilen Örtü (Kastamonu, Cemil KIZILKAYA 2007)

8


2.3. Hammaddesi Taş Olan El Sanatları

Süs taşları işlemeciliği (çeşitli takılar), kullanım eşyası ve aksesuar yapımı (tesbih, ağızlık vb.) mermer
işlemeciliği

Şekil 6. Lüle Taşı Pipo (Eskişehir, Hüseyin Savun, 1988)
2.4.Hammaddesi Toprak Olan El Sanatları
Çanak çömlek işleri, çinicilik


Şekil 6. Çini Sürahi ( Mehmet Yıldırım, 2009)

9


Şekil 7. Çini Taş Karo (Emine PEKER, 2008)Şekil 8. Çini Top Matara (Mehmet YILDIRIM, 2009)

Şekil 9. Çini Kapaklı Kutu ( Saim KOLHAN, 2009)

10

2.5. Hammaddesi Maden Olan El Sanatları
Bakırcılık, altın-gümüş işlemeciliği vb.


Şekil 10. Bakır Ustası Mehmet ÇİRKİN (Şanlıurfa, 2008)


Şekil 11. Bakır Şekerlik (Akif KÜLEKÇİ, 2008 )

Şekil 12. Bakır Kapaklı Sahan ( Hüseyin ALKIŞÇI, 2008)

11Şekil 13. Bakır Pilav Tavası (Hacı Mevlit TATLIYAR, 2008)

2.6. Hammaddesi Deri ve Hayvansal Artıklar Olan El Sanatları

Giyim eşyaları yapımı, günlük kullanım eşyaları, ciltçilik, hayvan koşumu takımları, kürk ve post yapımıŞekil 14. Yemeni (Ahmet ÖZUSLU, 2009)12

2.7.Hammaddesi İnce Dallar, Saplar ve Ağaç Şeritler Olan El Sanatları
Sepet örücülüğü, hasırcılık vb.

Şekil 14. Sepet örücülüğü
Geleneksel el sanatları, bir ülkenin kültür seviyesinin aynasıdır ve o ülkenin kültürel kişiliğinin en canlı
belgelerini temsil etmektedir. Geleneksel Türk el sanatlarının, yüzyıllardır büyük çeşitlilik içinde insanlarımızın
duygularını, sanatsal beğenilerini aktarma aracı olduğu bilinmektedir. Bir kültür unsuru olan geleneksel el sanatları,
toplumun yaşam seviyesini, zekâsını, üretildikleri dönemin özelliklerini diğer bir deyişle, toplumların tarihini
yansıtmaktadır. Geçmişten günümüze ulaşabilen geleneksel el sanatları; toplumun yapısına göre oluşmuş, yöresel
özellikler gösteren, etnografik değerler taşıyan, çoğu sanatsal boyutta ve işlevsel olan, halk tarafından üretilen,
kullanılan, alınıp satılan, bugün üretimi gelir getirebilen ürünlerdir.
Bir yörenin, kuşaktan kuşağa aktarılmaya değer sosyal yaşam tarzlarının ve simgelerinin yanı sıra maddi
kültür unsurlarının da taşınması gerekir. İnsanlarımıza her türlü ilim, teknoloji ve diğer bilgilerin verilmesinin yanı
sıra kendi kültürüne ve tarihi geçmişine karşı saygılı, bilinçli ve koruyucu bir nesil yaratılması, onlara bu yönde
gereken eğitimin verilmesi ile de sağlanabilmektedir.
Günümüzde Türkiye’nin hemen her ilinde ve ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezleri’nde sürdürülen
geleneksel el sanatları programlarına ışık tutması beklenen bu çalışmanın eğitim faaliyetlerinde dikkate alınması,
yörelerinde var olan veya üretimi azalan geleneksel el sanatlarının yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
konularına ağırlık verilerek boş iş gücünün değerlendirilmesine katkıda bulunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının
sağlanması önemli görülmektedir.
Halk eğitimi merkezlerinde ve alandan tespit edilen bilgiler doğrultusunda; geleneksel el sanatları ustaları,
Türk Süsleme Sanatları ve halk eğitim merkezleri eğitim programları ile usta öğreticilerine ilişkin bilgiler, çizelgeler
halinde alfabetik sıra dikkate alınarak aşağıda verilmiştir:

13



İLLERE/İLÇELERE GÖRE
GELENEKSEL EL SANATLARI


14
İL

İLÇE

ÜRETİMİ
YAPILMAYAN
(KAYBOLMUŞ)
GELENEKSEL EL
SANATLARI
ÜRETİMİ
AZALAN
(KAYBOLMAYA
YÜZ TUTMUŞ)
GELENEKSEL
EL SANATLARI
ÜRETİMİ
DEVAM EDEN
(YAŞATILAN)
GELENEKSEL
EL SANATLARI
SANATINI İCRA
EDEN
SANATKAR VE
BU ALANDA
ÇALIŞAN USTA
ÖĞRETİCİLER

TÜRK
SÜSLEME
SANAT
LARIADANA
Merkez Topaç Yapımı
Ekrem Demirbaş


Seyhan
At arabası yapımı ve
süslenmesi
Basri Örs
Bakırcılık
İbrahim Arık,
Kemal Turna,
Ruhi-Gönen
Arıköler,
Kalaycılık
Cabbar
Eysanyarışır, Ali
Güzeloğlu,
Mehmet Okdeşir

Saimbeyli
Köşkerlik/Yemenicilik
Silah Kabzası Yapımı
Yağ Hızmanı yapımı

El Dokumacılığ
(Çuval, Azık, tuz
çantası)


Halı
Dokumacılığı

Sultan Cengiz,
Şengül Akbulut15

ADANA
Saimbeyli

Kilim
Dokumacılığı
Hakkı
Cengiz,Elif
Tanrıkulu,
Dürdane
Demirboğa,
Şirin Cengiz

Semer Yapımı Mustafa Kul
Kalaycılık
Mustafa Gür,
Enver Meşe

Ağaç İşleri
(Döven, Kirmen,
Çıkrık)
Süleyman
Kocatürk
Duvar Kilimi
Dokumacılığı(Zilahi)

Hızman(Yağ kabı)
Kozan

El Dokumacılığı
(Tırlık,çuval, heybe,
kilim, çul)

Halı Dokumacılığı Hayri Yağbasan

Kilim
Dokumacılığı
Hasan Yağbasan
Cerecilik(Kil ve
topraktan yapılan küp)


Yün Çorap
Örücülüğü
Teslime
Yöntem, Fatma
Turunçtan
Kalaycılık
Osman Deveci,
Mehmet Ünlü,
Ömer Özdil

Halı ve Kilim
Istarı/tezgahı yapımı

Karaisalı

El Dokumacılığı-
Karaisalı bezi
(perde, çarşaf,
masa örtüsü)
Nurten Koşar

El Dokumacılığı
(Heybe, Savan )
Eşe Açık,
Hatice-Halime

16

Akkaya, Fadime
Duran
Tufanbeyli
Nalbantlık
Kağnı Yapımı
Pozantı
Savan Dokumacılığı
Münevver
Çelik, Meliha
İlhan, Ayşe
Özen

Halı Dokumacılığı
Ayşe Yiğit, Elif
Akın, Habibe
Karakaya,
Hatice Şimşek

Feke

Kilim
Dokumacılığı
Fatma İşler

Tapan
BıçağıYapım
Feramiz Arık

Kitre Bebek
Yapımı
Aysun Öztürk
Semer yapımı Cuma Yastı

Ağaç İşleri
(Döven, Kirmen,
Çıkrık)
Muhammet
Uçar

Çukurova
Kitre Bebek
Yapımı
Yıldız Noyaner

ADIYAMAN


Merkez

Bakır İşçiliği,
Nalın yapımı, Aba
Dokumacılığı, Heybe-
Çuval Dokumacılığı,
Çarık Yapımı,
Sepetçilik, Hallaççılık
Halı Dokumacılığı,
Çorap Örücülüğü,
Savan
Dokumacılığı,
Yazma ve Yemeni
Yapımı, Mekik
Oyası Yapımı, Tülü
Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı,
Ağaç Oymacılığı,
Alçı Taşı İşçiliği,
Halı Dokumacılığı,
Hasır
Dokumacılığı, İğne
Oyası yapımı,
Nazarlık ve

Zeynel Ulucan,
Rıfat Sucu, Hacı
Tümay, Mehmet
Atmaca, Mehmet
Çapar

17

Üzerlik Yapımı,
Sepetçilik,
Yorgancılık,
Semer Yapımı,
Yöresel Şalvar
Dikimi
Besni
Keçecilik
Küp Yapımı
Köşkerlik
/yemenicilik
Kalaycılık
Sarraflık
Halı Dokumacılığı
(Kösenli)
Besni Akdurak
Köyü; Haydar
Deniz, Ahmet
Kaynar, Mustafa
Taşçı
Küp yapımı ile
ilgili usta
bilinmiyor

Çelikhan
Geleneksel el ve
makine nakışları
Nurdan Şirin
Süslü, Yurdagül
Avcı, Özgül
Karcı

Gerger
Yemenicilik, Bakırcılık
Çakı ve bıçak yapımı
Yazma Oyaları
Örücülüğü, Kilim
Dokumacılığı,
Kanaviçe işleme,
Çorap Örücülüğü

Halı Dokumacılığı
El Örgüleri(çorap
vb.)

Tut
Keçecilik
Sele ve sepet örücülüğü

Köşkerlik/Yemenici
lik
Kalaycılık
Çulculuk
Celal Yılmaz
Ali Ertaş
Asim Doğru


AFYON
KARAHİSAR

Bakır İşlemeciliği
Çarık Yapımı
Gümüş İşlemeciliği
Kesme Yapımı
Nalın Yapımı
Tülü Dokuma
Halı –Heybe
Dokumacılığı
Çorap Örücülüğü
Filkete Oyacılığı
Mekik Oyacılığı
Savan Yapımı
Yazmacılık
Yemenicilik
Üzerlik Yapımı
Yorgancılık
Çanak-Çömlekçilik
Çarpana Dokuma
Atarabacılığı
Keçecilik
Cicim
Dokumacılığı
Halı Dokumacılığı
Mermer
İşlemeciliği
Sepetçilik
Sumak
Dokumacılığı
Tığ Oyacılığı
Zili Dokumacılığı

Yaşar Kocataş

Ebru
Hüsnühat

Yörede yaşayan
65 ya üstü
kadınlar

18

Kök Boyacılığı
Kilim
Dokumacılığı

AĞRI
Merkez

El Dokumacılığı
(Yün ve Kıldan Kök
Boyalı,Heybe, çuval
dokumacılığı
Yöresel halı ve
kilim dokumacılığı
(Kökboyalı)

Özgül Sarı


El Örgüleri
Yapımı(Yün
Çorap,Patik ,
kazak vb.)
Sevda Urtekin,
Nezile Orhan

Hamur
Kilden çanak, çömlek
yapımı

Yöresel halı ve
kilim dokumacılığı
(Kökboyalı)

Halime Aslan,
Felek Karakoç

Keçe ve kepenek yapımı
Saraçlık, At koşumu
yapımı

Mehmet Temel
Şehmuz Akboğa

Doğubayazıt
Üzerlik Tohumundan
Nazarlık Yapımı

Eleşkirt /
Ergözü Köyü
Kar Paleti Yapımı
AKSARAYMerkez


Sepet Örücülüğü
Çinicilik
İpek Halı
Dokumacılığı
Geleneksel El
İşlemeleri


Tezhip
Ebru

19
AKSARAY
Bez
Bebek Yapımı
Halı Onarımı
Yapımı

Halı dokumacılığı
At Arabası
Yapımı


Sultanhanı
kasabasında
bazı aileler

Salih Yılmaz
Beytur

Aksaray yöresi
geleneksel giysi dikimi

Taşpınar Halısı
Dokumacılığı
Taşpınar
Kasabasında
Bazı Aileler

Kaputtan içlik ve
göynek dikimi
Saraçlık
Hüseyin
Çağlayan

Tepesi gümüşlü altın
sıralı fes yapımı
Bakırcılık Ömer Bal
Heybe, yastık ve un
çuvalı dokumacılığı
Kalaycılık İbrahim Şen
Üçlü peştamal
(üçgen)Yapımı

Merkez
Namaz seccadesi
yapımı (Keçi postundan)

Saç örgüsü kordon
dokuma (7 iple)

Üzerlikten nazarlık
vb.yapımı

Kordon tutturma (İşleme
gelin kıyafeti)

Dolak (çoban ayak
giysisi)

Şal (kök boyalı)
Palaz Dokumacılığı
(keçi kılından kilim
dokuma)

Çarık Yapımı
20

Tahta Tabak Yapımı
Zili dokumacılığı
(eğrice ve koç boynuzu
Kilim dokumacılığı
Yöresel çuha
dokumacılığı


Haral (saman çuvalı
dokumacılığı)
Yassıçal çuha
Dokumacılığı
Kilim
dokumacılığı

Sap palazı dokumacılığı
(siyah keçi kılından ekin
sapı taşıma örtüsü)
İğne oyası yapımı
Ellik (üstü tahta, altı
deri eldiven)

Erhan-i gümüş
işlemeciliği,
Gümüş işçiliği

Eskil Koşumculuk Üzerlik yapımı Halı dokumacılığıAMASYA
Merkez
Cicim dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Hanife İşler Ebru
Ağaç işçiliği İğne Oyası yapımı Tuğba Önder Tezhip
Semer yapımı
Erhan-i Gümüş
İşlemeciliği,
Gümüş İşçiliği
Neslihan Sivri,
Seher Yılmaz,
Harun Celep

İpek böcekçiliği
Göynücek
İp örme işleri İbrahim Şahin
Tel kırma işleme Zeynep Köseoğlu
Kalaycılık Mustafa Genç
Semercilik Sadık Kurt
Göynücek
Sepetçilik Cihan Közlemeci
İğne oyası yapımı Melihe Köseoğlu

Ağaç işleri Yapımı
(ibrik, Dibek vb.)
Aslan Karakoç

İpek halı
dokumacılığı
Hanife İşler

Davul, zurna
yapımı
Zülal Gazel,
Hamza Cibek,
Ali Dönmez


Taşova
Cicim
dokumacılığı
Sultan Öztürk,
Nazmiye Bak,
Suzan Karakaya,

21

Şehriye
Karakaya,
Fadime Koçak,
Nurcan Taşkaya,
Güllü Ünlü,
Türkan Koçak
Suluova İğne Oyası Yapımı İğne Oyası Yapımı Canan Oral
Hamamözü Baston Yapımı
Osman Nuri
Kabaktan

Merzifon
Bakırcılık İğne Oyası Yapımı İğne Oyası Yapımı
Sabahattin
Turgut

Semercilik
Firkete Oyası
Yapımı
Tel Kırma İşleme Cevat Coşkun
Çaput Kilim Dokuma
Mekik Oyası
Yapımı
Zili Dokumacılığı Mehmet Özdemir
Çarık Yapımı Tel Kırma İşleme Hesap işi Kıymet Çapkan
ANKARA
Altındağ
Tezhip Hümeyra Yücel
Ebru-Kat’ı Halime Çepni
Hat Abuzer Özkan
File örücülüğü File örücülüğü
Abdullah
Seymen

Demir İşlemeciliği
Dekoratif Demir
Süslemeciliği
Nihat Gökçe

Üfleme cam işleri
Yapımı
Dekoratif Üfleme
Cam Sanatı
Nihat Gökçe
Ahşap İşlemeciliği Kalaycılık Ebru
Bakır Süsleme İşçiliği
Tülü Dokumacılığı
Geleneksel Yay ve
Ok Yapımı
Kemal Cebecik
Çarpana Dokumacılığı Dantel örücülüğü Halı Dokumacılığı

Oya Örücülüğü
Kanaviçe ve Etamin
İşlemeciliği

Kilim
DokumacılığıÇömlekçilik
El
İşlemeleri(Nakış)

Keçecilik
Takı yapımı ve
Gümüş

22
ANKARA

işlemeciliği
Bitkisel Örücülük Deri İşlemeciliği Altın işlemeciliği
Kanaviçe işlemeciliği

Değerli Taş
İşlemeciliğiYarı Değerli Taş
İşlemeciliği
Ayhan Arıkan
Ayaş
Testi ve Çömlekçilik
Kalaycılık
Sedef Kakma
Sim- Sırma
İşleme
El Nakışları (hesap işi-
Maraş işi)

Kalaycılık
Semer yapımı

Kanaviçe
işlemeciliği
Kanaviçe
işlemeciliği

Tiftik El ürünleri
Tel Kırma İşleme Tel Kırma İşleme

Bala
Tülü ve Bala ilçesine
özgü Sarma işi
Afşar Kilimi
Dokumacılığı
İğne Oyası
Yapımı


Beypazarı


Soft Kumaş
Dokumacılığı
Bakırcılık Hüseyin Erdinler

İpekli El
Dokumacılığı
(bürgü)


El işlemeleri
(Çevre vb.)
Sim-Sarma
İşlemeciliği


Beypazarı


Telkari Altın,
Gümüş
İşlemeciliği

Sami Çalışkan,
İlyas Sarımen,
Seyfi Temiz

23

ANKARA
Semercilik
Dövme bakırcılık
Ihlamur baskısı
Çubuk
Bez (çaput) Kilim
Dokumacılığı

Kilim
Dokumacılığı

Elmadağ
Yün Çorap Örücülüğü (5
şişle)

Kuşak Bağı Örücülüğü

İğne ve Boncuk
Oyası Yapımı


Yöresel Cicim
Dokumacılığı


Yöresel Kilim
Dokumacılığı

Etimesgut
Tiftik Keçisi Yün
İşlemeciliği
Ebru
Merinos Yün
İşlemeciliği

Yorgancılık
Cilbendi kâğıdı
hazırlama
Tel Kırma İşleme
Sedef kakma
Kanaviçe
İşlemeciliği
Hesap İşi Yapımı

Tezhip
Kolan-Çarpana
Dokumacılığı
Çarık ve Yemeni
Yapımı
Tel kırma işleme,
İğne Oyası Yapımı

Bitkisel Örücülük
Semercilik

Gelin Telleri Hazırlama
Takunya Yapımı
Keçecilik ve
Üzerlik yapımı
Beyaz İş
hat ve
minyatür

Yöresel Kıyafet,
Başlık ve Takı
Yapımı

Gölbaşı

Yorgancılık
(Saten)

Kanaviçe
24

İşlemeciliği
Çorap ve Patik
Örücülüğü (Tiftik ve
Yünden 5 şişle)

Güdül
Güdül Giysileri
Suzeni işleme
yapımı
Suzeni işleme
yapımı

Peşkir Peşkir
Yağlık Yağlık


ANKARA


Haymana
İplik Yapımı(Kirmanla
İplik Eğirme)
Yün Çorap
Örücülüğü
İplik Yapımı
(Koyun Yününden
İplik Eğirme)


Değirmen Taşı
Yapımı


Teşi ve kirman
yapımı (Eğirme
Araçları)

Kazan
Maraş İşi- Sim-
Sarma,
Tel Kırma İşleme

Keçiören
Kanaviçe işlemeciliği Yorgancılık Hesap İşi yapımı

Tığ, Mekik, İğne ve
Firkete Oyası
yapımı

Antep İşi Yapımı


Tel Kırma İşleme
Maraş İşi YapımıTürk İşi yapımı
Kızılca-
hamam
Kalaycılık

Bitkisel Örücülük Çarık Yapımı
Yöresel Kitre
Bebek Yapımı
Tezhip
Altın Örme (Kafkas İşi) Çini Yapımı
Mekik Oyası
Yapımı

Alem Yapımı
Halı ve Kilim
Onarımı
Mis Sabunculuk
Hat minyatür
ve kat’ı
yapımı

Firkete Oyası
Yapımı

25


ANKARA
Cam Altı Boyama
Tespih Yapımı
Çakı Yapımı

Boynuz ve Kemik
İşlemeciliği

Mamak
El Dokumacılığı
Saz Yapımı
Nallıhan
Ağaçtan Su Kabı
Yapımı


Bez Dokumacılığı
(kız kıvrağı)

Yün Çorap Örücülüğü
Kanaviçe işleme
Kıl Şalvar Dokumacılığı
Sincan

Semer, Heybe, Saban,
Kağnı ve At Arabası
Yapımı
Kanaviçe ve Susma
İşlemeİplik Yapımı(Yünden
eğrilerek iplik yapımı)
Çorap Örücülüğü
Bez (Çaput) Kilim
Dokumacılığı
Çorap Örücülüğü
(Tiftik)

Damat Tıraş Önlüğü Düğün Sancağı
İşlemeli Perde ve Duvar
Halısı

Boncuk Örücülüğü
Sepetçilik
Yorgancılık
Damatlık Elbise Kılıfı
İşlemeciliği

Uçkur Örücülüğü
Şereflikoçhi-
sar

Keçecilik
Kilim Dokumacılığı
Kalaycılık
Semercilik


Dokuma Tezgâhı
Yapımı

26

At arabası, At arabası
tekerleği ve Hamut
yapımı

Lehimcilik ve İbrik
Yapımı

Çarık yapımı
Kalbur ve Elek yapımı
Ağaç Delmek İçin
Burgu yapımı

Sepet Yapımı

El İşlemeleri ve
Tığ Oyası Yapımı


Dantel ve Oya
Yapımı
Halı dokumacılığı
(seccade, yastık,
heybe)

Testicilik

Tuzdan Şekil ve
Desen Oluşturma


ANTALYA

Çorap Örücülüğü
Nalın Yapımı
Semercilik
Ağaç Oymacılığı
Altın İşlemeciliği
Bakır İşlemeciliği
Biçakçılık
Çarık Yapımı
Demir İşlemeciliği
Hasır İşlemeciliği
Kilim Dokumacılığı
Kök Boyacılığı
Döşemealtı Halı
dokumacılığı
Beşik Yapımı
Cicim
Dokumacılığı
Çarpana Dokuma
Firkete Oyacılığı
Halk Çalgıları
Yapımları
Mekik Oyacılığı
Saf Oyacılığı
Sepetçilik
Tığ Oyacılığı
Yörük Çadırı
Yapımı

27

Zili Dokumacılığı
Üzerlik Yapımı
Heybe Yapımı

ARDAHAN

MerkezTel Kırma İşleme
Yöresel Yün
Çorap, Patik
Örücülüğü
Halı Dokumacılığı


Damal
Geleneksel Giysili
Bebek yapımı
Fidan Atmaca
ARTVİN
Bıçakçılık
Halk Çalgıları Yapımı
Cicim Dokumacılığı
Ehram
Dokumacılığı
Halı Dokumacılığı
Kilim Dokumacılığı
Taş İşlemeciliği
Sepetçilik
Firkete Oyacılığı
İğne Oyacılığı
Mekik Oyacılığı
Tığ Oyacılığı
Sepetçilik
Sıtkı KurdoğluAYDIN


Kuşadası-
Merkez
Çine

Çizme ve
Ayakkabı Yapımı
Mustafa
Karpuzcu,
Mehmet
Karpuzcu,Selami
Çalım
İsmail Mumcu,
Memduh Ece
Mehmet

28AYDINGülseren
Kazım Yılmaz
Dursun Kuşuksız
Nihat Kırdal
Kuşadası
Mes, Terlik ve
Sandalet Yapımı
Ergün Bakar
Kamuran Yücel
Yusuf Salkım

Karacasu
Germencik
Merkez

Hasır
Dokumacılığı
Kadriye Kızıl
Hediye Şen
Müjgan VarKaracasu
Sultanhisar
Çine
Söke
Germencik
Merkez
Koçarlı
Kalaycılık
Bakırcılık
Selahattin
Küçükafacan
Ali Yasak
Şükrü Çırpan
Selahaddin
Demirel
Şükrü Ali
Korkmaz
Aydın Alkış
Yüksel Akkaya
Salih Topaloğlu
Ahmet Karabağ

Karacasu

Keçecilik
Hüseyin Cengiz
İsmail Kelep

Karacasu,
Kuyucak,
Çine, Söke,
Sultanhisar,
Merkez,
Germencik,
Karpuzlu
Nalbantlık

Mustafa Akyol,
Hüseyin Kunt,
Durmuş Yanar,
Halil Pandır,
Turgut Aydın,
Mehmet Kutlu,
Hurşit Ülker,
Mehmet Çivici,
Mehmet Ali
Menekşe,
Mustafa Beydağ,
H.Ali Perçiner


KaracasuZiya Şengün
Ömer Şenel

29AYDIN
Merkez Sepetçilik Mehmet Keskin
Ali Yanar
Kuşadası,
Buharkent,
Bozdoğan,
KoçarlıTenekecilik
Erdinç Sünetçi,
Coşkun Bilir,
Mehmet Mercan,
Mehmet Çelen
KaracasuSemercilik

Mustafa Kuzu,
Bekir Tarus,
Sedat Aydın,
Tahsin Özkara,
Ahmet Çağlar,
Emin Çankaya,
Refik Abaştaş,
Alaattin
Urfalıoğlu,
Yüksel Kavas,
Murat Arslan
Yavuz Tacır,
Kamuran Parla,
Ahmet Özsır
Muzaffer Özsır

Çömlek yapımı
Süleyman
Sertkaya

Kuşadası
Deri Dabaklama
(işleme)

Salih Tuğrul
Kutucu, Hasan
Fehmi YücelKaracasu

Bez Dokumacılığı

Hülya Ünal,
İsmail Kelep

Kuşadası Etamin İşleme Yüksel Kaplan

Nazilli,
Merkez


İğne Oyası Yapımı
İğne Oyası
Fatma Emirdağ,
Yeliz İnan,
Candan Özgen

Nazilli
İpek Boyama Şevki Tuncer
Mekikli Şerife Özdemir,
30

Dokumacılık Zeynep Kutlu
Karacasu
Saraçlık
Mustafa Yapucu,
Nedim Sevim

AYDIN
Karacasu-
Karpuzlu
Süpürge Yapımı
Halit Özen,
Mustafa Seven

Nazilli-
Germencik
Tel Kırma İşleme
Nilgün Sezgin,
Mualla Şaşırtan,
Zeynep Kara

Merkez,
Kuşadası
Ahşap Oymacılığı
Murat Muslu,
Bülent Demirelli


Merkez-Söke
İngiliz Külot
Pantolon Dikimi
Çizme Yapımı
Mehmet
Morallı/Umurlu,
Ahmet Çiçek
Zeki Avcıoğlu
Mustafa
Avcıoğlu
Merkez,
Karacasu
Sultanhisar,
Koçarlı,
KuyucakYorgancılık
Hallaçlık
İzzet Karaz,
Hatice
Çetinkaya,
H.İbrahim
Küçükkonuklar,
Bülent Güngör,
Ercan Sarı,
İbrahim
Karadayo, Erdal
yağcıoğlu, Rifat
Akcan, Mustafa
Özsan, Ufuk
Uğurlu, Ahmet
Bayoğlu,
Selahattin Gök,
Nazmi Çetmen,
Adem Kama,
Mehmet Gürbüz,
Mehmet Kaya

31

Sultanhisar,
Merkez, Çine,
Karacasu


Çömlekçilik
Testicilik
Muammer
Demirelli,
Süleyman
İri,Akçaova
Beldesi;
Süleyman
Sertkaya, Ali
Bardak

Germencik
Davul Yapımı
Hüsen
Zurnacıoğlu


Toprak İşleri
Yapımı (El Yapımı
Çömlek, Testi vb.)
Güler Ünlü

Ayakkabı ve Çizme
Yapımı
Davut Sarı,
Hayrettin Sarı


AYDIN


Karacasu Kanaviçe İşleme Aysel Ertaş
Germencik
Ney Yapımı


Coşkun Sezer
TaşçI


Merkez
Örgü İşleri Yapımı
Müjdat Özörten,
Emriye YıldırımSayacılık
İbrahim
Kızılkaya,
Osman Naz,
Osman Delgeç


Merkez, Çine,
Karacasu


Sıcak Demir İşleri
Sayım Menteş
Ahmet
Demiröven,
Celal Çelikel,
E.Mustafa
Akduman, Ali
Orta


Merkez Şapkacılık İsmail İçli
Karacasu
Vaketa ve Sahteyan
Deri İşlemeciliği

Erol Tezcan,
Mesut Tezcan,

32

Halil Kabak
Bozdoğan,
Nazilli


Kıl Çadır
Dokumacılığı

Ramazan, Filizli,
Olukbaşı,
Kızılca, Dutağaç
Köylüleri

Bozdoğan
Kilim
dokumacılığı
Hasan Görer,
Sezgin
Kahraman

Köşk
Kalaycılık Osman Salık
Keçecilik Mehmet Tuna
Halı dokumacılığı Perihan Tuna
Köşk
Keten
yeri
Köyü
Saraçlık Yüksel Yalçın
Başça
yır
Köyü
Nalbantlık
Selim ÇakarKızıl
cayer
Köyü
Semercilik
Mehmet ÖztürkBALIKESİR

Merkez

KeçecilikKırkyama Yapımı
Çinicilik
Sim-Sırma İşleme
Sedef Kakma
Tel Kırma İşleme
Mekik ve İğne
Oyası Yapımı
Folklorik Kitre
Bebek Yapımı


Ebru
Tezhip


Dursunbey

Geleneksel Yassı
Ören Kilim
Dokumacılığı
(kök boya)
Haşime Şeker
(Yassıören
Köyü)


Yatık-su kabı
33


BALIKESİR(karaçam özü ve
andıç ağacından
yapılan, yapımında
doğal ağaç özleri
kullanılmakta olup,
yapıştırıcı ve
kimyasal madde
kullanılmamaktadır.)
Turan kaplan
Dursunbey
Balya
Öküz arabası ve saban
yapımı, Eyercilik,
Kalaycılık, Toprak testi,
bardak yapımı,
Kuyumculuk-Beşibirlik
yapımı
Çulha Dokumacılığı
İğne Oyası Yapımı
Keçecilik
Aba Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı (kök
boyalı)
Sim- Sarma
İşleme (Bindallı)
Semercilik
Nevive Baykurt
Ergün Özgül
(Habibler Köyü)

Marmara
Halı ve kilim
Dokumacılığı
Hasır Dokumacılığı

Gönen
Hasır Dokumacılığı
Keçecilik
Şal ve Çendil
(Yöresel önlük)
Dokumacılığı
Nalbantlık

Aba Dokumacılığı
ve Dikimi
Saraçlık

Mustafa Öktem
Hüseyin Uslu
Yaşar Çulcu

Bigadiç
Peşkir Dokuma,
Yöresel Düğün
Kıyafetleri

Kepsut
El Dokumacılığı (alaca
gömleklik), peşkir,
yağlık, çul, çuval
Şayak Dokuma
Halı Dokumacılığı
(Bozağaçlı halı)
Kilim
Dokumacılığı
(yöresel desenli)
İğne Oyalı Kese
Yapımı
İplik Yapımı
(Eğirme iplik )
Keçecilik
Sepetçilik
Halı dokumacılığı
(Karanfilli
Çember,
Göbekli Yörük
Halısı)
Kuşak Saçağı
Dokumacılığı
Çarpana
Dokumacılığı
Bayram Kane
Hasan Çekili
Elif Tanrıkulu
Ayşe Bulgurcu
Zakire Sarı
Ümmühan İkiz

Burhaniye İğne Oyası yapımı
34
BALIKESİR
Kırkyama Yapımı

SındırgıEl Dokumacılığı (Şal,
Önlük, Kuşak)
Keçecilik


Semercilik

Halı dokumacılığı
(Yağcıbedir El
Halısı )


Fatma Kayan
Muammer Kayan


Havran

Semercilik

Körüklü Çizme
Yapımı
Mustafa
Gündüztekin
Ali Kelebekli
Mustafa Turan
Kemal Alaca

Bandırma

Pala Kilim
Dokumacılığı
(artık iplik ve
kumaş
parçalarından
yapılır)
Fatma İşen
Keçecilik
Hasır Dokumacılığı
İpek Böcekçiliği
Heybe ve İhram
Dokumacılığı
İplik Yapımı (Elde
Eğirme)
Kalaycılık

Kıl Kilim
Dokumacılığı
Demircilik
Bakırcılık
Hatice Çataltaş
Fatma Öz
Salih Dülger
Gülsüm Aslan
Naciye Akdeniz

Edremit

Oyma Türkmen
Sazı Yapımı
Tek Parça Çivisiz
Nihale
Yapımı(kavak,
çınar, karaağaç
gibi yumuşak
ağaçlardan tek
parça tahtayı kesip
oyarak, herhangi
bir makine
kullanmadan
üretilmektedir.

Emir Ali
Çelik(Çamcı
Köyü)
Veli Efe(çamcı
Köyü)


BARTINMerkez
Kırkyama (Kırkpare)
Yorgan Yapımı


Tel Sarma İşleme


Tel Kırma İşleme

Havva Karagöz
(yorgan)
Hatice Karadağ
Semra Yağcı


35
BARTIN
Esra Yaşar
Fatma Çil
Bez Dokumacılığı Bez Dokumacılığı
Şevkiye
Akçaoğlu
Elif Yılmaz


Çatkı (baş örtüsü
/baş bağlama)

Hilal Halulu
Hatice Karadağ


Ağaç Sepet yapımı
Ağaç Küfe Yapımı
Bez (Çaput )Kilim
Dokumacılığı

Amasra
Mısır Soymuğundan
Hasır Dokumacılığı
Ahşap Oymacılığı
Ali Rıza
Vatandaşlar

İpek Böceği Kozası
İşlemesi

Ulus Tel Kırma İşleme
Halil Uzunçelebi
Nurşen Çalık

Kurucaşile
Taş Sac Yapımı Tural Kayık
Demir İşlemeciliği
Hüseyin Bodur
İbrahim
Karamanlı

Küfe Yapımı
Bekir Gündağ
Cumhur
Oğuzdağ

Ağaç Oymacılığı
Hüsamettin
Bilgil


Kayık Küreği
Yapımı
Sabahattin Kural
Ebru


BATMAN

Merkez
Halı ve Kilim
Dokumacılığı

Geleneksel Giysili
Bebek Yapımı
Semin Yılmaz
Behiç Kılıç
Hamdullah
Güneş

Örücülük

Meryem İşcan
36

Turik
(Heybe Dokumacılığı)

Çarpana
Dokumacılığı
Çarpana
Dokumacılığı
Kumru Akdeniz
Feza Keleş

MinyatürYöresel El
Örgüleri
(Çorap, Patik vb.)


BAYBURT

Merkez

Ehram
Dokumacılığı
Sevim Ataner,
Hamiyet
Korkmaz, Asiye
Kayalı

Kalaycılık
Zeki Akçay,
Necmi Akçay


Kilim, çuval, kıl
sergen dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Sema Odabaşı

Deri İşleri ve Halı
Heybe
Dokumacılığı
(Terki heybesi )

Murat Seyhan,
Sema Odabaşı

Çarık Yapımı Murat Seyhan
Kem örmeciliği (Ottan
yapılan bir çeşit bağ)

Aydıntepe
Semercilik
Hasır Dokumacılığı
Çuval Dokumacılığı
Ahşap Oymacılığı
Çanak ve Çömlek
Yapımcılığı

Kalaycılık
Nalbant

Ehram
Dokumacılığı
Tuba Çamur
Taş İşlemeciliği Cengiz Demiray
Halı Dokumacılığı Funda Aktaş
Kilim Funda Aktaş
37

Dokumacılığı
Demirözü
Hasır Dokumacılığı
Ehram
Dokumacılığı
Dantel Örücülüğü Şermin Türker
Telis Çuval
Dokumacılığı
İplik Yapımı (Yün
eğirme)
El Örgüleri Yapımı
İğne Oyası Yapımı Alev Kersin
Çarık Yapımı Hesap işi İşleme Yöresel Nakışlar Duygu Acun
Sam Bağı Yapımı Kanaviçe İşleme Yöresel Örgüler Melek Ersan
Kalbur Örme
Sepetçilik Halı Dokumacılığı
Firkete Oyası
Yapımı
Saleha Fidan
Tırmık, Yaba Yapımı Kilim Dokumacılığı
Mekik Oyası
Yapımı
Mürvet Türker

Ehram
DokumacılığıBİLECİKMerkez
El Dokumacılığı
Süs taşları İşlemeciliği,
Seramikçilik, Halı
Dokumacılığı
El Örgüleri ve
İşlemecilik
El Dokumacılığı,
Süs Taşları
İşlemeciliği
Ağaç Oymacılığı,
Mermer eşya
İşçiliği, İğne oyası
yapımı, El
Örgüleri
Mekikli El
Dokumacılığı
Seramik

Eyüp Ünlü
İslam Karanfil
Ev hanımları
Ebru
Tezhip

El Dokumacılığı
(çatma kadife)

Gölpazarı

Çakı ve bıçak
yapımı

Tahsin Ünver

El Dokumacılığı
(pamuklu ve yünlü
el dokumaları)

Osmaneli


Palaz Kilim
Dokumacılığı
İğne Oyası Yapımı
El örgüleri (yün
çorap,desenli
patik) Mekik Oyası
Yapımı
Ev hanımları
Kilim dokuma
ustası Fevzi
Gayretli
38


BİLECİK

Pazaryeri

Ağaç Oyma İşleri
(Dere köy köyü)
Halil Karaca,
Selami Palayık,
Mehmet Karyel,
Bedri Ekti,
Saim Kocatürk,
Mustafa Bağcan,
Emin Karyell


Çömlekçilik
Saim Yaşar
Osman Kaya,
Osman Menteş,
Ahmet Erkol,
Tevfik Şen,
Hasan Çetin,
Yusuf Özkan,
Saim Öztürk,
Emrullah Şen,
Mehmet Şentürk,
Kadri Orhan,
Nazif Demir


İğne Oyası
Yapımı Örücülük


El Dokumacılığı-iç
giyim ve peşkir
(pamuklu ve yünlü
çeşitli dokumalar)Pazaryeri

İpek Halı
Dokumacılığı
(Nazif Paşa Köyü,
Bahçe Sultan Köyü)
İpek Halı
Dokumacılığı
(Nazif Paşa Köyü
Bahçe Sultan
Köyü)
Nazım Güneş
Nurcan Can


El Dokumacılığı
(pamuklu ve yünlü
çeşitli dokumalar)

39BİLECİK

Söğüt
Semercilik,
Bez(çaput)Kilim
Dokumacılığı, Sepetçilik
,
İpek Halı Dokumacılığı,
Demir İşleri, Mermer
İşleri, Yün Halı
Dokumacılığı, Hasır
Çuval Dokumacılığı


İğne Oyası Yapımı
El İşlemeleri
El Örgüleri(çorap,
eldiven vb.)
Ev hanımlarıPazaryeri


Ağaç Oyma İşleri
(Dereköy Köyü)

Halil Karaca,
Selami Palayık,
Mehmet Karyel,
Bedri Ekti, Saim
Kocatürk,
Mustafa Bağcan,
Emin Karyelli


Yenipazar

Yöresel Don/şalvar
Yapımı


Ev hanımları

Aba Dokumacılığı

Bozüyük
Aba Dokumacılığı
İğne Oyası
Yapımı, El
İşlemeleri,
El Örgüleri
(çorap, eldiven
vb.)

Ev hanımları


İnhisar

İğne Oyası
Yapımı, El
İşlemeleri
El Örgüleri
(Çorap, eldiven
vb.)


Ev hanımları

BİNGÖL
Merkez
Palaz Dokumacılığı Zahide Kınaş

Çakma/Tel Kırma
İşleme
Gürcü Korkutata

Cecim
Dokumacılığı
Asiye Özer
40

BİNGÖL
Zirav Gümer

Semer ve Palan
Yapımı

Hamdullah
AkyolÇin İğnesi,Türk
İşi, Sarma İşleme
Tel Kırma İşleme
Maraş Antep İşi
Kanaviçe ve
Etamin İşleme
El İşlemeleri
İğne Oyası yapımıYün Çorap
Örücülüğü
Halise Yiğit


Kığı
Dantel Örücülüğü Eda Bingöl
Yün Çorap Örücülüğü Melahat Göçer
Semer Yapımı Hasan Ardıç
Rahime Bingöl
Kanaviçe İşleme Muazzez Töreli
Kığı
El Dokumacılığı
(Kilim, Cecim)

Tuğba Çarkçı
Sarayı Çerimli
Besira Ay
Pebe Kızılboğa

Karlıova
Keçecilik Keçecilik
Abdulhamit
KOÇ

Heybe Heybe Şöhret Koç

Kilim ve Halı
Dokumacılığı
Kilim ve Halı
Dokumacılığı

Şöhret Koç

Cicim/cacım
Dokumacılığı
Cicim/cacım
Dokumacılığı
Şöhret Koç
Cicim Dokumacılığı Hediye İşin
41
BİNGÖL

Adaklı Hüsniye Benzer
Genç
Yün Çorap Örücülüğü Fatma Han
Kanaviçe İşleme Selma Yüksel
İğne Oyası Yapımı Sevim Başcık
Çanak-Çömlek Yapımı Güzel Başcık
Boncuklu Tığ Oyası
Yapımı
Şefika Dengeşik
Yorgancılık
Suzan
Demirkaran

Deri Boyacılığı (Doğu
Kızılağacı ile )
Seda Tezer
Tel Kırma İşleme
Müzeyyen
Dopdoğru

Heybe Şükran Albay

Kilim
Dokumacılığı
Songül Acar
Halı Dokumacılığı
Müzeyyen
Güngör,Maile
Satık, Müzeyyen
Sargıç
Şükran Akdeniz
Fatma Bozkır,
Rafia
Dinler,Menice
Ankay


Kilim
Dokumacılığı
(Seccade)
Gülten Tezer
Yedisu Yün Çorap Örücülüğü
Sepetçilik (Söğüt
ağacının
dallarından örülür)
Necmettin Gezer
Solhan
Palas ve Cecim
Dokumacılığı
İğne Oyası Yapımı
Boncuk Oyası Yapımı
(beyaz pamuklu
tülbent kenarına
dikilmektedir)
Halı Dokumacılığı
Emine Tunç,
Esmer İşeri,
Nazife Soydan,
Zinet Günay,
Müşfike Doğu
Nebahat Çiftçi
42


BİNGÖL
Heybe Etamin İşleme Kanaviçe İşleme Gülseher Şaşar
Hurma Uslu
Canser Özdağ
Cıl (koyun ve keçi
kılından yapılan nakışlı
dokuma)
El Örgüleri (Keçi
yününden çorap,
eldiven vb.)
Kepenek Yapımı

Deri Seccade
Yapımı
Emine Tunç
Güllü Tatlı
Firdevs Akdeniz
Zahide Çiçek
Saadet Sönmez
Nuriye Soydan

Halı Dokumacılığı
Safiye-Neşe
Sünme
Ayşe Kısak


BİTLİS

Merkez

Harik Yapımı
(Yöresel ayakkabı)
Haydar Yılmaz
Sekan Kurtulgu
EbruTaş İşçiliği

Ahlat Baston Yapımı
İbrahim, Refa
Gökbulak


Adilcevaz Baston Yapımı Cumali Birol
Güroymak

Hasır DokumacılığıZehra Kozik
Gülzade Yalvaç
Gülzade Türeyen
Hivren KardaşTandır Yapımı

Hazal Aktan
Yurdagül
Çetinkol

Halı Dokumacılığı Azize Güleryüz
Çömlekçilik Enise Özkan
43

Mutki
BOLU
Merkez
Kızık Kilim
Dokumacılığı

Göynük
Tokalı Örtü
Dokumacılığı
(pamuklu
dokumadan nakışlı
örtü)
Yazmacılık
(Kabalar Basması)
Kaşıkçılık
Sofra Altı Basması
İbrahim Esentepe
(kaşık Ustası)
Li kaya (baskıcı)
Hacer Kaya

Mudurnu
İğne ve Çuvaldız
Yapımı
Aynacılık
Semercilik
Dericilik
Bakırcılık
İğne Oyası Yapımı
Ağaç Oymacılığı
Tel Kırma İşleme
Demircilik
İpek Böcekçiliği

Gerede Kemik Tarakçılık
Bakırcılık ve
Dericilik

Mengen
Telli Pov (pamuklu
dokuma üzerine
telle işleme/tel
kırma İşleme)
Kuşak
Dokumacılığı ve
İşlemeleri

Pov Dokumacılığı/
pamuklu
dokumacılık


Hazin Yılmaz

Kıbrıscık
El Dokumacılığı
(yünden heybe,
torba vb. dokuma)BURDUR Merkez
Üflemeli
çalgı/sipsi yapımı
Mehmet Bedel
44

Bucak

Nazarlık ve Bardak
Yapım
(Çıtlık Ağacından)


Nazarlık ve Bardak
Yapımı (Çıtlık
Ağacından)


Nazarlık Yapımı

Mehmet Acar

Çeltikçi
Güvenli Köyü
Sipsi yapımı Hüseyin Köse
Çeltikçi Çebiş
Köyü
Süpürge Yapımı Kemal Yaldız
Bucak
Semer Yapımı Semercilik Ali Kurnaz
Urgan Yapımı Mehmet Acar
BURSA
Merkez

İpek El
Dokumacılığı


Keles


Keles Bebeği
Yapımı

Ayşe Durak,
Ömrüye Seyri


Keles Kilimi
Dokumacılığı

Zübeyde Kalın
Ümmühan Salır

Keles Elbise Dikimi
Ayşe Devalı
Ömrüye Seyri
Süleyman Cavlı


Tokurdaklı Keles
Oyun Kaşığı

Lütfü Uğur,
Necati Ekşi

İğne Oyası Yapımı
Cevriye Duman
Gülay Orhan


Tarım Aletleri
Yapımı
Bekir Özdemir
ÇANAKKALE
Cicim Dokuma
Çarık Yapımı
Demir İşlemeciliği
Nalın Yapımı
Saraciye
Zili Dokumacılığı
Ehram Dokuma
Kilim
Yorgancılık
Sepetçilik
Seramikçilik
Ciltçilik
Çanak-
Çömlekçilik
İğne Oyacılığı
Tığ Oyacılığı
Halı Dokuma
Kök boyacılığı
Kutlu Bozkurt


45

ÇANKIRI
Merkez
Hasırcılık
Hattatlık
Keçecilik Celal Keten
Kilimcilik
Takunyacılık
Çömlekçilik
Nalbantlık
Semercilik
Yemenicilik
Arabacılık Abdullah Uysal
Dokumacılık
Ilgaz
Kilim ve Halı
Dokumacılığı
Öznur Mantar
Testicilik
Oluklu Kiremit yapımı
Çotura (Çam ağacından
oyularak yapılan su
testisi)

Şabanözü
Semercilik
Nalbantçılık
Testicilik
Halı Dokumacılığı
Sabancılık
İplik Yapımı (Koyun
Yününden Eğirme)

Kurşunlu
Kilim Dokumacılığı
KalaycılıkMerkez
Un Değirmenciliği
Bakırcılık
Şaban Ustaoğlu
Şadan Devrim
Abdullah
Yardıncı
Hüseyin Göktaş


Çam Ağacından
Yayık Yapımı

46ÇANKIRI

Kamış Yastık
Yapımı

İsmail Uncuoğlu
Saraçlık İsmail Kendir
Kunduracılık
At Arabacılığı Yapımı
Mehmet
Osmanoğlu
İsmail Salçı

Yemeni Yapımı
(Yöresel ayakkabı)
Hasan Çakmak
Giyim İşlemeciliği
Bıçakçılık

Süleyman Doğar


Ciltçilik İsmail Kış
Nakışçılık Rıza Ökten
Saraçlık

Tenekecilik

Mecit Yalçın
Mustafa
Karatekin
Cevat Gökmen

Yorgancılık Bekir Akdaş
Türkmen Kilimi
Dokumacılığı

Gacan Beşiği, Saman
Köşe ve Yastık Yapımı


Hamza Esen


Soğuk-Sıcak
Demir İşleri
Ahmet Akbaş,
Necip Yiğit,
Selami Tütüncü,
H.İbrahim
Karataş, Hilmi
Şan, Ahmet
Çaycı, Ayhan
Kayabaşı, Doğan
Kaya, İsmail
Dede, Yahya
Deveci, Mahmut
Harmanda,
Osman Yalçın,47

İbrahim Eryılmaz

ÇANKIRI
Ilgaz
Sepet (Hey)
Yapımı
Saraycık Köyü,
Çatak Köyü


Şabanözü/Bü
yük Yakalı
Köyü
Semercilik
Nalbantlık
Testicilik


Marangozluk
Demircilik
Bez Dokumacılığı
Kalaycılık
Hüseyin
Kökdere, Şevket
Uzgur, Ömer
Çulha, İbrahim
Altunbaş,Ahmet
Şenyiğit
Kadir Bastak

Mehmet Subaşı,
Hasan Özen
Şabanözü
Halı Dokumacılığı
Sabancılık
İplik Yapımı (Koyun
Yününden İplik Eğirme)Çarık Yapımı
Kaşıkçılık (Kayın
Ağacından )
Sofra Altı, Yalzaç Mahalli/Anonim
Oklava, Laput “

El Oyası
Örücülüğü


Yün Çorap
Örücülüğü


Kilim
Dokumacılığı

ÇORUM İskilip


Bakırcılık Sedef kakmacılığı
Halil Uysal,
Mustafa Akçay

Urgancılık(Mutaf) Remzi Pabuççu
Bakırcılık Mehmet Tetik
Saraçlık
Hıdır Açıkgöz,
Ömer Azak

Semercilik
Hüseyin
Kaygusuz,Recep

48

Semerci, Ahmet
Uygun


Sepetçilik
Emin Söyler
Yüksel Yıldırım
Mürsel Kaya

Kalaycılık
Ali Gülercan
Mustafa Varış
Süleyman BezginAyakkabıcılık ve
Mes Yapımı
İsmail Yakan
Recep Zorlu
Ahmet Köyü


Merkez
Kıl Kilim Dokumacılığı
Kaşıkçılık
Sandıkçılık
Saraçlık
Türkmen Kilimi
Dokumacılığı
Bakıcılık
Yazmacılık (Ahşap
Baskı)
Rauf Burhan
Mehmet Alkan
Minyatür
Tezhip
Hüsnühat
Sungurlu Nalbantlık
Nurettin
Saraçoğlu

DENİZLİ

Buldan
Halı Dokumacılığı
Kilim Dokumacılığı
Buldan Bezi
Dokumacılığı
İp Boyama
Suzeni
BELSANM
İle yöredeki
diğer sanatkârlar

Çameli


Çarık Yapımı


Kayın Ağacından
Kaşık Yapımı
Sofra Altı,
Yalzaç/yufka
çevirme aracı
Mahalli/Anonim TezhipOklava, Laput
Oya Örücülüğü
Yün Çorap
Mahalli/Anonim

49DENİZLİ


Örücülüğü
Kilim
Dokumacılığı

Çardak


Hasır Dokumacılığı


Semer, Saraç Ve
Nalbant

Kıl Kilim Dokumacılığı

Yün Çorap
Örücülüğü
Tezhip
Çivril

Toprak Testi,
Bardak YapımıHasır Dokumacılığı

Elif Daşgın,
Hatice Daşgın-
(İğdir Köyü)
Şerife Kazan-
(Gürpınar
Kasabası)Çivril

Çaput Yolluk
Dokumacılığı

Raziye Özen
Emirhisar
Kasabası

Kilim Dokumacılığı
Fatma Maraş-
Gürpınar
Kasabası


Halı, Kilim
Dokumacılığı
Vesile Koçak-
Kızılcasöğüt
Kasabası


At Arabası
Süslemeciliği

Emin Evci-
Kızılcasöğüt
Kasabası


Toprak Testi
Yapımı
İğdir Köyü
Gümüş Takı Yapımı Beydilli Köyü
50
DENİZLİ

Güney
Semercilik
Ali İhsan
Eğercioğlu

Kilim Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Eziler Köyü
Honaz
Nalbantlık
Yaşar Öznalbant,
Orhan Tozlu


Sepetçilik Kazım Şeşen
Elekçilik Hüseyin Özcan
Semercilik Bekir Özdağ

Kilim Ve Halı
Dokumacılığı
Kilim Ve Halı
Dokumacılığı
Havva Karaca
Kale
Tel Kırma İşleme Tel Kırma İşleme

Toprak Çömlek
Yapımı
Toprak Çömlek
Yapımı

Taş İşlemeciliği ve
Duvar Yapımı

Sarayköy Faytonculuk Faytonculuk

Serinhisar


Topraktan Testi Ve
Bardakçılık

Cemil Yılanlı
İbrahim Gündaş
Mustafa Kaykan


Kendirden Urgan
Yapımı
Hasan Hüseyin
Kaplan
Ali Osman
Özmen
Ahmet Evkaralı

Nalbantlık
İbrahim Gebeş
Ethem Gebeş

Kemik Tarak
Yapımcılığı

Şener
Yatağanbaba
Ahmet Ali
Karakaya

Kırklık(kırkım) Makası
Yapımı


Süleyman Keskin

Üç Etek Dikimi
Nimet
Değirmenci


Yöresel Haba ve
Kilim
Huriye Ekiz
Cennet Çolak


51DENİZLİ
Dokumacılığı Ümmü Ekiz
Ayşe Hanım
Ekiz

Keçecilik
İbrahim Tokgöz
Aydın Tokgöz

Çan Yapımı
Kemik Sap Ve
Bıçak Yapımı
Kemik Sap Ve
Bıçak Yapımı

Süleyman Şahin

Tarakçılık Şerif Yatağan
Urgancılık Mehmet Keçeci
Tavas
Çizme Yapımı
Şevket Çotul
Mehmet Çiyancı

Tenekecilik
Tevfik Kısaoğlu,
Hüseyin Yumuk
Ali Yetkin

Sayacılık
Şenol Oranca
İsmail İlkin

Terekota / terrakotta
(pişmiş toprak kap)
Çömlekçilik
Terekota/ terrakotta

Hasan Hüseyin
Savcı

Bakırcılık Ali Özalp
At arabası yapımı Abdullah Taşsöz
Tavas


Eyer yapımı

Mustafa
Büyüktarakçı


Semercilik
İşlemecilik
İsmail Ovacıklı
Emin Seyis
Abdullah Kulalı
Hatice Hanaylı

El Dokumacılığı El Dokumacılığı Ömer Kartoğlan
Nikfer Bezi
Dokumacılığı
Nikfer Bezi
Dokumacılığı

Tel Kırma İşleme Tel Kırma İşleme
Zülahi Saraydar
Hatice Hanaylı

Tavas İşi Tavas İşi
Keçecilik Şükrü Oruç
Taş Duvar Ustası Orhan Dereli TezhipSur

Palas (Cicim)
Dokumacılığı
Cahit Satıcı
Harman döveni Mehmet Can
52


DİYARBAKIR(Moşene) Mırak
İpek çarşaf (Mantin) Filiz Bülbül
Hasır Şazime Başar
İpek Puşi (Başlık) Ayhan Düzgün
Tel Kırma İşleme Gülsen Çiçek
İğne Oyası yapımı Oya Tutgun
Stare (taht)
Mehmet Can
Mızrak


Hasır
Dokumacılığı
Zülfikar
Ateşoğlu


Diyarbakır İşi
Kişnişli Kolye
Süleyman
Çölbay (gümüş
ustası idi)

Keçecilik Songül Özcan
Suzeni İşleme Serpil Kıratlı

Kırk Düğme Yelek
Dikimi
Serpil Kıratlı
Sur, Hani
Kilim
Dokumacılığı
Türkan Şenyiğit
Hasan Bilim

Sur
İncili Bilezik,
Küpe, Kolye
Süleyman
Çölbay
Remzi Çakır

Bağlar, Sur,
Kayapınar,
Yenişehir


Telkari
İşlemeciliği
Selahattin Şengül
Zülfikar
Ateşoğlu
A.Celil Şengül

Bağlar, Sur,
Kayapınar,
Yenişehir


Bakırcılık
Deniz Işın
Hacı Nezir
Yalçın

Sur,
Kayapınar,
Kulp

İpek Halı
Dokumacılığı
Sidar Baran
Şazime Başer

Kulp
İpek Halı
Dokumacılığı
Gülay Arslan
Ergani
Dibek ( Soku,
Tokmak)

53

DİYARBAKIR
Kofi (Başlık)
İğne Oyası Yapımı
Kaya Pınar Sepetçilik
Yenişehir

Yün İplik Yapımı
(Teşi ile eğirme)


Yün Çorap
Örücülüğü

Tel Kırma İşleme Oya Tutkun
Tel Kırma İşleme Leyla Yaman
Çermik,
Kayapınar,
Sur, Eğil
Kalaycılık Hayri Çokzan
Sur,
Yenişehir,
Kayapınar,
Bağlar
Tandır Yapımı
Yenişehir,
Kayapınar,
Taş Oymacılığı
Hazro
Yük Hayvanı
Aksesuar Yapımı,
Saraçlık,
Semercilik

Fatih Derin
DÜZCE

Merkez
Arzu Arslan Hat
Ebubekir Altıok Ebru

İbrahim Sabri
Özer

Tel Kırma İşleme Reşat Opak
Sedef İşçiliği Reşat Opak

Ağaç Oymacılığı
(Selçuklu ve
Osmanlı Dönemi )

Hüseyin
Yerlikaya


Gümüş Telkari
İşlemeciliği
Murat Eren

Keman-Bağlama-
Kemençe Yapımı

Ali Keçeci

Merkez Mermer Onur Uçar
54

Oymacılığı
Dövme Çelik İşleri Alper Tüfekçi
Savat Yapımı
İbrahim Sami
Özen

Dökme Bastonculuk
İbrahim Sami
Özen

Çinicilik
Harun Agah
Altay

Sedefkarlık Reşat Opak
Cumayeri
El Örgüleri (çorap,
eldiven vb.)
Emine Kar
Demircilik(kazma,
kürek,balta vb.)


Cemil Şahin


Serpme Balık ağı
Örücülüğü
Yusuf Taşkan
Yorgancılık Musa Dikme
Ayakkabıcılık Ali Akalın
Sac Soba İmalatı Ali Çakmak
İğne Oyası Yapımı Nurgül Çelebi
Demir İşçiliği Nihat Kara
Yığılca
Çorap örücülüğü
(Beş şişle)
Köylerde kendi
ihtiyaçları için
örülmektedir
EDİRNE


Merkez
Edirnekari
Mehtap Cömert,
Nilgün Önder

Baston Yapımı Sabri Selvi

Semercilik
At Koşumu yapımı
Mehmet Yay

Minyatür Talika
Araba yapımı(at
arabası)

Özcan Abacı
Rıfat Çarıkçı

Bakır İşçiliği Durmuş Kabaca
Çini-Seramik Nadir Atlı
Mis Sabunu
Kurslarda eğitim
alan kişilerce


Folklorik Bebek
Yapımı

Ayşe Yavuz
Gülşen Korkmaz

55


Kalaycılık Rüstem Kalaycı
Yağlı Kilim (tülü
Dokumacılığı)

Merkez
Hasırcılık
Ramazan Ören,
Gürsü Birsel

Süpürgecilik
Hasan Basri
BenbiriciAynalı Süpürge
Yapımı
Erkan Posta
İpek Böcekçiliği
Koza İşlemeciliği
Havsa
Çarık Yapımı
Zurna Yapımı
Kepenek ve Aba Yapımı
Yorgancılık
Baston Yapımı
Süleyman Genç
Şakir Toptanış


Yünden yorgan ve
minder yüzü
dokumacılığı
Ayşe Turan
Ağaç Oymacılığı
Nedret Özen
Mustafa Tetik
Şemsettin Alkan

İpsala
Peşkir
Dokumacılığı(pamuk
ipliğinden)


Duvar Süsleri
Yapımı (tarak,
pirinç ve Buğday
başaklarından)

Meriç Çarık Yapımı
Fatma Çakır
Şerif Kula

Keşan
Keçe Yapımı
Emiray
Erzurumlu

Sepetçilik
Ferdi
Küçükkarakoş

56
EDİRNE

Keşan Bezi
Dokumacılığı

Ağaç baston yapımı
Lalapaşa
Aba ve Kilim
Dokumacılığı

Çömlek Yapımı
Süloğlu İpek Böcekçiliği
Bedi Aykut


Uzunköprü
Süpürgecilik Coşkun Budala
İbrahim Budaklı
Uzunköprü
Sepetçilik
Halil Toprak
Seyit Ali Toprak

Hasırcılık Adem Ünlü
Kalaycılık Yaşar Akıncı
Nalbantlık Nail Karameşe
Saraçlık İbrahim Budaklı
ELAZIĞ

Alacakaya Cicim dokumacılığı
Sivrice Çanak-çömlek yapımı Halı dokumacılığı Mehmet-Ali İnak
Karakoçan
Kanaviçe
Kilim Dokumacılığı
Kepenek
Yapımı(Çoban
keçesi )

Gülay Bal
Famile Küçük
Bozdağ

Arıcak
Cicim Dokumacılığı
El Örgüleri
(eldiven, çorap,
kazak vb.)

Şadiye Can


Palat(yolluk)
dokumacılığı


Örgü işleri (eldiven,
çorap, kazak vb.)

Keban
Kilim Dokumacılığı
Tiftik Çorap
Örücülüğü,
Minyatür ev yapımı
Tarım aletleri
yapımı, Tel
Kırma(çatma)
İşleme

Havva Türkay
Gülseren Murat
Hikmet Akturan
Fatma keskin

Merkez At arabası yapımı Tel Kırma İşleme İğne oyacılığı Hat Sanatı
57

Dabbahçılık
İpek iplikçiliği
Gem yapımı
Semercilik
Kalaycılık
Üzerlik Yapımı
Bakırcılık
Nalbantlık
Tığ oyacılığı
Firkete
Kanaviçe
Halı dokuma
Yöresel Erkek
Şapkası İmalatı

Naife Çelik
Meryem Kaya
(usta öğreticiler)

Demir işlemeciliği

Yorgancılık
Saraciye
Tenekecilik
Yün çorap
örücülüğü

Niyazi/Mustafa
GençtoyYemenicilik
Çit Baskıcılığı
Tel Kırma İşleme
Kırkyama Yapımı

Hat Sanatı
ERZİNCAN

Refahiye
Düğencilik
Üzengicilik
Su Değirmenciliği
Çarıkçılık
Semercilik Nuri Navruz

Otlukbeli
Sepetçilik Aydın Gündüz
Hasır Dokumacılığı Nevzat Uzun
Merkez
Semercilik Kalaycılık
Eyer ve Semer
Yapımı
Cahit Naldan
Yemenicilik Dövme Bakırcılık Bakır İşlemeciliği
Cemal Batmaz
İrfan Bakartepe
Necati Kabalar

Merkez
İhram Dokumacılığı Nalbantlık
Metin Nurettin
Kurt

Döven Yapımı
Ağızlık yapımı
Kıl Dokumacılığı
El Dokumacılığı
(yün iplikten) Cecim
Neslihan İlter
58

Dokumacılığı (Seccade)
Türk işi, Hesap İşi
İşlemeleri
Neslihan İlter
İğne Oyası Yapımı (At
Kılıyla )
Neslihan İlter
Sim Sırma İşleme
ERZURUM
Çat
Sepetçilik
Yün Çorap
Örücülüğü
Ağaç İşleri Yapımı Bahattin Aktekin
Kilim Dokumacılığı Metal İşlemeciliği Halim Genç
Hasır Dokumacılığı Süpürge Yapımı
Kilim
Dokumacılığı
Resul Akgül
Keçecilik
Halı ve Kilim
Dokumacılığı
Saçtan Soba vb.
Ürün Yapımı
Bahattin Aktekin
Ehram Dokumacılığı
Tarım araçları
yapımı

Ağaç İşleri Yapımı

Uzundere
Ağaç Oymacılığı
Halis Türoğlu,
Şaban Pala,
Mustafa Ateş


Taş İşlemeciliği Mecit Tekin

Yöresel El
Dokumacılığı
Fatma Ergün,
Fatma Gürbüz,
Saliha
Altunkaya,
Fatma Aktaş

Karasaban, Gem, Yaba,
Ağaç Kürek vb. çiftçilik
aletlerinin maketleri


Hasır ve Sepet
Örücülüğü
Meryem
Karadağ, Fatma
Çelik, Necati
Alkan, Mehmet
Duran Halil
Demirci

Oltu
Kök boyacılığı
Barduz kilimi
Oltu Taşı-Gümüş
İşlemeciliği
Metin Çelebi-
Necdet Gür

59

ESKİŞEHİR

Merkez

Türk Dünyası
Geleneksel Giysili
Kitre Bebek
YapımıLületaşı İşleri
Yapımı

Hüseyin Savun,
Mehmet Başsav,
Hüseyin-Fehmi
Yavuz, Battal-
Mustafa, Bektaş
Dülger, Fevzi
Akın, Rafi Işık,
Mahmut Özsak,
Ahmet Şen

Odunpazarı

Dağküplü
Dokuması
(Sarıcakaya)

Sarıcakaya İlçesi,
Dağküplü Köyü
kadınları


Sivrihisar
Cebesi(Altın
bilezik)

Sivrihisar Nevzat
Işık


Savatlı Gümüş
İşlemeciliği


Alpu İlçesi(üç
aile)


Sivrihisar Beş
Bacalı Kilim
Dokumacılığı
Sivrihisar
Köylerinde
Kadınlar
tarafından
dokunmaktadır


Cicim ve Zili
Dokumacılığı
Eskişehir
Seyitgazi İlçesi
Kırka Beldesi
HalkıLüle Taşı İşçiliği
Abdullh
Özdamar
(Beyazaltın
Köyü)
Abdulvahap

60


Yunar (M.
Kozlubel Köyü)

Sorkun Köyü
Çömlekçiliği
Sorkun Köyü
Halkı
(Mihallıççık)

Seyitgazi
Ferace, Peşkir/ Havlu


Hatice Çabuk
Hatice
Aslangiray


Zili Dokumacılığı
ve Ak namazlağ
Saniye Çakır


Kertme Kilim
Dokumacılığı
Ayşe Güler
Ümmühan Ünal

Sarıcakaya
Dağküplü El
Dokumacılığı
(Örme Peşkir)

Münevver
Pamukçu
Hatice Zabun
Dağküplü/Sarıca
kaya

Mahmudiye
Saraçlık (binek
hayvanların çeki takımı)


Yaşayan usta yok


Alpu Saraçlık Oya Örücülüğü
Gümüş
İşlemeciliği
Selami Nasip,
Erkan Sonyürek,
Bahri Demir,
Tuncer-Hanifi
Nasip
Kemal GözeGünyüzü Kilim Dokumacılığı
Dağküplü El
Dokumacılığı
Kasaba halkı
Berlikova
Nalbantlık,
Semercilik
Hasırcılık

61ESKİŞEHİR
Han

Zili Torba
Dokumacılığı
Yöresel Zili Torba
Dokumacılığı
Halk tarafından
hala
yapılmaktadır

El Dokuması Kadın
Önlüğü (Önecek)
Desenli Küçük Kilim
(İteği)
Çuval Dokumacılığı
(Kelete) Çeyiz
Taşımak,Elbise veya
Tahıl Koymak İçin
Kullanılır.
Büyük Çuval
Dokumacılığı (Harar)
Tahıl Koymak için
kullanılır ve taşınmaz.,
Heybe Dokumacılığı
Düz (desensiz )
dokumalar (parmaklı
dokumaları)

Halk tarafından
hala
yapılmaktadır


İplik Boyacılığı

Halk tarafından
hala
yapılmaktadır

Mihalgazi

Peşkir/havlu
Dokumacılığı
Ayşe Öztürk

Gömleklik Kumaş
Dokumacılığı
Necla Borman

Sepet, Küfe
Örücülüğü
Hasan Gök


Pul ve Boncuk
oyası örücülüğü
İlçe kadınları
tarafından
yapılmaktadırKanaviçe
işlemeciliği
İlçe kadınları
tarafından
yapılmaktadır

ESKİŞEHİR Tepebaşı
Lüle taşı
işlemeciliği
Behçethan Aktaş
62

Çifteler
Kilim Dokumacılığı
Bazı köylerde
yapıldığı tespit
edilmiştir

Yorgancılık
İlçe halkı
tarafından
yapılmaktadır
Oya örücülüğü
İlçe halkı
tarafından
yapılmaktadır

Çorap Örücülüğü
İlçe halkı
tarafından
yapılmaktadır

Mihalıççık
Kilim Dokumacılığı
Çorap Örücülüğü
Heybe Örücülüğü Gülşen Yılmaz
Kalaycılık Murat Kavak
Bakırcılık Murat Kavak
Çömlekçilik İbrahim Ünlü
Ahmet Karan
Sezer Yanık
Selahattin Uğur
Cahit Öz

Patik Örücülüğü
(Kayı Patiği)
Ayşe Yıldırım
Gülşen Yılmaz
Meral Şahan

Urgan yapımı
Nalbantlık
GAZİANTEP
Merkez
Antep işi
işlemeciliği
Geleneksel El
Sanatları

Şahinbey
Aba Dokumacılığı Yemenicilik Yemenicilik
Zurna yapımı Bakırcılık
Kutnu
Dokumacılığı

Küp Yapımı Kilim Dokumacılığı Sedef Kakmacılık
Körükçülük Semercilik Antep İşi
63

İşlemeciliği

Gümüş
İşlemeciliği

Şehitkamil
Kıl Dokumacılığı Sedef İşlemeciliği
Antep İşi
İşlemeciliği
Ebru

Kutnu Kumaş
Dokumacılığı
Altın Tel
İşlemeciliği
Akten
Köylüoğlu

Nizip
Kıl Kilim Dokumacılığı
Bez Kilim
Dokumacılığı
Hasan Aksoy
Aynalı Kilim
Dokumacılığı

Ağaç oymacılığı
Sedef kakmacılığı
Halı dokumacılığı

Nurdağı

Gözeme


Akkız Aslan
Hatice DemiR

Tel Kırma İşleme
Ayşenur Aksu
Leyla Doğan

Oğuzeli
Kilimcilik Kalaycılık Halı Dokumacılığı Mustafa Ağır
Semercilik Taş Oymacılığı
Köşgerlik/Yemenicilik
Yavuzeli

Antep İşi
İşlemeciliği
Şenel Çelik

İpek Halı
Dokumacılığı
Nursel Doğan,
Hatice Yılmaz,
Songül Koyun

Keçi Kılından Kilim
Dokumacılığı


Zeynep Çelik

İplik Yapımı (Yün
eğirme iplik)

Zeynep Çelik
Safiye Çepik


Hasır Sepet Örücülüğü
İslahiye
Kalaycılık Kalaycılık
Hacı Mustafa
Avcı


Yemenicilik
/Köşgerlik
Yemenicilik Ertan Yüksel
Semercilik Semercilik Hüseyin Altay
Kilim Dokumacılığı
Çuval ve Çul
64

Dokumacılığı
Nalbantlık

Karkamış
Kirmencilik (yün
eğirme)
Hüsna Akgün
Köşgerlik ve Semercilik
Sedef Kakmacılık İsmail Bala
GAZİANTEP


Araban
Hasırcılık Bekir Algabak
Yemenicilik
Hasan Bazlama
Hacı Ali Şimşek

Halı Dokumacılığı
Mustafa
Ağır(oğuzelinde
de görünüyor
tüccarmı

Kilim Dokumacılığı İsmet Yıldız
Nalbantlık Mehmet Avşar
Semercilik Bekir Karlığa
Kalaycılık
Şıh Mehmet
Nacar

Demircilik
Abuzer
Sungurtekin

Ebru

Taş İşçiliği
Ziya Yılmaz
Mehmet AlkanAğaç İşleri Yapımı
Abdullah
Kaygısız
Ali Başal
Adem KaygısızHalı Dokumacılığı

Fadime Özkan
Hasibe Kaygısız
Zeliha Yılmaz

Sepetçilik
Mustafa Keskin
Ali Yılmaz

Çorap Örücülüğü
Hatice Sevinç
Fadime Özkan


GİRESUN

Merkez
(Ülper)
Kemençe Yapımı Ali Kol
65

Merkez
Merkez

Kilim
Dokumacılığı
İğne Oyası Yapımı

Bıçakçılık

Mehmet Genç
Hakkı Şahin

Serenti Mehmet Özgen
Sepetçilik Gülizar Çakır
Merkez
(Boztekke)

Yaşar Konar
İzzet Demir

Merkez () Bakırcılık
Halil Aydın
Cevat Topatan

Görele
Kemençe Yapımı Enver Topal
Ağaç Yayık Yapımı
Görele
Sepetçilik
Hurşit
Naldemircioğlu

Kalaycılık Mehmet Sarışen
Tahta Beşik Yapımı Adnan Koç
Doğankent
Kemençe Yapımı
Hurşit
Naldemircioğlu,
Remzi Kudi


Camadan (sırt
Çantası)
Dastar

Ayşe Durkaya
Emine Güvendi

Sepet Örücülüğü Mustafa Arslan
Keşap
Semercilik
Kadir
Tosunoğlu

Sepet Örücülüğü Yusuf Özkaya
Kilim Dokumacılığı Gülçin Çakır
Eynesil
Semercilik Mustafa Çakır
Kalaycılık Mahmut Aydın
Sepetçilik Mustafa Çakır

Çöten Örücülüğü
(Tahıl/mısır
saklamak için
yöresel yapı)
Mustafa Çakır
66

Tirebolu Kilim Dokumacılığı Kadriye Şirin
Bulancak
Sepet Örücülüğü
Bakırcılık Ali Yılmaz

Çöten Örücülüğü
(Tahıl/mısır
saklamak için
yöresel yapı)

Durmuş
Karakaya

Çanakçı
Garip Kasım
Tahta Beşik Yapımı
İbrahim Ersoy
İlhan Toluç


HAKKARİ Merkez
Yün tarağı
Kilim
Dokumacılığı

Heybe
Taş Oymacılığı
Savan
Kumaş
Dokumacılığı
Yün Çorap
Örücülüğü
Yöresel Kadın Üst
Giysileri


Etamin İşleme Sak
Heybe,Çuval /Ter
Keçe –Kepenek
yapımı
Yazma BoncuğuKıl Çadır Cincin Yün çanta
Halk Eğitim
Merkez
Müdürlüğü
Öğretmen Ve
Usta Öğreticileri

Beşik Urganı Yapımı Kanaviçe İşleme Süzgeç Yapımı
Şal
Başlık Yapımı
(Kufi)
Beşik Yapımı
Kolluk Gömlek Yapımı
At, Eşek Eğeri-semer
Yapımı
Takün
Çit(çadır etrafına sarılan
çalı ve leven)Kilim Dokumacılığı
Keçecilik Seher baba Usta
67

Gümüş hızma,
bilezik, eldiven
yapımı
Gümüş hızma ve
bilezik
öğretici
Yörede çoğu
evde geleneksel
olarak
üretilmektedir
Beşik Urganı Yapımı
İnce Tülbentsi Torba/
Peynir yapımında
kullanılan Torba

Başlık Yapımı (Kufi)
Tokaç Yapımı /Çamaşır
Yıkamada kullanılan El
Aracı

Kalaycılık
El değirmeni Yapımı


HATAY

Merkez
Tarakçılık Semercilik Semercilik Mustafa Gezer Tezhip
Kündekari işlemeciliği Bakırcılık Bakırcılık
Şefik
Sahillioğlu
Hüsnü Hat
Tel Kırma İşleme
Üfleme Cam
Yapımı
Şadi Asfuroğlu
Mozaik yapımı Bitkisel örücülük Niyazi Köleoğlu
Sepetçilik
Hasır mobilya
yapımı
Nuray Akdemir
Arabacılık Arabacılık Abdullah Akar
Taş İşçiliği Taş İşçiliği Abdullah Özalp
Ağaç Oymacılığı Ağaç Oymacılığı Ahmet Çetin
Yorgancılık Yorgancılık Resul Öztosun
Yemenicilik Yemenicilik
Muhammet
Gürbüz

Kalaycılık Kalaycılık
Şefik
Sahillioğlu


Tandır-Çömlek
Yapımı
Hatun Ergin

Koza İşleri Yapımı
(Gelin Başı ve
Antakya Yıldız
Selahattin

68


HATAY
Buketi, Broş,
Tablo vb.)
Mıstıkoğlu Kız
Teknik ve
meslek Lisesi
Aliye Sema
Oduncu

Kilim
Dokumacılığı


Dörtyol

İğne Oyası Yapımı
Semaver yapımı
Bıçak Yapımı
Fatma Eroğlu

Çini İşlemeciliği
Nalbantlık
Armağan
Kendir

Erzin
El İşlemeleri Selma Köse
Kilim Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Elif Duran
Hassa
Sepetçilik
Ahşap Beşik
Yapımı
Cemal Seyyar

Boncuk Oyası
Yapımı
Sultan Koç
Semercilik
Mehmet
Semerci


Çam Bardak ve
Tahta Kaşık Yapımı
Ali Çelik


HATAY
İskenderun

Sepetçilik

Mehmet Güven,
Mustafa Demir,
İbrahim Duran,
Fatma Demir

Ağaç Oymacılığı
Ahşap Yayık Yapımı
Kalaycılık Kalaycılık Orhan Akalın

Sele, Hasır Sepet
örücülüğü

Bedia Göğtaş,
Hikmet Özalp,
Vahide Özalp,

69

Mesure Nuryüz
Kırıkhan
Kamıştan Sepet
Örücülüğü
Nalbantlık
Mevlit Gezer,
Cengiz Gezer,
Kemal Gezer,
Dura Gezer

Davul Yapımı
Muzaffer
Kurtça, Hasan
Kurtça, Metin
Kurtça, Ali
Kurtça

Süpürgecilik
Elif Toplar,
Mehmet Toplar,
Mamo ToplarAntakya-
Merkez
Semercilik
Niyazi Köleoğlu
(Altınözü
İlçesinde)
H.İbrahim
Sürmeli

Kumlu
Hüseyin İşler
Ağaç İşleri Gönül Talipler
Reyhanlı Kilim Dokumacılığı
Samandağ

Kozalaktan Süs
Eşyası Yapımı
Ney Yapımı
İpek Dokumacılığı
Ahmet Polat
Refik-Yılmaz
Büyükaşık,
Mete Eser
Büyükaşık

Sazdan Hasır
Dokumacılığı
Sepetçilik

İpek El
Dokumacılığı

İğne Oyası Yapımı

Kaşıkçılık
(Şimşirden
Ağacından)

Sepetçilik (Kamış)
HATAY Yayladağı İşleme Masa Melahat Yaprak
70

Örtüsü
Oyalı Masa
Örtüsü
Kırlent vb.
İğnelik yapımı
Ganime
Türkyılmaz


Etamin İşleme
(Çanta vb.yapımı)
Perihan
Akyürek

Ağaç Oymacılığı Öner Acar
Fahime Bayram
IĞDIR
Karakoyunlu

Teşi Yapımı (Ahşap
iplik eğirme aracı)

Tandır Yapımı
Aralık
Dibek Taşı Yapımı
Bıçak ve Kama
Yapımı
Sepetçilik ( Civir
Ağacından)

Kalaycılık Ağaç Oymacılığı
Yün Çorap
Örücülüğü

Ayakkabı Yapımı Heybe Yapımı
İpek Halı
Dokumacılığı

Taş Oymacılığı
Tuzluca
El Dokumacılığı/
Geve(Koyun Yününden
Dokunan Örtü)
Keçecilik
Çul DokumacılığıISPARTAAksu
Semercilik Ahmet Doğan
Yorgancılık
Eyüp Muslu


Halı Dokumacılığı
Demircilik Mehmet Demir
Atabey
Nalbantlık
Kalaycılık
Semercilik
Gelendost
Halı Dokumacılığı

Yorgancılık
(Yorgan Dikimi)

Dudu Perçin


Sepetçilik
Gönen Oya Örücülüğü Nazire Özsu
71

ISPARTA

(Gül Oya)

Kilim Dokumacılığı
(Kök Boyalı
Yöresel Kilim )

Sultan Akkaya


Keçiborlu
Ağaç Oymacılığı
(Kozluca Bardağı )

Mehmet
Dömbek


Merkez

Hesap İşi Peşkirler
Mekik Oyası Yapımı
Yün Çorap Örücülüğü
Kanaviçe İşleme

Firkete Oyası
Yapımı
Tezhip
Etamin İşleme Minyatür

Tığ Oyası Yapımı
İğne Oyası
Yapımı
Ebru
Şiş Örücülüğü
Çarpana Dokumacılığı
Münyatür Halıcılık
Yün Halıcılık
Ahmet Aksakal
Çarık Yapımı


Ayakkabıcılık


Cengiz
Büyüknohutçu


Kalaycılık

Yorgancılık
(Yorgan Dikimi)

Semercilik
Urgancılık
Nalbantlık


Deri Dağlama
Senirkent


Minyatür Halı
Dokumacılığı
Yaşar Barbaros
Yorgancılık Kamile Çerçi
72


ISPARTA(Yorgan Dikimi)
Fes Yapımı Hatice Demir
Ağaç Oymacılığı ve
Süsleme ile işlemeli
Mezar Tahtası
Ağaç oyularak
pekmez yapımında
kullanılan Üzüm
Ahırı

Tahta Kaşık
Yapımı

Ev içinde raf, kapı,
duvar gibi bölümlerde
işlemeler
Deriden Gön ve
Çarık yapımı
Tuluk - Yayık
ayranı yapmak için
keçi derisini
kullanma

Döven Taşı Yapımı
Beşik ve Sibek
Yapımı
Keçe ve Kıl çadır
yapımı


El Dokumacılığı
(Paldım, kuskun,
yular süslemesi)
Kilim
Dokumacılığı
(Kök Boyalı)Ağızlık Yapımı
(Ağaç kökünden )

Culfalık / Çuval
Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı


Sandık ve Soba
Tablası Yapımı
(Ağaç ve teneke
süslemesi ile)


Oyma kovanÇarpana
Dokumacılığı
(Kadınların beline
kemer vb.)
İplik Yapımı
(Koyun yününü
Tengerek ve
Kirman ile
Eğirme)


Oyma Yalak
Yapımı
(Hayvanların su
içmesinde
kullanılan oyma
yalaklar)

73
ISPARTA

Şarkikaraağaç


Halı Dokumacılığı
Çarıksaraylar
Kasabası Halı
Kooperatifi

Kıvrak Bezi
Dokumacılığı
El İşlemeleri
Saraçlık Yorgancılık
Kilimcilik
Bakırcılık
Ayakkabı Dikimciliği
Yalvaç
Dokumacılık (Çapıt
Haba)
Halı Dokumacılığı

Keçecilik Gencer KondalDokumacılık (Kıl Haba,
Çuval, Heybe),
Bastonculuk,
Bakırcılık


İpek Halı
Dokumacılığı
Kilim Dokumacılığı
Kök BoyamaSıcak Demircilik
Mustafa
Ellidirhem,
Mehmet
Çallıoğlu
Hasan Hüseyin
Çallıoğlu

İpek ve yün Halı
Dokumacılığı
Kilim Dokumacılığı

Çırçır Topu
YapımıSemercilik

Orhan Köstüklü
Osman
Durutürk
Ali Kurucu


Yaylı At Araba
Yapımı(Minyatür
Araba)
Yaşar Küçüker


Mes Yapımı Ahmet Gültekin
Kalaycılık İrfan Sarıoğlu
Saraçlık
Ali Rıza Ulucan
Ömer Kış

Yalvaç

Deri İşleri (kemer,
çanta, Sümen,
klasör)
Ramazan Özgür
Yavuz Öztaş
Rıdvan Yener


Deri İşleri-Post Sabri Haseki

Çarpana
Dokumacılığı
Sümbül Çarkacı
Menekşe Şahin

Kalaycılık Muharrem Ertan
Yenişar Testicilik
74

Bademli
Taş İşçiliği
Ziya Yılmaz
Mehmet Alkan

Ağaç İşleri Yapımı
Abdullah
Kaygısız
Ali Başal
Adem Kaygısız

Halı Dokumacılığı
Fadime Özkan
Hasibe Kaygısız
Zeliha Yılmaz

Sepetçilik
Mustafa Keskin
Ali Yılmaz

Çorap Örücülüğü
Hatice Sevinç
Fadime Özkan

İSTANBUL
Adalar Ahşap Oymacılığı Hüsn-ü Hat
Ataşehir
Aziz Tekiner
Ahşap Oymacılığı Nuran Kılıç

Gümüş
İşlemeciliği,
Telkari
İşlemeciliği
Hava Kara
Ahşap Süs eşyası
Nurfan Umar
Usta

Avcılar Ciltçilik
Müzik Aletleri
Yapımı
Funda Özer
Feridun Obul

Bağcılar
Ayna İşleme
sanatı(kumlama, asit
indirme, kesme vb.
süsleme )
Hüseyin Arda
Başakşehir
İplik Yapımı (Çıkrıkla
Yün Eğirme)
Kalaycılık Ayakkabıcılık
Sabahattin
Turgut

Bakırcılık
Halı Dokumacılığı
(Hereke)
Meryem Demir
Keçe Yapımı Kanaviçe İşleme Yorgancılık Hatice Demir

Çorap Örücülüğü
(Beş şiş)

Beşiktaş

Mekik Oyası
Yapımı
Kilim
Dokumacılığı
Meryem Demir
Sepetçilik Hüsn_ü Hat
75İSTANBULLevent
Karaduman,
Taner Kaygusuz
Tezhip

Nilüfer Kufeyz,
Selim Sağlam
Banu
Ebru

A.Hikmet
Barytçugil, Nur
Gökalp Şeyda
Minyatür
Taner Alkuş
Çinicilik Tanbey Özdil Kat-ı
Beylikdüzü
Ciltçilik
Hat
Leyla Dokuzlar Ebru
Leyla Dokuzlar
İğne Oyası Yapımı Nuran Alma
Beykoz
Şişe Ve Cam İşleri
yapımı
Tezhip
Beyoğlu
Nuray Önal
İğne Oyası Yapımı
Nigar Şahbaz,
Yıldız Avcı

Büyükçekme
ce

Ahşap Rölyef
Yapımı
M.Erol Buga Tezhip
Leman Dinçtürk

Türk İşi ve Hesap
işi Yapımı

Çömlekçilik

Çatalca

Kanaviçe ve
Etamin
işlemeciliği

Dantel Örücülüğü

Kilim
Dokumacılığı

Oya Örücülüğü

Çorap ve Çetik
(Patik)örücülüğü

Yorgancılık
76


İSTANBULÇekmeköy
Kolan Dokumacılığı
Dastarla Yün Yaygı
Dokumacılığı
İplik Yapımı(Yün
Eğirme)
Ayşe Özcoşkun
Kündakari Kristal Oymacılık

Çorap Örücülüğü
Hasır dokumacılığı
Tezhip
Hasır dokumacılığı
Gümüş İşçiliği
(oyma)
Takıcılık Ebru
Çekmeköy
Hallaçlık Aba Dokumacılığı
Gümüş Örücülüğü Trabzon Hasırı

Sivas Çorabı
Örücülüğü
Ali Köse
Keçecilik Yakup İpçioğlu
Ağaç İşleri Yapımı
Cam İşleriYapımı
Semercilik
Ali Özen
(semerci)

Eyüp Çömlekçilik Nakış işlemeciliği
Fatih

Mis Sabunu
Yapımı
Serpil İzmirli Ebru
Halide Dursun
Gaziosman-
paşa
Yorgancılık
Kadıköy
Sedef İşlemeciliği Ferhan Kızıler
Halı Dokumacılığı Ülker Korkmaz
Üfleme cam İskender Yaman
Keçecilik Kuyumculuk Ayşe Özen

Halı ve Kilim
Dokumacılığı
(Milas ve ipek
halı)
Sertaç Bayraktar
Taş Yontmacılığı Keçecilik Hülya Gürbüz
Cam Altı Resim Necati Sipahi
Kündekari İşçiliği Ciltçilik Deri İşçiliği M.Akif Şenoğlu Minyatür
Bakırcılık
Telkari
İşlemeciliği
Mustafa Burun
Semercilik
Sepetçilik Tezhip
77

İSTANBUL
Kâğıthane
Neşe Efe Ebru
Özlem Çolak Hüsnü Hat
Nazire Kaya
Kartal
İğne Oyası Yapımı
Ayşe Türker
Sema Sevinç
Tezhip
Ayhan Pelit Ebru

Meryem
Mutaharra
Yıldız


Gümüş
İşlemeciliği
Refika Beyaztaş

Ahşap Rölyef
Yapımı
Meral Sevim
Tüfekvuran


Bartın Kilimi
Dokumacılığı
Fahriye Çiftçi

Sarıyer
İğne Oyası Yapımı
Melahat
Yördem


Türk İşi
İşlemeciliği
Melahat
Yördem, Aynur
Dereli, Fatma
Ebru

Nezahat
Koptagit

Balık ağı örücülüğü
Sultanahmet
Ebru sanatı
Fuat Başar

Hüsnühat
Tezhip

Sedefkar Ahmet
Sezen


Silivri
Kalaycılık
Gümüş
İşlemeciliği

Oymacılık
Bakırcılık
Kaşıkçılık
Ağızlık Yapımı

Kilim
Dokumacılığı

78


İSTANBUL
Çorap Örücülüğü
Remzice
Özgüler

Yünden iplik
Yapımcılığı
Makbule Can
Kaşıkçılık

Tevfik Tüter

At arabası tekerlek
yapımı
İbrahim Usta
Nalbantlık Tahsin Usta
Saraçlık
Silivri Saraç
Ahmet usta

Döven Yapımcılığı
Nevruz Sert,
Kamil Sert

Toprak testi
yapımcılığı-Çerepna

Kara saban yapımcılığı Rasim Dal
Küfe Yapımcılığı Demir Taş
Çarık Yapımcılığı
Sultanbeyli Ağaç Oymacılığı
Şile
Şile Bezi El Nakışı
Yapımı
Gülser Sarı,
Yasemin Selak,
Ayşegül Uysal


Şile Bezi
Dokumacılığı
Berna Melek,
Ayşe Taşpınar

Şişli Kıl Kilim Dokumacılığı

Tuzla

Çarpana
Dokumacılığı
Gülay Aydın

El Örgüleri(Çorap
eldiven örücülüğü)
Hüveyde Keskin
Çevre işi
El Dokumacılığı
Tığ Örücülüğü
(kese vb.)
Münire Akdeniz

Tuzla

Kese yapımı
(Nakış iplikleriyle)
Saliha Demir

Kastamonu Çarşaf
bağlama
Çarşaf Düğümü
Bağlama
Ayşe Odabaşı Kat’ı
Gülay Aydın
79

İSTANBUL Ümraniye
Sedefkarlık A.Serdar Soran
Gomalak Cilacılık Y.Namık Soran
Antik Varak Celal Kodan
Antik Porselen Çorap Örücülüğü Galip Gülses
Ahşap Oymacılığı Çetin Vurer
Çömlekçilik Abdullah Ayar
El İşlemeleri

İğne Oyası
Yapımı


Kanaviçe
işlemeciliği
Dantel Örücülüğü

Maraş İşi
İşlemeciliği
Kat’ı
Sedef İşçiliği Bakır İşçiliği Şile bezi
Halı Kursları Osmanlı El Nakışı Cam İşleri
Antep İşi
Düğüm İşi Telkari İşçiliği Gönül Çılbır
Delik işi Saman İşi
Altın Telkari
işçiliği

Keçecilik Semercilik
İpek El
Dokumacılığı

Tarakçılık İp Bükme Lüle taşı işçiliği
Mermer işçiliği
Gümüş İşçiliği

Cicim
Dokumacılığı
Tamara Altun

Ney ve zurna
yapımı

Kilim Örmeciliği Ekrem Şimşek

El Örgüleri (Şal ve
çorap )

Hesap İşi İşleme Hat
Zeytinburnu

Dr. Süleyman
Berk
Tezhip

Abdullah
Oğuzhanoğlu

Ebru
80


Timuçin
Tanaslan


Ebru
İZMİR

Kemalpaşa
İpek Kozasından Pano
Yapımı

Ayşen
Sarısaman


Mekik Oyası
Yapımı
Sevdiye
Sarısaman

Kitre bebek Yapımı Güldane Çınar
Kınık
Semercilik
Muammer
Yılmaz

Semercilik Mehmet Taşkın
Tenekecilik İsmail Bodur
Kalaycılık Halil Durk
Kiraz
Semercilik Kalaycılık Hüseyin Çullu
Sepetçilik Hüseyin uzun
Konak
Kundak Bağı(Faşka)
Örücülüğü, Kolan
örücülüğü /
Dokumacılığı
Ayşe Günday

Çaput Kilim
Dokumacılığı
Ahmet Çolak
Bakırcılık Hasan Var


Beledi
Dokumacılığı
Saim Bayrı
Menderes Boncuk Yapımı
Menemen
Sepet Örücülüğü Cemal Cambaz
Semercilik Mustafa Yüce
Hallaçlık Adem Olgun
Nalbantlık
İbrahim
Nalbanoğlu,
Mehmet
Dülgeroğlu
(pasif)

Bakırcılık
Şerif
Pamukatanlar

81

İZMİR
Yusuf Uzun

Körüklü Çizme
Yapımı

Bahattin
Abacılar


Tenekecilik
Süleyman Fidan
Metin EğlüDemircilik

Hayrettin Buka
Hasan Buka
Şahin Kurtul
Halil İme

Ödemiş
Bıçakçılık Mustafa Kabak
Nalbantlık Recep Akkuzu
Kalaycılık Mustafa Topçu
Keçecilik Erol Yünel
Semercilik Nizami Semerci
Saraçlık Mustafa Aknarlı
Ödemiş
Ödemiş İpekçiliği Mehmet Bozdağ
Sepetçilik Mehmet Kanzar
Sıcak Demircilik Mehmet Çevir
Kalaycılık Ahmet Yılmaz
Süpürgecilik Ramazan Barlas

Bez (Çaput) Kilim
Dokumacılığı
Hatice Kaya
Tire
Keçecilik
Arif Cön
Cemil Cön

Urgancılık Rıfat Göbekli

Beledi
Dokumacılığı
Saim Bayrı
Nalıncılık Cemil Tolga
Semercilik Kamil Bezci
Havutçuluk(deve
semeri)
Müzeci Halil
Yorgancılık
Hüseyin
Akaydın


Kabak Kemane
yapımı
İrfan Alkur
Kalaycılık Abdullah
82


İZMİR
Öteyakalı
Hasır Dokumacılığı
Boynuyoğun
Köyü (ayşe
teyze)


Körüklü Çizme
yapımı


Bünyamin Bulut

Saraçlık
Erdinç
Boncukoğlu

Çülaki Dokumacılığı Ethem Tupırdık
Ahşap Oymacılığı ve kıl
testere işçiliği

Hüseyin
Hadımlıoğlu

Hallaçlık Cemil Cön
Sepetçilik
Önbezi Ve peştamal
dokumacılığı


Ergün Daylar

Tabaklık (deri
işlemeciliği)


Haşim Erburhan

Hamutçuluk Terzilik Fikri Kuşçu
Nalbantlık Yıldız Çiller
Torbalı
Kalaycılık Gürses SoygençHasır
Dokumacılığı
Galip Sayar,
Mustafa İlgin,
Necati İlgen

Sepetçilik
Yaşar Ortaç,
Zeynel Esmer,
Sadullah
Uzunkol


Torbalı
Kemikten Mücevher ve
Sanduka yapımı


Hüsnü TokmakSıcak Demircilik

Osman
Demirkan, Sedat
Demirkan

Kalaycılık Gürses Soygenç
Oyma Sandık Yapımı Cavit Küçük
Yorgancılık Ataman Coşkun
Abdullah
83


İZMİR
Ayakkabı yapımı Çetinelli, Naim
Özkaradeniz

Kanaviçe İşleme
Örgü İşleri (Beş
Şişle )

HEM’de görevli
usta öğreticiler

Urla Tel Sarma İşleme
Mükerrem
Karademir


Buca

Tütün Kesesi
Yapımı (Şal
Kumaştan )

Saniye Uygur
Selda
Karahanlar
Ebru Ergün

Bergama
Tenekecilik
Hakan
Bıçakçıoğlu

Yorgancılık
Hayrettin
Hendek

Kalaycılık Metin Uçan
Saraçlık Ahmet Silleli
Külekçilik Külekçilik
Deri
İşlemeciliği(tabaklık)

İpek Kozacılığı
Urgancılık
Çanak ve çömlek
yapımıMerkez
Çinicilik
Tezhip
Ebru
Minyatür
K.MARAŞ
Merkez
Maraş İşi İşleme
Aysel-Nursel
Atatanır
Tezhip
Ebru
Bakırcılık
Hüseyin Alkışçı,
Hacı Mevlüt
Tatlıyar

Kilim Dokumacılığı
Hüseyin
Gülegül

Kumaş Kırpıklarından
Yolluk Dokumacılığı

Hüseyin
Gülegül

84
K.MARAŞ
Maraş İşi Kordon
İşlemeciliği

Maraş İşi İşleme
(kordon, sim
sarma)

Aysun Ciğer

İğne Oyası Yapımı Elif Navruz
Mekik Oyası Yapımı Elif Navruz
Tığ Oyası Yapımı
Müzeyyen
Özdemir

Merkez
Ahşap Nalın Yapımı
(Hapap)


Halil
Maraşlıoğlu

Gümüş İşlemeli Nalın
Yapımı
Yunus Bakır
Koltuk ve Taht Döşeme Ali Ciğer
Aba Dokumacılığı
Hüseyin
Gülegül


Osmanlı Çarıkları
Yapımı
Hüseyin Koşar
Fatih Koşar

Maraş Filesi Ülviye Odabaşı
Ahşap Oymacılığı
Halil
Maraşlıoğlu

Bakırcılık İsmail Binici
Andırın
Döven Yapımı Ellik Yapımı Semercilik Mahmut Keçeci
Çarık Yapımı Kağnı yapımı Demircilik Mehmet Küçük
Ağaç Dirgen Yapımı Eyer Yapımı Kalaycılık
Abdurrahman
Kaya

Anadut Yapımı
Kıl Çadır
Dokumacılığı
Orak Yapımı Hasan Kuşçu
Ağaçtan Istar(Dokuma
Tezgahı) Yapımı
Deri Yatak Yapımı
Çakmaklı Tüfek
Yapımı
Eyüp Kıraç
Çıkrık Yapımı Ağaç Oymacılığı Mehmet Pert
Kirmen Yapımı Yemenicilik
Kara Saban Yapımı
Fes Yapımı
Gem (Döven) Yapımı
Kumaş
Dokumacılığı(Şayak)

Hızman (Yağ
85

Kabı)Yapımı
El Değirmeni Yapımı
Yaba Yapımı
Hamut Yapımı
Çağlayan
Cerit

Sepet Yapımı
Karasaban,
Boyunduruk ve
Beşik Yapımı

Nalbantlık
Hüseyin
Babuççu
Yusuf Güneş

Çıkrık Yapımı Yaba Yapımı Kalaycılık
Ali Yarbaş
Mehmet Onaran

Keçecilik Gem Yapımı Semer Yapımı
Salman Kelleci
Ali Rıza Ünal

Ağaç Kürek Yapımı Dirgen Yapımı
Köşgerlik/
yemenicilik

Hamit Onaran
Yusuf Güler

Kitap Ciltlemeciliği
Su Değirmeni
Yapımı

Osman Onaran
Ali Ataş

Kıl Şalvar Dokumacılığı Veli Duymaz
K.MARAŞHelik Yapımı Yusuf Güneş
Ceviz Oymacılığı Ali Onaran
Çul Çadır Dokumacılığı Ayşe Yarbaş
Kıl Çorap Örücülüğü
Eşe Fatma
Gümbürdek

Postal, Karadağ Çarığı,
Edik Yapımı
Ali Güler
Mesare Hasan Demiröz
Elbistan

Köşker
/Yemenicilik
Cengiz Saraç
Nuri Davdav

Kalaycılık Şahin Gökçecik
Nalbantlık Ahmet Çanak
Hamut Yapımı Semer Yapımı Mashar Dabak
Halı Dokumacılığı Rüstem Yurt
Ekinözü
Semer Yapımı
Halı ve Kilim
Dokumacılığı
Kalaycılık
Ahmet
Yardımcı

Karasaban Yapımı
Su Değirmeni
Yapımı
Nalbantlık H.Ali Soykök
Döven Yapımı Sıcak Demircilik Fazlı Demirci
Göksun Göksun Suzenisi Ayşegül Güçlü,
86
K.MARAŞ
Duygu Aksoy
Selma Petek
Hacer Ekici
Şayak Dokumacılığı Abdi Yorucu
Keçe Boyama
Remziye Yıldır
Hatice Özbay

Nurhak
Demir İdare Lambası
Yapımı
Nalbantlık Halı Dokumacılığı
Loo Yapımı
(dam Yumağı)
Semercilik
Değirmen Taşı Yapımı
Su Değirmeni
Yapımı

Haral Yapımı
(Büyük Çuval)
Ayşe Gedik
Kıl, Çul, İğ-Kirmen
Yapımı

Ellik Yapımı
Helik Yapımı (kar
üzerinde yürümek için
giyilen ayakkabı)

Pazarcık
Ağaç Külek Yapımı Halı Dokumacılığı Kalaycılık Yusuf Bayır
Kıl Çuval Dokumacılığı Nalbantlık Ahmet Güzel
Sepet Örücülüğü Bakırcılık Semercilik Mehmet Telli
Demircilik
Köşker/
Yemenicilik
Mehmet
Tepedibi

Türkoğlu
Semercilik Haşim Camız
Bakırcılık Bakırcılık
Mehmet
Demiröven

Demircilik Mustafa Şahin

Sim-Sarma
İşleme
Ali Yıldırım
Ümmühan
Yıldırım

KARABÜK
Merkez
Bindallı
İşlemeciliği
Feride
ÖZDEMİR

Eflani

Sepetçilik


Değirmen Taşı
87
KARABÜK

İşlemeciliği
Saraççılık
Bakırcılık
Nalbantçılık

Eflani Çember
Bezi Dokumacılığı
Eflani SYDV
El Sanatları ve
Çember bezi
Dokuma
İktisadi
İşletmesi

Safranbolu
Kalaycılık
Hüsnü Aluç-
Dursun Çavdar
Demircilik

Hüseyin
Özdemir-Selim
Arıkoğlu-
Mustafa Ümral-
Mustafa Kazım
Alparslan -
Muharrem
Yıldırım

Keçecilik


Sobacılık

Vural ErsinKunduracılık

Nami Gültekin-
Mehmet Altay
Mutaflık (Mutafiye)
Safranbolu
Mestçilik
Recep Yılmaz -
Kadir Özsoy

Semercilik
Semercilik-
Mustafa Kemal
Ayaroğlu

88KARABÜK
Nalbantlık

Cemalettin
ÇokpartalBeyaz İş (Delik İş)
Beyaz iş vb.
HEM-Kız
Teknik ve
Meslek Lisesi

Hırhırcılık(Çekmecilik)


Saraçlık

Mehmet Alp -
Hüsnü Yıldırım
Kalem işi


Erhan Başkaya


Oymacılık
Davut Kayık
Ahmet Yapıcı

Yemenicilik
Dantel (Tentene)
Sayacılık
İsmail Ulukaya
- Halil Alpaslan


Kanaviçe


Suzeni (Kasnak
işi)

İğne Oyası

Gergef
Yenice


Bastonculuk
Mehmet Balcı -
Satılmış Belen-
İbrahim
Çengelcik-
Önder Çorbacı


Kaşıkçılık Durmuş Ayan-
Sefer Kalaycı

89

Eskipazar

Kalaycılık Güngör Şen


Sepetçilik
Turgut
Dağcıoğlu-
Mahmut Köklü


Kösüre
Taşçılığı(Kesici
araçları bilemeye
yarayan bir çeşit
taş)
İbrahim Çengel


Demircilik
İsmail Kayabaş-
Ahmet Yurttaş
KARAMAN
Çarpana Dokumacılığı
Kök Boyacılık
Üzerlik Yapımı
Halı Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Cicim
Dokumacılığı
Çorap Örücülüğü
Tığ Oyacılığı
Yorgancılık
Zili Dokumacılığı
Ebru
KARS
Merkez

Halı, Kilim
Dokumacılığı

Kalaycılık Adnan Belet

Saraçlık (Eğer
Takımları)
Ayhan Karakol
Nalbantlık Maksut Ak
Sobacılık
Akyaka Halı Dokumacılığı
Sevda Köse
Zeynep Işık

Arpaçay Halı Dokumacılığı Türkan Karadağ
90

Digor

Halı Dokumacılığı

Gülgez Dinletir
Kanaviçe İşleme Sakine Dinletir
Sarıkamış
Halı, Kilim
Dokumacılığı,
Keçecilik
El örgüleri (Tiftik
Çorap, Eldiven,
Şapka, Atkı vb.)
Halı ve Kilim
Dokumacılığı
Medine
Yıldırım
Göğerçin
Aygün

Selim
Hamut Yapımı(At
Koşum takımı)
Yün Çarşaf
Dokumacılığı
Emin Pala
Bestegül Kurt
Şafak Çolak

KASTAMONUMerkez
Tel Kırma İşleme
Taş Baskı
Ahşap Oymacılığı
İğne Oyası
Yapımı
El Dokumacılığı
(Sarı Kıvrak)
Hüsnühat
Azdavay

Çul Kilimi
Dokumacılığı
Hacer Meşeci

Ağaç Mutfak
araçları
Yapımı(Kaşık,
kepçe, pişirgeç ve
oklava )


Mehmet
Demirci


El Dokumacılığı
(yöresel kuşak ve
önlük)
Aliye Kibar
Kalaycılık
Sadık-Yaşar
Kalaycı

Tosya


Tosya
Gıstısı(Yöresel
Gerdanlık)
Tosya çakı ve
Yalçın Çubukçu
Mustafa
Bayraklı
Yaşar Bayraklı
Mustafa
Kandemir

91KASYAMONU
bıçkısı Mustafa Çadırcı
Softçuluk (Tiftik
ipliğinden
giysi dokumacılığı)

İsmail
Koyuncugil
Ekrem Maçal


Bakırcılık

Hasan
Çırakoğlu
Mehmet
Özkandım


Kese-Kuşak
Dokumacılığı
Murat Calay
Seyfi Bektaş
Mahmut
Salman
Melahat Salman

Semercilik
Ali Palabıyık
Ali Bırtlak


Dövme Bel küreği
Yapımı
Mehmet
Büyükpazvatoğlu
Mustafa Berber


Mutaflık
(Heybe-Kıl Çuval)
Sarı Döküm Kemer
Yapımı
Gıstı(yöresel gerdanlık)
Nalbantlık


Mustafa
Küçükcığa
Mustafa Çilingir


KAYSERİ
Merkez
Tel Kırma İşleme
Seramik
Keçe Yapımı

Ebru
Hüsnühat


Taş oymacılığı Bakırcılık
Mehmet Duran
Mehmet Ali
Datoğlu


El İşlemeleri ,
İğne Oyası
Yapımı,
Antep İşi yapımı
Sevim Summak,
Hatice Tosyalı,
Ayşe Yenici,
Halide Edip
Yıldırım

Elbeyli Kalaycılık
İncesu Soğuk Demir Yüksel Seçer
92

İşleri
Kocasinan
Taş Oymacılığı Yusuf Tambay
Bakırcılık Yaşar Benli
Arife Kılıçkaya
Develi
Hasır Dokumacılığı Necla İncedağ

Hasır
Dokumacılığı
Süleyman
İlipınar

Keçi Kılı Dokumacılığı Saniye Göktepe
Dericilik
Mustafa
Kalfaoğlu

Ağaç İşçiliği Ali Akbulutlar
Sarız
Yün İplik Hazırlama( iğ
ve kirmanla)

Safiye Aslan,
Şerife Çevik,
Selver Kaya,
Rahime Aslan

Yeşilhisar


Soğanlı Bebeği
Yapımı
Cemile, Şaziye,
Yavuz, Aydın
Ablak, Fatma
Kumrul,
Meryem
Karataş, Hatice
Güven, Sabahat,
Selma, Hayri,
Ayhan Ariz,

Tomarza Taş İşlemeciliği Yusuf Tambay
KIRIKKALE

Merkez

Tel Kırma İşleme
Çinicilik
El İşlemeleri

Tezhip
Ebru
Minyatür

Testi Yapımıİbrahim Güvenç

Gümüş İşçiliği Nermin Göker
Kalaycılık Süleyman Ok
Bahşili Kilim Dokumacılığı
Ayşe Gündoğdu
Zeynep Ayan

93

Kezban Acar
Semercilik Mehmet Atak

Gelin yeleği,
damat süveteri, şal
yapımı
İğne Oyası
Yapımı

Hatice Narin
Oğuz

Balışeyh Halı Dokumacılığı Nahide Keleş
Çelebi Yorgancılık
Şengül Turgut
Topbaş

Delice
Semercilik Mehmet Uyan
Kalaycılık Abdullah Er
Kemikten Bıçak Sapı
Yapımı


Mehmet
Karabıyık

Nalbantlık
Mehmet
Yenigün
Ali Erkol


Kilim
Dokumacılığı
Hatice Tunç
Karakeçili
Kilim Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
İlçede yaşayan
bayanlar

Çarık Yapımı Halil Yazıcı
Keskin
Hasır Sepet Yapımı
Ali Osman
İnanç

Kalaycılık Ahmet Çetiner
Sulkyurt

Bakırcılık ve
Kalaycılık

Semer Yapımı Duran Öcal
Anadut (Çattallı
Harman aracı)ve tırmık
yapımı
Duran Öcal
Yahşihan
Semercilik
Taş Duvar
Örücülüğü
İğne oyası Yapımı
Serpil Aktuğ,
Abdurrahman
Yücel

Kanaviçe
İğne ve Boncuk
Oyası Yapımı

Fatma Uyan

94


Patik Örücülüğü
(Beş şişle)

Sultan
Timurlenk
Tezhip
KIRKLARELİ

Merkez
Nalbantlık Sepetçilik Çömlekçilik
Bakırcılık Kalaycılık Mis Sabunculuk
İpek Böceği
Yetiştiriciliği
Süpürgecilik
Hasır Dokumacılığı

Saraçlık-Koşumculuk
Babaeski Kilim Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Neslihan
Uzulgan

Lüleburgaz
Yün Eğirerek İplik
Hazırlama
Patik/Çetik
Örücülüğü (Yün
İplikle)
Yorgancılık Servet Kılıç
Bezden kilim
Dokumacılığı

Pınarhisar
Heybe
Dokumacılığı
Resmiye
Gökerbüyük
Gülay
Karakulak

Vize

Demir Dövme,
Bıçak ve Makas
Yapımı


İlyas Karakaş


Sepetçilik (el sepeti
ve Süs sepeti)


Erkan Sepetçi

KIRŞEHİR Merkez
El Dokumacılığı
(heybe, çorap, çuval)
Üçetek)
Halı Dokumacılığı
Kanaviçe İşleme
Patik Örücülüğü,
Bindallı, Sihre
Yorgan

Çulhacılık (el dokuması
kumaş)

Dokuma İpliği
Boyacılığı
( Kök Boya)

Türkmen Kilimi
Dokumacılığı

Kaşıkçılık
Taş işlemeciliği

Kalaycılık
Hüseyin
Sallabaş

Saraçlık İbrahim Eroğlu
95

Semercilik
At Arabası
Yapımı

Nalbantlık Deri İşlemeciliği
İplik Yapımı (Yün
Eğirme)

Toprak Eşya
Yapımı

Keçecilik
Boztepe
Heybe Dokumacılığı Suna Gevrek

Eldiven Örücülüğü
(Renkli ve İşlemeli )
Perihan Öztürk

Yün Çorap
Örücülüğü
(Renkli ve İşlemeli)
Ayşe Dalgalı
Kaman
Heybe, Haral (Çuval),
Halı yastık ve Kilim
Dokumacılığı
Yün İplikçiliği
(çorap, eldiven)
Yorgancılık
Münir Ilgar
(yorgancı)

Kalaycılık
Yusuf Deniz
Yaşar Bayraktar


Ağaç Baston
Yapımı
Hüsem Sav,
Yusuf Sav


Domaniç

Yün Peşkir ve Kuşak
Dokumacılığı
Zeynep Kızmaz
Ağaç Oymacılığı Yakup Uygun

Toprak Çömlek,
Çanak Yapımı
Yufka Sacı Yapımı

Demircilik
Halil
Karaduman


KÜTAHYA
Merkez


Cicim Dokumacılığı
Çember Dokuma
Nalın Yapımı
Yemenicilik
Zili Dokumacılığı


Ciltçilik
Hat Sanatı
Seraciye
Semercilik
Çinicilik
Çanak-
Çömlekçilik
Türk İşi
İşlemeciliği
İğne Oyacılığı
Mekik Oyacılığı
Minyatür
Bindallı Giysi
Tığ Oyacılığı

96


KÜTAHYAEmet


Bakırcılık

Kalaycılık
Yusuf
Kıcır(merhum),
Halil İbrahim
Barış(merhum)


Nalbantlık

İsmail Parlak,
Himmet, İsmail
Durmaz

Semercilik
Dericilik
Yorgancılık
Urgancılık
Çini
Çömlekçilik
Zeliha, Nimet
Kayalı, Asiye
Bozkurt, Zehra
Sarızeybek


Kilim
Dokumacılığı
Vesile Selvi,
Hatice Başer,
Nazik Kekeç,
Ayşe Selvi

Lehimcilik Ekrem Ünalan
Marangozluk

Taş(takı)
işlemeciliği

Hasır Dokumacılığı Kilim Dokumacılığı Semercilik Ahmet Arasan
Gediz
Sepetçilik Ahşap Oymacılığı Kaşıkçılık
Kazım Yağız
Şerif Ahmet
Sığanık

Keçecilik Çorap Örücülüğü Saraçlık Osman Saraç
Ayakkabı Yapımı Sami Erhan
Demircilik
Hayrettin
Karaoğlan

Hisarcık Bıçakçılık Hayrettin Avcı
97


KÜTAHYA

Kıl Çuval Dokumacılığı
Fatma Şahin,
Hatice Gülmez

İplik Yapımı (Kıl ve
Yün)
Fatma Korkmaz
Nalbantlık İbrahim Sevimli


Pazarlar
Mes, pabuç, çarık
Yapımı,
Semercilik,
Urgancılık,
Oymacılık,
Bıçakçılık,
Nalbantlık,
Keçecilik


Demircilik
Marangozluk
Kilim DokumacılığıHalı Dokumacılığı

Dokuyucu
Olarak %70
kadınlar,
Usta öğretici
Gökçe Fadime
Ünal
Ebru
Hatice Ünal
Minecilik
Orhanlarlı Salih
Usta

Simav
Yemenicilik
Recep
Gökçedağ

Kunduracılık Kamil Girgin
Halı Dokumacılığı Mehmet Makas
Nalburluk Kazım Acaroğlu
Urgancılık
İsmail Aras,
Yaşar İlkılıç

Semercilik
Mehmet
Aytekin

İğne Oyası Yapımı
Süheyla
Karaince


Kalaycılık,
Bakırcılık
İsmail Toktaş

Tel Kakma
İşlemeciliği
Aynur Demir
Çömlek Yapımı Süleyman Boz
Şaphane
Gürkuyu, Karakür ve
Kızılkoltuk Köylerinde
Keçe ve çul
dokumacılığı, Kara
Mustafalar köyünde

Halı ve Kilim
Dokumacılığı
Demircilik
Ahşap Oymacılığı
Halı Dokumacılığı
%60 ilçe
kadınları
tarafından uzun
Ebru
98

yolluk, çuval ve kilim
dokumacılığı
yıllar
sürdürülmüştür
Tavşanlı
Ahşap Oymacılığı Yüksel Turgut Hat
Semercilik Mustafa Sezgin

Sayacılık
(ayakkabı yapımı)

Fethi Demirat

Demircilik Yasin Demirci
Kilitçilik Mahir Sayın
Bıçakçılık Halil Aydil
Ney yapımı
Ömer Lütfi
Diler

Yorgancılık Aytaç TemelKOCAELİ
Karamürsel
Semercilik Sepetçilik
Mehmet Ali
Koygun

File Örücülüğü Seval Şekerci

Balık Ağı
Örücülüğü
Hasan Abanoz
Faruk Bayraktar


Kumaş
Dokumacılığı
Emine İlhan
Sepetçilik Ali Koygun

Sepetçilik
(Pazarköy
Tikinası)
Muharrem Uzun
Kapı Tokmakları
Yapımı

Başiskele
Ağ örücülüğü
Kolan Dokumacılığı
Çorap Örücülüğü
El Nakışları (Kandıra
Bezi Üzerine)


İğne Oyası
(yazma)
yapımı
Mihriban
Bozkurt

Gölcük
Çarık Yapımı Bakırcılık
Tahta Baskı
Yazmacılık


99
KOCAELİ
Semercilik Kalaycılık
Keçecilik Kilim Dokumacılığı
Bez Dokumacılığı
Sepetçilik
Gebze Hesap İşi İşleme
Kabire Sarı
Veciha Öztemel

Kandıra
Kalaycılık
Aziz Becerikli,
Vahap
Keleş(merkez)


Kandıra Bezi
Dokumacılığı

Rasime
Günay(Seyitalil
er köyü)

İzmit

Aynalı Kilim
Dokumacılığı
Ahşap Oymacılığı
Hüsnühat
Ebru
Kandıra Taş İşçiliği

Sepetçilik(Talaş
Sepeti Örücülüğü)
Rukiye Sağdıç
KOCAELİ
Körfez
Yaygı Dokumacılığı Fatma Toplu


Şimşir Kaşık Yapımı Enver Özkay

Hereke İpek Halı
DokumacılığıDilovası
Ahşap Beşik yapımı Mehmet Şen

Çeyiz Sandığı
yapımı
Mehmet Şen

İpek Halı
Dokumacılığı
Olcay Ergön

İpek Halı
Dokumacılığı
Olcay Ergön
KONYA Akşehir
Saraçlık(koşumcu)
Ahmet
Kandemir


İpek halı
dokumacılığı
Mevlüt Şen,
Halil Teker

Yorgancılık Adem Yaşar
Demircilik Ali Aslan
At Arabası Yapımı
Uğur Kaya,
Süleyman Çelik

100

Kalaycılık Faik Aşkan

Boyra dokumacılığı.
( Kamış örücülüğü
ile elde edilen hasır
dokuması)

Osman Bostan
Altınekin
Tülü Dokumacılığı Çorap Örücülüğü Kanaviçe İşleri
İhram Dokumacılığı Kanaviçe İşleme Kırkyama Müberra Şahinkaya
Çuval Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Hatice Özcan
Peşkir İşlemeleri
Kilim
Dokumacılığı
Ayşe Öz
Cihanbeyli
Döven Yapımı Kanaviçe İşleme Fadime Çimen
Kalaycılık Yorgancılık Fadime Seven
Harman Aletleri
Istar Dokumacılığı
Nalbantlık
Çeltik
Halı Dokumacılığı
Hasır Dokumacılığı


KONYA
Derbent
Halı Dokumacılığı Halı Dokumacılığı
Keziban Çığ,
İsmihan ÜnverAhşap
Oymacılığı(baston,
kepçe, kaşık)


Hasan Ali
Öztop


Demircilik(çapa,
keser, balta, tahra)


Veli Baş

Derebucak
Sepetçilik
(sele, köfün, kuş kafesi)

Durmuş
Çatalkaya


Ağaç İşleri
(Oklava ve
pişirgeç yapımı)
Abdullah Tatlıcı
Halı ve Kilim
Dokumacılığı(kök boya)
Durdu Özkara
Doğanhisar
Peşkir, Atkılı Çarşaf
Dokumacılığı

Heybe ve Çuval
101

Dokumacılığı
Semercilik Naci Kuzucuk
Testi Yapımı Erol Ata
Ereğli
Hasır Dokumacılığı Taş İşçiliği
İğne Oyası
Yapımı
Ebru
Bakır İşçiliği Keçecilik Üzerlik yapımı Tezhip
Halı ve kilim
Dokumacılığı
Dericilik

Kırkyama Yapımı

Nalbantlık
Kalaycılık
Güneysınır Nalbantlık
Ilgın

Çiğil Kilimi
Dokumacılığı

Y.Çiğil
Belediyesi
tarafından
çalışmalar
yapılmaktadır


Çorap
örücülüğü(Almalı)
Almalı çorap
örücülüğü
Y.Çiğil
Kasabası
hanımlarıYöresel Kıyafet de
Kullanılan Kapak
Kuşağı
Yöresel Kıyafet de
Kullanılan Kapak
Kuşağı
Ayvat dede
Mah. yaşlı
erkek ustalar


Keçe ve Kepenek
Yapımı
Balkı ve Çiğil
Kasabası

Halı ve Yastık
Dokumacılığı

Y.Çiğil
Kasabası

KONYA Kadınhanı
At Arabası Yapımı
Saraçlık
Keçecilik
Dokumacılık

Kalaycılık ve
Bakırcılık
Mehmet
Bakırcı, Nihat
Selim

Yorgancılık
Hakkı Yörük,
Büyük Yılmaz

Nalbantlık
İbrahim Akkaya
Karaer

102

Ağaç Oymacılığı Sait Karatekin
Karatay
At Arabası Yapımı
Hasır Dokumacılığı
Ağaç Oymacılığı
Kaşık Yapımı
Kalaycılık Ramazan Atalan
Keçecilik Mehmet Girgiç
Ney Yapımı Ali Erol

Kilim dokumacılığı
(Kök Boya )
Mehmet Uçar
Bakırcılık
Mustafa
Haznedar
Ciltçilik
Yaşar Bestil Hat

Halk Eğitim
Mer.Kursu
Tezhip
“ Ebru
Düvencilik Çini Yapımı “
Kemik Tarak yapımı Kalburculuk
Kilim
Dokumacılığı(Nuz
umlu
Ayşe Karcı,
Havva Karcı

Nazar boncuğu yapımı Çulculuk
Çul Kilim
Dokumacılığı
Mehmet Kepir
Ellik yapımı
Hakkakçılık/
Hattatlık
Keçecilik
Celalettin
Berberoğlu

Kürkçülük
Havan, Dibek,
sofralık yapımı
Adnan
Işıkçeviren

KONYA
Bakırcılık Semercilik Mehmet Yüce
At arabası yapımı Tandırcılık
Orak, Yaba,
beldonat Yapımı

Oymacılık Cengiz Bilge
Tandırcılık Keçecilik
Külahçılık Bıçakçılık
Kalaycılık
Sarayönü Halı dokumacılığı
Selçuklu
Semercilik Galip Metin
Testi yapımı Yaşar Bulut
Ahşap İşçiliği
103

İşmetçilik
Kilim Dokumacılığı
Heybe Dokumacılığı
Tuzlukçu
Keçecilik
Kilim dokumacılığı
Hasır Dokumacılığı
İplik yapımı
Çorap Örücülüğü
(Ala çorap)
İpek Halı
Dokumacılığı
Yeter Hopa


MALATYAAkçadağ
Halı Dokumacılığı
Özgül Taş,
Sema Düz,
Şenol
Yılmaz(usta
Öğr)Halı Dokumacılığı
(Kürecik Bölgesi)

Gülistan Doğan
(sanatkar)


Darende
Nalbantlık
Semercilik
Hallaçlık
Hasır Dokumacılığı
Demircilik
Niyazi
Uluğtürkan

Kalaycılık Duran Kubat
Bakırcılık İbrahim Aktunç
Sobacılık
Mehmet
Kaynak

Yorgancılık Hanefi Tutak

El Örgüleri(Çorap ve
eldiven vb.)

Kilim Dokumacılığı

Mekik Oyası
Yapımı


Doğanşehir

Çarık, yemeni yapımı
Ağaç Tırmık yapımı
Halı ve Kilim
Dokumacılığı
Döndü
Sevim,Hanım
Kaymakçı
(beğre), Fatma
Kaya

104
MALATYA


(G.Bağcılar),
Esma Atmaca
(Kapıdere)
Eğer ve semer yapımı
Boncuk Oyası
Yapımı
Tığ Oyası Yapımı
İğne Oyası
Yapımı
Ayşe
Tozlu(Bağcılar)

Sepetçilik El İşlemeleri
Aslı Almacı
(Doğanşehir)

Hasır Dokumacılığı
Yün Çorap
örücülüğü

Elif Karaca
(G.Bağcılar)


Üzerlik nazarlık
yapımı

Elif Karaca
(G.Bağcılar)

İplik yapımı
(Yün Eğirme)

Kalaycılık
Mustafa Güler
(Doğanşehir


Yaba Yapımı Nalbantlık
Mehmet Kaya
(G.Bağcılar)

Kaşağı Yapımı
Çalı ve Ot Süpürge
Yapımı

Zeliha
Karaoğlan
(Fındık)

Kar Küreği Yapımı
Loğ Yapımı
Keçecilik
Heybe Dokumacılığı
Kara Kovan Yapımı
Düven Yapımı
Ağaç Oymacılığı
Tahta Kaşık Yapımı
Kalbur, Elek Yapımı
Kale

El Dokumacılığı
(Kumaş, şal, çuval,
palaz dokumacılığı)

El Örgüleri
(Eldiven, çorap,
kaşkol örücülüğü)

Tığ ve İğne Oyası
Yapımı

Tarım aletleri yapımı


Ahşap İşleri (Tahta
kaşık, kepçe, yayık,

105
MALATYA
dibek, arı kovanı, kahve
saklama kutusu )
Taştan Bulgur Sokusu,
Hayvan Figürü Yapımı


Topraktan Kara Kovan
Yapımı

Yayık ,Çökelek Koyma
Kılıfı ( Küçük Baş
Hayvan Derisi
Kullanılarak Yapılır)Nalbantlık
Doğanyol
Yemenicilik
Hasan, Şaban
Demirezen,
Abdullah Gül

Çanak, çömlek yapımı
Kıymet
Polatdemir

Kalaycılık
Mustafa, Erhan
Derin

Semercilik Ali Öğretmen
Nalbantlık
Osman Doğan,
Yaşar Yücel

Taş Duvar İşçiliği
Mustafa Ata,
Mustafa Şeker,
Hüseyin Hız


Palaz ve Heybe
Dokumacılığı
Yaşar Yücel,
Niyazi Durak,
Hasan
Küçükdoğan

Saban Yapımı Mustafa Ata
Yeşilyurt
Köşgerlik/ yemenicilik Şaban Pekcan
Elek, kalbur yapımı Mehmet Koşar
Nalbantlık Ali Şan Erkişi
Arapgir
Manusa Dokumacılığı
Tahta Çivili
Ayakkabı Yapımı

Kadir, Erol
Hakan


Çıpıt (Çaput)
Dokumacılığı
Arapkir HEM
Kursu

106

Aba Dokumacılığı Halı Dokumacılığı Kalaycılık
Cevdet Karagöz
MALATYA
Hekimhan
Tahta Yayık Yapımı
Yolluk
Dokumacılığı
Demircilik
Nurullah
Demirci

Saban Yapımı
Yün Çorap
Örücülüğü
Marangozluk
Mirza Ulaş,
Avni Takmaz

Tahta Döven Yapımı Bağlama Yapımı
Veli Kızılaslan


Ellik Yapımı
İplik
yapımı(Yünden
eğirme iplik)
Mevlide Şeker
Yazıhan

Kilim
Dokumacılığı
Raziye Köse
Taş Oymacılığı Hüseyin Çakıl

Ahşap eşya
yapımı
Battal Doğan

Halı Dokumacılığı
(Sinan ve Dirijan)

MANİSA

Merkez
Ahşap Oymacılığı Ahşap Oymacılığı
Salih Aslan,
Necati, Erdal
Tokşen

Taş Oymacılığı Taş Oymacılığı Salih Aslan
Saraçlık Saraçlık
Şakir
SabancıoğluKilim
Dokumacılığı
Tel Kırma İşlemeDemirci
Çan Yapımı
Mahmut
Sabancı

Gümüş İşçiliği Gümüş İşçiliği Şefik Gümüş

Kıspet Dikimi
Halı dokuma
Çinicilik
Murat Kozak
Soma İğne Oyası Gülten Ünal,
107

Yapımı
(Darkale Köyü)
Asiye Demir,
Faime Uygeç,
Ayhan Uçarkuş,
Hüsniye Horoz


Gördes
Geleneksel Giysili
Gelin Bebeği
Yapımı (çiçekli
kasabası)
Naciye Güder
Halı Dokumacılığı
İsmail Atabey,
Mehmet-Veli
Ünal, Hasan
Doğruyuz

Kula
Keçecilik
Naim Karabulut
Nuri Kömürcü

Bakırcılık
Ahmet
Köseoğlu


Akhisar
Keçecilik Orhan Patoğlu
At Arabası Maketi
Şefik Güneş


Turgutlu
Körüklü Çizme
Yapımı
Ethem Karataş
Sarıgöl
Semercilik

Hasır
Dokumacılığı
Zeliha Demirel,
Meryem Uçar


Sepetçilik Raşit Topdemir
MARDİN Merkez

Bakırcılık
Telkari-gümüş
İşlemeciliği

Suphi Hindi
Yerli


Cam Altı Resim
Bakırcılık
Hasan-
Abdulhamit
Özcan

Tezhip
Ebru
108Çarpana
Dokumacılığı
Sepetçilik
Kilim
Dokumacılığı
Toprak İşleri
(Çanak-Çömlek)
Yöresel Baş
Örtüsü Yapımı
(Çorta)
Midyat
Telkari-gümüş
İşlemeciliği
Gebro Tokgöz,
Fehmi Ergin


MUŞMerkez


Nalın Yapımcılığı
Toprak İşleri
(Çanak-Çömlek
Yapımı)


Malazgirt
Yöresel Yün halı
Dokumacılığı

Keçecilik (heybe ve
çuval yapımı)Kanaviçe ve
Diğer El
İşlemeleri
Cam ve Ahşap
Boyama

HEM Usta
öğreticiler

109

Varto
Kanaviçe İşleme
İplik Yapımı (Yün),
Keçecilik,
El Örgüleri (Tiftik
eldiven, başlık, çorap
vb.)
Cicim dokumacılığı
Urgancılık
Kalaycılık,
Kıl çadır ve Heybe
Yapımı


Kanaviçe İşleme
Etamin İşleme
Heybe Yapımı

El Örgüleri(Yün
çorap, patik vb.)
Halı, Kilim
Dokumacılığı,
İğne, Boncuk, Tığ,
Mekik Oyası
Yapımı
El İşlemeleri
Tığ Örgüleri

Sanatkârların
ismi belli
değildir

MERSİN


Merkez

Kitre Bebek
Yapımı
Kilim
Dokumacılığı


Minyatür
Tezhip
Ebru
Ahşap oyuncak ve
yürüteç yapımı
Halil Yertut
Erdemli
Ayakkabı Yapımı Şükriye Sezer
Çul Dokumacılığı Murat Özcan
Kalaycılık
Hamza
Topalca
Bıçak Yapımı

Işık Bülbül

Çulfalık
(peşkir yapımı)
Hüseyin Sezer

Taş Duvar
Örücülüğü
Sultan Top
Yorgancılık Meryem Suna

Boncuk Oyası
Yapımı
Hatice Külüş
Mut
Farda Dikimi
(Farda Yöreye
özgü bir dokuma


Erol Doğan
110


MERSİNçeşididir)
Toroslar
Ahşap Değirmen ve
saban yapımı


Dokuma Çulfalık

Hürü Gök,
Şükran Yılmaz,
Döndü Temur,
Fadime Yılmaz
Remziye
Ekinci
Mezitli

Boncuk Oyası
Yapımı

Elif Kılıç
Ayşe Sarı
Kumaş Boyamacılığı
(Kök boya ile)

Ümmü
Uyanık
Hanife Özer
Yün iplik yapımı
Muazzez Özer
Fatma Sarı
Bez dokumacılığı
Gülnar


Anamur

Keçeden yöresel
giysi dikimi

Ali Tunç

Kalaycılık Hasan Erdem
Kilim Dokumacılığı Hatem Mutlay
Ahşap Oymacılığı Kadir Yaşar
Çamlıyayla
İğne Oyası
Yapımı
Dilek Çiğdem,
Ziynet Tuncer,
Nimet Karakuş,
Nuran İnal
Tezhip
Yenişehir

Funda Merey,
Ayşe Türkcan

Dokuma çulfalık Ayşe Kunt
Baston yapımı Metin Yücel

Boncuk Oyası
Yapımı


Ayşe Parıltı


Bozyazı
Bakırcılık
Kalaycılık

Mevlüt Göğül
Uğuz Soysal

Tarsus Kilim Selime Takı,
111MERSİN
Dokumacılığı
(Yöresel Yörük
Kilimi)
Esin Yaşar,
Dudu Yaşar
Istar Pınar Kurt
Çömlekçilik Mesut Uluğ

İğne Oyası
Yapımı
Hayırlı Kıraç


Sepetçilik Duran Aksa
Palancılık
Mehmet Yaşar
Işın

Çulhacılık Hayırlı apakMUĞLA

Merkez
İpek Böcekçiliği ve İpek
dokumacılığı
Nalbantlık Bez Dokumacılığı Kafaca Beldesi
Kıl Dokumacılığı Semercilik İğne Oyacılığı Muratlar Köyü
Dabağcılık Yorgancılık Keçecilik Ebru
Deri İşlemeciliği Tenekecilik Cam Üfleme
Körüklü Çizme Yapımı
Kilim dokumacılığı
(Yaygı ve Yanışlı
Kilim)

Geleneksel El
İşlemeleri
Halı Dokumacılığı
(Fethiye Kaya
Köy Halısı)

Bodrum Bodrum Sandalet
Kenan Çıtak
Ahmet Dalaman
Arkadaş
Sandalcı

Dalaman Bakırcılık El Dokumacılığı Kalaycılık

Oymacılık
Kilim, Halı, Çuval,
Kolan Dokumacılığı

İpek Böcekçiliği
İpek Dokumacılığı

Semercilik, Nalbant
Datça Kök Boya İğne Oyası Yapımı İpek Böcekçiliği
112
MUĞLA

Fethiye
Kıl Dokumacılığı
Dont Çömleği ve
Testisi

Zeynep Boz
Fatma Köse
Ayşe Palamutçu
Özen Çavdar
Hatice Çetin

Farda Kilimi
Dokumacılığı
Çarık Yapımı Tunahan Uysal
Üzümlü Dastarı Nurdan Işık
Sepet Örücülüğü
Halı Dokumacılığı
(Kaya Köyü
Halısı)
Meryem BalıkçıFethiye
Kilim
Dokumacılığı
(Seydiler Kilimi)
Hayriye Yılmaz
Hafize Duran

Milas
Bürümcek Gömlek
Dikimi

Semercilik
Hasan SemerciNEVŞEHİR

Acıgöl
Çöp Kilim
Hasır Dokumacılığı
El Örgüleri (Yün çorap
ve patik örücülüğü)


Yün Çorap
Örücülüğü

Kına Gecesi Kıyafeti
Hazırlama

Ağaç ayakkabı, çarık
yapımı

Demircilik Demircilik
Halı dokumacılığı Oklava Yapımı
Heybe, Çuval ve Palan
Dokumacılığı
Heybe Yapımı
Nalın Yapımı Çömlekçilik
Tahta Kaşık Yapımı
Avanos Kilit Yapımı Kök boyacılığı
Halı ve Kilim
Dokumacılığı
Ömer Tokmak
Mehmet
Düzgün

Derinkuyu
Kilim Dokumacılığı
Arnavut Çarığı Yapımı Taş işçiliği
113

NEVŞEHİR
Nalbantlık
Kağnı ve sapan yapımı Ebru
Gülşehir
Halı ve hasır
dokumacılığı
Kilim Dokumacılığı
Kumaş Boyama,
Tel Kırma, Takı
Tasarımı
Nurdan Okay,
Tülay İşbilir,
Sultan Güçlü

Hacıbektaş Kanaviçe İşleme Oyma Taş İşleri
Boncuk yapımı,
cam süslemeÜrgüp
Palaz, Heybe
Dokumacılığı,
Nalbantlık,
Palancılık
Sıcak Demircilik,
Kalaycılık
Sobacılık
Bakırcılık
Halı Dokumacılığı,
Yün Çorap
Örücülüğü, Kasnak
İşleri, Kalaycılık
Boncuk, Mekik
Oyası Yapımı
Dantel Örücülüğü
Halı Dokumacılığı
Taş Yontuculuğu
Fatma Yılmaz,
Asiye
Günaydın,
Leyla Tosun,
Güler Tosun,
Hatice Yaşa,
Ümran Eroğlu,
Muharrem
Tosun, Hasan
Hüseyin Ezer,
Arif Erata,
Ahmet
Sofularlı, Bekir
Topuz, Nuriye
Atıcıoğlu, Zeki
Bayram,

Merkez
H.E.M ve
Aso Müd.
Çulha (kaba kumaş)
Dokumacılığı
Halı Dokumacılığı
(Sedir ve Taban
halısı) Kilim
dokumacılığı
İğne, Mekik, Tığ
Oyası Yapımı
Halı Dokumacılığı
(Sedir, Taban ve
Seccade Halısı)
Kilim
Dokumacılığı,
Şiş(mil) ve Tığ
Örgüleri

Ev hanımlarınca
amatör olarak
yapılmaktadır

NİĞDE Merkez
Kayacılık Sepetçilik

Yün örgü işleri
Yapımı
Fahrettin
Bakkal
Mehmet
Salabaş(kayacı)
Cemal Mutlu
Hüsnühat
Nalbantçılık Semercilik Halı Motif ve Bilgehan
114

Havutçuluk Desenleri
Hazırlama
Harmanşah(halı
motileri
yapar)Hüseyin
Uzun

Elekçilik Keçecilik
Sayacılık
Keçi Kılından Çul,
Çuval Yapımı
Deri Yayık
Yapımı
Ahmet Aksoy
(keçeciliği
Yörükler
yaşatıyor)

Çancılık Halı dokumacılığı
Ayakkabıcılık
Yemenicilik

Ahmet Musalli

Ağaç Beşik yapımı Pulluk yapımı
Halı Onarımı
Yapımı
Ahmet Musalli
At arabası ve kağnı
yapımı
Kara Çadır Yapımı
Abdullah
Öztürk

Çanakçılık Taş Kesmeciliği A.Osman Topal
Fıçı yapımı Taş İşleri Mustafa Demir
Körükçülük Kalıpçılık Yusuf Tarım
Döven, yaba, dirgen
yapımı
Demircilik Hamit Özerdem
Kara saban yapımı
H.Hüseyin
Biber
(Mühendis)

Seyyar demircilik
Teneke Soba
Yapımı, Tamiri
Frenk Anahtarı
Yapımı


Gültekin
Gürbüz,
Hüseyin Birer

Kaput bezi dokumacılığı
Sac Üzerine Dökme
Kaynak İşleri

Fethi Tokmak
Hamit Özerdem

NİĞDE
Merkez
Ağaç saç tarağı yapımı Hüseyin Uzun Hüsnühat
Gaz Ocağı, idare ve
lüküz Yapımı
Çancılık H.Hüseyin Birer
Bakırcılık ve Bakır Süs
Eşyaları Yapımı
Palan Eyer Yapımı Cemal Mutlu
Çiftlik
Semercilik Kilim Dokumacılığı Halı Dokumacılığı
Kağnı yapımı
Yün Çorap
Örücülüğü

115

Orak Yapımı
Oya Yapımı
Yazma İşleme

Şal Dokumacılığı
Heybe dokumacılığı
Yemeni Yapımı
Hasır Dokumacılığı
Üç etek entari dikimi
Bindallı hazırlama
Ulukışla Nalbantlık Şal Yapımı Gülsüm Özbilen
Kılan
Kasabası
Semercilik Hasan Kılıçkaya
Altay Köyü Dericilik Köy halkı
Güney Köyü
Yün Çorap
Örücülüğü
Köylü kadınlar
Altunhisar Çömlek Yapımı Latif Ergüleç
Bor
Çan Yapımı
Ayhan
Demirörs

Keçecilik Mahmut Ügdül
Dericilik
Çamardı

Halı ve Kilim
Dokumacılığı
Köy ve
kasabada
yaşayan
kadınlar


Çorap Örücülüğü
Köy ve
kasabada
yaşayan
kadınlar

ORDU
Perşembe
Semercilik Kilim Dokumacılığı Taş İşçiliği
Celal Kaya,
Kemal Kılıç

Nalbantlık Kolan Dokumacılığı
Sandık Yapımı
(Ceviz ağacından
çeyizlik sandık )
Zihni, Naci
Öztürk, Mehmet
Kaya, Davut
Akova, Cevat
Şahin

Perşembe Kalaycılık Bağlama Yapımı
Lütfi Alkan,
Kazım Ceylan

116

Bakırcılık Kemençe Yapımı
Abdullah Ay,
Muzaffer Uzun


Ağaç Yayık ve
Kaşık Yapımı
Hey, Göcek, Sepet
yapımı
Mustafa
Yıldırım, Hasbi
Atagül, Sami
UçarBalık Ağı
Örücülüğü
Deniz, Ali,
Osman, Mustafa
Akbulut,
Hacı, Arif
Memiş


Ağaç Kayık
Yapımı
Ersin Kaya,
Hayri Yavuz,
Adem Atik,
Deniz Akbulut,
Muharrem
Acartürk

Demircilik
Selahattin
Döner, Bahtiyar
Kaya, Oktay
Gümüş
OSMANİYE
Kumru Halı Dokumacılığı
Kanaviçe
işlemeciliği
Nur Kadriye
Yaylak

Düziçi
Çam Bardak Yapımı
Boncuk Oyası
Yapımı
H.E.M kursları
Ağaç Yayık Yapımı Ağaç Beşik Yapımı Yorgancılık
Semercilik Demircilik
Kilim
Dokumacılığı

Kolon Dokumacılığı
Savan(yolluk)
Dokumacılığı
(ip ve artık
kumaşlardan)
Elif Alaca
Yün Çorap Örücülüğü
Kıl, Çul Dokumacılığı
k İplik yapımı(Kıl İplik)

Nalbantlık
Gem Yapımı
117OSMANİYEYaba, Dirgen Yapımı
Hamutçuluk
Taş Soku, El Değirmeni
Yapımı


Toprakkale
Kanaviçe İşleme
Fatma Yeter,
Nuriye Karataşlı

Kilim Dokumacılığı Ümmü Daban

Bez Dokumacılığı
(Yolluk)

Fatma Yeter,
Nuriye Karataşlı


İğne Oyası Yapımı
Dantel Örücülüğü


Dilek Gül

Halı Dokumacılığı
Hatice
Çavuştorunları,
Hayriye Kaş

Kadirli Ağaç Oymacılığı Tahta Kaşık Yapımı
Çam Ağcından
Bardak/Sürahi
Yapımı

Mehmet
Türkmenoğlu
İrfan, Erhan
Türkmenoğlu


Karatepe Kilim
Dokumacılığı

Karatepe Kilim
Dokumacılığı
Ayşe Haksever,
Makbule Kara

Hasanbeyli
Oymacılık Oymacılık
Hasan İdikurt,
Ökkeş Kılıç

Bıçakçılık Bıçakçılık Ökkeş Karayiğit
Oklava Yapımı Oklava Yapımı Ökkeş Şahanbaz
Bakırcılık
Halı ve Kilim
Dokumacılığı
Çorap Örücülüğü
Kalaycılık
Çul ve Çuval
Dokumacılığı
Çakı, Bıçak
Yapımcılığı

Bahçe
Semercilik Mehmet Burhan
Yemenicilik Kerem Keleş
Nalbantlık Ömer Akkuş
Yorgancılık Gülsüm Çelik
Kalaycılık Hasan Kültür

Geleneksel Çalgı
yapımı
(zurna, davul)
Ökkeş Timi,
Aşır Bolat

Merkez Kilim Dokumacılığı İzarhan Cari
118

İğne Oyası Yapımı Lütfiye Kılıç

Çinicilik

Hülya Önal
RİZE

Ardeşen
Çorap Örücülüğü
Ahşaptan Meyve
Toplama Araçları
Yapımı

Tulum Yapımı

Süleyman Sarı

Dolma Taşı Yapımı Bakırcılık
Kalaycılık
Sıcak Demircilik
Ev ve İş Aletleri
Yapımı

Mustafa
Saymaz

Tahta Kaşık Yapımı
Çaça(gazel)Sepeti
Örücülüğü

Karasaban Yapımı Ağaç Oymacılığı
Taş Oymacılığı
Rize Bezi
Dokumacılığı
Halk Eğitim
Merkezi

Semercilik
Ahşap Mekan
Süslemeciliği
İskemle ve Sepet
Örücülüğü
Beyhan
Yaşayan
Selime Kulaber
Kazım Aydın

Toprak ve Taştan Pilaki
Taşı yapımı
Dini Mekan
Süslemeciliği
(Boya)
Kilim
Dokumacılığı
Nesime Köse
Elmas
Şişmanlar

Dibek Taşı Yapımı Serender Yapımı Hamit Çakır

Ahşap Ev Araçları
Yapımı
Recep Çakır
Kendir İpi-Urgan
Yapımı

Ahşap Meyve
Toplama Araçları
Yapımı
Reşat Koçer


Değirmen Taşı yapımı
Kemer Köprü Yapımı
Nalbantlık
Kiremit ve Tuğla
Yapımı

Merkez
Minyatür
Kemençe Yapımı
Minyatür Taka
Yapımı
119
RİZE
Minyatür Nayla
Yapımı

Çorap Örücülüğü
Peştamal
Dokumacılığı
Müberra Özer,
Ayşe Atagün,
Hatice Erdem,
Zevcan
Bekiroğlu,
Nurten Karbuz,
Münevver Kese
Lokman Kul,
İbrahim Bahar


Merkez-
Kalkandere

Sepetçilik
Hüseyin
Albayrak, Yusuf
Delihasan,
Ahmet Dal,
Mehmet Avcı,
İlyas Altun

Kalkandere

İskemle
Örücülüğü
Muzaffer
Kızılkaya,
İbrahim
Yıldırım,
Hasan Devran,
Vehbi Günay,
Mehmet Avcı,
Ahmet Turan

Beşik Yapımı
Serender Yapımı

Bakırcılık ve
Kalaycılık

Hedik yapımı
Çiten, Yayık, Ahşap
Tekne Yapımı
Tiveter/ Meyve
Sepeti yapımı
(Fındık ağacının
dallarından
yapılır)
İlyas Altun
Çarık, ahşap oluk
yapımı
Ahşap Kadı Cami İskemle Yapımı Reşat Turaboğlu
Derepazarı Yayık Yapımı Yaşar Çolak
120

Fındıklı
Çorap Örücülüğü Kemençe yapımı
Yılmaz Şişman,
Sabri Demir

Serender Yapımı Dolma Taşı Yapımı
Yaşar
Çervatoğlu


Rize Bezi
Dokumacılığı

Kalaycılık İlyas Zengin

İskemle ve Sepet
Örücülüğü

Beyhan
Yaşayan

Tulum Yapımı
Bakır İşçiliği
Çayeli
Su değirmeni yapımı
Bakırcılık,
Kalaycılık
Fındık filizinden
sepet örücülüğü

Serender (nayla) yapımı Ahşap Ev Yapımı
İskemle Beşik,
Takunya yapımı

RİZE Çayeli
Yün ve Kendir İpliği
Örme Sanatı
Taş Duvar İşçiliği
Gaz lambası, Fener
Yapımı
Sıcak Demircilik

Ahşap Sandal,
Kayık Yapımı

SAKARYA
Adapazarı
Semercilik Bıçakçılık Yorgancılık Hasan Kar
İpek halı dokumacılığı Hasır dokumacılığı
Lütfü Aydın,
Bilal Babacan,

Kilim dokumacılığı Sabunculuk Süpürgecilik Bahri Uzun
Hallaçlık Bıçakçılık
Küpçülük ve
çömlekçilik
Muharrem Uluç
Nalbantlık
Kalaycılık
Mesçilik
Arifiye
Mısır sapı ve
yapraklarından Kano,
Sepet, Seccade ve Fes
Yapımı

Akyazı Yorgancılık
İsmail Yamak,
Meryem

121

Musoğlu
Kündekari
Baston Yapımı
Nihat Çakıner


Geyve
İpek Dokumacılığı Semercilik
Mustafa
Karatepe

Bıçak Yapımı Yusuf Altın
Karasu
Hasır
Dokumacılığı
Ayşe Erol
Kaynarca

Keten Dokumacılığı
(Kaynarca Bezi)

Sepetçilik
Sapanca
Sepetçilik
Sıcak Demircilik
Gülağ, Ahmet
Yanık

Taraklı Yorgancılık
Selahattin
Kozcağız


SAMSUN


Alaçam
Mutaflık Hayati Yılmaz
Bez Dokumacılığı
Erfe Dönmez,
Kübra Yelkan

Semercilik İbrahim Turoğlu
Kaşık Boyamacılığı Ayşe Atabey
Urgancılık Kadir Özdoğan
Elek Yapımı
Sultan Uzun,
Necati Çamdibi

Ağaç Oymacılığı Sıtkı Buluntekin
Kalaycılık Mehmet Sezgin

Kamış Hasır
Dokumacılığı


Nurgül Aydın


Çul Kilim
Dokumacılığı


Mehmet Kurt

Demircilik Umutlu Köyü
Kara Beşik Yapımı Sefer Uyar
Ayvacık
Başaktan Örme duvar
süsü Yapımı

Çorap Örücülüğü
Sepetçilik
122SAMSUN

Cicim
Dokumacılığı
Hüsne Tozmaz

Kolon
Dokumacılığı
Ayşe Şahin
Atakum
İpek Dokumacılığı Fatma Debir
Kilim Dokumacılığı Fatma Debir
Kemençe Yapımı Alican Yayla
Tahta Kaşık Yapımı
Recep Beykoz,
İbrahim Kol


Çorap Örücülüğü
(Beş Şişle)

Hayriye
Somuncu

Demircilik Rıza Karagün
Ahşap işleri Davut Kusan
İğne Oyası Örücülüğü
Dilek Ayvaz


Atakum
Semercilik

İpek Halı
Dokumacılığı


Fatma Debir

Sıcak Demir İşleri
Rıza Karagül,
Şaban Kul

Ahşap İşleri Kamil Altuntop
Kalaycılık Kalaycı İbrahim Tezhip,
Serpil Can Minyatür
İlkay Özer Hat

Havvanur
Özçelik
Ebru

Çiğdem
Kocatürk

Rize Bezi Dokumacılığı Sıddıka Ertut
Bakır İşlemeciliği Şenay Tuncer
Kilim Dokumacılığı Belkıs Ocaklı
Ağaç İşlemeciliği
Asarcık
Kağnı Yapımı Mehmet Turan
Döven Yapımı Sami Beldek
Beşik Yapımı Yüksel Alış
Saban Yapımı Mehmet Turan,
123SAMSUN


Hakkı Demirci
Kalaycılık Ferat Oypan

Elek-Kalbur
Yapımı
Durmuş
Konuşum


Kilim
Dokumacılığı
Şahsenem
Altundaloğlu,
Ayşe Turan

Sepetçilik Şefik Vural
Bafra
Semercilik
Üzeyir
Türkoğlu(Kızılır
mak Mah.)

Saraçlık
Ömer Yaldır,
Yusuf
Yaldır(Çilhane

Bafra
Hasır Dokumacılığı
Canan
Çakır(Göltepe
Mah.)


Zembil Örücülüğü
Canan Çakır,
Mine Kanatlı,
Nuran Güngör,
Nezahat
Şahin(Göltepe)

Heybe ve Kolan
Dokumacılığı

Menşure Metin,
Fatma Yaman
(kasnakçı
Mermer)

Çuval yapımı
Menşure Metin,
Fatma Yaman
(kasnakçı
mermer)

Kilim, Şal Dokumacılığı
Menşure Metin,
Fatma Yaman
(kasnakçı
mermer)


Yün Çorap ve Patik
Örücülüğü

Menşure Metin,
Fatma Yaman
(kasnakçı

124

SAMSUN
mermer)
Aba Dokumacılığı (Keçi
kılı ve koyun yününden)

Canik Gerdanlık Yapımı Şeker Hanım
Çarşamba
Halı ve Kilim
Dokumacılığı

Bez Dokumacılığı
Hasır Dokumacılığı
Ağaç Oymacılığı
Kilim Dokumacılığı
Sepetçilik
Kasket Yapımı
Oya Örücülüğü
Çorap Örücülüğü

Kuşak Örücülüğü


Çarşamba
Kundura Yapımı
Süpürgecilik

Tahta Beşik
Yapımı


BakırcılıkHavza
Halı ve Kilim
Dokumacılığı

Keziban Özgül,
Nuriye Demirci,
Emine Gürbüz

Sepetçilik
Muhsin Esen,
Mehmet
Bayındır, Hasan
Keskin

Taş Oymacılığı
Ali Altuntaş,
Emrullah
Altıntaş, Mevlüt
Kaya

At kılından nazarlık
yapımı


Ayten Cingöz


125
SAMSUNİplik
Yapımı(eğirme)

Kadriye Dalak,
Ömer Yılmaz,
Şükriye Toprak

Ağaç Oymacılığı Yaşar Demirci
Kağnı Yapımı Recep Esen

İğne Oyası
Yapımı
Arife Akgül,
Şenay Köse,
Sevim Kurt,
Merve Cavdar

Estruman Yapımı Rasim Duran
Yorgancılık Ali Saka
Semaver Yapımı Azem Sözen
Demir İşçiliği
Şerif Aktürk,
Yusuf Çalışkan,
Hazım Çelebi

İlkadım


Çorap ve Patik
Örücülüğü
Emine Eren-
Çandır Köyü


SAMSUN

İlkadım

Patik Örücülüğü
(Tığ Örgüsü)
Kezban Dürü-
Çandır KöyüTığ ve İğne Oyası
Yapımı
Kezban Dürü-
Çandır Köyü

Bez Dokumacılığı
Kadriye Dinç-
Aşağı Avdan
köyü


Kanaviçe ve
Etamin İşleme
Kadriye
dinç(Aşağı
Avdan Köyü)

El değirmeni Yapımı,
Ekmek Fırını Yapımı
(Elle yapılan ekmek
fırını),
Dibek Yapımı,


Aşağı Avdan
Köyü

126

Yün Tarağı Yapımı

Baston yapımı (
Acuk Ağacından)

Mustafa
Korkmaz(yukarı
Avdan Köyü)

Sıcak Demircilik
Süleyman
Gerçek
(Çatkaya)

Sıcak Demircilik
Ali Gerçek-
Çatkaya

Göynek-İçlik
Dokumacılığı


Emine Atabey-
Çatkaya


Yolluk
Dokumacılığı
İsmet Durmuş-
Çatkaya


Davul Derisinden
Def Yapımı
İsmet Durmuş-
Çatkaya


Sofra Altlığı
Yapımı
Mehmet Kaba-
Bilmece Köyü

Yük ve Öküz Arabası
Yapımı

İbrahim Kaba-
Bilmece köyü

Su Değirmeni Yapımı Kapaklı KöyüAğaç İşçiliği
Sepetçilik
Mehmet
Pak(kadiköy
mahallesi)


Kalaycılık
Mehmet KaraSAMSUN İlkadım


Yaylı ve Mızraplı
Çalgı YapımıHacı Ahmet
Akın-Sanat
Sokağı


Ebru
Tezhip
Halı Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Yöresel Bez127

Dokumacılığı
Kavak
Sepetçilik
Soğuk Demircilik
Oyuncak Yapımı
Kündekari İşleri
Semercilik
Halı Dokumacılığı
Çanak-Çömlek yapımı
Oymacılık Ferhat kaya
Kilim Dokumacılığı
Nuriye Yıldız,
Sevilay Aktürk,
İkbal Kayaoğlu

Kaşık Yapımı Fehmi Gürel
Ladik
Kilim Dokumacılığı Hidayet Güngör
Halı Dokumacılığı Seydi Yerli
Aba Dokumacılığı
Baston Yapımı
Kaval Yapımı

Ladik Fanilası
Örücülüğü

Sepetçilik

Hasır
Dokumacılığı

Sandal Yapımı
Ondokuz-
mayıs

Fatma
Kasapoğlu


Ahşap İşleri ( Kaşık,
Kepçe Yapımı)
Seyfettin Ayar


Sepetçilik
Cemalettin
Tongal

Salıpazarı
Fetik-Kar Ayakkabısı
Yapımı

Taş Kesimi
Nizamettin
Torun

Sepetçilik Mehmet Ay
Balık ağı ve
128

Hamak Örücülüğü İsmail Çelik
Sandık Yapımı Fikret Şahin
SAMSUN
Salıpazarı
Kalaycılık
Ramazan
Zengin


Sepet Örücülüğü ve
Köğön Yapımı

Süpürgecilik

Şakir Güven

Tekkeköy
Süpürgecilik Hasan Balcı
Demircilik Beytullah Aslan
Yorgancılık
Yaşar
Karabacak

Sepetçilik Yaşar Başer
Kilim Dokumacılığı
Yular Örücülüğü
Nalbantlık
Kağnı Arabası Yapımı
Çarık Yapımı
Semercilik Ağaç Oymacılığı Süpürgecilik Hikmet Şahin
Terme

İğne Oyası
Yapımı
Sabiha Bolat
Halı Dokumacılığı Hüsne Kavraz

Kırpık-Kilim
Dokumacılığı
Emine
Taşdemir,
Emine Kürtün

Sepetçilik
Mehmet
Kavraz,
Hüseyin
Hatkaoğlu


Çorap Örücülüğü
Vezirköprü
Urgancılık
Hüseyin
Aykutlu

Nalbantlık Ali Pişkel

Kilim
Dokumacılığı
Emine Gözel

Susuz Bezi
Dokumacılığı
Raziye Ulaşır
Bakırcılık Halil Özgüngör
Demircilik Şevket Kamsız
129

Süpürgecilik İncesuyu köyü
Yayık Yapımı Ali Aksoy
SAMSUN
Vezirköprü Semaver Yapımı
Yakakent
Ayşe Çakır
Süpürgecilik Bahri Çakır

Kağnı Arabası
Yapımı


Ali Koşar


Balık Ağı
Örücülüğü
Cemali
Erdoğmuş
Hat
SİİRT
Merkez

Siirt Battaniyesi
Dokumacılığı
Serap Sobacı
Vadullah İşçi

Bakırcılık Nasri Bakırcı
Baykan
Semercilik

Kilim Dokumacılığı
Jirkan)
Kilim
Dokumacılığı
Jirkan)
Methiye Tardu,
Meryem Kartal

Halı Dokumacılığı Halı Dokumacılığı
Aycan Taş, Esra
Acet

Kurtalan
Siirt Battaniyesi
Dokumacılığı
Nusrettin
Özçelik, Muin
Avcı


Eruh
Şal-Şepik dokumacılığı
Şal-Şepik
Dokumacılığı
Şal-Şepik
Dokumacılığı
Hayriye,
Abdullah Tanış

Halı Dokumacılığı Halı Dokumacılığı Güler Polat
Kilim Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Songül Özer
Pervari
Kalaycılık
Semercilik
Sepetçilik Sepetçilik Tahir Kırkboğa
Halı Dokumacılığı Halı Dokumacılığı Ayşe Sevinç
Kilim Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Yıldız Balli
Şirvan
Semercilik
Kilim Dokumacılığı
Hasır Dokumacılığı


Şirvan Kilim Dokumacılığı
130

Sepetçilik
Halı Dokumacılığı
Zübeyda
Erdoğan, Saliha
Akdik, Nezahat
Şen, Semanur
Döner, Gülten
Çaplık

SİNOP

Merkez
Geleneksel El
İşlemeleri
Çember
DokumacılığıEbru
Ayancık
Keten İplik Yapımı Keten Dokumacılığı
Keten
Dokumacılığı

Hanife
Çetinkaya,
Asuman Yılmaz

Sepetçilik Hayrettin Akın
Ahşap Ev aletleri
yapımı
Rıfat Özkaya

Ayancık Göynek
Yakası İşlemeciliği
Ayancık Göynek
Yakası
İşlemeciliği
Asuman
Yılmaz, Hanife
Çetinkaya


Ayancık Paça ve
Nezgep İşlemeleri

Ayancık Paça ve
Nezgep İşlemeleri
Asuman
Yılmaz, Hanife
Çetinkaya


Çul-Çaput Kilim
Dokumacılığı
Çul-Çaput Kilim
Dokumacılığı
Muazzez Özcan,
İsmet Can

Nezgep İşlemeciliği
Göynek Yakası
İşlemeciliği
Havva Ergani,
Nesrin Güney,
Filiz Tığlı,
Yasemin Erol,
Reyhan
Karaydın
Ağaç Oymacılığı-raf,
dolap
Paça İşlemeciliği
Boyabat Deri tabaklama Ahşap Ev Yapımı
Çember
Dokumacılığı

131SİNOP


Çarık yapımı
Ahşap İşleri (Ahşap
beşik, yayık, tarım
araçları)

Mahrama(Peşkir)

Ayakkabı yapımı
Yün Çorap
Örücülüğü


Boyabat
Sepetçilik
Kanaviçe
İşlemeciliği

Süpürgecilik
Kilim Dokumacılığı
Heybe Dokumacılığı
Demir Dövmeciliği
Kalaycılık
Dikmen
Havlu Dokumacılığı Halı dokumacılığı
Ayşe, Hatice,
Hacer Eyce

Kilim Dokumacılığı Safiye Gürsoy

Kesmeli Poça/Poğaça
Dokumacılığı
(Keten veya pamuk
iplikle dokunan
başörtüsü)

Hüseyin
Aslanboğa

Durağan
Yün Heybe
Dokumacılığı
Yöresel Çocuk
Giyiminin Dikimi
Durağan Çember
Dokumacılığı
Elmas Şahin,
Fatma Gökmen,
Nazife Gültekin,
Ünzile
Özlüoğlu,
Raziye Altay


Bebek Beşiği Yapımı
Ahşap Çocuk
Oyuncağı Yapımı
Peşkir-Mahrama
Dokumacılığı
Elmas Şahin,
Fatma Gökmen,
Nazife Gültekin,
Ünzile
Özlüoğlu,
Raziye Altay

Bal Mumu ve Bezden
Süslü Kuşak- Sahtiyan
Yapımı
At takımları ve
Hayvan Tasması
Yapımı
Durağan Bezi
Dokumacılığı

132SİNOPÇıkrık, Dibek, Kirman,
Hallaç, Hallaç yayı, Yün
Tarağı, Mekik, Tezgah
Yapımı
Toprak çömlek,
Mutfak Araç-
Gereçleri, Taş
Dibek, Değirmen
Taşı, Kösere-Bileme
Taşı Yapımı
El Örgüleri
Yapımı(Patik, yün
çorap örücülüğü)
Arzu Şennur
Yıldırım, Asiye
Bıyıklı, Fatma
Gökmen, Ayhan
Karadeli, Nazife
Gültekin,
Bedriye Oran

Durağan

Tarım aletleri yapımı
Yünden keçe,
pantolon yapımı
Nalbantlık
Ağaç Kaşık, Ellik,
Zurna, Düdük,
Kaval Yapımı
Ağaç Tokmak,
Çivi Yapımı

Sabri, Hakkı
Erdoğan,
Ramazan Fidan

Erfelek
Keten
İşlemeciliği(peşkir,
çember, yakasız
gömlek)

Kalaycılık

Yün Çorap Örücülüğü
(Tığla)
Tarak Yapımı
Taş çatı örücülüğü
Sepet
Örücülüğü(Pazar
sepeti ve küfe
yapımı)

Sacdan Tarak
Yapımı

Hüseyin Özkök

Değirmen Taşı Yapımı
Kağnı, Ellik, Döven,
Ağaç Kaşık Yapımı
Sepet
örücülüğü(Pazar
sepeti ve küfe)
Rasim Özdemir,
Mustafa
Karagül

Nalbantlık
Çul yolluk
Dokumacılığı
Kilim Dokumacılığı

Değirmen Taşı
İşçiliği
Seyit Mehmet
Ak

Semercilik Peşkir Dokumacılığı
Çuldan Yolluk
Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Sebahat Koca,
Neziha Türkcan

Çömlek ve plaki taşı Çorap örücülüğü Nalbantlık Selim Başdağ
133


yapımı (Tığ Örgüsü)
Çuldan Yolluk ve Kilim
Dokumacılığı

Çorap Örücülüğü
(Tığ Örgüsü)
Nazım Gül
Boynuzdan Tarak
Yapımı
Hatice Cinkılıç

Zurna ve Sepet Yapımı Bıçakçılık
Cengiz, Kazım
Özekes

Tahta Oyuncak Yapımı Kotracılık
İsmet,Doğan
ÜlgenSİNOP
Erfelek
Süpürge Yapımı
Yöresel Bez
Dokumacılığı
Ümmühan
Demir,Suzan
Tarakçı,Payend
e Olgun,Aynur
Demirkol,
Belgin Köklü

Keten Kilim
Dokumacılığı

Gerze
Kalaycılık
Yöresel El
Dokumacılığı
(Peşkir-Çarşaf-
Kilim)
Mekanet Teke-
Hale Sayar-
Ayşe Gökhan
(Yöresel El
Dokuma)


Gemi Maketi
Yapımı
Turgut Akın (El
Yapımı Gemi
Maket)


Çul Kilim
Dokumacılığı
Şükriye Acar-
Şükriye Ersoy


Yün Çorap
Örücülüğü
Şükriye Acar
Bıçakçılık Bilal Bayrak-
134

Fahri
Karayaprak-
Mehmet Doğru

Tahta Kaşık
Yapımı
Mahmut
Akkaya

Saraydüzü
Çember Çember Sevim Kayıkçı
Çorap Örücülüğü(Tığ
Örgüsü)
Peşkir Meryem Can
Döven Hatice Sezer
Kağnı Arabası Yapımı Hatice Şen
Yayık Yapımı
Miyesser
Türkay

Beşik Yapımı Tuğba Koçak
Türkeli
Kilim Dokumacılığı Ahşap Ev Yapımı Mehmet Öztürk
Semercilik Sepetçilik
Münevver
Öztürk
SİVAS

Merkez
Kündekari
Ebru
Tezhip
Hüsnühat
Yemenicilik Üfleme Cam

Halil İbrahim
Mert

Divriği Saraçlık İsmet Erkoç
Zara Çarık Yapımı Kadir Çınar
Merkez
Takunyacılık
Tık-Tık
Merkez
Nalın /Nalin Yapımı
Sumak Dokumacılığı
Yıldızeli
Tülüce
Dokumacılığı

Koyuhisar

Cicim
Dokumacılığı
Fatma Erdoğan-
Hesna Erdal


İpek Halı
Dokumacılığı

Ümit Aksu-
Abdullah Kaya
(Aksu Köyü)-
Şükrü Akpolat-

135

SİVAS

Talat Uçar
(Balıca Köyü)
Gürün
Gürün Şalı
Dokumacılığı
Gürün/ Başören
Köyü Sakinleri

Kangal
Çarpana
Dokumacılığı

Kangal/Alahacı
Beldesi

İmranlı Yün Örücülüğü
Sakine Savaş-
Necla Demirbağ

Merkez Yün Örücülüğü
Kadriye
Erorhan-Türkay
Düzgün


Şarkışla Yün Örücülüğü Ayşe Yıldızdağ
Merkez

Kilim
Dokumacılığı
Halk Eğitimi
Merkezlerinde,
Cumhuriyet
Üniversitesi
Halıcılık
Bölümümde ve
Tüm İlçelerde
Yapılıyor


Sivas Halısı
Dokumacılığı
Halk Eğitimi
Merkezlerinde,
Cumhuriyet
Üniversitesi
Halıcılık
Bölümümde ve
Tüm İlçelerde
Yapılıyor

Palancılık
Altınyayla Kilim Dokumacılığı Heybe Dokumacılığı
Çuval Dokuma
cılığı
Necip,Kiraz
Samyeli

Divriği Semercilik Zeki Pekşen
SİVAS Merkez
Yorgancılık
İl ve İlçe
Merkezlerinin
tamamında
yapılmaktadır

Telkari Gümüş Şahin
136

İşlemeciliği Kantarcıoğlu-
Buriciye
Medresesi
Esnafları

Savat (Gümüş
üzerine süsleme
sanatı)
Kamil Babalar-
Bahri Dönmez

Kakmacılık Ahmet Dalak
Sıcak Demircilik
Hacı Ahmet
Sarman

Suşehri Sıcak Demircilik
Ali Uçar,Sinan
Demirtaş


Diviriği Nalbantlık
Merkez Bakırcılık
Mehmet ,
Ahmet Eyce,
Nurettin Durak,
Zekeriya
Çerikçi, Halil
Meral, Hacı
Bekir Kalaycı,
İbrahim Ödül

Suşehri Kalaycılık Bedir Özyıldız
Merkez
Bıçakçılık
İbrahim Argut,
Yunus Göçer,
İsmail
Gölebatmaz,
Şükrü Mesci,
Erdoğan Güzel


Çubukçuluk(Ağız
lık, çubuk kalem,
isimlik, kalemlik)
Erdoğan,
Ali Açıl,
Ahat Taşkan,
A.Kaya Yararlı

Gürün
Ağaç Yayık,
Külek Yapımı
Kadir
Aslantaş,Ahmet
Özelçe

Koyulhisar
Tahta Kaşık,
Kepçe, Oklava vb.
Rıza Seri
137

Yapımı
SİVAS

Merkez
Dövencilik
Kağnı Arabası,Fayton
Yapımı

Naylon (Yaylı) Araba
Yapımı

Zara Yöresel Kıyafetler İlçe Halkı
Doğanşar Yöresel Kıyafetler İlçe Halkı
Hafik Yöresel Kıyafetler İlçe Halkı
Ulaş Yöresel Kıyafetler İlçe Halkı
İmranlı Yöresel Kıyafetler İlçe Halkı
Merkez
Kemik Tarakçılık İhsan Kutluca
Çadırcılık
Tahsin Çadırcı
ve Oğulları

Çömlekçilik
(Purutçuluk)

Kangal Kök Boyacılığı
Koyulhisar Kök Boyacılığı
Merkez Kaval Yapımı
Merkez

Bağlama Yapımı
Şentürk
İyidoğan,
Bekir Top


Ud, Keman vb.
Yapımı
Reşat İdikut
Merkez Ve
İlçeler

Dantel, Örücülüğü
İğne Oyası
Yapımı
Kanaviçe İşleme
vb.
Merkez ve İlçe
Halkının
Tamamı

Merkez
Çekmeceli Sandık
Yapımı

Nazar usta,


Yemenicilik
Süreyya
Vahitoğlu

Nalıncılık/ Nalin
Ednan
Şamlıoğlu

138

Kızık Kilim
Dokumacılığı

Kızık Köyü
Kadınları

Merkez


Altın ve Gümüş
İşleri

Bahattin İspirli,
Bilal Kurddan,
Özel Yücel

Deri İşlemeciliği Ayhan Kılıç
Aynalı Çarık Yapımı
Ayhan Kılıç,
İlhan Özarslan

Ahşap Oymacılığı Mehmet Çakır
Bakırcılık
Mustafa Yıldız,
Mehmet Küçük,
Yusuf Yıldız,
Osman, Hülya
Unutmaz


ŞANLIURFA
Merkez

Nakkaşlık (Yüzey
Süsleme)
Gümüş Kazaz
İşlemeciliği
Mozaik Yapımı
Seramik
Ebru
Hüsnühat
Tezhip
Debbağcılık
Kemik İşleri
Saraciye
BakırcılıkMahmut-
Mehmet Çirkin,
Mehmet-M.
Akif Külekçi

Ahşap Oymacılığı
Osman NergizKeçecilik

Nuri Karcı
Gümüş İşleri
İmam Bakır
İncikuşu


Birecik

At Koşum
Takımları Yapımı
Müslüm
Küçükaslan

139ŞIRNAK


Merkez


İğne Oyası
Yapımı
Mekikli El
Dokumacılığı

EbruŞal-Şepik
Dokumacılığı
Bekir, Faris ŞatKök Boyacılığı
Keçecilik-Kepenek
Yapımı( kulav)


Halı Dokumacılığı

İğne ve Tığ Oyası
Yapımı


Şal-Şepik(tiftik)
Dokumacılığı

Merkez
İğne Oyası
Yapımı
Çorap Örücülüğü
Mekikli El
Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
(Yöresel Motifli)
Ebru
Beytüşşebap
Kepenek Yapımı Ali Can
Hedile(Kıle) Sadi Cin
Kara çadır(Kun) Nihari Cin
Büyük Heybe(ter) Osman Cin
Sırt Çantası(parzun) Nihari Cin
Tuzluk(ğüdang) Sadi Cin
140ŞIRNAKDizlik(sıhak) Nihari Cin
Cepken(Çepik) Nihari Cin
Beşik Urganı
)
Remziye Çakar

Püsküllü Baş
Örtüsü(Poşu)
Kerime Cin
Kuşak-Şal Nihari Cin

Kilim
Dokumacılığı
(jirki)
Sevgi Abi,
Songül Can,
Yüksel Aytaç

Çarık(Reşik) Hanzı Durmuş
SemerOsman Cin
Yular(Hevser) Nihari Cin
Büyük Heybe (Sercil) Osman Cin
Eğer Heybesi


Nihari Cin

İdil
kilim, Kepenek, Keçe
vb.Yapımı

Hezer Kerçin
Leyla İmuk

Silopi
Şal-Şepik Dokumacılığı Besi Ceviz

Yöresel Kilim
Dokumacılığı
Yöresel Kilim
Dokumacılığı
Besi Ceviz
Yün çorap örücülüğü


Silopi
Kıl Çadır dokumacılığı
Yün halı dokumacılığı

Uludere
Çarık Yapımı Keçecilik
Halkın
çoğunluğu
tarafından
üretilmektedir

Çanak-Çömlek Yapımı
Yatak Örtüsü Halkın geneli
141


ŞIRNAK
tarafından
üretim
yapılmaktadır
Cizre
Mezar taşı işçiliği Sepetçilik Halı dokumacılığı
İpek İplikçilik

Dericilik

Kilim
Dokumacılığı


Altın Takı ( Süs
Eşyası) Yapımı

Bakırcılık
Şal yapımı Ahmet Kozat

Geleneksel El
Dokumacılığı)
(heybe, cecim vb.)Ekrem Öncü

TEKİRDAĞ
Merkez

Karaca Kılavuz El
Dokumaları
Karaca Kılavuz El
Dokumaları

Fatma Çaylalı


İğne Oyası Yapımı
İğne Oyası
Yapımı
Ayfer Araslı

Çinicilik
Seramik

Çorlu
Semercilik, Nalbant,
Çul Dokumacılığı, Çarık
Yapımı
Kilim, Halı, Çuval
Dokumacılığı
İğne Oyası Yapımı
Tel Kırma İşleme
El İşlemeleri
Kırkyama Yapımı
Yastık Yüzü,ve
Heybe Yapımı
Mekik Oyası
Yapımı

M. Ereğlisi
Kanaviçe İşleme
Oyası Yapımı
Yün İplik Yapımı
(Kirman ile Eğirme)
Yapak Tarağı ile Yapak
Tel Kırma İşleme
(Yağlık, Büyük
Mendil vb.
Süsleme)

El Örgüleri
(Yöresel Desenli
Çorap ,Çetik vb.)Bahriye
ATILGAN


142

Tarama
Saray
Yün İplik
Yapımı(Yapak Eğirme )
Sepetçilik Süpürgecilik İbrahim Çınar

Yün Çorap
Örücülüğü
Yün Çorap
Örücülüğü
Sabriye Barı,
Vasfiye Çetinel

Heybe Dokumacılığı
Heybe
Dokumacılığı
Nujray Evirgen
Şarköy Fıçı Yapımı Fıçı Yapımı Ahmet Şarlan


TOKAT


Merkez


İğne Oyası
Yapımı
El Baskı Kalıp
Oymacılığı
Hasır ve Gümüş
Telkari
işlemeciliği
Folklorik Bebek
Yapımı
Ebru
Tezhip
El Baskı Yapımı Yurdanur Uçar
Niksar
Kaval Yapımı Yaşar Güç

Geleneksel Çeyiz
Sandığı yapımı
Bekir Hanelçe,
Atalay Atila

Baston Yapımı Osman Bolat


Halı Dokumacılığı
Alev Özyurt,
Rahime Karataş

Pazar Kilim Dokumacılığı
Urkuç Barın,
Nimet Aznik

Sulusaray
Halı Dokumacılığı Selvinaz Gül
Kilim Dokumacılığı
Altun Konak,
Hanım Şahin

Demircilik Niyazi Gül


Ahşap İşleri
Osman Doğan,
Mehmet Işık,
Mustafa Yıldız,


143
TOKAT
Hüseyin Abiş
Turhal

Kalaycılık
Semercilik
Nalbantlık
Hasır Dokumacılığı
Saraçlık

Mekikli Bez
Dokumacılığı
Emine Kıyak,
Rukiye Amaç


Kilim
Dokumacılığı
Züleyha Koç
Maraş İşi işleme Emine Olgun
Ağaç Oymacılığı
Abdullah
Coşkun


İğne Oyası
Yapımı
Şerife Sarı

Kıl kilim
Dokumacılığı
Çaylı Kasabası-
Çamlıca köyü

Tel Kırma İşleme Keziban Derik Hüsn-ü hat
Mustafa Güngör Ebru

Ayşe Sümeyye
Şahin

Zile
Semercilik Aynalı Çarık YapımıUsta yaşlı,
hasta, göremez
Tezhip-Hat
Zehra Bildiş Ebru
Şeyda Elbaş


Merkez


Hasır Örücülüğü-
Gümüş Telkari
İşlemeciliği

Ebru
Hüsnühat
Tezhip
Akçaabat
İp Örücülüğü
Kaytan örücülüğü Fatime Uzun

El Dokumacılığı
(Yünden çanta
vb. dokumacılığı)
Ayşe Gedikli,
Kerime Bahadır


Sele-sepet-kalbur
yapımı

Temel Lüleci

144

TRABZON
Peşkir Dokumacılığı

Ahşap Ambar
(Serender) yapımı

Ali Osman
Gedikli

Ahşap Külek ve Yayık
Yapımı

El değirmeni yapımı

Su Değirmeni
Yapımı
Celal Erdoğan
Akçaabat
Çorap Örücülüğü
Mustafa
Gedikoğlu


Kazma-Bel
Yapımı
Kemal Gedikli,
İsmail Altun

Taş Fırın Yapımı
Kumaş Boyamacılığı
Kanaviçe İşleme Asiye Bayraktar

Kilim
Dokumacılığı
Sevgi Çebi
Yorgancılık
Muhammet
Bayraktar

Cecim Dokumacılığı
Şahsenem
Gülçebi

Arsin Cecim Dokumacılığı Ayşe Baş
Çarşıbaşı
Tahta Kaşık yapımı Taş Duvar Yapımı Musa Altın

Değirmen Taşı
Yapımı
Balta, kazma, bel
yapımı
Ali Sofu
Sepetçilik Kazım Öztürk
Bakırcılık Ali Kul
Serender Yapımı Kayık Yapımı Halil Çağlar
Kemençe Yapımı Kalaycılık Ahmet Keleş

Keşan
Dokumacılığı
Halil Saka
Su Değirmenciliği
Kadem İşçi,
Ali Koç

Çaykara
Kendir-feretiko
DokumacılığıBakırcılık


145


TRABZONİplik Yapımı
(Yün eğirme)

Semer Yapımı ve
Tamirciliği

Kara Lastik Tamirciliği
ve Çarıkçılık

Oluklu Kiremit
Yapımcılığı

Çaykara
Şal ve Keten
Dokumacılığı

Bez Kilim Dokumacılığı
Taş İşlemeciliği ve
Değirmen Yapımcılığı

Yayık, Kavran,Kepçe
vb. yapımcılığı

Kalaycılık
Salih,Halil
Sivaz,Hasan
Hasan
Hasanbaşoğlu

Sıcak Demircilik
Mustafa
Danış,M.Ali
Demirci,Halil
Şimşek,Zeki
Çakıral,C.
Abdülnasır GülSepetçilik
Kaşık Yapımı

Recep Akyüz,
Metin
Kocaman,
Miyase Soysal,
Mustafa Çolak,
Mustafa Kaçan,
Nazım Gönan

Kara Duvar Yapımı
Abdullah Şahin,
Mustafa Dinç

Tandır Yapımı Mustafa Dinç

Ahşap Tarım
Araçları Yapımı
Mustafa Gönan,
İbrahim Göral,

146

TRABZON
Feyzullah
Türkoğlu

Kara Kovan
Yapımı
Ahmet Göral,
Vahit Genç,
Bahri Çakıral,
Mustafa Göral

Dülgercilik
Mehmet
Ataman, Enver
Kama

Çaykara
Keçecilik Seyfettin Azal
Sandık Yapımı Kemal Karaçay
Düzköy
Burunca Gülşen Kuru
Sepetçilik Sepetçilik Saldıran Kör

Yöresel Çorap
Örücülüğü,
Pullu Oya
Örücülüğü, Kaytan
Yapımı
Yöresel Çorap
Örücülüğü,
Pullu Oya
Örücülüğü,
Kaytan yapımı
Gülşen Kuru

Yöresel Çanta
Yapımı
Yöresel Çanta
Yapımı
Ayşe Tiğril
Çal yeleği Çal yeleği Fatma Çevik

Geleneksel Giysi
dikimi
Geleneksel Giysili
Bebek Yapımı
Geleneksel Giysi
Dikimi
Folklorik Bebek
Yapımı

Sevgi Bayram

Taş işçiliği Taş İşçiliği
Muhammet
Durmuş
Yöresel Müzik
Aletleri Yapımı
Yöresel Müzik
Aletleri Yapımı

Mehmet Ali
İsak

Beşik Yapımı Beşik Yapımı Saldıran Kör
Hasır Takı yapımı Hasır Takı Yapımı Nergiz Çevik
İplik Yapımı (Yün
Eğirme)
Çarık Yapımı Sepetçilik Saldıran Kör
Keten Dokumacılığı
Yöresel Çanta
Yapımı
Yöresel çanta
yapımı
Nesibe Ankra
147
TRABZON

Ahşap İşleri (yayık,
külek, testi yapımı)
Yöresel Çorap
Örücülüğü
Yöresel Çorap
Örücülüğü
Fadime Akyüz
Yöresel Yün Peştamal
Dokumacılığı
Yöresel Kaytan
Dokumacılığı
Yöresel Kaytan
Dokumacılığı
Ayşe Karbuz
Köşe Taşı Yontmacılığı Çuva püskül yapımı
Çuva Püskül
Yapımı
Gülşen Kuru
Taş El Değirmeni
Yapımı
Çal Yeleği Yapımı Çal Yeleği Yapımı Ayşe Karbuz
Mezar Taşı Yapımı
Tırmaç
Dokumacılığı
Tırmaç
Dokumacılığı
Safiye Dülger
Maçka
Sepetçilik
Mustafa
Kurtuldu

Yorgancılık Musa Yaman
Telkari İşleri Hüseyin Aydın
Of
Sepetçilik Sepetçilik Sepetçilik
Kilim Dokumacılığı Kilim Dokumacılığı
Kilim
Dokumacılığı
Gülfidan
Bayram

Kemençe yapımı Kemençe yapımı Şehnaz Avcı
Kalaycılık Kalaycılık
Harun Soylu


Sürmene
Keten Dokumacılığı Sepetçilik Bıçakçılık
Asım
Köralioğlu

Heybe Dokumacılığı
Bakırcılık
Oya Örücülüğü,
Kanaviçe
İşlemeciliği
El Örgüleri
(Tığ ve şiş
örgüleri)
Songül Malkoç

Cicim
Dokumacılığı
Aslıhan Seymen
Kemençe Yapımı Hasan Sancak
Yorgancılık
Keçe yapımı

Hasır Takı
Örücülüğü

Tonya
Yayık Yapımı Nurettin Cora
Sepetçilik
Nurettin Cora,
Nurettin
Üçüncü

148

TRABZON
Külek yapımı Aslan Şanlı

Tırmaç, Çamata
ve Bağ yapımı
Dokumacılık
Ayşe Atalay

Dastar
Dokumacılığı
Asiye Beşel
Vakfıkebir

Bileki(ekmek pişirme
taşı) Yapımı
Av Tüfeği ve Keser
Yapımı


Ali Şentürk


Külek, Sepet,
Şelek yapımı

Osman Kurt


Tırmaç
Dokumacılığı
Gülşen Özdemir
Kilim Dokumacılığı Havva Bulut
Keten Gömlek
Dokumacılığı


Şerife Yıldız

Merkez


Yorgancılık
Şenol Bostan,
Yakup Balaban,
Şehabet Yavuz,
Necmi Kaya,
Şeref Keskin

Kazazlık
Hamdi Levent
Seyhan, Ulvi
İskender, Hasan
Tabakoğlu, Ali
Kaynar, Serpil
Doruk
Şengül
KaraağaçlıHasır
Dokumacılığı
Hamdi Levent,
Emine
Sakkallıoğlu,
Ali Kaynar


Mezar taşı işçiliği
Kil ve taş işleri
Feretiko
Dokumacılığı
Kemençe Yapımı
149


El Değirmeni Yapımı
Ketan Bezi
Dokumacılığı
Keşan
Dokumacılığı

Çöten
Şut bezi
dokumacılığı
Çarşaf
dokumacılığı


Sedir ve sekmen yapımı

Karpet Çulu
Dokumacılığı
Yazma, peşgir ve
kaput bezi, omuz
çantası (çenti)
yapımı

Yayık yapımı Kefiye Nazarlık süsleme
Got
(Ahşap ürün kabı)
Kolan dokumacılığı
Sürmene Bıçağı
yapımı

Eğircek/İğ Yapımı
Dırmaç
Dokumacılığı
Bakırcılık
Rahman
Efeoğlu

TUNCELİ
Merkez
Kanava Yörek bağı Telkari
Silindir biçiminde içi
boş ağaç kap yapımı
/Kavran
Kaytan Hasır Bilezik
Kenez Sırt Çantası Kazazlık
Kirman Çöpür çizme Kuyumculuk
Kudal Peştamal Kalaycılık
Gazez
Yer Örtüleri ve
Kilim Dokumacılığı
Süpürgecilik
Tane/Mısır Çantası
Şimşir Kaşık Yapımı


Kalçın /Dolak
Dokumacılığı
Sepetçilik
Heybe
Hasan Usta
(semerci)

Evşin (eğşin)
Kuşak Dokumacılığı


Taş İşçiliği
Demir lama, likmen,
saç ayağı Yapımı

Ahşap işçiliği


Hozat
Cicim
Dokumacılığı(Heybe,
yolluk, çanta)


Perihan
Yıldırım

150

Mazgirt
Çömlek yapımı
Çömlekçilik

Halil Bozkurt

Semercilik

Niyazi
Çetinkaya


Pülümür

Ahşap İşleri
Sepetçilik
İsmail, Nuri
Yıldız, Veli
Tekin

Pertek

Semercilik

Kemal Çoban

Kalaycılık

Hüseyin Zorlu


UŞAK
Merkez
Heybe
Gönek
Çarık
Çivi İşi
Şase
Çarpana Dokumacılığı
El Örgüleri (5 Şiş)
Makrome
Bakırcılık
Yorgan Ağzı
Antika
Sedef Kakma

İğne Oyası
Yapımı
Hesap İşi İşleme
Türk İşi İşleme
Sim Sarma İşleme
Keçecilik
Folklorik Bebek
Yapımı
Antep İşi
İşlemeciliği
Maraş İşi
İşlemeciliği
Tel Kırma İşleme
Ahşap Oymacılığı
Tahta Kaşık
Yapımı
Halı
Dokumacılığı
Dantel Anglez
Örücülüğü
Kanaviçe İşleme


Banaz
Taş İşleri (Taş
üzerine resim
yapma)


Hayati Arıkan
(emekli)

151

Eşme
Hopan Dokumacılığı
Kolan Dokumacılığı

Nalbantlık

Zili-Cicim
DokumacılığıKilim
Dokumacılığı
(Eşme Kilimi)Nuray Kütkül


Karahallı
Yorgancılık
El Dokumacılığı
(Hamam
Peştamalı
Sofra Bezi
Karahallı Bezi)
Sait Avcı
Hüsamettin
Kaplan

Salim ÇimenUŞAK

Kilim Dokumacılığı
Hasır Dokumacılığı
Kolan Dokumacılığı
Pul İşleri
Tahta Kaşık Kaval


Yorgancılık

Nakış İşlemeleri


Meral Teke
Tığ İşleri,
Pul, Boncuk İşleri
Çorap, Patik
Örücülüğü
Fatma Güler
Fevziye Kaçar
Hanife ÇetinUlubey


Semercilik
Bez Dokumacılığı
Kalaycılık
Nalbantçılık
Kök Boyacılık
İplik Yapımı (Yün
Eğirmeciliği)
Sepetçilik
Hasırcılık


Hamut Yapımı
Hamut YapımıHüseyin
Karagöz
Selahattin
Göçyeter
Erkan Sıkılı


VANÇanak-Çömlek
Gümüş İşleri
İğne Oyası
Yapımı
Kilim
Dokumacılığı
Ahşap İşleri


Hüsnühat
152

Yapımı
Merkez
Semercilik
Cicim Dokumacılığı
Hasırcılık
Zili Dokumacılığı


Boynuz, gümüş,
mercan işlemeciliği
Gemi Maketi
Yapımı
Çarpana
Dokumacılığı
Heybe Yapımı
Kemik İşleri Yapımı
Kilim Dokumacılığı
Sepetçilik

Boynuz, Gümüş,
Mercan
İşlemeciliği
İpek Halı
Dokumacılığı
File Örücülüğü
Bıçakçılık
Ciltçilik
Firkete Oyacılığı
İğne Oyacılığı
Tığ Oyacılığı
Yorgancılık
Folklorik Bebek
Mehmet Atışan

Altınova
Bıçak, Keser Yapımı
Sepet örücülüğü

YOZGAT
Merkez

Ağaç Oymacılığı
Müzik Aletleri
Yapımı
Taş oymacılığıMinyatür
153

Aydıncık
Gelin Başı
Süslemeciliği
Yöresel Kilim
Dokumacılığı
Yöresel Kilim
Dokumacılığı
Şirin Çınar
Timur

Semercilik (saraç)
Sarıkaya
El Dokumacılığı
(Kenevirden Kilim,
Çuval Dokumacılığı)

Sorgun

Kilim
Dokumacılığı
Sevim Doğan,
Satı Doğan,
Zeynep Altan,
Döndü Akdemir

Saraçlık Ahmet İbiş

Kalaycılık ve
Bakırcılık
Bahattin Vahdet
Önge


Sorgun Kündekari Yakup Kılıç
Naht Hüseyin Akbaş
Yenifakılı
Pul ve Boncuk
İşleri

Tel Kırma İşleme
Keçe İşleri HEM kursu
Çinicilik
ZONGULDAK
Merkez
Bıçakçılık
Çanak-Çömlekçilik
Keten Dokumacılığı
Peşkir Dokumacılığı
Semercilik
Sepetçilik
Firkete Oyası
Yapımı
Mekik Oyası Yapımı
Yorgancılık
Elpek Bezi
Dokumacılığı
Pelemeng Bezi
Dokumacılığı
Süpürgecilik
Kolon Dokumacılığı
Halı Dokumacılığı
Ağaç Oymacılığı
Tel Kırma İşleme
Çarpana
Dokumacılığı
Hasırcılık
Tığ Oyası Yapımı
Yazmacılık
Yemenicilik
İğne Oyası
YapımıDevrek Bastonculuk

Tansel Işık


Ereğli Çember Elpek Bezi
154

Dokumacılığı
Ağaç Oymacılığı
Dokumacılığı
Çaycuma
Tel Kırma İşleme
Çorap Örücülüğü
İğne Oyası Yapımı
Pelemeng Bezi
Dokumacılığı


155

AÇIKLAMALAR
“ İllere Göre Geleneksel El Sanatları “ nın tespit edilmesi konusunda yapılan çalışmalar doğrultusunda, Genel
Müdürlüğümüze ulaşan bilgiler çizelgeler halinde yukarıda sunulmuştur. Geleneksel el sanatlarının bazı konuları ;
Örneğin, “Antep İşi” ,”Maraş İşi”, “Bartın İşi “ vb. iller adı ile bilinmesine rağmen, günümüzde Türkiye’nin hemen her
yöresinde uygulanmaktadır. Bu konu dikkate alınarak ülkemizin birçok il, ilçe, belde ve köylerinde devam eden el
sanatları aşağıda verilmiştir.
- Antep İşi
- Tel Kırma İşleme
- Kanaviçe İşleme
- Hesap İşi
-Türk İşi
-Sim- Sırma İşleme
- Beyaz İş
- İğne Oyası
- Firkete, boncuk, mekik, tığ vb. oyalar
- Dantel Örücülüğü
- Şiş Örücülüğü
- Halı Dokumacılığı (İpek ve yün halı Dokumacılığı)
- Düz Kirkitli Dokumalar (Kilim, cicim, zili, sumak)
- Kumaş Dokumacılığı (İpek, Yün, Pamuk vb.)
-Minyatür
-Folklorik Bebek
-Hüsnü-hat
-Tezhip
-Ebru
-Hat
-Kırkyama
Genel Müdürlüğümüze ulaşan “ İllere Göre Geleneksel El Sanatları “ nın çizelgeler halinde düzenlenmesinde;
yörelere özgü el sanatları terimlerinin anlaşılır olabilmesi için kısa açıklamalara yer verilmiştir. Ancak, eksik olan
bazı yöresel terimlerin anlaşılır olabilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiler ile çizelgelerde yer almayan yöresel el
sanatlarının bildirilmesi durumunda Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
156KAYNAKÇA

-Arlı, Mustafa. Kullanıldıkları Hammaddeye Göre El Sanatlarının Sınıflandırılması. III. Milletlerarası Türk Folklor
Kongresi Bildirileri. Başbakanlık Basımevi. Ankara:1987.
-Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin “Hayatboyu Öğrenme Programı”nı (LLP) tesis eden, 15 Kasım 2006
tarih ve 1720/2006/EC sayılı Kararı
-Akınoğlu, Alper. Yaşam Boyu Öğrenme Programı, Ç.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme Projesi
ybop.cu.edu.tr/

-Hayatboyu Öğrenme - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ...
www.ua.gov.tr › Hayatboyu Öğrenme Programı

- (tr.wikipedia.org/wikiToplumsal_eğitim_bilimi).