You are on page 1of 3

OPŠTE OSOBINE STILA NARODNIH PESAMA

Pevači narodnih pesama nisu bi i is!o" !a en!a# pa s!o"a ni pesme $o%e su pevane nisu mo" e ima!i is!u poe!s$u vrednos!& Ni sve pesme %edno" is!o" pevača nisu bi e uve$ %edna$o pesnič$i uspe e i pored !o"a '!o su pevači eps$ih pesama ima i sva$i svo% ični i(bor pesama& Ni%e# naime# sva$i pevač pevao sve pesme# ne"o samo ne$e# po svom i(boru i u$usu& )a!o %e i shva! %ivo '!o se i(vesne eps$e narodne pesme is!iču bo"a!im i dubo$im poniran%em u %uds$e odnose# *ivo! i sve!# i(ra(i!o preds!av %enim i$ovima i $ara$!erima# *ivim di%a o(imau $o%ima se o!$riva%u osobine %una$ove i n%e"ovo" sa"ovorni$a# (a!im sen!en+io(no',u# uspe im i(ra(om# poe!s$om vredno',u u +e ini i i po%edinim de ovima i!d& Dru"e# nasupro! !ome# pre!rpane su op'irnim opisima# nepo!rebnim ponav %an%ima# ra(vučeno',u- i$ovi su u n%ima nei(ra(i!i i i nedovo %no dora.eni# %e(i$ i i(ra( siroma'ni# a s!i be( do/o %no" ose,an%a (a %e(ič$u epo!u& Pevač# da$ e# (ahva %u%u,i svom ve,em i i man%em !a en!u (a poe!s$o s!varan%e# mo*e podi,i i i uman%i!i es!e!s$u vrednos! po%edine pesme0 (a!o ni%e sve%edno $o %e pevač& Me.u!im# osim !ih individua nih +r!a# pos!o%i u narodno% poe(i%i# a naroči!o $ada %e u pi!an%u s!i ovih pesama# i ono '!o se mo*e na(va!i $o e$!ivnim s!i om i i $o e$!ivnim u s!i u i načinu pevan%a eps$e narodne pesme& Ne !reba sme!nu!i s uma da %e !vora+# s!vara a+ narodne pesme be(imen i da se on sam ne i(dva%a i( svo%e sredine# ni!i "a i(dva%a sredina& )a!o on nas!o%i da se čes!o i u s!i u i(%ednači sa svim i i mno"im dru"im !vor+ima narodnih pesama# i i bar da se od n%ih ne i(dvo%i# pa bi o da su u pi!an%u rani%i# bi o savrmeni# od $o%ih on ne$e mo*da i (na# a i %e neuporedivo vi'e onih $o%e ne po(na%e& Da se ne bi i(dvo%io# a mo*da i i( dru"ih ra( o"a# on se veoma čes!o s u*i ve, u!vr.enim i oprobanim načinom s!varan%e pesme i uobiča%enim i(ra*a%nim sreds!vima& 1 !om prav+u verova!no %e de ova o i !o '!o su i s u'ao+i !o oče$iva i& S !im u ve(i %e $ara$!eris!ično da u narodnim pesmama susre,emo us!a %ene# s!a ne i i# $a$o se one %o' čes!o na(iva%u# s!a%a,e reči& To su reči $o%e se ponav %a%u ne samo u %edno% pesmi i $od %edno" pevača ne"o u mno"im pesmama i $od mno"ih pevača& Stalne imenice. 2 To su obično imeni+e či%i se obični%i sinonimi ni$a$o i i vr o re!$o unose u narodnu pesmu- babo 3a ne- o!a+4# ljuba 3a ne- *ena# supru"a4# kula i i dvor 3a ne- $u,a4# šetati, išetati 3a ne- i,i# hoda!i4# gospodar 3a ne0 mu*# supru"4 i dr& Ovamo s ada%u i imeni+e# $o%e se upo!reb %ava%u umes!o prideva# pa ia$o ima%u imenič$i ob i$# s u*e s!varno $ao epi!e!& One su !a$o.e e emen!i $o e$!ivno" s!i a& Na%če',e susre,emo ove primere- desnica ruka 3umes!odesna ru$a4# ljepota djevojka 3umes!o- epa# i%epa d%evo%$a4# konj vitez 3umes!o- vi!e'$i $on%4# pšenica bjelica 3umes!o- be a# bi%e a p'eni+a4 i!d& Stalni pridevi 3epiteti4& 2 5un$+i%a s!a nih epi!e!a %e# $ao i s!a nih imeni+a# da os!vare poe!ičnos! s!i a& Me.u!im# me.u s!a nim epi!e!ima ima mno"o vi'e onih prideva $o%i se upo!reb %ava%u veoma čes!o i u običnom "ovoru# !a$o da %e n%ihova poe!ičnos! man%e samos!a an e emena! s!i a ne"o '!o %e !o s uča% sa s!a nim imeni+ama& Oni u po" edu poe!ičnos!i mno"o vi'e (avise od $on!e$s!a u $ome se na a(e& Primera (a s!a ne epi!e!e ima mno"o vi'e ne"o primera (a s!a ne imeni+e# pa a$o ih ovde nabro%imo i vi'e# ipa$ ih ne,emo mo,i naves!i sve& S!a ni epi!e!i se obično %av %a%u u( odre.ene imeni+e- bijela ruka, bijelo grlo, čarne oči 3(a (načen%e

e# da ova% s!a ni epi!e! u( imeni+u oči po!iče i( vr o davnih vremena i da (apravo (nači oči $o%e (ačarava%u# da$ e# ima%u ne$a$vu naroči!u# ma"ičnu sposobnos!4# rusa " ava# rujno vino# tanana $o'u %a# bijeli "rad# tanka bedevi%a# ubavo po %e# široko po %e 3a ne$ada du"ač$o4# bijela brada# studena voda# bijela crkva# svijetli +ar# svileni s$u!# vjerne s u"e# ljute mu$e# crna zemlja# ljuta "u%a67i8# sivi so$o# sitna $n%i"a# tvrda v%era# bojno $op %e i i $op %e ubojito# mrki br+i# britka sab %a# kićeni sva!ovi# tankovrha %e a i!d& Stalni brojevi.eno.a%u svome $on%u "ovore.u i na%i(ra(i!i%u po%avu personiDi$a+i%e vidimo u sposobnos!i *ivo!in%a da ra(ume%u %uds$i "ovor# pa i da same "ovore& To '!o se %una+i obra.prvo i uobiča%eno %es!e da čarne (nači 2 +rne0 a dru"o# re.e da pri$a*e s u'ao+ima# upore. bude po !ris!a %an%a+a & & &@0 & & & on i(dade +ara nna 9osovu i odvede dvanaes! hi %ada# "ospo mo%a# %u!o" o$ opni$a & & &@0 @& & & $o%A %e " ava nad s!o hi %adA vo%s$e & & &@ i!d& Osim ovih s!a%a.ovo" epi!e!a pos!o%e dva !umačen%a.:# .ard*i%e & & &@0 @& & & i(ve i su !ri A%epe d%evo%$e &&&@0 & & & i (a pune do !ri "odini+e & & &@0 @& & & sve od $u.er$e@0 @Bio %edan +ar# pa imao !ri sina@0 @& & & !o " eda e do !ri 'i.en%a su obično %ednos!avna i $ra!$a i na%če'.@& & & (a$u$a'e $ano $u$avi+e & & &@0 @& & & muči 3. 2 9ada se u običnom "ovoru $a(u%e neodre.u%u.a &&&@0 & & & !e "radove ra%a načini a# "radi a ih po deve! "odina & & &@0 @& & & ( a!na $upa deve! bere i!arC & & &@0 @& & & ču%e!e i dvanaes! čobana &&&@0 @& & & namah puče dvanaes! pu'a$a & & &@0 & & & naredi.u%u %una$ove osobine# i(" ed i i raspo o*en%e sa nečim u *ivo% i i mr!vo% prirodi# pone$ad sa nečim mi!s$im 3vi a# a a&&&4& Pevač %una$a i i n%e"ovo s!an%e ob%a'n%ava# ho.e po !ri i!re ( a!a0 !o %e# bra!e# po !ris!a du$a!a & & &@0 @& & & i !ro%i+a Tura$A i("or%e'e# a !ro%i+a pred n%ih is!rča'e0 i Srbini sva !ri po"ubi'e & & &@0 @& & & povi$a'e sve sedam dahi%a & & & & & & $ra % "a Arani sedam "odinA dana & & &@0 & & & deve! 'ura# deve! Bu"ovi.ih reči po!rebno %e u$a(a!i %o' na ne$e osobine s!i a i pevačevo" pos!up$a u narodno% poe(i%i& Poređenja.evo%$a da %e %ep'a od bi%e e vi e & & &@0 @& & & da $a$va %e Ro$sanda .i mu da ih če$a i i da ne$o"a s!i"ne i $on% !o ra(ume i čini ono '!o se od n%e"a oče$u%e i i !ra*i# b a*i %e vid personiDi$a+i%e& .# <# =># :?# =??# :??# =???& Primera ima dos!a.u!i4 Le$a $a$o $amen sivi & & &@0 & & & sinu Mi o' u po %u (e enu $ao %ar$o i(a "ore sun+e &&&&@0 @& & & na čadoru od ( a!a %abu$a# ona si%a $a$o %ar$o sun+e &&&@0 @& & & spomin%e se 9ra %evi.i "a sa de om prirode# ča$ i onda $ada up i.e uve$ da!i pre+i(an bro%# i !o ne bi o $o%i# ne"o na%če'.e se i(riču u %ednom i i dva s!iha# be( 'ire ra(rade& Na primer. 2 1 narodnim pesmama# i usmeno% narodno% $n%i*evnos!i uop'!e# na%če'.mno"o sva!ova# mno"o vo%ni$a# ne$o i$o "odina# mno"o rob %a# i!d&# narodni s!vara a+ .e mi!s$u preds!avu& Personifikacija.u Mar$o# $ao dobar dana$ u "odini & & &@0 @& & & +i$nu Turčin $o i (mi%a %u!a & &&@0 @& & & p anu %una$ $a$o o"an% *ivi & &&@0 @& & & čini mi se sva +areva vo%s$a $ao mravi po (e eno% !ravi & & &@0 @& & & !a$a mi se učini .a'e !ri sina i !ri $.e se upore. 2 1 narodno% pesmi pore.evo%$a ona$ove u Srbina nema & & &@ i!d& Na%če'.u !rides! s u'$in%i+a & & &@0 @& & & Tu se sas!a s!o!ina %una$a && &@0 & & & os!a Mi o' u "ori (e eno% i sa n%ime !ri s!o!ine dru"a & & &@0 @& & & +ar mu dade hi %adu du$a!a & & &@0 @& & & s n%im po"ibe !rides! hi %adA Tura$ & & &@0 s$upi sva!a dvanaes! hi %ada & & &@0 @& & & $od ova+a dvanaes! hi %ada7 (a no.@Bi%a'e %edan +ar i ima.e ove.

e su !o opisi %una$a# n%e"ovo" i(" eda i opreme# a (a!im n%e"ovih bo%eva& Opisa prirode i i pe%(a*a ima pri ično ma o0 oni su re!$i& 9ao i(u(e!no op'iran mo*e se naves!i opis i( Ženidbe kralja &ukašina. 2 1( di%a o"e (na!an pros!or u narodnim pesmama (au(ima%u opisi& Na%če'. brojnost uporabe deminutiva.i pesmu be( di%a o"a& Ne"de su oni psiho o'$i veoma produb %eni# $ao ne$i u pesmi $anović "trahinja# a ne$e pesme su s$oro +e e ispun%ene di%a o"om. Car azar i carica Milica. udvojenost prijedloga."tarina %ovak i knez $ogosav i i $oj na Mišaru# na primer& Opis. česta ponavljanja riječi. 2 Osim ovih neobičnih di%a o"a i(me. Marko ukida svadbarinu.u %una$a i *ivo!in%a# u narodnim pesmama %e veoma čes! di%a o" me.Me. rastavljanje atributa od imenice itd! "kupno je odredio četrnaest specifičnosti epske tehnike! . !vo "enković i aga od #ibnika i!d& Te'$o %e na.u!im# personiDi$a+i%a u narodno% poe(i%i na !ome se ne (adr*ava& Ona da%e $on%ima i dar %uds$o" "ovora& 1 pesmi Eenidba $ra %a /u$a'ina Momči ov $ri a!i $on% Babuči o od"ovara i ob%a'n%ava svome "ospodaruDijalozi./u$a'in pi'e %ubi Momči ovo%- Na lingvostilističkoj razini objašnjava specifičnosti uporabe određenih i neodređenih oblika pridjeva. koje se javljaju "kao kakav artikul" (66 ! Naznačuje i neke specifične uporabe riječi (vezanje dviju riječi veznikom "i".u pesmi Ženidba Dušanova ima pre$o dvadese! di%a o"a& Di%a o"a ima i u pesmama Uroš i Mrnjavčevići. učestalost zamjenica "taj" i "onaj". uporabu imena iza prezimena.u %udima i on čes!o čini (na!an deo pesme.