You are on page 1of 32

Tamara Ćuk, dipl. ing.

organizacionih nauka

 

U čemu je razlika? U Pravilniku o preventivnim merama za BZR pri kori !enju "red"tava i opreme za ličnu za titu na radu propi"uju "e minimalni u"lovi koje je Poslodavac du#an da i"puni. U Pravilniku o ličnoj za titnoj opremi $ dati "u u"love koje Proizvođač opreme mora da i"puni.

I II III JEDNOSTAVNA OBIČNA ZAHTEVNA .

   %n#enjer"ko izra#avanje Pomo! Po"lodavcima prilikom iz&ora opreme Unapre'enje (kta o proceni rizika .

Prodavci "e prilikom prodaje opreme pozivaju na va#e!e "tandarde Pomo! prilikom oda&ira "red"tava i opreme za ličnu za titu na radu .   Pozivanje na "tandarde.

HD.D 5 te)tiran na bočne #e*orma%ije ++ 5 ot!oran na tečni metal &o!a)no)t o# !r)kanja' . nazi !roiz o"ača i broj mo#ela Veličina $ %m &i školjke i !o#bratka' (o#ina. k artal &ili me)e%' !roiz o#nje In*orma%ije o )!e%i*ičnim ) oj)t ima +aterijal o# ko.E &!olietilen' i )l O!%ioni za/te i -0123 ili -4123 5 te)tirani na eoma ni)ke tem!erat$re 678123 .a je izra"en ABS (akrilonitril-b$ta#ien )tirel) Č r)ta !la)tika.elektroizola%ioni .te)tirani na eoma i)oke tem!erat$re 991 V a:%: . SRPS EN 397:2008 – ZAŠTITNI Š E!"#I $ IN%$STRI&I Na školjki šlema mora biti naznačen broj.

)(1%0T( 2)(.BU PR%)%-*7 R(8( /( .R(TUR(7( 3% 1).7P. . . 'A(I)A 3U-)+U4U+UĆ% % 1P*RT1-.R1T..6 % Z( Z(0T%TU *8 ..-TR%4/.R1T.%1*-%7 T. -(5%2( Z( UP*TR. II $ 1.(/( Z( Z(0T%TU . 1TRU+..   I $ )Z* PR*+.-T*. .6 III $ 1.). -(5%2.

ime !roiz o"ača i mo#el . SRPS EN 3*2:2008 – $ŠNI ŠTITNI(I Orjenta%ija &le o.$šenje ni oa z $ka &SN>' 5 )labljenje z $ka Veličina Broja )tan#ar#a. #e)no' Da li )$ za je#nokratn$ $!oteb$ <!$t)t o za monta=$ Sre#nje !ri.

.

r$b$ !rašin$ 8 5 ot!orne na . SRPS EN +.ot!orne na me/aničke $#are &)re#nje' A .ot!orne na me/aničke $#are &jake' (#e )e kori)te Ok ir 4 5 ot!orne na !r)kanja 9 5 ot!orne na . ot!orno)t na zama. !roiz o"ač.rebotine.ljenje ( 5 ot!orne na zračenja &EN7A47' . . 7A1 i )l:' O!tička kla)a 5 mi=e biti 7-4 &7 je najbolja' +e/anička )na. zračenje Broje i )kala #ati )$ $ !o)ebnim )tan#ar#ima &7?@.a.a &za ram i o!tik$' S 5 !o eBana č r)tina C 5 ot!orne na me/aničke $#are &)labe' B .lji anje. ot!orno)t na o.. o!tička kla)a.latki/ #elo a N 5 ot!orne na zama.:2008 – I-NA ZAŠTITA "-I&$ Broj )kale &za naočare )a *ilterom'.a) i *in$ !rašin$ @ 5 ot!orne na tečni metal ( 5 ot!orne na zračenja &EN7A47' Ok$lari D 5 ot!orne na električni l$k @ 5 ot!orne na tečne metale i rele materije O)tali zna%i E 5 ot!orne na !o ršin)ka ošteBenja o# .#e )e kori)te. me/anička )na.

za za titu od jonizuju!ih zračenja.<5. "kija ke..   I $ za za titu od "unčevih zraka. za plivanje i ronjenje II $ "va oprema za za titu očiju i 9ilteri III $ za upotre&u na t ve!im od :. ra"topljenog materijala i "l. . za za titu od električne "truje.

EN D74 ili EN 79@A. za$)ta ljanja $t r"en je $ EN 4?4: .$ biti $klj$čeni $ !ot!$n$ tele)n$ $!re.+:2007 . mo.  SRPS EN 3. *prema za ličnu za titu protiv padova "a vi"ine = Potpuna tele"na uprega EN 48D.$: Si)tem !ot!$no.

kabal:::': O)lablji ač $#ara )e mo=e $.$ biti $ oblik$ kono!%a na!ra ljeno. EN353-1: Uređaj za zaštitu od pada na bazi krutih veza O!rema )e )a)toji o# !okretno.ra#iti $ o!rem$: EN35 : !onop"i #u$ad% Elementi za konek%ij$ ili kom!onente o!reme: +o. metala. $re"aja za za$)ta ljanje !a#a )a )amo-bloka#om. o# )intetički/ lakana. zaje#no )a kr$tom anker linijom &šina. kaiše a ili lana%a: +ak)imalna #$=inaF 0m: O!rezF <=e bez šok a!)orbera )e ne )me kori)titi kao o!reme za zaštit$ o# !a#a )a i)ine: EN355: &ok apsorberi #prihvatači udara% Eom!onenta o!reme za za$)ta ljanje !a#a koja . za$)ta ljača !a#a )a )amobloka#om. kabal:::': O)lablji ač $#ara )e mo=e $.ra#iti $ o!rem$: EN353-2: Uređaj za zaštitu od pada na bazi elastičnih veza O!rema )e )a)toji o# !okretno.arant$je bezbe#no za$)ta ljanje !a#a )a i)ine re#$k$j$Bi )ilin$ $#ara: . zaje#no )a ela)tičnom anker linijom &kono!.

pre)a za telo O!rema koja !ri#r=a a telo )a %iljem #a za$)ta i !a#o e 3izra"ena o# traka.i/ elemenata6: EN3*2: !onektori #ele)enti za povezivanje% Elementi za !o ezi anje ili kom!onenta o!reme: Eonektor mo=e biti karabin ili k$ka: EN/05: Uređaji za pričvrš-ivanje Elementi za koje )e mo=e ezati o!rema za ličn$ zaštit$: .adr$avaju-i #prihvataju-i% uređaji za zaštitu od pada Samoblokiraj$Bi za$)ta ljač !a#a )a )i)temom na $ lačenje: A!)orber ener.$: EN3*+: . EN35': (iste)i za pozi"ioniranje pri radu Si)temi za !ozi%ioniranje &!oja) i $=e' ezani/ je#na za #r$. ko!či i #r$.ra#iti $ o!rem$: EN3*1: .ije mo=e )e $.

6.3E EN3*3: !očioni ele)enti za zaštitu od pada Set o!reme za ličn$ zaštit$ o# !a#a.  (12N32435 . kao i za o!rem$ za te)tiranje: EN:3*5: .pšti zahtevi vezani za uputstva za upotrebu i obele$avanje O!i) oznaka koje )e moraj$ nalazite na o!remi za zaštit$ o# !a#a. kao i in*orma%ije koje )e tako"e moraj$ nalaziti na $!$t)t ima za korišBenje: .2 (6E 74.i )a %iljem #a za$)ta i !a#: O!rema za za$)ta ljanje !a#a mora #a )a#r=i najmanje %eo !oja) i o!rem$ za za$)ta ljanje !a#a: EN3* : 8etode testiranja O!i)$je različite meto#e te)tiranja za različit$ o!rem$ za ličn$ zaštit$ o# !a#a. koji je ezan za je#an za #r$.5.

)er ikalni .ZO !roti !a#aF o)no ni Oznaka !roiz o"ača Serij)ki broj !roiz o#a +o#elGti! mo#ela (o#ina !roiz o#nje In)tr$k%ije za $!otreb$ 4?0 5 o!rema za $re"aje za !o ezi anje &konektori' B 5 o)no ni + 5 iše)tr$ka $!otreba T 5 krajnji A 5 )i#ra)ti H .4?8 .

.

način o#r=a anja &koliko )e !$ta ) e či)titi' S>./ >?.:.orija'.@A.   1RP1 ./ >?>@A. oznaka !roiz o#a. broj )tan#ar#a.S EN 494F0177 O#eBa za zaštit$ o# kiše -Ot!orno)t na !ro#iranje o#e &7-4. na kla)i 7 mora biti oznaka IO. 4 je najbolja. 4 je najbolja' -Ot!orno)t na o#en$ !ar$ &7-4.S EN 9A7F0171 O#eBa $očlji a )a elike $#aljeno)ti 5 n!r: Cl$ore)%entni !r)l$k S>. oznaka za )!e%i*ičn$ zaštit$ &na o)no $ !ikto../ ?B:@A.rama.B 1RP1 .:: 1RP1 . S>. eličina. /azar#i )e #e*iniš$ $ 78 kate.raničeno reme nošenjaJ' .S EN 491F011A Oznaka !roiz o"ača.

.<5. za za titu od hemij"kih tetno"ti i "l..<56. za za titu od vi"okih i ni"kih temperatura 3:. ronilačka odela. odela "lu#&e o&ez&e'enja koja "u nepro&ojna za metke.<5 II $ po"e&ne vr"te za tite. za za titu od mehaničkog delovanja "a povr in"kim učinkom. =C.   I $ Za tita od atmo"9er"kih uticaja 3koji ni"u ek"tremni6. pri rukovanju "a vru!im predmetima do C. III $ za za titu od električne "truje.

a)o a i i)!arenja čija je tačka klj$čanja i)!o# ?8 )te!eni &ra)t ori i /i#rokarbon': 1ip 9 štiti o# neor.  SRPS EN +3.0 . ka!a%iteta &kon%entra%ija za.a)o a i i)!arenja.an)ki/ . ka!a%iteta &kon%entra%ija za.a"i ača i)!o# 1:8L ili 8111 !!m' Ela)a 4F Cilter i)oko.:2007 SRPS EN +/387:20+3 Vr)ta *iltera .7 . ka!a%iteta &kon%entra%ija za.4 . iz$ze $.a"i ača i)!o# 1:7L' (a) i i)!arenja 1ip 2 štiti o# or.a"i ača i)!o# *iltera za .an)ki/ .a)o a: 1ip ! štiti o# amonijaka i neki/ amino#eri ata: .Ktiti o# č r)ti/ tok)ični/ iGili tečni/ aero)oli &Berilij$m 5 ra#ioakti ne če)ti%e' Ela)a A!)or!%ije Ela)a 7F *ilter ni)ko.Ktiti o# č r)ti/ iGili tečni/ aero)oli za koje )e )matra #a )$ o!a)ne .a)o e i 1:7L ili 7111 !!m' i)!arenja Ela)a 0F Cilter !ro)ečno.ljen monok)i#a: 1ip E štiti o# )$m!or-#iok)i#a i neki/ ki)elin)ki/ i)!arenja i .Ktiti o# eBi/ č r)ti/ če)ti%a bez o#re"ene tok)ično)ti .

.

 1RP1 ./ %1* 203/*:20+3 D Tehnički podaci za "igurno"nu o&u!u za pro9e"ionalnu upotre&u 3udar A./ %1* 203/7:20+3 radna o&u!a   .:2009 Tehnički podaci za za titnu o&u!u za pro9e"ionalnu upotre&u 3udar :. +6 SRPS EN IS" 203/... +6 1RP1 .

!ro o#ne A .ij$.OSNOVNI ZAHTEVIF Zaštitna ka!a 011J.izloa%ione !roti /la#noBe E 5 a!)or!%ija ener. anti)tatik S8 5 S9 6 zaštita o# !ro#ora &$bo#a'. 5 ot!orna na !ro#iranje &$bo#e' 3 .ije M> zaštita o# !ro#ora o#e & a=i )amo za kla)$ I' M>< 5 i)oka zaštita o# !ro#ora o#eGa!)or!%ija AN 5 zaštita članka H>O 5 "on oto!ran na i)oke tem!erat$re Ela)a I 5 &S i materijali o)im !riro#ni/ i )intetički/ !olimera' SB 5 o)no na ) oj)t a S7 5 o)no ni za/te i.ij$.o)no na ) oj)t a S9 . !eta koja a!)orb$je ener.o)no ni za/te i.anti)tatik HI 5 izloa%ione !roti to!lote 3I . !re)o ani "on Ela)a II 5 &S i !riro#ni i )intetički !olimera' SB . zat orena !eta koja a!)orb$je ener. o)tale karakteri)tike &ne moraj$ #a a=e za ) ak$ kla)$' . "on ot!oran na !robijanje . anti)tatik ) oj)t a S0 5 S7 6 zaštitna o# !ro#ora o#e i a!o)or!%ija S4 5 S0 6 zaštita o# !ro#ora &$bo#a'.

!re)o ani "on Ela)a II 5 &S i !riro#ni i )intetički !olimeri' .7 5 o)no ni za/te i.ij$. zat orena !eta koja a!)orb$je ener.OSNOVNI ZAHTEVIF Zaštitna ka!a 711J.0 5 S7 6 zaštitna o# !ro#ora o#e i a!o)or!%ija .ij$. !eta koja a!)orb$je ener.4 5 S0 6 zaštita o# !ro#ora &$bo#a'.9 .(ornji #eo ot!oran na )ečenje . "on ot!oran na !robijanje O)tale oznake M> 5 ot!orne na !ro#or o#e &za kla)$ I' + 5 zaštita metartarzalni/ ko)tij$ &ko)ti ko# !r)tij$' 3> .8 5 S9 6 zaštita o# !ro#ora &$bo#a'.o)no ni za/te i.B 5 o)no na ) oj)t a . anti)tatik .B .o)no na ) oj)t a . o)tale karakteri)tike &ne moraj$ #a a=e za ) ak$ kla)$' i o)tale karakteri)tike iz )tan#ar#a 498 Ela)a I 5 &S i materijali o)im !riro#ni/ i )intetički/ !olimera' . anti)tatik .

!eta koja a!)orb$je ener.ij$.ij$. zat orena !eta koja a!)orb$je ener.o)no ni za/te i. anti)tatik O8 5 S9 6 zaštita o# !ro#ora &$bo#a'. !re)o ani "on Ela)a II 5 &S i !riro#ni i )intetički !olimeri' O9 .OSNOVNI ZAHTEVIF Ne moraj$ #a imaj$ zaštitn$ ka!$. "on ot!oran na !robijanje O)tale oznake M> 5 ot!orne na !ro#or o#e &za kla)$ I' O>O 5 Ot!orno)t "ona na $lja . o)tale karakteri)tike iz )tan#ar#a 498 Ela)a I 5 &S i materijali o)im !riro#ni/ i )intetički/ !olimera' OB 5 o)no na ) oj)t a O7 5 o)no ni za/te i. anti)tatik O0 5 S7 6 zaštitna o# !ro#ora o#e i a!o)or!%ija O4 5 S0 6 zaštita o# !ro#ora &$bo#a'.

za za titu od atmo"9er"kih uticaja koji ni"u ek"tremni II $ za za titu nogu i "topala i za titu od klizanja III $ za za titu u vezi "a električnom "trujom. vi"oke i ni"ke temperature. . jonizuju!eg zračenja i "l.   I $ 1port"ka oprema za za titu od "poljnih udaraca. hemij"kih tetno"ti.

elektri%iteta. 1RP1 .rama . !ikto. eličina./ >EE@A. $ za titne rukavice koje tite od mehaničkih rizika OSNOVNI ZAHTEVIF Oznaka !roiz o"ača.ram zaštite &*i.$ra 7' +e/anička zaštita Ste!en ot!orno)ti na abrazij$ &1 #o 9' Ot!orno)t na !o)ekotine &1 #o 8' Ot!orno)t na %e!anje &1 #o 9' Ot!orno)t na b$šenje &1 #o 9' NVeBi broj. bolje !er*orman)e <koliko imaj$ zaštit$ i o# )ečenja i zaštit$ o# )tatičko.:. )ta ljaj$ )e )like iz !ikto.

pri ek"tremno vi"okim i ni"kim temperaturama 3:.6. z aza titu od hemij"kih tetno"ti i jonizuju!eg zračenja . vi"okim naponom..<5 i = C.<56 II – 1va oprema za za titu ruku i aka III $ za za titu od opa"no"ti u vezi "a električnom "trujom. prljavi po"lovi i "l.<56. za za titu od mehaničkog delovanja "a povr in"kim učinkom 3za ivenje. za za titu od vru!ine 3do C.   I $ za za titu od "red"tava za či !enje 3pranje "udova6.

.

.

&r.com •JJJ. •Pravilnik o ličnoj za titnoj opremi 3F1l.&iz .al&o. :.co.. 2la"nik R1G. •JJJ.volga. &r.h"e.::6..•Pravilnik o preventivnim merama za &ez&edan i zdrav rad pri kori !enju "red"tava i opreme za ličnu za titu na radu 3F1l. 2la"nik R1G.uk •JJJ.E6. HAIA."ei&l=trade.r" •JJJ.IA.gov.