You are on page 1of 2

bOKI 2006

Karburator
Karburator predstavlja dio sistema za napajanje motora gorivom. Ostali dio sistema za napajanje se sastoji od rezervoara, cjevovoda, pumpe i filtera za gorivo. Karburator je konstruisan tako da mješa vazdu i gorivo u odgovaraju!im odnosima, kako bi se dobila ispravna smješa za date radne uslove. "ajve!i problem voza#ima pri#injava nekvalitetno $prljavo% gorivo zbog #ega strada karburator a kod sistema sa ubrizgavanjem goriva dolazi do za#epljenja elektri#ni dizni. &otrebe za gorivom motora su prvo odre'ene za prazan od, za vo(nju vozila pri osrednjim brzinama i onda za punu snagu motora. Karburator mora da udovolji za jtevima voza#a tako da motor )razvije) snagu koju voza# za teva komandom za gas. Karburator to mora da obavi što je mogu!e ekonomi#nije i da ispuni za tjeve u pogledu izduvni gasova. Osim rutinskog podešavanja, karburator se ne smije dirati dok se definitivno ne utvrdi da problemi u radu motora nastaju usled neispravnosti karburatora. &roblemi vezani za neispravnost karburatora iskazuju se na slede!e na#ine* loše funkcionisanje sau a $nemogu!nost ili ote(ano paljenje u ladnim uslovima% nemiran rad motora u praznom odu pove!ana potrošnja goriva neadekvatna snaga motora prelivanje goriva. Kada uo#ite neki od gore navedeni simptoma, to je siguran znak da +ašem karburatoru treba intervencija koja se sastoji od* demonta(e karburatora sa vozila potpuno rasklapanje na radnom stolu i detaljna kontrola svi neispravnosti otvaranje #epova radi #iš!enja kanala za protok goriva i vazdu a pranje specijalnim sredstvima u ultrazvu#noj kadi gde se emijskim i me ani#kim putem otklanjaju sve ne#isto!e ispiranje toplom vodom pod pritiskom u rotacionoj mašini ,ašina je posebno konstruisana za ovu namjenu i obezbe'uje ispiranje i teško pristupa#ni mesta, pod razli#itim uglovima obzirom da predmet rotira velikom brzinom. izduvavanje $sušenje% komprimovanim vazdu om svi kanala za protok vazdu a i goriva -atim se karburator sklapa i tada se obavezno stavljaju novi zaptiva#i, membrane i igli#asti ventil. .okom sklapanja obavezno se vrši podešavanje karburatora. "akon toga karburator se montira na vozilo. .ada sledi najva(niji deo posla, to jest podešavanje karburatora na vozilu pomo!u elektronski aparata, analizatora izduvni gasova i tako jedino dobijamo ta#no i precizno )štelovanje) karburatora. Obzirom da karburator #ine i dodatni sklopovi, kao što su vakuum regulatori, el. dizne, bimetali $elektro/grija#i% potrebno provjeriti. Kod karburatora sa elektronskim ubrizgavanjem $ecotronic% vrši se provjera svi pripadaju!i senzora i komponenata koje su nadogra'ene na karburatoru*

&ri svim ovim za vatima obavlja se kontrola i podešavanje* ugla predpaljenja broja obrtaja motora razvodne kape i ruke razvodnika paljenja.bOKI 2006 potenciometar glavnog leptira podešiva# predprigušenja podešiva# glavnog leptira temperaturni senzori itd. kontrola visokonaponski kablova i sve!ica .