You are on page 1of 12

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG

Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH
1.1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH:
1.1.1. Tên công trình:
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG.
1.1.2. Địa điểm xây dựng:
- Đà Nẵng nằm ở cực Bắc Miền Trung, cách Thủ đô Hà Nội 765 km về phía
Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh 964 km.
Công trình “Trung Tâm Thương Mại Parkson Hùng Vương“ được xây dựng
trên khu đất thuộc Thành phố Đà Nẵng. Khu đất xây dựng công trình nằm trong dự án
quy hoạch và sử dụng của thành phố. Phía Bắc khu đất là đường Tống Duy Tân, phía
Tây là đường Đinh Công Tráng, hai mặt còn lại tiếp giáp với khu dân cư.
- Diện tích khu đất: 9000 m2.
1.1.3. Sự cần thiết phải đầu tư.
1.1.3.1. Nhiệm vụ, chức năng xây dựng công trình:
Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong những năm gần đây đã trở thành
một trong những khu vực có nền kinh tế năng động và phát triển vượt bậc với mức
tăng trưởng bình quân hàng năm từ 6÷8% chiếm một tỷ trọng đáng kể trong nền kinh
tế thế giới. Điều này thể hiện rõ nét qua việc điều chỉnh chính sách về kinh tế cũng
như chính trị của các nước Phương Tây nhằm tăng cường sự có mặt của mình trong
khu vực Châu Á và cuộc đấu tranh để giành lấy thị phần trong thị trường năng động
này đang diễn ra một cách gay gắt.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển vượt bật của các nước trong
khu vực, nền kinh tế Việt Nam cũng có những chuyển biến rất đáng kể. Đi đôi với
chính sách đổi mới, chính sách mở cửa thì việc tái thiết và xây dựng cơ sở hạ tầng là
rất cần thiết. Mặt khác với xu thế phát triển của thời đại thì việc thay thế các công trình
thấp tầng bằng các công trình cao tầng là việc làm rất cần thiết để giải quyết vấn đề đất
đai cũng như thay đổi cảnh quan đô thị cho phù hợp với tầm vóc của một thành phố
lớn.
Nằm ở Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống
văn hoá lâu đời, phong phú và đa dạng. Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 11.106 km 2, dân
SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2

1

6 triệu người. 1. 1.KÕt cÊu: (chiÕm 45%) SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 2 .2. cách Thành phố Hồ Chí Minh 964 km. ch÷a ch¸y. Chính vì những lý do trên mà công trình “Trung Tâm Thương Mại Parkson Hùng Vương“ được cấp phép xây dựng. Công trình “Trung Tâm Thương Mại Parkson Hùng Vương“ được xây dựng trên khu đất thuộc Thành phố Đà Nẵng. Quỹ đất ở thành phố ngày một thu hẹp trong khi đó nhu cầu về đất dành cho kinh doanh ngày một tăng. + Gióp sinh viªn lµm quen víi kh¶ n¨ng b¶o vÖ mét vÊn ®Ò khoa häc. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt.KiÕn tróc: (chiÕm 10%) Tr×nh bµy c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt b»ng.NhiÖm vô cña ®å ¸n tèt nghiÖp: ThiÕt kÕ vµ tæ chøc thi c«ng Trô së lµm viÖc ViÖn c¬ ®iÖn . gi¶i ph¸p kÕt cÊu. .4.Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. më réng vµ ®i s©u t×m hiÓu néi dung c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng. Giíi h¹n cña ®å ¸n tèt nghiÖp.. cách Thủ đô Hà Nội 765 km về phía Nam.1. ¸nh s¸ng.1. Môc tiªu. víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®· ®îc giao nªn trong ®å ¸n nµy chØ gi¶i quyÕt mét sè néi dung c¬ b¶n sau: . Đà Nẵng nằm ở cực Bắc Miền Trung.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG số trên 3.1. Ph¹m vi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña ®å ¸n tèt nghiÖp. thị xã và thành phố.1. quy ho¹ch. nhiÖm vô cña ®å ¸n tèt nghiÖp. sinh sống và làm việc tại 27 huyện.4. Vì vậy việc xây dựng một toà cao ốc vừa kết hợp giữa thương mại và cho các cơ quan thuê là rất cần thiết và hợp lý để giải quyết các vấn đề trên. . . + Thùc hiÖn mét nhiÖm vô quan träng cña kú thi tèt nghiÖp quèc gia.Môc tiªu cña ®å ¸n tèt nghiÖp: + Cñng cè hÖ thèng hãa. 1. c¸c gi¶i ph¸p m«i trêng.. + VËn dông mét c¸ch tæng hîp kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. phßng ch¸y. Do thêi gian thùc hiÖn ®å ¸n cã h¹n.4. mÆt ®øng.

6oC. +Số ngày mưa trung bình năm :140-148. + TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o b¶n sµn toµn khèi.1. tæ chøc thi c«ng cho c«ng tr×nh. Khí hậu: Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt. + TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o bÓ níc m¸i. +Lượng mưa lớn nhất :3307 mm. Địa hình khu vực: Công trình Trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương được xây dựng trên khu đất bỏ trống. +Lượng mưa ngày lớn nhất :332 mm.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG + ThiÕt kÕ mét kÕt cÊu khung chÞu lùc ®iÓn h×nh. *Các yếu tố khí tượng: Nhiệt độ không khí: +Nhiệt độ trung bình năm :25.1. Điều kiện tự nhiên: 1.1. +Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối :10. nÒn mãng ®· thùc hiÖn tiÕn hµnh lùa chän vµ quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p kü thuËt. +Nhiệt độ tối cao trung bình năm :29.2. +Số ngày mưa nhiều nhất trong tháng: trung bình 22 ngày tháng 10 hàng năm. +Lượng mưa thấp nhất :1400 mm. - Thi c«ng: (chiÕm 35-45%). - Dù to¸n: (chiÕm 5-10%).1. +Mùa mưa: tháng 9-12.2.8oC. 1.2. rộng rãi thuận tiện cho việc thi công. +Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối :40. +Mùa khô : đầu tháng 3 đến cuối tháng 8. XÃ HỘI.2. có địa hình tương đối bằng phẳng. 1. 1.2.9 oC. Lượng mưa: +Lượng mưa trung bình năm :2066 mm/năm.C¨n cø vµo c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ.7 oC.2oC. SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 3 . +Nhiệt độ tối thấp trung bình năm :22. + TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ nÒn mãng.

Lớp đất 2: cát pha :8. trung bình có 5 cơn bão trong 1 năm. M«i tr- SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 4 . Lớp đất 3: cát bụi :6.1.8m. 1. quanh khu d©n c. +Số giờ nắng trung bình tháng nhiều nhất: 248giờ/tháng.4.2.2 m. +Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối :18%. Môi trường sinh thái: C«ng tr×nh ®îc x©y dùng ë trong ngâ. Lớp đất 5: cát thô lẫn cụi sỏi: 18m và chưa kết thúc ở lỗ khoan 60m.1. Địa hình: Địa hình bằng phẳng. +Độ ẩm cao nhẩt trung bình :90%. rộng rãi thuận lợi cho việc xây dựng công trình. +Gió Đông Bắc từ tháng 9 đến tháng 3 sang năm . Lớp đất 4:cát hạt trung 5. b. Địa chất thủy văn: a.3. chung quanh trång nhiÒu c©y xanh nªn cã m«i trêng kh«ng khÝ th«ng tho¸ng. dÔ chÞu. Nắng: +Số giờ nắng trung bình :2158 giờ/năm.2. bão: Khu vực thành phố Đà nẵng chịu ảnh hưởng của hai loại gió chính: +Gió Đông và Đông Nam từ tháng 4 đến tháng 8.5m.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG Độ ẩm không +Độ ẩm không khí trung bình năm :82%. Gió. +Độ ẩm thấp nhất trung bình :75%. 1.7m. +Lượng bốc hơi tháng lớn nhất :240 mm/tháng. +Bão thường xảy ra từ tháng 9 đến tháng 11 với sức gió từ 12 -85 km/h. Địa chất: Lớp đất 1: sét pha :5. m¸t mÎ. khí: Lượng bốc hơi: +Lượng bốc hơi trung bình năm :2017 mm/năm. +Tốc độ gió lớn nhất:45m/s. +Lượng bốc hơi tháng thấp nhất :119 mm/tháng.

ph¸p luËt cña Nhµ níc.2.2. Khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh cã ®Þa h×nh b»ng ph¼ng. §iÒu kiÖn x· héi.CÊp níc: Sö dông hÖ thèng cung cÊp níc cña thµnh phè cho c¸c khu d©n c xung quanh khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh. ®Æc biÖt lµ ë c¸c thµnh phè lín. kü thuËt.2.2. MÆt b»ng x©y dùng.1.2.4. HÖ thèng ®iÖn.5. Khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh n»m trong hÖ thèng giao th«ng ®· ®îc quy ho¹ch vµ ph©n chia hÕt søc râ rµng. tho¸t níc.2.2. SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 5 . chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng.Nh©n d©n cã truyÒn thèng c¸ch m¹ng.2.2. 1. mÆt b»ng x©y dùng thuËn lîi cho tæ chøc thi c«ng. .2.2. MÆt kh¸c trô së lµm viÖc ViÖn c¬ ®iÖn lµ mét c«ng tr×nh phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu nªn kh«ng g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn m«i trêng sinh th¸i. 1. . §iÒu kiÖn x· héi.2. 1. 1. 1. §iÒu kiÖn kü thuËt.2. 1. CÊp. V× vËy viÖc th«ng tin liªn l¹c cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh rÊt thuËn lîi vµ dÔ dµng.2. Th«ng tin liªn l¹c. cô thÓ nh: ®êng chÝnh réng 8(m). ®êng nhá réng 3(m) do ®ã ®iÒu kiÖn giao th«ng lµ t¬ng ®èi thuËn lîi cho thi c«ng vµ khai th¸c sö dông c«ng tr×nh sau nµy.2. tho¸t níc tèt. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hÖ thèng bu chÝnh viÔn th«ng cña níc ta ph¸t triÓn rÊt m¹nh. tr×nh ®é d©n trÝ cao. §êng giao th«ng. T×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ t¬ng ®èi æn ®Þnh.2.2.2. cã ®êng giao th«ng thuËn tiÖn cho viÖc chuyªn chë vËt liÖu x©y dùng.2. kh«ng gian vµ tÇm nh×n tho¸ng ®·ng gãp phÇn lµm ®Ñp cho thµnh phè Hµ Néi.2. 1.1. 1.2.2. HÖ thèng cung cÊp ®iÖn ®îc lÊy tõ m¹ng ®iÖn chung cña thµnh phè sau ®ã ®a vÒ tr¹m ®iÖn cña c¬ quan vµ dÉn ®Õn tõng d·y nhµ.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG êng sinh th¸i xung quanh c«ng tr×nh kh«ng cã sù « nhiÔm vÒ kh«ng khÝ vµ nguån níc g©y ¶nh hëng ®Õn viÖc khai th¸c c«ng tr×nh sau nµy.3. .Nh©n d©n cã nÕp sinh ho¹t v¨n ho¸ lµnh m¹nh.2.

chống ồn.. phßng ban chøc n¨ng nh: phßng v¨n th. tæ chøc. 1. l¹i n»m gÇn trôc ®êng giao th«ng nªn viÖc cung cÊp vËt liÖu x©y dùng rÊt thuËn lîi. T×nh h×nh nh©n lùc x©y dùng. Tïy vµo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban mµ phßng tæ chøc nh©n sù sÏ bè trÝ sè lîng nh©n viªn sao cho hîp lý víi c¬ cÊu tæ chøc. 1.2. sau ®ã lµ c¸c bé phËn.2. Mçi phßng ban l¹i ®îc ph©n ra thµnh trëng phßng.2. ®Ó xøng ®¸ng víi vai trß nµy th× thµnh phè ®ang tiÕn hµnh x©y dùng. Do ®ã viÖc t×m kiÕm nh©n lùc x©y dùng rÊt thuËn lîi.3. phßng kü thuËt.2. 1. chiếu sáng. yêu cầu công trình thuộc tiêu chuẩn quy phạm nhà nước.2. Thµnh phè Hµ Néi lµ mét trung t©m v¨n hãa chÝnh trÞ cña c¶ níc.2.2. quy ho¹ch c¬ së h¹ tÇng mét c¸nh nhanh chãng. Biªn chÕ. Quy hoạch tổng mặt bằng: Căn cứ vào đặc điểm mặt bằng khu đất.2. phã phßng.2.3. 1. khoảng cách ly vệ sinh.. Nguån cung cÊp vËt liÖu. ho¹t ®éng cña phßng ban®ã. thiết kế tổng mặt bằng công trình phải căn cứ vào công năng sử dụng của từng loại công trình.3. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi mäc lªn ngµy cµng nhiÒu nªn thu hót ®îc rÊt nhiÒu lao ®éng tõ c¸c tØnh l©n cËn tËp trung t¹i ®©y.6. Khu vùc x©y dùng n»m trong trung t©m thµnh phè. nh©n viªn. phßng tµi chÝnh. Bé m¸y qu¶n lý cña ViÖn c¬ ®iÖn ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc tiÕp theo lµ phã gi¸m ®èc.3. Tæ chøc biªn chÕ. phßng b¶o vÖ. dÔ dµng. phương hướng quy hoạch.Tho¸t níc: HÖ thèng tho¸t níc cña c«ng tr×nh n»m trong hÖ thèng tho¸t níc cña khu vùc ®· ®îc quy ho¹ch nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng tho¸t níc phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng còng nh sö dông c«ng tr×nh sau nµy. dây chuyền công nghệ để có phân khu chức năng rõ ràng đồng thời phù hợp với quy hoạch đô thị được duyệt. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: 1.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG .3.1. 1. Bố cục và khoảng cách kiến trúc đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy. SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 6 . 1. thông gió. Tæ chøc qu¶n lý.7.2.1. phải đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ.

Mặt bằng tầng 2. giữa lối đi bộ và lối ra vào công trình có bố trí các biển báo. Giao thông nội bộ bên trong công trình thông với các đường giao thông công cộng. Mặt bằng tầng hầm được đánh đốc về phía rãnh thoát nước với độ đốc 0. đây là nơi giải trí cho các nhân viên của các công ty.3. Đây là nơi để bố trí các phòng kỹ thuật. Mặt bằng tầng 1: bố trí các sảnh lớn là nơi tiếp đón khách đến với các khu dịch vụ và văn phòng các công ty. …Tầng 1. Cộng thêm đài phun nước để tạo nên vẻ đẹo và nét sang trọng cho công trình.2. Ngoài ra còn có không gian dành cho các câu lạc bộ thuê được bố trí phía sau nhưng vẫn đảm bảo việc liên hệ dễ dàng với khu trung tâm.2.5m tạo ra một không gian rộng lớn. SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 7 . Bao quanh công trình là các đường vành đai và các khoảng sân rộng. Tại các nút giao nhau giữa đường nội bộ và đường công cộng. Giải pháp thiết kế kiến trúc: a.3: tất cả diện tích đều dành cho việc kinh doanh. Phía sau công trình là khu thể thao.Thiết kế mặt bằng các tầng: Mặt bằng tầng hầm: bố trí các phòng kĩ thuật. Các siêu thị được bố trí trong một không gian lớn phía trước. bể nước ngầm. Diện tích các phòng như sau: Văn phòng cho thuê : diện tích 140 m2. Mặt bằng tầng 4: chia làm 2 phần: một phần dùng làm văn phòng cho các cơ quan thuê. khách có thể tiếp cận đễ dàng với công trình. 1. đảm bảo lưu thông bên ngoài công trình. Hệ thống hành lang được tổ chức hợp lý đảm bảo yêu cầu thoát người khi có sự cố. đảm bảo xe cho việc xe cứu hoả tiếp cận và xử lí các sự cố. Hệ thống vệ sinh được bố trí chung cho cả tầng gồm hai khu vệ sinh ở mỗi đầu của các tầng. Mặt bằng tầng 5: dùng làm tầng kĩ thuật. phần diện tích còn lại để ôtô và xe máy. hoành tráng.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG Toàn bộ mặt trước công trình trồng cây và để thoáng.3 đều cao 4. buôn bán gồm : các siêu thị. Phần còn lại dùng làm quán bar. Mặt bằng tầng điển hình 6÷11: gồm 2 phòng được bố trí đối xứng quanh trục giao thông đứng. các loại thiết bị và hệ thống kỹ thuật.1% để giải quyết vấn đề vệ sinh của tầng hầm. các cửa hàng.

Thiết kế mặt đứng: Công trình thuộc loại công trình lớn ở Đà Nẵng với hình khối kiến trúc được thiết kế theo kiến trúc hiện đại tạo nên từ các khối lớn kết hợp với kính và sơn màu tạo nên sự hoành tráng của công trình. Có khả năng chịu lửa tốt.2. có lúc là liên tục từ dưới lên. thông hơi thoáng gió cho các phòng chức năng ta chọn chiều cao các tầng như sau: Tầng 1. b. cầu thang máy. khu vệ sinh chung hoặc ở các tường biên. công năng của các phòng. Giải pháp kết cấu: Ngày nay.7m. Đặc biệt trong xây dựng nhà cao tầng. có lúc là hệ thống các cửa sổ được ngăn cách bởi các mảng tường.3 cao 4. Điều này tạo cho công trình có một dáng vẻ kiến trúc rất hiện đại.3. thể hiện được sự sang trọng và hoành tráng. Bao quanh công trình là hệ thống tường kính. trên thế giới cũng như ở Việt Nam việc sử dụng kết cấu bêtông cốt thép trong xây dựng trở nên rất phổ biến. là các khu vực SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 8 . Vì vậy công trình được xây bằng bêtông cốt thép. ít tốn tiền bảo dưỡng. tầng 6÷11 cao 3.5m. + Bền lâu. 1.3. Tâng 4. c. hệ kết cấu khung-giằng (khung và vách cứng) được tạo ra tại khu vực cầu thang bộ.5 m để có thể bố trí kỹ thuật thang máy và bể nước mái. kích thước cấu kiện cơ bản. Dựa vào đặc điểm sử dụng và các điều kiện vệ sinh ánh sáng. Ngoài ra.Thiết kế mặt cắt: Nhằm thể hiện nội dung bên trong công trình.3m. Tầng 5 là tầng kỹ thuật nên cao 2. + Dễ dàng tạo được hình dáng theo yêu cầu của kiến trúc.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG Mặt bằng tầng mái: dùng để đặt bể nước mái và kỹ thuật thang máy. Đồng thời với các góc lồi lõm trên mặt bằng kiến trúc tạo cho công trình có một hình khối không đơn điệu. bêtông cốt thép được sử dụng rộng rãi do có những ưu điếm sau: + Giá thành của kết cấu bêtông cốt thép thường rẻ hơn kết cấu thép đối với những công trình có nhịp vừa và nhỏ chịu tải như nhau. Tầng mái cao 4. cường độ ít nhiều tăng theo thời gian.

Giải pháp khung-vách BTCT với dầm đổ toàn khối.3. chắc chắn cho công trình.3m với nhịp là 8. 1. Nếu công trình được thiết kế cho vùng có động đất cấp 8 thì chiều cao tối đa cho loại kết cấu này là 30 tầng. Giao thông nội bộ công trình: Hệ thống giao thông theo phương đứng được bố trí với 5 thang máy cho đi lại. bố trí các dầm trên đầu cột và gác qua vách cứng.25m và 1.4.05m. b. cho vùng động đất cấp 9 là 20 tầng . giảm bớt kích thước cột và dầm. Hệ thống khung được bố trí tại các khu vực còn lại của ngôi nhà. Thường trong hệ thống kết cấu này hệ thống vách đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng ngang. Chính vì các lý do trên mà sử dụng giải pháp hệ khung-vách bằng BTCT đổ toàn khối. 1. hệ thống cửa sổ các mặt đều được lắp kính. Hệ thống thông gió: Tận dụng tối đa thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa sổ.4m. Chiều cao tầng điển hình là 3.3. Trong trường hợp này hệ sàn liền khối có ý nghĩa rất lớn. Hai hệ thống khung và vách được liên kết với nhau qua hệ kết cấu sàn. Loại kết cấu này sử dụng hiệu quả cho các ngôi nhà đến 40 tầng. Hệ kết cấu khung -giằng tỏ ra là hệ kết cấu tối ưu cho nhiều loại công trình cao tầng. đáp ứng được yêu cầu của kiến trúc . 2 cầu thang bộ kích thước vế thang lần lược là 1. Hệ thống thang bộ. Hệ thống chiếu sáng: Tận dụng tối đa chiếu sáng tự nhiên. Các giải pháp kỹ thuật khác: a. thang máy là lõi trung tâm đảm bảo sự bền vững. Hệ thống giao thông theo phương ngang với các hành lang được bố trí phù hợp với yêu cầu đi lại. hệ khung chủ yếu được thiết kế để chịu tải trọng thẳng đứng.5. Ngoài ra còn có hai cầu thang bộ thoát hiểm ở hai đầu nhà. Sự phân rõ chức năng này tạo điều kiện tối ưu hoá các cấu kiện.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG có tường liên tục nhiều tầng. Ngoài ra ánh sáng nhân tạo cũng được bố trí sao cho phủ hết những điểm cần chiếu sáng. Ngoài ra sử dụng hệ thống điều hoà không khí được xử lý và làm lạnh theo hệ thống đường ống chạy theo SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 9 .

Hệ thống cấp thoát nước: *Cấp nước: Nước từ hệ thống cấp nước của thành phố đi vào bể ngầm đặt tại tầng hầm của công trình. - Hệ thống chiếu sáng và bảo vệ. Ngoài ra còn có điện dự phòng cho công trình gồm hai máy phát điện đặt tại tầng hầm của công trình. *Thoát nước: Nước mưa trên mái công trình. Nước sau khi được xử lý sẽ được đưa ra hệ thống thoát nước của thành phố. và chạy trong trần theo phương ngang phân bố đến các vị trí tiêu thụ. Nước sẽ theo các đường ống kĩ thuật chạy đến các vị trí lấy nước cần thiết. ở nơi công cộng của mỗi tầng. trên logia. Mạng lưới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy. - Hệ thống thang máy. quá trình điều khiển bơm được thực hiện hoàn toàn tự động. - Hệ thống máy tính và các dịch vụ quan trọng khác. e. khi phát hiện được cháy phòng quản lý nhận được tín hiệu thì kiểm soát và khống chế hoả hoạn cho công trình. chữa cháy: *Hệ thống báo cháy: Thiết bị phát hiện báo cháy được bố trí ở mỗi phòng và mỗi tầng. nước thải sinh hoạt được thu vào xênô và đưa vào bể xử lý nước thải. d. - Các phòng làm việc ở các tầng. ban công.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG các hộp kỹ thuật theo phương đứng. Sau đó được bơm lên bể nước mái. Hệ thống phòng cháy. Khi nguồn điện chính của công trình bị mất thì máy phát điện sẽ cung cấp điện cho các trường hợp sau: - Các hệ thống phòng cháy chữa cháy. *Hệ thống chữa cháy: SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 10 . c. Hệ thống điện: Tuyến điện trung thế 15KV qua ống dẫn đặt ngầm dưới đất đi vào trạm biến thế của công trình.

Hệ số sử dụng đất: HSD là tỉ số của tổng diện tích sàn toàn công trình trên diện tích lô đất.Mật độ xây dựng: K0 là tỷ số diện tích xây dựng công trình trên diện tích lô đất (%) trong đó diện tích xây dựng công trình tính theo hình chiếu mặt bằng mái công trình K0 = S XD 3060 . 2.100% = 30. 1. cấp nước chữa cháy). e. đường ống chữa cháy tại các nút giao thông. Điều này phù hợp TCXDVN 323:2004. Rác thải được mang đi xử lí mỗi ngày. màu sắc trang nhã trong sáng tạo cảm giác thoải mái khi nghỉ ngơi. SLD = 10000m2 là diện tích lô đất. f. Xử lý rác thải: Rác thải ở mỗi tầng sẽ được thu gom và đưa xuống tầng kĩ thuật.3. nền lát gạch chống trượt. . Mật độ xây dựng là không vượt quá 40%. lối thoát nạn.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG Thiết kế tuân theo các yêu cầu phòng chống cháy nổ và các tiêu chuẩn liên quan khác (bao gồm các bộ phận ngăn cháy. sử dụng vật liệu đảm bảo tính kĩ thuật cao. tường ốp gạch men trắng cao 2m . Giải pháp hoàn thiện: -Vật liệu hoàn thiện sử dụng các loại vật liệu tốt đảm bảo chống được mưa nắng sử dụng lâu dài. -Vật liệu trang trí dùng loại cao cấp. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KĨ THUẬT: 1.Hệ thống cửa dùng cửa kính khuôn nhôm. -Các khu phòng vệ sinh.6. Tất cả các tầng đều đặt các bình CO2. Nền lát gạch Ceramic. tầng hầm bằng ống thu rác.6% .58 S LD 10000 ≈ 25800m2 là tổng diện tích sàn toàn công trình không bao gồm diện tích sàn tầng hầm và mái. Tường được quét sơn chống thấm. SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 11 .100% = S LD 10000 Trong đó: SXD = 3060m2 là diện tích xây dựng công trình theo hình chiếu mặt bằng mái công trình. HSD = Trong đó: SS SS 25800 = = 2.

58 không vượt quá 5.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKSON HÙNG VƯƠNG Hệ số sử dụng đất là 2. SVTH: HOÀNG MẠNH CƯỜNG – LỚP: XDD47-ĐH2 12 . Điều này cũng phù hợp với TCXDVN 323:2004.