You are on page 1of 2

MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas

dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri, mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik. OBJEKTIF
Objekti mata pelajaran ini adalah untuk membolehkan murid ! ". Mengetahui dan mengamalkan langkah keselamatan semasa membuat kerja #. Memilih alatan dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul $. Melakar bentuk asas secara #% dan $% &. Memahami ungsi dan bentuk luaran produk '. Memasang model set binaan dan mengkaji komponen (. Mereka bentuk dan menghasilkan produk yang mudah daripada pelbagai bahan kitar semula ). Mengenal pasti komponen elektrik dan elektronik *. Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada alatan, mesin mudah, perabot dan bahagianbangunan +. Membaiki pakaian dan menghasilkan artikel jahitan ",. Menghasil dan menjaga tumbuhan hiasan, memelihara ikan hiasan dan menanam sayuran "". Merancang dan mengurus jualan secara teratur serta mengamalkan etika perniagaan

"#. Mengurus kerja, wang dan perbelanjaan dengan -erkesan "$. Mengamalkan sikap pengguna yang bijak dan -ertanggungjawab "&. Meminati bidang perniagaan "'. Mengembangkan daya usaha, kreati dan ino.ati "(. Mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik.