P. 1
Introducere in Publicitate Tutorat1

Introducere in Publicitate Tutorat1

|Views: 1|Likes:
Published by Lilia

More info:

Published by: Lilia on Apr 27, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2015

pdf

text

original

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

INTRODUCERE ÎN PUBLICITATE
Conf. dr. Costin Popescu

I
1. $. '. ). Definiţie. Atitudini faţ de pu!"icitate. Repere istorice. #ari persona"it ţi. #ar%etin& pu!"icitar. Cercetarea pu!"icitar . #ar%etin& pu!"icitar. Ansa(!"u" de (ar%etin&. Ansa(!"u" pro(oţiona". Aspecte "e&a"e *n pu!"icitate.

II
1. 2. !. ". Campanii publicitare. Planul de marketin . Planul de publicitate. Planul mediatic. # enţia de publicitate.

III
1. 2. !. ". $ipuri de publicitate. %tructura enunţului publicitar. $ipuri &'ormate( de reclame )n radio* televi+iune* presă scrisă etc. %uporturi publicitare.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I I.1. Definiţie. Atitudini faţ de pu!"icitate. Repere istorice. #ari persona"it ţi.
-outatea pe care publicitatea o constituie )n .om/nia alimentea+ă numeroase con'u+ii. Cea mai importantă dintre ele priveşte )nsăşi realitatea acoperită de termenul publicitate şi de alţi termeni din aceeaşi s'eră semantică. 0estui oameni spun1 2-u vorbesc despre acest lucru* nu vreau să se spună că 'ac reclamă.3 %au1 20acă m,aş re'eri la aşa ceva* aş 'ace publicitate mascată.3 #ceste con'u+ii se datorea+ă 'aptului că limba rom/nă 'oloseşte un sin ur termen pentru realităţi di'erite. 4imba en le+ă distin e )ntre publicity şi advertising. Primul termen

are o semni'icaţie mai bo ată5 iată c/teva dintre accepţiunile lui1 notorietate* 'aptul de a 'i sau de a deveni public5 in'ormaţie menită să promove+e interesele unor indivi+i* instituţii etc.5 atenţia sau interesul publicului* c/şti at&ă( printr,o metodă oarecare. #merican 6arketin #ssociation &#sociaţia #mericană de 6arketin ( de'ineşte advertising drept 2orice 'ormă plătită de pre+entare şi promoţiune non personală de idei* bunuri şi servicii pe care o 'oloseşte o 'irmă speci'ică3 &1(. 7ste uşor de )nţeles* pe de,o parte* că advertising este un ca+ particular de publicity* pe de altă parte* că atunci c/nd lăudăm o carte* un 'ilm* un autor* o 8aină etc. Unei persoane sau unui rup de persoane nu 'acem publicitate )n sensul comercial al termenului. 9n de'iniţia dată de #merican 6arketin #ssociation merită să +ăbovim asupra c/torva termeni. Non personal priveşte lipsa contactului direct )ntre emiţătorul mesa:ului comercial şi destinatarul lui. Cine sună la uşă să propună persoanei care desc8ide să cumpere un set de cuţite sau un uscător de păr 'ace promoţiune* dar nu publicitate & advertising(. %e )nţele e de aici că publicitatea se des'ăşoară prin intermediul mass,mediilor &2(* numite şi suporturi publicitare1 radio* televi+iune* presă scrisă* panouri etc. Plătit semnalea+ă 'aptul că 'irma care vrea să in'orme+e publicul despre produsele pe care le vinde trebuie să verse o sumă oarecare suporturilor publicitare pentru di'u+area mesa:elor. 9n 'ine* sinta ma firmă specifică arată* pe de,o parte* că destinatarii mesa:elor trebuie să poată identi'ica emiţătorii acestora &pentru a şti ce produs ar putea să cumpere dintr,o )ntrea ă cate orie(* pe de altă parte* că emiţătorii mesa:elor poartă responsabilitatea acestora. 9n aceste pa ini termenul publicitate va 'i 'olosit drept corespondentul rom/nesc al termenului advertising. 7ste de semnalat şi 'aptul că* pe l/n ă accepţiunea reşită care i se atribuie adesea şi pe l/n ă accepţiunea corectă şi 'oarte precisă de:a menţionată &dată de #merican 6arketin #ssociation şi de cei care lucrea+ă )n publicitate sau se ocupă )ntr,un 'el sau altul de ea(* termenul rom/nesc publicitate cunoaşte )ncă una* mai lar ă dec/t a doua5 con'orm celei de,a treia accepţiuni* publicitate ar acoperi şi alte operaţii* de comple;itate variabilă1 de'inirea cate oriilor de public,ţintă* cercetarea comportamentului cumpărătorului* elaborarea mesa:elor publicitare* stabilirea planului mediatic* măsurarea e'icienţei reclamelor etc.* operaţii cuprinse )n activitatea de marketin &<.2. şi <.!.(* )n campaniile de promovare a diverselor produse şi servicii. 9n accepţiunea 'oarte precisă menţionată &a doua(* publicitatea este o parte componentă a marketin ului5 )n accepţiunea lăr ită* publicitatea tinde să se con'unde cu marketin ul &printr,o metonimie1 parte pentru )ntre (. Publicitatea este un c/mp de comple;itate ridicată al practicii sociale. %e )nt/lnesc aici 'enomene şi procese care 'ac obiectul de cercetare al unor discipline ştiinţi'ice de mare tradiţie1 sociolo ie* psi8olo ie* mitolo ie* estetică etc. #ceastă comple;itate 'ace ca )ncercarea de a da o de'iniţie publicităţii să 'ie sortită eşecului5 nici o de'iniţie nu poate cuprinde bo ăţia de caracteristici ale c/mpului care ne interesea+ă. 0e'iniţia susmenţionată este o de'iniţie din perspectiva activităţii de marketin . <ată una din perspectivă comunicaţională1 )n le ătură cu idei* produse şi servicii* publicitatea repre+intă in'ormarea şi persuadarea controlate şi identi'icabile prin intermediul mass, mediilor &!(. 9n această de'iniţie* termenii de interes sunt controlat* identificabil şi massmedii. Primul are )n vedere 'aptul că 'irma producătoare 8otărăşte )n totalitate conţinutul* timpul şi locul* direcţia mesa:ului de transmis către public5 al doilea1 'aptul că destinatarul mesa:ului poate identi'ica sursa şi scopul acestuia5 al treilea1 'aptul că* pentru transmiterea mesa:ului* 'irma producătoare are la )ndem/nă o serie )ntrea ă de canale* de mare diversitate e;presivă. Publicitatea mai poate 'i = şi a 'ost = de'inită ca 2psi8o,sociolo ie a in'ormaţiei aplicată la obiective comerciale3 &"(* ca 2activitate persuasivă comple;ă care ataşea+ă bunurilor şi serviciilor ansambluri simbolice pentru a determina diverse cate orii de public să le ac8i+iţione+e3 &>( etc. 2

Palmolive promite 'emeilor o piele t/nără5 pianele Steinway sunt pre+entate ! .istenţă a itată* )n # ence France Presse = )n'iinţa o a enţie de publicitate care mai e. 0i'erenţa era acoperită de publicitate.ecutate de producătorii bunurilor de v/ndut* nu e. 6ai toţi admit că despre publicitate )ntr.1?@D(* Hictor Fu o &1?D2.. Ca 'enomen economic* publicitatea ar re la sistemul economic asi ur/nd 2scur erea3 producţiei* ar atra e atenţia asupra unor produse şi servicii de calitate care* dat 'iind numărul mare de produse şi servicii dintr.1?>>(* 7u Ine %ue &1?D". 0in această perioadă datea+ă ar umentul că publicitatea este un arant al libertăţii presei. 24a Presse3 avea drept colaboratori scriitori celebri1 FonorG de Bal+ac &1@AA. Cirardin avea o )ntrea ă 'iloso'ie )n le ătură cu publicitatea.andre 0umas &1?D2.e de timbru 'oarte mari pentru +iare* pentru a le elimina. $ot publicitatea )nsă ar accelera u+ura morală a produselor* ar de+volta arti'icial domenii ale producţiei* ar da 'alse dimensiuni pro resului te8nolo ic* ar populari+a produse şi servicii de slabă calitate.le tipuri de comportament care să le aducă acceptarea )ntr. %e vede limpede ce di'erenţă e.istă )ntre cerinţele publicitare de acum ceva mai bine de 1>D de ani şi cele de astă+i.o cate orie* ar putea trece neobservate. P/nă atunci = şi )ncă destulă vreme după aceea = reclamele erau e. 0ar tot ea ar conduce la 'alse repre+entări ale realităţii* ar cultiva narcisismul* 8edonismul şi eu'oria* ar 'i o 2'ormidabilă activitate constr/n ătoare şi abruti+antă* trat/nd omul ca pe cel mai obtu+ dintre animale3 &Ceor es 0u8amel* scriitor 'rance+* 1??".Comple.itatea c/mpului publicitar a determinat atitudini dintre cele mai diverse* multe opuse.un rup social(* ar )nlesni cunoaşterea universală a valorilor* ar crea noi moduri de viaţă.i stabilească acesteia o v/rstă c/t mai mare. Ca să re+iste* acestea au )nceput să v/ndă spaţiu tipo ra'ic pentru publicitate.. 9n 1?!B* Emile de Cirardin 'ondea+ă 24a Presse35 este primul +iar al cărui preţ este mai mic dec/t costul de producţie. Pentru scriitorul 'rance+ Blaise Cendrars &1??@. 9n aceeaşi perioadă* +iarele britanice )şi pun ultimele pa ini la dispo+iţia celor care doresc să 'acă o'erte comerciale.l plătească anunţurile3* un anunţ trebuie să spună 2ce se vinde* la ce preţ* pe ce stradă* la ce număr3 şi 2să 'ie concis* simplu* cinstit* să nu poarte nici o mască* să mear ă drept la ţintă* cu 'runtea sus3. France+ii şi britanicii revendică )nt/ietatea.1ABB(. Preţul unui număr din 24a Presse3 repre+enta :umătate din preţul celorlalte +iare. Prima a enţie americană de publicitate este creată )n 1?B@ de James Jalter $8ompson* combatant )n ră+boiul civil &1?B1.abia după 1ADD apar )n publicitate motive de ac8i+iţionare..1?>@(.1?B>(. <storicii publicităţii se străduiesc să. Bal+ac a re+ervat destule pa ini din romanul său César Birotteau publicităţii* Fu o a lansat o cerneală care )i purta numele.istau a enţii speciali+ate.istă şi astă+i5 Favas este unul din cele mai puternice rupuri de publicitate europene.. 0e. . Ca 'enomen psi8ic* publicitatea ar consolida sentimentul e.estauraţia 'rance+ă &de la revenirea dinastiei Bourbon* 1?1"* o dată cu prima abdicare a lui -apolGon* p/nă la prăbuşirea ei* o dată cu revoluţia din 1?!D( a stabilit ta.1AB1(* ar 'i 2'loare a vieţii contemporane* a'irmare a optimismului şi a veseliei3. 9n anii @D ai secolului L<L* C8arles Favas = care spre mi:locul secolului crea )n Franţa un serviciu de ştiri trans'ormat pe la mi:locul secolului LL* după o e. 9n ultimele decenii ale secolului L<L* publicitatea nu 'ăcea altceva dec/t să menţină numele producătorului )n atenţia publicului.un sens apropiat de acela din +ilele noastre putem vorbi )n :urul lui 1@@D* c/nd laboratoarele cosmetice şi 'armaceutice investesc )n populari+area produselor lor. 9n 1?@!* 7astman Kodak* unul dintre cei mai buni clienţi ai +iarelor* c8eltuia pentru publicitate suma de !>D de dolari. Ca 'enomen social* ar spori inte rarea indivi+ilor &de pildă* semnal/ndu.1??>(* CGrard de -erval &1?D?.1?>D(* #le. Pe de altă parte* publicitatea ar produce 'rustrări şi resentimente* aliment/nd con'licte sociale* ar crea 'alse nevoi* ener/nd con'u+ie )n r/ndul publicului.istenţei. 0upă el* 2+iarul trebuie să.

Publicitatea era solemnă* moderată* nu cuprindea nici e.a dat prin /nd să. C/t despre interesul publicului pentru publicitate* el este constant ridicat &deşi 'oarte reu de măsurat(1 )n 1A@@* )n %tatele Unite re'renul !ou deserve a break today &"eri#i o pau$ă astă$i( dintr.l poate o'eri sau* pur şi simplu* pe care concurenţei nu i. Campaniile publicitare ale lui Burnett au acoperit adesea perioade )ndelun ate1 cea pentru "arlboro datea+ă de la )nceputul anilor BD &tema coM. Ca orice domeniu c/mp al practicii sociale care aspiră la recunoaştere şi presti iu* publicitatea )şi stabileşte părinţi 'ondatori şi repre+entanţi iluştri. #nii @D repre+intă epoca marilor studii sociolo ice şi psi8olo ice pentru a'larea nevoilor şi problemelor cumpărătorilor &este epoca po+iţionării = ve+i <.U. 9i 'ac 'aima campaniile pentru "arlboro &socotită a doua din istoria publicităţii(* *ellogg%s &'ul i de porumb(* +leem &pastă de dinţi produsă de Procter .au 'ăcut celebru trebuie amintite cele pentru (olkswagen &socotită cea mai bună din istoria publicităţii( şi )vis &'irmă de servicii de )nc8iriere de automobile(.eeves produce spoturi pentru 7isen8oMer. 0oi ani mai devreme* intrase )n politică1 . Cultiva stilul 'amiliar şi plin de căldură* direct* al #mericii de 6i:loc &6iddle #merica(. 4eo Burnett* )ntemeietorul 2Şcolii de la C8ica o3* credea că )n 'iecare produs se ascunde o dramă inerentă5 sarcina publicitarului ar 'i să evidenţie+e drama respectivă. 0ădea e.o reclamă pentru "acDonald%s* era depăşit )n popularitate doar de imnul naţional &se ştie că americanii sunt 'oarte patrioţi(.l propună. Bill Bernbac8 a 'ăcut studii la Universitatea din -eM Nork* obţin/nd licenţa )n literatură en le+ă.!. P/nă la apariţia radio.#. Occidentul descoperă abundenţa la )nceputul anilor BD.ului este de departe cea mai vec8e temă publicitară(* cea pentru " .o sinta mă* aceasta ar 'i 2inteli enţa umoristică3.primare personală dec/t o industrie a persuasiunii3 &B(* sunt consideraţi perioada revoluţiei creative )n publicitate. 0intre campaniile care l.eeves teoreti+ea+ă celebra U%P &&ni'ue Selling Proposition* unică propunere de v/n+are(* care sublinia+ă un sin ur bene'iciu.al doilea ră+boi mondial.osser .ului* v/n+ările erau ştiinţi'ice5 o 2v/n+are ştiinţi'ică3 evidenţia calităţile speci'ice ale produsului de cumpărat* motivele pentru care acesta merita ac8i+iţionat.boP. 9n 1A?!* )n %.drept 2instrumentul nemuritorilor35 )n 1A1B* o reclamă cu titlul Drink an orange &Bea o portocală(* creată de Claude Fopkins* o'eră consumatorilor storcătoare de citrice evidenţiind două dintre bene'iciile 'ructelor1 ust bun şi sănătate. 0e alt'el* a enţia la care a lucrat = 0oPle 0ane Bernbac8 = a 2clasici+at3 ec8ipa copywriter = art director &autor de te.presiei ori inale o mult mai mare atenţie dec/t cercetării* at/t de cultivată de alţi publicitari. 7 vorba de un bene'iciu pe care concurenţa nu.(. <nteresul cresc/nd pentru publicitate dovedit de 'irme se datorea+ă puternicei creşteri economice de după cel de.te publicitare = autor al ra'icii Q ima inii publicitare(. 0e la :umătatea secolului LL cuceresc şi televi+iunea.industrial al publicităţii trece )naintea celui artistic. %e poate vorbi* )n ultima vreme* de desc8iderea publicităţii spre postmodernism şi contracultură. 9n anii >D* . 9n anii 2D reclamele pătrund )n radio &se 'olosesc din ce )n ce mai des voci celebre* )n stare să atra ă asupra produsului presti iul posesorilor lor(. s.osser . 9n 'ine* din anii ?D* aspectul te8nic. 9n 1A>"* 6adison #venue* celebră arteră din -eM Nork* devine 2cartierul eneral3 al publicităţii americane.au investit )n publicitate ?D de miliarde de dolari* mai mult dec/t produsul naţional brut al #rabiei %audite &)n Japonia* ţară a'lată pe locul al doilea )n lume )n ce priveşte investiţiile )n publicitate* suma a 'ost de 12 miliarde(5 )n 1AA1* industria publicitară americană a:unsese la 12B de miliarde de dolari &:umătate din piaţa mondială(5 )n 1AAB1 la 1?1 de miliarde de dolari. %e admite că această ultimă reclamă a contribuit la modi'icarea obişnuinţelor culinare )n %tatele Unite1 de atunci* americanii beau mult mai mult dec/t măn ncă portocale. #nii BD ai secolului LL* ani )n care publicitatea 2era mai de rabă o 'ormă de e. 0acă stilul lui Bernbac8 ar trebui caracteri+at printr.a erări* nici bu'onerii. +amble(.

a des'ăşurat vreme de două+eci de ani.iune ale limbii rom/ne.our4 t.e electric clock &5a 633 de kilometri la oră4 $gomotul cel mai puternic al acestui 1olls-1oyce nou vine de la ceasul electric (5 o completea+ă reclame pentru cămăşile 7at. $ermenul marketin acoperă o suită considerabilă de activităţi interdependente* care trebuie armoni+ate )n vederea atin erii unui obiectiv stabilit cu preci+ie.Sei ler* )dvertising* 6cCraM.. #ar%etin& pu!"icitar.spaniolă* Planeta* Barcelona* 1A?B* p..Sei ler* op8cit8* p.2? Costin Popescu* Publicitatea9 o estetică a persuasiunii* te+ă de doctorat Jilliam 6ePers* 5os creadores de imagen8 Poder y persuasi:n en "adison )venue * trad.away şi pentru Sc. I..A $ermenul mass-media este construit din en le+escul mass* mulţime de elemente considerată ca o unitate* şi latinescul media* pluralul lui medium* cale* canal de transmitere.4.. #cţiunile de marketin sunt orientate )n trei mari direcţii5 prima caută răspunsul la )ntrebarea 2cine sunt cumpărătorii şi ce vorV35 a doua* la )ntrebarea 2ce produse satis'ac nevoile şi dorinţele cumpărătorilorV35 a treia* la )ntrebarea 2pe ce căi a:un cumpărătorii )n posesia produselor )n stare să le satis'acă nevoile şi dorinţeleV3.e friendly skies &/boară sub ceruri prietene0ti( s.....e copy works.(5 a doua este cunoscută sub numele de ansamblu de marketing &marketing mi>(5 a treia* de ansamblu promo#ional &promotional mi>(. -O$7 &1( &2( Jo8n %.o parte* semni'icaţia de plural din mass-media şi* pe de altă parte* normele de 'le. Corespondentul rom/nesc al lui medium este mediu* cu pluralul medii.... Jo8n %.Jinter Jr.ţintă al unui produs.Jri 8t* J.* %8erilPn K. .itatea ei5 după #merican 6arketin #ssociation* marketin este 2procesul de plani'icare şi reali+are* preţuire* promoţiune şi di'u+are de produse* servicii şi idei care să determine sc8imburi )n măsură să satis'acă scopuri individuale şi or ani+aţionale3 &1(.( şi studiu de marketin &marketing researc.istoire de la publicité en 2.&nited )irlines &companie de servicii de transport aerian( av/nd drept slo an -ly t.o o reclamă de peste @DD de cuvinte pentru 1olls 1oyce cu titlul )t 23 miles an . O primă sarcină a cercetării publicitare este să de'inească* )n cadrul unei pieţe* publicul. Faima i.op workbook* $8e CopP Jorks8op* C8ica o* 1AA1 etc..eclamele construite de el a lomerea+ă detalii* pre+intă descrieri minuţioase...4....actă.Fill* -eM Nork* 1A?2* p... Cercetarea pu!"icitar #ctivitatea de marketing cuprinde o sumedenie de activităţi rareori percepute ca aparţin/nd unui trunc8i comun1 v/n+ări* publicitate* stabilirea preţurilor etc. %tilul său poate 'i redus la sinta ma 2să ştii totul3.. 0avid O ilvP* creator al a enţiei O ilvP R 6at8er* voia să 'acă din publicitate o ştiinţă e.>! 7lemente de istorie a publicităţii* )n J. campagnes* FoUbeke* Paris* 1AA"* Bernard Cat8elat* #ndrG Cadet* Publicité et société* PaPot* Paris* 1A@B* 0avid O ilvP* <gilvy on advertising* CroMn Publis8ers* -eM Nork* 1A?!* Bruce Bendin er* =. 0e aceea* este necesară o de'iniţie care să dea seama de comple.. Prima direcţie cuprinde mai multe cate orii de cercetări* dintre care se mentarea pieţelor &market segmentation(* studiul comportamentului consumatorului &consumer researc. $ermenul pia#ă &market( circulă )n două accepţiuni5 con'orm > .$.weppes &@(. "ass-medii respectă* pe de.e loudest noise in t. &!( &"( &>( &B( &@( .Jri 8t* J.6ePers* op8cit8* JacTues %G uGla Pub story8 5%..1D Bernard Cat8elat* Publicité et société* PaPot* Paris* 1AA2* p.* %8erilPn K..a adus.is new 1olls1oyce comes from t.Jinter Jr..

Clasi'icarea cumpărătorilor Q consumatorilor )n se mente speci'ice repre+entative din punct de vedere comercial &publicuri. Pe măsură ce cadrele e.(* studiile psi8o. 7 reu de cre+ut că 'emeile din ."DD de dolari pe lună vor cumpăra produse cosmetice +erocosen* destinate unui public 'eminin ale cărui venituri se )nv/rt )n :urul a 1DD de dolari pe lună.(.uale şi preocupate să.* educaţie* rasă* reli ie* venituri etc. 9ncep/nd din anii @D* publicitatea a cunoscut o puternică de+voltare a cercetărilor psi8o.şi cumpere o &nouă( perec8e de sc8iuri vor 'i di'erite de reclamele care invită locuitorii unui oraş precum Constanţa să.m.celei dint/i* s. %e )nţele e că termenii pia#ă şi categorie de produse sunt corelativi5 nu te poţi re'eri la unul dintre ei 'ără a.d.a constatat că diverse cate orii de public 'oarte apropiate ca v/rstă = de pildă* elevi de liceu din anii terminali şi studenţi )n primii ani de 'acultate = au valori şi comportamente di'erite.a diri:at mesa:ele publicitare spre 'emei dornice să se elibere+e de pre:udecăţile se. 0i'erenţa nu se e.ţintă &de pildă* bărbaţilor care caută libertatea* autocontrolul* 'orţa interioară li se o'eră "arlboro* bărbaţilor atraşi de pasionante aventuri e.şi cumpere o &nouă( perec8e de sc8iuri. Pe de altă parte* nu trebuie să credem că in'ormaţiile demo ra'ice sunt lipsite de interes.ţintă este )ncă de mare 'olos publicităţii.icană* europeană* mondială. 9n publicitate se consideră o ravă reşeală )ncercarea de a vinde un produs dintr.ţintă )n 'uncţie mediul )n care trăiesc &urban sau rural(* de di'erenţele de mărime )ntre a lomeraţiile urbane* de po+iţia eo ra'ică a localităţilor* de climat etc. 9n'lorirea* )n ultimii ani* a diverselor minorităţi* menţinerea mişcării 'eministe )n prim planul scenei sociale arată că acest criteriu de de'inire a publicului.plică numai economic &preţul di'erit al produselor(* ci şi psi8ic şi social &dorinţa de a.itate. 9n pa inile de 'aţă* termenul pia#ă este 'olosit )n prima accepţiune &utili+area celei de. %tabilind diverse cate orii de public. 9n B .l implica pe celălalt.om/nia care c/şti ă !DD. #ceastă reşeală poartă numele de eroarea ma?orită#ii &ma?ority fallacy(. 6embrii acestora vor cumpăra produsele recomandate de mesa:ele publicitare.5 con'orm celei de.ografic. Cel mai adesea* cele două accepţiuni se intersectea+ă1 vorbim de piaţa rom/nească a berii* de preţul petrolului pe piaţa mondială etc. Firma de ţi arete (irginia Slims şi.o numim 2tematică3* piaţa este rupul de indivi+i interesaţi de o anumită cate orie de produse1 deter enţi* băuturi răcoritoare* tele'onie mobilă* servicii bancare* servicii turistice* automobile etc. %.un rup de prieteni* de a 'i 'irească* directă* camaradă etc. Criteriul demografic cuprinde date re'eritoare la v/rstă* se.o cate orie tuturor cumpărătorilor Q consumatorilor care 'ormea+ă piaţa acelei cate orii.5 se presupune că reclamele care invită locuitorii unui oraş precum %inaia să.a doua accepţiuni va 'i semnalată(.a doua* eo ra'ică* piaţa este spaţiul relativ autonom şi coerent )n care se des'ăşoară activităţi economice1 piaţa rom/nească* recească* me.ţi construi o ima ine ra'inată* so'isticată* de a ocupa un statut c/t mai )nalt )n societate* dorinţa de a te inte ra )ntr.sociolo ice* al căror obiect )l 'ormea+ă potenţialii consumatori.. Pentru de'inirea publicului-#intă* public care poate 'i atras de un produs şi care a:un e să 'ie atras de un produs* se 'olosesc metode de mare comple.a. Cercetările de se mentare a pieţei 'olosesc patru criterii1 demografic* geografic* comportamental şi psi.istenţei sociale devin din ce )n ce mai lar i şi pe măsură ce stilurile de viaţă se diversi'ică* 'actorul demo ra'ic )şi pierde din importanţă* mai ales )n 'avoarea celui psi8o ra'ic. 7tc.perienţele erotice li se recomandă 5ucky Strike ş. <ată de ce datele obţinute )n urma cercetărilor demo ra'ice trebuie coroborate cu date obţinute de celelalte cate orii de cercetări.sociolo ice pre ătesc elaborarea de mesa:e publicitare care să răspundă nevoilor şi dorinţelor cate oriilor )n cau+ă. Criteriul geografic distin e di'erite cate orii de public..şi construiască o solidă carieră pro'esională* 'irma de ţi arete 1ebel a )ncercat să c/şti e adolescenţi contestatari* cu educaţie modestă şi venituri scă+ute etc.otice li se propune Camel* bărbaţilor care se vor atră ători şi care aspiră la un rol dominant )n e.ţintă( se numeşte segmentarea pie#ei &market segmentation(.

ţintW* dintre care unul este cunoscut sub numele de (alues and 5ife-Styles &()5S(* valori şi stiluri de viaţă. BovGe şi #rens arată că B@ la sută din americani nu beau bere* 1@ la sută beau ?? la sută din berea care se vinde iar 1B la sută beau 12 la sută5 se poate deci stabili cu destulă uşurinţă raportul dintre băutorii .şi asume misiuni* conducWtori de rupuri centrate pe o problematicW unicW* practic/nd adesea o simplitate voitW5 = integrated* maturi psi8olo ic* cu vi+iune lar W despre lucruri* toleranţi* cu simţ al adaptWrii5 @ .a stabilit o listă de termeni corespun+Wtori termenilor en le+eşti* cu sensuri este uneori 'oarte apropiate unul de altul* care de'inesc şi delimitea+W elementele tipolo iilor(1 = belongers* indivi+i spre v/rsta a treia* tradiţionalişti* convenţionali* sentimentali* 'oarte patrioţi* mulţumiţi de cum stau lucrurile* statornici5 = survivors* bWtr/ni* 'oarte sWraci* temWtori* deprimaţi* 'oarte departe de curentele culturale dominante* incapabili sW.t şi non băutorii de bere din %tatele Unite &!(.medii cu acoperire naţională5 se pierd ast'el importante sume de bani(.t users &indivi+i care consumă un anumit produs )n cantităţi mici(* medium users &indivi+i care consumă un anumit produs )n cantităţi medii(* nonusers &indivi+i care nu consumă un anumit produs(* e>users &indivi+i care nu mai consumă un anumit produs(* potential users &indivi+i care ar putea consuma un anumit produs( etc.ţările de+voltate din punct de vedere economic şi comercial e. &2( 0ar relevanţa criteriului eo ra'ic este mai mare.istă cercetări psi8o.<(* cuprinde nouW tipuri &pWstre+ termenii ori inali5 )n limba rom/nW nu s. 7tc. Prima variantW* conceputW )n 1A@? de %tan'ord . "acDonald%s a di'u+at reclame ale căror persona:e principale erau ne ri5 era o modalitate de a atra e )n restaurantele 'irmei membrii unui rup socio. Criteriul comportamental se re'eră la comportamentul indivi+ilor )n raport cu produsul.eavy users &indivi+i care consumă un anumit produs )n cantităţi mari(* lig. Criteriul )n c8estiune a stat la ba+a elaborării unor modele ale publicului. Criteriul psi.eavy users.medii locale din +onele respective5 se reali+ea+ă ast'el importante economii &unii producători se răbesc să.eavy* băutorii lig.ografic )ncearcă să identi'ice caracteristicile psi8ice ale diverselor cate orii de public.sociolo ice care pot 'i luate drept ba+ă pentru strate ii comerciale de se mentare eo ra'ică.#rens menţionea+ă pieţele &)n sens eo ra'ic( cele mai atră ătoare şi cele mai neinteresante din 2D de 2oraşe c8eie35 la 6ilMaukee* B@*A la sută din băutori consumă bere* la 0allas* numai ""*2 la sută5 la -eM Nork* !>*A la sută din băutori consumă M8iskP* la Cincinnati1 doar A*B la sută din băutori etc. Courtland 4.etnic care erau nonusers sau potential users.perienţe directe* artişti* centraţi asupra propriei persoane* puternic orientaţi spre de+voltare interioarW5 = societally conscious* maturi* plini de succes* ata sW. Faptul că un produs populari+at este destinat locuitorilor +onelor montane a:ută producătorii şi a enţiile de publicitate să di'u+e+e mesa:ele comerciale numai prin mass. = care sunt raporturile consumatorilor cu produsul respectiv* cu alte produse din aceeaşi cate orie etc.esearc8 <nstitute &%.8ibiţionişti* narcisişti* impulsivi* inventivi* dornici de e.istă .şi 'acă cunoscute produsele cu utili+are eo ra'ică limitată prin intermediul unor mass.BovGe şi Jilliam F.ţintă o creştere a ritmului de consum* deci a cantităţilor consumate5 e de presupus că urmăresc să 'acă din indivi+ii care beau produsul respectiv nişte . . 6are parte din cercetarea publicitară urmăreşte )n acest ca+ să a'le = prin c8estionare etc.eclamele ale căror persona:e consumă o băutură răcoritoare )n situaţii dintre cele mai diverse pot )ncerca să determine la membrii publicului.perienţe5 = e>periential* tineri* )n cWutare de e. 7.şi a'le locul )n societate5 = sustainers* a'laţi )n pra ul sWrWciei* obişnuiţi ai strW+ilor* 'urioşi* resentimentari* an a:aţi )n economia subteranW5 = emulators* tineri* ambiţioşi* practicanţi ai stilului mac8o* ostentativi* dornici sW se inte re+e )n sistem5 = @-me-mine* 'oarte tineri* e.

celenţa esteticW5 = societally conscious* preocupaţi )n primul r/nd de )mplinirea propriei personalitWţi* de liniştea interioarW* de securitatea mediului* av/nd drept valori 'undamentale cumpWtarea* seninWtatea* naturaleţea* curio+itatea intelectualW* simplitatea5 = need-driven* )n permanentW luptW pentru a se menţine la limita sub+istenţei5 ocupaţi de procurarea strictului necesar* practic neinteresanţi pentru publicitate.terior3(8 #l doilea model a redus numWrul tipurilor la opt* rupate )n trei serii1 principle-oriented &indivi+i care se 8idea+ă după principii(* status-oriented &indivi+i urmărind un statut social( şi action-oriented &indivi+i orientaţi spre acţiune(.erciţiile 'i+ice* sportul* activitWţile )n aer liber* relaţiile sociale* preocupaţi de ima ine* necon'ormişti dar apreciind bo Wţia* puterea şi 'aima* apatici politic5 = makers* atraşi de activitWţile )n aer liber* de activitWţile manuale* dornici sW petreacW timpul liber cu 'amilia şi prietenii apropiaţi* evit/nd or ani+aţiile &cu e.se 2din interior3( şi outer-directed &indivi+i conduşi 2din e. 9n 1A?A* la unspre+ece ani de la lansarea primei variante* %.esearc8 <nstitute* versiune care cuprinde cinci tipuri1 = belongers* tradiţionalişti* conservatori prudenţi şi con'ormişti* )ncre+Wtori )n patrie şi 'amilie* cu o puternicW conştiinţW comunitarW* vW+/nd )n sc8imbare un duşman ne)mpWcat* cer/nd societWţii stabilitate* si uranţW şi transparenţW* limpe+ime5 = emulators* )n eneral tineri )ntre 1> şi 2D de ani* lipsiţi de )ncredere )n ei )nşişi* impresionabili* pesimişti* a'iş/nd cu stridenţW un 8edonism compensatoriu* con'u+i şi vulnerabili* )n cWutarea unei identitWţi şi a unui loc )n lumea adulţilor5 = autoreali$ed emulators* indivi+i a'irmaţi social* av/nd respectabilitatea ca valoare supremW* preocupaţi cu preponderenţW de propria ima ine* de 'elul speci'ic )n care sunt percepuţi de cei din :ur* )nclinaţi sW asocie+e succesului social bunul ust* e.cesivi* conservatori din punct de vedere politic5 = strivers* av/nd interese )n uste* uşor de plictisit* duc/nd o viaţW oarecum i+olatW* aştept/nd aprobarea rupului pentru propriile motivaţii* indi'erenţi la probleme de sWnWtate şi nutriţie* apatici din punct de vedere politic5 = strugglers* preocupaţi )n primul r/nd de securitate şi si uranţW* av/nd activitWţi şi interese de micW amploare* conservatori şi tradiţionalişti* 'rWm/ntaţi de c8estiuni de sWnWtate* cWut/nd spri:in )n 'ormele instituţionali+ate ale reli iei5 = e>periencers* atraşi de lucrurile noi* neobişnuite şi riscante* preţuind e.Wrii* av/nd relaţii sociale 'ormale* preocupaţi sW evite sc8imbWrile şi stimulii e.istenţW 2aşe+atW3* con'ortabilW* previ+ibilW* conservatori din punct de vedere politic* relativ bine in'ormaţi* )nc/ntaţi sW ducW o viaţW de 'amilie şi sW 'acW parte din rupuri stabile5 = actuali$ers* orientaţi spre de+voltare interioarW* cu ample interese intelectuale* bine in'ormaţi* preocupaţi de c8estiuni sociale* 'oarte sociabili* activi politic* des'Wşur/nd o mare diversitate de activitWţi )n timpul liber5 = ac. Primul model distin ea douW mari serii de tipuri1 inner-directed &indivi+i conduc/ndu. 0upW autorii variantei )n cau+W* corelarea tipurilor ei cu date privind educaţia* venitul* )ncrederea )n sine* obişnuinţele de consum ale indivi+ilor subsumabili tipurilor respective poate o'eri un spor de acurateţe )n )nţele erea comportamentului consumatorilor. ? .cepţia sindicatelor(* ne)ncre+Wtori )n politicieni* )n strWini* )n marile a'aceri &>(. <atW cele opt cate orii ale modelului1 = fulfilleds* cu activitate moderatW )n viaţa comunitWţii şi )n politicW* orient/ndu. Jilliam 6ePers &B( pre+intW o altW versiune a modelului lui %tan'ord .ievers* de v/rstW mi:locie* prosperi* capabili* si uri de ei )nşişi* materialişti* av/nd calitWţi de conducWtori* constructori ai 2visului american3 &"(.o pe a doua.= ac. şi timpul liber spre casW* preocupaţi de sWnWtate* toleranţi şi moderaţi din punct de vedere politic* preţuind educaţia şi cWlWtoriile5 = believers* dovedind respect pentru norme şi )ncredere )n autoritate* atraşi de o e.< <nternational a lansat.ievers* centraţi asupra carierei şi 'amiliei* ata sW valori+e+e munca )n dauna rela.

emplu dovedeşte că )n societăţile )n care satis'acerea motivaţiilor primare nu mai repre+intă o problemă publicitarii )ncearcă să asocie+e produselor motivaţii mai )nalte* de ordin spiritual. Produsele din 'iecare cate orie sunt 'oarte numeroase* concurenţa1 acerbă* sumele investite )n promovarea lor1 uriaşe.au a'lat )mplinirea1 nu poţi căuta respectul semenilor dacă nu ţi.%tPles %PstXme* care cuprinde cinci tipuri.adevăr este invocat )n reclame* cel mai )nalt nivel al motivaţiilor este alterat de A . 9ntr. Con'orm lui 6asloM* motivaţiile umane se ordonea+ă piramidal* )n cinci trepte1 motivaţii 'i+iolo ice &individul cunoaşte 'oamea* setea etc.(* motivaţii de stimă &individul caută la ceilalţi respect* recunoaştere a statutului său social şi a succeselor sale etc.o reclamă pentru Campbell%s* supele apar ca arante ale unităţii 'amiliei* ale sentimentelor )mpărtăşite de membrii acesteia5 acest e.ai satis'ăcut nevoia de a aparţine unui rup )n s/nul căruia să a'li protecţie. -u se poate )nsă să nu observăm că* dacă )ntr. 7.9n 'ine* Bernard Cat8elat a elaborat )n Franţa un alt model* cunoscut sub numele de %ocio. 4iteratura de specialitate )mparte 'actorii care in'luenţea+ă comportamentul )n c8estiune )n două rupe1 interni &personalitatea consumatorului* mecanismele percepţiei* motivaţiile* mecanismele )nvăţării etc.ţintă pentru că ele repre+intă 'actorul preponderent astă+i )n identi'icarea precisă a rupurilor sociale* de amploare di'erită* susceptibile să cumpere cutare sau cutare produs.un c/mp sau )n douW &@(1 = décalés &studenţi* pro'esiuni liberale* indi'erenţi 'aţW de viaţa pro'esionalW* anticon'ormişti* so'isticaţi* cWutWtori de eva+iune* interesaţi de viaţa privatW* individualişti5 subtipuri1 profiteurs* dilettantes* libertaires(* = rigoristes &cadre medii* meşteşu ari* mici patroni* cWut/nd spri:in )n muncW* ri oare* disciplinW şi autoritate* patrioţi* socialmente elitişti şi pesimişti* parti+ani ai stabilitWţii sociale5 subtipuri1 conservateurs* moralisateurs* responsables(* = activistes &cadre superioare )n )ntreprinderi şi administraţie* pra matici* )ncre+Wtori )n pro res* muncW şi competiţie* )nsetaţi de putere* )n cWutarea unei ima ini sublimate a propriei personalitWţi5 subtipuri1 militants* entreprenants(* = égocentrés &tineri* cu slabW 'ormaţie pro'esionalW* )n cWutare de statut social )nalt şi de eva+iune* pesimişti* reactivi )n plan 8edonist* .(* motivaţii de apartenenţă şi a'ecţiune &individul are nevoie să simtă că aparţine unui rup* că rupul )l acceptă* că )i dovedeşte a'ecţiune etc.a lansat la :umătatea secolului LL celebra teorie despre motivaţiile umane5 aceasta a ăsit un lar c/mp de aplicare )n publicitate. 0e aceea* stabilirea c/t mai precisă a publicului. 7tc.)mplinire &individul vrea să reali+e+e c/t mai multe din propriile potenţialităţi( &?(.(* motivaţii de auto.tremele dreptei verticale sunt* la 2sud3* ascétisme et sérieu> &ascetism şi serio+itate(* la 2nord3* plaisir et fantaisie &plWcere şi 'ante+ie(5 cele ale dreptei ori+ontale1 la 2est3* conservatisme et sécurité &conservatorism şi securitate(* la 2vest3* modernisme et aventure &modernism şi aventurW(. Psi8olo ul #bra8am 6asloM şi. #m +ăbovit asupra acestor modele de descriere psi8o ra'ică a diverselor cate orii de public.ţintă este o sarcină de cea mai mare importanţă a cercetării publicitare.( şi e>terni &'amilia* clasa socială căreia )i aparţine consumatorul* leaderii de opinie care )l orientea+W şi in'luenţea+ă* cultura )n s/nul căreia trăieşte(. 0upă 6asloM* motivaţiile de pe un palier nu sunt active dec/t după ce motivaţiile de pe palierul in'erior şi. şi )ncearcă să le potolească(* motivaţii de si uranţă &individul cere protecţie* securitate etc. Fiecare din cele cinci tipuri se )ntinde )ntr. #cestea* cu 1" subtipuri* se des'WşoarW pe patru c/mpuri produse de douW drepte perpendiculare. 0e+voltarea problematicii presupuse )n principal de criteriul comportamental a dus la conturarea unui c/mp de mare importanţă al cercetărilor publicitare1 studiul comportamentului consumatorului.eno'obi* ostentativi* sentimentali5 subtipuri1 vigiles* défensifs* frimeurs(* = matérialistes &persoane de v/rstW medie* de condiţie socialW medie sau modestW* cu )ncredere )n ordine* solidaritate naţionalW şi 'amilie* tradiţionalişti* temWtori de nou* dornici de securitate5 subtipuri1 utilitaristes* e>emplaires* attentistes(.

9n societăţile 'oarte dinamice* raniţele dintre clase sunt tulburi* sporind riscurile interpretării sociolo ice.. 0esi ur* pe de.(* autorul deci$iei &decision maker( = rol care poate 'i )ndeplinit de oricare dintre persoane an a:ate )n procesul de deci+ie sau de mai multe din ele =* cumpărătorul &purc. %tabilirea clasei sociale din care 'ace parte consumatorul nu este )ntotdeauna o operaţie uşoară.* determină orientarea spre un tip sau altul de automobil &mătuşă care a crescut de:a mai mulţi copii* slu:indu. %unt cercetate )n acest ca+ )nlănţuirea de procese psi8ice primare &sen+aţia* percepţia( şi secundare &repre+entare* /ndire etc.( şi intercondiţionarea lor sub presiunea reclamelor5 )nlănţuirea şi intercondiţionarea respectivelor procese determină diverse modalităţi de 2adaptare3 la universul publicitar* de la respin ere p/nă la con'ormare..o parte* numărul claselor* pe de altă parte* procenta:ul repre+entat de 'iecare clasă di'eră de la o societate la alta.te se poate abate mai mult sau mai puţin de la deci+ia de cumpărare* consumatorul &consumer( propriu.a acumulat de. -u )ntotdeauna realităţile obiective sunt răspun+ătoare de preci+ia* mai mare sau mai mică* a anali+elor5 re+ultatele cercetărilor sunt in'luenţate şi de aparatul teoretic 'olosit* de competenţa sau devotamentul specialiştilor implicaţi etc.mesa:ele publicitare. %tudierea comportamentului consumatorului este o 'ormă a psi8olo iei aplicate.ecutivi* indivi+i e. 9n 1D .terni care se bucură de cea mai mare atenţie din partea psi8olo ilor şi sociolo ilor care lucrea+ă )n domeniul publicităţii.ercit/nd pro'esiuni liberale* muncitori de )naltă cali'icare )n ramuri purtătoare de pro res te8nolo ic5 upper-lower class* circa "D la sută din total* 'ormată )n principal din 2clasa muncitoare35 lower-lower class* circa 1> la sută din total* 'ormată din indivi+ii care )şi duc viaţa de la o +i la alta &1D(.aser( automobilului* care sub diverse prete.ecutarea ei presupun mai multe roluri1 declan0atorul &initiator( procesului care duce la deci+ia de cumpărare &soţia poate pretinde cumpărarea unui automobil care să corespundă noilor standarde de protecţie impuse de apariţia primului copil(* furni$orul de informa#ii &information provider( &'ratele soţiei* pasionat cititor de reviste de automobile* este )n măsură să oriente+e interesul 'amiliei pentru un tip sau altul de automobil(* factorul de influen#ă &influencer( care* )n virtutea competenţei date de e. Halorile dominante din epocă* leaderii de opinie care le )ncarnea+ă in'luenţea+ă )n bună măsură comportamentul consumatorului. &A( 0esi ur* tipul de 'amilie contea+ă 'oarte mult )n luarea deci+iei1 'amilie 2democratică3 )n care 8otăr/rile se iau )n urma unei deliberări ţin/nd seama de reutatea ar umentelor* indi'erent de cine le 'urni+ea+ă* 'amilie 2autocratică3 )n care un membru sau altul )şi impune voinţa indi'erent de reutatea ar umentelor celorlalţi.a lun ul mai multor eneraţii5 lower-upper class* sub 2 la sută din total* 'ormată din noii )mbo ăţiţi* industriaşi* oameni de a'aceri etc. #uto.se de un tip sau altul de automobil* unc8i care vinde automobile şi ştie ce solicită clienţii etc.5 lower-middle class* circa !D. 9n prima :umătate a secolului LL* leaderi de opinie erau personalităţi din industrie* comerţ* 'inanţe5 )n a doua :umătate a aceluiaşi secol* leaderi de opinie au devenit personalităţi din sport* industria mu+icală şi cinemato ra'ică.ercit/nd pro'esiuni liberale etc. %ocietatea americană cunoaşte şase clase1 upper-upper class* mai puţin de 1 la sută din total* 'ormată din cei a căror bo ăţie s. %e ştie că la nivelul 'amiliei luarea deci+iei de cumpărare şi e. %e )nţele e că un sin ur membru al 'amiliei poate :uca mai multe roluri dintre cele amintite.perienţă* pro'esiune etc. +is al automobilului &)n primul r/nd* copilul care :usti'ică declanşarea procesului de deci+ie(.5 upper-middle class* circa 1D la sută din total* 'ormată din mici oameni de a'aceri de succes* directori e. 4a 'iecare treaptă a dinamicii psi8ice pe care o presupun aceste procese sunt detectate modalităţi de in'luenţare a atitudinii individului 'aţă de mesa:ele comerciale. Familia este unul dintre 'actorii e.)mplinirea presupune )n primul r/nd un e'ort de modelare a propriei persoane )n care nu obiectelor le revine rolul cel mai important* ci diverselor )nsuşiri caracteriale5 reclamele lea ă )nsă orice i+b/ndă psi8ică a individului de un produs pe care )l are de cumpărat.!> la sută din total* 'ormată din mici oameni de a'aceri* indivi+i e.

#. . 0e asemenea* se poate ale e un e0antion de popula#ie care repre+intă publicul.emplu1 la )nceputul anilor ?D* Nestlé a lansat un 'el de m/ncare cu 'idea care se pre ătea )n c/teva clipe1 peste 'idea şi diversele condimente cu care era amestecată se vărsa apă 'iartă.eclamele e. 0intre ele* te. 0esi ur* )ntre timp obiceiurile culinare s.iolo ică* valorile le ate de muncă şi datorie au cedat supremaţia acelora le ate de timp liber şi plăcere. 9n cartierul respectiv &să +icem 2scara mică3( se va des'ăşura o cercetare menită să apro.au 'ormat consumatorii :oacă la r/ndu.ţintă al produsului de comerciali+at. %e 'olosesc două cate orii de te8nici* cantitative şi calitative.punere de principii3 iniţială care să lămurească persoana c8estionată asupra scopului dialo ului* trebuie lăsate la s'/rşit )ntrebările de identi'icare &v/rstă* educaţie* venit etc.(* des'ăşurată de firma care propune produse sau servicii 0i A sau de agen#ia de publicitate care concepe 0i reali$ea$ă mesa?ele comerciale pentru ea* urmăreşte* pe de.* 6area Britanie şi Cermania Federală* 'irma a introdus m/ncarea şi )n Franţa5 re+ultatele au 'ost contrare1 'rance+ii* care )nvăţaseră că bucătăria este o artă* nu puteau crede că un 'el de m/ncare pre ătit aşa de repede poate 'i bun.ţintă stabilit pentru un produs. $e8nicile +ise calitative caută să surprindă o constantă a 'elurilor )n care este perceput un produs. #mploarea acestei problematici e 'ie şi doar su erată de următorul e. Cercetarea primară &primary researc.nicile proiective )ncearcă să identi'ice la persoanele cu care se dialo 8ea+ă stări inconştiente* 11 .ă şi merită mult mai multă atenţie.i un rol important. Firmele sunt permanent obsedate de relevanţa datelor culese5 se aprecia+ă că pentru a dubla acurateţea cercetării trebuie sporită de patru ori mărimea eşantionului.primate ar umente care vin nu numai din sociolo ie şi psi8olo ie* ci şi din 'iloso'ia culturii* antropolo ie* etică* estetică etc.altau repe+iciunea* uşurinţa cu care se obţinea produsul respectiv. %e aplică unor rupuri puţin numeroase de persoane. C8estiunea este* desi ur* mult mai comple.om/nia* de alt'el &oare nu )n conte.şi 'acă cunoscute produsele &c8eltuieli de publicitate* idei 'olositoare apărute de. 9n 'ine* cultura )n s/nul căreia au crescut şi s.au răsp/ndit şi aici* ca şi )n .'ood s.( pentru a nu tre+i suspiciuni şi a nu )mpin e persoana c8estionată să.au sc8imbat şi )n Franţa* restaurantele 'ast.şi construiască o altă identitate dec/t cea reală* altă identitate care ei i se pare pre'erabilă* trebuie elaborate )ntrebări care să permită diverse tipuri de răspunsuri = radate &scală )n cadrul căreia trebuie ales un nivel1 nesatis'ăcător* satis'ăcător* bun* 'oarte bun* e. = şi care să acopere o c/t mai mare diversitate de vi+iuni asupra problemei de cercetat etc.tul )n'loririi acestor restaurante a apărut acum c/ţiva ani pe Bulevardul 7lisabeta anunţul 2Căutăm 'ete tinere pentru 'ast.estionarul.'ood3V( Cercetarea publicitară nu se opreşte la se mentarea pieţelor şi la cercetarea comportamentului consumatorului. 0in prima cate orie* a te8nicilor +ise cantitative* este 'recvent utili+at c.un anumit moment* la atitudinea cumpărătorilor Q consumatorilor 'aţă de produsul 'irmei şi 'aţă de produsele concurente etc. #ceste două investi aţii* preponderent psi8o.a lun ul corespondenţei cu clienţii etc.U.o parte* să str/n ă şi să interprete+e date re'eritoare la 'irma )nsăşi care vrea să. %ă alcătuieşti un c8estionar care să permită adunarea de răspunsuri utile nu este tocmai simplu5 trebuie evitate eneralităţile şi ambi uităţile* trebuie 'ormulate )ntrebări speci'ice şi la care e uşor de răspuns* trebuie concepută o 2e.(* pe de altă parte* să obţină şi să ordone+e in'ormaţii re'eritoare la starea unei pieţe )ntr.cepţional(* cu ale ere multiplă &suită limitată de termeni dintre care persoana c8estionată are de ales1 produsul evocă 2)ndră+neală3* 2spirit contestatar3* 2dinamism3 etc.ierar8ia a. 9n polemicile pe care ea le suscită sunt e. Colectarea de date le ate de starea unei pieţe presupune operaţii de amploare diversă* care trebuie des'ăşurate cu e ală atenţie pentru detaliu şi pentru perspectiva inte ratoare.( etc. &să +icem 2scara mare3(.sociolo ice* sunt completate de adunarea şi interpretarea sistematică a in'ormaţiilor le ate de marketingul produselor 0i serviciilor. 9ncura:ată de succesul obţinut )n %.ime+e audienţa pe care produsul o poate avea printre indivi+ii care locuiesc )n oraşe cu anumite caracteristici de populaţie* pro'esiuni etc. %ă presupunem că locuitorii unui cartier urban au caracteristici identice Q asemănătoare acelora ale publicului.

7.a lun ul cărora indivi+i* 'amilii se invită )şi comunică impresiile despre produs* despre valorile asociate acestuia etc..2>.U.. Ansa(!"u" pro(oţiona".Cat8elat* .+ece persoane tipice pentru publicul.o anumită cate orie* 'irma care )l reali+ea+ă şi a enţia de publicitate care )i apără interesele economice şi comerciale trebuie să...#Per a arătat unor cumpărători 'oto ra'ii cu cumpărători5 cei care vedeau 'oto ra'iile trebuia să spună de unde credeau că )şi cumpără 8ainele persoanele din 'oto ra'ii.1B@ @bidem* p.7.Belc8* op8cit.. 9n ţările )n care publicitatea are de:a o lun ă tradiţie* in'ormaţiile sunt cuprinse )n materiale de re'erinţă speciali+ate* )n publicaţii uvernamentale* )n publicaţii ale asociaţiilor comerciale* )n publicaţii economice şi comerciale universitare etc.Belc8* 6ic8ael #. -O$7 &1( &2( &!( &"( &>( &B( &@( &?( &A( &1D( Ceor e 7.o parte a:ută la prevenirea pe scară lar ă a cariilor dentare şi pe de altă parte poate duce la eliminarea din campaniile locale pentru pasta de dinţi a temei sanitare &dinţi sănătoşi datorită 'luorurii din pastă(. # enţia -.F.Han -ostrand* -eM Nork* 1AB?* p.6asloM* D7ig... O dată ce au identi'icat nevoile şi dorinţele potenţialilor consumatori ai unui produs dintr.!1 B.22A #bra8am F. '.. .2D1.espectivele publicaţii pre+intă evoluţia v/n+ărilor de.ology of being* 0.#.1>2..a lun ul anilor pe diverse pieţe* evoluţia procenta:elor de piaţă ale 'irmele concurente* variaţia numărului de mărci care luptă )n cadrul pieţelor etc.#.21.ă a 'iecărei pieţe* care permite 'irmelor să :udece oportunitatea unei campanii publicitare* anver ura campaniei respective etc.Belc8* @ntroduction to advertising and promotion* <rMin* Burr .Belc8* 6.* şi discuţiile cu un focus group* discuţii )n care opt.er% and Dlower% needs* 2Journal o' psPc8olo P3* 2> &1A"?(* p. 0intre te8nicile intensive* sunt de menţionat interviurile Bn ad ncime &in-dept.4.1@1 C. #ar%etin& pu!"icitar.sp. ..#rens* Contemporary advertising* <rMin* FomeMood <llinois* 1A?B* p.!B>.id e <llinois* 1AA!* p.Cat8elat* Publicité et société* PaPot* Paris* 1AA2* p.J.atitudini reu de conştienti+at etc.>! C.!?@5 B.ţintă avut )n vedere discută in'ormal despre produs.(* care presupun discuţii )ndelun i* cu ocolişuri* capcane etc..Belc8* 6. Firmele producătoare de bunuri şi a enţiile de publicitate an a:ate de ele consultă aceste publicaţii pentru a avea o ima ine c/t mai cuprin+ătoare a pieţei )n care acţionea+ă. Operaţiile care se des'ăşoară )n 12 .B Courtland 4. Cercetarea secundară &secondary researc.* unele publicaţii de acest tip pre+intă date despre oraşele prin ale căror reţele de alimentare cu apă se distribuie 'luoruri* 'apt care pe de.* p.B@ C. I.1BB Jilliam 6ePers* 5os creadores de imagen8 Poder y persuasi:n en "adison )venue * trad."!!.#.obert 7b uP* Styles de pub8 23 maniCres de communi'uer * 4es Gditions dYor anisation* Paris* 1A??* p.1@D. 0esi ur* aceste date trebuie combinate cu cele obţinute prin cercetarea primară* prin se mentarea pieţelor şi studierea comportamentului consumatorului... Ansa(!"u" de (ar%etin&.Belc8* op8cit8* p.BovGe* J.( o'eră o multitudine de date de mare importanţă despre diverse pieţe....e+ultă de aici o ima ine comple.1>? .. inspirate de un anumit produs* de produsele concurente etc... de.1B> @bidem* p... "!B5 ve+i şi @dem* =oward a psyc. 9n %...#rens* op8cit8* p.* Planeta* Barcelona* 1A?B* p..BovGe* Jilliam F.şi )ndrepte atenţia asupra produsului respectiv* considerat )n măsură să satis'acă aceste nevoi şi dorinţe.

Şi totuşiZ <ată o de'iniţie elaborată* deasupra obişnuitelor* deci previ+ibilelor* de'iniţii 2de bun simţ3 şi care su erea+ă că un obiect considerat de mulţi banal are o mulţime de aspecte* multe ascunse1 produsul este 2un ansamblu de valori care corespund unor nevoi 'uncţionale* sociale* psi8ice* economice şi de altă natură ale cumpărătorului3 &1(. -u doar cuvinte* nu )nşelătorii despre produs* nu doar publicitate strălucitoare.primarea. 9n 'iecare cate orie e.şi plasa produsul Q produsele )ntr. Po+iţionarea poate 'i privită ca )ncercarea unei companii de a.U. $rebuie să 'ie unică sau )n ce priveşte marca* sau )n ce priveşte e. $oată berea se 'ace din 8amei* malţ şi apă5 toate 'irmele de blue. Cum multe 'irme 'ăceau propuneri lipsite de ba+ă reală* Federal $rade Commission* or anism le al de re lementare a activităţii publicitare din %. !.* a impus standarde severe de control al adevărului a'irmaţiilor.:eans purtăm* de ţi ări 'umăm.(* Silva este o marcă de bere pentru momente deosebite* sărbătoreşti* alături de cei 'oarte dra i. Fiecare consumator are deci repre+entări di'erite ale 'iecărui produs dintr.#. #lt aspect 'oarte semni'icativ al acestei 1! . Fiecare reclamă trebuie să spună 'iecărui cititor1 \Cumpără acest produs şi vei obţine acest bene'iciu]. 4a )nceputul anilor @D* #l . 2. ordone+e 8arta şi să re'acă ierar8ia licorilor.a 'ost uşor să reali+e+e produse cu caracteristici similare acelora ale produsului reali+at de 'irma autoare a lui uni'ue selling proposition &desc8iderea electronică a eamurilor la portierele unui automobil a 'ost o U%P* dar şi.şi re.o anumită cate orie de produse.3 &2( U%P a 'ost un motor al publicităţii5 depindea )nsă )n bună măsură de evoluţia te8nolo iilor1 c/nd producţia s.1.o cate orie1 Bergenbier este o marcă de bere care str/n e le ăturile )ntre prieteni atraşi de natură şi de sporturi )n mi:locul naturii5 &rsus este o marcă de bere pentru indivi+i care sunt pasionaţi de 'otbal şi care sunt alături de ec8ipa naţională la bine şi la rău5 *Enig este o marcă de bere pentru bărbaţi care luptă pentru succesul social şi care cred )n 'iecare element al ceremonialului &'ormule de adresare* ţinută etc.:eans se ba+ea+ă pe culturile de bumbac5 toate ţi aretele se 'ac din tutun pră:it pus )n cilindre de 8/rtie şi* )n ciuda diverselor 'iltre* sunt dăunătoare sănătăţii.(* căreia i.eeves a lansat uni'ue selling proposition &U%P( &ve+i <. -u este aşa[ Prin anii >D* . Propunerea trebuie să 'ie una pe care competiţia să nu o poată 'ace sau să nu o 'acă. Propunerea trebuie să 'ie destul de puternică pentru a mişca milioane de indivi+i* cu alte cuvinte pentru a atra e spre marcă noi clienţi.ies şi Jack $rout au lansat un concept devenit 'aimos1 po$i#ionarea &positioning(.o elaborea+ă 'iecare consumator.istă o multitudine de produse 'oarte reu de di'erenţiat din punct de vedere al caracteristicilor obiective.osser . 7ra vorba şi de di'icultatea de a ăsi o caracteristică )n stare să di'erenţie+e cu adevărat un produs de altele din aceeaşi cate orie.a standardi+at5 celorlalte 'irme le.această direcţie* a doua )n activitatea de marketin * operaţii rupate sub numele de ansamblu de marketing &marketing mi>(* vi+ea+ă patru elemente1 produsul propriu. Fiecare reclamă trebuie să adrese+e consumatorilor o propunere.+is* pre#ul* distribu#ia şi promo#iunea. -u era vorba )nsă numai de descoperirea unei caracteristici a produsului care să nu poată 'i repede 2copiată3 pentru a deveni caracteristica tuturor produselor din aceeaşi cate orie. 7tc.a pierdut 'oarte repede această calitate1 toţi producătorii şi. Ce este un produsV -u pare reu de de'init.o po+iţie Q )n po+iţii distinctăQe* bine de'inităQe* pe 28arta mentală3 a cate oriei pe care şi. #r trebui deci să ne 'ie mai mult sau mai puţin indi'erent ce bere bem* ce blue. Problematica po+iţionării nu se reduce numai la definirea relativă* prin diferen#ă* a 'iecărei mărci dintr.au ec8ipat automobilele cu respectivul dispo+itiv(.a numit trei caracteristici1 21. Pe 8arta mentală a teritoriului berii* 8artă din 2ba a:ul3 'iecărui individ interesat de băutura )n c8estiune* po+iţia precisă a 'iecărei mărci este stabilită )n raport cu po+iţiile celorlalte mărci1 este destul să apară o nouă marcă pentru ca băutorul de bere să.

<mportanţa comparativă a preţului &)n raport cu preţurile altor produse din aceeaşi cate orie( trebuie compensată de o calitate cel puţin e ală cu aceea a produselor respective* dacă nu mai mare. Pe primul l.e number one way to rent a car &Prima cale Bn Bnc. Un prim tip are )n vedere caracteristicile produsului &product attributes(. #utomobilele din clasa minivan* )ntre automobil tradiţional şi microbus* destinate 'amiliilor cu mai mulţi membri şi ale căror deplasări reclamă o sumedenie de ba a:e. -ici un producător de automobile nu va spune că produsele lui au volan* )n sc8imb toţi vor menţiona sistemul #B% şi dublul airbag.irierea de automobile8 De ce să ne alege#iI (* cu răspunsul Je try . Po+iţionarea prin raportul calitate A pre# &by price A 'uality( scoate )n evidenţă )n primul r/nd calitatea produselor. 0e asemenea* se poate presupune că indivi+ii ar trebui să a:un ă la o c/t mai mare coerenţă )n ale erea propriilor constelaţii de produse &desi ur* nu se )nt/mplă )ntotdeauna aşa* din diverse motive care nu interesea+ă aici(.imă importanţă a activităţii publicitare este raportul dintre diversele 8ărţi mentale* dintre diversele repre+entări pe care un individ şi le 'ace despre diversele cate orii de produse. %e poate constata că acest tip de po+iţionare are elemente comune cu U%P5 tipul )n c8estiune este cu at/t mai indicat* cu c/t produsul poate o'eri un mănunc8i de caracteristici din care produsele concurente nu pre+intă dec/t c/teva. #ceste 8ărţi se suprapun şi duc la 'ormarea a ceea ce se poate numi 2constelaţii de produse3. #l doilea tip este po+iţionarea prin opo$i#ie &t.e FagainstG positioning(.eclamele care ilustrea+ă acest tip trec )n revistă nu at t toate caracteristicile produsului* c t cele mai importante caracteristici )n raport cu pro resele te8nolo ice cele mai recente. %e )nţele e că acest tip de po+iţionare este recomandat pentru produse ale căror caracteristici obiective sunt 'ie banale* 'ie nesemni'icative pentru publicul. 9n 'ine* po+iţionarea prin ni0ă &t.e positioning( este cea mai 'recventă5 calităţile pe care ea le o'eră produselor sunt de natură psi8o.istă mai multe tipuri de po+iţionare.şi consolida po+iţia şi a atra e cumpărători1 =. 7.arder &Ne străduim mai mult( =* 'ie de o re'erire la o cate orie de produse concurente = Kup a di'u+at o reclamă care promitea o savuroasă băutură răcoritoare şi al cărei titlu era =. $ipolo ia pre+entată nu este sin ura.e nic. %e )nţele e deci că o constelaţie de produse reuneşe produse din cate orii di'erite* care se pot asocia con'orm unor anumite re uli de coerenţă. au numit po$i#ionarea leader-ului &t. Un individ )ncearcă să ac8i+iţione+e şi să utili+e+e produse cu po+iţii comparabile )n di'eritele 8ărţi cu a:utorul cărora se descurcă )n universul de obiecte )ncon:urător.2.ip positioning(5 'irma care deţine supremaţia pe o anumită piaţă poate repeta )n reclame tema )nt/ietăţii pentru a. 9n acest ca+ poate 'i vorba 'ie de o trimitere mai mult sau mai puţin limpede la leader = )vis* a doua 'irmă pe piaţa )nc8irierilor de automobile* a di'u+at o reclamă devenită 'aimoasă 1 )vis is only number H in rent a cars8 So w.e uncola &)ltceva dec t cola( &e cunoscută rivalitatea dintre băuturile răcoritoare din cola şi din citrice(. "ercedes* 1ole>* Dun. #şa cum le pre+intă ei* po+iţionările se concentrea+ă )n eneral 'ie asupra consumatorului* 'ie asupra competiţiei. . Preţul nu este niciodată lipsit de importanţă &nu e niciodată at/t de mic* )nc/t să nu 'ie luat )n considerare(* dar calitatea produsului* )naltă* )l plasea+ă )n plan secundar.irierea unei ma0ini ( sună titlul unei reclame pentru 7ert$* 'irma care conduce pe piaţa )nc8irierilor de automobile.ill* 7ugo Boss sunt mărci ale căror po+iţionări propa ă valori 'oarte asemănătoare5 e 'iresc să le vedem deci asociate )n consumul unui individ.e new category positioning(5 săpunul Dove a 'ost po+iţionat ast'el* căci crea clasa produselor săpun. #l treilea tip este po+iţionarea printr-o nouă categorie &t.laturi de ma.ies şi $rout au descris patru &!(.ţintă* 'ie 'oarte reu de pre+entat* pentru produse )ntre care e 'oarte reu de distins* pentru produse care pot deveni 'oarte uşor simboluri ale unui stil de viaţă* ale unui statut social. Belc8 R Belc8 propun o alta* mai bo ată &"(. 1" .morală* estetică5 am citat mai sus c/teva ast'el de po+iţionări la mărcile de bere din .cremă. usI &)vis e doar numărul doi Bn Bnc.şi. .y go wit.( erau de asemenea po+iţionări prin nişă.e leaders.om/nia5 po+iţionările ţi aretelor "arlboro* Camel şi 5ucky Strike &ve+i <.

Unele par'umuri sunt destinate 'emeilor se.P &HKL* produs de Beverly 7ills(* unele băuturi spirtoase1 bărbaţilor bine plasaţi social* cu viaţă mondenă intensă* dar )nclinaţi spre meditaţie &Mo. #desea* po+iţionării prin competiţie )i este asociat un alt tip de po+iţionare. Po+iţionarea prin competi#ie &by competitor( )ncearcă să aşe+e un produs )ntr.şi asc8imbe locul pe 28ărţile mentale3 ale consumatorilor de automobile.ese ot. 7.e+ultatul nu a 'ost cel aşteptat. Principalii competitori ai trenului care traversea+ă Canalul 6/necii sunt companiile de servicii de transport aerian şi ferry-boat. 1> . .o parte* şi Belc8 şi Belc8* pe de alta* se pot constata destule concordanţe sau asemănări.Po+iţionarea prin domeniul de utili$are a produsului &by use sau by application( 'avori+ea+ă 'ie produsele cu utili+ări multiple &de pildă* substanţă care lipeşte linoleu* 8/rtie* lemn* piele etc. 9n 'ine* po+iţionarea prin simboluri culturale &by cultural symbols( )ncearcă să sporească identitatea unei mărci cu a:utorul unui simbol.Peanut* C8iTuita Banana.er menstrual pain relievers &"ai mul#i doctori recomandă )dvil Bnaintea oricăruia dintre ace0ti calman#i de dureri menstruale (5 cine sunt aceşti calmanţi de dureri menstruale vedem )n ilustraţie1 )spirin* =ylenol* "idol* Pamprin.onald 6c0onald* 6r. -u e mai puţin adevărat că destule repo+iţionări reuşesc. (olvo a 'ost unul dintre producătorii care au )ncercat să. permit publicitatea comparativW( &>(.urile. 6ulte 'irme producătoare de mar arină )şi po+iţionea+ă produsele )n raport cu untul. #ceste simboluri publicitare para+itea+ă simboluri = cu semni'icaţie se.U. 0e cele mai multe ori* repo+iţionările nu aduc re+ultatele scontate* )n primul r/nd pentru că vec8ile po+iţionări s.au impus )n conştiinţa publicului iar acesta* din inerţie* nu renunţă sau renunţă 'oarte reu la acele repre+entări.5 )n 'ine* sunt şi ţări a căror le islaţie nu permite nici un 'el de comparaţie )ntre produse.o anumită cate orie de produse şi de a ieşi din 'ormulele ata 'ăcute ale publicităţii pentru respectiva cate orie.emplele cele mai cunoscute sunt . -umai le islaţia publicitară americană permite compararea desc8isă a produselor &ve+i lupta publicitară dintre Coca şi Pepsi(5 )n alte ţări* le islaţia cere ca termenul de comparaţie al un produs să răm/nă anonim1 2alte produse asemănătoare3* 2produs obişnuit3 etc.(* 'ie produsele cu utili+are speci'ică* 'oarte speciali+ată &unelte de pescuit* de pildă(.#.ies* pe de. 0in con'runtarea tipurilor de po+iţionare pre+entate de $rout şi . = cu lar ă circulaţie socială* acceptate de lar i cate orii de indivi+i.nny Jalker( etc. Po+iţionarea prin categoria de produse &by product class( este o modalitate de a abate atenţia de la concurenţa acerbă dintr. Un clip pentru televi+iune a arWtat un Ma on (olvo )ntrec/nd un sedan B"J )ntr. Unele 'irme producătoare de iaurt au arătat că un borcan conţine mai mult potasiu* element 'undamental )n procesele metabolice* dec/t bananele* reputată sursă de potasiu. 0estule 'irme )ncearcă repo+iţionări* 'ie pentru că v/n+ările la un produs de:a po+iţionat sta nea+ă sau sunt )n declin* 'ie pentru că alte po+iţionări par să anunţe c/şti uri importante.uală* astronomică* ludică etc. $itlul unei reclame pentru )dvil spune1 "ore doctors would recommend )dvil t.o cursW de vite+W &%. Po+iţionarea prin opo+iţie concordă cu po+iţionarea prin competiţie şi prin cate oria de produse* aşa cum po+iţionarea prin nişă pre+intă destule asemănări cu po+iţionarea prin utili+atorul produsului.o po+iţie avanta:oasă 'aţă de produsele concurente din aceeaşi cate orie. Po+iţionarea prin utili$atorul produsului &by product user( )ncearcă să le e un produs de o cate orie speci'ică de consumatori* c/t mai bine de'inită )n reclame5 de cele mai multe ori* această le ătură dintre produs şi consumator ia 'orma unei laude* mai ra'inată sau mai rosolană* aduse utili+atorului.an any of t. #m vă+ut reclama pentru )vis care 'ăcea alu+ie la 7ert$. 9n 1AAB* a decis să adau e siguran#ei* caracteristica tradiţional lăudată a automobilelor pe care le 'abrică* una )n măsură să atra ă cate orii noi de cumpărători &la ora respectivă* deţinea doar 1 la sută din piaţa americană* cu v/n+ări care )n 1AA> scă+useră cu 22 la sută 'aţă de 1A?B* an de v/r' pe această piaţă(5 drept urmare* reclamele au evidenţiat caracterul sportiv al produselor 'irmei suede+e.

rysler etc. 1B . Po+iţionarea conduce deci consumatorul la o conformare* oric/t de slabă* oric/t de inconştientă* la valorile propa ate de reclamă. 0esi ur* tipul de ambala: ales pentru prote:area unui produs depinde şi de publicul. ar 'i spiritul* care le spune că )n mie+ul verii bei bere pentru a.5 )n superma a+inele de astă+i* cumpărătorii se ba+ea+ă pe reclamele vă+ute )n +iare* reviste şi la televi+or* pe e.ţintă şi de elaborarea unui mesa: comercial cu persona:e şi valori noi. #mbala:ul trebuie să atragă cumpărători.şi v/ndă noile produse unei cate orii de public. #mbala:ul trebuie să prote?e$e produsul. 9n răspunsul la stimulii ambala:ului* veniturile cumpărătorului* nivelul lui de cultură sunt 'oarte importante.ţi potoli setea* nu vor putea uita* cel puţin )n inconştient* că Bergenbier a mutat patriotismul pe tăr/m sportiv1 victoriile ec8ipei naţionale* unele dintre puţinele victorii rom/neşti* ar trebui udate cu această bere. Caracterelor şi corpului de literă uşor de citit e bine să li se asocie+e contraste cromatice* care să atra ă repede privirea. -u este doar un instrument al marketin ului &care re+olvă o parte din problemele puse de creşterea numărului de produse pe o piaţă şi de saturarea relativă a acelei pieţe(5 este şi un 'actor de modelare şi condiţionare psi8o.socială a destinatarilor reclamelor. 0e aceea* 'irmele care vor să pătrundă pe alte pieţe şi să. Hi+ibilitatea şi li+ibilitatea sunt principalele condiţii pe care trebuie să le )ndeplinească ambala:ul ca element de identi'icare a produsului. 1eclama face parte din produs4 produsul este cumpărat o dată cu valorile care i-au fost asociate acestuia prin publicitate. 7tc.eny )irlines = apreciată )n %tatele Unite drept 2mică3 şi 2re ională3 = şi.a sc8imbat numele )n &S)ir &)ncerc/nd o identi'icare cu ţara de ori ine şi )n care )şi des'ăşura activitatea1 numele ţării este cuprins )n numele de marcă(.ţintă al produsului respectiv5 dacă la cumpărarea cutărui sau cutărui produs publicul.ţintă are )n vedere )n primul r/nd economisirea* 8/rtia cerată va 'i pre'erată 'oliei de aluminiu. Produsele au astă+i două fa#ete* două laturi1 una materială* practic-utilitară* cealaltă cultural-simbolică. #ceastă 'uncţie este str/ns le ată de 'uncţia de economisire5 costul produsului este in'luenţat de costul materialelor din care se 'ace ambala:ul* de costul 'abricării ambala:ului etc. 6erită să ne oprim asupra ambalării produselor* )n condiţiile )n care )ntr. Singer* vestită producătoare de maşini de cusut* a pierdut circa !@D de milioane de dolari c/nd a )ncercat să v/ndă ordinatoare sub acelaşi nume. de la =oyota5 Meep este numele de marcă al divi+iei de automobile de teren de la C. $rebuie luaţi )n considerare numeroşi alţi 'actori* dintre care )nsuşi numele produsului. Po+iţionarea semnalea+ă un aspect de mare importanţă )n publicitate.un superma a+in de dimensiuni medii se ăsesc peste +ece mii de produse5 autoservirea a sporit importanţa acestui aspect al activităţii de marketin &)n micile băcănii* de pildă* cumpărătorii de pe stradă sau din cartier aveau )n patron Q v/n+ător un s'ătuitor de )ncredere* )n stare să le pre+inte avanta:ele şi de+avanta:ele 'iecărui produs* să le motive+e di'erenţele de preţ etc. Formei ambala:ului* materialului din care acesta e 'ăcut* dimensiunilor şi culorilor lui* caracterelor cu care sunt scrise instrucţiunile de utili+are a produsului &un public instruit poate pre'era o suită de propo+iţii* un public mai puţin educat1 o suită de desene( le revine sarcina de a reţine atenţia cumpărătorilor.Po+iţionarea este o operaţie care an a:ea+ă diverse niveluri de marketin şi de creaţie publicitară5 nu este vorba numai de cercetarea pieţei* de rede'inirea publicului. Prima 'uncţie a ambala:ului este de identificare. Cea mai la )ndem/nă ilustrare a acestei 'uncţii este sticla de Coca-Cola* clasic&i+at(ă.ţintă care aparţine pieţei respective trebuie să dea produselor respective noi nume de marcă5 5e>us este numele de marcă al divi+iei de automobile de lu.a doua latură* transmisă de publicitate.plicaţiile de pe ambala:ele produselor şi* nu )n ultimul r/nd* pe 'ormele şi culorile* mai mult sau mai puţin atră ătoare* ale acestor ambala:e(. C/nd a vrut să devină companie de servicii de transport aerian de ran naţional* )lleg. 0estinatarii cunosc mai )nt/i cea de. Bidonul de plastic sau cartonul special tratat o'eră laptelui protecţie sporită* c8iar dacă )i măresc preţul. Oric/t de critic le.

a c/şti at un public 'idel(.(5 de obicei* pro'iturile obţinute din v/n+area 'iecărei unităţi de produs sunt 'oarte mici* dar cantităţile v/ndute sunt 'oarte mari. Preţul de sm nt nire &skimming price4 pricing( este 'olosit pentru produse care nu mai sunt o'erite de alte ma a+ine din aceeaşi +onă comercială5 de aceea* preţurile produselor respective sunt mai mari aici dec/t preţurile medii. 9n 'ine* preţul de prestigiu &prestige price4 pricing( este re+ervat produselor 2de marcă35 )n ca+ul lor* cum se spune* cumpărătorul plăteşte etic8eta. Preţurile promo#ionale &promotional price4 pricing( se 'olosesc atunci c/nd o 'irmă sau un ma a+in )ncearcă 'ie să. 0istribuţia directă &direct distribution( cuprinde cataloa e* sisteme poştale de comandă* reţele de cumpărare prin computere. Fie şi din această scurtă pre+entare se vede că utili+area strate iilor de stabilire a preţurilor presupune mult dinamism* multă atenţie la orice 'actor con:unctural. Preţul de sm/nt/nire se ba+ea+ă pe dorinţa permanentă a cumpărătorilor de a economi timp şi ener ie* c8iar cu riscul c8eltuirii unor sume mai mari5 desi ur* c/nd )n +onă apare un ma a+in care vinde acelaşi produs* preţul de sm/nt/nire va 'i abandonat. #l treilea element al ansamblului de marketin este distribu#ia.i mi:loace5 această reducere poate 'i temporară dacă 'irma )n c8estiune pricepe mesa:ul* sau de durată* dacă 'irma se )ncăpăţ/nea+ă să re+iste( p/nă la distru erea măr'urilor &)n alte epoci5 actualmente* se mai practică )n pieţele a ro.alimentare(* a ma a+inelor )n care se comerciali+ea+ă produsul sau intentarea de procese )mpotriva 'irmei.au 'ăcut cercetări privind uşurinţa de stocare a cutiilor de deter enţi1 cutii de 'orma unor prisme dreptun 8iulare* de 'orma unor cuburiV cutii pe ra'turile de sus* de :osV 7tc.o cate orie etc. 9n distribu#ia e>clusivă &e>clusive distribution(* o 'irmă care e.9n 'ine* ambala:ul trebuie să permită manevrarea comodă a produsului* accesul rapid la produsul prote:at.(. Preţul comparativ &comparative price4 pricing( dă cumpărătorului impresia că obţine un privile iu1 alături de preţul iniţial* tăiat* se a'lă noul preţ* mai mic. Cum se stabileşte pre#ul unui produsV Preţul depinde de cererea de pe piaţă* de costurile de reali+are a produsului şi de des'acere a lui* de competiţie* de obiectivele 'irmei producătoare* de prevederile uvernamentale etc.şi dinami+e+e activitatea comercială* 'ie să lic8ide+e anumite stocuri &reduceri pe perioade determinate* de obicei la s'/rşit de lună* v/n+ări de două unităţi de produs la preţul uneia etc. 7.ecută produse de marcă acordă unui an rosist sau unui detailist dreptul de a le vinde. 0istribuţia indirectă &indirect distribution( 'oloseşte reţele de intermediari &distribuitori* v/n+ători an rosişti* v/n+ători cu bucata( )ntre producători şi cumpărători. Distribu#ia intensivă &intensive distribution( plasea+ă produsele )n orice loc )n care v/n+area produsului se 'ace )ntr. Preţul momeală &loss-leader price4 pricing( ascunde o viclenie1 preţul unui articol este redus pentru a atra e clientela5 o dată intraţi )n ma a+in* indivi+ii pot cumpăra &şi( alte produse* al căror preţ este 2normal3.un ritm pro'itabil &c8ioşcuri pe stradă* raioane speciali+ate )n ma a+ine universale* mici ma a+ine v/n+/nd produse dintr. %. Preţul competitiv &competitive price4 pricing( )ncearcă să compense+e pro'iturile mici pe unitatea de produs v/ndută prin cantităţile mari comerciali+ate5 de+avanta:ată de această strate ie de preţ* concurenţa poate adopta un evantai destul de mare de măsuri* de la reducerea propriilor preţuri &pentru a semnala 'irmei care a practicat prima reducerea că o poate pedepsi cu propriile.istă diverse strate ii de stabilire a preţurilor* uşor de observat la o privire &c/t de c/t( atentă &B(. 9n 'ine* distribu#ia selectivă &selective distribution( este o 'ormă intermediară1 numărul locurilor de v/n+are este limitat &permite totuşi reducerea costurilor de promoţiune şi distribuţie(* producătorul şi detailistul cooperea+ă )n acţiunile 1@ . Preţul de penetrare pe pia#ă &penetration price4 pricing( se 'oloseşte la desc8iderea unui ma a+in* la lansarea unui nou produs1 numeroasele persoane interesate asi ură v/n+ări sporite5 treptat* ma a+inul sau producătorul 2urcă3 la preţurile 2normale3 &se presupune că răstimp ma a+inul sau produsul şi. Producătorul se bucură de o mare reputaţie* preţurile produselor sale sunt preţuri de presti iu5 tocmai ima inea şi preţurile silesc producătorul şi detailistul să colabore+e str/ns )n materie de promoţiune şi publicitate* răbind vinderea produselor.

Ultimele două 'orme de distribuţie indirectă urmăresc să consolide+e produsului ima inea presti ioasă de care se bucură printre &potenţialii( cumpărători1 distribuţia con'irmă ceea ce piaţa a a'lat despre produs prin intermediul reclamelor şi preţului. 0esi ur* un producător nu. Prin marketingul direct* o or ani+aţie economică solicită diverşilor clienţi şi parteneri o tran+acţie. . Comple. 7l )ncearcă să aibă cu diverşi clienţi intermediari şi parteneri de a'aceri o comunicare directă.(* sponsori+ările &de pildă* pentru renovarea unui cămin de bătr/ni* pentru instalarea unei reţele 1? .şi urmăreşte interesele economice numai prin intermediul reclamelor.le intermediarilor5 aceştia sunt atraşi să cumpere cantităţi c/t mai mari de produse* răm/n/nd să ăsească apoi căile de a scăpa de ele. 9n 'ine* 'irma poate măsura uşor e'icacitatea acţiunilor de marketin direct1 este destul să vadă numărul şi importanţa comen+ilor* cererilor de in'ormaţii suplimentare etc.publicitare.uri* casete video etc. Promoţiunea* a treia direcţie a activităţii de marketin * cuprinde modalităţile prin care consumatorii pot a:un e )n posesia produselor de care au nevoie sau pe care şi le doresc5 este vorba* alături de publicitate &advertising(* de marketingul direct &direct marketing(* de promo#iunea v n$ărilor &sales promotion(* de rela#iile publice &public relations( şi de v n$ările personale &personal selling(. Promoţiunii v/n+ărilor i se reproşea+ă că nu are e'ect dec/t pe termen scurt şi că nu duce la 'ideli+area cumpărătorilor Q consumatorilor.@D la sută* depăşind cu mult procenta:ele re+ervate publicităţii &advertising(. destinate ambalării cărnii5 altă 'irmă poate 'i interesată să.clusivi* dealeri autori+aţi etc.itatea celui de.educerea preţurilor determină intermediarii &distribuitori* an rosişti etc.şi cree+e o reţea de distribuţie si ură şi )ncearcă să recrute+e distribuitori e. O ast'el de 'irmă transmite destinatarilor in'ormaţii prin scrisori* cd. $ermenul rela#ii publice acoperă ansamblul acţiunilor prin care o or ani+aţie captea+ă interesul public* este recunoscută ca actor social responsabil* atent nu numai la reali+area intereselor proprii* ci şi la apărarea intereselor colective. Creşterea v/n+ărilor* oric/t de scurt ar 'i termenul pe care se reali+ea+ă* accelerea+ă circulaţia banilor* deci sporeşte pro'iturile. 9n plus* 'irma poate personali+a 'iecare mesa:5 dacă 'ace o'erte la trei producători de ambala:e pentru carne con elată* va di'erenţia o'ertele )n 'uncţie de istoria 'iecărui producător* de ima inea lui publică* de istoria raporturilor reciproce etc. %copul principal al acestui ansamblu de acţiuni este crearea şi menţinerea unei imagini po+itive despre or ani+aţie. Pentru consumatori se utili+ea+ă o amă lar ă de stimulente1 acordarea de bonusuri* distribuirea de eşantioane* includerea de cupoane &a căror pre+entare )n ma a+ine determină reduceri de preţuri( )n reclame* v/n+area mai multor produse la preţul unuia* or ani+area de concursuri şi de tra eri la sorţi etc. Promo#iunea v n$ărilor )ncearcă prin scăderea preţurilor să atra ă diverşi intermediari dintre producători şi consumatori sau consumatorii )nşişi5 scopul este creşterea imediată a v/n+ărilor. -u e reu de vă+ut că producătorii )ncearcă să scape de riscurile comerciali+ării produselor transmiţ/ndu.( să preia producţia &'ăc/nd stocuri c/t mai mari( şi să o promove+e spre v/n+are5 de multe ori* detailiştii &v/n+ătorii cu bucata( cer reduceri de preţuri an a:/ndu. 9n ultima vreme* procenta:ele re+ervate promoţiunii v/n+ărilor din bu etele de promovare a unor cate orii de produse mer p/nă la BD.al patrulea element al ansamblului de marketin * promo#iunea* a dus la relativa lui autonomi+are.se să dea produselor obţinute mai ie'tin locurile cele mai 'recventate din ma a+ine* ra'turile cele mai vi+ibile etc. 4a atin erea scopului respectiv a:ută con'erinţele de presă &la lansarea unui produs căruia i se relevă importanţa pentru membrii societăţii* la or ani+area unei activităţi )n 'olosul comunităţii etc. %electivitatea este mare* 'irma nu se adresea+ă dec/t acelor clienţi Q parteneri care )i pot 'i de 'olos* cu a:utorul cărora poate prospera &problema selectivităţii este una dintre cele mai importante )n marketin 5 )n publicitate* de pildă* unul dintre de+avanta:ele panourilor publicitare este că mare parte din persoanele la care a:un mesa:ele de pe ele nu sunt deloc interesate de mesa:ele respective1 selectivitatea este deci 'oarte mică(.rom. O 'irmă care vinde carne con elată colaborea+ă cu alte 'irme care reali+ea+ă 'olii* casolete* lă+i etc.

. #cestei 'orme de promoţiune i se reproşea+ă costurile ridicate* marea risipă de timp pe care o presupune5 )n plus* di'erenţele dintre mesa:ele transmise de v/n+ătorii care lucrea+ă pentru o 'irmă sunt destul de mari* ceea ce a'ectea+ă limpe+imea ima inii unui produs printre cumpărători. Primul c/mp se re'eră la 'ormele de promovare pentru pre ătirea şi utili+area cărora a enţia de publicitate primeşte comision &de obicei* e al cu 1> la sută din suma c8eltuită de 'irma producătoare pentru di'u+area prin mass.(.osser ..BovGe* J.o parte* concurenţa* pe de altă parte* sunt prote:aţi de diverse re lementări elaborate de puterea le islativă..op workbook* $8e CopP Jorks8op* C8ica o* 1AA1* p.istă 'ormă de promoţiune care să pre+inte numai avanta:e* nu e.medii a mesa:ului ei comercial(5 al doilea c/mp se re'eră la 'ormele de promovare pentru pre ătirea şi utili+area cărora a enţia de publicitate primeşte onorariu* retribuţie &?(.imă importanţă se mentarea pieţelor* comportamentul consumatorului şi po+iţionarea produselor( arată că promovarea unui produs comportă un ansamblu de acţiuni de mare comple.at a (olvoI* \-eMsMeek]* 1! < 1AA@* p. Cel care vinde şi cel care cumpără sunt 'aţă )n 'aţă &cel mai adesea5 se acceptă că sunt v/n+ări personale şi v/n+ările 'ăcute prin tele'on(* emiţătorul mesa:ului )l poate &re.o +onă urbană* pentru or ani+area unei competiţii sportive sau a unui 'estival(* pre+enţele la evenimente sociale de interes lar etc.BovGe* Jilliam F.#rens* op8cit8* p.1D..t8e..1!@.1@D Ceor e 7.de salubritate )ntr....o parte* să se armoni+e+e c/t mai bine )ntre ele* pe de altă parte* să ţină cont de evoluţia pieţei* de dinamica concurenţei..Belc8* 6."! .andbook* . 6ultă vreme* relaţiile publice au 'ost un au..#rens* Contemporary advertising* <rMin* FomeMood <llinois* 1A?B* p.oaN Jas t.rom...Belc8* op8cit8* p.Belc8* 6ic8ael #.* Business $ec8 <nternational Press* Bucureşti* 1AAB* p."D.e copy works."? Bruce Bendin er* =...e advertising . -O$7 &1( &2( &!( &"( &>( &B( &@( &?( Courtland 4.istă 'ormă de promoţiune in'ailibilă.F.!" C. Aspecte "e&a"e *n pu!"icitate Cumpărătorii* pe de.4..id e <llinois* 1AA!* p..e-line &televi+iune* cinema* radio* presă scrisă* panouri( şi beloM."@.iliar al publicităţii* un element de spri:in5 au devenit un element de primă importanţă al campaniilor de promovare a produselor* c/tă vreme produselor li se evidenţia+ă rolul social po+itiv* c/tă vreme sunt privite ca instrumente ale e.1?! 0aniel 6cCinn* J.7. $oată problematica discutată p/nă acum &din care se detaşea+ă ca 'iind de ma. -u e.ul este practic instantaneu.istenţei sociale paşnice şi pline de satis'acţii..line &relaţii publice* po0tă directă = direct mail =* promoţiune a v/n+ărilor etc.eeves* 1eality in advertising* Knop'* -eM Nork* 1AB1* p. 0e c/tva timp* se vorbeşte cu din ce )n ce mai multă si uranţă de două mari c/mpuri ale promovării produselor1 above-t.outled e* 4ondon* 1AA>* p..2D %ean BrierleP* =.#.12> . I.. 9n diverse ţări* dispo+iţiilor le ale li se adau ă re lementări deontolo ice impuse de asociaţiile pro'esionale* de 'irmele producătoare )nsele* a enţiile de publicitate care le apără interesele şiQsau suporturile publicitare &canalele 1A .).(elabora )n 'iecare moment* )n 'uncţie de reacţiile destinatarului5 feed-back...Belc8* @ntroduction to advertising and promotion * <rMin* Burr .1@1.itate* că numărul şi importanţa acestor acţiuni se modi'ică de la un produs la altul* că acţiunile respective trebuie* pe de.. "@* JaP Conrad 4evinson* +uerilla advertising* trad.. ( n$ările personale sunt o 'ormă a relaţiilor interpersonale.1!A C..

9n c/teva reclame pentru supă de le ume* in redientele solide pluteau la supra'aţa lic8idului din boluri pentru că bucăţile de marmură de pe 'undul acestora le scoteau 2la vedere3.a dovedit )nsă că nu era vorba de ranulele speciale invocate* ci de o imitaţie* că nu era vorba de o 'oaie de laspapir* ci de o bucată de ple.i las. Firma trebuie să dovedească şi 'aptul că documentaţia respectivă a 'ost 'olosită la pre ătirea reclamei. Publicitatea comparativă este admisă numai )n %tatele Unite &sunt ţări unde produsul căruia i se 'ace reclamă este pus 'aţă )n 'aţă cu un 2produs obişnuit35 sunt ţări )n care este inter+isă c8iar şi această 'ormă de comparaţie(.o lin ură sau să 'ie pre+entate ca pe cale de a 'i turnate )n 'ar'urie[ Comisia 'ederală nu a impus )n acest ca+ o publicitate corectivă* dar e. %.e* o'eră un tablou semni'icativ al diversităţii de probleme care se pot ivi )n practica publicitară. Publicitatea corectivă este impusă acelor producători care )n reclame anterioare au 'ăcut a'irmaţii 'alse. #lt scandal a 'ost provocat de 1apid S. Procesul desc8is de F$C lui Campbell Soup a produs mare v/lvă. 0in 1A@1* orice 'irmă producătoare trebuie să pre+inte o documentaţie care să probe+e adevărul a'irmaţiilor din reclamă.!. -u este deci de a:uns ca a'irmaţiile să 'ie adevărate* trebuie şi ca dovada veridicităţii lor să e. Producătorul cremei a :usti'icat )nlocuirile prin limitările te8nice speci'ice televi+iunii. 9n curs de cristali+are* nu vor 'i luate )n discuţie )n r/ndurile de 'aţă.o reclamă )n care ranulele erau )ndepărtate de pe o 'oaie de laspapir dintr. Cele americane* mult mai comple. 9n 1A@>* Jarner-5ambert Company a a'irmat despre 5isterine* apă de ură* că previne sau uşurea+ă răcelile şi durerile )n /t. %e poate spune că structurile de re lementare = le ală şi deontolo ică = a activităţii publicitare di'eră mult de la o ţară la alta5 adesea* nu sunt alcătuite din toate cele patru cate orii de 'actori menţionate.3 Compania a contestat 'aptul că F$C )i cerea să c8eltuiască bani )n c8ip de+avanta:os pentru ea5 a pierdut* dar :udecătorul a permis eliminarea secvenţei 2contrar publicităţii anterioare3* ast'el )nc/t acţiunea companiei a părut voluntară* benevolă &"(.mediatice( prin care reclamele a:un la destinatari* )n 'ine* de or ani+aţiile de protecţia consumatorului.( po+iţionarea prin opo+iţie* pentru care ilustrarea cea mai citată este reclama pentru )vis. Calităţile cremei de ras erau probate )ntr. Prin substan#ierea publicitară F$C )ncearcă să determine producătorii să nu 'acă )n reclame a'irmaţii ne'ondate &1(.emplul arată c/t de complicate pot deveni lucrurile )n ca+ul substanţierii &2(. 0intre măsurile de prote:are a cumpărătorului la adoptarea şi respectarea cărora F$C a :ucat şi :oacă un rol determinant se cuvin menţionate cele le ate de substan#ierea publicitară &advertising substantiation(* de publicitatea corectivă &corrective advertising( şi de publicitatea comparativă &comparative advertising(.au 'ost probate* Jarner-5ambert Company a 'ost silită să des'ăşoare o campanie corectivă de 1D*2 milioane de dolari a cărei idee era1 2Contrar publicităţii anterioare* 5isterine nu previne răcelile şi durerile )n /t şi nu le uşurea+ă. %arcina ei era să re lemente+e stabilirea preţurilor* denumirea produselor* di'u+area reclamelor etc. Cuvernul 'ederal american a )nceput să acorde atenţie publicităţii )ncă din 1A1"* c/nd a 'ost creată Federal $rade Commission &F$C(.o )n 1A@A1 2compararea mărcilor )ncura:ea+ă )mbunătăţirea produselor* inovaţia şi 2D . F$C a acu+at 'irma că dă 'alsa impresie că supa ar avea mai multe le ume dec/t ar conţine cu adevărat5 Campbell Soup a replicat că 'ără bucăţile de marmură destinatarii reclamelor pot crede că supa ar avea mai puţine le ume dec/t conţine cu adevărat5 F$C a cerut atunci ca respectivele in rediente să apară )ntr.o sin ură mişcare a aparatului de ras* imediat după aplicarea cremei.iste )nainte de reali+area mesa:ului publicitar. Ca+ul a a:uns )n 1AB> la Curtea %upremă* care a dat dreptate comisiei 'ederale &!(. Cum a'irmaţiile n. %unt cunoscute con'runtările publicitare dintre Coca-Cola şi Pepsi-Cola5 am vă+ut &<.ave. 0eşi destule voci arată că această 'ormă de publicitate ar 'i lipsită de e'icacitate* că ar repre+enta doar o ratuită aducere )n atenţie a concurenţei* F$C a recomandat. %tructurile rom/neşti ilustrea+ă această ultimă situaţie.

7tc. Compania a renunţat cur/nd la campania publicitară respectivă &B(. *roger Co8* 'irmă ale cărei circa 1. -#.scăderea preţurilor3* 2c/nd este 'ăcută limpede şi corect* compararea mărcilor serveşte drept sursă de in'ormaţii* a:ut/nd consumatorii să ia deci+ii de cumpărare3 &>(. 9n'iinţate )n 1A1B pentru a re+olva pl/n eri ale consumatorilor )mpotriva unor practici publicitare locale* Better Business Bureaus &BBB( sunt asocia#ii profesionale care caută să combată publicitatea ile ală şi militea+ă pentru standarde superioare )n domeniu.om/nia* termenul >ero> denumeşte orice fotocopie5 rom/nescul frigider vine din 'ranţu+escul -rigidaire* iniţial nume de marcă sub care se vindeau )n Franţa refrigeratoare5 t. Proprietarii de mărci )nre istrate )ncearcă să le salve+e pe di'erite căi. 4e ea cea mai importantă )n această privinţă este 4an8am #ct* dată )n 1A"B* care prote:ea+ă mărcile )nre istrate. 9n 1A@1* patru asociaţii pro'esionale = #merican #dvertisin Federation &##F(* #merican #ssociation o' #dvertisin # encies &####(* #ssociation o' -ational #dvertisers &#-#( şi Council o' Better Business Bureaus = au creat -ational #dvertisin .an at any ot. C/nd marca )nre istrată nu mai indică 'aptul că produsul provine dintr. Una constă )n a adău a după numele de marcă numele cate oriei de produse &numele eneric al produsului(1 *leene> tissues. .ermos este un nume de marcă sub care se vindeau recipiente )n stare să păstre+e un lic8id la temperatura la care a 'ost turnat )n ele.2DD de ma a+ine alimentare 'ăceau des'acere cu amănuntul* a lansat o reclamă al cărei titlu promitea1 S.o )naintea producătorului care a trecut.eltui pe m ncare mai pu#in dec t Bn orice alt maga$in (.es* ci t8ree >ero> copies(. #lta constă )n a )mpiedica 'olosirea numelui de marcă la alt număr &plural1 nu t8ree . 4e islaţia americană prote:ea+ă şi concurenţa.opping at *roger will enable you to spend less for your food t.e ister* şi le acordă anumite drepturi.evieM Council &-#.clusive sunt pierdute. 7a permite )nscrierea numelor de marcă )n două re istre* Principal . Cea mai spectaculoasă cau+ă a 'enomenului susmenţionat este succesul )nsuşi al mărcii. 0esi ur* acest 'enomen se mani'estă cu di'erite intensităţi.e ister* nimeni altcineva nu o mai poate 'olosi 'ără să 'ie urmărit le al* c8iar dacă nu are cunoştinţă de )nre istrarea mărcii de către posesor sau nu 'oloseşte marca cu intenţia de a )nşela5 pe de altă parte* după cinci ani de la )nscrierea )n Principal .e'u+ul vinovatului de a reveni la o conduită con'ormă normelor duce 'ie la demascarea prin publicitate ne ativă* 'ie la trans'erarea ca+ului la a enţiile uvernamentale abilitate.o sursă speci'ică* e posibil ca o deci+ie a curţii să proclame marca drept 2 enerică35 din acel moment* drepturile le ale e.e ister şi %upplemental .o )n re istru( &@(.C are două braţe1 -ational #dvertisin 0ivision &-#0( şi -ational #dvertisin .e ister* marca devine incontestabilă &nu o mai poate 'olosi nici măcar un producător care nu a )nscris.C(.ero.evieM Board &-#. Fiecare birou local are propriile proceduri de re+olvare a problemelor semnalate de consumatori sau de a enţi economici5 )n eneral* constată dacă normele de conduită comercială sau publicitară au 'ost )ncălcate şi se adresea+ă aceluia care le.er store &Cumpăr nd la *roger4 ve#i c. 9n . Birourile nu au putere le ală* dar colaborea+ă cu instituţiile le ale abilitate să intervină )n activitatea publicitară. Unul dintre 'enomenele cele mai de temut pentru un posesor de marcă )nre istrată este pierderea proprietăţii asupra ei.a )ncălcat. O dată o marcă )nscrisă de posesor )n Principal .o* deşi a lansat. 9n ma:oritatea cov/rşitoare a ca+urilor* 'irmele producătoare* a enţiile de publicitate şi suporturile publicitare se supun 8otăr/rilor luate de 21 .a cerut să in'orme+e publicul asupra cate oriilor de produse care nu 'useseră incluse )n investi aţii. Funcţionarea lor se datorea+ă contribuţiilor 'inanciare ale membrilor1 'irme producătoare* a enţii de publicitate şi suporturi publicitare.B(. F$C a acu+at *roger Co8 că metodolo ia investi aţiilor privind preţurile a 1>D de produse din ma a+inele alimentare a 'ost incorectă* că unele produse* printre care preparatele de carne şi verdeţurile* nu au 'ost luate )n considerare şi i.

.U.* %8erilPn K. . Crupuri de apărare a intereselor cumpărătorilor primesc pl/n eri de la cetăţeni şi e'ectuea+ă cercetări le ate de aspectele semnalate.">D. &A( 9n diverse ţări* or ani+aţiile de protecţie a consumatorilor cunosc o puternică de+voltare.""> @bidem* p. indică un sistem de re lementare 'oarte bine pus la punct* cu responsabilităţi precise şi bine delimitate* sistem care )ncearcă* pe de.medii situaţia cercetată şi o semnalea+ă a enţiilor uvernamentale abilitate să se ocupe de asemenea ca+uri. Proprii lor avocaţi veri'ică dacă reclamele se con'ormea+ă le ilor din domeniu.@?1.">1 @bidem* p.espectivele rupuri pot desc8ide procese producătorilor. #cest 'apt este menit să dovedească responsabilitatea şi 'orţa de autore lare a pro'esiunii &?(.#. -O$7 &1( &2( &!( &"( &>( &B( &@( &?( &A( Jo8n %. -ici suporturile publicitare nu răm/n mai pre:os.@@?* @?".Fill* -eM Nork* 1A?2* p.Belc8* 6.apida pre+entare a aspectelor le ale ale publicităţii )n %.@@@.B* evit/nd con'runtările cu F$C.DDD de reclame pe an* dintre care circa două treimi sunt acceptate* trei la sută respinse şi circa !D la sută 2ne ociate3 cu producătorul şi a enţia )n vederea re'acerii.Belc8* 6ic8ael #. 7tc.Jri 8t* Jillis 4. %e aprecia+ă că 'iecare canal primeşte peste >D.@?" @bidem* p.""" C.şi ridice credibilitatea.-#0Q-#.""".Belc8* @ntroduction to advertising and promotion * <rMin* Burr .@A" Jo8n %.evista 2Cood Fousekeepin 3 supune produsele pentru care i se propun reclame unor controale severe5 produsele ale căror reclame sunt acceptate primesc un veritabil certi'icat de calitate = %eal o' #pproval =* pe care )l 'olosesc apoi pe etic8ete sau )n reclame.şi păstre+e o ima ine po+itivă.#.@A!. Cum reclamele re'lectă valorile producătorilor* aceştia din urmă sunt 'oarte atenţi să.""> Ceor e 7. Cele trei mari canale de televi+iune din %tatele Unite = -BC* #BC şi CB% = au departamente speciale care veri'ică toate reclamele primite pentru di'u+are.Sei ler* )dvertising* 6cCraM.Belc8* op8cit8* p.o parte* să prote:e+e consumatorii* pe de altă parte* să asi ure o solidă recunoaştere socială tuturor participanţilor la activităţile comerciale şi publicitare. Pe această cale revista )ncearcă )n primul r/nd să. 6ulte domenii ale producţiei industriale au propriile coduri de publicitate* care e.Jinter Jr.">2 @bidem* p.Sei ler* )dvertising* 6cCraM.eaderYs 0i est3 nu acceptă reclame pentru tutun şi băuturi alcoolice.@?@ 22 .id e <llinois* 1AA!* p.7.i convin ă să retra ă reclamele incriminate.""!.primă o )naltă conştiinţă socială5 industria distileriilor nu permite publicitatea pentru băuturi alcoolice la radio şi televi+iune* nici prin panouri )n +onele )n care se a'lă ba+e militare* nici )n presa scrisă av/nd )nscrisă pe copertă +iua de duminică.""@ @bidem* p.Jinter Jr. 0acă pl/n erile se dovedesc )ntemeiate* rupurile respective contactea+ă producătorii şi )ncearcă să. . 0e asemenea* pre+intă )n mass. 4a r/ndul lor* a enţiile de publicitate au consilii care anali+ea+ă conţinutul reclamelor5 de asemenea* pot an a:a avocaţi )n acelaşi scop.Jri 8t* Jillis 4.* %8erilPn K.Fill* -eM Nork* 1A?2* p. Celebra 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->