Şcoala cu clasele I VIII

Cristeşti, Brăeşti Jud. Iaşi

PlWoct de lecţie
Profesor: Elena Murărescu Data: 27.04.2010 Clasa: a V-a Obiectul:

Limba română Subiectul: Acordul predicatului cu subiectul Tipul lecţiei: mixtă de consoldare !i "nsu!ire de noi cuno!tin#e$ Competenţe specifice * 2.1 - "nlăn#uirea clară a ideilor "ntr-un mesa% oral * 2.& - alcătuirea unor propo'i#ii !i (ra'e corecte din punct de )edere *ramatical * &.4 - sesi'area corectitudinii utili'ării cate*oriilor *ramaticale "n)ă#ate * 4.& - alcătuirea unor propo'i#ii !i (ra'e corecte din punct de )edere *ramatical+ (olosind corect semnele orto*ra(ice !i de punctua#ie O biective operaţi onale: La sfârşitul orei, elevii

"inute( d( )i/loace de &nvăţă"ânt: -manualul de limba română+ (i!e Bibliografie: Limba română+ "anual pentru clasa a 0*a.omunicare !i *ramatică "n exerci#ii+ ed... Să e%e"plifice părţile principale &n conte%te variate '. Să anali e e sintactic şi "orfolo#ic părţile principale de propo iţie $. 1d. Să identifice părţile principale de propo iţie !.3 . Petrion. Paralela $'. Paralela $'.' . 2ucureşti. Să definească subiectul şi predicatul 2. 2. 1334 Exerci#ii practice de limba română competen#ă !i per(orman#ă "n comunicare$+ ed.esurse: * capacită#ile de "n)ă#are ale ele)ilor+ cuno!tin#ele lor anterioare+ timp de &nvăţare-'. Să reali e e acordul dintre predicat şi subiect Strategii didactice: a( )etode şi procedee: * lucrul pe (i!e+ con)ersa#ia euristică+ explica#ia+exerci#iul+ anali'a mor(o-sintactică !i orto*ra(ică b( +or"e de or#ani are: * acti)itate (rontală+ indi)iduală !i acti)itate pe *rupe c( .vor fi capabili: 1. 2.

( u ţarea temei şi a obiecti)elor * +iri.area i )ăţării -1 .re"e tarea co ti utului ou si diri.area i )atarii . crt 1 Etapele lecţiei obie i Mome t or!a i"atoric # Veri$icarea temei scrise şi a cu oşti ţelor a terior % suşite & Captarea ate ţiei '.Nr.

.

Ele)ii )or a)ea de anali'at câte)a propo'i#ii pentru a .ânărul este (rumos !i /arnic. . 5n propo iţiile &n care subiectul e "ultiplu verbul prin care e e%pri"at predicatul e la nu"ărul plural. Subiectul se acordă &n #en cu nu"ele predicativ e%pri"at prin ad/ectiv. Predicatul verbal şi subiectul e%pri"at prin pronu"e se acordă &n nu"ăr şi persoană Andrei cite!te o carte. 1ăiatul !i (etele sunt (rumo!i. nu"ele predicativ e la #enul fe"inin*neutru. 6ând subiectul "ultiplu e alcătuit din substantive de #enuri diferite &n acord are prioritate "asculinul.o)ri*eii !i cornurile sunt calde. .aietele ele)ilor Lucru in perec/i Acti)itate indi)idua la (rontală 2rală (rontală 2rală 3ro(esor ul supra)e* /ea 'ă ele)ii. 6ând subiectul "ultiplu e e%pri"at prin substantive diferite ca #en la nu"ărul plural. . 4 +i%area şi asi#urarea feedbac7* ului 8 9e"a pentru acasă .inerii sunt (rumo!i !i /arnici. Ei )in la !coală. . 6ând subiectul "ultiplu e e%pri"at prin substantiv la "asculin. . 0etele sunt )esele.aietul !i cartea sunt "n*ri%ite. Maria sau Ana este premianta clasei6ând subiectul e e%pri"at prin două părţi de vorbire &ntre care se #ăseşte con/uncţia sau verbul prin care e e%pri"at predicatul e la nu"ărul sin#ular. nu"ele predicativ se acordă cu cel "ai apropiat.o'onacul !i pră%iturile sunt *ustoase. Predicatul no"inal se acordă &n nu"ăr cu subiectul. El )ine la !coală.on)ersa#ia 0isa lucru de Explicatia . 6ând subiectul "ultiplu e for"at din substantive la #enul fe"inin şi neutru . Andrei+ Maria !i eu citim aceea!i carte. .re"e tarea co ţi utului ou / identi(ica predicatele !i subiectele !i )or obser)a că "ntre predicat !i subiect există o potri)ire de persoană+ număr+ iar această potri)ire se nume!te acord. sin#ular şi substantiv la fe"inin plural nu"ele predicativ este la #enul fe"inin.

ce mai studia'ă oare e(e)ii din c(asa a V4-a de (a . c 3 3 3 J 3 3 trecut numai )reo trei 'ile de cândm-am despoă r2 it de 0ă t.u dra*+ 1a(auru(din po)este . :u((etu( mi-a rămas ne"mpăcat din cau'a unei curio'itătipe care mi-a mărturisit-o 1i 0ăt.8e aceea am /otă rât să )ă scriu.0rumos.( trimit (a 1 coa(a.riste1 ti (a (imba română "n u(tima )reme .0rumos+ "nsă am ră mas cu *ândul la cele spuse "n timpu( pau'e(or dintre (upte(e pe care (e-ampurtat.2070 8ra*i copii ai c(asei a 9V-a+ Vă scriu aceste rânduri ca să 1 tit i ă mă *ândesc (a )oi adesea 1 i mă "ntrebam dacă )oi "mi "mpă rtăş iţ i sentimentele.0 ara (ui V4erde-5mpă rat+ 26. Aş tept )e1 ti dinpartea )oastră c"t mai repede 1 i sper să )ă )ă d"n curând< . Este (oarte di(ici(să duci (upte timp de trei 'i(e+ "nsă "mi ima*ine' că nicipentru )oi nu este u1 or "n c(asa a 9V-a cu *ramatica < Aş dori să a((u ce at i ( ă cut recent (a (imba română pentru că e curios tare 1 i 0at.04.0rumos 1 i am 1 i eu un ba(aur micpe care )reau să .

.................................... Predicatul no"inal este alcătuit ...o &nsuşire e%pri"ată de un... verbal....sau...............>B 2alaurul cel "ic s*a /ucat cu ter"enii definiţiei şi nu i*a pus la loc........... "ultiplu.........face acţiunea e%pri"ată de un predicat..... verb copulativ..................................... si"plu..... predicat......(.............-alcătuir din "ai "ulţi ter"eni(...........-când arată ce face subiectul( sau no"inal -arată......sau din = >/ută balaurul din poveste să &nţelea#ă ce ai &nvăţat co"pletând sc?e"a ur"ătoare: PR D!C"T .... cine atribuie................. La rândul său. nee%pri"at.................. principală.....poate fi Si"plu -alcătuit dintr*un sin#ur ter"en( sau .. subiectul........................no"inal Subiectul poate fi.. Subiectul este partea. inclus..şi................ e%pri"at..... nu"e predicativ................................... &nsuşire atribuită subiectului.......... :rdonea ă definiţiile co"pletând spaţiile libere : 0erbal......... Subiectul nee%pri"at poate fi . sub&nţeles............................................ Predicatul poate fi............de propo iţie care arată...................sau cui i se <.............

S#B! CT .

Andrei================ Andrei+ Maria !i eu===================== aceea!i carte.inerii ========= (rumo!i !i /arnici. . 0etele ========= )esele. Aidarii construieşte@construiesc. Potriviţi for"a cuvântului dintre parante e pentru a se potrivi: a )eni$ la !coală. 6o"bină cu a/utorul să#eţilor subiectele din c?enar cu fra#"entele din afara c?enarului pentru a obţine propo iţii &n care se reali ea ă acordul: Bu vei pleca pleca sunt albastre albaştri 1u şi >nca 2ăiatul şi fata "asa nu vo" sunt 9u şi el Scaunul şi Sunt vo" &nvăţa "er#e la fil" fru"oşi veţi . Maria sau Ana ==================== premianta clasei.o)ri*eii !i cornurile=========================== calde.Sublinia ă for"a corectă: 2ucătarul #ătesc@#ăteşte. a citi$ o carte. .ânărul =================== (rumos !i /arnic. . Păsărelele boară@ bor. 6opiii "er#e@ "er#.o'onacu l !i pră%iturile============================ *ustoase. El=============== Ei ========== la !coală. 1ăiatul !i (etele========================= (rumo!i.

dar să obţ ineţ i 1 i personifică ri: > Spicele +lorile Bi1 te copii +ri#ul Soarele 2alaurul 2 dansea ă &n vânt poartă oc?elari de soare "ă ciupe1 te de obra &"i â"besc &n fereastră "ă "ân#âie au fost vă uţ i &n parc .Crupea ă subiectele din coloana > cu fra#"entele din coloana 2 respectând acordul dintre predicat şi subiect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful