เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล ด้วย Google

วิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google

1 Google จะใช้ and (และ) อยููในประโยคเสมอ เชูน ค้นหา harvest
moon back to nature Google จะค้นหาแบบ harvest AND moon
AND back….(พูดงูายๆ คือค้นหาแบบแยกคำา)

2 การใช้ OR (หรือ ) คือการให้ Google หาข้อมูลมากขึ้นจาก คำา A

และ คำา B (พูดงูายๆ คือนำาผลที่ได้มารวมกัน) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัว
ใหญูระหหวูางคำาที่ต้องการ เชูน vacation London OR paris คือ หาทั้ง
ใน London และ Paris

3 Google จะละคำาทัว่ ๆไป (เชูน the ,to , of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะ
จะทำาให้ค้นหาช้าลง แตูถ้าคำาพวกนั้ นสามารถชูวยให้หาข้อมูลงูายขี้น ก็
ต้องใช้เครื่องหมาย + ชูวยโดยนำาไปอยููข้างหน้าคำานั้ น (ต้องเว้นวรรค
กูอนด้วย) เชูน back + to nature หรือ final fantasy + x

4 Google สามารถกับขอบเขตการค้นหาให้เล็กลงด้วยการใช้ Advanced
Search หรือ การค้นหา แบบพิเศษ ใน Google ภาษาไทย

5 Google สามารถตัดคำาพ้องรูปได้โดยใช้เครื่องหมาย - ชูวยโดยการนำา
ไปอยููคำาที่จะตัด เชูนคำาวูา bass มี 2 ความหมายคือ เกี่ยวกับปลา และ
ดนตรีเราจะตัดที่มีความหมายเกี่ยวกับดนตรีออกโดยพิมพ์ bass –

music หมายคามวูา bass ที่ไมูมีคำาวูา music นอกจากนี้ มันยังสามารถ

ตัดอยูางอื่นได้อีก เชูน “front mission 3” – filetype:pdf หมายความ
วูา เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แตูไมูแสดงไฟล์ PDF

6 การค้นกาแบบทั้งวลี (คือกรค้นหาทั้งกลู่มคำา) ให้ใช้เครื่องหมาย * *
เชูน *Breath of fire lV

7 Google สามารถแปลเว็บภาษา Italian, French, Spanish, German,

และ Portuguese เป็ นภาษาอังกฤษได้ (โดยคลิ้กที่คำาวูา “ Translate this
page “ ด้านข้างชื่อเว็บ)

8 Google สามารถหาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไมูใชู HTML ได้ ประเภท
ไฟล์ท่ีรองรับคือ

Adobe Portable Document Format (นามสก่ลของไฟล์ PDF)
Adobe PostScript (นามสก่ลของไฟล์ PS)

Lotus 1-2-3 (นามสก่ลของไฟล์ wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki,
wks, wku)

Lotus WordPro (นามสก่ลของไฟล์ lwp)
MacWrite (นามสก่ลของไฟล์ mw)

Microsoft Excel (นามสก่ลของไฟล์ xls)

Microsoft powerPoint (นามสก่ลของไฟล์ ppt)
Microsoft Word (นามสก่ลของไฟล์ doc)

Microsoft Works (นามสก่ลของไฟล์ wks, wps, wdb)
Microsoft Write (นามสก่ลของไฟล์ wri)

Rich Text Format (นามสก่ลของไฟล์ rtf)
Text (นามสก่ลของไฟล์ ans หรือ txt)

วิธีใช้ filetype:นามสก่ลของไฟล์ เชูน “Chrono Cross’ filetype:pdf

หมายความวูาเอกสารของ Chromo Cross ที่เป็ น pdf และมันยังมีความ
สามารถดูไฟล์เหลูานั้ นในรูปแบบของ HTML ได้ (โดยคลิ้ก View as
HTML หรือ รูปแบบ HTML ใน Google ไทย)

9 Google สามารถเก็บ Cached ของเว็บที่จะเข้าชมไว้ได้ (โดยคลิ้กที่
Cached หรือ ถูกเก็บไว้ ใน Google ภาษาไทย) ประโยชน์ของมันคือ

ชูวยให้เราสามารถเข้าเว็บบางเว็บที่อาจโดนลบไปแล้ว โดยข้อมูลที่เป็ น
ข้อมูลกูอนถูกลบ (ใหมูส่ดที่มันจะมีได้)

10 Google สามารถค้นหาหน้าที่คล้ายกัน(โดยคลิ้ก Similar pages หรือ
หน้าที่คล้ายกันใน Google ภาษาไทย) โดยจะค้นหาข้อมูลที่คล้ายๆ กัน
ให้เรา เชูน ถ้าเรากำาลงหาข้อมูลการวิจัยความสามารถนี้ จะชูวยให้หา

ข้อมูลได้มากมาย ในเวลาที่รวดเร็วโดยไมูต้องเป็ นหูวงเรื่อง keyword
11 Google สามารถค้นหา link ทั้งหมดที่เชื่อมไปยังเว็บนั้ นได้ วิธีใช้

link:ชื่อ UEL เชูน link:www.google.com แตูค่ณไมูสามารถใช้ความ
สามารถนี้ รูวมกับการหาแบบอื่นๆ ได้

12 Google สามารถค้นหาเว็บทีจำาเพระเจาะจงได้ โดยพิมพ์ คำาที่ค่ณ

ต้องการเจาะจง site:ชื่อ URL เชูน ถ้าค่ณต้องการหาเว็บเกี่ยวกับการ
เข้า (admission) มหาวิทยาลัย Standford ให้พิมพ์ admission
site:www.stanford.edu

13 ถ้าค่ณมีเวลาน้อย (และคิดวูาโชคดี) Google มีบริการค้นหาดูวน (ชื่อ
บริการ I’m Feeling Lucky) โดยที่ Google จะนำาเว็บที่อยููลำาดับแรก
ของการค้นหาสูงให้ค่ณเลย(link ไปเว็บนั้ นให้เสร็จ) เชูน ค่ณต้องการ

ค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย Stanford อยูางดูวนให้พิมพ์ Stanford แล้วกด
I’m Feeling Lucky หรือ ใชูเลย! เจอแนูๆ ใน Google ไทย

14 Google สามารถหาแผนที่ของสหรัฐอเมริกาได้โดยพิมพ์ ที่อยูู ชื่อ
ถนน พร้อมด้วยชื่อรัฐ เชูน 165 University Ave palo Alto CA
Google จะจัดการสูงแผนที่ค่ณภาพสูงมาให้ค่ณ

15 Google สามารถ หาเบอร์โทร (เฉพาะอเมริกา) หรือพิมพ์เบอร์โทร
แล้วหาบริษัทได้โดยพิมพ์

First name (or first initial) , last name, city (state is optional)

First name (or first initial) , last name, state

First name (or first initial) , last name, area code
First name (or first initial) , last name, zip code
Phone number, including area code
Last name, city, state
Last name, zip code

แล้วแตูวูาจะใช้แบบไหน

16 Google สามารถค้นหา Catalog สินค้าได้ (เข้าไปที่
http://catalogs.google.com)

17 Google สามารถเก็บข้อมูลลักษณะการใช้ท่ีค่ณต้องการได้โดยเข้าไป
ที่ Preferences หรือ ตัวเลือกใน Google ไทย

เขียนโดย ครูชาย ที่ 10:20 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกที่ก้าวสููโลกแหูงการเรียนรู้

เทคโนโลยีนานาประเทศตูางพยายามปรับกลย่ทธ์ เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของสังคมด้วยการนำาเทคโนโลยีรูวมสมัยถึงผลกระทบในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม 4 ด้าน คือ ด้านความรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศชูวยอำานวยความสะดวกในการขยายขอบเขตของความรู้ท้ ังใน
แนวลึกและแนวกว้างให้แกูผู้ศึกษา ค้นคว้า ผลกระทบประการที่สองคือ
ทำาให้เกิดอาชีพใหมูและท่กคนจำาเป็ นต้องมีความรู้และทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบประการตูอไปคือสังคม ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม รวมทั้งความไมู

เทูาเทียมกัน ในสังคม ผลกระทบประการ ส่ดท้ายคือการอำานวยความ

สะดวกทั้งในด้านการศึกษา การดำารงชีวิต ชูวยในการคิด การตัดสินใจ
และประหยัดเวลา

เมื่อนั กการศึกษานำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์
เพื่อการศึกษาให้สามารถแขูงขันในโลกสากล กูอให้เกิดภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้อันจะนำาไปสููค่ณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนนั้ นถือได้วูาเป็ นเรื่องสำาคัญใน
ระดับประเทศ สำาหรับประเทศไทยได้กำาหนดย่ทธศาสตร์การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในวงการศึกษาเชูนเดียวกัน
เชูน การใช้ดาวเทียมสื่อสาร ใยแก้วนำาแสง ซีดีรอม มัลติมีเดีย

อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ชูวยสอน การเรียนการสอนผูานเว็บ เป็ นต้น
2.1 บทบาทและค่ณคูาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ศึกษา

การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการศึกษา มีหลาย
ลักษณะคือ (ปทีป เมธาค่ณว่ฒิ, 2544 ; ถนอมพร เลาหจรัสแสง,
2542)

1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดความเหลื่อมลำ้าของโอกาส
ทางการศึกษา สิ่งนี้ เป็ นเงื่อนไขสำาคัญในการตอบสนองนโยบายการ

ศึกษาที่เป็ น "การศึกษาเพื่อประชาชนท่กคน" ที่จะเป็ นการสร้างความ

เทูาเทียมทางสังคม โดยเฉพาะอยูางยิ่งความเทูาเทียมทางด้านการศึกษา

ตัวอยูางที่สำาคัญคือ การเรียนการสอนทางไกลที่ทำาให้ผู้เรียนในที่หูางไกล
ในชนบทที่ด้อยโอกาส

ให้มีโอกาสเทูาเทียมกับผู้เรียนที่อยููในสถานที่ในเมือง รวมทั้งการที่ผู้

เรียนมีโอกาสเข้าถึงแหลูง

ข้อมูลของโลก ผูานทางเครือขูายอินเทอร์เน็ต หรือการที่เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็ นเครื่องมือที่ชูวยให้คนพิการสามารถมีโอกาสรับการศึกษา
ในสิ่งแวดล้อมของคนปกติ และยังเปิ ดโอกาสให้คนพิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการประกอบอาชีพอีกด้วย

2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา

ค่ณภาพทางการศึกษา เทคโนโลยีสามารถทำาได้ในรูปแบบตูาง ๆ เชูน

การที่ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยสามารถใช้เวลาเพิ่มเติมกับบทเรียนด้วยสื่อซีดี
รอมเพื่อตามให้ทันเพื่อน ผู้เรียนที่รบ
ั ข้อมูลได้ปกติสามารถเพิ่ม

ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น จากความหลากหลายของ

เนื้ อหาในสื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ท้ ัง
ในระดับท้องถิ่นหรือระดับโลกอยูางระบบเวิลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ต
ยังเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาค่ณภาพของการเรียนรู้จากฐาน

ข้อมูลที่หลากหลายและกว้างขวาง อยูางที่ระบบฐานข้อมูลหรือห้องสม่ด
เดิมไมูสามารถรองรับได้ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยังทำาให้
สื่อทางเสียง สื่อข้อความ สื่อทางภาพ สามารถผนวกเข้าหากัน และนำา

เสนอได้อยูางนูาสนใจและไมูนูาเบื่อ ไมูวูาจะดึงข้อมูลจากสื่อที่เก็บข้อมูล
เชูน ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม หรือจากเครือขูาย ซึ่งปั จจ่บันมีเทคโนโลยีดิจิทัล
และการบีบอัดสัญญาณที่ก้าวหน้าที่ได้อยูางรวดเร็วและสมบูรณ์ ในขณะ
เดียวกันข้อมูลที่มีประโยชน์ยังสามารถเก็บบันทึกและเรียกใช้รูวมกันได้
จากคลังดิจิทัล (Digital Archive) ในรูปแบบตูาง ๆ นอกจากนี้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประเภทความจริงเสมือน (Virtual Reality) ยัง
สามารถประย่กต์ใช้เป็ นประโยชน์ทางการศึกษาและการฝึ กอบรม

3) การพัฒนาบ่คลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ใน

ประเด็นนี้ ได้คำานึ งถึงระดับการสร้างทักษะพื้ นฐาน (Literacy) การสร้างผู้
สอนที่มีความรู้ท่ีจะใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารประกอบการ
เรียนการสอน การสร้างผู้มีความรู้ ความชำานาญ เฉพาะศาสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์ในระดับตูาง ๆ เพื่อที่จะนำาไปสููการคิดค้นสร้างสรรค์

เทคโนโลยี สารสนเทศ และที่จำาเป็ นมากสำาหรับประชาชนทัว่ ไป คือการ
สร้างทักษะพื้ นฐานทางคอมพิวเตอร์

4) บทบาทของอินเทอร์เน็ตกับการศึกษา อินเทอร์เน็ตเป็ น "เครือขูาย

แหูงเครือขูาย" (Network of Networks) ทำาให้เกิดการเชื่อมโยงกันอยูาง
เสรี โดยไมูมีการปิ ดกั้น การเผยแพรูและสืบค้นข้อมูลผูานระบบเวิลด์

ไวด์เว็บ (World Wide Web) ทำาให้บ่คคลสามารถเผยแพรูข้อมูลของ

ตนเองตูอโลกได้งูาย พอกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบทะเบียนที่อยูู
(Uniform Resource Locator-URL) และผูานตัวสืบค้น (Search
Engines) ตูาง ๆ นอกจากนั้ นการสื่อสารผูานระบบไปรษณี ย์

อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Mail หรือ E-mail) เป็ นการปฏิวัติระบบการ

สื่อสารทัว่ โลกด้วยสะดวก ความเร็ว และถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั้งการแลก
เปลี่ยนสาระความรู้ผูานระบบแผนกระดานขูาว (Bulletin Board) และ

กลู่มอภิปราย (Discussion Groups) ตูาง ๆ ทำาให้เกิดการ แลกเปลี่ยน
ความรู้กันอยูางกว้างขวางและทัว่ ถึงกันมากขึ้น รูปแบบของการสืบค้น
ข้อมูลของภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) นอกจาก

ความสะดวกและงูายตูอการใช้แล้วยังเป็ นสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลทาง
จิตวิทยาให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลลึกลงไป

โดยสร่ปเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสูวนสัมพันธ์หรือเอื้ อตูอ
การศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร และการ
บริการสังคม
ที่มา

http://www.edu.nu.ac.th/supanees/lesson/366515/unit2_p01.html
ขอบค่ณมากครับ