ฝึ กปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

ข้อมูล

ฝึ กปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ข้อมูล

ฝึ กปฏิบัติการเรื่องต่อไปนี้
- สร้างความค้้นเคยกับพังก์ชันต่าง ๆ ของ Internet Explorer
- การใช้งาน Search Engine ในการสืบค้นข้อมูล
- การใช้งาน E-Book

- จาก Scenario ที่กำาหนด ให้ทำาการออกแบบเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
จะใช้สำาหรับองค์กร

ให้ทำาการค้นหาจาก Internet

ข้อมูลการตัดสินในควรประกอบด้วย

o รายละเอียด ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น RAM, Hard disk
และอื่น ๆ

o ให้ทำาการเปรียบเทียบราคาด้วย 3. มอบหมาย Coursework
Assignment

· การใช้งาน System Software
o Dos

o Windows

· การสร้าง Webpage ด้วย Application Software

· การออกแบบและตกแต่งตัวอักษรและรูปภาพด้วย Application
Software

- ให้ออกแบบตารางเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้ MS Word- ให้

ทำาการสร้างตารางที่ได้ทำาการออกแบบไว้โดยใช้ MS Access
การ Upload ข้อมูลขึ้นสู่ Web-Server

การใช้งาน FTP สำาหรับการดาวน์โหลดข้อมูล

การ Share ข้อมูลบนระบบเครือข่ายการดูแลความปลอดภัยบนระบบ
เครือข่ายขั้นพื้ นฐาน
ที่มา..http://comm-

sci.pn.psu.ac.th/commsciweb/couse_outline/CA/870221.doc