You are on page 1of 27

‫מאהל המחאה ת"א‬

OccupyTLV
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
PO Box 33407, Tel-Aviv, Israel
123456xyz@gmail.com

‫ד"ר יוסף צרניק‬
(NGO) ‫סייג לזכויות האדם‬
6133301 ‫ ת"א‬,33407 ‫ת"ד‬

0000-00-00 OccupyTLV and related issues: Index of Records and Links
‫ רשימת כתבים וקישורים‬:‫מאהל המחאה ת"א ונושאים קשורים‬
http://www.scribd.com/doc/220619128/

Contents
Page # 
2

Section

1. General

‫כללי‬ .1

24
2. Rusov et al v Tel­Aviv Municipality et al (18790­10­14) in the Tel­Aviv 
Administrative Court
‫ת"א‬ ‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ (18790­10­14) '‫ואח‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫נ‬ '‫ואח‬ ‫רוסוב‬ .2
27

 3. Complaint against policeman Ben Meltzer filed with Police Integrity Unit
‫מלצר‬ ‫בן‬ ‫השוטר‬ ‫נגד‬ ‫למח"ש‬ ‫תלונה‬ .3

The records below are mostly correspondence with the authorities: Tel­Aviv Municipality, 
Israel Police ­ Tel­Aviv District, Israel Attorney General, etc.  The issues range from sewage 
and garbage collection, through public health, to the protection of fundamental Human 
Rights.  Also included are some records, pertaining to the Occupy movement, particularly in
1/27

Tel­Aviv, and records pertaining to the history of persons of interest.
The OccupyTLV camp originated in July 2011 in Rothschild Avenue in the heart of Tel­Aviv.
In November 2012, following a series of unsuccessful, violent eviction attempts by the 
Israel Police and Tel­Aviv Municipality, the Municipality reached an agreement with 
representatives of the Israeli Occupy movement  to move the camp to its current location, 
in the Volovelsky­Karny park, near the Arlosoroff bus and train terminal.  In its new 
location, the camp was originally located only at the north­west corner of the park, near 
Arlosoroff Street.  It later expanded to occupy most of the area of the park.  The camp 
today (May 2014) is home to mostly homeless persons, with a small core of Social Protest 
activists.
Review of the records as a group would lead a person to serious concerns that the Tel­Aviv 
District Police in collusion with the Tel­Aviv Municipality are engaging in conduct, which is 
typical of dark regimes against those, who promote civil society in Israel.
‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ,‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ,‫ת"א‬ ‫עיריית‬ :‫הרשויות‬ ‫עם‬ ‫תכתובת‬ ‫בעיקר‬ ‫הם‬ ‫להלן‬ ‫המסמכים‬
‫על‬ ‫להגנה‬ ‫ועד‬ ,‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫דרך‬ ,‫אשפה‬ ‫ואיסוף‬ ‫מביוב‬  ‫נעים‬ ‫התכתובת‬ ‫נושאי‬  .'‫וכו‬ ,‫לממשלה‬
   .‫הבסיסיות‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬
 .2011 ‫ביולי‬ ‫בתל­אביב‬ ‫רוטשילד‬ ‫בשדרות‬ ‫בת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫של‬ ‫מקורו‬
‫לפינוי‬ ‫ת"א‬ ‫ועיריית‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫של‬ ‫אלימים‬ ,‫כושלים‬ ‫נסיונות‬ ‫סדרת‬ ‫ לאחר‬ ,2012 ‫בנובמבר‬
­‫וולובלסקי‬ ‫לגן‬ ‫המאהל‬ ‫להעברת‬ ‫המחאה‬ ‫תנועת‬ ‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ‫הושג‬ ,‫רוטשילד‬ ‫משדרות‬ ‫המאהל‬
‫בפינה‬ ‫תחילה‬ ‫ישב‬ ‫המאהל‬ ,‫החדש‬ ‫במיקומו‬  .‫ארלוזורוב‬ ‫ומסוף‬ ‫מרכז‬ ‫רכבת‬ ‫תחנת‬ ‫שלי ד‬ ,‫קרני‬
  .‫הגן‬ ‫שטח‬ ‫לרוב‬ ‫התרחב‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬  .‫ארלוזורוב‬ ‫רחוב‬ ‫ליד‬ ,‫הפרק‬ ‫של‬ ‫מזרחית‬ ‫הצפונית‬
‫מחאה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫גרעין‬ ‫עם‬ – ‫רחוב‬ ‫דרי‬ – ‫דיור‬ ‫חסרי‬ ‫של‬ ‫ביתם‬ ‫בעיקר‬ ‫הוא‬ ‫המאהל‬ ,‫היום‬
   .‫חברתית‬
‫עיריית‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫ת"א‬ ‫ישראל­מחוז‬ ‫שמשטרת‬ ‫חמור‬ ‫חשש‬ ‫מעלה‬ ,‫ככללם‬ ‫הכתבים‬ ‫בדיקת‬
‫במדינת‬ ‫מתוקנת‬ ‫חברה‬ ‫למען‬ ‫הפועלים‬ ‫אלה‬ ‫נגד‬ ‫חשוכים‬ ‫ משטרים‬ ‫המאפיינת‬ ‫ בצורה‬ ‫ מתנהלים‬ ‫ת"א‬
.‫ישראל‬

1. General
#

‫כללי‬ .1
Record                                                                                          ‫המסמך‬

1.

0000­00­00 OccupyTLV: Index of Records and Links (full English translation)
‫וקישורים‬ ‫כתבים‬ ‫רשימת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/220619128/   

2.

1937­00­00 Gandhi: An Ideal Village (English only)
(1937) ‫המושלם‬ ‫הכפר‬ :‫גנדהי‬
http://www.scribd.com/doc/207098090/ 

3.

2005­11­04 State of Israel v Uriel Benveniste (10321/05) in the Supreme Court ­ 
Decision
‫החלטה‬ ­ (10321/05 ‫)בש"פ‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ,‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬
http://www.scribd.com/doc/227774087/ 

4.

2006­08­17 Public Security Minister AVI DICHTER Refuses Supreme Court 
Recommendation to Cancel Promotion of BENZI SAU_the Electronic Intifada 
(English only)
2/27

‫של‬ ‫קידומו‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫להמלצת‬ ‫מסרב‬ ‫דיכטר‬ ‫אבי‬ ‫פנים‬ ‫לביטחון‬ ‫השר‬
‫אינטיפאדה‬ ‫סאו_אלקטרוניק‬ ‫בנצי‬
http://www.scribd.com/doc/223320133/ 
5.

2006­10­00 Challenging Promotion of BENZI SAU to Senior Position in Ministry of 
Public Security_Adalah ­ The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel 
(English only)
‫המרכז‬ ­‫פנים_עדאלה‬ ‫לביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫בכיר‬ ‫לתפקיד‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫של‬ ‫לקידומו‬ ‫התנגדות‬
‫בישראל‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫לזכויות‬ ‫המשפטי‬
http://www.scribd.com/doc/223320143/ 

6.

2011­08­07 TLV Mayor Huldai: "The Occupation tents have limited life span", 
Haaretz // 
‫הארץ‬ ,"‫מוגבל‬ ‫חיים‬ ‫אורך‬ ‫יש‬ ‫"למאהלים‬ :‫חולדאי‬ ‫רון‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬
https://www.scribd.com/doc/245220057/

7.

2012­06­27 Tel­Aviv muni permits the establishment of OccupyTLV camp, Haaretz 
‫הארץ‬ ,‫הפעילים‬ ‫מצד‬ ‫ביקורת‬ ‫ועוררה‬ ,‫חדש‬ ‫מאהל‬ ‫הקמת‬ ‫אישרה‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬
https://www.scribd.com/doc/243655360/

8.

2012­07­10 Permit for "an unusual tent" in Volovelsky park to Guy Shamir ­ 
"Solution Tent"
"‫פתרון‬ ‫"אוהל‬ ­ ‫שמיר‬ ‫לגיא‬ ‫וולובלסקי‬ ‫בגן‬ "‫רגיל‬ ‫לא‬ ‫ל"אוהל‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫אישור‬
https://www.scribd.com/doc/242698172/

9.

2013­03­08 OccupyTLV: Complaint File #107269/2013 filed with the Tel­Aviv City
Center ­ Ha­Yarkon Police Station in re: Shooting at the Social Protest/homeless 
encampment Arlosoroff/Monument
‫מספר‬ ‫לגבי‬ ‫ת"א‬ ‫למשטרת‬ ‫הוגשה‬  #107269/2013 '‫מס‬ ‫תלונה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ארלוזורוב‬ ‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫זיקוקים‬ ‫של‬ ‫ירי‬ ‫אירועי‬
http://www.scribd.com/doc/129303940 

10.

2013­03­19 OccupyTLV: Additional Evidence in re: Complaint #107269/2013, 
filed with the Tel­Aviv City Center/HaYarkon Police Station, in re: shooting at the 
Social Protest/homeless encampment Namir/Monument
#107269/2013 ‫תלונה‬ :‫בנידון‬ ‫ת"א‬ ‫למשטרת‬ ‫הוגשו‬ ‫נוספות‬ ‫ראיות‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
 ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬ ‫ירי‬ ‫אירועי‬ ‫על‬
http://www.scribd.com/doc/131408662/ 

11.

2013­05­15 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension of permit to Mr D Falkevitch, at a
time he did not reside in the camp 
‫במאהל‬ ‫התגורר‬ ‫שלא‬ ,‫פלקביץ‬ ‫לדן‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫הסכם‬ ‫הארכת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫שנה‬ ‫כחצי‬ ‫במשך‬
http://www.scribd.com/doc/220635871/ 

12.

2013­06­23 OccupyTLV: Request for extension of OccupyTLV camp: Rubie Zluf's 
3/27

letter to Mr Danny Falkevitch
‫למנכ"ל‬ ‫משנה‬ , ‫זלוף‬ ‫רובי‬ ‫מכתב‬ ­‫קרני‬ ‫וולובלסקי‬ ‫גן‬ ‫הארכה‬ ‫בקשת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫פלקביץ‬ ‫דני‬ ‫למר‬ ‫­אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬
http://www.scribd.com/doc/151066435/ 
13.

2013­07­01 OccupyTLV: Declaration of a Street Person in Volovelsky Garden, Dr 
Joseph Zernik, in re: Fraud and threats of violence by Ronna Binyamini. Eli, Dan 
Falkevich
‫הונאה‬ :‫בנידון‬ ,‫צרניק‬ ‫יוסף‬ '‫דר‬ , ‫וולובלסקי‬ ‫בגן‬ ‫רחוב‬ ‫דייר‬ ‫הצהרת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫פלקביץ‬ ‫ודן‬ ‫אלי‬ ,‫בנימיני‬ ‫רונה‬ ‫של‬ ‫באלימות‬ ‫ואיומים‬
http://www.scribd.com/doc/151069323/ 

14.

2013­07­01 OccupyTLV: Street Person's letter to Director of Department of 
Neighborhoods and Quarters, Mr Arik Shua ­ Request for Information and Regular 
Direct Communications
‫בקשה‬ ­ ‫שוע‬ ‫אריק‬ ‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬ ‫למנהל‬ ‫רחוב‬ ‫דייר‬ ‫מכתב‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫סדירה‬ ‫ותקשורת‬ ‫למידע‬
http://www.scribd.com/doc/151070112/ 

15.

2013­07­13 OccupyTLV: Online petition calls upon the Israeli Attorney General to 
instruct Israel Police to initiate criminal investigation of Silman's claims of 
"obstruction of justice with impunity" in the Tel Aviv District Court.
‫על‬ ‫ז”ל‬ ‫סילמן‬ ‫משה‬ ‫של‬ ‫טענותיו‬ ‫של‬ ‫פלילית‬ ‫לחקירה‬ ‫קוראת‬ ‫עצומה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
 ‫ת"א‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ "‫משפט‬ ‫הליכי‬ ‫"שיבוש‬
http://www.atzuma.co.il/MosheSilman  

16.

2013­07­16 OccupyTLV: Letter to the Attorney General and criminal complaint, 
stamped "received" by police, against Tel Aviv Judge Hagai Brenner and others for 
obstruction of justice in the case of self­immolated social protest activist Moshe 
Silman
‫נגד‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫ע"י‬ ‫שהתקבלה‬ ‫פלילית‬ ‫ותלונה‬ ‫ליועמ"ש‬ ‫מכתב‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ז"ל‬ ‫סילמן‬ ‫משה‬ ‫בתיקי‬ ‫התנהלותם‬ ‫לגבי‬ ‫ואחרים‬ ‫ברנר‬ ‫חגי‬ ‫הרשם‬
http://www.scribd.com/doc/150738073/ 

17.

2013­07­17 OccupyTLV: Letter to Mr Zluf, Tel Aviv Municipality ­ Request for 
Extension of Agreement for Social Protest encampment
‫למאהל‬ ‫הסכם‬ ‫להארכת‬ ‫בקשה‬ ­ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ,‫זלוף‬ ‫למר‬ ‫מכתב‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫החברתית‬ ‫המחאה‬
http://www.scribd.com/doc/157998268/ 

18.

2013­08­04 OccupyTLV: Letter to Mr Zluf, Tel Aviv Municipality ­ Repeat Request 
for Extension of Agreement
‫בגן‬ ‫חברתית‬ ‫מחאה‬ ‫אנשי‬ ‫לשהות‬ ‫ההסכם‬ ‫להארכת‬ ‫חוזרת‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫וולובלסקי­קרני‬
http://www.scribd.com/doc/158001250/ 
4/27

19.

2013­08­06 OccupyTLV: Response by Tel Aviv Municipality, Mr Reuven Zluf, on 
Repeat Request to Extend Permit for Occupy Tel Aviv Encampment
‫להארכת‬ ‫חוזרת‬ ‫בקשה‬ ‫על‬ ‫זלוף‬ ‫ראובן‬ ‫מר‬ ,‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫תשובת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫למאהל‬ ‫הסכם‬
http://www.scribd.com/doc/160036336/ 

20.

2013­08­08 OccupyTLV: Permit Extension for Aug 2013
2013 ‫לאוגוסט‬ ‫הסכם‬ ‫הארכת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/220637026/ 

21.

2013­08­21 OccupyTLV: Letter to Mr Zluf, Deputy CEO, Tel Aviv Municipality ­ 
extension of permit for the Occupy Tel Aviv encampment for Sept 2013
2013 ‫לספטמבר‬ ‫הסכם‬ ‫הארכת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/161863495/

22.

2013­10­20 OccupyTLV: Repeat letter to Israel Attorney General in re: Criminal 
complaint against Magistrate Hagai Brenner and others in the Tel Aviv District 
Court in the case of Moshe Silman
‫ברנר‬ ‫חגי‬ ‫הרשם‬ ‫נגד‬ ‫תלונה‬ ‫בעניין‬ ‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫תזכורת‬ ‫מכתב‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ז"ל‬ ‫סילמן‬ ‫למשה‬ ‫בנוגש‬ ‫עין‬ ‫למראית‬ ‫הליכים‬ ‫ניהול‬ ‫לגבי‬ ‫ת"א‬ ‫במחוזי‬ ‫ואחרים‬
http://www.scribd.com/doc/177528205/ 

23.

2013­11­07 OccupyTLV: Bureau of Israeli Attorney General Response on Criminal 
Complaint against Magistrate Hagai Brenner and others in the Tel Aviv District 
Court in re: Moshe Silman
‫ברנר‬ ‫חגי‬ ‫הרשם‬ ‫נגד‬ ‫פלילית‬ ‫תלונה‬ ‫על‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫תשובת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫סילמן‬ ‫משה‬ ­ ‫בעניין‬ ,‫ת"א‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫ואחרים‬
http://www.scribd.com/doc/185711058/ 

24.

2013­11­12 Occupy Tel­Aviv: Freedom of Information requests on Tel­Aviv 
Municipality, relative to basic garbage collection, water arrangements, job 
description of Mr Drachman
‫שירותי‬ :‫בנידון‬ ,‫ת"א‬ ‫לעיריית‬ ‫הוגשה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫בקשה‬:‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫דרכמן‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫תיאור‬ ,‫תיקני‬ ‫בלתי‬ ‫מים‬ ‫מתקן‬ ,‫בסיסיים‬ ‫אשפה‬ ‫פינוי‬
http://www.scribd.com/doc/183501991/

25.

2013­11­12 Occupy TLV: Freedom of Information request on Tel Aviv muni, in re: 
OccupyTLV original agreement,  contract for building toilets
‫הסכם‬ .‫א‬ :‫בנידון‬ ,‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫על‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫בקשות‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫שירותים‬ ‫להקמת‬ ‫קבלן‬ ‫עם‬ ‫חוזה‬ .‫ב‬ ,‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫מקורי‬
http://www.scribd.com/doc/191598066/  

26.

2013­11­17 OccupyTLV: Freedom of Information requests on Tel­Aviv 
Municipality, relative to basic garbage collection, water arrangements, job 
description of Mr Drachman
:‫בנידון‬ ,‫ת"א‬ ‫לעיריית‬ ‫הוגשה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
5/27

‫דרכמן‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫תיאור‬ ,‫תיקני‬ ‫בלתי‬ ‫מים‬ ‫מתקן‬ ,‫בסיסיים‬ ‫אשפה‬ ‫פינוי‬ ‫שירותי‬
http://www.scribd.com/doc/220638204/ 
27.

2013­11­20 OccupyTLV: Tel Aviv muni interim FOIA response No 1 on 2013­
104942_20.11.2013_1 (no final response ever received)
‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫בקשה‬ ‫על‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ 1 ‫מס‬ ‫ביניים‬ ‫תשובת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
(‫מעולם‬ ‫היגיעה‬ ‫לא‬ ‫סופית‬ ‫)תשובה‬ 1_20.11.2013_2013­104942 ‫המידע‬
http://www.scribd.com/doc/220639292/ 

28.

2013­11­20 OccupyTLV: Request for clarifications by Israeli Attorney General in re:
criminal complaint against the Tel Aviv District Court in re: Moshe Silman
‫תלונה‬ ‫בנידון‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫מאת‬ ‫להבהרות‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫של‬ ‫לכאורה‬ ‫ניהול‬ ‫לגבי‬ ‫ואחרים‬ ‫ברנר‬ ‫חגי‬ ‫ת"א‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫רשם‬ ‫נגד‬ ‫פלילית‬
‫ז"ל‬ ,‫סילמן‬ ‫למשה‬ ‫הנוגעים‬ ‫בתיקים‬ ‫עין‬ ‫למראית‬ ‫הליכים‬
http://www.scribd.com/doc/185847367/ 

29.

2013­11­26 OccupyTLV: Meeting Summary with TLV Municipality's Mr Drachman, 
and Muni  contractor representatives, in re: Substandard toilets, water fountain 
built by the Municipality through the contractor.
,‫עיריה‬ ‫קבלן‬ ‫ונציגי‬ ,‫דן‬ ‫בני‬ ‫רובע‬ ‫מנהל‬ ,‫דרכמן‬ ‫מר‬ ‫עם‬ ‫פגישה‬ ‫סיכום‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫קבלן‬ ‫באמצעות‬ ‫העיריה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוקמו‬ ‫תקניים‬ ‫בלתי‬ ‫ושירותים‬ ‫מים‬ ‫מתקן‬ :‫בנידון‬
http://www.scribd.com/doc/220633706/ 

30.

2013­12­02 Tel­Aviv Muni Health Dept web page, in re: Garbage collection, public 
toilets 
‫ציבוריים‬ ‫שירותים‬ ,‫אשפה‬ ‫פינוי‬ :‫בנידון‬ ,‫וניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫מחלקת‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬
http://www.scribd.com/doc/220634615/ 

31.

2013­12­05 OccupyTLV: Denial of basic sanitation services by the Tel Aviv 
Municipality
‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בסיסיים‬ ‫תברואה‬ ‫שירותי‬ ‫מניעת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/193621857/ 

32.

2013­12­05 OccupyTLV: Support group organized in view of actions by Tel Aviv 
Municipality against OccupyTLV camp
‫הפינוי‬ ‫איומי‬ ‫מול‬ ‫לעמידה‬ ‫המחאה‬ ‫למאהל‬ ‫לסיוע‬ ‫התארגנות‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫וההריסה‬
https://www.facebook.com/events/681402098567151/681467741893920/?
notif_t=like 

33.

2013­12­14 OccupyTLV: Law Enforcement Implants
‫הביטחון‬ ‫כוחות‬ ‫מושתלי‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/191506760/ 

34.

2013­12­15 OccupyTLV: Repeat request for response on Freedom of Information 
requests  by Tel Aviv municipality
6/27

‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫בקשות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫ת"א‬ ‫לעיריית‬ ‫חוזרת‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫המידע‬
http://www.scribd.com/doc/220638882/ 
35.

2013­12­15 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni interim FOIA response No 2 on 2013­
104942_20.11.2013_1 (no final response ever received)
‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫בקשה‬ ‫על‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ 2 ‫מס‬ ‫ביניים‬ ‫תשובת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
(‫מעולם‬ ‫היגיעה‬ ‫לא‬ ‫סופית‬ ‫)תשובה‬ 1_20.11.2013_2013­104942 ‫המידע‬
http://www.scribd.com/doc/220640150/ 

36.

2013­12­24 Eviction Decrees were issue to the Arlosoroff camp dwellers _Ynet 
News
‫ארלוזורוב_ידיעות‬ ‫מאהל‬ ‫לדרי‬ ‫הוצאו‬ ‫פינוי‬ ‫צווי‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/193564749/ 

37.

2013­12­24 OccupyTLV: Sham "Eviction Decrees", or "Demolition Decrees" were 
issued by the Tel­Aviv Municipality against the Occupy Tel­Aviv camp
‫ת"א‬ ‫עירית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהונפקו‬ ‫עין‬ ‫למראית‬ ‫פינוי‬ ‫"צווי‬ ‫או‬ ,"‫הריסה‬ ‫"צווי‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬ ,‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫אנשי‬ ‫נגד‬
http://www.scribd.com/doc/193620236/ 

38.

2013­12­24 OccupyTLV: Structures in Volovelsky­Karny park
‫וולובלסקי‬ ‫גן‬ ‫במאהלי‬ ‫מבנים‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/193624390/

39.

2013­12­25 OccupyTLV: Fake "Eviction Decrees"/ "Demolition Decrees" process
"‫הריסה‬/‫פינוי‬ ‫"צווי‬ ‫של‬ ‫ת"א‬ ‫ועיריית‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫ע"י‬ ‫אכיפה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫עין‬ ‫למראית‬
http://www.scribd.com/doc/193631614/ 

40.

2013­12­25 OccupyTLV: Request pursuant to the Freedom of Information Act on 
Municipality of Tel­Aviv, in re: Authorization of flyers, falsely characterized as 
“Eviction Decrees” or “Demolition Decrees”
‫הנפקת‬ :‫בנידון‬ ,‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫על‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
"‫פינוי‬ ‫"צווי‬ ‫או‬ "‫הריסה‬ ‫כ"צווי‬ ‫בהונאה‬ ‫שהוצגו‬ ‫פליירים‬
http://www.scribd.com/doc/193647645/ 

41.

2013­12­25 Tel Aviv Municipality Issued Demolition Decrees Against Structures in 
the Arlosoroff Camp_ Haaretz
‫ארלוזורוב_הארץ‬ ‫במאהל‬ ‫מבנים‬ ‫נגד‬ ‫הריסה‬ ‫צווי‬ ‫הוציאה‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬
http://www.scribd.com/doc/193608161/ 

42.

2013­12­25 This is life, not protest: Tel­Aviv Municipality v Arlosorov camp_NRG
‫ארלוזורוב_מעריב‬ ‫מאהל‬ ‫נגד‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ :‫החיים‬ ‫אלה‬ ,‫מחאה‬ ‫לא‬ ‫זו‬
http://www.scribd.com/doc/194511943/ 

43.

2013­12­26 OccupyTLV: Law enforcement implants 
7/27

‫הביטחון‬ ‫כוחות‬ ‫מושתלי‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/193796988/ 
44.

2013­12­27 OccupyTLV: Urgent request for protection against hooliganism by 
Deputy City Manager Reuven Zluf
‫זלוף‬ ‫ראובן‬ ‫העיריה‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫של‬ ‫חוליגניזם‬ ‫נגד‬ ‫להגנה‬ ‫דחופה‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/194000322/ 

45.

2013­12­27 OccupyTLV: Criminal fraud, extortion complaint filed against Tel Aviv 
Mayor RON HULDAI
‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫נגד‬ ‫הוגשה‬ ‫וסחטנות‬ ‫הונאה‬ ‫על‬ ‫פלילית‬ ‫תלונה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/194053735/ 

46.

2013­12­27 OccupyTLV: Criminal fraud, extortion complaint filed against Tel Aviv 
Mayor RON HULDAI
‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫נגד‬ ‫הוגשה‬ ‫וסחטנות‬ ‫הונאה‬ ‫על‬ ‫פלילית‬ ‫תלונה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/194094347/ 

47.

2013­12­29 OccupyTLV: Law enforcement implants – URIEL BENVENISTE and AVI
‫ואבי‬ ‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ – ‫הביטחון‬ ‫כוחות‬ ‫מושתלי‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/195453976/ 

48.

2013­12­30 OccupyTLV: Request forwarded to Tel Aviv Mayor RON HULDAI for 
written guidelines in re: permitted shelters in the camp.
‫מחסות‬ ‫לגבי‬ ‫בכתב‬ ‫להנחיות‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫לראש‬ ‫הוגשה‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬
http://www.scribd.com/doc/194486986/ 

49.

2013­12­31 OccupyTLV: Permit extension for Jan 2014
2014 ‫לינואר‬ ‫הארכה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/194819034/ 

50.

2014­01­02 OccupyTLV: Law enforcement implants – URIEL BENVENISTE 
‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ­ ‫הביטחון‬ ‫כוחות‬ ‫מושתלי‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/195449862/

51.

2014­01­10 OccupyTLV: Protest as an Amusement Park ­ Part III ­ the Rule of Law
‫החוק‬ ‫שלטון‬ ­ ‫ג‬ ‫חלק‬ ­ ‫שעשועים‬ ‫כגן‬ ‫המחאה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/198717706/ 

52.

2014­01­11 "LaSova" non­profit organization ­  web page
 ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ­ "‫"לשובע‬ ‫עמותת‬
http://www.scribd.com/doc/198690260/ 

53.

2014­01­11 OccupyTLV: Request No 1 for transparency in operations of LaSova  
non­profit organization
‫בפעולות‬ ‫שקיפות‬ :‫בנידון‬ ,”‫"לשובע‬ ‫עמותת‬ ‫מידי‬ ‫למידע‬ 1 ‫מס‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬
8/27

http://www.scribd.com/doc/198706851/ 
54.

2014­01­12 OccupyTLV: Tel Aviv Municipality false Freedom of Information 
response in re: authorization of flyers, falsely represented as "Decrees"
‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫בקשה‬ ‫על‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫שקרית‬ ‫תשובה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
"‫כ"צווים‬ ‫בהונאה‬ ‫שהוצגו‬ ‫פליירים‬ :‫בנידון‬
http://www.scribd.com/doc/208532784/ 

55.

2014­01­13 OccupyTLV: Architect SHARON ROTBARD ­ Meeting Summary, in re: 
Proposed collaboration between Tel Aviv Municipality and Bezalel Art School in re:
Toilets in the OccupyTLV camp
,‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫עם‬ (‫)בצלאל‬ ‫רוטברד‬ ‫שרון‬ ‫אדריכל‬ ‫של‬ ‫פגישה‬ ‫סיכום‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
 ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫למאהל‬ ‫שירותים‬ :‫בנידון‬
http://www.scribd.com/doc/199556465/ 

56.

2014­01­13 OccupyTLV: Tel Aviv Police Commander BENZI SAU's response on 
fraud and extortion complaint against Tel Aviv Mayor RON HULDAI (full English 
translation)
‫וסחטנות‬ ‫הונאה‬ ‫על‬ ‫תלונה‬ ‫על‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ת"א‬ ‫משטרת‬ ‫מפקד‬ ‫תגובת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫נגד‬ ‫שהוגשה‬
http://www.scribd.com/doc/200118718/ 

57.

2014­01­14 OccupyTLV: "State Persons" and law enforcement implants prevent 
placing protest signs in the OccupyTLV camp  (full English translation)
‫מחאה‬ ‫שלטי‬ ‫הקמת‬ ‫מונעים‬ ‫הביטחון‬ ‫כוחות‬ ‫ומושתלי‬ "‫מדינה‬ ‫"אנשי‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬
http://www.scribd.com/doc/199626435/   

58.

2014­01­16 OccupyTLV: Reply on false FOIA response in re: Authorization of 
flyers, falsely represented as "Decrees"
‫לחוק‬ ‫בכפוף‬ ‫בקשה‬ ‫על‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫שקרית‬ ‫תשובה‬ ‫על‬ ‫תגובה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
"‫כ"צווים‬ ‫בהונאה‬ ‫שהוצגו‬ ‫פליירים‬ ‫להנפקת‬ ‫בנוגע‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬
http://www.scribd.com/doc/208530087/  

59.

2014­01­16 OccupyTLV: Response to Tel­Aviv Police Chief BENZI SAU on Criminal 
fraud and extortion complaint against Tel­Aviv Mayor RON HULDAI and others 
(File No. 572087/2013), and his response (Serial. No. 04433714) // TRANSLATE
‫כנגד‬ ‫באיומים‬ ‫וסחטנות‬ ‫הונאה‬ ‫על‬ ‫פלילית‬ ‫תלונה‬ ‫על‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ת"א‬  ‫מחוז‬ ‫למפקד‬ ‫תגובה‬,
‫שוטף‬ ‫)מספר‬ ‫ותשובתו‬ ,(572087/2013‫תיק‬ ‫)מספר‬ – '‫ואח‬ ‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬
.(04433714
http://www.scribd.com/doc/200146288/ 
http://www.scribd.com/doc/200146288/ 

60.

2014­01­17 VIDEO OccupyTLV #14: Amos moves to the LaSova tent
 :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.youtube.com/watch?v=OiKxUW_2D3A 
9/27

61.

2014­01­17 OccupyTLV: URIEL BENVENISTE and untreated latrine  (full English 
translation)
‫מטופל‬ ‫בלתי‬ ‫שופכין‬ ‫ובור‬ ‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/200888639/ 

62.

2014­01­19 OccupyTLV: Criminal complaint against Tel Aviv Police Commander 
BENZI SAU, in re: Fraud and obstruction (full English translation) 
‫ושיבוש‬ ‫הונאה‬ :‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ‫נגד‬ ‫הוגשה‬ ‫פלילית‬ ‫תלונה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫משטרה‬ ‫חקירת‬
http://www.scribd.com/doc/200771917/ 

63.

2014­01­19 OccupyTLV: Criminal complaint was file against Tel­Aviv Police 
Commander BENZI SAU, re: Fraud and obstruction of justice (full English 
translation)
‫על‬ ,‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ,‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫נגד‬ ‫הוגשה‬ ‫פלילית‬ ‫תלונה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫חקירה‬ ‫הלכי‬ ‫ושיבוש‬ ‫הונאה‬
http://www.scribd.com/doc/200716409/ 

64.

2014­01­19 OccupyTLV: URIEL BENVENISTE and unusual the Israel Police activity 
(full English translation)
‫המחאה‬ ‫במאהל‬ ‫המשטרה‬ ‫של‬ ‫חריגה‬ ‫ופעילות‬ ‫בנבניסטי‬ ‫אוריאל‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬
http://www.scribd.com/doc/200885384/  

65.

2014­01­19 OccupyTLV: Reply by the Israel Police­Tel Aviv District Commander 
BENZI SAU on Dr Zernik's January 16, 2014 letter, in re: Criminal Complaint 
against Tel Aviv Mayor RON HULDAI on fraud and extortion against OccupyTLV 
dwellers TRANSLATE 
‫צרניק‬ '‫דר‬ ‫של‬ ‫מכתבו‬ ‫על‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ‫תשובת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫נגד‬ ‫צרניק‬ '‫דר‬ ‫ע"י‬ ‫שהוגשה‬ ‫פלילית‬ ‫תלונה‬ :‫בנידון‬ ,2014 ,‫לינואר‬ 16 ‫מיום‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫תושבי‬ ‫על‬ ‫וסחטנות‬ ‫הונאה‬ ‫על‬ ,‫חולדאי‬ ‫רון‬
http://www.scribd.com/doc/204118031/ 

66.

2014­01­20 OccupyTLV: Cumulative Health data (2013) submitted to Architect 
Sharon Rotbard (full English translation)
‫רוטברד‬ ‫שרון‬ '‫לאדר‬ ‫הוגשו‬ (2013) ­ ‫מתומצתים‬ ‫בריאות‬ ‫נתוני‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/200902498/  

67.

2014­01­20 OccupyTLV: Request No 2 for transparency by LaSova non­profit 
organization, in re: Collaboration with a law enforcement implant in the operation 
of illegal homeless shelters in OccupyTLV camp (full English translation)
‫אוריאל‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫קשריו‬ :”‫“לשובע‬ ‫לעמותת‬ ‫לשקיפות‬ 2 ‫מס‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ותפעול‬ ‫הקמת‬ ‫לעניין‬ ,‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫או‬ ‫לשובע‬ ‫עמותת‬ ‫עם‬ ‫החוק‬ ‫רשויות‬ ‫מושתל‬ ,‫בנבנישתי‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬ ‫רחוב‬ ‫לדרי‬ ‫חוקיים‬ ‫בלתי‬ ‫מחסות‬
http://www.scribd.com/doc/200842735/ 
10/27

68.

2014­01­20 OccupyTLV: Police Commander BENZI SAU is asked to remove law 
enforcement implant URIEL BENVENISTE from the camp (full English translation)
‫בנבניסטי‬ ‫אוריאל‬ ‫המשת"פ‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫התבקש‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫מהמאהל‬
http://www.scribd.com/doc/200892251/  

69.

2014­01­21 Notice and warning to Tel Aviv Mayor RON HULDAI, regarding serious
Human Rights violations by the city in OccupyTLV camp (full English translation)
‫של‬ ‫בוטות‬ ‫הפרות‬ – ‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫לראש‬ ‫והתרעה‬ ‫הודעה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫וולובלסקי­קרני‬ ‫בגן‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬
http://www.scribd.com/doc/201183619/ 

70.

2014­01­23 OccupyTLV: False Notice/Demand by Tel Aviv Municipality, in re: 
Shelters in the OccupyTLV camp
‫המחאה‬ ‫במאהל‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שניתנה‬ ‫שקרית‬ ‫דרישה‬/‫הודעה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬
http://www.scribd.com/doc/204115649/  

71.

2014­01­24 OccupyTLV: Request Filed With Member of Knesset ZEHAVA GALON, 
in re: Abuse of Human Rights by the Israel Police in the OccupyTLV camp (full 
English translation)
‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫הפרת‬ :‫בנידון‬ '‫גלאון‬ ‫זהבה‬ ‫לח"כ‬ ‫שהוגשה‬ ‫עזרה‬ ‫בקשת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
 ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ,‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫ידי‬ ‫על‬
http://www.scribd.com/doc/202066359/  

72.

2014­01­26 Social Justice Movement Leader DAPHNI LEEF's Trial Opens in Tel 
Aviv_JPost
‫ליף_פוסט‬ ‫דפני‬ ‫נגד‬ ‫פלילית‬ ‫תביעה‬ ‫נפתחה‬
http://www.scribd.com/doc/223401218/ 

73.

2014­01­26 OccupyTLV: Correspondence with Member of Knesset ZEHAVA 
GALON, in re: Filing complaint with Police Investigations Department of Israel 
State Prosecution //
‫נגד‬ ‫למח"ש‬ ‫תלונה‬ ‫הגשת‬ :‫בנידון‬ ,‫גלאון‬ ‫זהבה‬ ‫ח"כ‬ ‫עם‬ ‫תכתובת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬ ‫משטרת‬
http://www.scribd.com/doc/202441776/ 

74.

2014­01­26 OccupyTLV: Unlawful demolition of homeless persons shelters by 
collusion of Tel Aviv Municipality and the Israel Police, Tel Aviv District ­ falsely 
represented as enforcement of non­existent “Decrees” //
‫שהוצגה‬ – ‫בית‬ ‫חסרי‬ ‫של‬ ‫מחסות‬ ‫להרס‬ ‫חוקי‬ ‫בסיס‬ ‫חסרת‬ ‫פעולה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ – ‫נבראו‬ ‫ולא‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫צווים‬ ‫של‬ ‫כאכיפה‬ ‫במרמה‬
.‫ת"א‬ ‫ועיריית‬
http://www.scribd.com/doc/202435971/ 

75.

2014­01­26 OccupyTLV: False Tel Aviv Municipality repeat Freedom of 
11/27

Information response, in re: Flyers, falsely represented as "Decrees" MISSING
‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוך‬ ‫בקשה‬ ‫על‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫חוזרת‬ ‫שקרית‬ ‫תשובה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
"‫כ"צווים‬ ‫בהונאה‬ ‫שהוצגו‬ ‫לפליירים‬ ‫בנוגע‬ ‫המידע‬
http://www.scribd.com/doc/208527908/ 
76.

2014­01­27 OccupyTLV: Request for Equal Protection Under the Law, and 
Complaint against Israel Police, Tel­Aviv District Commander BENZI SAU, filed 
with the Police Investigations Section of Israel State Prosecution (full English 
translation)
.‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ,‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫נגד‬ ‫למח"ש‬ ‫שהוגשה‬ ‫תלונה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/202436463/  

77.

2014­01­30 OccupyTLV: Request and permit for Feb 2014
2014 ‫לפברואר‬ ‫והיתר‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/204006533/ 

78.

2014­02­03 OccupyTLV: Notice to cease and desist Human Rights violations, filed 
with Tel Aviv Mayor RON HULDAI (full English translation)
‫זכויות‬ ‫מהפרות‬ ‫ולהימנע‬ ‫לחדול‬ ‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫לראש‬ ‫הודעה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫האדם‬
http://www.scribd.com/doc/204140437/ 

79.

2014­02­06 OccupyTLV: Notice of harassment of the homeless on behalf of LaSova 
non­profit organization, and Request No 3 for transparency, in re: Operations in 
the OccupyTLV camp (full English translation) 
3 '‫מס‬ ‫ובקשה‬ ,"‫"לשובע‬ ‫עמותת‬ ‫בשם‬ ‫בית‬ ‫חסרי‬ ‫הטרדת‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬ "‫"לשובע‬ ‫בפעולות‬ ‫לשקיפות‬
http://www.scribd.com/doc/205050761/ 

80.

2014­02­06 OccupyTLV: Response by State Prosecution in re: Criminal complaint 
against Israel Police Tel­Aviv District Commander Benzi Sau (481/2014) 
‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ‫נגד‬ ‫תלונה‬ ‫על‬ ‫המדינה­מח"ש‬ ‫פרקליטות‬ ‫תשובת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫סאו‬ ‫בנצי‬
http://www.scribd.com/doc/208552579/ 

81.

2014­02­06 OccupyTLV: Response by Tel Aviv Municipality Legal Department in 
re: Unlawful demolition of homeless shelters 
‫חוקי‬ ‫בלתי‬ ‫הרס‬ ­ ‫בנידון‬ ,‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬ ‫המחלקה‬ ‫תגובת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫בית‬ ‫חסרי‬ ‫מחסות‬ ‫של‬
http://www.scribd.com/doc/208540657/  

82.

2014­02­10 ISRAEL: Freedom of Speech? Occupy leaders false prosecutions show 
the limits! 
‫מראות‬ ‫המחאה‬ ‫תנועת‬ ‫מנהיגי‬ ‫נגד‬ ‫מפוברקות‬ ‫פליליות‬ ‫תביעות‬ ?‫הדיבור‬ ‫ חופש‬ :‫ישראל‬
!‫הגבולות‬ ‫מהם‬
http://www.scribd.com/doc/206171795/ 
12/27

83.

2014­02­14 OccupyTLV: "Affordable public housing" 
"‫לעם‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫"דיור‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/207104392/ 

84.

2014­02­22 OccupyTLV: Appeal to State Prosecutor, in re: Criminal complaint 
against Tel Aviv Police Commander Benzi Sau (481/2014) (full English 
translation) 
‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ‫נגד‬ ‫פלילית‬ ‫תלונה‬ ‫סגירת‬ ‫על‬ ‫המדינה‬ ‫לפרקליטות‬ ‫ערר‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
481/2014 ­ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬
http://www.scribd.com/doc/208557026/ 

85.

2014­02­22 OccupyTLV: Repeat reply to Tel Aviv Mayor RON HULDAI, in re: False 
Freedom of Information responses, regarding: Flyers falsely represented as 
"Decrees". (full English translation)
‫על‬ ‫שקרית‬ ‫תשובה‬ ‫על‬ ‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫לראש‬ ‫חוזרת‬ ‫תגובה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
"‫כ"צווים‬ ‫בהונאה‬ ‫שהוצגו‬ ‫פליירים‬ ‫על‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫בכפוך‬ ‫בקשה‬
http://www.scribd.com/doc/208549391/ 

86.

2014­02­22 OccupyTLV: Response to Tel Aviv Mayor on Legal Department's letter 
in re: Arbitrary, capricious, discriminatory actions against the homeless. (full 
English translation)
‫המשפטית‬ ‫המחלקה‬ ‫מכתב‬ ‫על‬ ‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫לראש‬ ‫תגובה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫בית‬ ‫חסרי‬ ‫נגד‬ ‫וגחמניות‬ ‫שרירותיות‬ ‫פעולות‬ ‫על‬ ‫תלונה‬ ‫בעניין‬
http://www.scribd.com/doc/208549721/ 

87.

2014­03­03 OccupyTLV: Notice of fraud in court process filed with Presiding Judge
HADASSI­HERMAN, Tel Aviv Magistrate Courts (full English translation)
‫המחוזיים‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫לנשיאת‬ ‫משפט‬ ‫בהליכי‬ ‫הונאה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫הדסי­הרמן‬ ‫זיוה‬ ‫ת"א‬
http://www.scribd.com/doc/210222008/ 

88.

2014­03­03 OccupyTLV: March 2014 permit extension by Tel Aviv Municipality
2014 ,‫למרץ‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫הסכם‬ ‫הארכת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/210198125/ 

89.

2014­03­12 Judgment in Tel Aviv Muni v Association for Civil Rights in Israel (Civ 
App 105/13)
(105/13 ‫)עע"ם‬ ‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫נ‬ ‫תל­אביב‬ ‫עיריית‬ ,‫דין‬ ‫פסק‬
http://www.scribd.com/doc/220902732/ 

90.

2014­03­24 OccupyTLV: Request for immediate reconnection of street lighting
‫רחוב‬ ‫תאורת‬ ‫של‬ ‫מידי‬ ‫לחידוש‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/214248874/ 

91.

2014­03­29 OccupyTLV: Request for adding a southern electrical point
‫דרומית‬ ‫חשמל‬ ‫נקודת‬ ‫להוספת‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
13/27

http://www.scribd.com/doc/220708219/   
92.

2014­03­30 OccupyTLV: Extension of permit for April 2014 
2014 ‫לאפריל‬ ‫המאהל‬ ‫לקיום‬ ‫הסכם‬ ‫הארכת‬ ­ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/215415049/ 

93.

2014­04­01 OccupyTLV: Denial by Tel Aviv Muni of request to add electricity point
in the southern part of the camps 
‫דרומית‬ ‫חשמל‬ ‫נקודת‬ ‫להוסיף‬ ‫בקשה‬ ‫של‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫ע"י‬ ‫דחייה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫למאהלים‬
http://www.scribd.com/doc/220703641/ 

94.

2014­04­01 Israel Police to Drop Charges Against DAPHNI LEEF, Other Social 
Justice Activists_Haaretz (English only)
http://www.scribd.com/doc/223401222/ 

95.

2014­04­08 OccupyTLV: Appeal on complaint (481/14) against Tel Aviv Police 
Commander Benzi Sau was forwarded for review by State Counsel Central 
Bureau //
‫ע"י‬ ‫לבדיקה‬ ‫הועבר‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ,‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫נגד‬ (481/14) ‫תלונה‬ ‫על‬ ‫ערר‬
‫המדינה‬ ‫בפרקליטות‬ ‫הראשית‬ ‫הלשכה‬
http://www.scribd.com/doc/225237453/ 

96.

2014­04­12 OccupyTLV: Untreated latrine and sewage released by “State Persons” 
in OccupyTLV camp (full English translation)
‫ע"י‬ ‫שופכין‬ ‫מי‬ ‫והזרמת‬ ,‫מטופל‬ ‫בלתי‬ ‫שופכין‬ ‫בור‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬ "‫מדינה‬ ‫"אנשי‬
http://www.scribd.com/doc/220649036/ 

97.

2014­04­25 OccupyTLV: Israel Police in action – recording of phone call of Israel 
Police intelligence officer, assigned to the Israeli Protest Movement, and a 
policeman on the ground during a serous violent incident, involving Mr Uriel 
Benveniste ­ former Israel Police and a convicted felon on serious violent crimes 
(full English translation)
‫של‬ ‫מודיעין‬ ‫קצין‬ ‫בין‬ ‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ‫של‬ ‫הקלטה‬ ­‫בפעולה‬ ‫ת"א‬ ‫משטרת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫אירוע‬ ‫במהלך‬ ‫בשטח‬ ‫ושוטר‬ ,‫המחאה‬ ‫תנועת‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫שבאחריותו‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬
‫עבירות‬ ‫על‬ ‫ומורשע‬ ‫לשעבר‬ ‫ימ"מ‬ ‫שוטר‬ ­ ‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫מר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חמור‬ ‫אלימות‬
.‫חמורות‬ ‫אלימות‬
http://youtu.be/Ry3nOvqpcWg 

98.

2014­04­25 OccupyTLV: Transcript of a phone call including Israel Police 
intelligence officer, assigned to the Israeli Protest Movement, and a policeman on 
the ground (full English translation)
‫ושוטר‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫של‬ ‫מודיעין‬ ‫קצין‬ ­ "‫"ישראל‬ ‫בין‬ ‫שיחה‬ ‫תמליל‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫שפר‬ ‫מיכל‬ '‫גב‬ ‫נגד‬ ‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫חמור‬ ‫אלימות‬ ‫אירוע‬ ‫לגבי‬ ‫בשטח‬
http://www.scribd.com/doc/221147446/ 
14/27

99.

2014­04­28 OccupyTLV: Request for response by Tel Aviv Police Commander, re: 
a. Conduct of Tel Aviv Police personnel vis a vis apparent criminality and serious 
violence in the “Arlozoroff Camp”, and b. the relationship, if any, of Mr MAGEN 
DAHARI ­ “Social Opinion Leader” ­ with the Israel Police. (full English translation)
‫ת"א‬ ‫משטרת‬ ‫התנהלות‬ .‫א‬ :‫על‬ ‫ת”א‬ ‫משטרת‬ ‫מפקד‬ ‫לתגובת‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫אם‬ ,‫הקשר‬ .‫ב‬ ,"‫ארלוזורוב‬ ‫ב"מאהל‬ ‫חמורה‬ ‫ואלימות‬ ‫לכאורה‬ ‫פליליות‬ ‫עבירות‬ ‫לנוכח‬
‫ישראל‬ ‫למשטרת‬ ­ "‫חברתי‬ ‫דעה‬ ‫"מוביל‬ ­ ‫דהרי‬ ‫מגן‬ ‫מר‬ ‫של‬ ,‫בכלל‬
http://www.scribd.com/doc/220662804/ 

100.

2014­04­29 OccupyTLV: Response by Tel Aviv District Commander­Israel Police 
BENZI SAU on recording of phone call by intelligence officer and police on the 
ground ­ filing of complaint with Police Investigations Department (full English 
translation) 
‫ושוטר‬ ‫מודיעין‬ ‫קצין‬ ‫של‬ ‫הקלטה‬ ‫על‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ישראל‬ ‫ת"א­משטרת‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ‫תגובת‬
‫למח"ש‬ ‫תלונה‬ ‫הגשת‬ ­ ‫בשטח‬
http://www.scribd.com/doc/223493684/ 

101.

2014­04­30 Israel Attorney General: Notice of opening of Appeal (0632/14/14­1) 
in complaint (481/14) against Tel Aviv Commander Benzi Sau //
‫נגד‬ (481/14) ‫בתלונה‬ (0632/14/14­1) ‫ערר‬ ‫תיק‬ ‫פתיחת‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ :‫המדינה‬ ‫פרקליטות‬
.‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬
http://www.scribd.com/doc/226467917/ 

102.

2014­05­01 OccupyTLV: Extension of permit for May 2014
‫למאי‬ ‫הארכה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬

103.

2014­05­09 OccupyTLV: Request for garbage collection, mowing
 :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/223129152/ 

104.

2014­05­13 Request to provide evidence to the Police Investigation Department, 
State Prosecution, in re: Complaint that was forwarded by Commander Benzi Sau, 
regarding police conduct in the OccupyTLV camp on April 25, 2014 (full English 
translation)
‫בנידון‬ ,‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהועברה‬ ‫תלונה‬, ‫לגבי‬ ,‫למח"ש‬ ‫עדות‬ ‫למסור‬ ‫בקשה‬
 .2014 ,‫לאפריל‬ 25­‫ב‬ "‫ארלוזורוב‬  ‫ב"מאהל‬ ‫משטרה‬ ‫התנהלות‬
http://www.scribd.com/doc/223743880/ 

105.

2014­05­13 OccupyTLV: Tel­Aviv Police Commander has forwarded incident in the 
OccupyTLV camp for investigation by State Counsel, regarding suspected 
criminality by police (full English translation)
‫המחאה‬ ‫במאהל‬ ‫משטרה‬ ‫אנשי‬ ‫התנהלות‬ ‫חקירת‬ ‫העביר‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ 
‫לפלילים‬ ‫בחשד‬ ‫מח"ש‬ ‫לחקירת‬ ‫ת"א‬
http://www.scribd.com/doc/223890669/ 

106.

2015­05­22 Architect Sharon Rotbard:Meeting Summary of Tel Aviv Municipality 
15/27

officers and Bezalel Art School Dept of Architecture //
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בעיריית‬ ‫פגישה‬ ‫סיכום‬ / ‫ארלוזורוב‬ ‫במאהל‬ ‫סב"א‬ ‫פרויקטי‬ ‫של‬ ‫הצגה‬
http://www.scribd.com/doc/226834785/ 
107.

2014­05­23 OccupyTLV: Repeat request, forwarded to Tel Aviv Police Commander 
Benzi Sau, for immediate and permanent removal of Mr Uriel Benveniste from the 
OccupyTLV camp
‫של‬ ‫ולצמיתות‬ ‫מידית‬ ‫להרחקה‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫למפקד‬ ‫שהופנתה‬ ,‫חוזרת‬ ‫בקשה‬ 
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫ממאהל‬ ‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫מר‬
http://www.scribd.com/doc/225751520/ 

108.

2014­05­26 Cannabis Legalization group joined the OccupyTLV camp
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫להמאהל‬ ‫הצטרפו‬ ‫הלגליזציה‬ ‫אנשי‬
http://www.scribd.com/doc/226163678/ 

109.

2014­05­27 Filed with Office of Attorney General:Additional evidence in: a) 
Complaint, forwarded to your office by Tel Aviv Police Commander Benzi Sau 
(unknown number), and b) Appeal (0632/14/14­1) in complaint (481/14) against
Tel Aviv Commander Benzi Sau (full English translation)
‫מפקד‬ ‫ע"י‬ ‫למח"ש‬ ‫שהוגשה‬ ‫תלונה‬ (‫א‬ :‫בעניין‬ ‫נוספות‬ ‫ראיות‬ :‫המדינה‬ ‫לפרקליטות‬ ‫הוגש‬
) ‫תלונה‬ ‫על‬ (0632/14/14­1) ‫ערר‬ (‫ו­ב‬ ,(‫ידוע‬ ‫אינו‬ ‫)מספרה‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬
.‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫נגד‬ (481/14
http://www.scribd.com/doc/226472804/ 

110.

2014­05­31 Dr Joseph Zernik's letter to Tel­Aviv Police Commander Benzi Sau, in 
re: Attempt at false criminalization of a Social Protest activist. (full English 
translation)
‫של‬ ‫הפללה‬ ‫נסיון‬ :‫בנידון‬ ,‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ,‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫לניצב‬ ‫צרניק‬ ‫יוסף‬ '‫דר‬ ‫של‬ ‫מכתבו‬
.‫חברתית‬ ‫מחאה‬ ‫פעיל‬
http://www.scribd.com/doc/227386581/ 

111.

2014­06­02 OccupyTLV: Letter to Tel Aviv Police Commander Benzi Saud, in re: 
Attempt at false incrimination of a Social Protest activist (full English translation)
‫חברתית‬ ‫מחאה‬ ‫פעיל‬ ‫של‬ ‫שווא‬ ‫להפללת‬ ‫נסיון‬ :‫בנידון‬ ,‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫למפקד‬ ‫מכתב‬ 
http://www.scribd.com/doc/227612472/ 

112.

2014­06­02 OccupyTLV: Repeat request for the immediate, permanent removal of 
Mr Uriel Benveniste from the Social Protest camp – adding Supreme Court Decision
in State of Israel v Uriel Benveniste, criminal Appeal in the Supreme Court 
(10321/05) 
­‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫ממאהל‬ ‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫של‬ ‫ולצמיתות‬ ‫המידית‬ ‫להרחקתו‬ ‫חוזרת‬ ‫בקשה‬
‫)בש"פ‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ,‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החלטה‬ ‫הוספת‬
(10321/05
http://www.scribd.com/doc/227918022/ 
16/27

113.

2014­05­27 Filed with Office of Attorney General:Additional evidence in: a) 
Complaint, forwarded to your office by Tel­Aviv Police Commander Benzi Sau 
(unknown number), and b) Appeal (0632/14/14­1) in complaint (481/14) against
Tel Aviv Commander Benzi Sau ­ Supreme Court Decision in State of Israel v Uriel 
Benveniste, criminal Appeal in the Supreme Court (10321/05) (full English 
translation)
‫מפקד‬ ‫ע"י‬ ‫למח"ש‬ ‫שהוגשה‬ ‫תלונה‬ (‫א‬ :‫בעניין‬ ‫נוספות‬ ‫ראיות‬ :‫המדינה‬ ‫לפרקליטות‬ ‫הוגש‬
) ‫תלונה‬ ‫על‬ (0632/14/14­1) ‫ערר‬ (‫ו­ב‬ ,(‫ידוע‬ ‫אינו‬ ‫)מספרה‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬
‫המשפט‬ ‫בית‬ ,‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החלטה‬ ­ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫נגד‬ (481/14
(10321/05 ‫)בש"פ‬ ‫העליון‬
http://www.scribd.com/doc/227932676/ 

114.

2014­06­01 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for June 2014 //
2014 ‫ליוני‬ ‫וולובלסקי‬ ‫בגן‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫הארכת‬ 
http://www.scribd.com/doc/228251359/ 

115.

2014­06­02 State of Israel v Uriel Benveniste (10321/05) in the Israeli Supreme 
Court  – Online Records
‫כתבים‬ – ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ (10321/05 ‫)בש"פ‬ ‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬
‫מקוונים‬
http://www.scribd.com/doc/227953758/ 

116.

2014­06­05 OccupyTLV: Filed with Tel­Aviv Police Commander Benzi Sau ­ Repeat 
request for the immediate, permanent removal of Mr Uriel Benveniste from the 
Social Protest camp – adding documentation relative to serious violence incident 
on June 4, 2014, and failure of the Tel Aviv Police to provide Equal Protection. 
(full English translation)
‫של‬ ‫ולצמיתות‬ ‫המידית‬ ‫להרחקתו‬ ‫חוזרת‬ ‫בקשה‬ :‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫למפקד‬ ‫הוגש‬
­‫ה‬ ‫ביום‬ ‫חמורה‬ ‫אלימות‬ ‫אירוע‬ ‫של‬ ‫תיעוד‬ ‫הוספת‬ ­‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫ממאהל‬ ‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬
‫החוק‬ ‫תחת‬ ‫שווה‬ ‫הגנה‬ ‫לספק‬ ‫תל­אביב‬ ‫משטרת‬ ‫וכשל‬ ,2014 ,‫ליוני‬ 4
http://www.scribd.com/doc/228264992/ 

117.

2014­06­05 OccupyTLV: Filed with State Prosecution and Police Investigations 
Department: Additional evidence in: a) Complaint, forwarded to your office by Tel 
Aviv Police Commander Benzi Sau (unknown number), and b) Appeal 
(0632/14/14­1) in complaint (481/14) against Tel­Aviv Commander Benzi Sau  ­ 
evidence filed with Tel Aviv Police Commander Benzi Sau, in re: Serious violence 
incident on June 4, 2014, caused by Mr Uriel Benveniste. (full English translation)
‫ע"י‬ ‫למח"ש‬ ‫שהוגשה‬ ‫תלונה‬ (‫א‬ :‫בעניין‬ ‫נוספות‬ ‫ראיות‬ :‫המדינה‬ ‫ולפרקליטות‬ ‫למח"ש‬ ‫הוגש‬
‫על‬ (0632/14/14­1) ‫ערר‬ (‫ו­ב‬ ,(‫ידוע‬ ‫אינו‬ ‫)מספרה‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬
:‫בנידון‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫למפקד‬ ‫שהוגשו‬ ‫נוספות‬ ‫ראיות‬ – ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫נגד‬ (481/14) ‫תלונה‬
‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫מר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנגרם‬ , 2014 ,‫ליוני‬ 4­‫ה‬ ‫ביום‬ ‫חמורה‬ ‫אלימות‬ ‫אירוע‬
http://www.scribd.com/doc/228267986/ 
17/27

118.

2014­06­25  OccupyTLV: State Prosecution, Police Investigations Department 
response on unknown June 5, 2014 complaint (3158/2014), pertaining to 
purported complaint (unknown number), filed by Tel­Aviv Police Commander 
Benzi Sau, regarding serious violence incident on April 25, 2014 //
‫כביכול‬ ‫שהוגשה‬ ,2014 ,‫ליוני‬ 5­‫ה‬ ‫מיום‬ ‫ידועה‬ ‫בלתי‬ (3158/2014) ‫תלונה‬ ‫על‬ ‫מח"ש‬ ‫תשובת‬
‫אלימות‬ ‫אירוע‬ ‫בעניין‬ ,(‫ידוע‬ ‫אינו‬ ‫)מספרה‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ‫ע"י‬ ‫למח"ש‬
2014 ,‫לאפריל‬ 25­‫ב‬ ‫חמור‬
http://www.scribd.com/doc/232271948/

119.

2014­07­01 OccupyTLV: Extension of permit by Tel Aviv muni for July 2014
2014 ,‫ליוני‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ‫הארכת‬ ­ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
http://www.scribd.com/doc/232262498/ 

120.

2014­07­02 OccupyTLV: Request for clarifications by the Police Investigations 
Department, relative to June 25, 2014 notice of decision not to investigate an 
unknown complaint (3158/2014) against an unknown policeman
,‫ליוני‬ 25­‫ה‬  ‫מיום‬ ‫להודעה‬ ‫בנוגע‬ ‫מח"ש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להבהרות‬ ‫בקשה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫בלתי‬ ‫משטרה‬ ‫איש‬ ‫נגד‬ ‫ידועה‬ ‫בלתי‬ (3158/2014) ‫תלונה‬ ‫לחקור‬ ‫שלא‬ ‫החלטה‬ ‫על‬ ,2014
.‫ידוע‬
http://www.scribd.com/doc/232291096/

121.

2014­08­04 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for August 2014
2014 ‫לאוגוסט‬ ‫וולובלסקי‬ ‫בגן‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫הארכת‬
http://www.scribd.com/doc/235824695/

122.

2014­08­14 The strange case of "ADAR­ Street Persons' Organization" 
"‫רחוב‬ ‫דרי‬ ‫ארגון‬ ­ ‫"אד"ר‬ ‫של‬ ‫המוזר‬ ‫המקרה‬
http://www.scribd.com/doc/236990078/

123.

2014­09­03 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for September 2014
2014 ‫לספטמבר‬ ‫וולובלסקי‬ ‫בגן‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫הארכת‬
http://www.scribd.com/doc/238658598/

124.

2014­09­09 ISRAEL: The twilight zone of social protest, fighting corruption, and
internal security interference
‫הביטחון‬ ‫וכוחות‬ ,‫בשחיתות‬ ‫המאבק‬ ,‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫של‬ ‫הצללים‬ ‫עולם‬
http://www.scribd.com/doc/239179870/ 

125.

2014­09­15 Flyers, distributed by Tel­Aviv Municipality, showing the restriction of 
the OccupyTLV camp.
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫ההגבלה‬ ‫את‬ ‫ומראים‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שחולקו‬ ‫פליירים‬
http://www.scribd.com/doc/240362945/

126.

2014­09­20 Urgent request for emergency consultaion by the Israeli Civil Rights 
Association with street persons in Volovelsky­Karny park ­ facing eviction!
­ ‫וולובלסקי­קרני‬ ‫בגן‬ ‫רחוב‬ ‫לדרי‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫ע"י‬ ‫חירום‬ ‫לייעוץ‬ ‫דחופה‬ ‫בקשה‬
18/27

http://www.scribd.com/doc/240799908/

!‫פינוי‬ ‫לפני‬ ‫העומדים‬

127.

2014­09­21 Israeli Civil Rights Association letter to the Tel­Aviv Municipality, in 
response to the planned eviction of OccupyTLV camp.
‫מאהל‬ ‫לפינוי‬ ‫תכנית‬ ‫בתגובה‬ ,‫ת"א‬ ‫לעיריית‬ ‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫מכתב‬ 
 .‫ת"א‬ ‫המחאה‬
http://www.scribd.com/doc/240799549/

128.

2014­09­23 Tel­Aviv Muni: "Notice of Approval of Detailed Plan
‫מפורטת‬ ‫תכנית‬ ‫אישור‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬ :‫ת"א‬ ‫עיריית‬
https://www.scribd.com/doc/242395844/ 

129.

2014­09­29 Response letter by Tel­Aviv Municipality to the Israeli Civil Rights 
Association letter, in re: Restrictions on OccupyTLV camp.
‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫על‬ ‫הגבלות‬ ‫בעניין‬ ‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫לאגודה‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫תשובת‬
 ‫ת"א‬
http://www.scribd.com/doc/241318469/

130.

2014­10­01 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for October 2014
2014 ‫לאוקטובר‬ ‫וולובלסקי‬ ‫בגן‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫הארכת‬
https://www.scribd.com/doc/241735980/ 

131.

2014­10­01 Israeli Association for Civil Rights and its President, celebrated author 
Sami Michael launched a campaign in support of the homeless, living in the 
OccupyTLV camp
‫רחוב‬ ‫בדרי‬ ‫בתמיכה‬ ‫קמפיין‬ ‫השיקו‬ ­ ‫מיכאל‬ ‫סמי‬ ‫הסופר‬ ­ ‫ונשיאה‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬
https://www.scribd.com/doc/241742433/

132.

2014­10­01 Israeli Association for Civil Rights' Hebrew online petition site: "Delay 
the eviction, move the wall"
‫במאהל‬ ‫הגדר‬ ‫את‬ ‫מזיזים‬ – ‫הפינוי‬ ‫את‬ ‫"מעכבים‬ ­ ‫ברשת‬ ‫עצומה‬ :‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
"‫ארלוזרוב‬
http://actionaday.org.il/2014/10/02/stopevacuationarl/

133.

2014­10­04 Request, forwarded to Tel­Aviv Mayor Ron Huldai, for reconsideration 
of actions against the homeless in the OccupyTLV camp
‫חסרי‬ ‫נגד‬ ‫פעולות‬ ‫לגבי‬ ‫חוזר‬ ‫דעת‬ ‫לשיקול‬ ,‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫לראש‬ ‫שנשלחה‬ ,‫בקשה‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬ ‫דיור‬
https://www.scribd.com/doc/241898292/

134.

2014­10­04 International petition demanding that Tel­Aviv Mayor Ron Huldai stop 
actions against the Homeless in the OccupyTLV camp.
‫רחוב‬ ‫דרי‬ ‫נגד‬ ‫פעולות‬ ‫להפסיק‬ ‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫מראש‬ ‫הדורשת‬ ,‫בינלאומית‬ ‫עצומה‬
 ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬
19/27

http://www.thepetitionsite.com/992/671/738/
135.

2014­10­08 Tel­Aviv land plots map of the OccupyTLV area
https://www.scribd.com/doc/242394963/

136.

‫ת"א‬ ‫קרקע‬ ‫חלקות‬ ‫מפת‬ 

2014­10­17 Tabernacles in the pits,Kalkalist
https://www.scribd.com/doc/245219618/

‫כלכליסט‬ ,‫בתחתית‬ ‫סוכות‬

137.

2014­10­28 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for November 2014
2014 ‫לנובמבר‬ ‫וולובלסקי‬ ‫בגן‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫הארכת‬
https://www.scribd.com/doc/244878945/

138.

2014­10­29 TLV Muni ­ "OccupyTLV residents are thankless",Ynet //
'‫טובה‬ ‫כפויי‬ ‫ארלוזורוב‬ ‫מאהל‬ ‫'דרי‬ :‫ת"א‬ ‫עיריית‬ 
https://www.scribd.com/doc/245218538/

139.

2014­10­31 TLV muni new regulations for OccupyTLV: No bigger than 10 m2, to 
be dismantled within 48 hours //
‫יומיים‬ ‫בתוך‬ ‫ולהתפנות‬ ‫מ"ר‬ 10­‫מ‬ ‫לחרוג‬ ‫לא‬ :‫מחאה‬ ‫אוהלי‬ ‫להצבת‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫נוהל‬
https://www.scribd.com/doc/245220364/

140.

2014­11­14 OccupyTLV: Tel­Aviv muni stopped garbage collection
‫הזבל‬ ‫פינוי‬ ‫את‬ ‫הפסיקה‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ 
https://www.scribd.com/doc/246662646/

141.

2014­11­18 OccupyTLV: Tel­Aviv muni renewed garbage collection
‫הזבל‬ ‫פינוי‬ ‫את‬ ‫חדשה‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ 
https://www.scribd.com/doc/246952203/

142.

2014­12­01 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for December 2014
2014 ‫לדצמבר‬ ‫וולובלסקי‬ ‫בגן‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫הארכת‬
https://www.scribd.com/doc/248905490/

143.

2014­12­13 Agreement for OccupyTLV with TLV muni and its extensions //
‫וולובלסקי­קרני‬ ‫בגן‬ "‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫"מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫עם‬ ‫ההסכם‬ 2014­12­13
‫והארכתו‬
https://www.scribd.com/doc/250208788/

144.

2014­12­16 Tel­Aviv muni flyer: Converging OccupyTLV into restricted area//
‫החדש‬ ‫המתחם‬ ‫לשטח‬ ‫התכנסות‬ :‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫פלייר‬
https://www.scribd.com/doc/250279920/

145.

2014­12­18 OccupyTLV: Request for clarifications by Tel­Aviv Police Commander, 
re: Appearance of “kind of policeman” in the OccupyTLV camp //
"‫שוטר‬ ‫של‬ ‫"סוג‬ ‫הופעת‬ ‫לגבי‬ ,‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ,‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להבהרות‬ ‫בקשה‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬
20/27

https://www.scribd.com/doc/250459564/
146.

2014­12­18 OccupyTLV:  Rusov v Tel­Aviv Municipality (18790­10­14) – Request 
addressed to Tel­Aviv Mayor Ron Huladi for good will, public health consideration 
in execution of the Settlement regarding latrines, showers, water sockets in the 
OccupyTLV camp. //
‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫לראש‬ ‫בקשה‬ ­'‫ואח‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫נ‬ '‫ואח‬ ‫רוסוב‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫להקמת‬ ‫בנוגע‬ ,‫הפשרה‬ ‫של‬ ‫לפועל‬ ‫בהוצאה‬ ‫הציבור‬ ‫ובריאות‬ ‫טוב‬ ‫רצון‬ ‫מתוך‬ ‫דעת‬ ‫לשיקול‬
.‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬ ‫מים‬ ‫שוקת‬ ,‫מקלחות‬ ,‫שירותים‬
https://www.scribd.com/doc/250496305/

147.

2014­12­21 OccupyTLV:  Rusov v Tel­Aviv Municipality (18790­10­14) – Response 
by Tel­Aviv Muni regarding December 18, 2014 request, pertaining to substandard 
sanitation facilities. //
‫מיום‬ ‫בקשה‬ ‫על‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫תשובת‬ ­'‫ואח‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫נ‬ '‫ואח‬ ‫רוסוב‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫תקינים‬ ‫בלתי‬ ‫תברואה‬ ‫למתקני‬ ‫בנוגע‬ ,2014 ,‫לדצמבר‬ 18
https://www.scribd.com/doc/250741156/

148.

2014­12­23 Tel­Aviv Police Commander response re: Person impersonating a 
policeman //
‫יצחקוב‬ ‫רפאל‬ ‫לשוטר‬ ‫המתחזה‬ ‫לגבי‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫מפקד‬ ‫לשכת‬ ‫תשובת‬
https://www.scribd.com/doc/253275562/ 

149.

2014­12­22 OccupyTLV:  Rusov v Tel­Aviv Municipality (18790­10­14) – Request 
forwarded to Attorney Kalai to safeguard Human Rights, in re: Construction of 
Health facilities by Tel­Aviv muni in the camp. //
‫קלעי‬ ‫לעו"ד‬ ‫שהופנתה‬ ‫בקשה‬ ­'‫ואח‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫נ‬ '‫ואח‬ ‫רוסוב‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בריאות‬ ‫מתקני‬ ‫להקמת‬ ‫בנוגע‬ ‫המאהל‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫לשמירת‬
https://www.scribd.com/doc/250743746/ 

150.

2014­12­22 OccupyTLV:  Rusov v Tel­Aviv Municipality (18790­10­14) – Request 
forwarded to Attorney Kalai to take measures to discover the November 28, 2012 
Agreement with Tel­Aviv Muni. //
‫לגילוי‬ ‫צעדים‬ ‫לנקיטת‬ ‫חוזרת‬ ‫בקשה‬ ­'‫ואח‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫נ‬ '‫ואח‬ ‫רוסוב‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
 2012 ,‫לנובמבר‬ 28 ‫מיום‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫עם‬ ‫ההסכם‬
https://www.scribd.com/doc/250743139/

151.

2014­12­28 Court: Ramat Hasharon homeless couple may stay in tent_Channel2 
news //
‫עבורם‬ ‫שתמצאו‬ ‫עד‬ ­ ‫באוהל‬ ‫לגור‬ ‫יישארו‬ ‫הרחוב‬ ‫"דרי‬ :‫לעירייה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬
2 ‫ערוץ‬ ‫פתרון"_חדשות‬
https://www.scribd.com/doc/253027293/ 

152.

2015­01­01  OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for January 2015 //
2015 ‫לינואר‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫ההסכם‬ ‫הארכת‬
21/27

https://www.scribd.com/doc/251431454/ 
153.

2015­01­22 ISRAEL: Tel­Aviv Police, Freedom of Assembly, Freedom of Protest //
‫המחאה‬ ‫וחופש‬ ‫ההתכנסות‬ ‫חופש‬ ,‫ת"א‬ ‫משטרת‬
https://www.scribd.com/doc/253623169/ 

154.

2015­01­27  OccupyTLV – deliberate neglect of fundamental public health 
services //
 ‫בסיסיים‬ ‫תברואה‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫מכוונת‬ ‫הזנחה‬ – ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
https://www.scribd.com/doc/253955153/ 

155.

2015­02­03  OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for February 2015 //
2015 ‫לפברואר‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫ההסכם‬ ‫הארכת‬
https://www.scribd.com/doc/254735673/ 

156.

2015­02­10 Request filed with Tel­Aviv Police Commander Benzi Sau for 
restraining Uriel Benveniste – former SWAT team member, convicted felon on 
serious violent crimes – from OccupyTLV camp //
‫ימ"מ‬ ‫איש‬ ­ ‫בנבנישתי‬ ‫אוריאל‬ ‫להרחקת‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫למפקד‬ ‫הוגשה‬ ‫בקשה‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫משטח‬ ­ ‫חמורות‬ ‫אלימות‬ ‫עבירות‬ ‫על‬ ‫מורשע‬ ‫ועבריין‬ ‫לשעבר‬
https://www.scribd.com/doc/255253860/ 

157.

2015­03­29  OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for April 2015 //
2015 ‫לאפריל‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫ההסכם‬ ‫הארכת‬
https://www.scribd.com/doc/260356051/ 

158.

2015­03­31 OccupyTLV: Arson incident, endangerment of human life, and failure 
of guard to report //
‫עירייה‬ ‫שומר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עין‬ ‫והעלמת‬ ,‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫סיכון‬ ,‫הצתה‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ 
https://www.scribd.com/doc/260507183/ 

159.

2015­04­09 OccupyTLV: Assault against police, arson, endangerment of human 
life. //
.‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫סיכון‬ ,‫הצתה‬ ,‫שוטר‬ ‫תקיפת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
https://www.scribd.com/doc/261368800/ 

160.

2015­05­03 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for May 2015 //
2015 ‫למאי‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫ההסכם‬ ‫הארכת‬
https://www.scribd.com/doc/264092272/ 

161.

2015­05­18 OccupyTLV: Tel­Aviv Police arrests resident OccupyTLV: Tel­Aviv 
Police arrests resident, confiscates mobile phone and computer // 
,‫סיבה‬ ‫ללא‬ ‫המאהל‬ ‫דר‬ ‫הלילה‬ ‫למהלך‬ ‫עצרה‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ 
‫נייד‬ ‫ומחשב‬ ‫טל‬ ‫החרימה‬
https://www.scribd.com/doc/265810802/ 

162.

2015­05­18 Request for comments, information by Tel­Aviv Police Commander 
Benzi Sau, in re: Second incident within 30 days of warrantless search in 
22/27

OccupyTLV camp //
‫צו‬ ‫ללא‬ ‫חיפוש‬ ‫של‬ ‫יום‬ 30 ‫בתוך‬ ‫שני‬ ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫מאת‬ ‫ומידע‬ ‫לתגובה‬ ‫בקשה‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬
https://www.scribd.com/doc/265842255/ 
163.

2015­05­19 Response by Tel­Aviv Police Commander Benzi Sau, in re: Second 
incident within 30 days of warrantless search in OccupyTLV camp //
‫במאהל‬ ‫צו‬ ‫ללא‬ ‫חיפוש‬ ‫של‬ ‫יום‬ 30 ‫בתוך‬ ‫שני‬ ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫סאו‬ ‫בנצי‬ ‫ניצב‬ ‫מאת‬ ‫תשובה‬
‫ת"א‬ ‫המחאה‬
https://www.scribd.com/doc/267276224/ 

164.

2015­06­01 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for June 2015 //
2015 ‫ליוני‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫ההסכם‬ ‫הארכת‬
https://www.scribd.com/doc/267275674/ 

165.

2015­07­01 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for July 2015 //
2015 ‫ליולי‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫ההסכם‬ ‫הארכת‬
https://www.scribd.com/doc/270180506/ 

166.

2015­07­23 OccupyTLV: Complaint to the Police Integrity Unit against Policeman 
Ben Meltzer //
‫אלימות‬ ,‫חיפוש‬ ‫צו‬ ‫ללא‬ ‫לילי‬ ‫חיפוש‬ :‫מלצר‬ ‫בן‬ ‫השוטר‬ ‫נגד‬ ‫למח"ש‬ ‫תלונה‬
https://www.scribd.com/doc/272346916/ 

167.

2015­07­29 OccupyTLV: Police Integrity Unit: Invitation by the Police Integrity 
Unit, in re: Complaint 3582/2015 against policeman Ben Meltzer //
3582/2015 ‫ תלונה נגד‬:‫ הזמנה ממח"ש למסירת הודעה מפורטת בנידון‬:‫מאהל המחאה ת"א‬
‫השוטר בן מלצר‬
https://www.scribd.com/doc/273286818/ 

168.

2015­08­31 OccupyTLV: Serious, life threatening violence incidents yesterday //
‫ת”א‬ ‫המחאה‬ ‫במאהל‬ ‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫סיכון‬ ,‫חמורים‬ ‫אלימות‬ ‫אירועי‬  :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
.‫אתמול‬
https://www.scribd.com/doc/277101051/ 

169.

2015­08­31 OccupyTLV: Tel­Aviv Muni permit extension for Septmber 2015 //
2015 ‫לספטמבר‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההיתר‬ ‫הארכת‬  :‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬
https://www.scribd.com/doc/277139294/ 

170.

2015­09­27 OccupyTLV: Demand for rats extermination //
‫החולדות‬ ‫להדברת‬ ‫דרישה‬ ­ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬  
https://www.scribd.com/doc/282837867/ 

171.

2015­10­06  OccupyTLV: Tel­Aviv Muni Extension for October 2015 //
2015 ‫לאוקטובר‬ ‫ת"א‬ ‫המחאה‬ ‫מאהל‬ ‫לקיום‬ ‫ההסכם‬ ‫הארכת‬
https://www.scribd.com/doc/283994275/ 

172.

23/27

173.

2. Rusov et al v Tel­Aviv Municipality et al (18790­10­14) in the Tel­Aviv 
Administrative Court
‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ (18790­10­14) '‫ואח‬ ‫ת"א‬ ‫עיריית‬ ‫נ‬ '‫ואח‬ ‫רוסוב‬ .2
‫ת"א‬ ‫מנהליים‬
2014-10-10 Counsel of Record Certificate, provided for signature to residents of the OccupyTLV
camp by Attorney Hagai Kalai
‫כתב ייפוי כוח שעליו הוחתמו דרי מאהל המחאה ע"י עו"ד חגי קלעי‬
https://www.scribd.com/doc/242524672/

174.

2014-10-10 Request for Israeli Civil Rights Association opinion: Should attorney, referred by
ACRI, press the court to comply with provisions of the law, pertaining to the fundamentals of
Due Process?
,‫ שהופנה על ידי האגודה‬,‫ האם על עורך דין‬:‫בקשה לחוות דעת של האגודה לזכויות האזרח‬
?‫לעמוד על כך שבית המשפט יקיים את הוראות החוק לגבי יסודות ההליך ההוגן‬
https://www.scribd.com/doc/242598321/

175.

2014-10-11 ISRAEL: OccupyTLV - Force-fed legal assistance?
?‫ הזנה בכפייה של עזרה משפטית‬- ‫מאהל המחאה ת"א‬
https://www.scribd.com/doc/242599831/

176.

2014-10-11a Demand for immediate action by ACRI to stop any legal action on behalf of street
persons in the in Volovlesky-Karny park by Attorney Hagai Kalai!
‫דרישה לפעולה מידית על ידי האגודה לעצירת כל פעולה משפטית בשם דרי רחוב בגן‬
!‫קרני על ידי עו"ד חגי קלעי‬-‫וולובלסקי‬
https://www.scribd.com/doc/242615848/

177.

2014-10-11 Revised Counsel of Record Certificate, provided for signature to residents of the
OccupyTLV camp by Attorney Hagai Kalai
‫כתב ייפוי כוח מתוקן שעליו הוחתמו דרי מאהל המחאה ע"י עו"ד חגי קלעי‬
https://www.scribd.com/doc/242691961/

178.

2014-10-12 Letter to ACRI Chief Legal Counsel Dan Yakir: 1) Your October 11, 2014 response,
and 2) Request for a statement for publication - ACRI's position on due Service and Notice in
the Israeli courts. //
,‫ לאוקטובר‬11 ‫( תשובתך מיום‬1 :‫ יועץ משפטי בכיר באגודה לזכויות האזרח‬- ‫מכתב לדן יקיר‬
‫ עמדת האגודה על המצאה והודעה כדין בבתי המשפט‬- ‫( בקשה לתגובה לפרסום‬2 ,2014
.‫בישראל‬
https://www.scribd.com/doc/242769459/

179.

2014-10-12 Rusov et al v Tel-Aviv Municipality et al (18790-10-14) -Petition (commencing
record) in the Tel-Aviv Administrative Court
‫ עתירה‬- ‫( בבית המשפט לעניינים מנהליים ת"א‬18790-10-14) '‫רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬
(‫)מסמך פתיחה‬
https://www.scribd.com/doc/242802597/

24/27

180.

2014-10-13 Rusov et al v Tel-Aviv Municipality et al (18790-10-14) - Temporary Restraining
Order by Judge Magen AlTuviah
‫ צו ארעי עד לדיון בבקשה לסעד ארעי מאת השופט מגן‬- '‫רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬
‫אלטוביה‬
https://www.scribd.com/doc/242994394/

181.

2014-10-14 Dan Yakir, Chief Legal Counsel, Association for Civil Right in Israel is again asked
to comment for publication on due service and notice in the Israeli courts
‫ היועץ המשפטי הבכיר של האגודה לזכויות האזרח התבקש שוב להעיר לפרסום על‬,‫דן יקיר‬
‫המצאה והודעה כדין בבתי המשפט בישראל‬
https://www.scribd.com/doc/243248372/

182.

2014-10-19 Rusov et al v Tel-Aviv Municipality et al (18790-10-14) - Judge Ruth Ronen
Decision, extending time for response
‫החלטה של השופטת רות רונן להארכת מועד למתן תשובת המשיבים‬
https://www.scribd.com/doc/244613716/

183.

2014-10-20 Rusov et al v Tel-Aviv Municipality et al (18790-10-14) - Judge Ruth Ronen
Decision, extending time for response
‫החלטה של השופטת רות רונן להארכת מועד למתן תשובת המשיבים‬
https://www.scribd.com/doc/244613721/

184.

2014-10-27 Rusov et al v Tel-Aviv Municipality et al (18790-10-14) in the Tel-Aviv
Administrative Court - online court records, remote public access terminal
‫ כתבי בית‬- ‫( בבית המשפט לעניינים מנהליים ת"א‬18790-10-14) '‫רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬
‫ ממסוף מרוחק לגישת הציבור‬,‫דין‬
https://www.scribd.com/doc/244610705/

185.

2014-10-27 Letter to Tel-Aviv Mayor Ron Huldai and Attorney Hagai Kalai, in re: Tel-Aviv
Social Protest Camp and Street-dwellers' Petition Rusov et al v Tel-Aviv Municipality et al
(18790-10-14)
-‫ מאהל המחאה ת"א ועתירת דרי‬:‫מכתב לראש עיריית ת"א רון חולדאי ולעו"ד חגי קלעי בנידון‬
(18790-10-14) '‫רחוב רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬
https://www.scribd.com/doc/244641191/

186.

2014-11-09 Rusov et al v Tel-Aviv Municipality et al (18790-10-14) in the Tel-Aviv
Administrative Court - Decision imposing Interim Restraining Decree, calling for an out of court
resolution.
‫ החלטה‬- ‫( בבית המשפט לעניינים מנהליים ת"א‬18790-10-14) '‫רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬
‫המורה על צו ביניים וקוראת לפתרון מחוץ לבית המשפט‬
https://www.scribd.com/doc/246029721/

187.

2014-11-09 Court: Arlozoroff camp and Tel-Aviv muni will negotiate alternative site, Local Call
‫ שיחה מקומית‬,‫ מאהל ארלוזורוב ועיריית ת"א ינהלו מו"מ על הקמת מאהל חלופי‬:‫בית המשפט‬
https://www.scribd.com/doc/246101788/
http://mekomit.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%94%D7%9C-%D7%90%D7%A8%D7%9C
%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%9E/

188.

2014-12-08 Rusov et al v Tel-Aviv Municipality et al (18790-10-14) in the Tel-Aviv
25/27

Administrative Court – Protocol and Judgment
‫( בבית המשפט לעניינים מנהליים ת"א – פרוטוקול‬18790-10-14) '‫רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬
‫ופסק דין‬
https://www.scribd.com/doc/249837362/
189.

2014-12-11 Rusov et al v Tel-Aviv Municipality et al (18790-10-14) in the Tel-Aviv
Administrative Court – Request for a Decree (electricity) and correction of protocol
‫( בבית המשפט לעניינים מנהליים ת"א – בקשה לצו‬18790-10-14) '‫רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬
‫)חשמל( עשה ולתיקון פרוטוקול‬
https://www.scribd.com/doc/249901608/

190.

2014-12-18 OccupyTLV: Rusov v Tel-Aviv Municipality (18790-10-14) – Request addressed to
Tel-Aviv Mayor Ron Huladi for good will, public health consideration in execution of the
Settlement regarding latrines, showers, water sockets in the OccupyTLV camp. //
‫ בקשה לראש עיריית ת"א רון חולדאי‬-'‫ רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬:‫מאהל המחאה ת"א‬
‫ בנוגע להקמת‬,‫לשיקול דעת מתוך רצון טוב ובריאות הציבור בהוצאה לפועל של הפשרה‬
.‫ שוקת מים במאהל המחאה ת"א‬,‫ מקלחות‬,‫שירותים‬
https://www.scribd.com/doc/250496305/

191.

2014-12-21 OccupyTLV: Rusov v Tel-Aviv Municipality (18790-10-14) – Response by Tel-Aviv
Muni regarding December 18, 2014 request, pertaining to substandard sanitation facilities. //
18 ‫ תשובת עיריית ת"א על בקשה מיום‬-'‫ רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬:‫מאהל המחאה ת"א‬
‫ בנוגע למתקני תברואה בלתי תקינים‬,2014 ,‫לדצמבר‬
https://www.scribd.com/doc/250741156/

192.

2014-12-22 OccupyTLV: Rusov v Tel-Aviv Municipality (18790-10-14) – Request forwarded to
Attorney Kalai to safeguard Human Rights, in re: Construction of Health facilities by Tel-Aviv
muni in the camp. //
‫ בקשה שהופנתה לעו"ד קלעי לשמירת‬-'‫ רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬:‫מאהל המחאה ת"א‬
‫זכויות האדם של תושבי המאהל בנוגע להקמת מתקני בריאות על ידי עיריית ת"א‬
https://www.scribd.com/doc/250743746/

193.

2014-12-22 OccupyTLV: Rusov v Tel-Aviv Municipality (18790-10-14) – Request forwarded to
Attorney Kalai to take measures to discover the November 28, 2012 Agreement with Tel-Aviv
Muni. //
‫ בקשה חוזרת לנקיטת צעדים לגילוי ההסכם‬-'‫ רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬:‫מאהל המחאה ת"א‬
2012 ,‫ לנובמבר‬28 ‫עם עיריית ת"א מיום‬
https://www.scribd.com/doc/250743139/

194.

2015-01-06 OccupyTLV: Rusov v Tel-Aviv Municipality (18790-10-14) – Order on Tel-Aviv
muni to provide electric power //
‫אביב לספק חשמל‬-‫ צו המורה על עיריית תל‬-'‫ רוסוב ואח' נ עיריית ת"א ואח‬:‫מאהל המחאה ת"א‬

195.

2015-01-07 Court orders Tel-Aviv muni to connect the homeless in OccupyTLV to electric
supply within a week, Haaretz //
‫בית המשפט הורה לעיריית ת''א לחבר את מאהל מחוסרי הדיור בארלוזורוב לחשמל בתוך‬
‫ הארץ‬,‫שבוע‬
https://www.scribd.com/doc/252075518/
26/27

196.

3. Complaint against policeman Ben Meltzer filed with Police Integrity 
Unit
‫מלצר‬ ‫בן‬ ‫השוטר‬ ‫נגד‬ ‫למח"ש‬ ‫תלונה‬
2015­07­23 OccupyTLV: Complaint to the Police Integrity Unit against Policeman 
Ben Meltzer // 
‫אלימות‬ ,‫חיפוש‬ ‫צו‬ ‫ללא‬ ‫לילי‬ ‫חיפוש‬ :‫מלצר‬ ‫בן‬ ‫השוטר‬ ‫נגד‬ ‫למח"ש‬ ‫תלונה‬ 
https://www.scribd.com/doc/272346916/ 

197.

2015­07­23 Certificate of Receipt of Complaint (3582/2015) against Policeman 
Ben Meltzer by the Police Integrity Unit  // 
(3582/2015 ‫)מח”ש‬ ‫מלצר‬ ‫בן‬ ‫השוטר‬ ‫נגד‬ ‫תלונה‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫אישור‬
https://www.scribd.com/doc/273344420/ 

198.

2015­07­29 Information regarding criminal conduct by a policeman //
(3582/2015) ‫שוטר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫ביצוע‬ ‫בדבר‬ ‫מידע‬
https://www.scribd.com/doc/273344710/ 

1.

2015­08­03 Request for clarifications re Police Integrity Unit complaint (No 
3582/2015) against policeman Ben Meltzer //
‫מלצר‬ ‫בן‬ ‫השוטר‬ ‫נגד‬ (3582/2015 '‫)מס‬ ‫למח"ש‬ ‫תלונה‬ ‫לגבי‬ ‫להבהרות‬ ‫בקשה‬
https://www.scribd.com/doc/273374583/ 

27/27