You are on page 1of 2

DUYURU

657 sayl Devlet Memurlar Kanunun 4/B maddesi gereince niversitemizde istihdam edilmek zere s!zle"meli #ers$nel alm ya#lacaktr% Ba"vuracak adaylarn en ge& '6%(7%'()* tarihi mesai +itimine kadar niversitemiz ,ekt!rl -ers$nel Daire Ba"kanlna a"ada +elirtilen +elgeler ile +irlikte m racaat etmeleri gerekmektedir% 30.01.2011 12.07.2013 2011 Dicle niversitesi Personel Daire Bakanl niversitemiz +irimlerine 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu.nun 4%maddesinin /B0 1kras gereince istihdam edilmek zere alnacak s!zle"meli #ers$nel almna ili"kin )'%(7%'()* tarihli 2a+ah 3azetesinde yaymlanan ilann ekidir% lan ari!i " 12.07.2013 #on Bav$r$ ari!i" 2%.07.2013 & 'esai (iti)ine ka*ar + B,-.URU /0102 -,R 2,R3 .0 D40R D0 ,Y B2/20R )45daylardan6 ilanda unvan6 adedi ve !zel "artlar +elirtilen #$zisy$nlara +a"vurularda ayrca6 657 sayl Kanunun 47%maddesinde +elirtilen a"adaki genel "artlar aranr% /enel artlar5 a+ 8 rk 9atanda" $lmak6 (+ Kamu haklarndan mahrum +ulunmamak6 c+ 8 rk :eza Kanununun 5* nc maddesinde +elirtilen s reler ge&mi" $lsa +ile; kasten i"lenen +ir su&tan d$lay +ir yl veya daha 1azla s reyle ha#is cezasna ya da a11a uram" $lsa +ile devletin g venliine kar" su&lar6 5nayasal d zene ve +u d zenin i"leyi"ine kar" su&lar6 milli savunmaya kar" su&lar6 Devlet srlarna kar" su&lar ve casusluk6 zimmet6 irtik<#6 r "vet6 hrszlk6 d$landrclk6 sahtecilik6 g veni k!t ye kullanma6 hileli i1las6 ihaleye 1esat kar"trma6 edimin i1asna 1esat kar"trma6 su&tan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya ka&ak&lk su&larndan mahkum $lmamak% *+ =rkek adaylarn6 muvazza1 askerlik &ana gelmemi" veya askerlik &ana gelmi" ise muvazza1 askerlik hizmetini ya#m" veya erteletmi" veya yedek sn1na ge&irilmi" $lmak6 e+ 657 2ayl Kanunun 5* nc madde h k mleri sakl kalmak kayd ile g!revini devaml ya#masna engel $la+ilecek akl hastal +ulunmamak% 6+ Ba"vuracak adaylarn; 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesinin >Bu "ekilde istihdam edilenler6 hizmet s!zle"mesi esaslarna aykr hareket etmesi nedeniyle kurumlarnca s!zle"melerinin 1eshedilmesi veya s!zle"me d!nemi i&erisinde Bakanlar Kurulu Karan ile +elirlenen istisnalar hari& s!zle"meyi tek tara1l 1eshetmeleri halinde6 1esih tarihinden iti+aren +ir yl ge&medik&e kurumlarn s!zle"meli #ers$nel #$zisy$nlarnda istihdam edilemezler> h km gereince +u maddeye aykr durumu tes#it edilenlerin m racaat deerlendirmeye alnmayacaktr% '4 ?erhangi +ir 2$syal 3 venlik Kurumundan emeklilik veya ya"llk ayl almy$r $lmak% *4M racaatlar ilann gazetede yaymland g n izleyen )5 g n i&inde /mesai +itimine kadar0 -ers$nel Dairesi Ba"kanlndan veya @@@%dicle%edu%tr @e+ adresinden temin edilecek +a"vuru 1$rmu ve a"ada istenilen +elgelerle +irlikte /n$ter tasdikli veya asl g!r lmek zere -ers$nel Dairesi Ba"kanlnca

$naylanm"0 a"ada adresi yazl +ulunan -ers$nel Daire Ba"kanl.na "ahsen m racaat etmeleri gerekmektedir% -$sta ile ya#lan +a"vurular dikkate alnmayacaktr% a+ 7reni) Bel8esi ve 9otoko:isi. (+ 2012 ;l <P##= nn il8ili :$an t>r>n> 8?steren snav son$@ (el8esi. c+ 1>6$s A>B*an ve 9otoko:isi. *+ #a(ka <a;*. e+ lan*a (elirtilen artlar (el8elen*ir)ek. 44 K-22 #uan sralamasyla atanmaya hak kazanan asil aday ile yedek aday +a"vuru +itim tarihi iti+ariyle en ge& )( /i" g n 0 g n i&erisinde @@@%dicle%edu%tr adresinden ilan edilecektir%B$ ilan te(li )a!i;etin*e olacan*an a;rca te(li8at ;a:l)a;acaktr% 545tanmaya hak kazanan asil adaylar; ilan tarihi iti+ariyle )( g n i&erisinde istenilen +elgeler ile +irlikte s!zle"me imzalamak zere +a"vuruda +ulunmamas halinde ayn #$zisy$n i&in +elirlenen yedek aday davet edilecektir% ,tan)a;a !ak kaBanan a*a;lar*an istenilen (el8eler 5 )42alk Kurulu ,a#$ru '45skerlik Belgesi / =rkek 5daylar i&in 0 *4 ' 5det A$t$ra1 3er&ee aykr +eyanda +ulunduu tes#it edilenlerin yerle"tirilmeleri ge&ersiz saylarak atamalar ya#lmayacak6 ya#lm" $lsa dahi i#tal edilecektir% Bu ki"iler hi& +ir hak tale# edemeyecekler ve haklarnda 8 rk :eza Kanununun ilgili h k mleri uygulanmak zere :umhuriyet 2avclna su& duyurusunda +ulunulacaktr% ?alen Kurumumuzda 657 sayl kanunun 4/ B maddesi stat s nde s!zle"meli #ers$nel $larak &al"an #ers$nelin +a"vurular ka+ul edilmeyecektir%

,*res" Dicle niversitesi ,ekt!rl / -ers$nel Daire Ba"kanl niversite Kam# s / DBC5,B5KD, rti(at l6 " ( 4)'E'477(*( E Dahili F ''*'4'*)*