You are on page 1of 2

DUYURU

657 sayl Devlet Memurlar Kanunun 4/B maddesi gereince niversitemizde istihdam edilmek zere s!zle"meli #ers$nel alm ya#lacaktr% Ba"vuracak adaylarn en ge& '7%'(%(')4 tarihi mesai *itimine kadar niversitemiz +ekt!rl ,ers$nel Daire Ba"kanlna a"ada *elirtilen *elgeler ile *irlikte "ahsen m racaat etmeleri gerekmektedir% 30.01.2011 24.01.2014 2011 Dicle niversitesi Personel Daire Bakanl niversitemiz *irimlerine 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu-nun 4%maddesinin .B/ 0kras gereince istihdam edilmek zere alnacak s!zle"meli #ers$nel almna ili"kin (4%')%(')4 tarihli 1a*ah 2azetesinde yaymlanan ilann ekidir% lan ari!i " 24.01.2014 #on Bav$r$ ari!i" 0%.02.2014 & 'esai (iti)ine ka*ar + B,-.URU /0102 -,R 2,R3 .0 D40R D0 ,Y B2/20R )34daylardan5 ilanda unvan5 adedi ve !zel "artlar *elirtilen #$zisy$nlara *a"vurularda ayrca5 657 sayl Kanunun 46%maddesinde *elirtilen a"adaki genel "artlar aranr% /enel artlar5 a+ 7 rk 8atanda" $lmak5 (+ Kamu haklarndan mahrum *ulunmamak5 c+ 7 rk 9eza Kanununun 5: nc maddesinde *elirtilen s reler ge&mi" $lsa *ile; kasten i"lenen *ir su&tan d$lay *ir yl veya daha 0azla s reyle ha#is cezasna ya da a00a uram" $lsa *ile devletin g venliine kar" su&lar5 4nayasal d zene ve *u d zenin i"leyi"ine kar" su&lar5 milli savunmaya kar" su&lar5 Devlet srlarna kar" su&lar ve casusluk5 zimmet5 irtik<#5 r "vet5 hrszlk5 d$landrclk5 sahtecilik5 g veni k!t ye kullanma5 hileli i0las5 ihaleye 0esat kar"trma5 edimin i0asna 0esat kar"trma5 su&tan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya ka&ak&lk su&larndan mahkum $lmamak% *+ =rkek adaylarn5 muvazza0 askerlik &ana gelmemi" veya askerlik &ana gelmi" ise muvazza0 askerlik hizmetini ya#m" veya erteletmi" veya yedek sn0na ge&irilmi" $lmak5 e+ 657 1ayl Kanunun 5: nc madde h k mleri sakl kalmak kayd ile g!revini devaml ya#masna engel $la*ilecek akl hastal *ulunmamak% 6+ Ba"vuracak adaylarn; 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesinin >Bu "ekilde istihdam edilenler5 hizmet s!zle"mesi esaslarna aykr hareket etmesi nedeniyle kurumlarnca s!zle"melerinin 0eshedilmesi veya s!zle"me d!nemi i&erisinde Bakanlar Kurulu Karan ile *elirlenen istisnalar hari& s!zle"meyi tek tara0l 0eshetmeleri halinde5 0esih tarihinden iti*aren *ir yl ge&medik&e kurumlarn s!zle"meli #ers$nel #$zisy$nlarnda istihdam edilemezler> h km gereince *u maddeye aykr durumu tes#it edilenlerin m racaat deerlendirmeye alnmayacaktr% (3 ?erhangi *ir 1$syal 2 venlik Kurumundan emeklilik veya ya"llk ayl almy$r $lmak% :3M racaatlar ilann gazetede yaymland g n izleyen )5 g n i&inde .mesai *itimine kadar/ ,ers$nel Dairesi Ba"kanlndan veya @@@%dicle%edu%tr @e* adresinden temin edilecek *a"vuru 0$rmu ve a"ada istenilen *elgelerle *irlikte .n$ter tasdikli veya asl g!r lmek zere ,ers$nel Dairesi Ba"kanlnca

$naylanm"/ a"ada adresi yazl *ulunan ,ers$nel Daire Ba"kanl-na "ahsen m racaat etmeleri gerekmektedir% ,$sta ile ya#lan *a"vurular dikkate alnmayacaktr%

a+ 7reni) Bel8esi ve 9otoko:isi. (+ 2012 ;l <P##= nn il8ili :$an t>r>n> 8?steren snav son$@ (el8esi. c+ 1>6$s A>B*an ve 9otoko:isi. *+ lan*a (elirtilen artlar (el8elen*ir)ek. 43 K,11 #uan sralamasyla atanmaya hak kazanan asil aday ile yedek aday *a"vuru *itim tarihi iti*ariyle en ge& )' .i" g n / g n i&erisinde @@@%dicle%edu%tr adresinden ilan edilecektir%B$ ilan te(li )a!i;etin*e olacan*an a;rca te(li8at ;a:l)a;acaktr% 534tanmaya hak kazanan asil adaylar; ilan tarihi iti*ariyle )' g n i&erisinde istenilen *elgeler ile *irlikte s!zle"me imzalamak zere *a"vuruda *ulunmamas halinde ayn #$zisy$n i&in *elirlenen yedek aday davet edilecektir% ,tan)a;a !ak kaBanan a*a;lar*an istenilen (el8eler 5 )31alk Kurulu +a#$ru . ?eyet +a#$ru / (34skerlik Belgesi . =rkek 4daylar i&in / :3 ( 4det A$t$ra0 2er&ee aykr *eyanda *ulunduu tes#it edilenlerin yerle"tirilmeleri ge&ersiz saylarak atamalar ya#lmayacak5 ya#lm" $lsa dahi i#tal edilecektir% Bu ki"iler hi& *ir hak tale# edemeyecekler ve haklarnda 7 rk 9eza Kanununun ilgili h k mleri uygulanmak zere 9umhuriyet 1avclna su& duyurusunda *ulunulacaktr% ?alen Kurumumuzda 657 sayl kanunun 4/ B maddesi stat s nde s!zle"meli #ers$nel $larak &al"an #ers$nelin *a"vurular ka*ul edilmeyecektir%

,*res" Dicle niversitesi +ekt!rl / ,ers$nel Daire Ba"kanl niversite Kam# s / DBC4+B4KD+ rti(at l6 " ' 4)(E(466':' E (:): 3 ((:(