RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TARIKH MASA TAHUN BILANGAN MURID TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN : Standard

Kandungan 1.% Be &e ita #an men&e itakan sesuatu pe ka a semula #engan tepat menggunakan se"utan yang $elas #an intonasi yang "etul. Standard Pembela aran 1.%.1 Be &e ita tentang sesuatu pe ka a #engan tepat' se"utan yang $elas #an intonasi yang "etul menggunakan ayat tunggal #an ayat ma$muk #engan "etul. !BJEKTI" PELAJARAN: (a#a akhi penga$a an' mu i# #apat) i) ii) "e &e ita #engan tepat tentang pakaian t a#isioal yang #iketahui menggunakan ayat tunggal #an ayat ma$muk #engan se"utan yang $elas #an intonasi yang "etul. Be &e ita #engan tepat tentang pakaian t a#isionalyang te #apat #alam maklumat pantun #an yang #ilaya i #a ipa#a pantun yang #i"a&a. SISTEM BAHASA:
1. *ata"ahasa 2. !osa kata 3. !ata nama khas

: : : : : : :

Bahasa Melayu 09 Julai 2013 8.30 pagi – 9.30 pagi (60 minit) 3 Cempaka 20 o ang !e"u#ayaan Ba$u Melayu #an Ba$u !u ung

PENGISIAN KURIKULUM: 1. +lmu) !e"u#ayaan 2. ,ilai Mu ni ) !e $asama' ho mat-mengho mati 3. !emahi an Be nilai *am"ah)  !emahi an "e .iki (!B).  !emahi an Bela$a &a a Bela$a (!BCB)  !e&e #asan (el"agai (!() )  *eknologi Maklumat #an !omunikasi (*M!)) /. !a$ian Masa 0epan (!M0)) %. !onsep %()  (engga"ung$alinan – Men#enga #an "e tutu ' mem"a&a #an menulis. PENGETAHUAN SEDIA ADA :

ABM#BBM : .

LANGKAH # MASA ISI PELAJARA N AKTI$ITI PENGAJARAN % PEMBELAJARAN CATATAN SET INDUKSI & MINIT' LANGKAH ( & MINIT' LANGKAH ) & MINIT' LANGKAH * & MINIT' PENUTUP &MINIT' B"1u6$B230 simun$an pkg .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful