You are on page 1of 3

Aclamai a Deus

BML 100

Hino de Entrada | III Domingo de Pscoa


Ant. - Assembleia (Cnone a duas vozes)

# 2 j j j j & 4 & # J J
A - le - lu -

A - cla - mai a Deus ter - ra in - tei

j j j j J J J J J
ra, a - cla - mai a Deus ter - ra in - tei

Pe. Ferreira dos Santos

ra.

ia,

A - le - lu

j j

ia.

A - le - lu - ia, A - le - lu - ia.

j j j j

..

Salmo 65

&

# 2 8

Assembleia

# 2 & 8 r r j . r j
Coro

A - le - lu - ia,

r r j j j j J
A - le - lu ia.

1. A - cla - mai

a Deus

ter - ra in - tei - ra

r r r r

Can - tai

j j r .
a

& &

# r r r r r r
gl - ria do seu no - me

A - le - lu - ia,

r r j j j j J
A - le - lu ia.

r r r r r r r r r r
Ce -le - brai e - ter - na - men - te os seus lou -

& &

# r r
vo - res

A - le - lu - ia,

j j R R J J J
A - le - lu ia.

r r r r j . r r r r r
ad - mi - r - veis so as su - as o - bras.

A - le - lu - ia,

R R J J

& &

# j j J #
A - le - lu ia.

A - le - lu - ia,

r r j j j J
A - le - lu -

2. P'la

gran - de - za do vos - so po - der

j r r j r r j

O Canto na Liturgia

Aclamai a Deus | F. Santos

& & & & & &

# # #

ia.

A - le - lu - ia,

r r j j j j J
A - le - lu ia.

r r
To-da a

con - ven - ceis

r r j r r r r r r r .
os vos - sos i - ni - mi - gos

# r r r r j #

r r r r

A - le - lu - ia,

R R J J

A - le - lu

j j J
ia.

r r j
en - toe

r r r r
A - le -

ter - ra vos a - do - re e ce - le - bre

hi - nos, can -

# r r r r r r
tan - do ao vos - so no - me.

A - le - lu - ia,

j j R R J J J
A - le - lu ia.

3. Con - tem - plai as

r j r j r r j .
o - bras de Deus

& & & &

# # # #

lu - ia,

j j j j J
A - le - lu ia.

A - le - lu - ia,

r r j j j J

A - le -

Ad - mi - rai a

r r r r r r j r r r r
su - a ac - o pe - los ho-mens

lu

j
ia.

r r r r j . r r r r r
Trans-for - mou o mar em ter - ra fir - me

A - le - lu - ia,

j r j j R J J
A - le - lu ia.

r r
Ca -mi -

& &

# j r r r r r r r r
nha - ram no ri - o a p en - xu - to.

A - le - lu - ia,

r j j j J R J
A - le - lu ia.

4. Ben - di - zei

r r j r r r r r .

po - vo o Se -

Aclamai a Deus | F. Santos

& &

# #

r j r j j j J
A - le - lu - ia, A - le - lu ia.

A - le - lu - ia,

r r j J

nhor

En - to - ai

r r j r r r r r r r r
sem ces - sar os seus lou - vo - res

& &

# j j j #
A - le - lu ia.

r r r r r r r r r r r r
Por -que E - le quem con - ser - va a nos - sa vi - da

A - le - lu - ia,

r j j J R J
A - le - lu -

# j & & #
ia.

r r r

r r r

j r r r r
ps va - ci - las - sem.

A - le - lu - ia,

r R

U j j J J
A - le - lu -

ia.

Antfona

No dei - xou que os nos - sos