‫זבחים נח‬

‫בס"ד‬

‫קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח‬
‫רבי יוסי אומר כאילו נשחט בצפון‬
‫צפון‬
‫כוליה מזבח בצפון קאי‬
‫לפיכך כשר לשחיטת‬
‫קדשי קדשים בצפון‬

‫צפון‬
‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫מזרח‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬
‫היכל‬

‫כבש‬
‫דרום‬
‫דרום‬

‫אמר רב אסי אמר רבי יוחנן‪:‬‬
‫אומר היה ר' יוסי כוליה מזבח בצפון קאי‬
‫מהו דתימא בעינן על ירך וליכא קמ"ל‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫זבחים נח‬

‫בס"ד‬

‫קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח‬
‫רבי יוסי ברבי יהודה אומר‬
‫מחצי המזבח ולדרום כדרום מחצי המזבח ולצפון כצפון‬
‫צפון‬
‫חצי מזבח בצפון קאי‬
‫לפיכך חציו הצפוני‬
‫כשר לשחיטת‬
‫קדשי קדשים בצפון‬
‫צפון‬
‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח החיצון‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫דרום‬

‫אמר ליה רבי זירא לרב אסי‪:‬‬
‫אלא מעתה לרבי יוסי ברבי יהודה‬
‫הכי נמי דחציו בצפון וחציו בדרום‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫זבחים נח‬

‫בס"ד‬

‫קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח‬
‫מודי רבי יוסי ברבי יהודה‬
‫שאם שחטן כנגדן בקרקע פסולה‬
‫צפון‬
‫אם חצי המזבח בצפון‬
‫למה שחטן כנגדן בקרקע‬
‫פסולה‬

‫צפון‬
‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח החיצון‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫דרום‬

‫אמר ליה רבי זירא לרב אסי‪:‬‬
‫אלא מעתה לרבי יוסי ברבי יהודה‬
‫הכי נמי דחציו בצפון וחציו בדרום‬
‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫זבחים נח‬

‫בס"ד‬

‫קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח‬
‫מודי רבי יוסי ברבי יהודה‬
‫שאם שחטן כנגדן בקרקע פסולה‬
‫הא ליכא לפרושי‬
‫כנגדן ברצפה למזרח‬
‫המזבח ובמערבו‬
‫צפון‬

‫דתניא מקיר מזבח צפוני‬
‫ועד כותל עזרה צפוני‬
‫וכנגד כל המזבח כולו צפון‬
‫דברי רבי יוסי ברבי יהודה‬
‫צפון‬
‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח החיצון‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫דרום‬

‫מאי כנגדן בקרקע?‬
‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫זבחים נח‬

‫בס"ד‬

‫מודי רבי יוסי ברבי יהודה‬
‫שאם שחטן כנגדן בקרקע פסולה‬
‫לא צריכא דבצרי בצורי‬
‫צפון‬

‫ואע"ג דירך הוא‬
‫פסיל ליה‬

‫צפון‬
‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫מזבח החיצון‬

‫דרום‬

‫אם נמלכו לקצר את המזבח‬
‫ונשאר מחצה של צפון פנוי‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫היכל‬

‫בצרי בצורי‬

‫כבש‬

‫אלמא סבירא ליה‬
‫מזבח בדרום הוא‬
‫דרום‬

‫אלמא סבירא ליה בדרום עזרה הוא‬
‫‪5‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נח‬

‫צפון‬

‫אי קסבר כוליה מזבח בדרום קאי‬
‫עשרים ושבע בעי למיתי‬

‫צפון‬

‫‪10‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫דרום‬

‫‪32‬‬
‫אמות‬

‫‪27‬‬
‫אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫מערכה שניה‬
‫של קטורת‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪24 x 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32xx32‬‬
‫אמה‬
‫‪4‬‬
‫אמה‬
‫‪3‬‬

‫‪5‬‬
‫אמות‬

‫‪2‬‬

‫אמה‬
‫הסובב‬
‫אמה‬
‫קרנות‬

‫כבש‬

‫צפון‬

‫‪1‬‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫דרום‬
‫‪6‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נח‬

‫צפון‬

‫אי נמי קסבר‬
‫קדושת היכל ואולם חדא היא‬
‫עשרים ותרתי בעי‬

‫צפון‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫דרום‬

‫‪32‬‬
‫אמות‬

‫‪22‬‬
‫אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫מערכה שניה‬
‫של קטורת‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪24 x 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32xx32‬‬
‫אמה‬
‫‪4‬‬
‫אמה‬
‫‪3‬‬

‫‪10‬‬
‫אמות‬

‫‪2‬‬

‫אמה‬
‫הסובב‬
‫אמה‬
‫קרנות‬

‫כבש‬

‫צפון‬

‫‪1‬‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫דרום‬
‫‪7‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח העולם‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נח‬

‫צפון‬

‫ואי קסבר חציו בצפון וחציו בדרום‬
‫חד סרי בעי למיתי‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫צפון‬
‫‪10‬‬
‫אמות‬

‫‪32‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫דרום‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪11‬‬
‫אמות‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫כבש‬

‫מערכה שניה‬
‫של קטורת‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫דרום‬
‫‪8‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫‪21‬‬
‫אמות‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נח‬

‫צפון‬

‫ואי נמי קסבר‬
‫קדושת היכל ואולם חדא היא‬
‫שית בעי למיתי‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫צפון‬
‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫‪32‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫דרום‬

‫‪1‬‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫כבש‬

‫מערכה שניה‬
‫של קטורת‬
‫אמה‬
‫הסובב‬

‫אולם‬

‫‪2‬‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪6‬‬
‫אמות‬
‫אמה‬
‫היסוד‬

‫דרום‬
‫‪9‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח העולם‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫‪26‬‬
‫אמות‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נח‬

‫צפון‬

‫אלא לאו דקסבר כוליה מזבח בצפון קאי‬
‫והני ארבע אמות‬
‫אמה יסוד ואמה סובב‬
‫ואמה מקום קרנות רגלי הכוהנים‬
‫דכי מסגו טפי תו ליכא פתח‬
‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫דכי מסגו‬
‫טפי תו‬
‫ליכא פתח‬

‫צפון‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח האולם‬

‫דרום‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫כבש‬

‫אולם‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬
‫אמות‬
‫אמה‬
‫היסוד‬

‫דרום‬
‫‪10‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מערכה שניה‬
‫של קטורת‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נח‬

‫צפון‬

‫מי סברת הני ארבע אמות‬
‫בהדי אמה יסוד ואמה סובב‬
‫ארבע אמות‬
‫בר מאמה יסוד ואמה סובב‬
‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫צפון‬
‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫‪32‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫פתח ההיכל‬

‫מערכה שניה‬
‫של קטורת‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪4‬‬
‫אמות‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬

‫בר‬
‫בר‬
‫אמה‬
‫מ‬
‫מאמה‬
‫סובב יסוד‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫דרום‬
‫‪11‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח העולם‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫‪26‬‬
‫אמות‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful