07-23617tl

JAB,\fAN PILA]ARANjOI]OR, IAI AN',tttN RT)(lt R^ZAK
80604 IOTI0R^ B IIRT I IoIIOR DARIi] TA'ZIM

07-2-r6t 6i3 {t] 2332244 07-23ir5789 07-2378319 07-2361979 07-2369084
o h

or(q)j

o h.

n

o c.

xo

I

11

\)

JPNI.S UKAN [3

,!.

9]/1r0f912(
APRII,2
D]IE

Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Johor. ( u.p Penyelia Kanan/Penyelia Sukan

l

2 1 t,"t zolt

B 1/I4A

Tuan,

JEMPUTAN PENYERTAAN KURSUS KEPENGADILAN SESI 1 TAHUN 2014 NEGERI JOHOR

MGBI MRU TAHAP

,I

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2, 3.

Bersama'sama ini dikepilkan surat UTHM/P(K/6 OO-4/g lJfid l4[l}4] bertarikh 16 April 2014 dengan sendjdnya ada menerangkan maksud untuk makluma[, perhatian dan tindakan tuan,

Sehubungan dengan dipohon jasa baik pihak tuan untuk memanjangkan su.at maklull1a! ini kepada guru-guru yang berminat untuk menyertai hursus di-atas. Sebarang pertanyaan atau kemuskilan, pihak tuan

itq

boleh berhubung terus dengan Shaiful Rizal Bin Masrol
0197352010.

di

talian

Kerjasama pihak tuan memastikan festival di atas berjalan dengan lancar adalah sangat dihargai dan didahuiui dengan ucapan terima kasih. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "
Saya yang me

4.

rut perintah,

(HJY
Ketua S Sektor Pe

,AMSIR)
Kernanusiaan,

n Negeri ]ohor. Jabatan b.p Pengarah Pendidikan Johor.

s.k

1.

Timbalan Pengarah Pendidikan fohor.

SMAIL
didikan Oaelah
tlS ISO
1)0110

Sildn liru|i|i

lSO 9000

tt.srtitfur C. ji.nt.

Qttlir\

Sra?"l

^,lS t Makt\lit Pok|th nxr) Ar\

Pusat KokurikuJum.kan tedapat 12 koko. UTHlr. kursls dan dokumen berkalbn untuk disalurkan oieh pihak tuan kepada semla sekoah guru-guru yang beBninaL Seberans pe(anyaan lanjut pihak tuan boleh berhubung dengan Shaiful Rizal gin Mas. Adalah dimaklur. 7 EC!IVEO 1 APR 201' ) DR:flORASHIDAH EINTI ABD RAHMAN Ketua Jabatan Kokurikulum (Sukan.rgan segala homatnya saya merujuk kBpada perkara di atas . akan menganjurkan Kurcus Kepengadilan Ragbi Tahap 1 dengal kerjasama Kesatuan Ragbi Negeri Johor (JRU) dan Pusat Sukan UTHM EkBn diadakan seperti ketetapan berikut Tarikh Tempat Peserta Yutah 2 iiei 2014 (Jumaal). pihak kamiingin menjemput guru-guru di seluruh negeri untuk menyertai korsus ini. Sehubungan dengan itu. 8Iiiffi :ffi.ongan tempat yang diperunhrkkan bagi mencungkil bakat-bakat b€ru pengadil Ragbi dari kalangaf guru{Llru sel negeri Johor.ol di taLian 0197352010. Semoga mendapat pertimbangan kerjasama sowajarnya dadpada pihak tuan demi kemajLran sukan Ragbi di negeii Johoa.r\v. 2. Parit Raja Batu Pahai.:*Jial1"trJ' I rr. Terima Kasih "BERKHIOMAT UNTUK NEGARA" /d*^.ts no mq 1:2008 (P IM \N\r'G-<eiG((\E . Adaiah dimaklumkan bayaGn yura0 penyeriaan kos penginapan. Johor Bahru Johor (u/p: Ketua Unit Sukan) Tuan.C. Johor ii'. Pus. Dilampiftan borang penyerEan.' Apt 2014 2:54PM HP Fa< APR 2014 UNIVERSITI TUN HUSSI MALAYSIA NN v) 't Rujukan Tuan. Sukacita dimaklumkan bahawa Kursus Koklrikulum Ragbi (UQS11701) Semester ll 2013/2014. Sekian.3 Mel 2014(Sabtu) l UniversitiTun HuBseln Onn Mahysia 25 orang pssarta RM'100"00 J 3.tt Kolucrruruu ( {ENDID Tarikh u'rltM/PKlt6 0o+t9 Jirid 14 16 Apti 2414 Jabalan Pehdldikan Nege Johor Wisina Pendidikan JalEn Tun Abdul Razak 80604. '::[:s]t*Y. A^' ?ttP JEMPUTAN PENYERTMN KURSUS KEPENGADILAN RAGBI I RU TAHAP 1 SE TAHUN 2014 NEGERI JOHOR DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) De. Kebudayaan dan Pusat Kokurikulum Universlti Tun Hussein Onn Maiaysia 86400. perjalanan dan yang berkaiiEr adalah ditanggung oleh peserh sendiri. 4.

rdy 2..y3la yu.hrrd coDv.€pr.ke -iusat uTHl4 :-07-4536ao8.d Erb l!+.rlanacgZ@gmilt. SEI (btrln D€nbrk.n4dd rb UTHM Hq*b oin at iria siErJt(l.7o1) I.) At 2014 Lampirah A: Borang rl.a. r+serta fang Lerpflth alGn dimakiurnkan dengan co@s ti"-r a Ecgera. 3 lrt€{ trS*4 Lokari{ Unlyerrtu Ttrn *uEein Onn }l.t realE ordin.(X! Eil F.6r .sror teleron 019-7352O1O.T5hap 2 Mei 2Ot4 . 1ft8 t.fulrt .n ku?sr6 t!il.9 n4ru. Slli h[6ri wwryjrbprl6mrt. berikut sh.{LI3 nr€odE.I{IYERSITI TUN HI'$EIN O MAI.p.UfiTUta pEesAri^RrN !!.umnr& A !H 2Ot4 .URTI{ 1 'AIfAP xuRsus ro!ruErKttLUH R*GEI SEM II2013/2014 (uQs1i. .+FErii kel.*YSIA (uT}*fi) KESarUAit RAc.f niiai iin ii.si sr'i.an pend *aran: RI410O. 23 aFGrL 2At4) KI'RSUS IGPEIISTOILqT RAGBI HBU AN:..com atau ft.iw of tsl! GaEE Borarg pend!ftaBn Klrsus Kopengadllan Ragul un.ya_ nEt.Eoft.anat emai. SetEranq perhnyaan sita huuungfen.ihi.nfl/ dfi .d.Ee a I lE pEEerta DETIBIi* rcnJASI}IA P6Eerie. iEITUrrrp p*E^l RAlrr.E&hh U.|l. wsfib .Slbts.rranEr Ej.Br nEtrRr IOHSR pIrsAT srrKAI{ uxrvERsrrr rul{ HUSsEIH {rRU) & onr imt*ysra T.l.Eost ErAd( odine #L _ dar 6tb pEh*t rf. srriff.yden m:*Eum: bedlqrG LEftrt orittha L IEA BqgLy R. Eilil onlirE E3t rhr dihDnEr aror 3aEp{a nG'i.3 M€t 2014 Univerr]lt Tun Husrein Onn Malaylia 1- Negerl /Negara/ XolablSckolah/IPT sila emailkar satinan'soft Rizal BIn Mastol di a.

30pm 03.05.1spm .05.45am f0.t.45on 02.03.30am 09-45am 10. AF 2014 2:54Ft1 HP Fax TENTATIF KURSUS ASAS KEPENGADII-AN RAGBUTIFIU TAHAP .1sDm 05.45am l1.6.30am 10.45pm 03.30am 09.30am Rssf The Role of Refaree Communicltion Pasilionirrg Ro/e oF Assrsfarl Rgreree rAR) Tea 02.00am 09.30om 04.11.' UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) TAHI.12.30om 11 .06.00brn .30am .12.45pm 02.45om 01.11.00am - 08.30em Ol .30em 0g.ooom.30arr .50 pm .00pm 08. I Mei 2Ol4) Sesi Ujian Orlire Test (Rugby Ready dan Law of The Gan1d.30pm 06.0g.30am . bagi peserE yang maslh tidak menghantar siill online test Tarikh/Masa 08. Ruck & Maul Lunch Break& PEy Pradlcal : scrum Pradical : Lina out Practical : safety and spiit Tge 11.00am . (Sabtu.09.00 pm Flari Pertama (Khaml!.00 om -selesei ?arlkh/Maaa 08.30Drn .ooom 05.10 45em 10./4 tl ti .o0Dm 04.00am 1'1.02. 3 Mei 2oll+) Quick Test Pmctbal: Rastart with Kick Practical: ODsn Plav Rest Pftcticdl: Advantaqe Predical: Tackle. 2 Mei 201 q Pendaft refi Penqenalan Modul Kepenqedilan KRM Game Knowladee .30am .10.30pm .JN 2014 Tarikh/Masa 3.30Dm .30am Hari Pertama (Jumaat .004m 08.45am .45pm 03.45arn Review Persediaan tempat Hari Kedu.00pm 06-30bflr Exam Majlis Penqtup 3.300m 04.00Drn .04-3 - - 06.300m 12.30am 12.

5 APr 2014 2t54PY HP Fax LampinD C: KAEDAH UJIAN ONUNE TEST IRBPASSPORT. t InB P-Fon . ffi# ffiro ffi ffi rYceh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful