P. 1
0 Fisa Scoala Altfel Didactic

0 Fisa Scoala Altfel Didactic

|Views: 1|Likes:
Published by mehighlkp

More info:

Published by: mehighlkp on Apr 29, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

FIŞA DE ACTIVITATE ŞCOALA ALTFEL Unitatea de învăţământ: Grădiniţa ,,Arlechino” Dej Anul şcolar: 2011 2012 Data!

"erioada: #$%&$2012 'umăr de ore: ( )oordonator activitate: *ămăreanu )ri+tina ,aria -chi.a de im.lementare a activităţii: educatoarele *tructura colectivului de elevi! co.ii im.licaţi în activitate: /ru.a mare Denumire activitate: ,,,icul creştin” vi0ită la 1i+erică %$ )onte2tuali0are$ 3e4lecţie înainte de .roiectare: ,otto: ,,Educaţi copilul în aşa fel încât să poţi privi cu seninătate, cu si uranţă şi fără tea!ă în oc"ii adultului de !âine#$ %&# 'al(er ) 1$1$ *.eci4icul unităţii de învăţământ: *rădiniţa ,,Arlec"ino$ din localitatea De+ este o rădiniţă cu pro ra! prelun it, situată în centrul oraşului, având în i!ediata apropiere instituţiile, -oliclinica, .pitalul /unicipal De+ ṣi Cole iul 0aţional ,,Andrei /ureşanu$# 1nitatea noastră are 2 rupe de copii, rupa !ică A, rupa !ică 3, rupa !i+locie, rupa !are, rupa pre ătitoare A, rupa pre ătitoare 3, care sunt atent îndru!ate de 45 cadre didactice calificate# E6istă un ca(inet de lo opedie, un ca(inet psi"olo ic, iar curtea este dotată cu rotativă, (ăncuţe, roapă cu nisip, (alansoar# .i uranţa şi securitatea copiilor este asi urată de între personalul rădiniţei, iar !eniul 7ilnic este preparat şi servit de două (ucătărese foarte pricepute în arta culinară# Cadrele didactice de la rădiniţa noastră au ur!at cursuri de for!are la C#C#D#, cu! ar fi, de7voltarea co!petenţelor în educaţia părinţilor, !etode interactive de rup# 8n rădiniţă se desfăşoară o !ulţi!e de activităţi e6tracurriculare, parteneriate educaţionale, pro ra!e naţionale, activităţi cu părinţii, concursuri, si!po7ioane, ser(ări etc# 9ferta rădiniţei :Arlec"ino$ pentru activităţile opţionale este ur!ătoarea,  Educaţie rutieră  Educaţie pentru sănătate  ;i!(a en le7ă  Dans !odern  Antrena!ent rafic  Teatru de păpuşi  Educaţie ecolo ică  Activităţi artistico<plastice .pecificul de predare este în li!(a ro!ână# *rădiniţa este dotată cu !aterial didactic şi !o(ilier corespun7ător vârstei copiilor şi cerinţelor educaţionale#

1$2$ . proiectarea săptă!ânii .unde se !odelea7ă personalitatea acestora si se for!ea7ă !entalităti !oderne# >eferitor la desfăsurarea proiectului :Ṣcoala Altfel$. prin desfăşurarea unui proces instructiv<educativ în condiţii opti!e şi în spaţii !odern a!ena+ate# 0e propune! ca fiecare copil sa ai(a capacitatea de a co!unica. rădiniṭa noastră pro!ovea7ă adevăratele valori ca !od de viaţă.. să ne si!ti! valorosi. sa !anifeste interes pentru studiu si cunoastere. sti!a de sine si respect pentru aproapele sau# 1$5$ &alorile unităţii de învăţământ.Arlec"ino$. a repre7entat un prile+ de propunere a unor activităṭi care au ur!ărit. pre+udecăţilor de tip discri!inator şi încura+area diversităţii= < de7voltarea personalităţii copilului su( pre!ise . cu personalitate ar!onios de7voltată şi cu o educaţie care să răspundă atitudinilor şi valorilor !orale şi etice funda!entale.. < evitarea e6pri!ărilor. Vi7iunea rădiniţei ur!ăreşte constituirea pre!iselor pentru for!area şi de7voltarea ar!onioasă a copiilor care să se inte re7e cu uşurinţă în activitatea şcolară.învaţă<l să înveţe sin ur$= < ṣanse e ale de de7voltare lo(ală şi intelectuală a tuturor copiilor= < fa!iliari7area copiilor cu noţiunile !oral<creştine. pentru cunoaṣterea tradiṭiilor ṣi o(iceiurilor creṣtineṣti specifice săr(ătorilor de -aṣte. specifice particularităţilor de vârstă= 1$($ &i0iunea unităţii de învăţământ. activităṭi (inevenite ṣi necesare# . are rol de a oferi spri+in educativ pentru copii şi părinţi şi are !isiunea de a crea un !ediu cald si sti!ulativ în care fiecare copil sa fie încura+at să<şi de7volte talentele si aptitudinile sale si sa fie pre atit din punct de vedere intelectual.. fără oluri în educatie= < cola(orare <co!unicare ? cu toti factorii interesati si i!plicati în procesul instructiv< educativ= < dra oste< dăruire. < disciplina ? tre(uie să învătă! să fi! disciplinati în orice activitate pe care o desfăsură! pentru asi urarea reusitei acesteia= < responsa(ilitate ? să ne asu!ă! întrea a responsa(ilitate pentru !unca depusă. ur!ărind o(iectivele. de a+utor= < ri uro7itate < tre(uie să fi! constanti în procesul educativ. sti!ularea interesului copiilor pentru petrecerea ti!pului li(er în natură. *rădiniţa este o instituţie de educaţie. este locul unde copiii acu!ulea7ă un volu! i!portant de cunostinte. social. fi7ic şi e!otional sa se inte re7e în societate.Ṣcoala altfel$. pasiune pentru copii si !eserie= < desc"idere< sunte! desc"isi la nou si ne încura+ă! partenerii educationali să caute solutii creative în folosul (eneficiarilor noṣtri# %%$ Anali0a de nevoi: 2$1$ Anali0a conte2tului: In rădiniṭa . *rădiniţa este pri!ul i!pact al copilului cu !ediul educational.i+iunea unităţii de învăţământ.

ortunităţi Ameninţări < Cola(orarea eficientă între cadrele < Desfăşurarea unor activităţi în funcţie de didactice din rădiniţă..ana/ement şi mar7etin/: Consultarea părinţilor în cadrul ṣedintelor cu părinṭii ṣi a activităţilor de consiliere săptă!ânale < Consultarea partenerilor şi sta(ilirea pro ra!ului < .Ṣcoala altfel$# -rintre activităṭile propuse a fost ṣi o vi7ită la (iserică. care aparţin diferitelor confesiuni= ($($ )om. a! sta(ilit activităṭile pe care le vo! desfăṣura în săptă!âna .Şcoala altfel$ în cadrul Consiliului de Ad!inistraţie < Afişarea planificărilor la avi7ierul unităţii şi în rupe ($2$ )om..etenţe +. părinţi şi (u etul e6istent= co!unitatea locală= < Desfăşurarea unor activităţi corespun7ătoare tuturor părţilor i!plicate în pro ra!= 2$2$ Anali0a 1ene4iciarilor.etenţe /enerale vi0ate: < Denu!irea şi descrierea o(iceiurilor de -aşte= < Descrierea tradiţiilor populare de -aşte= < Cunoaṣterea te"nicilor de vopsire a ouălor tradiţional şi !odern < Educarea atitudinilor de toleranţă între copiii.eci4ice: < să participe cu interes la activitate= < să cunoască şi să discute despre se!nificaţia -aştelui= < să cunoască şi să descrie unele o(iceiuri şi tradiţii de -aşte= < să for!ule7e între(ări ṣi răspunsuri corecte= &alori şi atitudini: < cunoaṣterea tradiṭiilor ṣi o(iceiurilor creṣtineṣti= < dra oste faṭă de Du!ne7eu= < atin erea scopului activităṭii .# 8n cadrul orelor de consiliere săptă!ânale cu părinṭii .ta(ilirea o(iectivelor@8ntoc!irea planificării < Adoptarea for!ei finale a pro ra!ului de activităţi pentru săptă!âna .Anali7a . cadrele didactice i!plicate în activitate# %%%$ "roiectarea activităţii ($1$ . unde copiii vor afla !ai !ulte despre săr(ătoarea de -aṣte# 3eneficiarii acestei activităţii vor fi copiii ṣi părinṭii.'9T în vederea or ani7ării activităţilor din săptă!âna :Şcoala altfel$ "uncte tari "uncte +la1e < E6istenţa pro ra!ului eneral %pe < Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea unitate) ela(orat î!preună cu cadrele unor activităţi= didactice= < -articulari7are pro ra!ului pe fiecare rupă de preşcolari în parte= 6.

i!pri!antă. e6plicaţia. despre o(iceiuri şi tradiţii de -aşte= Evaluarea activităţii. < cunoaşte se!nificaţia săr(ătorii de -aşte= < cunoaşte câteva o(iceiuri de -aşte= < cunoaşte te"nici de vopsire a ouălor= 3e+ur+e: < u!ane. foarfeci. < prin reali7area unor felicitări e6puse în cadrul unei e6po7iṭii = 8nc"eierea activitătii. < s<a reali7at printr<o scurtă conversaṭie în le ătură cu săr(ătoarea ce se apropie= Anunṭarea te!ei.etodolo/ie: /etodele folosite au fost.e: 9r ani7area rupei. ale căror se!nificaţii uneori fa!ilia nu are ti!p sau nu ştie cu! să le e6plice !ai (ine pe înţelesul copilului# -entru că în perioada de vârstă de A<B ani. < le sunt e6plicate de către preot anu!ite se!nificaṭii le ate de săr(ătoarea învierii. părinṭii.lu de 1ună . preotul= < !ateriale. < pre ătirea copiilor pentru vi7ită= Captarea atenṭiei. < fiecare copil a fost apreciat de părinṭi pentru lucrările reali7ate= 5$2$ . având la finalul vi7itei cunoṣtinṭe (o ate despre tot ce însea!nă săr(ătoarea de -aṣte# #$2$ 3e4lecţii ale co. < copiii sunt anunṭaṭi că vo! !er e în vi7ită la (iserică= Diri+area învăṭării. la săr(ătorile creştine i!portante. tradiṭia ouălor vopsite= < s<au purtat discuţii despre se!nificaţia -aştelui. copiii aşteaptă să vadă şi să ăsească la noi. convor(irea.ractică: < i!(ină utilul cu plăcutul= . educatoarele. povestirea# 5$($ -valuare: Evaluarea activităţii s<a reali7at prin e6po7iţie. copiii. creioane colorate ($5$ *trate/ia de documentare: A! pornit de la ideea ca în fa!ilie copilul vine în contact cu o serie de si!(oluri şi !anifestări reli ioase.< activitate în rup# 3e0ultate antici. lipici. "artie colorată. iar ca instru!ent de evaluare a! folosit un c"estionar pentru părinţi# &$ 8eed1ac7. !odele creştine de ur!at# %&$ Demer+ul didactic 5$1$ -ta. < cooperea7ă cu cole ii de rupă= < cunoaşte se!nificaţia reli ioasă a -aştelui= < cunoaşte unul<două o(iceiuri de -aşte= indicatori !a6i!ali. ac"i7iţiile interioare sunt foarte a!ple. de!onstraţia. a! a+uns la conclu7ia că este i!portant să for!ă! copiilor un co!porta!ent creştin# #$($ )onclu0ii$ -2em. re4lecţii #$1$ 3e4lecţii ale cadrului didactic: Cate oric activitatea a fost utilă ṣi necesară.iilor! 1ene4iciarilor: /er ând cu copiii la (iserică.ate: indicatori !ini!ali. aparat foto.

ecte .D-TD/E0II :ȘC9A. desfășurat în rădinița în care studia7ă fiul@fiica dvs#F a) da () nu 5# De unde aveți aceste infor!ații F a) de la fiul@fiica dvs# () de la rădiniță.$ <părinți< 4# Cunoașteți@aveți infor!ații despre pro ra!ul .cadrele didactice c) din presă A# Enu!erați ( a+.A A.9> DI0 CAD>1.ăptă!âna :Școala Altfel$.ecte .o0itive: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGG A+.1A>E A ACTIVITDȚI. .TFE.TI90A> DE EVA. A+.ecte care ați dori +ă +e +chim1e le ate de ceea ce știți despre desfășurarea pro ra!ului :Școala Altfel$ în rădinița la care studia7ă fiul@fiica du!neavoastră.< activităṭile au fost un prile+ de a acu!ula noi cunoṣtinṭe= < a oferit prile+ul de a relaţiona şi de a cola(ora cu co!unitatea în ca7ul nostru cu (iserica ṣi cu părinţii# 9$ Ane2e: Ane2a 1 CCE.o0itive și ( a+.ecte care ați dori +ă +e +chim1e: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGG .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->