You are on page 1of 2

LAPORAN POST MORTEM KEPUTUSAN SAINS UPPM 1 2014 1.

0 ANALISA $re% Pura&a

Tahun 2013 UPPM 1

Bil Pelajar

Lulu !"#

10

60

2.0 KEKUATAN $URU 1. 2. 3. 4. '. 6. Telah menghabiskan sukatan mengikut jadual (pertengahaan Julai Mengadakan ban!ak latihtubi kertas 1 dan kertas 2 (penekanan kepada s"alan pemb"lehubah dan pengiraan Mendapat pendedahan teknik menja#ab kertas sains UP$% dari guru&guru penanda kertas UP$%. Mendedahkan teknik menja#ab kertas 1 dan kertas 2 (untuk pelajar lemah penekanan kepada s"alan&s"alan tertentu sahaja (erpengalaman mengajar sains UP$% 3 hingga ) tahun Mempun!ai target 1. PELA'AR Telah melengkapkan tugasan latih tubi dan men!alin ja#apan perbin*angan. +esungguhan pelajar meningkat semasa mengikuti pr"gram di ambang UP$%. Telah didedahkan dengan teknik menja#ab kertas 2. Minat !ang tinggi terhadap mata pelajaran sains serta pr"akti,. $uka bertan!a. Mengamalkan Pembimbing %akan $eba!a.

2. 3. 4. '.

ROMZI ZAINAL UPSR 2014

(.0 STRATE$I PENIN$KATAN DAN PENAMBA)BAIKAN 2010 3.1 3.2 3.3 3.4 3.' +elas tambahan Minggu $ains dan Matematik -atih tubi seragam $eminar teknik menja#ab sains UP$% bahagian . dan ( Pr"gram mant"r mantee untuk pelajar lemah.

4.0 SASARAN 2010 $re% Pura&a

Tahun 2014

Bil Pelajar 10

Lulu !"#

ROMZI ZAINAL UPSR 2014