You are on page 1of 14

3.

/ng Hc Thun:
Qui Tc Denavit-Hartenberg
Bc 1: Xc nh cc trc khp v t tn tng ng
1 0 n
z z
.
Bc : Xc lp h ta nn. !t g"c c#a h ta n$ t%& '(t k) &*+ n, trn trc
0
z
. -c trc
0
x
v
0
y
.c chn th/a 01& t2c ta+ 3&n th1n.
4p
1 5...5 1 n i
l6n th7c h&n 'c 8 9n 'c :.
Bc 3: Xc nh cc g"c
i
O
l g&a, &*+ c#a ;ng v1<ng g=c ch1ng g&>a
i
z
v
1 i
z
v&
i
z
. ?91
i
z
g&a, v&
1 i
z
5 t
i
O
t%& g&a, &*+ n$. ?91
i
z
@,ng @,ng v&
1 i
z
5 t
i
O
t%& '(t k) v trA n, trn
i
z
@a, ch, th1n t&n.
Bc !: Xc nh
i
x
3c thB, ;ng v1<ng g=c ch1ng g&>a
1 i
z
v
i
z
& 01a
i
O
5
h,c thB, hng v1<ng g=c v& +t phCng t%, 'D&
1 i
z
v
i
z
n91
1 i
z
v
i
z
g&a,
nha1.
Bc ": Xc nh
i
y
th/a 01& t2c ta+ 3&n th1n.
Bc #E Xc nh h ta tc ng c1"&
n n n n
z y x o
. F&G @H khp
n
l khp 01a$5 t
a z
n

3c thB, hng
1 n
z
. Xc nh g"c
n
O
'(t k) trn
n
z
@a, ch, th1n t&n5
th;ng l tI+ c#a ' kJp ha$ t%& 61 3ng c + ta$ +$ phG& +ang. !t
s y
n

thB,
hng kJp v t
n
x
thB,
a s x
. ?91 3ng c kJp kh<ng n g&Gn thK t
n
x
v
n
y
t%, thnh ta+ 3&n th1n.
Bc $E 4p 'Gng tha+ @" ch cc khI1 trn r,',t
i
a
E kh,Gng cch thB, phng
i
%
tL
i
O
9n g&a, &*+ c#a cc trc
i
%
v
1 i
&
.
i
d
E kh,Gng cch thB, phng
1 i
z
tL
1 i
O
9n g&a, &*+ c#a cc trc
i
%
v
1 i
&
5
i
d
tha$ M& kh& khp i l khp tr.t.
i

E l g=c 01a$ 01anh trc


i
%
tL
1 i
&
9n
i
&
.
i

E l g=c 01a$ 01anh trc


1 i
&
tL
1 i
%
9n
i
%
.
Bc 'E NL cc +a trn '&9n M& th16n nh(t
i
(
'Ong cch tha$ cc tha+ @" trn v,.
Bc )E NAnh
n n
A A T
1
0

. Pa trn n$ ch, ta '&9t .c v trA v hng "& v& h ta


nn c#a 3ng c g2n trn khI1 c1"&.
*+ ,- 3.1:
1
Hnh 3.1: Tay my hai khu phng.
QGng tha+ @" khI1 ch, r,',t R khI1 Sng phCng
ThI1
i
a
i

i
d
i

1
1
a 0 0
1

R
R
a 0 0
R

1
1
1
1
]
1

1
1
1
1
]
1

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0
1 0 0 0
0 1 0 0
0
0
R R R R
R R R R
R
1 1 1 1
1 1 1 1
1
s a c s
c a s c
A
s a c s
c a s c
A
Pa trn '&9n M& th16n nh(t
1
1
1
1
]
1

+
+

1 0 0 0
0 1 0 0
0
0
1R R 1 1 1R 1R
1R R 1 1 1R 1R
R 1
0
R
s a s a c s
c a c a s c
A A T
41 U rOng R thnh ph6n 61 c#a ct c1"& cVng c#a
0
R
T l v trA W v $ c#a
R
O
.
1R R 1 1
1R R 1 1
s a s a y
c a c a x
+
+
Xh6n 01a$ c#a
0
R
T ch, hng c#a
R R R R
z y x o
"& v& h ta nn.
R
*+ ,- 3.: -M ta$ khp c61 YZphBr&cal [r&@t\
Nrc
: ] 8
5 5 z z z
Sng 01$ t%& &*+ O. Na$ +$ Ztan^,r3 c= cM ta$ th1c 3%ng n$.
Hnh 3.2: Gn h trc ta ! cho c" tay kh#p c$u.
Bng 3.2: Tham s% &' cho c" tay kh#p c$u.
ThI1
i
a
i

i
d
i

] 0 _`0 0
]

: 0 `0 0
:

a 0 0
a
d
a

Na th($ rOng 'a '&9n khp c1"&


a : ]
5 5
l cc g=c b1lBr
5 5
tng ng "& v& h
ta
8 8 8 8
z y x O
. Na c=
1
1
1
1
]
1

1 0 0 0
0 0 1 0
0 0
0 0
] ]
] ]
]
c s
s c
A
c
1
1
1
1
]
1

1 0 0 0
0 0 1 0
0 0
0 0
: :
: :
:
c s
s c
A
c
1
1
1
1
]
1

1 0 0 0
1 0 0
0 0
0 0
a
a a
a a
a
d
c s
s c
A
1
1
1
1
]
1

+ +

1
]
1


1 0 0 0
1 0
a : : a : a :
a : ] : ] a ] a : ] a ] a : ]
a : ] : ] a : ] a ] a : ]
8
a
8
a
a : ]
8
a
d c c s s c s
d s s s s c c s c s s c c c s
d s c s c s c c s s c c c
O (
A A A T
Z, @nh ph6n +a trn 01a$
8
a
(
c#a
8
a
T
v& phdp '&9n M& g=c b1lBr. !&1 = ch, th($
rOng va& tre
a : ]
5 5
h,n t,n g&"ng v& cc g=c b1lBr
5 5
"& v& h ta
8 8 8 8
z y x O
.
./: 01c g2c 3u4er
Xdt h ta c" nh
0 0 0 0
z y x O
v h ta 01a$
1 1 1 1
z y x O
nhn .c 'D& v&c
th7c h&n 8 phdp 01a$ @a1E
Y1\ f1a$ 01anh trc z +t g=c

c
YR\ f1a$ 01anh trc
y
h&n hnh +t g=c c
Y8\ f1a$ 01anh trc z h&n hnh +t g=c

8
Hnh 3.3: )* +i,u di-n cc g.c /u01r
Pa trn '&9n M&
1
1
1
]
1

+ +

1
1
1
]
1


1
1
1
]
1

1
1
1
]
1c s s c s
s s c c s c s s c c c s
s c c s s c c s s c c c
c s
s c
c s
s c
c s
s c
( ( ( (
z y z
1 0 0
0
0
0
0 1 0
0
1 0 0
0
0
5 5 5
0
1
QI$ g&; Wdt '& t,n Wc nh cc g=c
5 5
kh& ch, trc +a trn 01a$
1
1
1
]
1

88 8R 81
R8 RR R1
18 1R 11
r r r
r r r
r r r
(
F&G @H rOng cG ha& ph6n tH
R8 18
5 r r
1 kh<ng 'Ong 0. -= nghga l 0 s v vK th9 cG
8R 81
5 r r
1 kh<ng 'Ong 0. ?91 cG
R8 18
5 r r
1 kh<ng 'Ong 0 thK
1
88
t r
v ta c=
88
r c
5
R
88
1 r s t 5 nh v$ ta c=
( )
R
88 88
1 5 tan r r A Y8.1\
ha$ ( )
R
88 88
1 5 tan r r A Y8.R\
NV$ v, 3(1 c#a cc tha+ @" + h+ htan @i chn g=c ph6n t ch, g=c . ?91 cG ha&
tha+ @" 'Ong 05 thK h+ htan kh<ng Wc nh.
?91
0
R8 18
r r
5 thK
1
88
t r
v
0
8R 81
r r
. jK v$ ( c= 3%ng
1
1
1
]
1

1 0 0
0
0
RR R1
1R 11
r r
r r
(
?91
1
88
r
thK 1 c v 0 s 5 k9t 01G l 0 . Nr,ng tr;ng h.p n$
0
1
( trD
]
thnh
1
1
1
]
1

1
1
1
]
1

+ +
+ +

1
1
1
]
1

+ +

88 8R 81
R8 RR R1
18 1R 11
0
1
1 0 0
0 \ Y \ Y
0 \ Y \ Y
1 0 0
0
0
r r r
r r r
r r r
c s
s c
c c s s s c c s
c s s c s s c c
(\ 5 tanY \ 5 tanY
1R 11 R1 11
r r A r r A +
-= v< @" ngh&+ tr,ng tr;ng h.p n$. Na c= th* l($
0
5 v Wc nh

.
?91
1
88
r
5 thK 1 c v 0 s 5 k9t 01G l . Na c=
1
1
1
]
1

1
1
1
]
1

88 8R 81
R8 RR R1
18 1R 11
0
1
1 0 0
0 \ Y \ Y
0 \ Y \ Y
r r r
r r r
r r r
c s
s c
(

\ 5 tanY \ 5 tanY
1R 11 R1 11
r r A r r A
-kng c= v< @" ngh&+ tr,ng tr;ng h.p n$.
5
!./ng hc ngh6ch YlnvBr@B k&nB+at&c@\
7h1t bi8u b9i t:1n
-h, trc +t +a trn '&9n M& h,+,gBn,1@ ]W] @a1E
1
]
1

1 0
O (
'
Y].1\
NK+ +t ha$ t(t cG ngh&+ c#a phng trKnh @a1
:
' 2 2 T
n n
\ 5 5 Y
1
0

Y].R\
tr,ng =
\ Y \ Y \ 5 5 Y
1 1 1
0
n n n n
2 A 2 A 2 2 T
Y].8\
v ' '&*1 3&mn v trA v hng +,ng +1"n c#a c c(1 tc ng c1"&5 v ta phG& tK+ g&
tr cc g=c khp
n
2 2 5 5
1

@a, ch,
' 2 2 T
n n
\ 5 5 Y
1
0

.
Xhng trKnh Y].R\ a 9n v&c g&G& 1R phng trKnh ph& t1$9n v&
n
nn @a1E
i3 n i3
h 2 2 T \ 5 5 Y
1

5
8 5 R 5 1 i
5
] 5...5 1 3
Y].]\
tr,ng = i3 i3
h T 5
tng ng l 1R ph6n tH c= g& tr c#a
0
n
T
v ' YvK hng c1"& cVng c#a
c
0
n
T
v ' 1 l
\ 1 5 0 5 0 5 0 Y
5 nn ] tr,ng @" 1a phng trKnh tL Y].R\ @i kh<ng c= g&
tr\.
*+ ,- !.1:
ThG, @t ta$ +$ Ztan^,r3.
Hnh 4.1: Tay my )tan4ord
F&G @H rOng v trA v hng c#a h ta trn c c(1 tc ng c1"& .c ch, trc nh
@a1E
a
!* tK+ cc '&9n khp
: ] 8 R 1
5 5 5 5 d
ta phG& g&G& tp phng trKnh l.ng g&c ph&
t1$9n @a1E
og nh&n5 cc phng trKnh trn r(t kh= g&G& tr7c t&9p5 v v(n n$ ckng WG$ ra "& v&
h61 h9t cc ta$ +$ r,',t. jK th95 ta cnn phG& tK+ cc kp th1t h&1 01G c= h th"ng *
kha& tht c(1 trqc ng hc c '&t c#a tLng ta$ +$. Nr,ng kh& v(n ng hc th1n
l1<n c= l;& g&G& 31$ nh(t5 chr n g&Gn tha$ cc g& tr '&9n khp v, cc phng trKnh
ng hc th1n5 thK v(n ng hc ng.c c= th* kh<ng c= l;& g&G&. ?ga$ cG kh& tSn t%&
+t l;& g&G&5 n= ckng c= th* kh<ng l l;& g&G& 31$ nh(t. sn n>a5 vK cc phng trKnh
ng hc th1n n=& ch1ng l cc h+ ph& t1$9n phc t%p "& v& '&9n khp5 ngh&+ ch,
'& t,n ng hc ng.c c= th* r(t kh= g&G& .c nga$ cG kh& ngh&+ tSn t%&.
!* g&G& '& t,n ng hc ng.c ta 01an tI+ nh(t v&c tK+ ngh&+ 3%ng =ng hn l tK+
ngh&+ 'Ong phng php @" vK ha& lU 3,. Nh nh(t5 tr,ng +t @" ng 3ng5 nh & thB,
v9t ;ng hn .c c1ng c(p 'D& h th"ng v&@&,n5 cc phng trKnh ng hc ng.c
phG& .c g&G& v& t"c nhanh5 kh,Gng R0 +&l& g&I$5 v cc '&*1 thc =ng ch, ngh&+
tr7c t&9p thK th7c t9 hn l 3Vng phng php @". Nh ha&5 cc phng trKnh ng hc
n=& ch1ng c= nh&1 ngh&+. NK+ l;& g&G& 'Ong '&*1 thc =ng ch, phdp ta a ra cc 01&
t2c chn ngh&+ c '&t tr,ng +t @" ngh&+ khG 3g.
-hn ngh&+ ch, '& t,n ng hc ng.c ph th1c v, $91 t" t,n hc v c<ng ngh.
jA 35 ch1$*n ng c#a khp 01a$ c= th* ' g&& h%n nh/ hn +t veng 01a$
0
8a0 a
t
9n v&c kh<ng phG& t(t cG ngh&+ c#a phng trKnh ng hc 1 c= .c v trA vt lU
tht tng ng trn ta$ +$.
Na @i g&G @H rOng v& v trA v hng ch, trc @a, ch, phng trKnh Y].R\ tSn t%&
ngh&+. Th& +t ngh&+ .c Wc nh 'D& phng trKnh t,n hc5 n= phG& .c k&*+
tra th+ WB+ c= th/a +un +& rOng '1c trn kh,Gng ch1$*n ng khG 3g c#a khp.
!. T1ch ;ng hc
oV '& t,n ng hc ng.c l r(t kh=5 "& v& ta$ +$ a khp5 c= 'a khp c1"& Sng
01$ t%& +t &*+5 ta c= th* tch '& t,n ng hc ng.c thnh ha& '& t,n n g&Gn
hn l ng hc ng.c v trA v ng hc ng.c hng. - th*5 "& v& ta$ +$ a 'c t7
3, v& cM ta$ khp c615 '& t,n ng hc ng.c c= th* tch thnh ha& '& t,n5 = l tK+
v trA g&a, &*+ cc trc cM ta$ YtI+ cM ta$\5 v @a1 = tK+ hng c#a cM ta$.
Na '&*1 3&mn Y].R\ thnh ha& h phng trKnh nh @a1E
O 2 2 O
( 2 2 (

\ 5 5 Y
\ 5 5 Y
a 1
0
a
a 1
0
a

Y].:\
tr,ng = Ov ( l hng v v trA c#a 3ng c5 .c '&*1 3&mn "& v& h ta ! c%
5nh +6n ngo7i Yv,rl3 c,,r3&natB @$@tB+\. Na phG& g&G& '& t,n trn "& v& cc nn
a 1
5 5 2 2
.
F&G @H cc trc khp c61
] 8
5 z z
v
:
z
g&a, nha1 t%&
c
O
v vK v$ g"c
]
O
v
:
O
gn
thB, 01& t2c o_s @i l1<n D tI+ cM ta$
c
O
. Nh;ng
8
O
ckng D t%&
c
O
5 nhng &1 n$
kh<ng nh(t th&9t l nh v$ "& v& phng php n$. !&*+ 01an trng "& v& ng hc
ng.c l ch1$*n ng c#a 'a khI1 01anh 8 trc kh<ng l+ tha$ M& v trA
c
O
5 v nh
v$5 v trA tI+ cM ta$ l +t h+ c#a chr 'a '&9n khp 61 t&n.
<i=i thut:
!"& v& cc ta$ +$ th1c l,%& n$ '& t,n ng hc ng.c c= th* g&G& thB, g&G& th1t
@a1E
Bc 1E NK+
8 R 1
5 5 2 2 2
@a, ch, tI+ cM ta$
c
O
c= ta ch, trc nh @a1E
w
1
1
1
]
1


1
0
0
a
0
( d O O
c Y].a\
Bc E 3Vng cc '&9n khp u tK+ .c tr,ng 'c 15 tha$ v,
0
8
(
.
Bc 3E NK+ cc g=c b1lBr ng v& +a trn 01a$
( ( ( ( (
T
\ Y \ Y
0
8
1 0
8
8
a


Y].t\
!.3 ng hc ng>c v6 tr+: gii thi?u @t AhBng Ah1A hCnh hc
Na g&& h%n phng php ng hc ng.c v, phng php hKnh hc vK ha& lU 3,. Nh
nh(t5 h61 h9t cc th&9t k9 ta$ +$ h&n hnh thK n g&Gn v +t ng hc5 th;ng nx+
l,%& c 'Gn v c= cM ta$ khp c61. Nh7c t95 +t ph6n l 3, kh= khxn tr,ng v&c tK+ g&G&
th1t ch1ng ch, '& t,n ng hc ng.cc th ha&5 c= At kp th1t c= th* WH lU '& t,n
ng hc ng.c "& v& cc v trA tV$ U.
!.3.1 TaD @1D 3 EhA b=n 4F
Hnh 4.2: Tay my 8 kh#p 2uay 9kh:u tay;
Hnh 4.3: <hi=u tm c" tay 06n m>t phng x?@y?
NL phdp ch&91 trn hKnh ].R5 ta c=
\ 5 tanY
1 c c
y x A
Y].w\
Wc nh v& +&
\ 0 5 0 Y \ 5 Y
c c
y x
v c= 31$ nh(t ngh&+ @a, ch,
R R R R
@&n c c,@
y x
y
y x
x
+

+

Y].`\
`
?gh&+ th R l
\ 5 tanY
1 c c
y x A +
5 @i 3yn 9n c= ngh&+ khc ch,
8 R
5
-c ngh&+
1

1 h.p l ng,%& trL


0
c c
y x
. Nr,ng tr;ng h.p n$5 Y].w\ kh<ng Wc
nh v ta$ +$ D v trA k) 3 Y@&ng1lar c,n^&g1rat&,n\5 trn hKnh ].8
Hnh 4.4: A5 trB kC d5 9DE s% nghim;
?91 khI1 .c '" trA lch Y 0 d \ 5 hKnh ].: thK tI+ cM ta$ kh<ng th* g&a, v&
0
z
.
Nr,ng tr;ng h.p n$5 th;ng c= R ngh&+ ch,
1

g& l tay phBa tri YlB^t ar+\ v tay


phBa phFi Yr&ght ar+\5 hKnh ].a v hKnh ].t.
Hnh 4.5: Tay my 8 kh#p 2uay c. Dai 0ch
10
Hnh 4.6: A5 trB tay phBa tri
Hnh 4.7: A5 trB tay phBa phFi
TG hCnh vH ta thID rJngK nghi?@ thL 1 tBng Lng vi v6 tr+ tiMA cn Ah+a tr1i
+
1
Y].10\
Nr,ng =
\ 5 tanY
c c
y x A
c \ 5 tanY \ 5 tanY
R R R R R
d d y x A d d r A
c c
+
.ghi?@ thL tBng Lng vi v+ tr+ taD @1D tiMA cn Ah+a Ah=i
\ 5 tanY \ 5 tanY
R R
1
d d r A y x A
c c
+ Y].11\
ha$
+
1
tr,ng =
\ 5 tanY
c c
y x A
c
11
\ 5 tanY
\ 5 tanY
R R
R R
d d r A
d d r A

'


jK
c,@ \ c,@Y +
v
\ @&nY \ @&nY +
!* tK+
8 R
5
kh& '&9t trc
1

5 ta Wdt +t phCng t%, 'D& khI1 R v khI1 8 YhKnh ].w\.


j& ch1$*n ng c#a khI1 R v 8 tr,ng +t phCng. Ycen t&9p5 trKnh '$ @a1\
Hnh 4.8: <hi=u 06n m>t phng tGo +Hi khu I D7 8
Hnh 4.9: J%n 0Ki giFi cho !ng hc ngh5ch D5 trB tay my LMNA
1R
Hnh 4.2: <c !ng cO c" tay PQc +% trB cn +Rng D#i h th%ng D7 truySn !ng +Rng
cc %ng Tng trc

Hnh 4.3: <O cUu c" tay Tng 2uy tGi m!t i,m 9tm c" tay;
!.! ng hc ngh6ch hng
Na u 3Vng phng php hKnh hc * g&G& '& t,n v trA nghch. Xhng php n$ ch, ta
g& tr c#a 'a '&9n khp 61 t&n
R 1
5
v
8

ng v& +t v trA tI+ cM ta$ ch, trc.


Q& t,n ng hc ng.c hng 'I$ g&; trD thnh '& t,n tK+ g& tr c#a 'a '&9n khp
c1"& cVng ng v& hng ch, trc "& v& h ta
8 8 8 8
z y x o
. !"& v& cM ta$ khp
c615 '& t,n n$ trD thnh '& t,n tK+ cc g=c b1lBr ng v& +a trn 01a$ ch, trc
18
( . - th* l5 ta tK+ 8 g=c b1lBr 3Vng cc phng trKnh Y8.1\_Y8.R\5 @a1 = tha$ cc g=c


a
:
]
1]