You are on page 1of 117

Jacek Skarbek

REIKI
klucz do serca

Metoda naturalnego uzdrawiania i rozwoju duchowego

Dla mojej - kroczącej równieŜ drogą reiki - córki Astrid

Aby napisać tę ksiąŜkę, potrzebowałem duŜo cierpliwości i pomocy


moich najbliŜszych. Dziękuję serdecznie mojej Ŝonie - mojemu
najlepszemu przyjacielowi za wyrozumiałość, z jaką przyjmowała
wielogodzinne ślęczenie nad tekstem, gdy nie mogłem być razem z
nią, jak równieŜ za jej pomoc i krytyczną ocenę treści i stylu tej
ksiąŜki. TakŜe moja córka przez wszystkie te dni dzielnie znosiła
„brak ojca", za co jestem jej bardzo wdzięczny. Dziękuję wam za
miłość!

KsiąŜka ta zapoznaje czytelników ze sprawdzonymi metodami i


technikami stosowania reiki w celach uzdrawiania, nie udziela jednak
wiąŜących porad terapeutycznych przy leczeniu chorób. Zarówno
autor jak i wydawnictwo zalecają kaŜdemu z was zwrócenie się
najpierw do lekarza lub terapeuty z prośbą o konsultacje, zanim
zaczniecie własną kurację.

1
SPIS TREŚCI
WSTĘP.....5
CZĘŚĆ I
REIKI JAKO NATURALNAMETODA UZDRAWIANIA
Co to jest reiki?.....6
Jak działa reiki?.....8
Jaka jest reiki? .....9
Legenda o doktorze Mikao Usui.....10
Wielcy Mistrzowie Reiki.....12
Stopnie reiki.....14
Pierwszy stopień reiki.....14
Drugi stopień reiki.....14
Trzeci stopień reiki (równieŜ 3a) .....14
Czwarty stopień reiki (równieŜ 3b) .....14
Pierwszy stopień reiki.....15
Jak wybrać nauczyciela? .....15
Kurs pierwszego stopnia.....16
Co się dzieje podczas inicjacji? .....18
Co uzyskuje się poprzez pierwszy stopień reiki? .....19
Trzy tygodnie oczyszczania.....21
Postępowanie po pierwszej inicjacji.....21
Pięć Duchowych Zasad Reiki.....22
Właśnie dzisiaj nie będę się złościć....22.
Właśnie dzisiaj nie będę się martwić.....23
Właśnie dzisiaj będę pracować uczciwie.....24
Właśnie dzisiaj będę Ŝyczliwy dla wszystkich Ŝywych istot.....24
Właśnie dzisiaj docenię wszystko, co mam.....24
Zasada wymiany energii.....24
Reiki i nauka.....25
Dotyk.....26
Uwagi końcowe do pierwszego stopnia reiki.....28
Drugi stopień reiki.....30
Kurs drugiego stopnia.....30
Co się dzieje podczas inicjacji drugiego stopnia? .....31
Symbole drugiego stopnia reiki.....31
MoŜliwości drugiego stopnia reiki....32.
Trzeci stopień reiki.....33
Czwarty stopień reiki.....33
Krótki opis czakr.....34
Ciała energetyczne człowieka .....38
Seanse reiki...38
Zalecenia podczas sesji reiki.....39
Aplikowanie reiki samemu sobie.....41
Seans reiki z innymi.....47
Pozycje przy sesjach reiki z innymi ludźmi.....49
Harmonizacja czakr.....62
Skrócony zabieg reiki.....63
Pierwsza pomoc przy uŜyciu reiki.....64
Grupowy seans reiki.....64
Towarzyszenie umierającym.....65
Reiki i zwierzęta.....65
Reiki i rośliny.....66
2
Reiki i Ŝywność.....67
Szkice anatomiczne.....68
Pozycje przy leczeniu róŜnych dolegliwości.....69
Połączenie reiki z innymi metodami leczniczymi.....74
Kolor i dźwięk.....75
Muzyka.....76
Kryształy.....76
MasaŜe.....76
Homeopatia.....77
Krople doktora Bacha.....78
Terapia zapachami.....78
Pieniądze i reiki.....79
Strona prawna przy leczeniu za pomocą reiki.....80
Organizacje reiki.....81
Zakończenie części I.....82
CZĘŚĆ II
REIKI JAKO DROGA I JEJ PODARUNKI
Reiki na przełomie epok.....83
Pierwszy stopień reiki.....85
Medytacja.....86
Kochaj siebie i innych.....87
Pozostań skromny.....87
I jeszcze kilka podarunków reiki.....88
Drugi stopień reiki.....89
Symbole drugiego stopnia reiki.....90
Pierwszy symbol reiki .....91
Drugi symbol reiki.....92
Trzeci symbol reiki.....92
Stosowanie symboli.....93
Wzmacnianie strumienia energii.....94
Harmonizacja czakr.....94
Wyrównywanie sfery psychicznej i odprogramowanie.....94
Wysyłanie reiki na odległość.....96
Zabieg mentalny na odległość.....98
Jednoczesne wysyłanie reiki większej liczbie ludzi.....98
Oczyszczenie karmy.....98
Pozbycie się przesądów i starych poglądów.....98
Usuwanie wewnętrznych konfliktów.....98
Wyjaśnianie przyszłych i minionych sytuacji .....99
Znajdowanie zakłóceń w pomieszczeniach.....99
Harmonizacja pomieszczeń.....100
Neutralizowanie wpływu Ŝył wodnych.....100
Szybkie połączenie się z ziemią.....100
Energetyzacja przedmiotów....100
Energetyzacja poŜywienia.....100
Pobudzenie systemu immunologicznego.....100
Czyszczenie i programowanie kryształów.....102
Prysznic reiki.....102
Reiki dla ziemi.....103
Medytacja.....103
Symbole i pola morfogenetyczne.....103
Trzeci stopień reiki.....105
3
Symbol mistrzowski i medytacja z nim.....106
Huna.....108
Iho - dusza.....108
Trzy Ja człowieka.....109
Ku -NiŜsze Ja.....109
Uhane - Średnie Ja.....109
Aumakua - WyŜsze Ja.....110
Mana - energia Ŝyciowa.....110
Kino - ciało fizyczne.....110
Jak działa huna? .....110
Huna i reiki.....111
Kontakt z WyŜszym Ja.....112
Kontakt z NiŜszym Ja.....112
Na zakończenie.....113
Zalecana bibliografia.....115

4
WSTĘP
Kto jest szczęśliwy, moŜe uszczęśliwiać innych; kto to robi, ten pomnaŜa swoje szczęście.
(Johannes Ludwig Wilhelm Gleim)

Gdy boli cię głowa, instynktownie przykładasz do niej dłonie, obejmujesz nimi policzek przy
bólu zęba, lub teŜ zakrywasz potłuczone kolano. Gdy dziecko skarŜy się na ból brzucha,
delikatnie gładzisz to miejsce dłońmi i juŜ po krótkim czasie dolegliwości wydają się mijać.
Od tysięcy lat instynkt nakazywał posługiwać się energią płynącą z naszych rąk, aby łagodzić
ból. RównieŜ intuicja podpowiadała róŜne rytuały, aby wyprosić lepsze plony, sprowadzić
deszcz w czasie suszy czy teŜ złagodzić gniew bogów.
Od tamtych lat przewinęło się wiele pokoleń i coraz bardziej zapominaliśmy o instynkcie, o
Ŝyciu w harmonii z naturą i o mistyce. Potem przyszło mroczne średniowiecze a z nim
inkwizycja bezwzględnie tępiąca wszelkie przejawy herezji. Dozwolone było jedynie to, co
Kościół uznawał i propagował, a odstępstwa kończyły się najczęściej na stosie.
Filozofia materialistyczna - w niektórych częściach świata wsparta nowymi systemami
politycznymi - zapoczątkowała tendencje do tłumaczenia sobie wszystkich zjawisk
wszechświata na drodze naukowej. Wynalazki wielkich umysłów tych czasów, nowe teorie
naukowe, odkrycie substancji genetycznej DNA, nowych planet i gwiazd zdawały się utwierdzać
nas w przekonaniu, Ŝe całą naturą kierują po prostu równania matematyczne i niezachwiane
prawa fizyki. Filozofowie, ale równieŜ teologowie coraz częściej podawali w wątpliwość
doktryny religijne, nie widząc w nich wytłumaczenia naszej rzeczywistości ani objaśnienia sensu
Ŝycia. Człowiek i jego istnienie zaczęło wydawać się nam po prostu wybrykiem ewolucji.
Im bardziej jednak poznawaliśmy otaczający nas świat, tym więcej pojawiało się nowych
zagadek i niewiadomych. Pełni zapału odkrywczego, ludzie stanęli nagle przed murem nie
dającym się przebić Ŝadnym ze znanych praw.
Z roku na rok wyrasta przed nami coraz więcej przeszkód, których nie potrafimy pokonać
naszym intelektem. Wybitni uczeni zaczynają coraz bardziej skłaniać się ku tezie, iŜ pewnych
zjawisk nie jesteśmy zdolni objąć umysłem. Coraz częściej pojawia się przekonanie, Ŝe istnieje
jednak pewna sfera, o której niestety wiemy niezwykle mało.
Archeologia odkrywa stare kultury, które juŜ przed tysiącami lat stały na bardzo wysokim
poziomie. Licząca 6000 lat, kultura sumeryjska dysponowała wiedzą, którą nasza nauka
zdobywa dopiero teraz. Coraz wyraźniejsza jest tendencja do ponownego sięgania po zdobycze
dawnych tysiącleci. NaleŜy do nich równieŜ reiki.
Reiki jest starą sztuką uzdrawiania poprzez przyłoŜenie rąk. Praktykowana była przed tysiącami
lat przez wtajemniczonych w Tybecie, stosował ją później Budda, równieŜ Jezus Chrystus
uzdrawiał dłońmi.
Metoda ta posługuje się leczniczą energią płynącą z dłoni, tak zwaną Uniwersalną Energią
śyciową. Reiki wychodzi z załoŜenia, Ŝe nasze ciało składa się z wielu warstw: z widocznego
ciała fizycznego i kilku poziomów ciał energetycznych. Choroba nie jest niczym innym, jak
zakłóceniem normalnego przepływu energii przez wszystkie ciała oraz wynikiem braku harmonii
pomiędzy poszczególnymi poziomami (warstwami) naszego Ŝycia. Uniwersalna Energia
śyciowa usuwa powstałe w organizmie blokady, otwiera centra energetyczne (czakry) i
przywraca harmonię wszystkich naszych ciał. Jest energią pozytywną i nie moŜe nikomu
zaszkodzić. W okresie ostatnich dziesięciu lat reiki stała się najczęściej stosowaną alternatywną
metodą leczenia w Europie Zachodniej i zyskuje coraz większe zainteresowanie w Polsce.
KaŜdy moŜe leczyć za pomocą reiki. Nie jest to metoda dostępna jedynie wąskiej grupie
wybranych. Aby korzystać z dobrodziejstwa Uniwersalnej Energii śyciowej, nie potrzeba
specjalistycznego wykształcenia, ani teŜ Ŝadnej praktyki terapeutycznej. Wystarczy połoŜyć ręce
na sobie lub na ciele innej osoby i pozwolić płynąć energii. Osiągane przy tym wyniki często
zaskakują nawet sceptyków i niedowiarków: juŜ po krótkim czasie znacznie poprawia się nasze
samopoczucie, znikają stres i dolegliwości fizyczne. Czujemy się znowu młodsi i pełni sił
witalnych. Reiki jest w kaŜdym z nas!
5
CZĘŚĆ I

REIKI JAKO NATURALNA METODA UZDRAWIANIA


Rozdział ten jest przeznaczony dla czytelnika, który spotyka się po raz pierwszy z pojęciem reiki
lub zna ją jedynie jako metodę naturalnego uzdrawiania polegającą na przyłoŜeniu rąk w celu
niesienia pomocy sobie lub innym.
Opisuję tu reiki jako pojęcie i podaję legendę jej ponownego odkrycia przez doktora Mikao
Usui. Czytelnik znajdzie w tym rozdziale informacje na temat poszczególnych stopni reiki,
sposobu zdobycia umiejętności jej stosowania (inicjacje), a takŜe wiele praktycznych metod i
pozycji przy zabiegach uzdrawiających oraz dowie się o moŜliwości jej wykorzystania w innych
metodach leczniczych.
Starałem się utrzymać tę część ksiąŜki w tonie rzeczowym, moŜe nazbyt suchym, reiki jest
jednak pojęciem zbyt odbiegającym od naszego codziennego trybu myślenia i bardziej
zrozumiałym, gdy przedstawi się ją bardziej namacalnie. Zadaniem reiki jest ogarnąć jak
największą liczbę ludzi. Nasz świat, wykorzystywany i maltretowany przez nas samych,
potrzebuje reiki. Potrzebuje jej bardziej niŜ kiedykolwiek wcześniej. Rzeczowy ton tego
rozdziału nie pozbawia reiki jej mistycyzmu i duchowości, lecz mam nadzieję, Ŝe uczyni ją
bliŜszą i bardziej zrozumiałą dla tych rzesz ludzi, którzy chcą jednak wziąć „kaŜdą rzecz do
ręki", aby ją lepiej zrozumieć.
Dla uproszczenia uŜywam przede wszystkim formy rodzaju męskiego. JeŜeli piszę o mistrzach
reiki, mam oczywiście na myśli zarówno mistrzynie, jak i mistrzów. To samo dotyczy uczennic i
uczniów. Na pocieszenie dla - być moŜe zawiedzionych - przedstawicielek płci pięknej
chciałbym nadmienić, Ŝe reiki jest jednak zdecydowaną domeną kobiet (nad czym bardzo
ubolewam). Być moŜe nasz świat byłby piękniejszy, gdyby męŜczyźni - jednak najczęściej
stojący u steru władzy - zapalili się do tej wspaniałej moŜliwości i otworzyli serca na
uzdrawiającą i harmonizującą Uniwersalną Energię śyciową.

Co to jest reiki?
Reiki jest uzdrawiającą energią płynącą przez dłonie ludzi dostrojonych do jej częstotliwości,
jest Uniwersalną Energią śyciową, leczniczą siłą miłości. MoŜe nas uczynić całymi, przywrócić
jedność ciała, umysłu i ducha. Wszechświat jest wypełniony reiki.
Reiki jest nazwą pochodzącą z języka japońskiego. Jako ludziom Zachodu posługującym się
określoną i niewielką liczbą liter, z których tworzymy słowa oznaczające konkretne pojęcia,
niezwykle trudno jest nam oddać dokładnie sens tego słowa. Musimy pamiętać o tym, Ŝe takie
języki jak na przykład japoński czy chiński uŜywają zarówno w pisowni jak i w słownym
przekazywaniu myśli bardziej pojęć niŜ utworzonych z liter słów (proszę tu znawców tych
języków o wybaczenie mi uŜytych uproszczeń). Nie bez znaczenia jest w tym przypadku
równieŜ duŜa róŜnica w mentalności mieszkańców Orientu i Okcydentu: języki zachodnie
wykazują tendencję do wyraŜania pojęć namacalnych i słowo „człowiek" będzie prawie zawsze
oznaczało po prostu „człowiek". Języki wschodnie, posługując się raczej pojęciami, dopuszczają
w o wiele większym stopniu wieloznaczność w zaleŜności od kontekstu uŜytego słowa. Reiki
składa się z dwóch pojęć: Rei i ki. Rei moŜna przetłumaczyć jako Duch, ki jako Rozum, razem
Intelekt; oznacza więc duchową energię lub teŜ Uniwersalną Energię śyciową. Według innego
tłumaczenia Rei to kosmiczna energia duchowa, ki to energia osobista; połączenie obydwu tych
energii daje ponownie Uniwersalną Energię śyciową.

6
Reiki jest strumieniem energii Ŝyciowej, przekazywanej przez ludzi dostrojonych przez inicjację
do jej częstotliwości. Nie jest ona pojęciem nowym. Nabywanie umiejętności posługiwania się
energią Ŝyciową znane było w wielu starych kulturach. Jej stosowanie zakładała joga (Indie),
Ch'i Kung (Chiny), czy teŜ Wyda (Celtowie). JuŜ przed blisko trzema tysiącami lat metoda ta
była znana i praktykowana przez mnichów tybetańskich. Mówi się równieŜ, Ŝe stosował ją takŜe
Siddhartha Gautama (Budda) w celu uzdrawiania ludzi. Wiedza o rytuale inicjacji reiki była
dostępna w ciągu wieków jedynie niewielu osobom. Sztuki tej nauczano w szkołach duchowych
i w klasztorach. Zazwyczaj umiejętność inicjacji miał Wielki Mistrz, który czując nadchodzący
koniec Ŝycia przekazywał tę wiedzę następcy. Przypuszcza się, iŜ któryś z kolei Wielki Mistrz
nie zdąŜył tego uczynić i tak metoda ta została aŜ do końca XIX wieku - kiedy ponownie ją
odkryto - zapomniana.
Reiki pochodzi ze źródła poza zasięgiem naszego zrozumienia i jest motorem wszelkiego Ŝycia.
Jest boskim podarunkiem dla kaŜdego człowieka i od chwili narodzin stoi do naszej dyspozycji.
Niestety, przez niewłaściwy rozwój w ciągu dziejów zatraciliśmy umiejętność posługiwania się
nią i zamknęliśmy nasze ciała i umysły na przepływ Uniwersalnej Energii śyciowej. Dopiero
dzięki inicjacji dokonanej przez uprawnionego do tego mistrza reiki moŜemy się ponownie na
nią otworzyć.
Otwarcie ducha i umysłu moŜna równieŜ osiągnąć stosując przez wiele lat ćwiczenia duchowe,
na przykład jogę. Reiki wyróŜnia się swoją olbrzymią prostotą. To, co uczeń jogi osiąga po
latach wyrzeczeń i dyscypliny, w systemie reiki zostaje nam darowane w ciągu niewielu zale-
dwie godzin za pośrednictwem rytuału inicjacyjnego. Inaczej niŜ w innych metodach
uzdrawiania, kaŜdy moŜe zdobyć te umiejętności i nieść pomoc i ulgę innym, a takŜe sobie.
Wystarczy po prostu połoŜyć ręce i wyrazić Ŝyczenie, by reiki płynęła.
Zdaję sobie sprawę z tego, Ŝe niejeden sceptyczny czytelnik pokręci z niedowierzaniem głową, a
moŜe nawet zacznie się zastanawiać, czy warto kupić tę ksiąŜkę. Nieszczęściem mieszkańców
krajów zachodnich jest to, Ŝe wierzymy lub ufamy jedynie temu, co moŜemy wziąć do ręki,
obejrzeć lub powąchać. Niektórzy potrafią uwierzyć w coś dopiero wtedy, gdy przedstawi się im
naukowe dowody i wyniki badań przeprowadzonych przez Bardzo-PowaŜne-Instytuty. Mimo
niezaprzeczalnych wyników stosowania reiki w przypadku leczenia chorób, przy których
zawiodła konwencjonalna medycyna, ubezpieczalnie dla chorych wielu państw zachodnich w
dalszym ciągu bronią się przed uznaniem tej metody i zwracaniem kosztów leczenia. Te same
ubezpieczalnie honorują jednak rachunki za zabiegi akupunktury lub akupresury, chociaŜ i w
tym przypadku nie udało się naukowo wyjaśnić zasad ich leczniczego działania. Reiki wydaje się
być metodą zbyt mistyczną i niewytłumaczalną.
Czy trzeba zrozumieć reiki? Prawdziwe zrozumienie nie jest funkcją rozumu. „Tylko sercem
widzimy dobrze. NajwaŜniejsze rzeczy są niewidoczne dla oczu" - powiedział pisarz Antoine
Saint-Exupery, autor Małego księcia. Reiki moŜemy zrozumieć najwyŜej sercem, tak jak miłość.
Reiki jest miłością - miłością Boga.
Chciałbym od razu uspokoić tych czytelników, którzy są niewierzący lub uwaŜają Ŝe Ŝyciodajna
energia wypływa jedynie z wyznania chrześcijańskiego, głównie katolickiego: reiki nie jest
związana ani teŜ nie stoi w sprzeczności z Ŝadną religią ani filozofią Ŝyciową. Buddyści,

7
chrześcijanie, mahometanie i ateiści mogą stosować reiki bez konieczności zmiany przekonań
religijnych czy teŜ światopoglądu. Reiki jest dla nas wszystkich!
A sceptykom domagającym się dowodów naukowych przypomnę słowa Buddy: „Prawdąjest to,
co działa".

Jak działa reiki?


Zapewne kaŜdy zadał sobie juŜ kiedyś pytanie, czym jest Ŝycie, lub co decyduje o tym, Ŝe jeden
przedmiot jest martwy, podczas gdy rośliny, zwierzęta i ludzie Ŝyją i rozwijają się. Kwestię tę
moŜna rozpatrywać na płaszczyźnie teologicznej, lecz obawiam się, Ŝe ani ja, ani teŜ większość
czytelników nie dysponuje w tym zakresie wystarczającą wiedzą, by prowadzić tego typu
dysputy. W rezultacie takiej dyskusji sformułowano by zaledwie przypuszczenia, które
najprawdopodobniej nie doprowadziłyby do tak zwanego wniosku końcowego.
Rozpatrzmy więc sprawę Ŝycia z punktu widzenia nauki. śycie jest energią. Istotę Ŝywą odróŜnia
od przedmiotu martwego fakt, Ŝe w pierwszym wypadku mamy do czynienia z ciągłym
przepływem energii, którą moŜemy nazwać energią Ŝyciową. Bez niej nie istniałoby Ŝycie.
Ograniczmy w tej fazie nasze rozwaŜania do człowieka. Przez nasze ciało specjalnymi torami
(meridianami lub nadi's) bez przerwy przepływa energia i koncentruje się w centrach
energetycznych, czyli w czakrach. Jej swobodny przepływ oznacza zdrowie, całość i spełnienie.
Blokady w meridianach i w czakrach powodują stagnację, choroby i brak całości. Znaczenie nie
zakłóconego przepływu energii znane było w kulturach wschodnich od dawna. Stara metoda
masaŜu shiatsu polega na punktowym nacisku na ciało wzdłuŜ meridianów, aby usunąć
ewentualne blokady.
KaŜde niekorzystne przeŜycie, stres czy choroba znajduje odzwierciedlenie w naszym ciele i
objawia się jako zator na drodze przepływu energii. Blokady te powodują po pewnym czasie
pojawienie się napięć w tkance mięśniowej, co z kolei prowadzi nieuchronnie do niewydolności
związanych z danym obszarem organów, czyli do choroby. JeŜeli uświadomimy sobie, Ŝe kaŜda
choroba jest po prostu zakłóceniem przepływu energii, łatwiej będzie nam zrozumieć działanie
reiki.
Poprzez połoŜenie rąk przekazujemy ciału reiki. Harmonizuje ona przepływ energii Ŝyciowej i
usuwa szkodliwe blokady. Dajemy w ten sposób ciału dodatkową siłę, która moŜe być
spoŜytkowana do wdroŜenia lub przyspieszenia procesów uzdrawiających.
Reiki jest energią miłości. Oznacza to, Ŝe aby mogła przepływać przez dłonie, nasze serca muszą
być otwarte. Uzdrawianie jest funkcją miłości. Nasz świat potrzebuje tak wielu terapeutów,
poniewaŜ brakuje mu miłości.
Reiki jest pozytywną energią obdarzoną własną inteligencją przewyŜszającą znacznie nasze
zdolności zrozumienia. Działa zawsze pozytywnie, lecz jej dokładne skutki nie podlegają naszej
kontroli. Reiki działa zawsze dodatnio w sensie wyŜszego porządku, co oznacza, Ŝe nie zawsze
moŜemy przewidzieć, jak się objawią jej rezultaty w konkretnym przypadku. Nikt z nas nie
potrafi powiedzieć, co jest dla niego najlepsze, i dlatego skutki reiki nie zawsze są zgodne z
naszymi oczekiwaniami.
UŜycie reiki w złych celach jest całkowicie wykluczone. Cechą charakterystyczną tej energii jest
to, Ŝe jest ona zawsze pozytywna i nie moŜe działać ujemnie. Reiki jest dobrem absolutnym.
Wspaniałym odczuciem przy przekazywaniu jej innym osobom lub sobie samemu jest
świadomość, iŜ WyŜsza Siła działa poprzez nasze dłonie. Nie musimy przy tym koniecznie mieć
wiadomości na temat budowy anatomicznej oraz przyczyn chorób; reiki zawsze płynie tam,
gdzie jest najbardziej potrzebna, i działa na dolegliwości od wewnątrz. JeŜeli boli cię głowa,
łykasz po prostu tabletkę przeciwbólową nie zastanawiając się nad tym, Ŝe w ten sposób leczysz
skutki, a nie przyczyny. Rzeczywisty powód dolegliwości skuli się w tobie w postaci blokady
energetycznej i zaczeka do następnej okazji, by ponownie dać znać o sobie. Przyczyną bólu
głowy moŜe być na przykład jakiś nie rozwiązany problem, decyzja, którą trzeba podjąć, lecz
odsuwa się ją na później, przeŜycie, którego nasza podświadomość nie zdołała przetrawić.
Błędem w naszym codziennym myśleniu i - niestety - w nastawieniu jeszcze wielu lekarzy jest
8
traktowanie chorób jako przyczyn i skutków fizycznych. Utrzymanie zdrowia wymaga
osiągnięcia jedności ciała, umysłu i ducha. We wszechświecie nic nie istnieje niezaleŜnie.
Wszystko zaleŜy od wszystkiego. śyjemy na wielu poziomach i tylko terapia całościowa
(holistyczna) moŜe przynieść nam prawdziwe wyzdrowienie. Medycyna wschodnia od dawna
uznała tę jedność, podczas gdy szczycący się swoimi osiągnięciami świat zachodni uświadamia
sobie tę prawdę bardzo powoli. Reiki działa na wszystkie poziomy naszego Ŝycia i leczy nas
całościowo. Jest ona esencją sztuki uzdrawiającej.
Nowoczesna fizyka dostarczyła nam w ostatnim czasie dowodów na to, Ŝe wszystko - równieŜ i
to, co nazywamy materią-jest jedynie pewną formą energii. Nasz świat realny składa się więc z
rozmaitych postaci energii, róŜniących się od siebie częstotliwością. Im bardziej namacalna jest
jakaś postać, tym niŜsza częstotliwość jej drgań. Blok Ŝelaza drga wolniej od bardziej miękkiego
ciała fizycznego. Ciało astralne charakteryzuje się wyŜszą częstotliwością nasz duch drga jeszcze
szybciej, a najwyŜsza forma energii Siły Absolutnej osiąga niepojęte dla nas częstotliwości.
KaŜde negatywne odczucie, smutek, wstrząsające przeŜycie czy choroba zostawiają w nas ślad w
postaci obszaru obniŜonego poziomu drgań. KaŜde pozytywne uczucie: miłość, uniesienie czy
radość, podnosi naszą częstotliwość. Reiki jest jedną z form Energii Absolutnej danej nam w
podarunku. Pomaga nam wznieść się ponownie na wyŜsze poziomy drgań.
REIKI powoduje:
• głębokie odpręŜenie,
• usunięcie blokad energetycznych,
• wydalenie trucizn z organizmu,
• dopływ energii Ŝyciowej,
• podniesienie częstotliwości drgań.
Reiki nie jest oczywiście jedyną metodą uzdrawiania energetycznego. W zasadzie wszystkie
formy pracy z pacjentem związane są w większym lub mniejszym stopniu z wymianą energii.
DuŜo mogliby na ten temat powiedzieć lekarze, psychoterapeuci czy masaŜyści. KaŜdy kontakt z
chorą osobą niesie ze sobą wciąganie chorej energii od pacjenta. Lekarz stykający się codziennie
z wieloma pacjentami przejmuje od nich - czy chce, czy nie - duŜą dawkę tej negatywnej energii.
Osoby, którym coś dolega, moŜna by przyrównać do wampirów energetycznych. Nasze ciało
fizyczne otoczone jest warstwą energetyczną zwaną aurą, odzwierciedlającą obecny stan
fizyczny i psychiczny kaŜdego z nas. Zdjęcia Kirliana dowiodły, Ŝe nie jest to ezoteryczna
paplanina, lecz fakt naukowy. Podczas kontaktu w gabinecie lekarskim dochodzi siłą rzeczy do
wymieszania się aur pacjenta i lekarza. Chory, którego równowaga energetyczna została
zakłócona, wysysa wtedy energię z aury osoby zdrowej. Nie trzeba specjalnie wyjaśniać, jak
czuje się lekarz po dniu pracy. W odróŜnieniu od tego reiki nie tylko chroni nas przed ujemnymi
skutkami kontaktu z osobą chorą lecz wręcz przeciwnie, wzmacnia równieŜ i nas w trakcie
seansu. Reiki jest Uniwersalną Energią śyciową płynącą do nas ze wszechświata. Wpływa w nas
poprzez szczyt głowy (czakrę korony), przemierza drogę przez serce (funkcja miłości), by
wypłynąć naszymi dłońmi. Nie cała energia, którą pobraliśmy, przedostaje się do osoby
leczonej.
Część pozostaje w sercu, wzmacniając w ten sposób nas samych. Inicjacja reiki powoduje
jednocześnie, Ŝe jesteśmy chronieni przed ujemnymi energiami płynącymi od pacjenta. W
odróŜnieniu od energoterapeuty, który leczy za pomocą swojej energii, w czasie seansu reiki nic
z naszej własnej siły nie jest oddawane. Po sesji czujemy się zazwyczaj świeŜsi i silniejsi niŜ
przed jej rozpoczęciem.
Reiki ze względu na harmonizujące właściwości nadaje się bardzo dobrze jako uzupełnienie
innych form terapii i wzmacnia efektywność wszystkich znanych mi metod leczniczych.

Jaka jest reiki?


Wszechświat jest wypełniony reiki. Jest ona jak siła przyciągania, która przenika wszystko, a
jednak nie czujemy jej bezpośrednio, lecz widzimy jedynie jej skutki, gdy na przykład jabłko
9
spada na ziemię. Bez tej energii nie byłoby Ŝycia na naszej planecie. KaŜdy organizm potrzebuje
energii, by Ŝyć. Część wytwarzamy z poŜywienia, inną część daje nam słońce, a ludzie otwarci
na Uniwersalną Energię śyciową otrzymują jeszcze dodatkową dawkę siły.
Reiki jest energią spokojną. Przepływa w nas przez serce i jest siłą miłości, a nie zdobywczą
energią walecznej natury. Jak juŜ pisałem, jest prawem kaŜdego człowieka od chwili jego
narodzin. Narodziny są jednak dopiero początkiem - co jest natomiast celem i jaka wiedzie do
niego droga? KaŜdy z nas musi znaleźć swoją drogę w Ŝyciu i właśnie reiki - oprócz tego, Ŝe jest
metodą uzdrawiania - jest równieŜ drogą. Japończycy nazywają ją Reiki-Do - Drogą Reiki.
Wskazuje nam ona, Ŝe nie jesteśmy sami we wszechświecie, Ŝe wywodzimy się wszyscy z
jednego źródła nieskończonej miłości i Ŝe nic, ale to absolutnie nic, nie istnieje samodzielnie,
niezaleŜnie od całej reszty. Od samego początku jest teŜ jej celem nauczyć nas chylenia głowy
przed nieskończonością wszechświata. I jeszcze jedno chce nam uzmysłowić: to, Ŝe jesteśmy
współwłaścicielami tego wszechświata. Nie chce dokonać tego za pomocą krzykliwych haseł,
czy teŜ niezwykłych natchnień. Nie oczekuje takŜe pochwał i oklasków.
Reiki jest spokojną drogą, a nie spektakularnym wydarzeniem.

Legenda o doktorze Mikao Usui


Pod koniec XIX wieku reiki została ponownie odkryta przez japońskiego mnicha, doktora Mikao
Usui. W latach czterdziestych tego wieku Hawayo Takata, jedna z jego następczyń, przeniosła
wiedzę o reiki na kontynent amerykański. Ona teŜ jest autorką legendy o Mikao Usui i o
sposobie wskrzeszenia reiki.
Doktor Mikao Usui był rektorem małego chrześcijańskiego uniwersytetu Doshisha w Kioto.
Pewnego razu grupa studentów zapytała go, czy wierzy we wszystko, o czym mówi Biblia. Po
uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej studenci zadali doktorowi Usui następne pytanie, czy moŜe
wytłumaczyć im, w jaki sposób Jezus Chrystus dokonywał cudów uzdrawiania poprzez dotykanie
rękoma potrzebujących pomocy. Na to pytanie doktor Usui nie potrafił udzielić im odpowiedzi.
Według tradycji japońskiej nauczyciel, który nie umie odpowiedzieć napytanie swoich uczniów,
powinien zaprzestać nauczania i poświęcić się poszukiwaniu odpowiedzi. Doktor Usui zrezy-
gnował więc z prowadzenia katedry i wyjechał do Chicago, aby studiować na tamtejszym
uniwersytecie i szukać rozwiązania nurtującego go problemu. JuŜ wkrótce zorientował się
jednak, Ŝe nie znajdzie tam odpowiedzi, i wrócił do Japonii. Tutaj zaczął pilnie uczyć się
chińskiego i sanskrytu, starego języka hinduskiego, aby móc czytać święte pisma (sutry).
Rozpoczął jednocześnie wędrówkę po klasztorach buddyjskich w nadziei znalezienia tam
informacji na temat leczenia przez kładzenie rąk.
W rozmowach z przełoŜonymi klasztorów dowiedział się co prawda, iŜ metoda taka była w
dawnych czasach stosowana, Ŝe leczył w ten sposób równieŜ sam Budda, wiedza o niej zaginęła
jednak juŜ przed wieloma setkami lat. Buddyzm juŜ od dłuŜszego czasu koncentrował się prawie
wyłącznie na rozwijaniu duszy i tematy łączenia ciała nie leŜały w bezpośredniej sferze jego
zainteresowań. Niemniej jednak pozwolono doktorowi Usui studiować znajdujące się tam święte
pisma. Po kilku latach Mikao Usui dotarł do pewnego klasztoru zen, którego przełoŜony sam był
zainteresowany energetyczną metodą leczenia. Po dłuŜszym studiowaniu pism doktor Usui
znalazł wreszcie informacje na temat stosowania tej techniki uzdrawiania. Niestety, nie mógł
wykorzystać tej wiedzy, poniewaŜ brakowało mu osiągnięcia stanu, w którym uniwersalna
energia mogłaby swobodnie przepływać przez jego ciało. W świętych pismach znajdował się
jednak równieŜ opis metody, za pomocą której moŜna było zdobyć wtajemniczenie. Po rozmowie
z zaprzyjaźnionym przełoŜonym klasztoru doktor Usui postanowił zastosować się do tych
wskazówek i wyruszył na specjalne miejsce siły, świętą górę Kurijama, aby medytować i pościć
tam przez 21 dni. Po dotarciu na miejsce ułoŜył wokół siebie 21 kamieni. KaŜdego wieczora
wyrzucał jeden kamień.
Mikao Usui siedział juŜ dwadzieścia dni na świętej górze i czekał na natchnienie. Niestety, jak
10
dotąd nie otrzymał Ŝadnego znaku od sił wyŜszych. Nadeszła ostatnia, dwudziesta pierwsza noc.
W środku nocy, gdy ciemność osiągnęła największą głębię, nagle zobaczył, Ŝe zbłiŜa się do niego
z góry promień światła. Instynktownie poczuł, Ŝe światło to zawiera w sobie świadomość. Chwilę
później promień uderzył go w czoło. Był tak silny, Ŝe Mikao Usui stracił przytomność i jego
dusza opuściła ciało. W tym stanie ujrzał przed sobą mieniące się barwami tęczy bańki
zawierające nieznane mu symbole. Gdy się im przyglądał, światło dokonywało w nim inicjacji i
dostrojenia go do kaŜdego ze świętych symboli reiki. Wraz z tymi symbolami otrzymał klucze do
energii Boskiej Miłości. Były to narodziny systemu Usui—Reiki.
Legendę tę, tak jak i inni mistrzowie reiki, opowiadam moim uczniom w czasie kursów. W
ksiąŜkach na temat reiki zawsze znajduje się rozdział opisujący tę historię. Znamienne, Ŝe kaŜdy
z autorów przedstawia wydarzenie ponownego odkrycia Uniwersalnej Energii śyciowej w
trochę inny sposób. Nie powinno nas to dziwić, poniewaŜ mamy tu najwidoczniej do czynienia
jedynie z legendą. Przekazywana ustnie, zmieniana jest przez kaŜdego mistrza i autora. Jeden coś
dodaje, drugi usuwa jakiś, najwidoczniej nie pasujący szczegół. Niektóre informacje natychmiast
rodzą sceptyczne pytania. Skąd w buddyjskiej Japonii chrześcijański mnich? Dlaczego właśnie w
USA miałby poszukiwać informacji na temat Uniwersalnej Energii śyciowej?
Znany amerykański nauczyciel reiki William L. Rand w swojej ksiąŜce Reiki - The Healing
Touch zajął się bliŜej tym zagadnieniem i przedstawił w niej wyniki swoich dociekań:
Według informacji otrzymanych z archiwum uniwersytetu Doshisha nie znajdował się na nim
nigdy rektor, profesor, ani teŜ student o nazwisku Mikao Usui. RównieŜ wypowiedzi
kierownictwa uniwersytetu w Chicago świadczą o tym, Ŝe niejaki Mikao Usui nie był nigdy na
liście studentów tej uczelni, ani teŜ nie brał udziału w Ŝadnym z prowadzonych tam kursów.
JeŜeli połączymy te dwie informacje, nasuną nam się uzasadnione wątpliwości co do tego, czy
doktor Usui był w ogóle chrześcijańskim duchownym.
Przypomnijmy, Ŝe Hawayo Takata, obywatelka amerykańska japońskiego pochodzenia,
przeniosła wiedzę o reiki do Ameryki około 1940 roku, to znaczy wkrótce przed przystąpieniem
USA do wojny z Japonią. Zrozumiałe, Ŝe Hawayo Takata, pragnąc przybliŜyć reiki wówczas
bardzo wrogo nastawionym do buddyzmu Amerykanom, zmieniła róŜne szczegóły historii
doktora Usui. Przypuszcza się, Ŝe pragnęła otworzyć w ten sposób Zachodowi furtkę do
zaakceptowania tego wspaniałego zjawiska, jakim jest reiki.
Kontynuujmy jednak legendę o doktorze Mikao Usui:
Po inicjacji, która dokonała się na świętej górze Kurijama, doktor Usui udał się pospiesznie w
drogę powrotną. Schodząc wąską ścieŜką potknął się o wystający kamień i zranił głęboko i
boleśnie w palec u nogi. W pierwszym odruchu połoŜył instynktownie rękę na krwawiącą ranę i
ku swemu zdumieniu stwierdził, Ŝe szybko przestała krwawić. Był to pierwszy znak działania
reiki.
Przy drodze znajdowała się mała restauracja. Mikao Usui wstąpił do niej, by posilić się po 21
dniach postu. Gdy zamówił suty posiłek, właściciel restauracji - widząc po ubiorze podróŜnego,
Ŝe wraca ze świętej góry - ostrzegł go przed obfitym jedzeniem, obawiając się, Ŝe moŜe mnichowi
zaszkodzić. Doktor Usui nalegał jednak, więc podał mu zamówiony posiłek. Ku zdumieniu
właściciela nie doszło jednak do Ŝadnych sensacji. Był to juŜ drugi znak działania reiki.
Jedzenie podawała córka właściciela. Jej twarz była spuchnięta i przewiązana chustą.
Dziewczyna bardzo cierpiała z powodu bólu zęba. Mikao Usui zapytał ją czy moŜe połoŜyć rękę
na jej policzku. Wkrótce po dotknięciu opuchlizna ustąpiła i ból przeszedł. Teraz doktor Usui był
juŜ całkiem pewny, Ŝe osiągnął cel, jaki sobie załoŜył - odkrycie tajemnicy uzdrawiania dłońmi.
Po powrocie do klasztoru Mikao Usui zastał swojego przyjaciela, przełoŜonego, w łóŜku z
cięŜkim atakiem artretyzmu. PołoŜył mu ręce na bolące kolana i wkrótce dolegliwości ustąpiły.
Niedługo potem doktor Usui przeniósł się do dzielnicy Ŝebraków w Kioto i zaczął uzdrawiać ich
za pomocą reiki. Jeden po drugim wracali dzięki działaniu Uniwersalnej Energii śyciowej do
normalnego Ŝycia. Po kilku latach Mikao Usui spotkał na ulicy Ŝebraka, którego twarz wydala
mu się dziwnie znajoma. Zapytał go więc, skąd go zna, i otrzymał odpowiedź, iŜ był on jednym z
pierwszych ludzi, których uleczył w tej dzielnicy. śebrak wyjaśnił mu równieŜ, Ŝe wrócił do
11
poprzedniego trybu Ŝycia, poniewaŜ łatwiej jest Ŝebrać, niŜ prowadzić normalne, odpowiedzialne
Ŝycie. Doktor Usui zrozumiał wtedy, Ŝe nie wystarczy jedynie uzdrowić ciało, aby zmienić
człowieka. Równie waŜne jest wyleczenie ducha i przejęcie przez nas odpowiedzialności za nasze
Ŝycie. Zdał sobie równieŜ sprawę z tego, iŜ bezpłatne leczenie nie jest odpowiednio doceniane.
Uznał więc, Ŝe przekazywanie reiki powinno być związane ze stosownym wynagrodzeniem, przy
czym nie muszą to być koniecznie pieniądze.
Po ponownie przeŜytej medytacji doktor Usui doznał znowu olśnienia i opracował pięć
Duchowych Zasad Reiki.
Tyle legenda. Bez względu na to, ile w niej prawdy, a ile jest wynikiem taktycznego posunięcia
Hawayo Takaty, pięć Duchowych Zasad Reiki przetrwało próbę czasu i obecnie jest być moŜe
bardziej aktualne niŜ za czasów Mikao Usui.

Wielcy Mistrzowie Reiki


Po latach pobytu w dzielnicy Ŝebraków doktor Usui opuścił Kioto i zaczął nauczać ludzi leczenia
za pomocą reiki oraz przekazywać swoje zasady duchowe. Do końca Ŝycia dokonał inicjacji
szesnastu mistrzów. Jednym z nich był oficer marynarki w rezerwie, dr Chujiro Hayashi. Gdy
Mikao Usui poczuł zbliŜającą się śmierć, wyznaczył doktora Hayashi na swego następcę i
powierzył mu odpowiedzialność za utrzymanie tradycji systemu Usui-Reiki.
Chujiro Hayashi załoŜył w Tokio prywatną klinikę reiki. Oprócz leczenia za pomocą
Uniwersalnej Energii śyciowej zajmował się takŜe nauczaniem i inicjacją reiki, jak równieŜ
prowadził badania naukowe na temat jej działania. Do dzisiaj zachowały się zapisy na ten temat.
W 1935 roku do Japonii przybyła obywatelka amerykańska japońskiego pochodzenia, pani
Hawayo Takata. Była wdową i samodzielnie wychowywała swoje dzieci. Cierpiała na wiele
chronicznych chorób, których lekarze w USA nie umieli wyleczyć. W poszukiwaniu pomocy
udała się do ojczyzny swoich przodków, aby tam poddać się operacji. Gdy juŜ leŜała na stole
operacyjnym, jakiś głos powiedział jej, Ŝe zabieg nie jest koniecznie potrzebny. Tknięta nagłym
przeczuciem, podzieliła się tym odkryciem z mającym dokonać zabiegu lekarzem. Ten wykazał
pełne zrozumienie dla jej postawy i skierował ją do kliniki doktora Hayashi. Po kilku miesiącach
leczenia Hawayo Takata wróciła całkowicie do zdrowia i poprosiła Chujiro Hayashi o
przeprowadzenie inicjacji. W hołdującej tradycji Japonii prośba taka była czymś niezwykłym. Dr
Hayashi zwlekał więc przez pewien czas, zanim wyraził zgodę na wprowadzenie do systemu
Usui-Reiki pierwszej w dziejach kobiety. Wkrótce potem Hawayo Takata otrzymała inicjację
pierwszego i drugiego stopnia.
W 1938 roku Chujiro Hayashi odwiedził swoją uczennicę na Hawajach i nadał jej uprawnienia
mistrzowskie. Nad światem gromadziły się ciemne chmury poŜogi wojennej. Doktor Hayashi
zdawał sobie sprawę z tego, iŜ w momencie wybuchu wojny zobowiązany będzie, jak kaŜdy Ja-
pończyk, do wzięcia w niej aktywnego udziału. PoniewaŜ zabijanie pozostawało w sprzeczności
z jego zasadami i z praktykowaną przez niego drogą reiki, przekazał na ręce pani Takata godność
Wielkiego Mistrza i, ubrany w tradycyjne japońskie kimono, siłą woli opuścił swoje ciało.
Hawayo Takata pielęgnowała w Ameryce tradycję systemu Usui-Reiki do grudnia 1980 roku. Po
jej śmierci tytuł Wielkiego Mistrza i odpowiedzialność za system przejęła od niej jej wnuczka
Phyllis Lei Furumoto. W tych czasach było na świecie 21 Wielkich Mistrzów Reiki. Jestem tu
winny czytelnikowi wyjaśnienie, co było rozumiane pod tą nazwą. OtóŜ tylko Wielcy
Mistrzowie mieli uprawnienia i wiedzę potrzebną do przeprowadzania inicjacji nowych
mistrzów reiki. Organizacja Wielkich Mistrzów czyniła ogromne starania o utrzymanie
tradycyjnego systemu Usui-Reiki w czystej, niewypaczonej formie. Z drugiej strony utrudniało
to rozprzestrzenianie się reiki w świecie, poniewaŜ kaŜdy, kto chciał zostać mistrzem, musiał
udać się do Ameryki, aby otrzymać tam inicjację. Organizacja ustaliła równieŜ jednolitą,
obowiązującą na całym świecie cenę za wykształcenie mistrzów. Wynosiła ona 15 000 $ lub
około 20 000 DM (cena ta nadal obowiązuje w Niemczech w przypadku organizacji Reiki
Alliance).
W roku 1983 Phyllis Lei Furumoto załoŜyła organizację Reiki Alliance, a pod koniec lat
12
osiemdziesiątych upowaŜniła wszystkich mistrzów reiki do szkolenia i inicjowania nowych
mistrzów. Był to decydujący krok pozwalający reiki rozprzestrzenić się na całym świecie.
Wraz z rozwiązaniem Organizacji Wielkich Mistrzów powstała nowa organizacja A.I.R.A.
(American International Reiki Association) kierowana przez dr Barbarę Ray, przyjaciółę pani
Furumoto (później zmieniła ona nazwę na T.R.T.A.I.). Obecnie na Zachodzie istnieje około
sześciu niezaleŜnych organizacji reiki, z których Reiki Alliance zrzesza największą liczbę
członków. Oprócz tego coraz liczniejsza staje się grupa niezaleŜnych mistrzów, nie naleŜących
do Ŝadnej organizacji. Członkostwo w którejkolwiek znanej mi organizacji reiki jest dobrowolne
i jego sens polega głównie na wymianie doświadczeń i organizowaniu wspólnych akcji
związanych z Uniwersalną Energią śyciową.

13
Stopnie reiki
. Zapoczątkowany przez Mikao Usui system Usui-Reiki wychodzi od czterech stopni reiki.
Niektórzy mistrzowie/nauczyciele łączą trzeci i czwarty stopień w jeden. W obydwu
przypadkach kaŜdy z tych stopni tworzy niezaleŜną i zamkniętą całość.

Pierwszy stopień reiki

Zadaniem pierwszego stopnia jest umoŜliwienie nam łączenia się w dowolnym momencie ze
źródłem Uniwersalnej Energii śyciowej, podanie nam informacji o zasadach stosowania reiki, o
podstawowych i dodatkowych pozycjach przy zabiegach oraz prawa wymiany energii i
Duchowych Zasad Reiki.
Stopień ten przede wszystkim uczy pomocy samemu sobie. Metody nauczane na kursach
pierwszego stopnia mogą nam pomóc zrozumieć i lepiej poznać siebie samych.

Drugi stopień reiki

Poznajemy tu święte symbole reiki i uczymy się je stosować, aby przełamać barierę czasu i
przestrzeni. Nabywamy wiedzę o róŜnych technikach stosowania tych znaków przy uzdrawianiu
na odległość oraz przy harmonizacji psychicznej (tak zwane leczenie mentalne). Strumień reiki
wzmacnia się znacznie po inicjacji drugiego stopnia.

Trzeci stopień reiki (równieŜ 3a)

Następuje tutaj wtajemniczenie i inicjacja na symbol mistrzowski. Działanie zamienia się w nie-
działanie. Krąg reiki zamyka się.

Czwarty stopień reiki (równieŜ 3b)

Stopień mistrza i nauczyciela. Zdobywa się umiejętność przeprowadzania inicjacji i


energetycznego przekazywania moŜliwości korzystania z Uniwersalnej Energii śyciowej.
Aby uniknąć nieporozumień, chciałbym podkreślić, iŜ przechodzenie przez kolejne stopnie
systemu Usui-Reiki nie jest jednoznaczne z nabywaniem dzięki kolejnym inicjacjom większej
mądrości Ŝyciowej. Nikt nie powinien traktować mistrza reiki jako guru czy człowieka, który
poznał głębszy sens i zasady Ŝycia. RównieŜ i wśród mistrzów reiki zdarzają się ludzie
opanowani Ŝądzą władzy i bogactwa, tchórzliwi i niezrównowaŜeni. śaden tytuł, jak pewnie
wielu z was doskonale wie, nie świadczył nigdy o stopniu dojrzałości osobistej człowieka.
Mistrz reiki potrafi po prostu dostroić swoich uczniów do Uniwersalnej Energii śyciowej.
Nauczyciel reiki nie jest osobą, która doznała olśnienia, wszechwiedzącą i doskonałą; jest
całkiem normalnym człowiekiem - ani mniej i ani więcej niŜ nauczycielem przedmiotu reiki.

14
Pierwszy stopień reiki
Jako ludzie Zachodu w zasadzie akceptujemy jedynie to, co moŜemy pojąć rozumem. UwaŜamy
teŜ, iŜ przy odpowiednim nakładzie pracy, czasu i dobrej woli potrafimy nauczyć się
wszystkiego. Zdobycie, nauczenie się czegoś bez Ŝadnego wysiłku z naszej strony wydaje nam
się być mrzonką i utopijnym wymysłem.
Reiki jest dla nas w dalszym ciągu - pomimo róŜnych badań - zjawiskiem niezrozumiałym, tak
samo zresztą jak i Ŝycie. Mimo to Ŝycie istnieje, tak jak reiki. KaŜdy, kto chociaŜ raz w Ŝyciu
poddał się zabiegowi reiki, mógł się przekonać, Ŝe nie jest ona czczym wymysłem. Pomimo to
reiki nie moŜna się nauczyć. Dostaje się ją natomiast bez wysiłku i bez lat długiej i mozolnej
pracy nad sobą poprzez rytuał energetycznej inicjacji przeprowadzony przez upowaŜnionego do
tego mistrza. Bez tego rytuału wszelkie nasze wysiłki nie osiągną zamierzonego skutku.
Tylko mistrz i nauczyciel reiki moŜe nas dostroić do częstotliwości Uniwersalnej Energii
śyciowej.

Jak wybrać nauczyciela?

Większość uczniów trafia na seminarium pierwszego stopnia raczej przypadkowo. Ogłoszenie w


gazecie, opowiadania znajomych, czy teŜ moŜe wzięcie samemu udziału w seansie reiki
nakłoniło ich do zjawienia się na kursie. O ile w krajach zachodnich reiki znana jest od wielu lat
i w kaŜdym większym mieście moŜna znaleźć kilku nauczycieli, o tyle w mniejszych ośrodkach
miejskich lub w krajach Europy środkowowschodniej zazwyczaj jeden mistrz reiki panuje na
większym obszarze. Wybór nauczyciela moŜe być więc faktem wymuszonym lub teŜ tam, gdzie
mistrzowie reiki nie naleŜą do rzadkości, dziełem przypadku. Nieraz, mając do wyboru kilku
nauczycieli, decydujemy się na jednego z nich ze względów czysto finansowych, poniewaŜ po
rozwiązaniu Organizacji Wielkich Mistrzów liczba nauczycieli wzrosła gwałtownie, niosąc ze
sobą zróŜnicowanie opłat pobieranych za inicjacje wszystkich stopni.
JeŜeli masz do wyboru kilku mistrzów reiki, zdecydowanie się na jednego z nich jest w zasadzie
łatwe. Pamiętasz, co pisałem o roli intuicji, o której
współczesny człowiek zapomniał? Nie bójmy się słuchać jej głosu! Zawsze słusznie nam
doradzi. Tak jak w szkole, gdy nie lubiłeś historii, poniewaŜ nauczyciel prowadził ten przedmiot
w sposób mało zajmujący, a uwielbiałeś biologię lub matematykę właśnie ze względu na nauczy-
ciela, to Coś, siedzące gdzieś w głębi ciebie, decydowało o tym, czy przykładałeś się do nauki
danego przedmiotu, czy nie. Tam nie miałeś, niestety, wyboru - on był twoim nauczycielem, bez
względu na twoje zdanie na jego temat. W przypadku reiki ty moŜesz wybierać i decydować o
tym, kto wprowadzi cię w ten nowy, wspaniały świat.
Zanim zdecydujesz się wziąć udział w seminarium, musisz koniecznie spotkać się z
nauczycielem i porozmawiać z nim. W trakcie tego spotkania twoja intuicja podszepnie ci, czy
chcesz, aby to on wiódł cię przez nowy rozdział Ŝycia - był osobą prowadzącą. Gorąco bowiem
zalecam trzymanie się jednego nauczyciela przez wszystkie stopnie reiki, na które będziesz
gotowy i które będziesz chciał osiągnąć. A jeŜeli w twojej okolicy jest tylko jeden mistrz? CóŜ,
czasy, gdy konnym zaprzęgiem musieliśmy przemierzać bezdroŜa kraju, są dawno za nami.
Reiki jest podarunkiem na całe Ŝycie. CzyŜ nie opłaca się zatem wsiąść w pociąg, autobus lub
samochód i przejechać nawet kilkaset kilometrów? Kwestia finansowa równieŜ nie powinna
odgrywać aŜ tak wielkiej roli. Pomyśl, Ŝe reiki otrzymujesz na całe Ŝycie. Zastanów się nad tym,
ile lat statystycznie moŜesz jeszcze Ŝyć i za pomocą kalkulatora wylicz sobie koszty wypadające
na rok, miesiąc czy dzień. Uwzględnij przy tym korzyści ponoć niewymierne, takie jak twoje
zdrowie oraz rozwój duchowy, i rozwaŜ, czy te zalety warte są kruszenia kopii o pewną,
najczęściej niewielką ilość pieniędzy. Z mojego rozeznania wynika, Ŝe róŜnice w cenach za
kursy pierwszego stopnia reiki wahają się w Polsce w granicach 20 procent.
Na podstawie własnego doświadczenia oraz z opowiadań innych osób mogę z małą dozą ryzyka

15
stwierdzić, Ŝe zawsze spotykamy w swoim Ŝyciu tych ludzi, którzy w danym momencie są dla
nas - z tego czy innego powodu - właściwi. Zaufaj więc Ŝyciu i prowadzeniu cię przez Siłę
WyŜszą. JeŜeli jesteś nieufny i zastanawiasz się nad tym, co moŜesz stracić, gdyby intuicja
podpowiedziała ci (w twoim mniemaniu) rozwiązanie dla ciebie niekorzystne, nie będzie to
oznaczało końca świata. KaŜdy mistrz reiki systemu Usui połączy cię nierozerwalnie ze źródłem
Uniwersalnej Energii śyciowej. Nawet jeśli nie otrzymasz od
niego odpowiedniej ilości informacji na temat reiki, pozycji podczas zabiegów, czy teŜ dróg
rozwoju duchowego (to ostatnie nie naleŜy zresztą do tematu seminariów pierwszego stopnia),
coraz większa ilość literatury na ten temat (włącznie z ksiąŜką którą teraz czytasz) na pewno
pomoŜe ci nadrobić te braki. Co prawda, zalecane jest trzymanie się jednego nauczyciela, ale
jeŜeli nie będziesz z niego po inicjacji pierwszego stopnia zadowolony, nikt nie zabroni ci
zwrócić się później do innego mistrza, by wprowadził cię w drugi stopień reiki. Z drugiej strony:
czy jesteś pewny, Ŝe to, co przekazał ci twój nauczyciel, nie było tym, czego potrzebujesz?

Kurs pierwszego stopnia

Pierwsze chwile tego seminarium są trudne zarówno dla uczniów, jak i dla nauczyciela.
Większość z nas zjawia się na tym kursie przypadkowo, nie mając właściwie większego pojęcia
o tym, czym w zasadzie jest reiki. Na początku panuje trochę napięta atmosfera; uczniowie
obserwują się nawzajem, nie są pewni, czy nie popełnili błędu przychodząc na seminarium.
Wątpliwości i obawy, czy nie dostaliśmy się przypadkiem na spotkanie agitacyjne jakiejś sekty,
czy nie jest to typowe oszustwo (środki masowego przekazu nie szczędzą nam informacji o
róŜnego rodzaju szarlatanach), a nawet jeŜeli to wszystko jest prawdą to czy będzie to działało
równieŜ w naszym przypadku? Pamiętam bardzo dobrze, Ŝe takŜe i ja zadałem to pytanie mojej
mistrzyni podczas pierwszej rozmowy na ten temat. Bez śladu zakłopotania odpowiedziała mi
wówczas, Ŝe mogę pozbyć się obaw. W trakcie inicjacji reiki nie jest ona głównym aktorem,
jedynie pośrednikiem pomiędzy mną a WyŜszą Siłą, źródłem Uniwersalnej Energii śyciowej.
No cóŜ, Ŝycie potwierdziło jej
słowa.
Seminarium pierwszego stopnia trwa zazwyczaj dwa dni. Nie jest to Ŝelazną regułą. KaŜdy
mistrz reiki ma prawo ustalać przebieg i czas trwania kursu według swego uznania. PoniŜszy
opis i uwagi dotyczą sposobu, w jaki ja zazwyczaj prowadzę te seminaria, chociaŜ zarówno z
wypowiedzi znajomych nauczycieli reiki jak i informacji zawartych w literaturze wynika, Ŝe mój
tryb postępowania jest typowy.
W trakcie seminarium uczniowie przechodzą cztery inicjacje, podczas których otwierane są a
właściwie dostrajane do częstotliwości Uniwersalnej
Energii śyciowej - cztery wyŜsze główne czakry (dokładniejszy opis czakr znajdziecie w
rozdziale „Krótki opis czakr"). Czas pomiędzy poszczególnymi inicjacjami nie powinien być
moim zdaniem krótszy niŜ dwie godziny. PoniewaŜ w przerwach między tymi inicjacjami
przekazywana jest równieŜ wiedza teoretyczna, czas trwania całego kursu wydłuŜa się
(oczywiście zaleŜnie od liczby uczestników) do kilkunastu godzin. Aby zanadto nie przeciąŜać
uczniów maratonem ezoterycznym, rozbijam kurs na dwa dni.
Na początku uczestnicy spotkania przedstawiają się nawzajem i wyjaśniają pobudki uczestnictwa
w seminarium. Powody te są tak róŜne, jak róŜnią się od siebie ludzie. Niektórzy zjawiają się
powodowani ciekawością czym jest ta tajemnicza siła płynąca z rąk, inni zaś mają nadzieję
pomóc swoim bliskim w pokonaniu cięŜkiej choroby, wielu zaś ma problemy z samymi sobą i
chce wykorzystać okazję, aby osiągnąć równowagę i spokój wewnętrzny. Są równieŜ i tacy,
którzy pragną dołączyć przedmiot reiki do listy swoich osiągnięć. Jednak przewaŜająca liczba
uczniów obiecuje sobie po kursie moŜliwość rozwoju osobistego.
Aby stworzyć niewymuszoną i przyjemną atmosferę, proponuję, by wszyscy uczestnicy kursu od
razu przeszli na ty, bez względu na wiek i płeć. Nie jest to warunek konieczny ani nakaz, ale
trudno jest rozmawiać na temat miłości tytułując się jednocześnie pan/pani. Oczywiście kaŜdy
ma prawo odmówić i być moŜe niektórzy zgadzają się na to na początku trochę niechętnie,
16
jedynie dlatego, aby nie wyłamywać się z grupy. Jednak juŜ po krótkim czasie wszyscy
uczestnicy przyzwyczajają się do tej formy, tak Ŝe przejście z powrotem do bardziej oficjalnego
zwrotu wydawałoby się wręcz nienaturalne.
Właściwy kurs zaczynam od krótkiego wyjaśnienia, czym jest reiki, i przedstawiam uczniom
legendę ojej ponownym odkryciu. JuŜ wkrótce rozpoczyna się dyskusja. Wielu ośmiela się teraz
zadać pytania, które wcześniej nie chciały im przejść przez gardło. Znamienny dla tej rozmowy
jest fakt, Ŝe toczy się ona nie tylko na poziomie nauczyciel - uczniowie, lecz takŜe między
wszystkimi uczestnikami seminarium. KaŜdy ma coś do powiedzenia, chce usłyszeć równieŜ, co
inni o tym sądzą.
Po krótkim przedstawieniu pozycji przy dawaniu reiki samemu sobie rozpoczyna się pierwsza
inicjacja. W zaleŜności od liczby osób, czas jej trwania jest róŜny; osoby czekające na nią lub ci,
którzy juŜ przez nią przeszli, ćwiczą w tym czasie na sobie.
Do pierwszej inicjacji prawie kaŜdy podchodzi trochę nieufnie, sceptycznie i w dalszym ciągu z
pewną obawą Ŝe właśnie w jego przypadku moŜe się jednak nie udać. Większość uczestników
jest więc spięta i nie moŜe w związku z tym w pełni przeŜyć tego wspaniałego uczucia, jakim
jest inicjacja reiki. Wyjątkiem są ci, którzy mieli juŜ wcześniej kontakt z Uniwersalną Energią
śyciową. JuŜ po pierwszym rytuale oczekują niezwykłych przeŜyć i jeszcze potem przez pewien
czas są cisi i zamyśleni.
Po pierwszej inicjacji przeprowadza się zazwyczaj ćwiczenia grupowe, podczas których
uczniowie lepiej przyswajają sobie poszczególne pozycje oraz starają się wyczuć róŜnicę
odczucia energetycznego w róŜnych punktach ciała.
Po przerwie następuje druga inicjacja. Większość uczestników pozbyła się do tego czasu
wątpliwości, niektórzy zaczynają juŜ odczuwać przepływ strumienia reiki przez swoje dłonie. W
zasadzie prawie wszyscy odczuwają drugi rytuał o wiele intensywniej niŜ pierwszy.
Pierwszy dzień kursu zamykam objaśnieniem moŜliwości pielęgnacji roślin i zwierząt za
pomocą reiki. Na zakończenie wszyscy tworzymy krąg i trzymając się za ręce skupiamy się
myślami na reiki. JuŜ teraz wielu uczestników wyraźnie czuje przepływ energii Ŝyciowej przez
dłonie.
Jak bardzo róŜni się początek drugiego dnia od pierwszego spotkania! Wszyscy juŜ pozbyli się
nieufności. KaŜdy miał okazję przetrawić przeŜycia poprzedniego dnia Na twarzach wielu
maluje się uczucie wdzięczności dla Siły WyŜszej za podarunek, którego istnienie stwierdzają z
coraz większą wyrazistością.
Po krótkim omówieniu przeŜyć ostatniego wieczora, jakich uczniowie doznali po powrocie do
domu, i po opisaniu metod harmonizacji czakr przystępujemy od razu do trzeciej inicjacji.
Jednocześnie osoby czekające ćwiczą wzajemnie wyrównanie energetyczne głównych czakr.
Po rytuale zostają podane Duchowe Zasady Reiki i prawo wymiany energii. Następnie przez
mniej więcej 20 minut wszyscy wysyłają reiki naszej kuli ziemskiej, aby załagodzić toczące się
na niej konflikty. Potem rozpoczyna się dyskusja i padają nowe pytania. Uczestnicy kursu
zdąŜyli się juŜ ze sobą zaprzyjaźnić i wszyscy są rozluźnieni.
Po przerwie następuje ostatnia, czwarta inicjacja. Następnie informuję uczniów o
trzytygodniowym okresie oczyszczania i wymieniam zasady polecane podczas seansów reiki. Po
podaniu reguł postępowania na najbliŜsze 21 dni ponownie tworzymy krąg i pozwalamy reiki
płynąć przez nas wszystkich.
Uczniowie Ŝegnają się potem ze sobą z prawdziwym Ŝalem. Wiele znajomości zawartych
podczas seminarium utrzymuje się później i przeradza nawet w prawdziwe przyjaźnie.
Podany tu w skrócie przebieg kursu pierwszego stopnia reiki nie jest oczywiście jedynym
moŜliwym, ani teŜ nie roszczę sobie prawa do optymalnego ustalenia jego programu.
Przedstawiam te informacje, aby zaznajomić was z tym, co się dzieje podczas seminarium i być
moŜe pomóc niektórym z was rozluźnić się i zyskać pełne zaufanie do kursu. Z im większą ufno-
ścią i radosnym oczekiwaniem poddamy się pierwszym inicjacjom, tym głębsze i wspanialsze
będą przeŜywane wówczas odczucia.
Niestety, niektórzy mistrzowie przeprowadzają kursy wszystkich stopni reiki w tak zwanym
trybie przyspieszonym. Nie przywiązują przy tym wagi do stworzenia prawdziwej, wzniosłej
17
atmosfery, a informacje o stosowaniu reiki podąją po prostu w formie pisemnej na kartkach
papieru. Ubolewam nad tym, poniewaŜ - aczkolwiek i na takich kursach zostaniecie połączeni ze
źródłem Uniwersalnej Energii śyciowej - nie dane wam będzie przeŜyć uniesień i wdzięczności
dla Absolutu za obdarowanie was swoją miłością.
W czasie pierwszej rozmowy z nauczycielem reiki byłoby więc wskazane zapytać go o czas
trwania kursu. JeŜeli ma trwać zaledwie kilka godzin, nawet jeŜeli jesteś jedynym uczestnikiem,
uwaŜam, Ŝe powinieneś rozejrzeć się za innym mistrzem.

Co się dzieje podczas inicjacji?

KaŜdy człowiek inaczej odczuwa proces inicjacji. JeŜeli jesteś spięty, nastawiony sceptycznie i
nieufny albo zadajesz sobie pytanie, co ty tu, jako człowiek światły i wykształcony, właściwie
robisz, i zastanawiasz się, jak ukryć ten wstydliwy fakt przed rodziną i znajomymi, na pewno nie
będziesz mógł przeŜyć tego nieprawdopodobnie pięknego uczucia, jakie niesie ze sobą kontakt z
Absolutem. Na pocieszenie powiem ci jednak, Ŝe nawet wtedy inicjacja spełni swoje zadanie.
Będziesz tylko o jedno przeŜycie uboŜszy.
Wtajemniczenie jest rozumiane przez wszystkich jako wydarzenie mistyczne, tajemnicze i
niezrozumiałe. I tak jest naprawdę. Pomimo wszystkich wprowadzeń, które miałem moŜliwość
przeprowadzić do tej
pory, sam nie rozumiem, jak to się dzieje, Ŝe potrafię przekazać moŜliwość posługiwania się
Uniwersalną Energią śyciową innym ludziom. Wynika to z tego, Ŝe to nie ja dokonuję
dostrojenia do częstotliwości tej wspaniałej energii, lecz jestem jedynie pośrednikiem między
WyŜszymi Siłami a uczniami. MoŜna by powiedzieć, Ŝe daję początek kontaktu i stawiam do
dyspozycji własne ciało, a samego dostrojenia dokonują siły znajdujące się poza zasięgiem
naszego wyobraŜenia. Aby jednak do tego doprowadzić, trzeba być - mocą symbolu
mistrzowskiego - upowaŜnionym do połączenia się z tym wyŜszym wymiarem i wiedzieć, jak
przeprowadzić rytuał inicjacji. Stosowane są w nich święte symbole reiki (przede wszystkim
symbol mistrzowski) i mantry.
Rytuały nie są wynalazkiem reiki. Bezpośrednie przekazywanie róŜnych umiejętności na drodze
energetycznych inicjacji spotyka się równieŜ w innych systemach. W ten sposób wtajemnicza się
w Baraka u Sufis lub Qi w QiGong.
Jedno jest pewne: inicjacje gwałtownie i natychmiast podwyŜszają częstotliwość naszych drgań i
dostrajają nas do częstotliwości Uniwersalnej Energii śyciowej. Połączeni zostajemy przez to z
Uniwersalnym Źródłem i osiągamy jedność z kosmicznymi drganiami miłości.
Proces ten powoduje rozszerzenie i oczyszczenie energetycznych torów w naszym ciele, aby
mogła swobodnie przez nie przepływać Uniwersalna Energia śyciowa. Innym, bardzo waŜnym
skutkiem inicjacji (o czym moŜesz przeczytać w drugiej części tej ksiąŜki w rozdziale „Huna")
jest usunięcie na bardzo głębokim, ponadosobowym poziomie poczucia winy unie-
moŜliwiającego nam wejście w bezpośredni kontakt z Uniwersalną Energią śyciową.
Czasami spotykam się z pytaniami, co trzeba robić podczas inicjacji i czy jest to trudne. OtóŜ nie
trzeba nic robić! Uczeń siada na krześle, zamyka oczy, układa ręce w sposób podany mu przez
nauczyciela i na tym kończy się jego rola. Od ciebie zaleŜy jedynie to, co w trakcie tego rytuału
odczujesz. JeŜeli będziesz się w tym czasie zastanawiał nad tym, jak zapłacić następną ratę za
telewizor, bezpośrednio nie przeŜyjesz nic nadzwyczajnego. Jest to jednak zadanie nauczyciela,
by tak przygotować cię do inicjacji, abyś mógł właściwie przeŜyć tę jedyną w swoim rodzaju
chwilę w twym Ŝyciu. Aby przejść poprzez inicjację, nie trzeba nic robić; po prostu siedzieć i
dać się porwać. Porwać swoim odczuciom i wyjątkowej, niepowtarzalnej atmosferze rytuału
reiki.
W czasie inicjacji pierwszego stopnia zostają rozszerzone nasze tory przewodzenia Uniwersalnej
Energii śyciowej, dostrajani jesteśmy do częstotliwości kosmicznych fal miłości i zostajemy
połączeni z Uniwersalnym Źródłem. Rytuał energetyczny otwiera przede wszystkim nasze ciało
fizyczne na działanie reiki.
RównieŜ i przeprowadzający rytuał nauczyciel bardzo przeŜywa tę czynność. Zawsze, gdy
18
inicjacje dobiegają końca, jestem trochę smutny, Ŝe to piękne uczucie nie powtórzy się przez
następne dni.
Wróćmy jednak do skutków inicjacji. Pierwszy stopień reiki ułatwia ci dostęp do siły i miłości,
otwiera twą czakrę serca i w ten sposób wskazuje ci nową drogę. Reiki chce cię otworzyć na
nowe zrozumienie świata, dać ci poczucie jedności wszystkiego ze Wszystkim i przypomnieć ci,
Ŝe jesteś współwłaścicielem i współgospodarzem wszechświata.
Pierwszy stopień reiki zwraca się ku twemu ciału i poświęceniu zainteresowania sobą. Nie
naleŜy tego rozumieć jako uczucia egoistycznego. Biblia uczy nas przecieŜ, Ŝeby miłować
bliźnich jak samych siebie. Właśnie -jak samych siebie! Nie moŜemy kochać innych, jeŜeli nie
kochamy siebie. Człowiek, który koncentruje się tylko na innych, „prawdziwy misjonarz" i
altruista, jest w gruncie rzeczy ubogi w uczucia, a jego miłość jest pseudomiłością. Brak mu
akceptacji siebie, miłości do siebie samego i gdzieś, w niedostępnych zakamarkach duszy, tkwi
pochodzące z dalekiej przeszłości poczucie winy. Znowu odwołam się do Biblii: „Bóg jest w
kaŜdym z nas". JakŜe moŜemy nie kochać Boga w sobie? Czy Bóg w innych jest lepszy niŜ Bóg
w nas? Aby kochać ludzi i tolerować ich wady, musisz najpierw pokochać siebie samego i
zaakceptować swoje „wady". Nie mam tu na myśli filozofii: „Bóg mnie miłuje, mam swoje
wady, ale mogę czynić, co chcę, bo Bóg i tak będzie mnie kochał". To prawda, Bóg - bez
względu na to, jaką religię wyznajesz - będzie cię kochał, ale czy nie powinieneś mu się za tę
miłość w jakiś sposób odwdzięczyć? Sens kochania samego siebie leŜy w tym, by nie czuć drę-
czących wyrzutów sumienia za to, Ŝe nie jest się doskonałym; polega na tym, by akceptować
siebie takim, jakim się jest. Huna, jedna z najstarszych nauk świata, uznaje na przykład tylko
jedno przykazanie: śyć tak, aby nigdy nikomu nie szkodzić. śyj więc zgodnie z tym zaleceniem,
kochaj siebie, wybacz sobie swoje wady, ale równieŜ kochaj innych i miej zrozumienie dla ich
niedoskonałości.
Czasami pada pytanie, dlaczego rytuał inicjacji otoczony jest tajemnicą i dlaczego musimy w
jego trakcie mieć zamknięte oczy. Podczas tego rytuału
zachodzą w nas daleko idące przemiany harmonizacyjne. Kto wtedy zamknie oczy i wczuje się,
moŜe świadomie wziąć udział w tym procesie. JeŜeli śledziłby niejasne dla niego czynności
mistrza i zastanawiał się nad tym, co ten lub inny gest oznacza i jaki moŜe mieć sens, nie mógłby
z pewnością odczuć całej głębi fantastycznych przeŜyć, które niesie inicjacja. NiezaleŜnie od
tego, przeprowadzający rytuał nauczyciel musi się teŜ odpowiednio skoncentrować. Czy
pomogłaby mu w tym para oczu śledząca ze zdumieniem jego czynności?
Z mojego punktu widzenia, rytuał inicjacji reiki, bez względu na stopień, powinien pozostać
tajemny, poniewaŜ łączy się z respektem dla WyŜszej Siły i przeznaczony jest dla tych, którzy
odczuwają jego sens. Czy byłoby wskazane, by ktoś niewtajemniczony próbował później na
własną rękę przeprowadzać eksperymenty, a moŜe nawet naukowe badania (no tak, mędrca
szkiełko i oko) na podstawie kilku ruchów i gestów zaobserwowanych podczas inicjacji? Bardzo
waŜną rzeczą, której chce nas nauczyć reiki, jest równieŜ danie się porwać, nieanalizowanie
biegu wypadków, lecz po prostu płynięcie z nurtem rzeki (nie mylmy tego oczywiście z
oportunizmem).
I na zakończenie jeszcze jedno: wraz z inicjacją pierwszego stopnia zostałeś dostrojony do
Uniwersalnej Energii śyciowej, do Energii Bezwarunkowej Miłości. Staraj się więc Ŝyć zgodnie
z zasadami miłości. Reiki ci w tym pomoŜe.

Co uzyskuje się poprzez pierwszy stopień reiki?

Podarunek pierwszego stopnia reiki moŜna ogólnie scharakteryzować w następujących pięciu


punktach:
1.Osoba, która otrzymała inicjację, staje się kanałem reiki. Bardzo waŜne jest właściwe
zrozumienie tego określenia. Wraz z uzyskaniem pierwszego stopnia nie stajesz się
cudotwórcą, magiem, uzdrowicielem ani teŜ natchnionym guru. W twoim ciele zostają
otwarte kanały umoŜliwiające swobodny przepływ Uniwersalnej Energii śyciowej. Ty sam
stajesz się kanałem. Jesteś pośrednikiem między energią reiki a osobą której tę energię
19
przesyłasz (tą osobą moŜesz być oczywiście równieŜ ty sam). Aby reiki zaczęła płynąć przez
twoje ciało, nie musisz się ani koncentrować, ani dokonywać specjalnych rytuałów.
Wystarczy połoŜyć ręce i wyrazić Ŝyczenie, by Uniwersalna Energia śyciowa płynęła przez
twoje dłonie. Osobiście jestem zwolennikiem rytuałów na co dzień, równieŜ - i to szczególnie
- podczas sesji reiki (na ten temat będzie mowa w rozdziale „Zalecenia podczas sesji reiki").
Aczkolwiek nie jest to warunek konieczny, moim zdaniem wymaga tego od nas po prostu
szacunek dla reiki.
2.Inicjacja reiki powoduje powstanie bariery ochronnej uniemoŜliwiającej płynięcie twojej
energii osobistej do osoby, którą poddajesz zabiegowi. Chroni cię to przed utratą twoich
własnych sił podczas seansu, jak równieŜ i pacjenta przed przyjęciem negatywnych energii od
ciebie. Reiki moŜesz dawać nawet wtedy, gdy boli cię głowa, jesteś zmęczony lub gdy
właśnie pokłóciłeś się z Ŝoną. (Tę ostatnią moŜliwość najchętniej wykluczyłbym, ale nawet
reiki nie zrobi z nas chodzących ideałów). W kaŜdym razie reiki płynie przez twoje dłonie
niezaleŜnie od twojego stanu fizycznego i psychicznego. JeŜeli jednak właśnie znajdujesz się
w fazie niezrównowaŜenia duchowego, twoja energia osobista zawiera niekorzystne
składniki. W zwykłych okolicznościach przekazywałbyś ją dalej, wpływając w ten sposób
ujemnie na pacjenta. Inicjacja pierwszego stopnia chroni i ciebie, i inne osoby przed tym
niepoŜądanym zjawiskiem. Energia płynąca z twoich rąk jest zawsze energią czystą - właśnie
reiki.
3.Jako kanał reiki chroniony jesteś przed niezrównowaŜonymi energiami pacjenta. Wyobraź
sobie, ile negatywnej energii wciąga w siebie kaŜdego dnia na przykład masaŜysta. Ty, jako
człowiek reiki, najczęściej jesteś równieŜ uodporniony (wyjaśniam to zagadnienie bliŜej w
rozdziale „Zalecenia podczas sesji reiki") na tak zwane dolegliwości z sympatii.
4.Wzrasta znacznie twoja wraŜliwość na delikatne energie. Wielu ludzi po uzyskaniu inicjacji
pierwszego stopnia stwierdza nagle obecność zupełnie innych odczuć w swoich dłoniach.
Uczysz się obchodzić z ciałem, tak swoim, jak i innych ludzi, zaczynasz je lepiej rozumieć.
Kiedy poprzednio, zanim zdecydowałeś się na reiki, zajmowałeś się przez dłuŜszy czas
swoim ciałem? Kiedy kładłeś na nim dłonie i wsłuchiwałeś się w swoje reakcje? Czy zdarza
się to często, nawet w intymnych kontaktach z naszym partnerem?
5.Wszystkie te właściwości zakorzeniają się w tobie na zawsze. Nikt i nic nie zdoła ci ich
odebrać. Tylko od ciebie teraz zaleŜy, w jakim stopniu je rozwiniesz.
NiezaleŜnie od reakcji wymienionych w powyŜszych punktach, zajdą w tobie jeszcze inne
zmiany. Bardzo waŜna wydaje mi się być zmiana nastawienia do własnego ciała. Nie umiem
zrozumieć, dlaczego w naszej strefie religijno-kulturowej wpojono nam negatywne podejście to
tego - w rezultacie wspaniałego - narzędzia pozwalającego nam na egzystencję na ziemi. Jak
daleko sięgnę pamięcią ciało zawsze było w pewnym sensie tabu. Zarówno czynniki oficjalne,
jak i duchowne przemilczały fakt jego istnienia, lub teŜ je otwarcie potępiały. Czy Bóg naprawdę
wyposaŜył nas w ten wehikuł, za pomocą którego się poruszamy, po to, abyśmy się go
wstydzili? Czy wszyscy musimy olśniewać urodą aŜ do późnej starości? Dlaczego starsi ludzie
nie chcą pójść na plaŜę, bo wstydzą się swego ciała, jak gdyby ktokolwiek oczekiwał od nich, Ŝe
będą przypominali wyglądem dwudziestolatków? Ciało nie jest na pokaz; ono po prostu jest -i
jest nasze.
Gdy byłem małym chłopcem, z rówieśnikami często kładliśmy rękę na ramieniu kolegi lub w
inny sposób kontaktowaliśmy się fizycznie, czyli dotykaliśmy. Po wielu latach kiedy
spróbowałem to zrobić w odniesieniu do osoby dorosłej, dostałem reprymendę, Ŝe to nie
wypada, Ŝe to wyraz złego wychowania. Boimy się dotyku. JeŜeli juŜ do niego dochodzi, gest
ten odbieramy natychmiast jako zaproszenie do intymności. Na Zachodzie ludzie oddalili się juŜ
na tyle od siebie, Ŝe nie tylko kontakt dotykowy, równieŜ i słowny staje się coraz rzadszy. Czy
teŜ chcemy do tego dojść? NaleŜy tu oczywiście odróŜnić proste połoŜenie ręki na ramieniu od
protekcjonalnego poklepywania. To pierwsze słuŜy nawiązaniu bliŜszego kontaktu, w drugim
wypadku ma pokazać (wyimaginowaną) wyŜszość.
Moim zdaniem, jeszcze jednym podarunkiem reiki jest to, Ŝe przestajemy się bać połoŜyć ręce na
ciele innej osoby, a równieŜ na swoim.
20
Trzy tygodnie oczyszczania

Inicjacja reiki dokonuje w naszym ciele ogromnych zmian. Otwarte i dostrojone kanały
zaczynają nagle przewodzić Uniwersalną Energię śyciową i fakt ten nie pozostaje bez
konsekwencji dla naszego organizmu. Czy przypominasz sobie, co pisałem na temat leczenia
bólu głowy za pomocą tabletek? Łagodziłeś w ten sposób objawy, to znaczy skutki, a nie
przyczyny choroby. Wszystkie dolegliwości z twojego Ŝycia, zaleczone
lekarstwami, pozostały gdzieś głęboko w tobie. Skulone czekają na okazję do ponownego dania
znaku o sobie. JeŜeli nawet nie wypłyną na wierzch, będą zakłócać swoją obecnością normalne
funkcjonowanie twoich organów.
Reiki działa na choroby od wewnątrz, to znaczy wpływa przede wszystkim na ich przyczyny.
Przepływając przez twoje ciało, zauwaŜa skulone w kącie skupiska negatywnej energii i wypiera
je na zewnątrz.
ZrównowaŜenie całej twojej osoby, twojego ducha, umysłu i ciała fizycznego prowadzi do
pozbywania się zalegających w organizmie trucizn i niezharmonizowanych energii. Nagle, jak
grom z jasnego nieba, mogą się zameldować dawno juŜ przez ciebie na poziomie świadomości
zapomniane choroby i negatywne stany psychiczne związane z cięŜkimi przeŜyciami z
przeszłości. Nie ma w tym - chociaŜ to nieprzyjemne - nic złego. Wręcz przeciwnie, tkwiące w
tobie od lat blokady energetyczne wypychane są z twego wnętrza i - zanim opuszczą ciało - po
raz ostatni ujawniają się na zewnątrz.
Nie jest to Ŝelazną regułą. Nie musisz zatem po powrocie do domu z kursu reiki zamawiać od
razu wizyty u lekarza i wzywać prywatnej pielęgniarki do opieki nad obłoŜnie chorym. Objawy
te, jeśli w ogóle wystąpią trwają w zasadzie od 12 godzin do dwóch dni, by potem rozwiać się
niepostrzeŜenie. Powtarzam jeszcze raz: nie u kaŜdego objawy te muszą wystąpić. Jednak mogą-
i dlatego dobrze jest wiedzieć, czym są spowodowane, i nie wpadać od razu w panikę. Z
obowiązku i z przekonania chciałbym przypomnieć, Ŝe wszystkie niebezpieczne objawy
kwalifikują się do zbadania przez lekarza. Reiki nie zastępuje tradycyjnej medycyny, lecz
wspomaga ją i działa profilaktycznie. MoŜe gdybyśmy Ŝyli w harmonii z prawami natury, zawód
lekarza wymarłby w ciągu kilku dziesięcioleci. Jednak nawet dla niezbyt uwaŜnego obserwatora
jest jasne, iŜ od tego ideału jesteśmy bardzo mocno oddaleni. Tak więc kaŜda choroba powinna
być najpierw zbadana przez lekarza.
Przez najbliŜsze trzy tygodnie z twojego organizmu będą usuwane nagromadzone tam od lat
trucizny. Bardzo wskazane, aby w tym czasie pić jak najwięcej wody (mineralnej - nie
ryzykujmy wody z kranu). Zaleca się dwa do trzech litrów dziennie. W ten sposób ułatwiasz i
przyspieszasz proces odtruwania.
Być moŜe juŜ wkrótce zauwaŜysz zachodzące w tobie zmiany. MoŜe nagle nabierzesz ochoty na
dłuŜsze spacery, stwierdzisz, Ŝe smakują ci inne potrawy lub Ŝe polubiłeś inną muzykę.
Wszystko to moŜe być objawem
zachodzących w tobie reakcji oczyszczania. A jeśli jest to dla ciebie szansa zerwania ze starymi i
złymi nawykami? Wykorzystaj ją!
Dlaczego właściwie ciągle mówimy o trzech tygodniach? Na skutek zapoczątkowanych przez
inicjację przemian nasze ciało dostraja się do innej częstotliwości, czyli przenosi się na inny
poziom energetyczny. Za gospodarkę energetyczną odpowiedzialne są nasze główne czakry, a
jest ich siedem. Stwierdzono, iŜ czakra, aby przenieść się i przystosować do nowego poziomu,
potrzebuje około trzech dni. Właściwie okres oczyszczania po inicjacji reiki trwa nieprzerwanie i
nigdy się nie kończy. Dwadzieścia jeden dni jest okresem najbardziej brzemiennym w skutki i
objawy.

Postępowanie po pierwszej inicjacji

Reiki rozwija intuicję. Właściwie kaŜdy po przejściu inicjacji w pewien sposób wyczuwa, Ŝe
zachodzą w nim zmiany, i podświadomie dostosowuje swoje zachowanie do tego nowego stanu.
Ja ze swojej strony chciałbym wam polecić dwie nowe reguły Ŝyciowe:

21
Otrzymaliście podarunek pierwszego stopnia reiki nie po to, by chwalić się nim przed innymi
ludźmi, lecz przede wszystkim dla siebie. Powinniście więc regularnie, a szczególnie w okresie
trzytygodniowego oczyszczania, dawać sobie samemu reiki. PomoŜe to wam łatwiej przestawić
się na nowy poziom energetyczny, na który przeniósł was za pomocą rytuału inicjacji mistrz
reiki. Poprzez Uniwersalną Energię śyciową leczymy nie tylko ciało fizyczne, lecz
oddziałujemy równieŜ na nasze ciała energetyczne, na Umysł i na Ducha. Robimy pierwszy krok
na naszej drodze reiki.
Reiki jest siłą miłości. Nie jest ona co prawda wytwarzana w naszym sercu, ale przepływa przez
nie i od stopnia jego otwartości zaleŜy, w jakiej mierze dotrze do naszych dłoni. Bądźmy mili dla
innych! Wszystko, co komuś dajemy, kiedyś do nas wróci. To nie jest wyświechtana formułka -
to prawda. Jest to niezmienne prawo natury. MoŜesz przeczytać o tym równieŜ w rozdziale
„Reiki i rośliny". Sam po inicjacji pierwszego stopnia przeprowadziłem pewien eksperyment. Na
ulicy, w autobusie czy w tramwaju patrzyłem na nieznanych ludzi i myślałem „kocham was".
Nie starałem się nadać twarzy jakiegokolwiek wyrazu, nie uśmiechałem się ani nic nie mówiłem.
Jedynie myślałem i starałem się wczuć w to, co myślę. Ku mojemu zdumieniu, juŜ wkrótce ci
nieznani ludzie zaczęli patrzeć na mnie z sympatią i uśmiechać się. Nasze myśli emanują w
postaci niewidzialnych fal i docierają do odbiorcy. ChociaŜ nieświadomie, odbiera on sens tych
myśli i automatycznie odpowiada pozytywnym uczuciem. Czy jeŜeli po wejściu do sklepu od
razu uśmiechniesz się do ekspedientki, zanim zaczniesz z nią w ogóle rozmawiać, nie
odwzajemni ci się ona uśmiechem? Jeśli się tak nie stanie, widocznie ma wyjątkowo zły dzień.
Najczęściej natychmiast z powrotem otrzymasz to, co dałeś. W starych przysłowiach i
powiedzeniach tkwi bardzo duŜo prawdy. Jedno z nich brzmi: „Co zasiejesz, to zbierzesz". Reiki
tego nie wymyśliła ale moŜe ci pomóc wprowadzić to w Ŝycie.

Pięć Duchowych Zasad Reiki


Na początku naszego wieku Mikao Usui, nauczony smutnym doświadczeniem z dzielnicy
Ŝebraków, doszedł do wniosku, Ŝe musi swoim pacjentom, oprócz reiki, przekazać równieŜ
pewne zasady postępowania duchowego, aby wzmocnić i utrwalić proces zdrowienia. To
postępowanie zawarł w pięciu Duchowych Zasadach Reiki.
Kto zastanowi się mocniej nad sensem tych reguł, zagłębi się w nie i pozwoli im oddziaływać na
siebie, ten pojmie najlepiej, co rozumiemy przez pojęcie ducha lub drogi reiki. Oczywiście
nikomu nie pomoŜe jedynie przeczytanie tych mądrości Ŝyciowych; dopiero osobista
konfrontacja i ich praktyczne stosowanie moŜe zapoczątkować w nas proces dojrzewania i
zmienić pozytywnie nasze Ŝycie.
Zasady te są dziś nierozłączną częścią pierwszego stopnia reiki i systemu Usui-Reiki.

Właśnie dzisiaj nie będę się złościć


Wzbierająca w nas złość jest z jednej strony zjawiskiem nienaturalnym, poniewaŜ wskazuje na
tendencję płynięcia pod prąd; z drugiej strony jest czymś tak samo naturalnym, jak człowiek. Jak
przeŜyć Ŝycie nie złoszcząc się? MoŜemy oczywiście powziąć stanowczą decyzję
niedenerwowania się i przeforsować to postanowienie siłą woli. Zachowamy wtedy kamienną
twarz, podczas gdy w środku będzie się w nas kłębiło uczucie gniewu i poczujemy pierwsze
skurcze Ŝołądka. Nie wydaje mi się, aby to właśnie miał na myśli Mikao Usui formułując tę
zasadę duchową.
Dlaczego w ogóle się złościmy? Zazwyczaj wydaje nam się, Ŝe złościmy się na innych ludzi,
podczas gdy w rzeczywistości dotyczy to nas samych. Inni są dla nas rodzajem zwierciadła, w
którym odbijają się nasze wady i słabe strony. Dzięki innym to zauwaŜamy, i to właśnie
doprowadza nas do wściekłości.
Czasami złościmy się z powodów banalnych i błahych, co gorsza - złościmy się i nie staramy
usunąć przyczyny irytacji. Wyobraź sobie, Ŝe siedzisz w restauracji i kelner długo nie podaje
zamówionej przez ciebie potrawy. Co wtedy robisz? Złościsz się! Narastające w tobie negatywne
22
uczucie osiada w Ŝołądku, zakłóca normalny tok myślenia. Marnotrawisz swoją cenną energię na
karmienie uczucia furii. Jesteś wściekły na kelnera. Czy naprawdę człowiek, którego nie znasz i
którego najprawdopodobniej nie zobaczysz juŜ nigdy więcej w Ŝyciu ma ci zepsuć tak miło
zapowiadający się wieczór? MoŜe bardzo się stara, aby cię jak najszybciej obsłuŜyć, ale kuchnia
nie przygotowała jeszcze twojego zamówienia? OdpręŜ się więc, zajmij interesującą rozmową
lub czytaniem gazety. JeŜeli tego nie potrafisz, to po prostu wstań i wyjdź. Dlaczego masz
siedzieć i kipieć złością?
Gdy wzburzenie i gniew zapukają do twoich drzwi, najlepiej zaakceptować to uczucie i
obserwować je. Powiedz sobie: „Aha, właśnie się złoszczę", i zastanów się, z czego to uczucie
wypływa. Jednak nie podsycaj swej złości, nie dawaj jej poŜywki. Wszystkie nasze rzekome
problemy mają tylko tyle siły, ile im sami dajemy. JeŜeli będziemy nasze rozdraŜnienie tylko
obserwować, rozwieje się ono i odejdzie bezpowrotnie. Jeśli przestaniemy identyfikować się z
naszymi emocjami, zgaśnie płomień naszej złości.
Gdybyś nie dawał sobie w początkowej fazie rady, po prostu daj złości wyjść z ciebie: pójdź
gdzieś, gdzie będziesz sam, i tupnij nogą, uderz pięścią w ścianę (uwaŜaj na kości) lub pozwól,
by z twych piersi wydobył się wyzwalający krzyk człowieka pierwotnego.

Właśnie dzisiaj nie będę się martwić


W pewnym sensie lubimy się martwić. Trapimy się tym, co przyniesie nam jutrzejszy dzień, i
tym, co zdarzyło się wczoraj. Gdybyśmy spojrzeli na całe nasze dotychczasowe Ŝycie,
zauwaŜylibyśmy jedną prawidłowość, a mianowicie, Ŝe martwienie się jeszcze nigdy niczego nie
zmieniło. Wydarzenia biegną swoim torem, niezaleŜnie od tego, czy się gnębimy, czy nie.
Pod jednym względem kłopotanie się coś jednak zmienia - nas samych. Oddala nas od jedności,
przynosi bezsenne noce, nerwowość i wrzody Ŝołądka. Po co się więc martwić? JeŜeli
dostaliśmy nowy rachunek i nie mamy pieniędzy, by go zapłacić, dręczenie się nie pomoŜe nam
pozbyć się tego problemu; przejmowania się nie zamienimy na pieniądze. Co więcej
zmartwienie, zajmując nasze myśli, odciąga nas od spokojnego zastanowienia się nad tym, jak
zdobyć pieniądze na zapłacenie rachunku.
Powodem naszych trosk i obaw jest zazwyczaj strach przed jedną jedyną rzeczą w naszym Ŝyciu,
która z pewnością nastąpi: przed zmianą. śycie jest jednak ciągłą zmianą. JuŜ Heraklit
powiedział, Ŝe nie moŜna wejść dwa razy do tej samej rzeki. Dlaczego więc ciągle się
oszukujemy i udajemy, Ŝe w naszym Ŝyciu nie nastąpią Ŝadne zmiany, a wiedząc podświadomie,
Ŝe jednak do tego dojdzie, martwimy się?
Zaufajmy więc Opatrzności, czuwającej nad sensem naszego Ŝycia, i wierzmy, Ŝe stanie się
dokładnie to, co w myśl WyŜszego Porządku będzie dla nas najlepsze.
Przytoczę krótką historyjkę Sufi zacytowaną przez Eckarta Warnecke w jego ksiąŜce Reiki - Der
zweite Grad.
Stary człowiek i jego syn wspólnie uprawiali ziemię. Mieli tylko jednego konia, który ciągnął
pług. Pewnego dnia koń uciekł.
„Jakie to okropne - współczuli sąsiedzi. - CóŜ za nieszczęście".
„KtóŜ to wie" - mruknął stary rolnik- czy to nieszczęście, czy nie".
Tydzień później koń wrócił z gór do zagrody przyprowadzając ze sobą pięć dzikich koni.
„ Wspaniałe " - orzekli sąsiedzi - cóŜ za szczęście ".
„ Szczęście czy nie. KtóŜ to wie " - powiedział stary.
Następnego dnia, przy próbie ujarzmienia dzikiego konia, syn upadł i złamał sobie nogę.
„ Okropne. CóŜ za nieszczęście!"
W wiosce zjawili się Ŝołnierze i zabrali na wojnę wszystkich młodych męŜczyzn. Syn starego
rolnika został jako jedyny - oszczędzony.
„ Szczęście? Nieszczęście? "

23
Właśnie dzisiaj będę pracować uczciwie
Przypomnij sobie przykazanie huny, głoszące, iŜ powinieneś tak Ŝyć, aby nikomu nie szkodzić.
Nasze ego wierzy czasami w to, Ŝe moŜemy zdobyć więcej, działając nieuczciwie. Nie będę
udawał nie znającego Ŝycia idealisty i twierdził, Ŝe tak nie jest. W naszym świecie pełno jest
przykładów tego, Ŝe oszukując i kradnąc dorabiamy się fortuny. Ta ksiąŜka nie nosi jednak
tytułu „Jak zdobyć jak największą ilość pieniędzy za wszelką cenę". Zawarte tu mądrości
Ŝyciowe mają pomóc kaŜdemu z nas dojść - a na pewno tym, którzy tego pragną- do jedności
wszystkich naszych części, ciała, umysłu i ducha. Nigdy jednak tego nie osiągniemy, jeśli
będziemy działać nieuczciwie. Aby uniknąć nieporozumień: reiki nie chce wcale, byśmy Ŝyli w
ubóstwie i doskonalili jedynie naszego ducha. śyjemy na ziemi, aby zdobywać doświadczenia, a
nie po to, by Ŝyć w biedzie. Właściwe obchodzenie się z bogactwem teŜ jest doświadczeniem;
jedynym warunkiem jest, by było ono zdobyte uczciwie, tak by jednocześnie nie krzywdzić
innych (dalsze informacje na ten temat znajdziesz jeszcze w rozdziale „Huna" w drugiej części
tej ksiąŜki).
No dobrze więc, o co tu właściwie chodzi? Nie jestem przecieŜ złodziejem, pracuję solidnie, a
więc zarabiam na swój chleb uczciwie. A czy nie byłeś nigdy na „chorobowym", chociaŜ nic ci
nie dolegało? Czy nie przyszedłeś nigdy do pracy o pół godziny później, ale na szczęście nikt
tego nie zauwaŜył? Czy długopis, zeszyt albo dyskietka nie pochodzą przypadkiem z twojej
firmy? Nie są to na pewno wielkie grzechy, ale byłeś w tych przypadkach nieuczciwy.

Właśnie dzisiaj będę Ŝyczliwy dla wszystkich Ŝywych istot


Reiki chce zaszczepić w naszych sercach uczucie miłości dla całego wszechświata i
przypomnieć nam, Ŝe wszyscy pochodzimy z jednego źródła - z miłości Boga. JeŜeli nie
odnosimy się Ŝyczliwie do innych, nie szanujemy teŜ samych siebie. W kaŜdym z nas jest
pierwiastek Siły WyŜszej i jeŜeli nie docenisz go w innych, nie moŜesz szanować go równieŜ w
sobie. Akceptujemy innych dopiero wtedy, gdy zaakceptowaliśmy siebie. Jak długo jesteś
nieŜyczliwy swojemu otoczeniu, tak długo nie pokochasz siebie.
NiezaleŜnie od tego - czy pamiętasz, Ŝe wszystko, co kiedykolwiek dałeś, wcześniej czy później
wraca do ciebie? Będąc Ŝyczliwy dla innych otrzymasz teŜ ich Ŝyczliwość. Czy taki świat nie
byłby piękniejszy od ziemi zaludnionej istotami nastawionymi do siebie nieprzychylnie?

Właśnie dzisiaj docenię wszystko, co mam


Wszyscy wiemy, Ŝe cięŜko jest czasem być wdzięcznym losowi za nowe doświadczenia. Jednak
jesteś tutaj, widzisz zieleń drzew, słyszysz śpiew ptaków. JeŜeli nawet jesteś niewidomy lub
głuchoniemy i to piękno nie dociera do ciebie, wyrabiasz sobie inne metody postrzegania świata.
Nasze zdobycze nie muszą być zawsze natury materialnej. Wartości duchowe i spokój
wewnętrzny mogą ci dać o wiele więcej zadowolenia niŜ posiadanie rzeczy.
Bądź wdzięczny za wszystko, co masz, za całe twoje otoczenie, począwszy od partnera, a
kończąc na najmniejszym źdźble trawy. Jesteśmy tu, by zbierać doświadczenia, by się
sprawdzić. Nawet najboleśniejsze wydarzenie ma w sobie sens, którego ty moŜe tylko w tej
chwili nie zauwaŜasz.

Zasada wymiany energii


Leczeni przez Mikao Usui Ŝebracy po pewnym czasie ponownie wracali do dzielnicy biedy,
poniewaŜ wygodniej było im Ŝebrać, niŜ pracować uczciwie.
JeŜeli otrzymujemy coś za darmo, zazwyczaj nie potrafimy tego w pełni docenić i nie szanujemy
tego. Przykładem moŜe być beztroska dzieci, które czasem w bezmyślny sposób trwonią
pieniądze, których nie musiały zarobić. Odmienny jest ich stosunek do pieniędzy lub rzeczy,
które dostały od rodziców, a inny do tych zdobyczy, na które musiały na przykład w czasie
24
wakacji pracować!
Mikao Usui zaakceptował równieŜ i tę prawdę i stwierdził, Ŝe aby być leczonym za pomocą
reiki, naleŜy najpierw o to poprosić. Zabieg wmuszony przyjęty zostanie moŜe z uprzejmości,
nie będzie jednak właściwie doceniony. Leczyć moŜna jedynie tych ludzi, którzy chcą być
zdrowi. Niejednokrotnie choroba jest po prostu środkiem do celu. Być moŜe ktoś czuje się
niedoceniany, nie zauwaŜany i zaniedbany i poprzez SWOJĄ chorobę chce zyskać uwagę i
współczucie otoczenia? Taki człowiek, w głębi duszy, wcale nie chce być zdrowy. KaŜdy leczy
się w zasadzie sam, to znaczy, na początku musi być wola wyzdrowienia. Tylko wtedy
tradycyjna medycyna lub reiki mogą mu pomóc.
Oprócz tego, iŜ konieczne jest, aby pacjent chciał, Ŝeby go leczyć, musi równieŜ ofiarować za to
odpowiednie wynagrodzenie. Tylko wtedy, gdy poniesie jakąś ofiarę, pomoc będzie miała dla
niego wartość. Przez wynagrodzenie nie naleŜy tu koniecznie rozumieć pieniędzy. MoŜe być to
jakakolwiek inna forma zrewanŜowania się za wyświadczoną przysługę. Nie chciałbym, abyś
zrozumiał przez te wywody, Ŝe przy kaŜdym połoŜeniu dłoni, aby ulŜyć na przykład koledze w
bólu głowy, powinieneś wyciągać jednocześnie drugą rękę po zapłatę za swoją pomoc. Pełny
seans reiki trwa jednak około godziny; inwestowany przez ciebie czas powinien zostać naleŜycie
wynagrodzony.
W rodzinie, której członkowie świadczą sobie na co dzień róŜne przysługi, nie jest to oczywiście
konieczne. Dochodzi tutaj do naturalnej wymiany energii.
Temat pieniędzy, strony prawnej i moralnej omawiam dokładniej w rozdziale „Pieniądze i reiki"
oraz „Strona prawna przy leczeniu za pomocą reiki".

Reiki i nauka

Ta część ksiąŜki jest skierowana w duŜej mierze do ludzi, dla których jest to pierwsze zetknięcie
z pojęciem reiki. Zrozumiałe, iŜ wielu z was moŜe podchodzić do Uniwersalnej Energii
śyciowej z odpowiednią dozą nieufności i sceptycyzmu. Wątpliwości te rozwiewają się
zazwyczaj po wzięciu po raz pierwszy udziału w sesji reiki lub teŜ po uzyskaniu inicjacji.
Wielu z was zapyta mnie teraz: „No dobrze, a co mówi na ten temat nauka?". No cóŜ, nauka
starała się przez dłuŜszy czas nie zauwaŜać tego zjawiska, wychodząc z załoŜenia, Ŝe nie istnieje
nic, czego nie moŜe być. Jest to niestety cecha tradycyjnej medycyny, iŜ ignoruje wszelkie
niewytłumaczalne zjawiska, jak na przykład samoistne wyleczenie się z raka. Czego nie moŜna
wziąć w rękę, tego po prostu nie ma.
Czasy, na szczęście, powoli się zmieniają i coraz więcej lekarzy, psychoterapeutów i innych
przedstawicieli sztuki leczniczej zaczyna się interesować reiki i przechodzić inicjacje. Niektórzy
z nich zostali nawet mistrzami reiki.
W ksiąŜce Reiki - Heile Dich selbst („Reiki - lecz się sam") Brigitte Muller i Horst H. Gunther -
oboje mistrzowie reiki - publikują zdjęcia wykonane specjalną metodą (tak zwane zdjęcia
Kirliana) dokumentujące uaktywnienie aury dłoni w trakcie seansu reiki.
Mistrzyni reiki, Beth Gray, we współpracy ze Stanford University w Kalifornii, udało się za
pomocą bardzo czułych instrumentów pomiarowych potwierdzić fakt, iŜ energia reiki
rzeczywiście wpływa w nas poprzez czakrę korony (szczyt głowy). Interesujące było to, Ŝe
energia ta płynęła na północnej półkuli z kierunku północnego, a na południowej - z południa.
Pobudzona, wypływała z dłoni w formie spiralnej, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, czyli wykazywała podobieństwo do podwójnej spirali DNA, naszego materiału
genetycznego.
Lekarze i inni terapeuci stosujący reiki mogli w ciągu ostatnich lat ciągle od nowa przekonywać
się o tym, Ŝe działa ona i Ŝe jej skutki zgodne są z przekazanymi nam informacjami.
Być moŜe w przyszłości zostanie kiedyś wprowadzony w Ŝycie projekt badawczy na większą
skalę i dostarczy naukowego potwierdzenia zbawiennego działania reiki, bez którego ludziom
nieustannie wymagającym empirycznych dowodów tak trudno jest zaufać Uniwersalnej Energii
śyciowej.

25
Dotyk

Pierwszy stopień reiki ukierunkowany jest na płaszczyznę fizyczną. Jego zadaniem jest pomóc ci
poznać i zaakceptować swe ciało. Po jakimś czasie praktykowania na sobie zwrócisz się
wcześniej czy później równieŜ ku innym, aby dawać im seanse reiki. Pociągnie to za sobą
nieuchronnie kontakt z ciałem innych osób. Kontakt ten nawiąŜesz przez dotyk.
Dotyk jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, które darował nam fakt posiadania ciała. Od
najmłodszych lat jesteśmy czule dotykani przez dłoń matki, ojca lub innych bliskich nam osób.
Gdy coś cię bolało, gdy się bałeś lub byłeś smutny, czułe pogłaskanie cię przez matkę zmieniało
nagle cały świat: znów stawał się piękny i dobry. Mocny uścisk silnego ramienia ojca dodawał ci
otuchy i odwagi. Tyle juŜ lat minęło od tamtych chwil. Chwil beztroski i poczucia
bezpieczeństwa. Dorastaliśmy i wraz z upływem czasu coraz bardziej zapominaliśmy o tym, Ŝe
oprócz głowy, naszej centrali myśli i intelektu, mamy ciało. Miłość, która przyszła do nas w
wieku młodzieńczym, przypomniała nam znów na pewien czas o tym, Ŝe wspaniale jest głaskać i
być głaskanym. I znów minęły lata. Kiedy ostatni raz głaskałeś swoją partnerkę bez erotycznego
podtekstu? Kiedy ostatni raz byłeś głaskany, ot tak, po prostu, bo jesteś?
Coraz bardziej zapominamy o czułości. Na pewno moŜna bez niej Ŝyć, ale nie moŜna być bez
niej szczęśliwym. Kto przez dłuŜszy czas nie jest głaskany, nie zazna czułości dotyku ręki
bliskiej osoby, staje się zamknięty w sobie, być moŜe stroni od ludzi i coraz bardziej brak mu
serdeczności. Czułość jest uczuciem, które nie pielęgnowane zanika, tak jak wiotczeją nie
trenowane mięśnie. To, Ŝe Ŝyjemy razem z partnerem, nie oznacza wcale, iŜ jesteśmy z nim
szczęśliwi w sferze cielesnej. Ciało słuŜy czemuś więcej niŜ tylko współŜyciu z partnerem. Ciało
to kontakt, dotyk i czułość. Usłyszałem kiedyś stwierdzenie, iŜ czuły dotyk jest jedynym
usprawiedliwieniem istnienia ciała. Kto z nas jeszcze o tym pamięta?
Bez względu na to, czy jesteś juŜ kanałem reiki, czy teŜ czytasz tę ksiąŜkę jedynie z ciekawości
lub z przypadku, zawarte tu uwagi mogą pomóc ci zmienić swe Ŝycie, poczuć się nagle lepiej i
młodziej. Dotyczy to wszystkich! JeŜeli przez twoje ręce płynie Uniwersalna Energia śyciowa,
wszystkie opisane tu skutki zostaną jeszcze bardziej wzmocnione.
Prawie kaŜdy z nas utoŜsamia się ze swoją głową, ze swym intelektem. Oprócz niego nie istnieje
prawie nic, chyba Ŝe to coś zacznie nas właśnie boleć. Wtedy i w zasadzie tylko wtedy
przypominamy sobie o tym, Ŝe składamy się równieŜ z ciała. To, z czego jesteśmy zbudowani
fizycznie, odgrodzone jest od zewnętrznego świata prawie dwoma metrami kwadratowymi
skóry. Skóra to nasza granica. Tu się kończymy, tam zaczyna się inna rzeczywistość. Skóra nie
oddziela nas jednak od świata; jest łącznikiem pomiędzy ja, a tym, co jest poza mną. Olbrzymia
liczba zakończeń nerwowych przekazuje do mózgu bez przerwy impulsy z zewnątrz. Nasz
miękki pancerz pokazuje równieŜ innym, jaki jest w danej chwili nasz stan emocjonalny. Ile razy
zdradziecko się czerwienił, gdy byłeś zawstydzony lub zakłopotany? Skóra łączy nas ze
światem. Jest granicą dzięki której moŜesz odczuwać swoje otoczenie i przyjmować od niego
róŜnego rodzaju impulsy. Dlaczego ma to się ograniczać jedynie do uczucia ciepła, zimna lub
podobnych informacji?
Nasz organizm produkuje wiele hormonów zarządzających jego gospodarką. Większość lekarstw
nie jest niczym innym, jak nieudolnym naśladowaniem naturalnych moŜliwości naszego ciała,
naszej wewnętrznej apteki. Organy wewnętrzne potrafią wyprodukować wszystko, co jest nam
potrzebne do szczęśliwego i zdrowego Ŝycia. Jedynym czynnikiem przeszkadzającym w
osiągnięciu tego stanu jesteśmy my sami, z naszymi wzorami zachowań, uprzedzeniami,
nakazami, zakazami i wymyślonymi przez nas samych tabu.
Spośród wielu produkowanych przez nas hormonów ograniczę się tu jedynie do kilku. Organizm
wytwarza na przykład adrenalinę i noradrenalinę. Są to substancje stresowe. Twierdzi się, iŜ są
one pozostałościami z dawnych czasów, gdy człowiek pierwotny musiał być w kaŜdej chwili
przygotowany do ataku lub ucieczki. Adrenalina powoduje zwęŜenie się naczyń krwionośnych,
podniesienie ciśnienia krwi i większy jej dopływ do mózgu. O ile w dawnych czasach mieliśmy
do czynienia z zagroŜeniem natury fizycznej, to dzisiaj przeniosło się ono głównie w sferę
26
psychiczną. Strach lub obawa o miejsce pracy wywołują stres i wzmagają produkcję tego
hormonu. śyjemy głową i aby móc lepiej myśleć, napinamy podświadomie mięśnie, aby
doprowadzić w ten sposób więcej krwi do głowy. Na skutek tego coraz mniej krwi znajduje się
w mięśniach oraz w naszych wewnętrznych organach, jak na przykład w wątrobie lub w nerkach.
Organizm ostrzega nas za pomocą bólu przed niebezpieczeństwem, jakie niesie Ŝycie w stresie.
Zazwyczaj ignorujemy jednak te sygnały, podobnie jak kierowca samochodu, którego silnik
wyje juŜ na ostatnich obrotach, stopa spoczywa jednak jak ołów na pedale gazu.
Estrogen i testosteron są hormonami witalnymi i odmładzającymi. W okresie przekwitania ich
produkcja ustaje, co wiąŜe się z całym szeregiem bardzo nieprzyjemnych dla organizmu
symptomów.
Endorfina to hormon szczęścia, o budowie zbliŜonej do morfiny. Jego produkcja powoduje
uczucie zadowolenia, błogości, odpręŜenia i równowagi.
Poprzez dotyk i czułe głaskanie moŜemy w naturalny sposób pobudzić produkcję hormonów
potrzebnych nam do tego, by czuć się szczęśliwym. KaŜdy zdrowy człowiek odczuwa potrzebę
czułości i dotyku, lecz coraz
mniej osób ma moŜliwość jej zaspokojenia. Jak długo para kochających się ludzi się głaszcze,
tak długo utrzymuje się ich miłość. Gdy zapomną o wzajemnych drobnych czułościach, to
uczucie odchodzi, a zaczyna się Ŝycie obok siebie, samotność we dwoje.
Gdy wieczorem kładziesz się zmęczony spać, nawet jeŜeli nie pracowałeś cięŜko, oznacza to, Ŝe
twój mózg pracował przez cały dzień na wysokich obrotach. Nawet jeŜeli wydaje ci się, Ŝe nie
zaprzątałeś sobie świadomie głowy róŜnymi myślami, twoja podświadomość zajęta była przez
cały czas rozwaŜaniem problemów, które do niej zepchnąłeś, nie chcąc o nich myśleć. Myśląc -
nawet podświadomie - zuŜywasz olbrzymie ilości energii. Nie rozwiązane sprawy i nie
rozstrzygnięte sytuacje, które odsuwasz od siebie, nie przestają istnieć. W ciemnych
zakamarkach twej duszy Ŝyją one nadal i absorbują twój mózg. Wydzielana jest przy tym
automatycznie adrenalina, zwęŜają się naczynia krwionośne i krew płynie do głowy,
pozbawiając w ten sposób mięśnie i organy wewnętrzne tlenu i poŜywienia. Jesteś zestresowany
i zmęczony. Kładąc się do łóŜka w dalszym ciągu podświadomie zajmujesz się nieprzyjemnymi
sprawami, nie dając swemu organizmowi moŜliwości wypoczynku. Któregoś dnia zaskoczy cię
wiadomość o chorobie serca, wrzodzie Ŝołądka lub innej dolegliwości.
Tak jak samochód potrzebuje przeglądów i konserwacji, tak samo ty musisz się zająć swoim
ciałem, by mogło ci ono dobrze słuŜyć. Jesteś winny to sobie i swoim bliskim. Najlepiej robić to
codziennie. Łatwiej jest odbudować napięcie jednego dnia, niŜ starać się zwalczyć skutki
wielotygodniowego stresu.
Jak moŜna wyłączyć swoje wewnętrzne myślenie? Czy myśleć o tym, Ŝeby nie myśleć?
Szczęśliwi ci, którzy potrafią się nagle wyłączyć, przestać myśleć, umieć nie stwarzać sobie
samemu problemów! Dla całej reszty jedyną moŜliwością osiągnięcia tego stanu jest zajęcie się
swoim ciałem, przełączenie się na odbieranie wraŜeń fizycznych. Tam, gdzie kierujemy uwagę,
płynie nasza wewnętrzna energia Ŝyciowa, zwiększa się ukrwienie tego obszaru i otrzymuje on
tak potrzebną mu dawkę tlenu i poŜywienia. Najłatwiej zwrócić uwagę na jakąś część ciała
poprzez połoŜenie na niej ręki. Wytwarzające się przy tym w przypadku kaŜdego człowieka
ciepło wpływa do narządów wewnętrznych i pobudza je do wzmoŜonego działania.
Zajęcie się swoim ciałem jest wspaniałą okazją do wyłączenia się, do odizolowania się od
bodźców zewnętrznych i do odpoczynku. Jeśli połoŜymy rękę w miejscu, w którym znajduje się
jakiś gruczoł wydzielania wewnętrznego, automatycznie pobudzamy w ten sposób produkcję
związanych z nim hormonów. Według Franza Benediktera, przez połoŜenie dłoni na podbrzuszu
moŜna doprowadzić do produkcji estrogenu nawet w przypadku kobiety, której wycięte zostały
jajniki. Franz Benedikter nazywa tę opracowaną przez siebie metodę endogenną indukcją.
Wszystkim zainteresowanym bardzo polecam jego ksiąŜkę na ten temat pt. Die Psyche streicheln
(„Głaskać duszę").
KaŜdy z nas powinien znaleźć pół godziny dla siebie. Wielu twierdzi, Ŝe nie pozwala im na to
nadmiar obowiązków. JeŜeli jednak zastanowisz się nad tym, co robisz kaŜdego dnia, na pewno
dojdziesz do wniosku, Ŝe po prostu nie chcesz znaleźć tego czasu dla siebie. Te pół godziny jest
27
ci bardzo potrzebne, aby twoje ciało mogło w dalszym ciągu sprawnie funkcjonować. UłóŜ się
wygodnie, wyłącz dzwonek i telefon, poproś współdomowników o ciszę i nastaw cichą,
spokojną i odpręŜającą muzykę. PołóŜ ręce na swoim ciele. Zacznij od głowy i następnie wędruj
w dół. Nie omijaj - powodowany wpojonym ci, być moŜe, wstydem - Ŝadnego miejsca.
Wszystkie części ciała są twoje i wszystkie muszą sprawnie pracować. Dosyć powszechne w
niektórych kręgach kulturowo-religijnych przekonanie, Ŝe ciało dzieli się na miejsca normalne i
nieczyste, doprowadziło juŜ wielu ludzi do odczuwania wewnętrznych konfliktów i wy-
nikających z nich dolegliwości fizycznych i chorób. Twoje ciało jest jednością, nie ma w nim
miejsc, które istnieją osobno. Wszystko zaleŜy od wszystkiego i wszystko ze wszystkim
współpracuje; nie kieruj się więc fałszywym wstydem. Wszystkie części twojego ciała są
normalne i potrzebne. Spokój wewnętrzny moŜesz osiągnąć jedynie wtedy, gdy zaakceptujesz
siebie jako całość, gdy w naturalny sposób podejdziesz do całego swego ciała.
Pozostaw dłonie w kaŜdym miejscu przez kilka minut i skoncentruj się na swych odczuciach.
Sam będziesz być moŜe zaskoczony, jak róŜne będą twoje reakcje w zaleŜności od tego, w
którym miejscu spoczywają właśnie twe ręce. Wsłuchaj się w to, co mówi ci twe ciało, staraj się
widzieć i czuć poszczególne organy, kości i mięśnie. Zagłąb się w sobie, poświęć temu całą
uwagę. Po pewnym czasie zacznij się głaskać. Zmieniaj przy tym siłę nacisku od silniejszego
głaskania do lekkiego muśnięcia paznokciami. WyobraŜaj sobie, jak do miejsc, na których
spoczywają twoje dłonie, napływa krew, jak stają się cieplejsze i coraz bardziej wraŜliwe. Nie
przejmuj
się, jeŜeli na początku w pewnych regionach nie będziesz prawie niczego czuł. Świadczy to tylko
i wyłącznie o tym, Ŝe dotychczas traktowałeś te miejsca po macoszemu, Ŝe zapomniałeś o ich
istnieniu. W konsekwencji tego zaniedbania stały się one niewraŜliwe. Ponowne zajęcie się nimi
spowoduje, Ŝe znowu powrócą do twego ciała, Ŝe przestaną być obcą częścią.
Głaskanie powoduje wzmoŜoną produkcję róŜnych potrzebnych twemu organizmowi
hormonów, a wśród nich endorfiny - hormonu szczęścia. Być moŜe będziesz na początku zbyt
spięty i niespokojny, by to w pełni odczuć. Gdy jednak przyzwyczaisz się do swego nowego
„rytuału", endorfina przyniesie ci uczucie spokoju, równowagi, rozluźnienia i szczęścia.
Endorfina jest potrzebnym nam, naturalnym „narkotykiem".
JeŜeli masz partnerkę, opisane powyŜej czynności moŜecie (a nawet powinniście) wykonywać
we dwoje. Nie myl jednak tej sytuacji z kontekstem erotycznym w potocznym rozumieniu tego
słowa. Nie musisz teŜ traktować tych zabiegów jako gry wstępnej. Naczelnym celem jest
odbudowanie uczucia bliskości i czułości oraz wzmoŜenie wraŜliwości na ciało swoje oraz
partnerki. Kładź na niej dłonie i pozwól płynąć twemu ciepłu. Głaskanie, dotyk i lekki masaŜ
(nie musisz mieć fachowych umiejętności - wystarczy po prostu czuć) znacznie poprawi wasz
nastrój, rozluźni was i da wam nowy ładunek energii na resztę dnia. Bardzo interesującą zabawą
moŜe być teŜ na przykład kładzenie na sobie monet róŜnej wielkości i odgadywanie, w którym
dokładnie miejscu które z nich (np. 5 zł, 2 zł, lzł, 20 gr itp.) leŜą. Jest to ćwiczenie bardzo
rozwijające wraŜliwość. Bawcie się i śmiejcie razem. Jak długo rodzina bawi się i śmieje, tak
długo jest naprawdę razem.
NiezaleŜnie od produkcji hormonów i lepszego ukrwienia całego ciała porcja czułości między
partnerami bardzo ich do siebie zbliŜa. Zbyt rzadko jesteśmy ze sobą na co dzień i coraz mniej
odczuwamy jedność i łączące nas ze sobą więzy. Nie jest to normalna kolej rzeczy, lecz jedynie
konsekwencja wzajemnego zaniedbywania się. Wystarczy naprawdę bardzo mało, by nie
dopuścić do uczuciowej oziębłości i nudnej rutyny dnia codziennego, i to niezaleŜnie od tego, w
jakim jesteście wieku.

Uwagi końcowe do pierwszego stopnia reiki

Poprzez inicjację pierwszego stopnia zostają otwarte nasze kanały i zostajemy podłączeni do
źródła Uniwersalnej Energii śyciowej. Nie chciałbym jednak, abyście myśleli, Ŝe staliście się
teraz uduchowieni. Co prawda, juŜ pierwszy stopień reiki otwiera nam drogę do rozwoju
duchowego, jednak osiągnięcie duchowych wyŜyn nie jest moŜliwe bez uprzedniego poznania i
28
wczucia się we własne ciało. Jesteśmy jednością trzech części: Ducha, Myśli i Ciała. Nie moŜna
rozwijać którejkolwiek z nich, zaniedbując jednocześnie pozostałe. Ciało jest tym, co najlepiej
postrzegamy naszymi zmysłami, a jednak bardzo mało je rozumiemy. LekcewaŜymy jego
sygnały ostrzegające nas przed niewłaściwym obchodzeniem się z nim, nie wczuwamy się w
jego wewnętrzne Ŝycie. Stres, brak odpoczynku, niewyspanie, niezdrowe odŜywianie się,
wszystko to obciąŜa nasze ciało, aŜ nie ma ono innego wyjścia, niŜ wysłać nam swoje ostatnie
ostrzeŜenie - chorobę.
Reiki daje naszemu ciału odświeŜającą dawkę wspaniałej energii, przenosi je na wyŜszy poziom
drgań. Mając do dyspozycji tę pomoc, łatwiej jest nam zadbać o nie. Przede wszystkim musimy
je polubić i zaakceptować takim, jakim jest. Oczywiście nie znaczy to wcale, iŜ moŜemy na
przykład w dalszym ciągu jeść ponad miarę, bo przecieŜ lubimy i akceptujemy nasze otyłe ciało.
Powinniśmy robić wszystko, aby wehikuł dany nam do poruszania się w tym Ŝyciu był zawsze w
jak najlepszym stanie.
Za pomocą energii miłości łatwiej teŜ przyjdzie nam zaakceptować i pokochać samych siebie, a
jest to warunek konieczny do pokochania równieŜ i innych.
Spokój wewnętrzny i pokój są jednymi z waŜnych aspektów reiki. Bez względu na to, jakie
doświadczenia nas spotykają, powinniśmy powiedzieć „tak" kaŜdemu z nich, zaakceptować je i
nie trwać w nich ze zbyt wieloma obawami i smutkiem. Pierwszym krokiem w procesie
(samo)uzdrowienia jest kochanie siebie samego, akceptowanie siebie i nierobienie sobie
dręczących wyrzutów.
Osiągnięcie spokoju wewnętrznego oznacza teŜ zwracanie uwagi na to, by równieŜ i innym
ludziom pomagać w osiągnięciu pewności siebie i pokoju.
Nie stawiajmy reiki zbyt duŜych wymagań. Szczególnie ci uczniowie, którzy są sfrustrowani i
zawiedzeni swoim dotychczasowym Ŝyciem, oczekują czasem od reiki zbyt szybkich przemian.
Zmiany osiąga się przez pracę nad sobą. Reiki nie zrobi tego za ciebie, moŜe ci jedynie w tym
pomóc. Wskazane, byś miał Duchowe Zasady Reiki zawsze przed oczami. Nie martw się tym, Ŝe
pomimo starań w dalszym ciągu złościsz się czy teŜ martwisz. Nikt nie potrafi zawsze stosować
się do tych mądrości Ŝyciowych, jesteśmy wszak tylko ludźmi. Zmiany zachodzące w tobie
mogą być powolne, ale juŜ wkrótce zauwaŜysz, Ŝe inaczej podchodzisz do Ŝycia i ludzi, a oni
odwdzięczą ci się równieŜ przychylniejszym stosunkiem do ciebie.
Pamiętaj, by dawać sobie codziennie reiki, szczególnie w okresie pierwszych trzech tygodni po
inicjacji. Na świecie nie ma ani dobra, ani zła, jest tylko to, co my sami robimy.
Staraj się w swoim Ŝyciu słuchać głosu serca. Serce ma rozsądek, którego nie zna rozum, oraz
swoją własną inteligencję, której nie moŜna porównać z intelektem.
Przez twoje dłonie płynie po inicjacji Uniwersalna Energia śyciowa. MoŜesz w ten sposób
pomagać sobie i innym. Musisz jednak zawsze pamiętać o tym, Ŝe to nie ty sam jesteś tym, kto
leczy. Leczy przez ciebie boska energia miłości, a ty jesteś jedynie jej kanałem.

29
Drugi stopień reiki
Po pewnym czasie doświadczeń z moŜliwościami pierwszego stopnia reiki narasta w nas
pragnienie dalszego rozwoju. Czas potrzebny do osiągnięcia tej dojrzałości jest dla kaŜdego z
nas inny. U niektórych ta wewnętrzna konieczność pojawia się po kilku miesiącach, u innych po
roku lub jeszcze później.
Niektórzy mistrzowie reiki są gotowi wprowadzać w drugi stopień uczniów, którzy dopiero co
otrzymali inicjację pierwszego stopnia. Osobiście uwaŜam to postępowanie za niewłaściwe.
KaŜdy z nas powinien mieć moŜliwość zebrania jak największej liczby doświadczeń na
płaszczyźnie ciała, zanim przejdzie do wymiaru mentalnego, w który wprowadza nas drugi
stopień.
Niewątpliwie pewna część uczniów stara się jak najszybciej uzyskać drugi stopień, powodowana
ciekawością i chęcią zdobywania nowych umiejętności. Naszym zadaniem nie jest jednak
gromadzenie wiedzy, lecz wykorzystywanie jej. Nie spieszmy się więc zbytnio. Im więcej
nowych doświadczeń przyniesie nam stosowanie technik pierwszego stopnia, tym łatwiej będzie
nam się rozwinąć za pomocą podarunków otrzymanych podczas inicjacji drugiego stopnia reiki.
Czym róŜni się drugi stopień od pierwszego? O ile pierwsza inicjacja przygotowuje nas do
zajęcia się sobą i innymi na poziomie ciała, o tyle drugi stopień wprowadza nas w sferę myśli i
ducha.
Oprócz wzmocnienia przepływającego przez nas strumienia Uniwersalnej Energii śyciowej
wraz z drugą inicjacją otrzymujemy do rąk potęŜne narzędzia, jakimi są święte symbole reiki.
Trzy z nich naleŜą do zakresu tego stopnia. Za pomocą symboli moŜemy równowaŜyć nasze
ciało fizyczne i mentalne, wzmacniać jeszcze bardziej strumień energii płynący przez nasze
dłonie oraz, co zabrzmi prawie baśniowo, przełamać barierę czasu i przestrzeni.
O ile pierwszy stopień reiki wymagał od nas jedynie połoŜenia rąk i wyraŜenia Ŝyczenia, by
Uniwersalna Energia śyciowa płynęła przez nasze dłonie, o tyle drugi niewspółmiernie mocniej
angaŜuje nasze ego i myśli.
Rozdziały dotyczące drugiego i trzeciego stopnia reiki nie omawiają poruszonych tematów tak
dokładnie, jak to miało miejsce w przypadku pierwszego stopnia. Celem pierwszej części tej
ksiąŜki jest wyjaśnienie czytelnikowi pojęcia reiki i podstawowych zasad i technik z nią
związanych.
Obszerniejsze informacje na temat wyŜszych stopni oraz przykłady praktycznego wykorzystania
moŜliwości, jakie niesie Uniwersalna Energia śyciowa, zainteresowany czytelnik znajdzie w
drugiej części ksiąŜki.

Kurs drugiego stopnia

Seminarium drugiego stopnia reiki trwa zazwyczaj - podobnie jak pierwszy kurs - dwa dni. Jego
atmosfera róŜni się zasadniczo od pierwszej inicjacji. Wszyscy uczniowie zdąŜyli juŜ zebrać
pewną dozę doświadczenia w pracy z Uniwersalną Energią śyciową i ich nastawienia do
szkolenia nie cechuje juŜ nieufność, jak w przypadku pierwszego spotkania.
Kurs ten, mimo iŜ trwa dwa dni, jest jednak trochę krótszy od poprzedniego. Nie trzeba juŜ
wyjaśniać uczniom pojęcia reiki, pozycji ani technik leczenia. Pada teŜ o wiele mniej
sceptycznych pytań i uwag.
Na początku seminarium wzajemnie się sobie przedstawiamy. Stwarza to juŜ na wstępie
przyjemną atmosferę. Potem przez pewien czas rozmawiamy o doświadczeniach, które kaŜdy z
nas zebrał w czasie pracy z Uniwersalną Energią śyciową. Następnie przedstawiam pokrótce
zakres kursu.
Część zasadniczą spotkania zaczynam od przedstawienia trzeciego, najtrudniejszego symbolu
reiki. Stosowany jest w celu wysyłania energii na odległość i w czasie. Najczęściej uczniowie
sana początku zaszokowani. Padają stwierdzenia w rodzaju: „I ja mam się tego nauczyć?" lub
„Nigdy w Ŝyciu tego nie zapamiętam". Podczas ćwiczenia rysowania i kreślenia w powietrzu
30
tego symbolu, przeprowadzam jednocześnie pierwszą inicjację tego stopnia. Podczas niej trzeci
symbol przekazywany jest przez nauczyciela na uczniów za pomocą procesu energetycznego.
ZauwaŜyłem, iŜ juŜ poprzez tę inicjację łatwiej było uczniom zapamiętać ten trudny symbol. Być
moŜe dlatego, Ŝe za pośrednictwem przeprowadzonego rytuału stał się on jak gdyby ich
własnością i był teraz w nich, w środku?
Do kaŜdego symbolu naleŜy równieŜ jedna mantra. Mantra oznacza pewne szczególne sylaby,
słowa i połączenia tonów, których zadaniem jest uspokojenie i skoncentrowanie Ducha. Oprócz
działania skupiającego, mantry mają zdolność odpowiedniego wpływania na naszą świadomość.
Są one jak gdyby kładkami, których moŜemy uŜyć w celu dotarcia do Ducha.
Po trzecim symbolu reiki następuje przedstawienie drugiego i naleŜącej do niego mantry. Jest on
równieŜ zwany symbolem psychicznym, poniewaŜ
moŜemy za jego pomocą w duŜo większym stopniu aktywizować poziom psychiczno-
emocjonalny. Stosujemy go takŜe do usuwania blokad oraz do harmonizacji osób, miejsc i
sytuacji. Zaraz po objaśnieniu ponownie przeprowadzana jest inicjacja.
Jako ostatni klucz (wraz z mantrą) przedstawiany i przekazywany jest poprzez inicjację pierwszy
symbol reiki. UŜywa się go do wzmacniania i koncentrowania strumienia Uniwersalnej Energii
śyciowej; stosowany jest jednak równieŜ jako symbol ochronny.
Energetyczne przekazanie wszystkich trzech symboli moŜna takŜe przeprowadzić w jednej
inicjacji. Poszczególni mistrzowie reiki, równieŜ i ja, stosują te dwa warianty wymiennie, w
zaleŜności od obecnego przekonania oraz od liczby uczestników seminarium.
Po przeprowadzeniu wszystkich wtajemniczeń uczniowie pozostawiani są samym sobie, aby
mogli ćwiczyć kreślenie przekazanych symboli. Niektórzy mają z tym na początku trochę
problemów, osobiście nie znam jednak nikogo, kto nie opanowałby ich wszystkich po
dwudniowym kursie.
W trakcie drugiej części seminarium uczniowie zapoznają się i ćwiczą róŜne techniki stosowania
symboli. Główny nacisk kładzie się przy tym na wysyłanie reiki na odległość, wypróbowywane
sąjednak równieŜ praktycznie techniki wyczuwania i usuwania blokad energetycznych oraz
harmonizacji naszego poziomu mentalnego.
Na tym kończy się kurs. Powstaje pytanie, czy rysunki symboli mogą być zabrane ze sobą do
domu. Przez wiele lat reiki i jej klucze były otoczone tajemnicą. Ich pisownię przekazywano
jedynie kreśląc je w powietrzu. Czyniono tak po to, aby tylko osoby upowaŜnione i
wprowadzone w inicjację mogły się nimi posługiwać. Osobiście pozwalam zabrać wszystkie
szkice do domu, kończymy jednak seminarium wspólnym przyrzeczeniem, Ŝe otrzymane
symbole zachowamy dla siebie.

Co się dzieje podczas inicjacji drugiego stopnia?

Wtajemniczenie pierwszego stopnia reiki otwierało cztery górne główne czakry oraz
podwyŜszało częstotliwość drgań ciała fizycznego, dopasowując je do drgań Uniwersalnej
Energii śyciowej. Otwierane było więc ciało fizyczne.
Podczas inicjacji drugiego stopnia do wyŜszych częstotliwości dopasowywane są drgania ciała
eterycznego. Otwierane są poza tym trzy niŜsze główne czakry oraz czakry dłoni. O ile po
pierwszym stopniu energia płynęła przez całą powierzchnię dłoni, drugi stopień koncentruje ją w
czakrach, jak promień lasera. Za pomocą rytuału inicjacyjnego przekazywane są energetycznie
trzy symbole reiki zamieniające się w ten sposób w klucze do wymiarów poza zasięgiem czasu i
przestrzeni.
Podobnie jak po rytuale pierwszego stopnia, równieŜ po tej inicjacji następują trzy tygodnie
wewnętrznego oczyszczania. TakŜe i w tym przypadku zachowują waŜność wcześniejsze uwagi
dotyczące moŜliwych objawów, jak i zasad postępowania po inicjacji.

Symbole drugiego stopnia reiki

Symbole i naleŜące do nich mantry zawsze utrzymywane były w tajemnicy i dostępne jedynie
dla osób wprowadzonych. Do chwili obecnej nie przekazuje się ich nikomu z zewnątrz.
31
Argumentuje się to faktem szacunku dla świętych symboli i chęcią uniknięcia tego, by
eksperymentowały lub bawiły się nimi osoby do tego nie upowaŜnione. Z góry naleŜy uprzedzić,
Ŝe zarówno symbole jak i mantry rozwijają swoją siłę i działają jedynie podczas uŜycia ich przez
osoby, na które zostały przeniesione energetycznie. Osobiście przyłączam się do zdania
zasłyszanego od jednego z mistrzów reiki, który stwierdził, iŜ symbole przekazywane są przez
nauczyciela na ucznia, aby ten mógł za ich pomocą pracować - i nic ponadto. Klucze reiki w
rękach osoby niewtajemniczonej będą bezuŜyteczne, dlatego powinny być przekazywane jedynie
uczniom reiki.
Czym są jednak te tajemnicze symbole? Mogę powiedzieć tylko jedno: są znakami
wywodzącymi się z uniwersalnego prawa przesyłania energii przez Ducha.
W trakcie inicjacji drugiego stopnia uczniom przekazywane są trzy symbole. Zadaniem
pierwszego jest wzmacnianie strumienia Uniwersalnej Energii śyciowej oraz pieczętowanie
działania pozostałych dwóch kluczy. UŜywany jest równieŜ jako znak ochronny.
Drugi symbol działa harmonizuj ąco na płaszczyznę fizyczno-mentalną usuwa blokady
energetyczne i stosowany jest do energetycznego oczyszczania pomieszczeń i sytuacji.
Trzeci znak jest odpowiedzialny za przesyłanie reiki, z pominięciem barier czasu i przestrzeni.
Symbole reiki muszą być stosowane w stanie skoncentrowanego odpręŜenia. Wewnętrzne
nastawienie podczas ich uŜycia najlepiej moŜna opisać słowem „zaufanie". Zaufanie w to, Ŝe
nastąpi uzdrowienie. Wszystko inne oddajemy w ręce Boga lub egzystencji. To zaufanie jest
kluczem.
Zawsze ostrzegam swoich uczniów przed nadmiernymi oczekiwaniami i pośpiechem. Nie u
kaŜdego symbole zaczynają działać od razu. Zazwyczaj wymaga to czasu, ćwiczeń i zdobycia
właściwego wewnętrznego nastawienia. Symbole nie są telewizorem, który kupujemy,
przynosimy do domu, włączamy i oczekujemy, Ŝe będzie działać. Klucze są w nas. Musimy nau-
czyć się odpowiednio z nimi obchodzić. JeŜeli więc po powrocie z kursu drugiego stopnia
stwierdzisz, Ŝe babcia, której właśnie wysłałeś reiki w drugi róg pokoju, nie otwiera zdumiona
oczu i nie pyta, co się z nią dzieje, nie oznacza to wcale, Ŝe inicjacja w twoim przypadku się nie
powiodła. Nie ma nieudanych inicjacji, jeśli zostaną przeprowadzone przez mistrza reiki
wykształconego w tradycyjnym systemie Usui. To ty, poprzez proces zapoczątkowany
wtajemniczeniem, musisz mieć czas na przestawienie swego ciała mentalnego na częstotliwość
Uniwersalnej Energii śyciowej.

MoŜliwości drugiego stopnia reiki

Oprócz wzmocnienia strumienia przepływającej przez nasze ciało Uniwersalnej Energii


śyciowej wraz z drugim stopniem reiki otrzymujemy trzy klucze do tej energii. Za ich pomocą
jak juŜ wspominałem w poprzednich rozdziałach, moŜemy przeprowadzać harmonizację
poziomu mentalnego i dokonywać leczenia na odległość. Poza tymi wymienionymi
umiejętnościami drugi stopień daje nam równieŜ między innymi następujące moŜliwości:
• usuwanie blokad energetycznych,
• oczyszczanie i harmonizacja osób, pomieszczeń i sytuacji,
• ochrona osób i przedmiotów,
• energetyzacja (np. potraw i napojów),
• wyjaśnianie minionych i przyszłych sytuacji,
• uziemianie osób (proszę nie rozumieć tego w sensie potocznym), to znaczy pomaganie
im w uzyskaniu lepszego kontaktu z ziemią (rzeczywistością),
• niwelowanie złych wpływów Ŝył wodnych,
• nawiązywanie bezpośredniego kontaktu ze swoim Wewnętrznym Dzieckiem
(medycyna nazywa je podświadomością) i ze swoim WyŜszym Ja,
• oraz - aczkolwiek zabrzmi to wręcz nieprawdopodobnie - naprawianie urządzeń lub
ładowanie pustych baterii samochodowych.
JeŜeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych moŜliwości oraz drugiego stopnia
32
reiki w ogóle, zachęcam cię do przeczytania równieŜ drugiej części tej ksiąŜki, omawiającej
dokładniej te tematy oraz podającej praktyczne wskazówki przy stosowaniu symboli.

Trzeci stopień reiki


Mija zazwyczaj duŜo czasu, zanim w niektórych z nas nasili się nieprzezwycięŜone pragnienie
dalszego rozwoju i osiągnięcia trzeciego stopnia, zwanego takŜe stopniem mistrzowskim.
Niektórzy nauczyciele nie przeprowadzają oddzielnych inicjacji trzeciego stopnia, łącząc je od
razu z poziomem czwartym, czyli stopniem nauczyciela. Stąd równieŜ wynika nazywanie
trzeciego i czwartego stopnia odpowiednio stopniami 3a i 3b.
Zaleca się okres co najmniej jednego roku zbierania doświadczeń przy dysponowaniu
moŜliwościami technicznymi i duchowymi drugiego stopnia, zanim zdecydujemy się na inicjację
mistrzowską. Jest to ostatni rytuał energetyczny w tradycyjnym systemie reiki (nie piszę tu
specjalnie o systemie Usui-Reiki, poniewaŜ poszczególne stopnie wprowadzone zostały dopiero
przez następców Mikao Usui). Stopień nauczyciela osiąga się poprzez naukę i nie mamy tu juŜ
dłuŜej do czynienia z procesami energetycznymi.
Nie słyszałem jeszcze nigdy, by ktoś prowadził seminaria trzeciego stopnia. Stopień ten osiąga
się podczas spotkania sam na sam z nauczycielem. Nie ma tu zbyt wielkiego tłumu chętnych, co
spowodowane jest z jednej strony tym, Ŝe tylko niewielu czuje się powołanymi do osiągnięcia
tego poziomu reiki, z drugiej strony zaś wielu ewentualnych chętnych odstraszają wysokie
koszty tej inicjacji.
W trakcie przeprowadzanego rytuału trzeciego stopnia zostają otwarte mniejsze centra
energetyczne oraz przekazywany zostaje uczniowi (równieŜ w formie energetycznej) symbol
mistrzowski. Osobiście nie widzę sensu opisywania znaczenia elementów poszczególnych
symboli reiki, jak równieŜ znaczenia ich mantr. Symbol mistrzowski, tak samo jak narzędzia
drugiego stopnia, moŜna zrozumieć jedynie poprzez medytację.
Przekazany nam symbol mistrzowski działa w dwóch kierunkach: z jednej strony otwiera bramę
do poziomu nie-działania, z drugiej - umoŜliwia rezonans potrzebny do przeprowadzania
inicjacji reiki. Działa więc dwojako: do wewnątrz i na zewnątrz. Do wewnątrz, poniewaŜ daje
wprowadzonym uczniom moŜliwość tak zwanego odpuszczenia, nietrzymania się kurczowo
swoich pragnień, dąŜeń, celów i oczekiwań. Ułatwia im zdobycie zaufania do egzystencji i
połączenia się ze swym wewnętrznym mistrzem lub Bogiem. Na zewnątrz, poniewaŜ dzięki
niemu mogą-jako kanał reiki - łączyć innych ze źródłem Uniwersalnej Energii śyciowej.
Po przeprowadzonym rytuale symbol mistrzowski powinien oddziaływać na osobę
wprowadzoną, spowodować jej stopienie się z nim w jedną całość, doprowadzić do osiągnięcia
rozwoju duchowego i stworzenia w ten sposób podstaw pod stopień nauczyciela. Zanim
zaczniesz nauczać innych, sam musisz stać się swoim mistrzem. Piszę tu „swoim mistrzem",
poniewaŜ nikt nie moŜe uzurpować sobie prawa do tego, by być mądrzejszym, bardziej
natchnionym i lepszym od innych. Trudno jest jednak zostać nauczycielem, jeŜeli człowiek nie
potrafi dać sobie rady z samym sobą, dlatego teŜ tytuł mistrza odnosi się w tym przypadku do
pojęcia zrozumienia siebie, sensu swojego Ŝycia i zdania sobie sprawy z odpowiedzialności, jaką
się za własne Ŝycie ponosi. Skutkiem tego jest osiągnięcie spokoju wewnętrznego i głębokie
zrozumienie sensu istnienia.
Jest bardzo wskazane, aby po przejściu inicjacji trzeciego stopnia odczekać pewien czas, aby
zdobyć jak najwięcej doświadczeń na płaszczyźnie nie-działania, zanim uzyska się wiedzę i
uprawnienia nauczyciela reiki.

Czwarty stopień reiki


Po pewnym czasie po otrzymaniu inicjacji trzeciego stopnia, nauczyciel reiki decyduje, iŜ
nadszedł juŜ czas, by wtajemniczyć ucznia w wiedzę nauczyciela. Oczywiście równieŜ sam
uczeń musi czuć się gotowy do tego, by przejąć tę bardzo odpowiedzialną funkcję. Często padają
pytania o to, jak długi jest okres oczekiwania na ten kolejny awans. Niektórzy nauczyciele
33
wychodzą z załoŜenia, Ŝe powinien on wynosić co najmniej dwa lata. Za czasów Organizacji
Wielkich Mistrzów oraz do dnia dzisiejszego w organizacji Reiki Alliance załoŜonej przez
Phyllis Lei Furumoto czas ten spędzany jest na słuŜeniu swojemu nauczycielowi. PoniewaŜ
czasy niewolnictwa na szczęście juŜ bezpowrotnie minęły, rozumiemy pod tym pojęciem poma-
ganie swojemu nauczycielowi w przygotowaniu i prowadzeniu kursów. Niektórzy niezaleŜni
mistrzowie i nauczyciele reiki nie uznają tego warunku, twierdząc, Ŝe wywodzi się on z chęci
podporządkowania sobie ucznia i w pewnym sensie zatrudniania pracownika bez konieczności
płacenia mu za jego wysiłek.
Moim zdaniem, okres pracowania dla mistrza nie jest pozbawiony sensu. Nieodpłatna pomoc
przy prowadzonych seminariach nie oznacza wykorzystywania ucznia. UwaŜam, Ŝe kaŜdy
kandydat na nauczyciela zdobywa w ten sposób nieodzowną wiedzę i doświadczenie, którego
nie da mu przeczytanie Ŝadnej ksiąŜki. Prowadzone kursy bardzo rzadko przebiegają w
zaplanowany uprzednio sposób. Często dochodzi do nieoczekiwanych zachowań, niespo-
dziewanych pytań lub teŜ gwałtownych (nie w sensie przemocy) reakcji uczniów, u których
zaakceptowanie pojęcia reiki oraz faktu, Ŝe pochodzi ona ze źródła z góry, wywołuje nagły
wewnętrzny sprzeciw, bo przecieŜ „ksiądz o tym na kazaniu nigdy nie mówił". Umiejętność
podejścia do ludzi i odpowiedniego reagowania w tego rodzaju przypadkach moŜna zdobyć -jeśli
nie jest się talentem samorodnym - jedynie w praktyce.
Oprócz wspomnianej juŜ moŜliwości zdobycia doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu
seminariów kandydat uczy się równieŜ pokory. Oznacza to po prostu: „Tak, zostałem mistrzem i
nauczycielem reiki, ale nie jestem przez to czymś lepszym od innych. Moim zadaniem jest
słuŜenie i pomaganie innym ludziom". Od mojej mistrzyni reiki usłyszałem następującą definicję
pokory, która - moim zdaniem - bardzo trafnie oddaje sens tego słowa (w języku niemieckim
mamy tu do czynienia z grą słów): „Demut heiBt Mut zum Dienen", czyli „Pokora jest odwagą
do słuŜenia".
Czas między inicjacją trzeciego i czwartego stopnia powinien być wykorzystany na doskonalenie
się wewnętrzne, na stapianie się w jedność z symbolem mistrzowskim i na stanie się samemu
reiki.
Być mistrzem i nauczycielem nie oznacza wcale, Ŝe stoi się ponad problemami dnia
codziennego. Tytuł nie czyni nas mądrzejszymi ani bardziej doświadczonymi. Nauczyciel
powinien jedynie rozumieć swoje Ŝycie i wszystkie związane z nim doświadczenia w kontekście
WyŜszego Porządku i głębszego sensu istnienia.
Uzyskanie statusu nauczyciela związane jest z przejęciem na swoje barki obowiązku i
odpowiedzialności za system Usui-Reiki, jednakŜe równieŜ i odpowiedzialności wobec
wszystkich poprzedników i kolegów. Nauczyciele muszą teŜ rozstrzygać, czy uczeń lub
uczennica spełniają warunki do tego, by przekazywać dalej Uniwersalną Energię śyciową w
duchu reiki. Jeszcze jedna odpowiedzialność spoczywa na ich barkach: mają całkowitą swobodę
w decydowaniu, w jaki sposób będą dalej przekazywać i propagować Uniwersalną Energię
śyciową.

34
Krótki opis czakr
Energia Ŝyciowa płynie przez nasze ciało specjalnymi torami (zwanymi meridianami lub nadi's) i
koncentruje się w czakrach. Czakrajest słowem zapoŜyczonym z sanskrytu (starego świętego
języka), a oznacza koło. Czakry stanowią w naszym ciele rodzaj zawirowań energetycznych i
niektórzy potrafią widzieć je jako róŜnokolorowe wiry. KaŜdy ma kilka ciał energetycznych
otaczających i wypełniających nasze ciało fizyczne. Czakry są systemami łączącymi wszystkie te
ciała ze sobą oraz ze światem zewnętrznym. Przewodzą one energię z zewnątrz (energię
kosmiczną słoneczną i Uniwersalną Energię śyciową) do poszczególnych ciał, jak równieŜ na
zewnątrz.
KaŜdy człowiek ma siedem głównych czakr cielesnych i pewną liczbę czakr ubocznych (czakry
dłoni, stóp, śledziony itd.). W rozdziale tym podam jedynie krótki opis głównych czakr (patrz
rycina).

Główne czakry ciała człowieka

Czytelnika, któremu zakres tych wiadomości nie będzie wystarczał, chciałbym odesłać do
ksiąŜki, która stała się pozycją klasyczną w tym zakresie, do Das Chakra-Handbuch napisanej
przez Bodo J. Bagińskiego i Shalili Sharamon (wydawnictwo Windpferd).
Działanie naszego ciała i umysłu zaleŜy przede wszystkim od stanu czakr, to znaczy od tego, do
jakiego stopnia otwarte i aktywne są poszczególne główne centra energetyczne. Upraszczając,
moŜna powiedzieć, Ŝe im więcej przez nie przepływa energii, tym zdrowsi i my jesteśmy. KaŜda
czakra połączona jest z odpowiednim gruczołem dokrewnym i wydzielania wewnętrznego oraz
ze znajdującym się w jej pobliŜu organem. Przypisane są do nich tematycznie takŜe
poszczególne zakresy naszej osobowości i dlatego stopień aktywności czakr jest wskaźnikiem
stanu naszego ciała fizycznego i psychiki.
Czakry są centrami energetycznymi naszego ciała. RóŜnią się, między innymi, szybkością drgań.
Pamiętasz zapewne ze szkoły, Ŝe zarówno prąd elektryczny, jak i energia świetlna charakteryzują
się pewną częstotliwością. Załamany w pryzmacie promień słoneczny rozdziela się na
poszczególne barwy, poczynając od koloru czerwonego (najwolniejsze drgania), kończąc na
fioletowym (najszybsze drgania). Wynika z tego, Ŝe w określonym zakresie drgań częstotliwość
odpowiada pewnym kolorom. RównieŜ czakry mają swoje barwy, odpowiadające ich szybkości
drgań. JeŜeli nawet nie przeprowadzaliśmy podobnego doświadczenia, będzie nam bardzo łatwo
wyobrazić sobie i zrozumieć, Ŝe słabo napięta struna gitary drga wolniej i wydaje przy tym
niŜszy dźwięk niŜ struna mocno naciągnięta. Nie powinno więc nikogo dziwić, Ŝe kaŜdej czakrze
35
przypisany jest takŜe odpowiedni ton. PoniŜszy krótki opis poszczególnych centrów zawiera
informacje dotyczące związanego z nimi obszaru psychicznego, gruczołu, organów ciała, koloru
oraz tonu.

1. Czakra korzenia (muldahara-chakra)


Funkcja- Chęć przeŜycia, siedlisko instynktów i witalności, połączenie z ziemią akceptacja
własnego ciała
Gruczoł -Nadnercza
Organ - Jelita, pęcherz
Kolor - Ziemistoczerwony
Ton – „u”

2.Czakra brzucha, zwana równieŜ sakralną lub seksualną (svadhisthana-chakra)


Funkcja - Radość Ŝycia, Ŝycie seksualne, chęć utrzymania gatunku
Gruczoł - Jądra (u męŜczyzny), jajniki (u kobiety)
Organ – Nerki
Kolor – Pomarańczowy
Ton - Ciemne „o" (np. w niemieckim słowie Brot)

3.Czakra splotu słonecznego (manipura-chakra)


Funkcja - Władza, dominacja, siła przebicia, mądrość, strach, karma
Gruczoł - Trzustka, wątroba
Organ - śołądek, woreczek Ŝółciowy, nerwy
Kolor – śółty
Ton - Otwarte „o"

4.Czakra serca (anahata-chakra)


Funkcja - Miłość, współczucie, jedność, uzdrawianie
Gruczoł – Grasica
Organ – Serce
Kolor – Szmaragdowozielony
Ton – „a”

5.Czakra gardła (vishuddha-chakra)


Funkcja – Komunikacja, indywidualność, wyraŜanie siebie, intuicja
Gruczoł – tarczyca
Organ – Płuca, oskrzela, szyja, kark
Kolor – Turkusowoniebieski
Ton – „e’

6.Czakra czoła lub Trzecie Oko (ajna –chakra)


Funkcja – poznanie swej drogi, intuicja
Gruczoł – Przysadka mózgowa
Organ – Międzymózgowie, lewe oko, nos, uszy
Kolor – Indygo (ciemnoniebieski)
Ton – „i”

7. Czakra korony (sahasrara-chakra)


Funkcja - Połączenie z uniwersalnym bytem
Gruczoł – Szyszynka
36
Organ -Kresomózgowie, prawe oko
Kolor - Fioletowy, złoty, biały
Ton - „m"

Wszystkie czakry są ze sobą powiązane i są równie waŜne. Nie moŜna Ŝadnej z nich rozpatrywać
oddzielnie, z pominięciem pozostałych (przypomnij sobie: wszystko zaleŜy od wszystkiego, nic
nie istnieje niezaleŜnie). Nie moŜna rozwinąć jednej z czakr zaniedbując inne. O ile sześć
niŜszych czakr podlega procesowi rozwoju lub cofania się, o tyle siódma (korona) stanowi
wypadkową wszystkich pozostałych centrów energetycznych.
Ogólnie biorąc, moŜna by powiązać trzy niŜsze czakry z naszym ,ja", czyli ego. Odnoszą się one
do naszego bytu na ziemi, naszej woli przeŜycia i siły. Czakra serca, czyli nasze duchowe serce,
odgrywa bardzo waŜną rolę w naszym rozwoju. Przenosi ona energie niŜszych czakr na wyŜszy
poziom. Trzy niŜsze centra nastawione są na „ja". Wraz z otwarciem naszego duchowego serca
ten egocentryzm zanika. Otwieramy się na miłość i na „ty". Powstaje nowy, wszystko
ogarniający sposób rozumienia. Powodem coraz częściej spotykanej dominacji niŜszych czakr
jest zapewne fakt, iŜ przejście z trzeciej (splot słoneczny) do czwartej czakry (serce) jest
związane ze strachem. Nasze ego boi się, Ŝe nagle przestanie być tak waŜne.
Pamiętasz zapewne, Ŝe reiki - wpływając przez czakrę korony - dociera do serca i stamtąd płynie
do naszych dłoni. Bez otwarcia serca, bez miłości, bez zwrócenia się ku innym nie moŜemy
leczyć. JeŜeli przeszliśmy inicjację reiki, mamy do dyspozycji nową nieograniczoną ilość energii
Ŝyciowej, którą zawsze moŜemy skierować do serca. Kto z pełną świadomością przyjmie ten
podarunek, ten będzie mógł o wiele szybciej rozwinąć swoje centrum serca.
Innym proponowanym podziałem czakr jest przyporządkowanie dwóch niŜszych do ziemi,
dwóch następnych do człowieka, a piątej i szóstej do nieba. Za pomocą czakr ziemi moŜemy
istnieć na tym świecie, centra człowieka określają naszą siłę i uczucia. Czakry nieba otwierają
nam drogę do rozwoju duchowego, do połączenia się ze wszechświatem.
JeŜeli piszę tutaj o niŜszych i wyŜszych czakrach, nie mam na myśli zaszeregowania ich do
niŜszej lub wyŜszej jakości lub wartości. Pojęcie to odnosi się jedynie do fizycznego
umiejscowienia poszczególnych centrów energetycznych. Przypominam jeszcze raz: wszystkie
czakry są jednakowo waŜne. Przy całkowitym zamknięciu się którejkolwiek z nich Ŝycie
przestaje istnieć i człowiek umiera.
Czakry od drugiej do szóstej są tak zwanymi czakrami dualnymi, czyli podwójnymi. Otwierają
się zarówno do przodu, jak i do tyłu. Pierwsza (korzenia) otwiera się jedynie w dół, tworząc w
ten sposób połączenie z Matką Ziemią, natomiast siódma do góry, łącząc nas z Absolutem. Z
zasady kojarzymy promieniujące do tyłu centra energetyczne z pojęciem woli, natomiast
otwierające się do przodu - ze sferą uczuć.
Naszym zadaniem jest otwarcie i uaktywnienie wszystkich czakr, aby energia Ŝyciowa mogła
bez przeszkód przepływać przez nasze ciało fizyczne i wszystkie ciała energetyczne. Reiki jest tu
dla nas olbrzymią pomocą.

37
Ciała energetyczne człowieka
Nasze ciało fizyczne jest otoczone i wypełnione niewidocznymi dla przewaŜającej liczby ludzi
ciałami energetycznymi. Dokładny opis tych ciał i ich znaczenia wykraczają poza zakres tej
ksiąŜki, w związku z tym podaję tutaj jedynie ich krótki opis. Zainteresowanych czytelników
odsyłam do literatury zajmującej się dokładniej tą tematyką.
Ciało eteryczne
Tworzone na nowo przy kaŜdej inkarnacji zawiera strukturę fizyczną człowieka, jego siłę
Ŝyciową zdolności odczuwania i działania na poziomie pozacielesnym (odczucia
pozazmysłowe).
Ciało emocjonalne
Zawiera nasze uczucia i instynkty. W tym ciele osadzają się w postaci blokad stłumione energie
uczuciowe.
Ciało mentalne
Jest odpowiedzialne za nasze procesy myślowe, zarówno świadome, jak i podświadome. Tutaj
znajdują siedzibę nasze uprzedzenia, pojęcia moralne, refleksy, systemy wartości i dogmaty. Do
ciała mentalnego kierowane są sygnały przyjęte poprzez nasze cielesne zmysły i zostają tam
przetwarzane i oceniane.
Ciało duchowe
Ciało to jest tym poziomem kaŜdego człowieka, które stoi najbliŜej Boga. Za jego
pośrednictwem kaŜda jednostka połączona jest ze wszystkimi innymi częściami stworzenia.
Seanse reiki
Drogi Czytelniku! Po wszystkich przekazanych ci informacjach natury teoretycznej, po
wyjaśnieniu pojęcia reiki, jej historii oraz opisaniu sposobu stania się samemu kanałem
Uniwersalnej Energii śyciowej moŜemy przejść teraz do tematu dawania reiki sobie oraz innym
ludziom. Jak juŜ wiesz, energia ta płynie jedynie przez dłonie osób, które przeszły inicjację co
najmniej pierwszego stopnia. Rytuał ten moŜe być przeprowadzany tylko za pośrednictwem
upowaŜnionego do tego mistrza i nauczyciela tradycyjnego systemu Usui-Reiki. Po inicjacji
wystarczy połoŜyć ręce na ciele swoim lub innych i wyrazić wewnętrzne Ŝyczenie, by
przepływała przez nie Uniwersalna Energia śyciowa.
Przedstawione poniŜej zasady zabiegów reiki mogą być wykorzystane jednak takŜe i przez te
osoby, które nie zostały jeszcze dostrojone do częstotliwości reiki. Zapoznają się one w ten
sposób z poszczególnymi zalecanymi pozycjami i nawiąŜą - dla wielu być moŜe pierwszy -
intensywny kontakt z ciałem. Będzie to teŜ okazja do uczynienia pierwszych kroków na drodze
do medytacji, do zagłębienia się w siebie samego i do poznania własnego wnętrza, a moŜe
równieŜ do odkrycia tłumionych podświadomie odczuć. PołoŜenie rąk na ciele innego człowieka
jest równieŜ wspaniałą moŜliwością do ponownego zbliŜenia się do siebie dwojga ludzi, którzy
popadli w rutynę przebywania obok siebie od lat i coraz rzadziej mają sobie coś do powiedzenia,
a wspólne Ŝycie traktują wyłącznie jako szary dzień powszedni.
KaŜdy z nas - być moŜe nawet tylko podświadomie - potrzebuje bliskości innej osoby, ciepła i
poczucia bezpieczeństwa. PołoŜenie na nim rąk, nawet jeŜeli przez nasze ciało nie płynie reiki,
moŜe być źródłem nowych, wspaniałych odczuć, relaksacji i sposobem do nabrania nowych sił
do Ŝycia, równieŜ we dwoje.
Płynąca przez ręce Uniwersalna Energia śyciowa potęguje oczywiście oprócz skutków
zdrowotnych - te odczucia i przeŜycia. Wspaniałym światem byłaby ziemia, na której kaŜdy
miałby umiejętność przekazywania reiki, nawet tylko pierwszego stopnia.

38
Zalecenia podczas sesji reiki

Reiki moŜesz sobie dawać wszędzie: podczas jazdy pociągiem lub autobusem do pracy, w
kolejkach, w poczekalni u lekarza, czy teŜ na ulicy. Jednak z najprzyjemniejszymi uczuciami
seans reiki łączy się, jeŜeli odbywa się w atmosferze odpręŜenia i komfortu psychicznego. Osoba
ją otrzymująca powinna czuć się podczas zabiegu swobodnie. NaleŜy więc zadbać o to, by
pomieszczenie, w którym odbywa się sesja, było dobrze wywietrzone i ogrzane, telefon i
ewentualnie dzwonek wyłączony, dzieci i współdomownicy zaś starali się o zachowanie ciszy.
Wspaniałym uzupełnieniem sesji reiki jest cicha, odpręŜająca muzyka. Coraz częściej w
sklepach moŜna dostać kasety lub płyty kompaktowe z muzyką skomponowaną specjalnie do
zabiegów reiki. JeŜeli nie masz takiej muzyki, moŜesz wybrać ze zbiorów utwory spokojne o
tempie około jednego uderzenia na sekundę, to znaczy odpowiadającym mniej więcej rytmowi
naszego serca.
Nie kaŜdy ma stół do masaŜu, chociaŜby z powodu braku miejsca w mieszkaniu na ten mebel.
Zabieg moŜe się więc odbywać na podłodze lub na zwykłym stole, jeśli oczywiście jest on na
tyle wytrzymały i długi, aby osoba otrzymująca reiki mogła się na nim wygodnie połoŜyć.
Zawsze naleŜy zadbać o to, by miejsce to było odpowiednio miękkie; wystarczy na przykład
materac przykryty kocem. Przygotowujemy równieŜ przed zabiegiem małe poduszki lub
zwinięte w rulon kocyki do podłoŜenia pod szyję lub kolana (przy pozycji na plecach) lub pod
klatkę piersiową (gdy pacjent leŜy na brzuchu) oraz ewentualnie koc do przykrycia. W czasie
seansu, który moŜe trwać ponad godzinę, osoba poddająca się zabiegowi mogłaby zmarznąć.
Bez względu na to, jakie masz warunki mieszkaniowe i techniczne, w czasie przeprowadzania
zabiegu reiki musisz pamiętać o jednym: zarówno ty, jak i osoba otrzymująca Uniwersalną
Energię śyciową musi czuć się swobodnie. JeŜeli nie będziesz rozluźniony, twój pacjent
natychmiast to wyczuje i stanie się spięty.
Do sesji reiki nie trzeba się rozbierać. Zalecane jest jednak ubranie wygodne i niekrępujące, w
miarę moŜliwości pozbawione części metalowych. Na stopy proponuję grube skarpetki
zapewniające wygodę i chroniące przed zimnem. Zarówno ty, jak i pacjent powinniście zdjąć
buty. Zrozumiałe, Ŝe wszyscy biorący udział w seansie powinni zadbać o higienę osobistą.
Przed rozpoczęciem sesji wskazana jest rozmowa z pacjentem. Jest ona źródłem informacji, jakie
dolegliwości nękają drugą osobę, i dzięki temu moŜemy odpowiednio dostosować przebieg
seansu do potrzeb pacjenta. Ciche rozmowy w trakcie przekazywania reiki są równieŜ wskazane,
jeśli dotyczą odczuć pacjenta w czasie zabiegu.
Na wstępie naleŜy zdjąć wszelką biŜuterię i zegarek; nie nalegamy jednak na ściągnięcie za
wszelką cenę obrączki z opuchniętego palca. Następnie zarówno kanał reiki jak i pacjent
powinni umyć ręce. Traktuję to nie jako czynność związaną z higieną osobistą lecz jako pewien
rytuał. Przeprowadzone niedawno badania na temat rozwoju medycyny w ciągu setek lat
wykazały, Ŝe tylko jeden składnik zabiegu leczniczego przetrwał przez cały ten czas: rytuał.
Potrzebujemy rytuałów. KaŜdy pacjent przyjmuje tylko taką ilość reiki, jaka jest mu w danej
chwili potrzebna lub w jakim stopniu pozwala mu na to jego podświadomość. W przypadku
osoby nierozluźnionej i sceptycznie podchodzącej do zabiegu, jej Wewnętrzne Dziecko moŜe
starać się zablokować strumień energii płynący z naszych rąk. Rytuał jest składnikiem ceremonii
oddziałującym bezpośrednio na podświadomość, wywierającym na niej wraŜenie. MoŜe on
przekonać nasze Wewnętrzne Dziecko o doniosłości chwili i nakłonić je do zaprzestania oporu.
Gdy sam myję ręce przed zabiegiem, pozwalam wodzie płynąć po moich przedramionach i
dłoniach ze świadomością, Ŝe właśnie teraz zaczyna przez nie płynąć uzdrawiająca energia, Ŝe
coś zaczyna poprzez moje dłonie leczyć. Jest to ceremonia oczyszczania, a jednocześnie -
poniewaŜ woda jest symbolem Ŝycia - wewnętrznego dostrojenia się do kontaktu z Uniwersalną
Energią śyciową.
Bezpośrednio przed seansem zagłębiamy się wszyscy w sobie i koncentrujemy naszą uwagę na
sercu. Reiki przepływa przez serce i jest energią miłości. Zazwyczaj kładę obie ręce na sercu i
pozwalam energii płynąć przez pewien czas w tym rejonie. Rozlewające się w klatce piersiowej
ciepło daje mi pewność i zaufanie, pokazuje mi, Ŝe właśnie za chwilę będę ponownie
39
pośrednikiem pomiędzy WyŜszą Siłą a pacjentem, Ŝe będę mógł znowu być kanałem reiki.
Proszę następnie tę siłę o pozwolenie mi na to, abym był czystym kanałem reiki i aby ta
wspaniała energia bez zakłóceń płynęła przez moje dłonie.
Pierwsze zetknięcie się z ciałem pacjenta powinno być bardzo delikatne. Zazwyczaj kładę
miękko dłoń na jego ramieniu i pozwalam jej pozostać tam przez krótki czas, zanim zacznę
gładzić jego aurę (będzie o tym mowa
w następnych rozdziałach). W trakcie seansu staramy się, aby nasze ruchy nigdy nie były
gwałtowne i aby w miarę moŜliwości nie tracić kontaktu z ciałem pacjenta. Prawdę tę najlepiej
znają masaŜyści, którzy twierdzą, iŜ raz nawiązany kontakt fizyczny powinien trwać
nieprzerwanie aŜ do końca zabiegu.
Dłonie kładziemy na ciele lekko, zaledwie je muskając. Czasami moŜe nam się wydawać, iŜ przy
mocniejszym naciśnięciu większa ilość energii przepłynie przez nasze ręce. Jest to tylko
złudzenie, natomiast cięŜar dłoni moŜe jedynie spowodować u pacjenta uczucie dyskomfortu.
W kaŜdej pozycji pozostajemy przez około od 3 do 5 minut. Nie jest to Ŝelazna reguła. Za
kaŜdym razem powinniśmy wczuć się w reakcje zachodzące w naszych dłoniach. W niektórych
miejscach będziemy czuć ciepło przechodzące czasem w uczucie gorąca. Oznacza to, Ŝe dany
obszar ciała potrzebuje energii i wciąga ją mocno. W innych miejscach doznania będą normalne,
a w przypadku niektórych miejsc moŜemy mieć wraŜenie, iŜ z ciała pacjenta płynie do naszych
dłoni strumień zimna. Jest to bardzo wyraźna wskazówka, Ŝe w tym rejonie znajduje się blokada
energetyczna. Podobnych odczuć moŜe równieŜ doznawać osoba przyjmująca reiki. Powinniśmy
pozostać w miejscach niezrównowaŜonych tak długo, aŜ poczujemy, Ŝe wraca do nich
równowaga energetyczna. Innym naszym odczuciem moŜe być zjawisko tak zwanych mrówek
chodzących po naszych dłoniach albo teŜ słabszych lub silniejszych impulsów energetycznych
przebiegających czasami aŜ do barku. TakŜe pacjent moŜe odczuć tysiące igiełek wbijających się
w jego ciało pod wpływem przepływu energii.
Tak samo jak delikatnie rozpoczęliśmy seans, tak samo łagodnie powinniśmy go zakończyć.
Dobrze jest pozwolić pacjentowi, aby pozostał w pozycji leŜącej jeszcze przez pewien czas po
zakończeniu zabiegu i powoli znowu wrócił do rzeczywistości. Sam zagłębiam się po
zakończeniu przekazywania reiki w sobie i dziękuję następnie Sile WyŜszej za to, Ŝe mogłem
jeszcze raz być kanałem Uniwersalnej Energii śyciowej.
Najlepiej byłoby oczywiście, gdyby obydwie osoby były kanałami reiki, aby wzajemnie brać
udział w procesie dawania i brania. RównieŜ w sytuacji, gdy tylko jedna osoba przeszła inicjację
reiki, lub teŜ Ŝadna jej nie przeszła, obydwie mogą przyczynić się do umocnienia uczucia
bliskości i wzajemnej miłości poprzez kilka godzin złączenia dusz i ciał. Wierzcie mi, Ŝe opłaca
się zainwestować w to trochę tego (jakŜe waŜnego) czasu, aby zbliŜyć się do siebie, wczuć w
partnera i pokazać mu swe uczucia.
Przekazywanie innym Uniwersalnej Energii śyciowej związane jest ze wspaniałymi odczuciami,
szczególnie, jeŜeli zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe za pomocą naszych dłoni uzdrawiamy,
usuwamy dręczące blokady i przywracamy pacjentowi harmonię. WaŜne jest jednocześnie to,
abyśmy nie uwaŜali się za cudotwórców, uzdrowicieli czy osoby stojące ponad innymi. Nie
powinniśmy wyobraŜać sobie, Ŝe to właśnie my leczymy i w napięciu oczekiwać na wyobraŜone
sobie rezultaty. Czasami zdarza się, Ŝe „leczący" przejmuje objawy choroby pacjenta. Dochodzi
do tego zazwyczaj wtedy, gdy nie ma w nas pełnej wiary w to, Ŝe reiki jest energią uzdrawiającą
i gdy za wszelką cenę chcemy pomóc choremu. Podświadomie przejmujemy wtedy na siebie
objawy choroby. Jedyną pomocą w takim przypadku jest zdanie sobie sprawy z tego, Ŝe to nie
my uzdrawiamy chorego, i złoŜenie w pełnej pokorze i zaufaniu wyników leczenia w ręce sił
stojących ponad nami.

40
Aplikowanie reiki samemu sobie
Reiki płynie zawsze tam, gdzie jest najbardziej potrzebna! Prowadzący zabieg nie musi więc
dysponować dokładną wiedzą na temat budowy ciała człowieka, połoŜenia poszczególnych
organów ani teŜ przyczyn chorób. Lata praktykowania reiki pozwoliły jednak na opracowanie
pozycji, które okazały się być bardzo uŜyteczne przy kaŜdym seansie. Zarówno przy
samoleczeniu jak i przy przekazywaniu reiki innym, połoŜenie rąk w tych zalecanych miejscach
wpływa dodatnio na harmonizację systemu energetycznego ciała poprzez bezpośrednie
oddziaływanie na nasze główne czakry. Podkreślę tu jeszcze raz, iŜ reiki jest metodą intuicyjną.
JuŜ poprzez przejście inicjacji nasza intuicja zaostrza się i im bardziej pozwolimy jej działać na
nas, tym bardziej będzie się ona z biegiem czasu rozwijać. Podane pozycje są jak gdyby jazdą
obowiązkową, po której następuje program dowolny. Pozwólcie waszym rękom wędrować tam,
gdzie same zechcą. Pamiętam z początków moich seansów reiki, gdy siedząc z zamkniętymi
oczami przy innej osobie odniosłem nagle wraŜenie, Ŝe porusza się ona pod moimi rękoma.
Zdumiony, otworzyłem oczy i zobaczyłem, Ŝe to moje ręce, bez udziału świadomości, same
wędrują po jej ciele. Dajcie się ponieść intuicji! Będzie ona waszym najlepszym przewodnikiem
i doradcą. Z tego powodu nie przykładam duŜej wagi do szczegółowych opisów przyczyn
chorób, miejsc na ciele mających wpływ na poszczególne organy wewnętrzne itp. Reiki nie chce
zrobić z nas lekarzy. Kieruje się głosem serca i intuicji. Sama wskaŜe wam punkty na ciele, które
potrzebują energii. Dla tych, którzy muszą jednak mieć pewien okres rozruchu, zanim zdobędą
się na odwagę słuchania swego głosu wewnętrznego, zamieszczam w tej ksiąŜce równieŜ opis
znaczenia róŜnych obszarów ciała i ich wpływu na nasze Ŝycie fizyczne, emocjonalne i
mentalne.
No dobrze - powiesz mi - moja intuicja nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięta, dlatego boję się,
Ŝe nie połoŜę dłoni tam, gdzie trzeba. Po pierwsze: stosując reiki nigdy nie moŜesz zrobić nic
złego; po drugie: twoja intuicja istnieje, moŜe tylko nie chcesz słyszeć jej głosu, nie jesteś
pewny, czy to, co podszeptuje ci twój wewnętrzny głos, jest właściwe. Przyzwyczajeni do
kierowania się jedynie rozsądkiem, zapomnieliśmy o naszych instynktach. JeŜeli uczysz się
sztuczek iluzjonisty, nie wystarczy ci tylko przeczytać ksiąŜkę na ten temat; musisz ćwiczyć,
nawet jeŜeli na początku kończy się to niepowodzeniem. Jednak jesteś wtedy sam i nikt nie
widzi twojej poraŜki. W przypadku reiki niebezpieczeństwo niepowodzenia nie istnieje. Reiki
płynie zawsze tam, gdzie jest potrzebna. JeŜeli poczujesz, Ŝe twoje dłonie kleją się do pewnego
miejsca, pozwól im zostać tam dłuŜej. To jest właśnie twój wewnętrzny głos, twoja intuicja. Nie
tłamś jej, pozwól jej, chociaŜ w tym wypadku, decydować za ciebie, za twój rozsądek.
Zabieg na sobie najlepiej przeprowadzić w pozycji leŜącej. Pozwoli ci to na przejście przez
wszystkie podstawowe pozycje bez zmęczenia oraz da ci moŜliwość lepszego wczucia się w
reakcje twojego ciała.
Proszę, traktuj poniŜszy opis jedynie jako wskazówkę, nie zaś jako Ŝelazne reguły. Sam znajdź
miejsca na twoim ciele, które proszą cię o dodatkową porcję energii.

41
Głowa: pozycja K1

Dłonie połóŜ na twarzy, tak aby końce palców przylegały do czoła. Dłonie są złączone, dbaj
jednak o to, by nos nie był zatkany i abyś mógł swobodnie oddychać.
Organy: oczy, zatoki, nos, zęby i szczęka.
Gruczoły: szyszynka, przysadka mózgowa (reguluje gospodarkę hormonalną).
Czakry: czakra korony, czakra czoła (Trzecie Oko).
Zakres emocjonalny: działa uspokajająco, zmniejsza stres, odcina od zewnętrznych wpływów.
Zakres mentalny: koncentracja, uporządkowanie myśli, pobudzenie powstawania pomysłów.
Problemy: z wymienionymi organami oraz katar, alergie, astma, zaburzenia w funkcjonowaniu
mózgu.

Głowa: pozycja K2

Dłonie ułóŜ po bokach głowy. Na szczycie głowy palce winna dzielić od siebie odległość około
2 centymetrów (zostawiasz w ten sposób wolne miejsce, przez które Uniwersalna Energia
śyciowa moŜe wpłynąć w twoje ciało).
Organy: mózg, uszy, poprzez punkty akupunktury wiele organów wewnętrznych (np. serce,
jelita, nerki, płuca, Ŝołądek, wątroba, woreczek Ŝółciowy).
42
Gruczoły: szyszynka, przysadka mózgowa oraz (poprzez punkty akupunktury) inne gruczoły.
Czakry: czakra korony, czakra czoła (Trzecie Oko).
Zakres emocjonalny: harmonizacja emocji i rozsądku (zmniejsza troski i zapobiega histerii).
Wpływa na równowagę emocjonalną i uzyskanie uczucia pogodnego luzu.
Zakres mentalny: jasność myśli, przypominanie sobie snów, twórczość.
Problemy: bóle głowy, migrena, bóle oczu, skurcze podbrzusza, problemy z trawieniem,
pęcherzem, sklerotyczny zanik mięśni, stres.

Głowa: pozycja K3

Obydwie dłonie kładziesz na tył czaszki (muszelka), kciuki znajdują się na wysokości medulla
oblongata (podstawa czaszki; miejsce, w którym kończy się mózg, a zaczyna rdzeń kręgowy).
Kciuki i palce wskazujące stykają się.
Organy: medulla oblongata, móŜdŜek, organy trawienne, obszar nosa, oczy (wzrok), serce.
Gruczoły: szyszynka, przysadka mózgowa.
Czakry: czakra korony, czakra czoła (Trzecie Oko).
Zakres emocjonalny: działa uspokajająco, rozluźniająco, daje jasność myśli, zmniejsza troski i
stany lękowe.
Zakres mentalny: twórczość, jasne wyraŜanie myśli.
Problemy: wzrok, bóle głowy, krwawienie z nosa, katar sienny, zatoki, wylew, problemy z
trawieniem, lęki, szok, troski; uspokaja i rozjaśnia myśli.

43
Głowa: pozycja K5

Dłonie obejmują szyję z przodu (dłonie połączone i bardzo delikatnie oparte na szyi lub w
niewielkiej od niej odległości).
Organy: migdałki, krtań, szyja.
Gruczoły: tarczyca.
Czakry: czakra gardła (inspiracja, komunikacja, wyraŜenie samego siebie).
Zakres emocjonalny: przynosi radość kontaktu, radość Ŝycia, wzmacnia wiarę w siebie.
Zakres mentalny: zwiększa jasność wyraŜania się, wzmacnia inspirację.
Problemy: stres, pobudzenie systemu immunologicznego, nadwaga lub niedowaga, łopotanie
serca, angina, grypa, niskie lub wysokie ciśnienie, złość, frustracja, komunikacja.

Przód: pozycja PI

Ręce leŜą prawie poziomo na górnej części klatki piersiowej, mniej więcej między pachami
(ewentualnie jedna dłoń na sercu, a druga powyŜej).
Organy: serce, płuca, obojczyki.
Gruczoły: grasica (system immunologiczny).
Czakry: czakra serca (miłość, uzdrawianie).
Zakres emocjonalny: patrzenie sercem, współczucie, harmonia, wiara w siebie.
Zakres mentalny: harmonia, akceptacja innych.
Problemy: serce, grasica, płuca, bronchit, system immunologiczny, głuchota, emocje,
depresje.
44
Przód: pozycja P2

Dłonie leŜą pod Ŝebrami; kciuki spoczywają na najniŜszych Ŝebrach.


Organy: splot słoneczny, górna część wątroby, Ŝołądek, śledziona, woreczek Ŝółciowy.
Gruczoły: trzustka.
Czakry: czakra splotu słonecznego.
Zakres emocjonalny: wiara w siebie, zmniejszenie lęków i stresu.
Zakres mentalny: przetrawienie uczuć i przeŜyć.
Problemy: anemia, białaczka, system immunologiczny, zakaŜenia, AIDS, rak, Ŝółtaczka,
kamienie Ŝółciowe, cukrzyca, smutek, złość, depresje, zakłócenia równowagi.

Przód: pozycja P3

Dłonie leŜą poniŜej pępka (lub pośrodku: jedna dłoń powyŜej, a druga poniŜej pępka).
Organy: dolna część wątroby, trzustka, śledziona, woreczek Ŝółciowy, dwunastnica, organy
trawienne.
Gruczoły: trzustka.
Czakry: czakra brzucha (czakra sakralna, seksualna).
Zakres emocjonalny: pomaga nawiązywać kontakty emocjonalne.
Zakres mentalny: wspomaga zespolenie się ze społeczeństwem.
Problemy: jelita, anemia, białaczka, cukrzyca, grypa, zakaŜenia, AIDS, rak.

45
Przód: pozycja P4

Dłonie na pachwinach; palce zwrócone w dół sięgają kości łonowej.


Organy: jelito grube i cienkie, pęcherz, organy płciowe.
Gruczoły: Jajniki, jądra, trzustka.
Czakry: czakra korzenia, czakra brzucha.
Zakres emocjonalny: chęć Ŝycia, zaakceptowanie fizycznego istnienia.
Zakres mentalny: elastyczność i zdolność dopasowania się.
Problemy: organy podbrzusza, jelita, jajniki, jądra, krąŜenie krwi, trawienie, wyrostek
robaczkowy, skurcze, guzy piersi, problemy z przekwitaniem, bóle pleców, guzy na jajnikach,
macicy i pęcherzu.

46
Seans reiki z innymi
WaŜne, aby na początek poddać pacjenta co najmniej czterem zabiegom reiki. Uniwersalna
Energia śyciowa potrzebuje zazwyczaj około trzech do czterech dni, aby skutki jej działania
przeszły z ciała fizycznego na ciała energetyczne i odwrotnie. Wyniki seansu reiki mogą więc
być widoczne dopiero po upływie kilku dni. Nie mówię tu oczywiście o pomocy w razie bólu
głowy, braku energii, czy teŜ tak zwanej chandry, kiedy to polepszenie się stanu osoby
otrzymującej reiki moŜe wystąpić juŜ po kilku lub kilkunastu minutach.
Wiele zaleczonych chorób znajduje się w dalszym ciągu - w postaci energetycznych blokad i
cieni - w ciele pacjenta. Reiki, jako metoda uzdrawiania działająca od wewnątrz, wypędza te
stare dolegliwości z naszego wnętrza, w związku z czym mogą one - chociaŜ juŜ dawno
zapomniane - przejawić się ponownie na zewnątrz. W przypadku ostrych dolegliwości
(oczywiście zawsze po uprzedniej wizycie u lekarza) zabieg reiki przynosi zazwyczaj
natychmiastowe nasilenie symptomów (bólu), by w chwilę potem przynieść ulgę i nawet
spowodować szybkie ustąpienie objawów. Inaczej w przypadku chorób chronicznych.
Uniwersalna Energia śyciowa powoduje usunięcie blokad i zaczyna swobodniej płynąć przez
ciało pacjenta. Staje się on przez to zdrowszy. Dolegliwości nie wyparowują jednak z ciała, lecz
muszą osiągnąć pewien punkt szczytowy. Reiki przyspiesza i ułatwia tę fazę. Korzeń choroby
został juŜ przez nią usunięty i wkrótce ustąpią teŜ ostatnie symptomy. Zanim jednak do tego
dojdzie, moŜe się zdarzyć, Ŝe pacjent przeŜyje kryzys, przesilenie choroby. Jest to zjawisko
normalne, lecz moŜe wywołać u osoby leczonej niepewność lub wręcz obawy. Z tego powodu
przy leczeniu przewlekłych schorzeń uprzedzam zazwyczaj o moŜliwości wystąpienia po
pewnym czasie przesilenia. Nie robię tego nigdy przy pierwszym seansie, aby pacjent nie czekał
na kryzys. To, na co w napięciu czekamy, zazwyczaj wcześniej czy później następuje.
Podkreślam jeszcze raz: do kryzysu u pacjenta moŜe dojść, nie jest to jednak Ŝelazną regułą nie
naleŜy więc chorego za wcześnie niepokoić.
Oprócz ponownego pojawienia się objawów fizycznych mogą wystąpić równieŜ pewne
dolegliwości natury psychicznej. Smutek, stany lękowe, które, wydawałoby się dawno juŜ
pokonaliśmy, wyłaniają się nagle znowu z ciemnego kąta podświadomości. Jak długo były
ukryte, tak długo nie mogliśmy dać sobie z nimi rady. Ich ponowne pojawienie się, wyjście na
zewnątrz jest dla nas szansą aby właśnie teraz rozprawić się z nimi i uczynić w ten sposób
milowy krok w rozwoju naszej osobowości.
Czy reiki zawsze działa? Jest ona co prawda uniwersalną i uzdrawiającą energią miłości, nikogo
nie moŜemy jednak zmusić do tego, by ją przyjął. Nie uzdrowi kogoś, kto tego nie chce. KaŜda
choroba ma przyczynę i swój sens. W niektórych przypadkach jest choremu po prostu potrzebna.
Reiki płynie zawsze, chyba Ŝe osoba, której ją przekazujemy, nie chce jej przyjąć. Problemy
takie pojawiają się wówczas, gdy pacjent na poziomie świadomości bardzo by nawet chciał
otrzymać reiki, jednak podświadomie ją odrzuca. MoŜe to się zdarzyć w przypadku ludzi,
którym bardzo cięŜko jest naprawdę komuś zaufać. Chciałbym was jednak uspokoić: z osobami
tego rodzaju spotkacie się moŜe raz, moŜe dwa razy w Ŝyciu. Prawie zawsze energia ta zostanie z
wdzięcznością przyjęta i spełni swoje zadanie.
Dlaczego próba zastosowania reiki czasami kończy się niepowodzeniem? MoŜe to wynikać z
niecierpliwości, ze zbyt wysokich wymagań i oczekiwań. Szybkość działania tej metody
uzdrawiania zaleŜy od tego, jak długo dręczący problem znajduje się juŜ w naszej
podświadomości i jak bardzo zdołał on się juŜ tam umocnić. Reiki działa zawsze od wewnątrz.
Podczas gdy w środku choroba została juŜ pokonana, jej zewnętrzne objawy mogą jeszcze trwać.
Czasami po prostu nie dostrzegamy zmian. JeŜeli usunęliśmy jeden problem, na jego miejsce
mogą tłoczyć się inne. JeŜeli boli cię ząb, moŜesz nie zauwaŜyć, Ŝe przestał ci dokuczać Ŝołądek.
Tak jak w przypadku kuracji przeprowadzonej na sobie, zabieg z innymi osobami polega przede
wszystkim na przekazywaniu energii do głównych czakr. RównieŜ i tutaj zaczynamy od głowy,
aby pacjent się rozluźnił, i przechodzimy kolejno przez wszystkie czakry i związane z nimi
gruczoły, aŜ do stóp.
O ile pełny seans reiki trwa ponad godzinę, to po uzyskaniu drugiego stopnia strumień energii
47
płynącej przez twoje ręce jest na tyle wzmocniony, Ŝe czas ten moŜesz (za pomocą symboli)
skrócić do około 20 minut. Na kaŜdą pozycję potrzebujesz wtedy około jednej do półtorej
minuty. Oczywiście moŜesz trzymać ręce w kaŜdym miejscu tak długo, jak jest to twoim
zdaniem konieczne.
Kładąc dłonie na ciele drugiej osoby wyobraŜamy sobie, Ŝe związana z tą pozycją czakra
zaczyna lśnić, Ŝe jej barwy (patrz kolor poszczególnych czakr) stają się nasycone i Ŝywe.
MoŜemy sobie takŜe pomóc nuceniem dźwięku właściwego danej czakrze. JeŜeli osiągnąłeś juŜ
drugi stopień
reiki, postaraj się wprowadzić siłą swojej wyobraźni najpierw drugi, a potem pierwszy symbol w
ciało pacjenta.
Pamiętaj o tym, Ŝe wszystkie czakry są równie waŜne. Energetyczne niezrównowaŜenie jednej
czakry automatycznie zakłóca harmonię pozostałych. KaŜdy brak harmonii w energetycznych
centrach wcześniej czy później znajduje odbicie w gruczołach wydzielania wewnętrznego. Z
drugiej strony, zakłócenia w systemie gruczołów wpływają na stan energetyczny czakr.
Wszystkie blokady oraz spowodowane emocjami i zakodowane w nas niewłaściwe wzory
zachowania drgają wolniej niŜ pozytywne uczucia: miłość, radość czy zachwyt. Zablokowana
energia powoduje stwardnienie naszego ciała fizycznego. KaŜde uczucie miłości podwyŜsza
naszą częstotliwość i osadza się w nas jako szybciej drgający pakiet energii.
Choroby powstające w ciele rozwijają się zazwyczaj powoli. Na początku wcale ich nie
dostrzegamy. Seans reiki moŜe spowodować raptowną zmianę tego stanu. Powoli nasilające się
ognisko choroby natychmiast wciąga uzdrawiającą energię. Przy tym zderzeniu dwóch światów
moŜe dojść do powstania bólu i stanu złego samopoczucia. Wyobraź sobie, Ŝe powoli tworzy ci
się wrzód na Ŝołądku lub Ŝe masz początkowe (a więc wyleczalnej stadium raka. W tej fazie nie
odczuwasz Ŝadnych dolegliwości i nawet przez myśl ci nie przejdzie, by iść do lekarza, aby się
zbadać. Najczęściej zauwaŜamy choroby dopiero wtedy, gdy ich stan jest zaawansowany. Zabieg
reiki moŜe spowodować, iŜ objawy dadzą ostro znać o sobie juŜ w początkowej fazie. Będzie to
dla ciebie ostrzeŜenie i jednocześnie szansa, by odpowiednio wcześnie rozpocząć leczenie.

48
Pozycje przy sesjach reiki z innymi ludźmi
Przy kaŜdym seansie z innymi ludźmi zaleca się przeprowadzenie zabiegu w podanych poniŜej
pozycjach harmonizujących wszystkie główne i niektóre uboczne czakry, a następnie przejście
do innych miejsc, na których chcesz się skoncentrować. Nie jest to niezmienna zasada. Twoja
intuicja podszepnie ci, jak masz przeprowadzać kurację.

Seans zaczynasz od wygładzenia aury chorego. Pacjent leŜy na plecach, a ty stoisz z boku. Rękę,
która jest bliŜej głowy otrzymującego energię, kładziesz delikatnie na jego ramieniu (nawiązanie
kontaktu), a drugą przesuwasz powoli i płynnie, w odległości około 10 do 15 cm od ciała,
poczynając od głowy, poprzez korpus, aŜ do stóp. Raczej nie uda ci się sięgnąć aŜ do samych
stóp, w związku z tym wyobraŜasz sobie, Ŝe twoja ręka wydłuŜa się na tyle, aby dojść do palców
u nóg. Wracasz dłonią blisko swojego tułowia, aby nie gładzić aury pod włos. Ruch ten
wykonujesz trzykrotnie i przechodzisz następnie do właściwego zabiegu.

Głowa: pozycja K1

Siedzisz lub stoisz przy głowie pacjenta i delikatnie kładziesz dłonie na jego czole i twarzy tak,
aby nie utrudniać mu oddychania. MoŜesz go uprzednio zapytać, czy chce, aby twoje ręce
spoczywały bezpośrednio na nim. JeŜeli miałoby to być dla niego nieprzyjemne, moŜesz połoŜyć
najpierw chusteczkę higieniczną lub trzymać dłonie oddalone o kilka centymetrów od głowy
pacjenta.
Problemy: oczy, zatoki, zęby, szczęka, katar, alergie, astma, funkcjonowanie mózgu.

49
Głowa: pozycja K2

Ujmij głowę w dłonie. Skierowane w dół palce spoczywają na skroniach.


Problemy: bóle głowy, migrena, bóle oczu, skurcze podbrzusza, problemy z trawieniem,
pęcherz, sklerotyczny zanik mięśni, stres.

Głowa: pozycja K3

Obydwie dłonie podłóŜ pod głowę pacjenta i obejmuj nimi tył czaszki. Opuszkami palców dojdź
do medulla oblongata (podstawa czaszki; miejsce, w którym kończy się mózg, a zaczyna rdzeń
kręgowy).
Problemy: wzrok, bóle głowy, krwawienie z nosa, katar sienny, zatoki, wylew, problemy z
trawieniem, lęki, szok, troski; uspokaja i rozjaśnia myśli.

50
Głowa: pozycja K4

UłoŜone obok siebie dłonie połóŜ na szczycie głowy pacjenta.


Problemy: bóle głowy, migrena, bóle oczu, skurcze podbrzusza, problemy z trawieniem,
pęcherz, sklerotyczny zanik mięśni, stres.

Głowa: pozycja K5

Stojąc z tyłu chorego, połóŜ dłonie delikatnie na jego szyi (lub trzymaj je w odległości kilku
centymetrów od jego ciała).
Problemy: stres, stymulacja systemu immunologicznego, nadwaga lub niedowaga, łopotanie
serca, angina, grypa, niskie lub wysokie ciśnienie, złość, frustracja, kłopoty z komunikacją
międzyludzką.

51
Głowa: pozycja dodatkowa (Ks1)

PołóŜ dłonie wzdłuŜ obojczyków pacjenta.


Problemy: bronchit, stres, emocje, astma, stany lękowe, kaszel.

Głowa: pozycja dodatkowa (Ks2)

Dłonie spoczywają na ramionach chorego, trochę z boku.


Problemy: bóle ramion, złe krąŜenie krwi w ramionach i dłoniach, zimne ręce.

52
Przód: pozycja G1

Stojąc lub siedząc z boku połóŜ obydwie dłonie w okolicy wątroby pacjenta (z prawej strony,
pod piersią).
Problemy: wątroba, woreczek Ŝółciowy, część Ŝołądka, trzustka, dwunastnica, jelito grube,
Ŝółtaczka, kamienie Ŝółciowe, cukrzyca, smutek, złość, depresje, zakłócenia zmysłu równowagi.

Przód: pozycja G2

Pozostając w tej samej pozycji co w G1, przesuń obie dłonie na lewą stronę ciała pacjenta.
Problemy: część Ŝołądka, szczyt trzustki (produkcja insuliny i enzymów), śledziona, jelito grube,
anemia, białaczka, system immunologiczny, cukrzyca, grypa, AIDS, rak.

53
Przód: pozycja G3 (splot słoneczny)

Jedną dłoń połóŜ nad pępkiem, a drugą pod nim.


Problemy: Ŝołądek, jelita, serce, układ trawienny, układ limfatyczny, szok, emocje, depresje.

Przód: pozycja G4

Dłonie ułoŜone w kształcie litery „V" połóŜ na pachwinach chorego.


Problemy: organy podbrzusza, jelita, jajniki, jądra, pęcherz, krąŜenie krwi, układ trawienny,
wyrostek robaczkowy, guzy piersi, skurcze, problemy z przekwitaniem, bóle pleców

54
Przód: pozycja G5

UłóŜ dłonie w kształcie litery „T". Jedna ręka leŜy pomiędzy piersiami - na sercu, druga nad nią-
na grasicy.
Problemy: serce, płuca, bronchit, system immunologiczny, system limfatyczny, problemy ze
słuchem, emocje, depresje.

Przód: pozycja dodatkowa (Gs1)

Obydwie dłonie połóŜ na piersiach, na kaŜdej jedną rękę. JeŜeli ten dotyk krępowałby pacjentkę,
trzymaj dłonie w odległości kilku centymetrów od ciała.
Problemy: piersi.

55
Przód: pozycja dodatkowa (Gs2)

Dłonie połóŜ na kolanach, na kaŜdym kolanie jedną.


Problemy: obawa przed zmianami, brak elastyczności, lęk przed krytyką.

Tył: pozycja R1

Obydwie dłonie połóŜ na lewej stronie pleców pacjenta, jedną przy karku, drugą w okolicy
płuca.
Problemy: serce, płuca, stres, napięcie, kaszel, bronchit, bóle pleców i ramion.

56
Tył: pozycja R2

Jak w pozycji R1, lecz dłonie leŜą teraz na prawej stronie ciała chorego.

Tył: pozycja R3

Obydwie dłonie spoczywają na lewej stronie pleców pacjenta, tuŜ nad talią.
Problemy: serce, płuca, śledziona, nadnercza, ból pleców, szok, alergia, katar sienny, stres (patrz
teŜ pozycja G2).

57
Tył: pozycja R4

Jak w pozycji R3, lecz przenieś dłonie na prawą stronę.


Problemy: serce, płuca, ból pleców, szok, stres, wątroba (patrz równieŜ pozycja G1 l).

Tył: pozycja R5

Obydwie dłonie połóŜ na lewej stronie, jedna na talii, drugą tuŜ pod nią.
Problemy: splot słoneczny, śledziona, nerki, nadnercza, bóle pleców, szok, alergia, katar sienny,
stres, system immunologiczny, rwa kulszowa.

58
Tył: pozycja R6

Jak w pozycji R5, lecz dłonie leŜą teraz po prawej stronie.


Problemy: splot słoneczny, wątroba, nerki, nadnercza, ból pleców, szok, stres, rwa kulszowa.

Tył: pozycja R7

Dłonie ułoŜone w kształcie litery „T" połóŜ na kości ogonowej.


Problemy: rwa kulszowa, nerwy, prostata, choroby pochwy, pęcherz, hemoroidy i jak w
przypadku pozycji G4.

59
Tył: pozycja dodatkowa (Rs1)

Dłonie spoczywają na tylnej stronie kolan, jedna na kaŜdym kolanie.


Problemy: patrz pozycja Gs2.

Tył: pozycja dodatkowa (Rs2)

KaŜda dłoń leŜy na podeszwie jednej stopy. Palce rąk i nóg - ułoŜone w jednym kierunku -
stykają się.
Problemy: brak uziemienia (łączymy się w ten sposób z Matką Ziemią), poprzez punkty
akupunktury oddziaływanie na prawie wszystkie organy wewnętrzne.

60
Tył: pozycja dodatkowa (Rs3)

Leczenie rwy kulszowej. Jedną dłoń połóŜ na pośladku (po bolącej stronie), drugą z tej samej
strony na pięcie. Po kilku minutach przesuwaj stopniowo dłoń z pośladka coraz niŜej w dół nogi
i pozostań w poszczególnych pozycjach przez pewien czas.
Po przeprowadzeniu pełnego seansu reiki połóŜ lewą rękę na sercu, a prawą wygładź ponownie
aurę pacjenta.
Na zakończenie odłącz się od źródła Uniwersalnej Energii śyciowej poprzez potarcie rąk jedna o
drugą i umycie ich. Za kaŜdym razem podziękuj WyŜszej Sile za to, Ŝe mogłeś działać jako kanał
reiki.

61
Harmonizacja czakr
Idealnie byłoby, gdyby wszystkie główne czakry były w jednakowym stopniu otwarte i aktywne.
Przypadek taki zdarza się jednak niezmiernie rzadko i zazwyczaj pewne czakry są w nas lepiej
rozwinięte od innych. U niektórych ludzi, realistów, stojących mocno na ziemi, najaktywniejsze
są dolne czakry, podczas gdy u innych, bujających w obłokach, bardziej otwarte są górne centra
energetyczne. Naszym dąŜeniem jest osiągnięcie jedności wszystkich naszych ciał i poziomów
energetycznych. Wszelkie zakłócenie harmonii oddala nas od tego ideału. Z tego powodu bardzo
wskazane jest przeprowadzenie po zabiegu reiki równieŜ harmonizacji, czyli wyrównania energii
wszystkich głównych czakr.
Czakry harmonizujemy parami, to znaczy jedna ręka spoczywa na jednej czakrze, podczas gdy
drugą układamy na innej. Najczęściej natychmiast wychwycimy wyraźną róŜnicę w odczuciu w
obydwu dłoniach. Jedna czakra moŜe nam się wydać gorąca, podczas gdy druga będzie neutralna
lub nawet chłodna. MoŜe się równieŜ zdarzyć, Ŝe przez jedną rękę przepłynie słabszy lub
silniejszy prąd, a nie stwierdzimy Ŝadnych odczuć w drugiej dłoni. NaleŜy wtedy tak długo
pozostać w tej pozycji, aŜ obydwie czakry będą się czuły tak samo. Nie spieszmy się przy tym za
bardzo i pozwólmy naszym dłoniom na pozostanie w kaŜdym miejscu przez co najmniej pięć
minut lub tak długo, jak to będzie konieczne.
Wyrównanie centrów energetycznych moŜna przeprowadzić na wiele sposobów. Jedną z
moŜliwości jest połoŜenie ręki na czakrze korzenia, a drugiej na czakrze korony. Pierwsza dłoń
pozostaje teraz przez cały czas na swoim miejscu, podczas gdy druga wędruje w dół aŜ do
czakry brzucha. Ma przy tym miejsce harmonizacja czakr z czakrą korzenia, a więc powodujemy
przy tym lepsze połączenie się z ziemią. MoŜemy równieŜ postąpić odwrotnie, to znaczy jedne
rękę pozostawić na czakrze korony, podczas gdy druga przesuwa się do góry, aŜ do czakry czoła.
Bardzo dobrym i preferowanym przeze mnie sposobem jest metoda siedmioramiennego
świecznika. Jak widzicie na rysunku na następnej stronie, sześć ramion połączonych jest ze sobą
parami, podczas gdy siódme znajduje się w środku, grając rolę centralną. Przyrównajmy teraz
ramiona świecznika do naszych czakr i łączmy je ze sobą w ten sam sposób. Na początek
kładziemy ręce na czakrze korony i korzenia. Po przeprowadzeniu harmonizacji przesuwamy
dłonie o jedną czakrę do środka, to znaczy na czakrę czoła i brzucha. Następnie wyrównujemy
splot słoneczny i gardło, aby na koniec połoŜyć obydwie dłonie na czakrze serca.

Siedmioramienny świecznik

Inną metodą jest harmonizacja czakr według Barbary Ann Brennan. Otwierające się do przodu
czakry symbolizują nasze centrum uczuć, podczas gdy promieniujące do tyłu - ośrodek woli.
Kładąc jedną dłoń z przodu ciała, a drugą na tej samej wysokości na plecach doprowadzamy do
zharmonizowania obydwu tych centrów. ZauwaŜ, Ŝe przedstawiona tu metoda jest stosowana
automatycznie podczas zabiegu skróconego, opisanego w następnym rozdziale.

62
Skrócony zabieg reiki
Nie zawsze będziesz miał czas na przeprowadzenie pełnego, trwającego ponad godzinę, seansu
reiki. W takich sytuacjach zalecany jest zabieg skrócony. Osoba mająca otrzymać reiki siada na
krześle, a ty stajesz za nią.
- Najpierw kładziesz obydwie dłonie na ramionach pacjenta. Znajdują się tam dwie
czakry uboczne: yin i yang odpowiadające kobiecej i męskiej stronie naszej
osobowości. Przesłanie energii do tych centrów powoduje zharmonizowanie i
wyrównanie dwóch światów kaŜdego z nas: twórczej i łagodnej strony kobiecej oraz
agresywnego i zdobywczego aspektu męskiego. Pozycja ta jest jednocześnie dobrą
okazją do rozgrzania się na początku zabiegu.
- Obydwie dłonie, oddalone od siebie o dwa do trzech centymetrów, umieszczasz teraz
na szczycie głowy (czakra korony) drugiej osoby. Stań z boku pacjenta. W tej pozycji
jedna z twoich rąk spoczywa na medulla oblongata, a druga na Trzecim Oku.
- Przesuń dłonie w dół. Jedna z nich opiera się na siódmym (wystającym) kręgu karku,
podczas gdy druga znajduje się przed szyją.
- Jedną rękę połóŜ na sercu, a drugą na tej samej wysokości - na plecach.
- Teraz jedna ręka wędruje na splot słoneczny, a druga leŜy na tej samej wysokości na
plecach.
- Przesuwasz dłoń poniŜej pępka, a drugą układasz z tyłu, na kości ogonowej.
Na ten skrócony zabieg potrzebujesz od 25 minut do pół godziny.
JeŜeli masz drugi stopień reiki, czas ten wynosi około 10-12 minut.

63
Pierwsza pomoc przy uŜyciu reiki
W razie wypadku lub innej krytycznej sytuacji naleŜy najpierw wezwać pomoc lekarską. JeŜeli
jesteś wyszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, powinieneś oczywiście jej udzielić,
wspomagając jednocześnie swoje działania reiki płynącą przez cały czas z twoich rąk.
JeŜeli lekarz został juŜ powiadomiony i chory otrzymał pierwszą pomoc, moŜesz przystąpić do
ratunkowego zabiegu reiki. PoniewaŜ poszkodowany w sytuacji krytycznej bardzo często
doznaje szoku, najlepiej pomóc mu poprzez połoŜenie jednej ręki na splot słoneczny, a drugiej z
tyłu, na nadnercza. Następnie moŜesz przekazać mu reiki na zewnętrzną część ramion lub
jednocześnie na medulla oblongata i na czoło. Przy drugim stopniu reiki wskazane jest
przeprowadzenie krótkiego wyrównania psychicznego (mentalnego).
W razie ataku lub zawału serca, wysyłaj reiki - aŜ do przybycia lekarza - na górną i dolną część
brzucha, nigdy bezpośrednio na serce.
Przy uŜądleniach (pszczoła, osa itp.) dawaj reiki przez dłuŜszy czas bezpośrednio na ukąszone
miejsce (20 do 30 minut).
Przy złamaniach kości naleŜy poczekać, aŜ zostaną fachowo złoŜone przez lekarza. PoniewaŜ
reiki przyspiesza zrastanie się kości, przedwczesny zabieg mógłby spowodować ich zrośnięcie
się w nieprawidłowej pozycji. Po załoŜeniu gipsu moŜesz natychmiast przystąpić do zabiegu,
poniewaŜ reiki przenika bez trudu przez gips, drewno, metal.
W przypadku potłuczeń wysyłaj reiki bezpośrednio na uraŜone miejsce (20 do 30 minut).
Przy poparzeniach nigdy nie dotykaj zranionych miejsc. Reiki naleŜy wysyłać z większej
odległości, poniewaŜ wytwarza się przy tym niewskazane w tym przypadku ciepło.
Na miejsca zwichnięte przekazuj reiki bezpośrednio przez dłuŜszy czas (do 60 minut) i powtórz
ten zabieg kilkakrotnie.
Rany kurujesz z jak najbliŜszej odległości (bez dotykania), a potem przez opatrunek.

Grupowy seans reiki


Wspaniałym uczuciem jest otrzymywanie Uniwersalnej Energii śyciowej od wielu osób
jednocześnie. Bardzo często absolwenci kursów reiki nie tracą po seminarium kontaktu ze sobą i
spotykają się regularnie u siebie lub u swojego mistrza na tak zwaną wymianę reiki.
Istnieje duŜo moŜliwości przeprowadzania sesji grupowej. Jako przykład podam tu teraz jedną z
wersji, przypominając ponownie, Ŝe reiki jest metodą intuicyjną i tylko twoja wyobraźnia
wyznacza granice ewentualnych jej zastosowań.
ZałóŜmy, Ŝe spotkało się pięć osób. Ta, która ma otrzymać reiki, kładzie się na stole lub
podłodze, jedna siedzi przy jej głowie, dwie po bokach, a ostatnia przy stopach. Jeden z
uczestników spotkania przejmuje rolę osoby prowadzącej. Nie oznacza to wydawania poleceń,
jedynie koordynowanie tempa zabiegu. Wraz ze zmianą pozycji przez prowadzącego, równieŜ
pozostali zmieniają ułoŜenie rąk. KaŜdy wysyła reiki do części ciała, która leŜy najbliŜej.
Po zakończeniu jednego zabiegu (z przodu i z tyłu) następuje zamiana. Osoba, która
otrzymywała reiki, zajmuje teraz miejsce jednego z wysyłających energię, a on sam zostaje
„pacjentem". NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na to, by za kaŜdym razem zmieniać swoje miejsce
(podobnie jak w siatkówce) i w ten sposób oddziaływać na coraz to inne rejony ciała osoby
otrzymującej reiki.
Przed i po seansie grupowym usiądźcie wkoło na podłodze. KaŜdy wyciąga wtedy lewą dłoń
zwróconą wewnętrzną stroną do góry, a prawą - w dół. Tak ułoŜone ręce uczestników łączą się
ze sobą i przez koło zaczyna przepływać Uniwersalna Energia śyciowa.
Oprócz wzmocnienia doznań i strumienia przepływającej energii, sesja grupowa daje nam
dodatkowo uczucie jedności i świadomość, Ŝe nie jesteśmy sami we wszechświecie.

64
Towarzyszenie umierającym

W naszym kręgu kulturowym śmierć jest ciągle tematem tabu. Nie mówi się o niej wśród ludzi,
którzy zostali dotknięci zejściem kogoś bliskiego, udaje się, Ŝe zjawisko to nie istnieje. Odejście
z tego świata traktuje się w dalszym ciągu jako wydarzenie nienaturalne. Rozmawiamy o setkach
innych spraw, ostroŜnie i „taktownie" omijając ten temat.
Bez względu na to, jakie jest nasze podejście do śmierci, jest ona nierozerwalną częścią Ŝycia,
zjawiskiem tak samo naturalnym jak narodziny. Wszystkie znane mi religie świata mówią o
lepszym Ŝyciu po drugiej stronie: mahometanin ma tam swoje huryski i wszystkie inne
przyjemności, które były mu zabronione podczas Ŝycia na ziemi, Indianin wspaniałe moŜliwości
łowieckie, chrześcijanin moŜliwość przebywania w raju. Z wyjątkiem nagłej i tragicznej śmierci
odchodzimy stąd zmęczeni i schorowani, aby wreszcie odpocząć i juŜ nie cierpieć (wyjątkiem
jest tu oczywiście lęk przed wiecznymi mękami w piekle).
Osoby umierające zostawiane są bardzo często samym sobie. Wielu woli nie pojawić się u
śmiertelnie chorego przyjaciela, rezerwując sobie na uspokojenie sumienia obowiązek wzięcia
udziału w pogrzebie, gdy będzie juŜ po wszystkim. Zazwyczaj umieramy samotnie.
Śmierć jako taka nie istnieje. To, co określamy tym mianem, jest jedynie przejściem z jednej
formy Ŝycia w drugą opuszczeniem poziomu cielesnego, by rozpocząć następny etap wiecznego
i wciąŜ odnawiającego się okresu aktywności.
Ludzie umierający w chwili przejścia z jednego wymiaru do drugiego potrzebują wiele miłości.
Reiki jest miłością. Zwykłe trzymanie za rękę, szczególnie jeŜeli płynie wtedy Uniwersalna
Energia śyciowa, powoduje, Ŝe odchodzi się łatwiej, w pokoju i przepełnionym miłością.
TakŜe ci, którzy opuścili nas wcześniej, potrzebują naszej pomocy. JeŜeli masz drugi stopień,
moŜesz wysłać reiki swoim bliskim, bez względu na to, kiedy przeszli w inny wymiar.
Pamiętasz, Ŝe symbole są kluczami przełamującymi barierę czasu i przestrzeni. Za ich pomocą
moŜesz wysyłać energię takŜe w inne wymiary. Z własnego doświadczenia wiem, Ŝe reiki płynie
wtedy bardzo silnym strumieniem.
Dla osób, które straciły ukochanych, reiki moŜe być nieocenioną pomocą umoŜliwiającą im
ponowne osiągnięcie pogody ducha (na przykład harmonizacja mentalna), jak równieŜ łagodzącą
ich ból dzięki świadomości, iŜ ludzie,
którzy odeszli, nie przestali istnieć, Ŝe Ŝyją gdzieś indziej i Ŝe moŜna „być z nimi" poprzez
wysłanie im Uniwersalnej Energii śyciowej.
Reiki nadaje się równieŜ bardzo dobrze do towarzyszenia umierającym zwierzętom. Bez wiedzy
o wiecznym cyklu Ŝycia, zdają sobie jedynie sprawę z tego, Ŝe nadchodzi moment wielkich
przemian, co moŜe wywołać niepokój, strach i dodatkowe cierpienia. JeŜeli jesteśmy wtedy przy
nich, odchodzą uspokojone i ciche.
NaleŜy wyzbyć się obawy o to, Ŝe urządzenie „pogrzebu" zwierzętom to profanacja i
marnotrawienie BoŜej energii, jaką jest reiki. Wszyscy zostaliśmy stworzeni przez byt absolutny
i kaŜdy z nas, człowiek, zwierzę czy roślina, ma prawo do zaznania płynącej z góry miłości.

Reiki i zwierzęta

Cały wszechświat wypełniony jest reiki, miłością siły absolutnej. Bez tej energii nie mogłoby
istnieć Ŝycie. Zwierzęta, tak samo jak ludzie, potrzebują energii Ŝyciowej. RównieŜ przez ich
ciało przepływa ona meridianami; takŜe i w ich przypadku moŜe dojść do zatorów. Reiki
przełamuje blokady, pozwala niewidzialnej sile Ŝyciowej swobodnie płynąć swoimi torami.
Literatura pełna jest przykładów potwierdzających, Ŝe zwierzęta bardzo dobrze wyczuwają, z
czyich rąk płynie Uniwersalna Energia śyciowa. Garną się do tych osób, których ręce emitują
reiki.
Wiem z doświadczenia, Ŝe nasz pies uspokaja się pod dotykiem dłoni, kładzie się, zamyka oczy i
całą swą istotą delektuje się tym wspaniałym ciepłem płynącym z rąk.
MoŜemy z jednej strony zapobiegać chorobom naszych zwierząt domowych, stymulując ich
harmonijny rozwój, a z drugiej - łagodzić ich cierpienia i przyśpieszać proces zdrowienia w razie

65
choroby. Reiki nie zwalnia nas oczywiście z obowiązku pójścia z naszym chorym pupilem do
weterynarza, jeŜeli jego dolegliwości są powaŜne.

Reiki i rośliny

Rośliny są organizmami Ŝywymi, wyposaŜonymi w pewien - nie zbadany jeszcze dokładnie -


mechanizm odczuwania. Ile razy słyszeliśmy juŜ o tym, Ŝe nasze kwiaty rosną szybciej i są
zdrowsze, jeŜeli codziennie z nimi rozmawiamy. Doświadczenia wykazały takŜe, Ŝe przy
pewnych gatunkach muzyki rośliny lepiej się rozwijają i przynoszą większe plony.
Z jednej z czytanych przed laty ksiąŜek dowiedziałem się o bardzo ciekawym spostrzeŜeniu
poczynionym przez pewnego biologa. Podłączył on rośliny do specjalnie skonstruowanych
przyrządów pomiarowych, aby rejestrować ich reakcje (na zasadzie pomiaru bioprądów) na
róŜne czynniki zewnętrzne. Pewnego wieczoru, wyczerpany długą pracą i w stanie depresji,
wstał gwałtownie, kierowany nagłym impulsem zniszczenia roślin, które od wielu dni trzymały
go z dala od domu i wypoczynku. Ku swemu zdumieniu stwierdził, Ŝe wpadły one w tym samym
momencie w panikę i zaczęły wysyłać sygnały alarmowe. Spróbował jeszcze raz je nastraszyć,
wyobraŜając sobie, Ŝe ścina je lub niszczy w inny sposób. Nie były to jednak odczucia szczere i
rośliny nie zareagowały na nie. Wkrótce potem odwiedziła go biolog, która paliła rośliny
podczas procesu badawczego. W jej obecności rośliny zemdlały ze strachu, to znaczy aparat
pomiarowy wykazał zatrzymanie się wszystkich procesów energetycznych.
Bardzo niewiele wiemy o Ŝyciu roślin. Jednak Ŝycie codzienne dostarcza dowodów, Ŝe pod
wpływem reiki rośliny rozwijają się o wiele szybciej i są ogólnie bardziej odporne na choroby i
szkodniki. Sam przeprowadziłem kiedyś eksperyment. Dwa nasiona zasadziłem w osobnych
doniczkach. Obydwie rośliny pielęgnowałem identycznie. Jedyną róŜnicą było to, Ŝe jednej
dodatkowo dawałem kilka minut dziennie reiki. Uzyskane rezultaty przeszły moje najśmielsze
oczekiwania. Roślina „energetyczna" wzeszła o kilka dni wcześniej i osiągnęła wysokość
trzykrotnie większą niŜ kwiat „normalny". RównieŜ później była zdrowsza i bardziej odporna na
szkodniki. Zdarzyło się to w okresie, gdy rozpoczynałem swoje pierwsze doświadczenia z reiki
pierwszego stopnia. Zastanawiałem się wtedy często, czy poprawa stanu ludzi, których leczyłem
dłońmi, nie była spowodowana po prostu sugestią. Moje spostrzeŜenia z roślinami ostatecznie
rozwiały te wątpliwości.
Ty takŜe moŜesz pomagać swoim roślinom przez wysyłanie im Uniwersalnej Energii śyciowej.
JuŜ przed zasianiem moŜesz trzymać nasiona przez kilka minut w ręku, wysyłając im reiki.
Później ujmij doniczkę z kwiatami w ręce, a następnie wyślij reiki bezpośrednio do łodyg i liści.
Przy drugim stopniu uŜyj najpierw drugiego symbolu (harmonizującego) i utrwal jego działanie
pierwszym symbolem (energetyzującym). Na efekty tych zabiegów nie będziesz musiał długo
czekać; rośliny podziękują ci za miłość, którą je obdarzyłeś.
Moja mistrzyni reiki opowiadała mi, Ŝe podczas pisania lub czytania zawsze trzymała doniczkę
między stopami. Reiki wypływa najsilniej z czakr dłoni, płynie ona jednak przez całe nasze ciało
i promieniuje z wszystkich kończyn. Działanie to jest, co prawda, słabsze, ale wielogodzinne
przekazywanie energii czakrami stóp takŜe przyniosło zadowalające rezultaty. Zawsze
postępujmy w myśl zasady: „DuŜo reiki jest lepiej niŜ mało; mało reiki jest lepiej niŜ nic".
Drugi stopień reiki umoŜliwia takŜe wysłanie reiki roślinom na polu. O pozytywnych skutkach
takich zabiegów miałem moŜliwość czytać w jednej z publikacji.
Innym doświadczeniem, które moŜesz przeprowadzić mając drugi stopień, jest wysłanie energii
drzewu. Najłatwiej tego dokonać w przypadku duŜego drzewa. Usiądź w jego pobliŜu i połącz
się z nim za pomocą moŜliwości drugiego stopnia. Wysyłaj mu energię, a potem pozostań przez
pewien czas skupiony w tym samym miejscu. Wkrótce poczujesz, jak wysłana poprzednio
energia wraca od drzewa do ciebie. Jest to jeszcze jedno potwierdzenie faktu, Ŝe wszystko, co
kiedykolwiek komuś dasz, wróci kiedyś do ciebie z powrotem.

66
Reiki i Ŝywność

Nie wszystko, co jemy, jest lekkostrawne. Zdarza się równieŜ, Ŝe uŜyte do przygotowania obiadu
warzywa nie są juŜ pierwszej młodości lub Ŝe spoŜywana Ŝywność nie cechuje się akurat
najwyŜszymi właściwościami odŜywczymi. W takich i w wielu innych jeszcze sytuacjach bardzo
wskazana jest energetyzacja środków spoŜywczych przed ich zjedzeniem. W tym celu naleŜy
trzymać ręce jak najbliŜej energetyzowanej potrawy i pozwolić reiki do niej płynąć. Najczęściej
odczujesz dość silny prąd przebiegający przez twe dłonie, wskazujący na to, Ŝe czynność ta nie
jest pozbawiona sensu. Zapraszani do nas znajomi dziwią się bardzo, Ŝe takie cięŜkie potrawy
jak bigos lub biała kiełbasa nie wywołują u nich Ŝadnych dolegliwości, i proszą moją Ŝonę o
recepty ich przyrządzania.
Gdy przed laty byłem w Bułgarii, nauczono mnie tam metody sprawdzania dojrzałości arbuzów.
NaleŜało przyłoŜyć owoc do ucha i lekko pukać w niego kostką zgiętego palca. Sposób ten
wymagał pewnego doświadczenia, aby na podstawie usłyszanego dźwięku prawidłowo ocenić
jakość owocu. Dzisiaj ufam bardziej metodzie polegającej na tym, iŜ biorę owoc w ręce i
wczuwam się w strumień przepływającej przez niego energii. JeŜeli jest on mocny, odkładam go
na miejsce. Najlepsze są arbuzy, przy których wyczuwasz jedynie lekki przepływ energii,
stanowczo odradzam natomiast kupowanie owoców, przy których niczego nie czujesz. Istnieje
wtedy bardzo duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe jest on zepsuty (martwy).

Szkice anatomiczne

Wspominałem juŜ wiele razy, Ŝe reiki jest intuicyjną sztuką leczenia, nie wymagającą
wiadomości medycznych, znajomości anatomii, przyczyn i skutków chorób. Po prostu
kładziemy dłonie na chorym i pozwalamy Uniwersalnej Energii śyciowej płynąć z naszych rąk
do jego ciała. Kierujemy się przy tym naszym wewnętrznym głosem i pozwalamy dłoniom
wędrować tam, dokąd nas prowadzą.
Wielu osobom, szczególnie w pierwszym okresie pracy z reiki, przydatne mogą być poniŜsze
schematy przedstawiające budowę anatomiczną człowieka, psa i kota. Kładąc dłonie na trzustce,
śledzionie czy wątrobie nie powinniśmy jednak zaprzątać naszych myśli rozwaŜaniami, czy
nasze ręce leŜą dokładnie we właściwym miejscu, i czy nie powinniśmy moŜe przesunąć ich o
dwa centymetry w dół. Reiki ma swoją własną inteligencję i popłynie zawsze tam, gdzie jest
najbardziej potrzebna.

67
człowieka

psa kota

68
Pozycje przy leczeniu róŜnych dolegliwości
RównieŜ i tutaj chciałbym podkreślić, Ŝe podane niŜej pozycje stanowią jedynie wskazówkę,
szczególnie w początkowym okresie pracy z Uniwersalną Energią śyciową. Twoja intuicja
poprowadzi dłonie w miejsca, które najbardziej potrzebują reiki.

UWAGA!
W PRZYPADKU PACJENTÓW ZE STYMULATOREM SERCA NIE NALEśY NIGDY
DOKONYWAĆ ZABIEGU BEZPOŚREDNIO W MIEJSCU, GDZIE SIĘ TO URZĄDZENIE
ZNAJDUJE!

Przy powaŜniejszych schorzeniach zawsze trzeba najpierw zasięgnąć porady lekarza!

Alergia Nasada nosa przy oczach, KI, K3


Amputacja Przeprowadzić zabieg na kikucie aŜ do poprawy ukrwienia. W przypadku
wystąpienia bólu, postępować jak w punkcie „Bóle".
Następnie załoŜyć protezę i wysyłać reiki, jak gdyby amputowana kończyna
istniała.
Anemia Śledziona, lewa strona ciała, G2.
Astma G5, bezpośrednio pod piersiami, obojczyk, K1, lekko naciskać boki kości
nosa.
Bezsenność G3, pozycje K, szczególnie K1. Nad uszami. Pozycje R, ramiona i kark,
obojczyk, okolica talii.
Białaczka Pozycje G, szczególnie G2.
Śledziona (dwiema rękoma, przez dłuŜszy czas).
Blizny Bezpośrednio na blizny.

Bóle Nad bolącym obszarem, plecy nad talią.


Wszystkie kości: siódmy krąg.
Biodra i nogi: plecy i biodra.
Ręce: plecy, łopatki, ramiona, ręce.
Kark i bark: obojczyk.
Nogi: biodra, obszar pod talią.
Zęby: patrz „Bóle zębów"
Bóle głowy Pozycje G, szczególnie G1 i G4.
Pozycje K, szczególnie K1, K2 i K4.
Pozycje R, szczególnie górna część kręgosłupa,
okolica ramion i R7.
Bóle zębów Obszar bolący.
K1, K2, górna i dolna szczęka
Bronchit śebra bezpośrednio pod piersiami i ponad obojczykiem,
G5. K1, ściskać lekko boki nosa.
Ciśnienie krwi K5 (15-20 minut), boki szyi, nerki i nadnercza.
Cukrzyca Pozycje G, szczególnie G1 (15 minut), G2, G3.
Pozycje głowy, szczególnie K3. Pozycje tylne, szczególnie kark po kaŜdej
stronie kręgosłupa i R7.
Szczyty łokci, przednia część kości piszczelowej tuŜ pod kolanem,
przepona.

69
UWAGA! NALEśY KONTROLOWAĆ POZIOM INSULINY!
Czkawka Podnieś ręce nad głowę i dawaj reiki na przeponę.
Depresje Pełny zabieg, szczególnie K4
Egzema Pozycje G, pozycje R, szczególnie nerki i płuca.
Dieta: owoce, sałata i woda.
Emocje Pozycje G, szczególnie G3 i G4.
Boki piersi na wysokości sutek.
K2, łonie poziomo nad uszami, z palcami na skroniach.
Pozycje R, dolna cześć karku z obydwu stron na skroniach.
Energia Brak: G3, R7 i K4.
Gorąco Uderzenia: Pozycje G, szczególnie G4.
Gorączka Pozycje G, szczególnie G5.
Pozycje K, szczególnie K1.Pić duŜo płynów
Gościec Pozycje G i R, szczególnie nerki. RównieŜ zabieg jak w punkcie „Bóle”.
Pozycje jak w przypadku rwy kulszowej, takŜe dolne kończyny, jeśli są
chore. Pić duŜo płynów.
Grypa Pozycje G, szczególnie piersi i system oddechowy, pod brodą. Nad i
pomiędzy łopatkami, pod stopami, szczególnie duŜe palce.
Grzybica Pozycje G.
stóp Utrzymywać stopy w czystości i dbać o regularny stolec.
Jedzenie dietetyczne, szczególnie duŜo zielonych warzyw i soku z cytryny.
Guz piersi Pozycje G, szczególnie G4 (15 do 20 min).
DłuŜej G5, a potem bezpośrednio na guz przez 15 do 20.
Hemoroidy R7, nad kiszką odbytową (20 min), G2, śledziona (15 do 20 min.)
Jelito grube Pozycje głowy, szczególnie G3.
Pozycje głowy, szczególnie K2.
Nogi, wewnętrzna część piszczeli od kolana do kostki.
Kark Dolegliwości: Pozycje G, szczególnie G3 i G4,
pozycje K, szczególnie K3 i kark.
Pozycje R, szczególnie obszar łopatek i siódmego kręgu.
Bóle: zewnętrzna strona ramion, od łokci do barku.
Kaszel Pozycje G, szczególnie G5, K1, K5 i szyja.
Katar sienny K1 i K3.
Kolana Pozycje G, okolice pachwin, biodra.
Pozycje R, szczególnie nerki.
Kolano z przodu i z tyłu.
KrąŜenie krwi Pozycje G, szczególnie G4.
Koniec obojczyka przy ramieniu, piersi, nad piersiami, nad sutkami,, Ŝebra
pod pachami.
Bruzda Sylwiusza na głowie (szczelina w czaszce na górze głowy).
Krwawienia G2, śledziona.
Menstruacyjne: G2, G3 i G4.
Krwawienia Normalne: K3, G3, K5, górna cześć kręgosłupa.
z nosa Tętnicze: Bardzo niebezpieczne! PołoŜyć lód na kark, ścisnąć nos palcami.
Woreczek z lodem na siódmy krąg.
70
Menstruacja G4, dolna cześć pleców.
Migrena K4, patrz „Bóle głowy”.
Moczenie nocne Pozycje G (szczególnie na pęcherz – 20 min), nerki i dolna cześć pleców
(R7).
Nadaktywność Pozycje G, szczególnie G1 i G3.
Nadwaga Chorobliwa: jajniki, prostata, tarczyca.
Biodra i otłuszczone części ciała.
Rozsądne odŜywianie się.
Napięcia Pozycje G, szczególnie G3 i G5, K5.
Nerki Pozycje G, szczególnie G1, G2 i G5.
Pozycje K, szczególnie K2, nerki i plecy.
Nogi Pozycje G, okolica pachwin i bioder
Bóle nóg: pozycja G (szczególnie G4), biodra, pozycje R (nerki i
nadnercza), łydki z tyłu pod kolanami.
Złe ukrwienie: pozycje g (szczególnie G4 i K4).
śylaki: pozycje G (szczególnie G4), klatka piersiowa z prawego boku pod
pachą, K2.
Nudności Poranne; G1 i G2.
Podczas jazdy: patrz: „Równowaga”.
Oczy Wszystkie problemy z oczami: pozycje G, szczególnie G4. K1, gałki oczne i
zewnętrzne części oczu, równieŜ K3, nerwy oczne na skroniach.
Bielmo: jak wyŜej, kaŜda pozycja 10 min dziennie.
Jęczmień: powstaje na skutek trucizn w organizmie i niewydolności nerek.
Pozycje G i K (dłuŜej K1), na plecach, szczególnie nerki.
Zielona katarakta: jak wyŜej, szczególnie G4 i K2 (10 min); naciskać lekko
palcami za kośćmi szczęki pod uchem.
Oddychanie G5, klatka piersiowa pod piersiami, obojczyk.
K1, lekko nacisnąć boki nosa. Nad łopatkami i ponad dolnymi Ŝebrami.
Stopy – szczególnie duŜe palce.
Oparzenia Ostre: nad oparzeniem.
Nieostre: pozycje G i nad oparzeniem.
Pęcherz Pęcherz i nerki.
Zatrzymanie moczu: G1 i G2.
Plecy Pozycje G, szczególnie G3, G4 i G5.
Pozycje R, szczególnie R4, nadnercza, potem miejsca bolące.
Podgardle Pozycje G, szczególnie G4 i R7.
Prostata Pozycje G, szczególnie G4 i G7.
Przeziębienie Pozycje G, szczególnie G5.
Pozycje K, równieŜ pod kącikami ust.
Przy bólu gardła: szyja pod brodą.
Rak Wszystkie formy: wszystkie pozycje G są szczególnie waŜne.
Splot słoneczny i nad miejscem zaatakowanym rakiem.
Rak języka: pod stopami.
Rak piersi: przez dłuŜszy czas G4 i G5, potem nad piersiami.
Reumatyzm Pozycje G, pozycje R, szczególnie nerki.
71
Okolice bolące. Pić duŜo płynów, nigdy mleko.
Równowaga Zakłócenia: G1 (woreczek Ŝółciowy), pozycje K.
Rwa kulszowa Nerw ten przebiega przez środek pośladów w dół, tylna strona ud, wzdłuŜ
nogi.
R7, pośladki, tylna strona uda. Jedna ręka na pośladku, druga na pięcie.
Pozycje R.
Serce Zawał: górna i dolna cześć brzucha, nerki.
Po zawale: dopiero 21 dni po zawale zacząć zabiegi reiki.
Angina pectoris: przepona, tarczyca, pozycje K, szczególnie K2.
Pozycje R, szczególnie górna cześć pleców i nerki.
Atak: górna i dolna cześć brzucha.
Powiększenie: pozycje G, piersi nad sutkami, pozycje K, szczególnie K2.
Łopotanie: pozycje G, szczególnie okolica pępka, tarczyca.
Sklerotyczny Pozycje G, szczególnie jelita i pępek.
zanik mięśni Pozycje K, szczególnie K2, K3 i K4.
Nerwy motoryczne 9przebiegajace jak taśma - górą czaszki)
Pozycje R, szczególnie R7, nad karkiem i pomiędzy łopatkami.
Chore miejsca (np. nogi)
Skóra Czerwone lub brązowe plamy: G1, wątroba (15 do 20 min).
Skurcze Pozycje G, szczególnie G4, dolna część pleców
Stany zapalne Wszystkie: pod stopami, szczególnie pośrodku oraz bezpośrednio nad
miejscami zapalnymi.
Szok Natychmiast: G3 i nadnercza jednocześnie, potem zewnętrzna strona
ramion.
Później: pozycje G, szczególnie jajniki i prostata.
Pozycje R, szczególnie nerki i nadnercza.
Pozycje K, szczególnie K4.
Śledziona G2, lewa strona ciała i plecy w tej samej okolicy.
Tarczyca Tarczyca, G4 i R7.
Usta Oparzony język: pod stopami.
Zapalenie jamy ustnej: pozycje G, pod stopami.
Uszy Bóle: przednia i tylna strona uszu i G5.
Głuchota: jak przy bólach uszu.
Wątroba G1, plecy między łopatkami i pod nimi z prawej strony.
Włosy Wypadanie: pozycje G, szczególnie G4.
Nerki i nadnercza, pić mleko z soi.
Woreczek G1, górna cześć kręgosłupa, między kręgosłupem i prawa łopatka.
Ŝółciowy
Wrzód Wyjście Ŝołądka: G4
Dwunastnica: pozycje G, szczególnie poniŜej talii, G3.
K1, lekko nacisnąć otwory nosa.
śołądek: zewnętrzna strona ramion.
Wybuchy złości G1 i G2, wątroba, woreczek Ŝółciowy i śledziona.
Wylew Pozycje G, głowa po przeciwnej stronie obszaru upośledzonego.

72
Wyrzynanie się Podniebienie niemowlęcia i podeszwy stóp.
zębów
Załamanie Pozycje G, szczególnie G3 i G4, pozycje R.
nerwowe Pozycje K, szczególnie K2 i K4.
Zanik pamięci K4, jajniki i prostata.
Zapalenie Pozycje G, pozycje K, pozycje R.
migdałków
Zapalenie płuc Pozycje G, szczególnie G5 i klatka piersiowa pod pachami. K1, nos, górna
część pleców.
Zatwardzenie Pozycje G, szczególnie G3 i G5. Jedna ręka na pępku, a druga jednocześnie
na karku.
Zwichnięcia Zwichnięte miejsce natychmiast przez 10-15 minut.
Po 24 godzinach: pozycje G i miejsce zwichnięte.
śołądek G2, G3, R7, K2 i K4.
Zgaga: K3.
Trawienie: G5, K3, K4, R7, nerki, zewnętrzna część ramion.
Wrzód: zewnętrzna część ramion, G3.

73
Połączenie reiki z innymi metodami leczniczymi

Reiki jest idealnym uzupełnieniem wszystkich znanych mi metod leczenia. Szczególne


znaczenie odgrywa w przypadku wszelkich zabiegów wymagających bezpośredniego kontaktu z
pacjentem, jak na przykład róŜnego rodzaju masaŜe.
Umiejętność posługiwania się Uniwersalną Enegią śyciową nie jest skostniałą nauką lecz
rozwijającą się ciągle sztuką intuicyjną. JuŜ Wielka Mistrzyni Reiki, pani Hawayo Takata,
wprowadziła do swych metod wiele elementów nie pochodzących od doktora Mikao Usui.
RównieŜ my mamy wolną rękę, aby eksperymentować i wzbogacać w ten sposób naszą
codzienną praktykę reiki.
W rozwijaniu naszych umiejętności najlepiej pomogą nam nasze myśli, nasza intuicja.
Najczęściej nie doceniamy olbrzymiej siły myśli. Jednak w wielu praktycznych poradnikach
coraz częściej znajdziecie stwierdzenie: „Jesteś taki, jak myślisz". Nowoczesna psychologia nie
sprowadza procesu myślowego wyłącznie do przebiegów biochemicznych mających miejsce w
mózgu. Głównym załoŜeniem staje się model energetyczny, w którym nasze myśli rozumiane są
jako przepływające przez nas pakiety energii. JeŜeli ich nie zasilamy, nie zajmujemy się nimi, po
prostu się rozpływają. Te, których nie chcemy od siebie puścić, zostają w naszej
podświadomości i zamieniają się w niezaleŜne „elementarne duszki". Zazwyczaj są to
negatywne pakiety energii zalegające w naszym wnętrzu i utrudniające nam Ŝycie. Postępujemy
wtedy nie tak, jak sami byśmy chcieli, lecz podporządkowujemy się nakazom elementarnych
duszków. W ten sposób stajemy się tacy jak nasze myśli.
Nasze ciało fizyczne jest pozbawione umiejętności rozumowania. Odczucia i myśli mają
siedzibę w ciałach energetycznych: emocjonalnym i mentalnym. Na tym poziomie zalegają
intruzi i dlatego coraz więcej alternatywnych metod leczniczych poświęca swoje zainteresowanie
tym niewidzialnym poziomom.

74
Kolor i dźwięk

Doktor Joyce Nelson przeprowadziła kiedyś bardzo interesujący eksperyment polegający na


badaniu wpływu róŜnych kolorów na nasze ciało i psychikę. Pacjenci, podłączeni do specjalnych
przyrządów rejestrujących ciśnienie krwi, puls i inne parametry byli naświetlani promieniami o
róŜnych kolorach. Prawie we wszystkich przypadkach stwierdzono pewne prawidłowości; na
przykład światło fioletowe powodowało obniŜenie pulsu, podczas gdy czerwone - podwyŜszało
go.
W swojej praktyce lekarskiej doktor Nelson przeprowadza terapię poddając pacjentów, w
zaleŜności od ich dolegliwości, działaniu światła o jednym z 12 kolorów. Oto krótki opis
wpływu poszczególnych barw na chorych:

Czerwony: oŜywia system nerwowy i zmysły; stymuluje krąŜenie krwi; znosi skutki
promieniowania rentgenowskiego.
Pomarańczowy: wzmacnia płuca i oskrzela; stymuluje tarczycę i Ŝołądek; rozluźnia skurcze i
wzmacnia system kostny.
śółty: stymuluje system limfatyczny, receptoryczny i motoryczny system nerwowy; wzmaga
produkcję hormonów.
CytrynowoŜółty: przyspiesza regenerację ciała; wzmacnia mózg; oczyszcza płuca.
Zielony: pomaga w osiągnięciu równowagi funkcjonalnej między mózgiem a kresomózgowiem;
stymuluje przysadkę mózgową; zabija bakterie.
Turkusowy: usuwa ostre zakłócenia funkcjonalne i pomaga przy leczeniu oparzeń skóry.
Niebieski: działa uspokajająco, kojąco; obniŜa gorączkę; koi stany zapalne, swędzenie i
pieczenie; stymuluje szyszynkę.
Indygo: działa uspokajająco i kojąco; usuwa wrzody i guzy; uspokaja emocjonalnie. Fioletowy:
pobudza śledzionę i produkcję białych krwinek; obniŜa gorączkę; rozluźnia mięśnie.
Purpurowy: obniŜa temperaturę ciała; zwalnia pracę serca; uspokaja pracę nerek; zapobiega
krwawieniom płucnym.
Magenta: harmonizuje Ŝycie uczuciowe; doprowadza ciśnienie krwi do optymalnego stanu;
stymuluje nerki i nadnercza.
Szkarłatny: wzmacnia nerki i nadnercza; intensyfikuje Ŝycie uczuciowe; wzmacnia organy
płciowe; podnosi ciśnienie krwi.
Zachęcam was do eksperymentowania z farbami. KaŜdy w zasadzie wie, co mu dolega, lub teŜ -
na podstawie podanych juŜ wcześniej wiadomości
chciałby pracować nad harmonizacją którejś z głównych czakr. Spróbujcie podczas samodzielnej
sesji reiki lub zabiegu dawanego innym ubrać się w odpowiadające określonemu tematowi
barwy i - w miarę moŜliwości
zadbać o oświetlenie we właściwym kolorze.
Na rynku zachodnim moŜna teŜ kupić tak zwane kasety audio-kolor. Dwanaście barw
przetransponowano tu na tony podstawowe i nagrano na taśmę (patrz teŜ: „Dźwięki
odpowiadające poszczególnym czakrom"). Kasety takie nadają się bardzo dobrze do
odblokowania przepływu energii przez czakry oraz do wydobycia na zewnętrz ukrytych w
podświadomości elementarnych duszków Nagrania te są wspaniałym uzupełnieniem seansu
reiki.

75
Muzyka

Odpowiednio dobrana muzyka wpływa na stan energetyczny czakr. Stosowanie jej podczas
seansu reiki moŜe w znacznym stopniu podnieść efektywność zabiegu.
Stwierdzono, Ŝe oryginalna muzyka reggae pobudza na przykład drugą czakrę, podczas gdy
chansons (rodzaj piosenek kabaretowych) - czwartą. Wiele utworów jazzowych wpływa
dodatnio na piątą natomiast muzyka sakralna oddziałuje na szóstą i siódmą czakrę.

Kryształy

Ostatnio bardzo popularny stał się - ze względu na właściwości wzmacniania energii leczniczych
- kryształ górski. Kryształy zostały juŜ wcześniej odkryte przez naukę i stosowane sana przykład
przy uzyskiwaniu energii słonecznej, w informatyce i w komunikacji. KaŜdy zna równieŜ
zegarki, których praca regulowana jest za pomocą kryształu kwarcu.
Kryształy znajdują coraz częstsze zastosowanie w alternatywnych metodach uzdrawiania dzięki
ich działaniu bezpośrednio na nasze ciała energetyczne i tym samym - równieŜ na psychikę.
JeŜeli zdamy sobie sprawę z tego, Ŝe większość chorób ma podłoŜe emocjonalne, zrozumiemy
teŜ lepiej olbrzymie moŜliwości leŜące w leczeniu kryształami. Znajdują one zastosowanie
równieŜ w przypadku dolegliwości fizycznych, poniewaŜ zmiany w ciałach energetycznych
odzwierciedlają się po pewnym czasie w ciele fizycznym.
JeŜeli weźmiesz kryształ do ręki, zauwaŜysz, Ŝe po krótkim czasie bardzo się rozgrzeje. Ma
działanie wzmacniające oraz właściwości przechowywania energii. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe
energia zawsze niesie w sobie pewne informacje, kryształy nadają się znakomicie do
programowania.
Przy pierwszym stopniu reiki moŜesz uŜyć kryształów jako urządzeń wzmacniających. Na
miejsce, w które chcesz wysłać energię, połóŜ najpierw kryształ, a następnie na niego - rękę.
Działanie reiki zostanie poprzez to znacznie zintensyfikowane. Z drugim stopniem moŜesz takŜe
programować kryształy i uŜywać ich potem samemu lub dać w prezencie innej osobie.
Praktyczne sposoby oczyszczania, ładowania i programowania kryształów znajdziesz w drugiej
części ksiąŜki („Czyszczenie i programowanie kryształów").
Nauka podsuwa sceptykom jeszcze jedną informację, która stawia w ten sposób zaleŜność
między kryształami a istotami Ŝywymi w całkiem nowym świetle: Człowiek jest Ŝywym
kryształem! Biologia doszła do wniosku, Ŝe Ŝywy organizm, zawierający w sobie całą masą
róŜnych substancji i membran, odpowiada funkcjonalnie ciekłym kryształom. Marcelowi
Vogelowi z laboratorium IBM udało się tak przyciąć kryształ górski, aby jego drgania
odpowiadały dokładnie częstotliwości drgań wody. RównieŜ organizm ludzki składa się w
przewaŜającej większości z wody!
Bogata literatura na temat kryształów podaje szczegółowe informacje dotyczące właściwości i
działania poszczególnych kryształów i kamieni szlachetnych. Zainteresowanych chciałbym
odesłać na przykład do wydanej w języku polskim ksiąŜki Moc kryształów Geoffreya Keyte'a
(wydawnictwo „Ravi") lub do ksiąŜki Reiki dr Mari Hall, która ukazała się nakładem
wydawnictwa EMKA. Jednak Ŝadna publikacja nie zastąpi, moim zdaniem, naszej własnej
intuicji. Aby zorientować się, jaki kamień nam najbardziej odpowiada, proponuję po prostu
wziąć kilka z nich po kolei w rękę i zagłębić się w to, co odczuwamy. Ten z nich, przy którym
będziesz się czuł najlepiej, jest twoim kamieniem. Powinien odpowiadać naszej częstotliwości
drgań - wpadać z nią w rezonans. Nasze odczucia i nasza intuicja bezbłędnie nam podszepną,
który naleŜy wybrać.
Nie bój się zaufać swojej intuicji. Nie jest to jedynie „ezoteryczny wymysł". W
specjalistycznych księgarniach na Zachodzie moŜna znaleźć ksiąŜki na temat szkoleń
prowadzonych dla menedŜerów i szefów duŜych przedsiębiorstw. Myślą przewodnią tych
kursów, oprócz podania róŜnych informacji na temat znajomości psychiki ludzkiej, jest stale
rosnąca rola intuicji w prowadzeniu firm.

76
MasaŜe

KaŜdy doświadczony masaŜysta wie, jak waŜną rolę podczas zabiegu odgrywa właściwa
postawa. Z ciała chorego ciągle płynie do rąk terapeuty ujemna energia, przepływa przez niego,
by w końcu spłynąć do ziemi. Przy nieprawidłowym ułoŜeniu tułowia i nóg tory tej energii są
zablokowane i zostaje ona w ciele masaŜysty. Wielu z nas zauwaŜyło zapewne charak-
terystyczny ruch dłońmi podczas zabiegu, tak zwane strzepywanie, pozwalające pozbyć się
szkodliwej energii, nagromadzonej w rękach w czasie seansu.
Reiki jest błogosławieństwem dla osób regularnie przeprowadzających zabiegi masaŜu. Inicjacja
powoduje powstanie muru ochronnego, nie przepuszczającego złych energii od pacjenta i
chroniącego teŜ chorego przed negatywnymi energiami własnymi masaŜysty. Oprócz tego,
płynąca z rąk Uniwersalna Energia śyciowa wnika w ciało chorego przyspieszając w ten sposób
procesy lecznicze oraz rozgrzewając i rozluźniając mięśnie. Wiemy, jak bolesny moŜe być
masaŜ pleców. Na naszych barkach niesiemy odpowiedzialność za Ŝycie nasze i naszej rodziny,
czy teŜ za sprawne funkcjonowanie firmy. Odzwierciedla się to po pewnym czasie w
stwardnieniu i stałym napręŜeniu mięśni ramion i pleców, co prowadzi z kolei do róŜnego
rodzaju schorzeń. Podczas masaŜu przekazuję najpierw przez kilka minut reiki w te okolice
ciała, które będą za chwilę rozluźniane. Uzdrawiająca energia wnika w mięśnie, rozgrzewając je
i rozluźniając. Następujące po tym ugniatanie tych obszarów przebiega szybciej i nie jest takie
bolesne. Na zakończenie jeszcze raz wysyłam reiki w te rejony ciała.
Shiatsu, stara wschodnia metoda masaŜu, polega na punktowym uciskaniu palcami lub pięściami
pewnych punktów ciała w celu otworzenia torów energii (meridianów) i usunięcia powstałych
tam blokad. Jednoczesne zastosowanie reiki w bardzo duŜym stopniu wzmacnia efektywność
tego zabiegu.
Wywodząca się z akupunktury akupresura polega na uciskaniu pewnych punktów ciała, aby
pobudzić do działania połączone z nimi narządy wewnętrzne. TakŜe i w tym przypadku płynący
z palców strumień reiki dociera do wnętrza organizmu, wspomagając lecznicze działanie
zabiegu.
Bez względu na rodzaj masaŜu: szwedzki, rolfing, akupresurę czy shiatsu, płynąca z dłoni
Uniwersalna Energia śyciowa jest prawdziwym dobrodziejstwem, zarówno dla masaŜysty, jak i
dla chorego.

Homeopatia

„Homeopatia jest metodą leczniczą wprowadzoną w XIX wieku przez niemieckiego lekarza
Samuela F. Hahnemanna. Według jej zasad choremu naleŜy podawać minimalne dawki tych
leków, które - podane w normalnej ilości - wywołują objawy podobne do obserwowanych w
danej chorobie (podobne leczy się podobnym). Im większe jest rozcieńczenie leku, tym większe
prawdopodobieństwo jego dotarcia do chorego narządu. Homeopatia nie jest uznawana przez
nauki medyczne". Tyle Mała Encyklopedia Powszechna PWN z roku 1971. Dodam, iŜ nazwa
homeopatia wywodzi się z greckiego homoios pathos (podobnie cierpieć).
Przez dzielące nas od momentu wydania tej encyklopedii ćwierćwiecze wiele zmieniło się w
samej metodzie leczenia oraz w podejściu do niej. W Niemczech coraz częściej na wywieszkach
gabinetów lekarskich prowadzonych przez doktorów medycyny, oprócz ich właściwej
specjalności, pojawia się informacja: lekarz homeopata.
Rozcieńczenie leków (a właściwie trucizn) homeopatycznych jest tak duŜe, Ŝe praktycznie
moŜna uznać, iŜ ich zawartość w preparacie jest równa zeru. Mikstury te mają lecznicze
właściwości dzięki pozostałej w nich energetycznej informacji zapisanej w znajdujących się tam
wcześniej lekarstwach.
Wychodząc z załoŜenia, Ŝe przewaŜająca część chorób rodzi się i tkwi w ciałach emocjonalnym i
mentalnym, Hahnemann wezwał do zajęcia się siłą i naturą dolegliwości u ich źródeł, a nie
leczeniem symptomów. Objawy są jedynie wskazówką a nie samą chorobą tak jak dym
wskazuje na istnienie ognia, sam zaś nie jest ogniem.
77
Roztwory homeopatyczne zawierają informację, docierającą do ciał energetycznych, w których
gnieździ się przyczyna choroby, i w ten sposób ułatwiają jej zwalczenie.
Podobne „lekarstwa" działające wyłącznie na energetycznym poziomie informacyjnym moŜna
równieŜ wyprodukować za pomocą technik drugiego stopnia reiki (sposób ten opisany jest na
przykład w ksiąŜce Waltera Lubecka Rainbow Reiki, która ukazała się nakładem wydawnictwa
Windpferd).

Krople doktora Bacha

Coraz więcej ludzi zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, Ŝe przyczyna większości chorób leŜy
głęboko w psychice, i czują intuicyjnie, iŜ właśnie na niej naleŜy skoncentrować wysiłki
lecznicze.
Lekarstwa tradycyjnej medycyny powodują jedynie pozorne uzdrowienie poprzez stłumienie
objawów. Zamknięcie tego wentyla moŜe jednak spowodować wzmocnienie się dysharmonii na
płaszczyźnie emocjonalnej i duchowej. Oczywiście nie namawiam do odrzucenia wszystkich
lekarstw; są potrzebne, aby w chwilach kryzysu utrzymać nas w ogóle przy Ŝyciu. Jednak celem
powinno być trwałe wyleczenie, czego szkolna medycyna nie jest zdolna zagwarantować.
Odkryte przez angielskiego lekarza, doktora Edwarda Bacha, esencje kwiatowe działają na
ludzkie ciało i psychikę w myśl następujących załoŜeń:
W ludzkiej naturze znajduje się potencjał do osiągnięcia idealnej harmonii pomiędzy Bogiem,
siłą stworzenia, duszą i indywidualną osobowością. Choroba powstaje na skutek zakłócenia tej
harmonii na poziomie osobowości (ego). Te dysharmoniczne drgania mogą być wyrównane i
zniwelowane za pomocą uzdrawiających częstotliwości emitowanych przez niektóre kwiaty i w
ten sposób przywrócona zostaje uprzednia harmonia. Rezultatem jest wyzdrowienie. Doktor
Bach wynalazł 38 esencji roślinnych, które obecnie z rosnącym powodzeniem są stosowane na
całym świecie nie tylko przez wielu lekarzy i terapeutów, ale równieŜ przez laików.
Opis działania esencji doktora Bacha przypomina skutki reiki, dlatego nic dziwnego, Ŝe
Uniwersalna Energia śyciowa jest wspaniałym uzupełnieniem i rozszerzeniem tej metody
leczniczej. Esencje prowadzą do harmonizacji psychiki i odciąŜają w ten sposób ciało fizyczne.
Jednoczesny dopływ energii Ŝyciowej otwiera dodatkową siłę wzmacniającą i przyspieszającą
ten proces.
Dzięki uŜyciu pierwszego symbolu reiki skuteczność esencji doktora Bacha moŜe zostać
znacznie wzmocniona, natomiast drugi symbol jest wspaniałym instrumentem, za pomocą
którego zostają zharmonizowane i wyleczone emocje, wyzwalające się w czasie kuracji
esencjami. Z doświadczenia wynika, Ŝe podczas stosowania metody doktora Bacha często
powracają stare, nieprzyjemne i nie przetrawione wspomnienia z dawnych lat. Za pomocą
technik reiki moŜemy przenieść się w przeszłość i wyleczyć obciąŜające nas psychicznie
sytuacje.

Terapia zapachami

JuŜ przed czterema tysiącami lat Chińczycy odkryli, Ŝe eteryczne olejki z niektórych roślin mają
właściwości lecznicze. W XII wieku wiedza o tej metodzie została przekazana przez Arabów do
Europy, niestety działania w tym kierunku zostały wkrótce stłamszone przez inkwizycję
ścigającą „czarownice" i palącą je na stosach. Na skutek tych prześladowań umiejętność terapii
zapachami popadła w zapomnienie. W obecnych czasach przeŜywa ona renesans i w połączeniu
z innymi holistycznymi metodami, jak na przykład reiki, okazuje się być niezwykle pomocna.
Produkowane olejki eteryczne kryją w sobie właściwości roślin, z których zostały wytworzone;
zawierają w sobie ich duszę. Przy uŜyciu olejku dochodzi do połączenia się człowieka z duchem
rośliny i do przeniesienia na niego siły Ŝyciowej, a wraz z tym -jej leczniczych drgań.
Olejki uŜywane są zazwyczaj w lampach zapachowych lub wciera się je w odpowiednie miejsca
na ciele (na przykład związane z czakrami).

78
Pieniądze i reiki

Reiki pomaga nam poznać samego siebie, daje odwagę bycia takimi, jakimi jesteśmy, bez
konieczności chowania się przed innymi za wyimaginowaną maską lub teŜ pokazywania się
takimi, jakimi chcielibyśmy być postrzegani. Oznacza to naturalne zachowanie się i naturalne
podejście do wszystkich aspektów Ŝycia na ziemi.
Jednym z draŜliwych tematów są pieniądze. Od chwili wynalezienia ich przez staroŜytnych
Fenicjan ludzie, dąŜąc do ich zdobycia, prowadzili wojny, niszczyli, oszukiwali, ale teŜ
pracowali na nie cięŜko i uczciwie. Wszyscy chcą zarabiać pieniądze, niewielu jednak przyznaje
się do tego. Wszyscy Ŝyjemy na tym świecie; i normalne, Ŝe za wyświadczone usługi Ŝądamy
ekwiwalentu pienięŜnego.
Reiki jest podarunkiem Boga i przyrodzonym prawem kaŜdego człowieka. Czy moŜna więc
wymagać pieniędzy za reiki? Odpowiedź jest krótka: Nie! Pieniędzy, które bierzemy za
przeprowadzone zabiegi, nie otrzymujemy za reiki, lecz za czas poświęcony pacjentowi lub
uczniowi. Wielu z nas jest obciąŜonych wieloma obowiązkami, głównie zawodowymi. Czas
wolny od pracy moglibyśmy spędzić z rodziną lub zająć się hobby sprawiającym nam
przyjemność. Zamiast tego poświęcamy godzinę lub kilka godzin na pomaganie innym i za to
wyrzeczenie kaŜdemu naleŜy się wynagrodzenie. Idąc do piekarni nie oczekujemy, Ŝe urocza
ekspedientka da nam chleb i kilka bułek za darmo. Honorujemy pracę piekarza i sprzedawczyni -
i wydaje nam się to zrozumiałe. Dlaczego więc nasz czas poświęcony na seans reiki miałby być
wyjątkiem?
Doktor Mikao Usui zauwaŜył równieŜ, Ŝe pomoc otrzymana za darmo najczęściej nie jest
właściwie doceniana. Trzeba więc o nią poprosić, a następnie wynagrodzić odpowiednim
zadośćuczynieniem. Nie muszą to być koniecznie pieniądze; moŜe to być jakaś inna przysługa.
Przyjętym środkiem płatniczym w naszym kręgu kulturowym są jednak pieniądze i najczęściej
są one formą wymaganego ekwiwalentu.
Czy mogę dawać reiki tylko za pieniądze? Byłoby stanowczą przesadą Ŝądać wynagrodzenia za
pięciominutowe połoŜenie dłoni na czole osoby cierpiącej na ból głowy. NiezaleŜnie od braku
moralnego uzasadnienia takiego postępowania, wkrótce większość naszych przyjaciół i
znajomych odsunęłaby się od nas. Stalibyśmy się - jako skrajni materialiści - ludźmi
nielubianymi. Drobne gesty i pomoc w sytuacjach codziennych powinny być naturalne dla osób
coraz bardziej myślących sercem. Z drugiej strony przeprowadzanie za darmo sesji reiki
trwających zazwyczaj ponad godzinę byłoby niemoralne. Nie wykluczam oczywiście takiej
moŜliwości, iŜ w pewnych sytuacjach jednak to zrobimy. KaŜdy człowiek ma całkowitą
swobodę w ustalaniu, kiedy, dla kogo, jak długo i za ile przeprowadził zabieg. Jednak musimy
pamiętać o tym, Ŝe aby stać się kanałami reiki, musieliśmy wziąć udział w kursie i za niego
zapłacić. Zdarzało mi się, Ŝe w szczególnej sytuacji poŜyczałem znajomemu swój samochód. Nie
umiem jednak sobie wyobrazić, Ŝe miałbym oddać mu go bezpłatnie do stałej dyspozycji. To ja
kupiłem go za własne pieniądze i ja płacę za jego ubezpieczenie. Za wszystko trzeba w Ŝyciu
płacić (nie tylko pieniędzmi). Dawanie za darmo nie ma nic wspólnego z miłością. Czy rodzice
bez słowa tolerujący wszystkie wybryki swojego dziecka dają w ten sposób wyraz swojej
miłości? Jedną z form miłości jest przypomnienie innym o tym, Ŝe kaŜdy musi wziąć swe Ŝycie
we własne ręce. Taki jest sens naszego istnienia na tym świecie. Ludzie egzystujący na koszt
innych nie wypełniają swojego zadania w tym Ŝyciu. Tak więc, wzięcie pieniędzy za swój czas
nie jest niczym niemoralnym, a wręcz przeciwnie, naleŜy do praw tego świata.
Ile powinien kosztować seans reiki? Na to pytanie kaŜdy sam musi znaleźć odpowiedź. Z jednej
strony, zaleŜy to od tego, jak ktoś ceni swój czas, z drugiej strony, podlega to prawom rynku.
JeŜeli oprócz ciebie w twojej okolicy znajduje się więcej ludzi oferujących usługi w tym
zakresie, będziesz prawdopodobnie musiał wziąć pod uwagę ich ceny. Nie jest to jednak
konieczne, chyba Ŝe traktujesz reiki jako źródło zarobku i jesteś od tych dochodów uzaleŜniony.
(Oczywiście musisz najpierw sprawdzić, czy ten sposób zarabiania pieniędzy w świetle prawa
jest legalny).
Czasami pada pytanie, czy moralne jest pobieranie tak wysokich opłat za przeprowadzone kursy
79
reiki. KaŜdy nauczyciel musiał zainwestować bardzo duŜo czasu i pieniędzy, aby osiągnąć swój
stopień. Dojrzewanie do poziomu mistrza i nauczyciela trwa wiele lat. O ile opłaty za inicjacje
pierwszego stopnia nie są jeszcze wysokie, za drugi stopień trzeba juŜ zapłacić o wiele więcej.
Stopnie mistrza, a następnie nauczyciela, są bardzo drogie. ZałoŜona przez Phyllis Lei Furumoto
organizacja Reiki Alliance ustaliła jednolitą cenę za stopień nauczyciela, która w Niemczech
wynosi na przykład 20 000 marek. Wszystkie te koszty musiał ponieść twój nauczyciel, zanim
sam zaczął prowadzić kursy. Oprócz tego spadają na niego koszty reklamy, przygotowania
seminarium, ewentualnego wynajęcia pomieszczeń, wydrukowania materiałów oraz poświęcony
na to czas.
Wysokie koszty uzyskania stopnia mistrza i nauczyciela miały kiedyś za zadanie odstraszenie
ludzi, którzy nie byli gotowi poświęcić wszystkiego, co mieli, dla osiągnięcia tego celu. Z
drugiej strony, przekazując innym wiedzę o przeprowadzaniu inicjacji, tworzono konkurencję,
wymagano więc za te informacje odpowiednich kwot pienięŜnych. Po rozwiązaniu Organizacji
Wielkich Mistrzów pojawiła się - i staje się coraz liczniejsza - grupa mistrzów i nauczycieli
niezaleŜnych, nie związanych z Ŝadną organizacją i sama ustalająca ceny za przeprowadzone
inicjacje. Wpłynęło to w duŜej mierze na szybsze rozprzestrzenianie się reiki na świecie i
doprowadziło, zgodnie z mechanizmami rynkowymi, do obniŜenia cen. KaŜdy powinien jednak
ustalać własne opłaty w zaleŜności od tego, jak wycenia swój czas i umiejętności. Obawa przed
konkurencją jest nieuzasadniona, jeŜeli ufamy Opatrzności. Jeśli nie zatraciłeś poczucia
rzeczywistości i twoje seminaria warte są wymaganych przez ciebie opłat, uczniowie będą
zjawiać się u ciebie, bez względu na istniejącą na rynku konkurencję.

Strona prawna przy leczeniu za pomocą reiki

Prawo do stawiania diagnoz, przepisywania i odstawiania leków mają jedynie lekarze i


upowaŜnieni do tego terapeuci. W wielu krajach świata leczenie - równieŜ za pomocą połoŜenia
dłoni - przez ludzi nie mających wykształcenia medycznego jest zabronione. Nie tylko jednak ze
względów prawnych, równieŜ z powodów moralnych, nie powinieneś nigdy stawiać swoim
pacjentom diagnoz. MoŜesz im pomagać, gdy uprzednio zasięgnęli porady lekarza, nigdy jednak
nie kwestionując decyzji specjalisty (moŜesz jedynie polecić konsultacje u innego lekarza, jeŜeli
diagnoza wydaje ci się mylna).
JeŜeli jesteś lekarzem lub terapeutą nic nie stoi na przeszkodzie, abyś rozszerzył swoje leczenie o
terapię reiki. Musisz wtedy poinformować pacjenta, czy będzie to kuracja płatna z własnej
kieszeni. Proste płynięcie Uniwersalnej Energii śyciowej z twoich dłoni podczas
przeprowadzania normalnych czynności lekarskich potraktowałbym jako bezpłatny dodatek do
medycznego leczenia.
JeŜeli nie skończyłeś studiów medycznych i nie masz wymaganych uprawnień, moŜesz na
przykład - w zaleŜności od stanu prawnego - polecać swoje usługi jedynie jako wykonywanie
zabiegu energetycznego lub odpręŜającego (czym seans reiki bezsprzecznie jest).
Zanim rozpoczniesz działalność leczniczą za pomocą reiki, dowiedz się najpierw dokładnie,
jakie stanowisko na temat tego zajęcia zajmują aktualne przepisy prawne.

80
Organizacje reiki

Osobom zainteresowanym podaję znane mi adresy organizacji reiki na świecie, w tym - za dr


Mari Hall - polskie, czeskie i szkockie:
Reiki Alliance
PO Box 41
Cataldo, Idaho 83810-1041 USA

The Radiance Techniaue Association International Inc.


4 Embarcadero Center, Suitę 5124 Box 444 F San Francisco California 94111 USA

Reiki Touch Master Foundation


PO Box 571785 Houston Texas 77057 USA

AERP Practitioners Association


27 Lavington Road
Ealing
London W13 9NN
England
Tel./fax: 0044/81.579.3813

International Association of Reiki - Polska


Informacja
ul. Igańska 28
Warszawa, Polska C/O VIVA SPORT
Tel./fax: (0048)-22-101 758

International Association of Reiki - Biuro Główne


Leśni 14 46001 Liberec Republika Czeska Tel./fax: (0042)^8^*24 629
International Association of Reiki – Szkocja

The Reiki Healing Centrę


Shawfield
Dunsyre
Lanarkshire
Szkocja, Wielka Brytania
ML 11 8NQ

Znam dwie organizacje prowadzące na większą skalę działalność związaną z wykorzystaniem


moŜliwości drugiego stopnia reiki do uzdrawiania środowiska oraz pomagania bliźnim:

Reiki Outreach International


Mary A. McFadden PO Box 609 Fair Oaks California 95628 USA
tel.:+916-863 1500 fax:+916-863 6464

Reiki Outreach International, Deutsches Zentrum


Postfach 1180
D-83229 Aschau im Chiemgau

Reiki-Hilfsring
c/o Hans-Jiirgen Regge Scheideholzweg 67A D-21149 Hamburg teł.: (0049)^0-702 457

81
Zakończenie części I

Drogi Czytelniku! W tej części ksiąŜki przedstawiłem ci pojęcie reiki jako metody naturalnego
uzdrawiania. Wiesz juŜ, Ŝe po przejściu inicjacji pierwszego stopnia moŜesz po prostu połoŜyć
ręce na swoim ciele lub ciele innej osoby, a Uniwersalna Energia śyciowa zacznie płynąć przez
twoje dłonie. Przeczytałeś równieŜ, Ŝe otworzenie kanałów reiki wywołuje w kaŜdym pewne
zmiany - otwarcie się w kierunku serca i miłości, reiki jest bowiem miłością Boga lub siły
Natury, jeŜeli wziąłeś rozbrat z jakąkolwiek wiarą.
Czy reiki naprawdę działa? W wielu ksiąŜkach na ten temat, jakie przeczytałem, pełno było
opisów przeŜyć oraz skutków działania Uniwersalnej Energii śyciowej. Nie uwaŜam za
wskazane zamieszczanie tutaj wypowiedzi anonimowych osób, tym bardziej Ŝe doniesienia typu,
pan Antoni W. z miasta K. nagle wyzdrowiał po seansie reiki, a pani Alicja F. z R. miała
widzenie, równieŜ i we mnie wzbudzają nieufność. Chciałbym przytoczyć tylko jedno
wydarzenie, które miało miejsce w mojej rodzinie i które jest - ponad wszelką wątpliwość - do
sprawdzenia. Pod koniec września 1996 roku moja córka wpadła pod 7,5-tonową cięŜarówkę i
została przez nią przejechana. Zarówno policja, jak i personel karetki pogotowia cudem nazwali
fakt, Ŝe przeŜyła ten wypadek. Z cięŜkimi obraŜeniami, między innymi ze złamaniem miednicy i
pękniętym płucem, została przewieziona do szpitala. Przez dłuŜszy czas przesyłałem
bezpośrednio, a potem na odległość reiki naszej córce. Zabiegi te powtarzałem codziennie. Po
ośmiu dniach opuściła szpital o kulach. Po dwóch następnych kule nie były jej juŜ potrzebne, a
po trzech tygodniach nie odczuwała Ŝadnych dolegliwości związanych z komplikacjami po
wypadku. Cud, przypadek, czy teŜ jednak dobrodziejstwo Uniwersalnej Energii śyciowej?
Reiki leczy. Nie zawsze stosuje się do naszej woli, poniewaŜ lepiej od nas wie, co jest choremu
naprawdę potrzebne; jest jednak podarunkiem danym nam od Boga. Nie jest wyłącznie
sposobem uzdrawiania, lecz równieŜ drogą Ŝycia - Reiki-Do - i moŜliwością rozwoju
duchowego. JeŜeli jesteś zainteresowany reiki tylko jako sposobem leczenia dłońmi, moŜesz
zakończyć na tym czytanie tej ksiąŜki. Jeśli zdecydujesz się jednak na uwaŜne przeczytanie
wszystkiego, dowiesz się, jak moŜesz za pomocą Uniwersalnej Energii śyciowej otrzymać klucz
do świata, którego istnienie w pewnym sensie wszyscy przeczuwamy, uwaŜamy jednak, Ŝe
dostęp do niego mają jedynie ludzie wybrani. W następnej części wszyscy, którzy przeszli
inicjację reiki (szczególnie drugiego stopnia), znajdą wiele praktycznych wskazówek
dotyczących wykorzystania wręcz nieograniczonych moŜliwości, jakie niesie ze sobą
Uniwersalna Energia śyciowa.

82
CZĘŚĆ II

REIKI JAKO DROGA I JEJ PODARUNKI


W pierwszej części tej ksiąŜki przedstawiłem Uniwersalną Energię śyciową jako silę
uzdrawiającą. Właściwie była ona przeznaczona dla czytelników interesujących się ogólnie
pojęciem reiki i jej praktycznym zastosowaniem na płaszczyźnie ciała fizycznego. Reiki jest
jednak czymś duŜo więcej niŜ metodą połoŜenia rąk na ciele w celach leczniczych. Jest równieŜ
drogą prowadzącą do rozwoju duchowego: Reiki-Do.
Stosując się do wskazówek drogi reiki moŜemy uczynić nasze Ŝycie zupełnie innym: pełnym
spokoju wewnętrznego, głębszego zrozumienia sensu istnienia i zdrowszym. Zdrowszym w
sensie harmonii wszystkich poziomów naszego Ŝycia.
Dostępna na temat reiki literatura zazwyczaj mniej lub bardziej szczegółowo opisuje pojęcie
Uniwersalnej Energii śyciowej, pozycje przy zabiegach oraz zalecenia podczas leczenia. Jak
pamiętasz z pierwszej części ksiąŜki, juŜ po wtajemniczeniu i inicjacji drugiego stopnia
dostajemy trzy potęŜne klucze do płynącej z naszych rąk energii, za pomocą których moŜemy
przełamać bariery czasu i przestrzeni. Być moŜe ze względu na obawy, Ŝe opisy te mogłyby
zaszokować nieprzygotowanego czytelnika lub wywołać jedynie pobłaŜliwy uśmieszek na jego
ustach, rzadko który z autorów zajmuje się dokładniej tym zagadnieniem. UwaŜa się
powszechnie, iŜ seminaria drugiego stopnia naleŜycie przygotują uczniów do stosowania
symboli reiki. Tymczasem trwające zwykle dwa dni (lub krócej) kursy mają jedynie za zadanie
nauczyć nas pisowni przedstawionych znaków oraz w praktyczny sposób zaprezentować
podstawowe techniki przy ich uŜyciu. Do reszty wiadomości adept reiki najczęściej musi dojść
sam.
Reiki jest na pewno sztuką intuicyjną i tylko nasza własna wyobraźnia wyznacza granice
wykorzystywania jej moŜliwości, dlaczego jednak nie mielibyśmy korzystać z doświadczeń
innych ludzi, z wypróbowanych i sprawdzonych metod, zamiast ponownie wynajdywać koło?
UwaŜam, Ŝe wiedza innych moŜe stanowić wspaniałe wzbogacenie własnych doświadczeń przy
praktykowaniu reiki, dlatego teŜ przedstawiam tu dokładniej róŜnego rodzaju techniki,
pozwalające człowiekowi nawiązać kontakt z innymi wymiarami, ze światami subtelnych
energii, które istnieją tuŜ obok nas, nieosiągalne jednak dla większości ludzi.
Niektóre z przedstawionych przeze mnie przykładów mogą się wielu z was wydawać nierealne i
baśniowe. Ci, którzy nie przeszli inicjacji reiki drugiego stopnia, zapewne na zawsze będą tkwić
w przekonaniu o tym, Ŝe jest to jedynie czysty wymysł fantazji; wtajemniczeni w symbole
Uniwersalnej Energii śyciowej mogą je natomiast wypróbować. Reiki nie jest religią i nikomu
nie narzuca Ŝadnych dogmatów, zakazów ani nakazów. Podaję tu jedynie praktyczne sposoby, z
których wprowadzeni mogą skorzystać. Wszystkich nas dotyczy jednak napomnienie Buddy:
„Nie wierzcie w nic, czego sami nie sprawdziliście".

Reiki na przełomie epok

ZbliŜamy się do końca naszego tysiąclecia. Jednocześnie z tym przełomem czeka nas inna,
bardzo waŜna zmiana: wchodzimy w nowy okres, w czas Wodnika.
W ciągu 26 000 lat oś Ziemi obraca się raz dokoła siebie. Astrologia podzieliła ten czas,
odpowiednio do znaków zodiaku, na dwanaście równych części. Dokładnego momentu przejścia
z jednego znaku w drugi nie moŜna obliczyć matematycznie i musimy zdać się na nasze
wewnętrzne przeczucie. W kręgach astrologów uwaŜa się, Ŝe początek ery Wodnika przypada na
któreś z lat od 1950 do 2050.
Od najdawniejszych czasów przypisywano poszczególnym okresom pewne właściwości.
Wychodzono przy tym ze starej zasady: „Jak na górze, tak i na dole", i z łatwych do
zaobserwowania ruchów gwiazd (góra) wyciągano wnioski co do zmian w ogólnym zachowaniu
się ludzi (dół). W ostatnich latach nowoczesna nauka potwierdziła istnienie zaleŜności między
tymi sferami (szczególnie w przypadku teorii ewolucji i teorii chaosu).
83
Kończący się obecnie okres Ryb (zaczął się on przypuszczalnie niedługo przed narodzeniem
Chrystusa) charakteryzował się propagowaniem wyrzeczeń, rozbudową struktur hierarchicznych
(dotyczy to na przykład Kościoła chrześcijańskiego) oraz głosił konieczność podporządkowania
się zwierzchności. Na płaszczyźnie osobistej oznaczało to między innymi, iŜ zaletą było
przejmowanie obcych (odgórnych) poglądów.
Zdaniem Wolfganga Distela i Wolfganga Wellmanna, którzy przedstawili swoje poglądy w
ksiąŜce Der Geist des Reiki („Duch Reiki" - wydanej nakładem wydawnictwa Goldmann), Uran
- jako władca gwiazdozbioru Wodnika - wszedł w 1996 roku w obszar swego własnego znaku i
naleŜy przypuszczać, Ŝe był to właśnie początek nowej ery.
UwaŜa się, Ŝe era Wodnika przyniesie wyrwanie ludzkości z letargu i obudzi w niej odwagę do
wkroczenia na nowe drogi i do uwolnienia się spod przemoŜnego wpływu struktur
hierarchicznych. Na poziomie osobistym będzie to oznaczać poszukiwanie samego siebie i sensu
Ŝycia. Wzmocniona zostanie tendencja do samodzielnego i odpowiedzialnego działania, co
wpłynie równieŜ na politykę, społeczeństwo i na cały nasz świat. Przestarzałe struktury okresu
Ryb stracą atrakcyjność. Dzisiejszy człowiek coraz lepiej rozumie potrzebę znalezienia nowych
odpowiedzi i nadania naszemu współŜyciu na ziemi nowych form.
Rękoma leczył sam Jezus Chrystus. Istnieje równieŜ grupa katolickich mnichów, którzy jako
nauczyciele reiki i za pomocą Uniwersalnej Energii śyciowej zmierzają ku Bogu drogą
chrześcijańsko-mistycznej tradycji. Reiki jest pomocą w poznawaniu naszego wnętrza. Jest
równieŜ podporą i źródłem siły dla kaŜdego człowieka z otwartym sercem.
JuŜ od tysięcy lat duchowi mistrzowie twierdzili, Ŝe wszystko jest jedynie energią i drganiami,
równieŜ trwała i „namacalna" materia, z której zbudowane jest nasze ciało i cały wszechświat. W
naszych czasach tezę tę potwierdzają wyniki badań fizyki kwantowej i innych nauk zajmujących
się poznaniem materii. Ciała stałe drgają powoli. Jednak im subtelniejsza jest ich forma (na
przykład aura, duch, dusza), tym wyŜsza częstotliwość drgań. PodąŜając dalej tym torem
myślowym, moŜna powiedzieć, Ŝe szybkość drgań Boga, Jedności lub „Tego, co jest", jest
nieograniczenie wysoka. Spowodowane przez reiki przeniesienie na wyŜszy poziom często-
tliwości rozszerza naszą świadomość w kierunku zrozumienia jedności wszystkiego, inaczej
mówiąc: jesteśmy bliŜej Boga, a cóŜ moŜe być bardziej uzdrawiającego?
W wielu ksiąŜkach i innych publikacjach przedstawiano reiki wyłącznie jako uzdrawiającą siłę.
Niektóre z tych opisów były tak nierealistyczne i przesadzone, Ŝe wielu lekarzy stanowczo
odrzuciło tę metodę. Sprzeciwiali się reiki rozumianej jako lekarstwo, które przy odrobinie
moŜliwości technicznych moŜna by było zapakować do słoiczka i opatrzyć etykietką: „Energia
do uzdrawiania ciała".
Uniwersalna Energia śyciowa nie leczy sama, lecz stwarza - poprzez posługiwanie się nią-
podwaliny pod uzdrowienie ciała i ducha. Konieczne jest jednak rozsądne stosowanie zarówno
osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak równieŜ alternatywnej sztuki leczniczej, wspartych
energią reiki.
Uzdrawianie jest przebiegiem całościowym i zawiera procesy harmonizujące poziom fizyczny,
psychiczny i duchowy. Na stan naszego zdrowia wpływa równieŜ świadomość kolektywna z
karmicznym poczuciem winy wyniesionym z poprzednich inkarnacji.
Mistrz reiki, Walter Lubeck, w ksiąŜce Reiki-Handbuch („Podręcznik reiki") stwierdza: „Reiki
jest głębokim odpręŜeniem wywołanym przez intensywny kontakt z boską energią". To prawda,
Uniwersalna Energia śyciowa odpręŜa i harmonizuje wszystkie poziomy naszego Ŝycia, pro-
wadząc w ten sposób do uzdrowienia. Jej działanie jest złoŜone i dla nas niezrozumiałe. Pewne
jest jedynie to, Ŝe reiki nie została wynaleziona, aby słuŜyć jako tabletka od bólu głowy, co
oczywiście nie powinno nam w razie potrzeby przeszkadzać w połoŜeniu dłoni na bolących
skroniach.

84
Pierwszy stopień reiki

Podarunek reiki wyniesiony z seminarium pierwszego stopnia jest dla kaŜdego pomocą w
pomaganiu samemu sobie. Pieniądze, które zapłaciłeś za inicjacje, były ekwiwalentem za
wiedzę, umiejętności, czas i energię nauczyciela. Samą reiki otrzymałeś za darmo! JeŜeli robisz
uŜytek z tego podarunku, postępujesz w myśl zasady: „PomóŜ sobie, a pomoŜe ci Bóg". Nagle
zmienia się twoje spojrzenie na rzeczywistość, zrozumienie świata i zupełnie niespodziewanie i
bez większego wysiłku z twojej strony pojawiają się na twej drodze ludzie i wydarzenia pchające
cię do góry. Prawie wszyscy uczniowie reiki stwierdzają, Ŝe poprzez kontakt z Uniwersalną
Energią śyciową nastąpiły w ich Ŝyciu zmiany, w których widzą „dyskretną pomoc Boga". Im
mniej chcieli przy tym osiągnąć, tym więcej twórczej energii wprawiane było w ruch.
Musisz jednak wystrzegać się przekonania, Ŝe nagle stałeś się bardziej uduchowiony (chociaŜ juŜ
pierwszy stopień reiki otwiera ci drogę do rozwoju spirytualnego). Nie moŜna osiągnąć wyŜyn
duchowych bez uprzedniego poznania i zaakceptowania ciała. Dzięki dawanym sobie samemu
seansom reiki i zwróceniu się ku ciału zazwyczaj następuje intensyfikacja odczuć zmysłowych i
wzrasta radość Ŝycia, zwiększa się równieŜ zadowolenie z Ŝycia seksualnego. NaleŜy zdać sobie
najpierw sprawę z sensu istnienia fizycznego oraz uzmysłowić sobie z powód, dla którego
znaleźliśmy się na ziemi. Przyznanie się do samego siebie z pełną świadomością Ŝe to ty sam
zgodziłeś się kiedyś na to Ŝycie, uznanie wszystkich innych istot jako części całości, z której i
my się wywodzimy, jest głównym celem pierwszego stopnia reiki.
Reiki jest bliskością. Fizycznym kontaktem z ciałem własnym i innych ludzi. MoŜe się zdarzyć,
Ŝe na początku będziesz miał trochę trudności z tą cielesną bliskością w stosunku do samego
siebie. Dotyczy to szczególnie męŜczyzn, poniewaŜ kobiety mają z zasady więcej kontaktu z
własnym ciałem, chociaŜby podczas codziennych czynności kosmetycznych. Poczucie
niezręczności towarzyszące dotykaniu własnego ciała nie jest niczym innym niŜ tkwiącą w tobie
blokadą emocjonalną. JeŜeli problemy te miałyby ciągnąć się dłuŜej, przemyśl dokładnie, jak
szkodliwa jest dla ciebie ta blokada. Być moŜe prowadzi do komplikacji równieŜ w innych
dziedzinach Ŝycia i obciąŜa twe wewnętrzne struktury? W takim przypadku powinieneś udać się
do terapeuty, do którego masz zaufanie. Nie jest to zachodnia moda (mówi się, Ŝe w USA naleŜy
do dobrego tonu mieć swego zaufanego psychoterapeutę), trudności z samym sobą obciąŜają
bowiem twoją psychikę, a to - wcześniej czy później - odbije się na zdrowiu fizycznym. Reiki
jest wspaniałą pomocą przy zwalczaniu tych problemów.
Po zebraniu doświadczeń z bliskością względem samego siebie dojdzie kiedyś do następnego
kroku, a mianowicie przekazywania reiki innym ludziom. Być moŜe zaczniesz to robić ze swoją
partnerką (swoim partnerem), szczególnie jeŜeli jest ona równieŜ dostrojona do częstotliwości
Uniwersalnej Energii śyciowej. Być moŜe stwierdzisz przy tej okazji, Ŝe właśnie w tym
przypadku nie sprawia ci to przyjemności, Ŝe energia wydaje się nie płynąć, podczas gdy w
kontaktach z przyjaciółmi seans reiki dostarcza ci duŜo radości. Dlaczego tak się dzieje? Reiki
jest zawsze wciągana przez odbiorcę. JeŜeli Ŝywimy podświadomą obawę przed bliskością
jakiejś osoby, nie przyjmujemy od niej tej energii, zablokowani przez naszą podświadomość
(Wewnętrzne Dziecko), jak równieŜ moŜemy wykazać duŜą inwencję twórczą w wymyślaniu
(znowu podświadomie) przeszkód pozwalających nam uniknąć kontaktu cielesnego. Do takiej
sytuacji dochodzi na podświadomej płaszczyźnie w przypadku wielu par.
Uniwersalna Energia śyciowa jest podstawowym warunkiem procesu uzdrawiania, nie uleczy
ona nas jednak, jeŜeli sami nie będziemy tego chcieli i nie będziemy jej w tym pomagać. Oprócz
harmonizacji wszystkich poziomów naszego Ŝycia potrzebujemy równieŜ zagłębienia się w
sobie, odpręŜenia, nie trzymania się kurczowo swych planów i zamierzeń oraz poddania się
kierującej sile wszechświata. Potrzebujemy medytacji. Bez niej nie ma prawdziwego i
całościowego wyzdrowienia.

85
Medytacja

Współczesne Ŝycie przyniosło nam stres i pośpiech. Zajęci sprawami prestiŜowymi i gonitwą za
wartościami materialnymi powoli tracimy kontakt z ludźmi i ze sobą. Zaniedbujemy się i często
nadmiernie obciąŜamy samych siebie. Ciągłe przeciąŜanie organizmu powoduje powstawanie
chronicznego stresu, a to z kolei prowadzi do wyczerpania i chorób.
Pierwszy stopień reiki daje ci szansę zadbania o siebie, poświęcenia codziennie czasu na
nierobienie niczego, na odpręŜenie i pozostawienie napięć i trosk dnia codziennego poza
kloszem spływającej na ciebie boskiej energii. Siła reiki pozwala wtedy ponownie naładować
baterie Ŝycia.
Oprócz odizolowania się od codziennych trosk otrzymujesz równieŜ moŜliwość uczynienia
pierwszego kroku ku medytacji. Całkiem prawdopodobne, iŜ podczas pierwszych prób z
Uniwersalną Energią śyciową będziesz musiał skierować główny wysiłek na to, by nie pozwolić
twej świadomości na zajmowanie się w trakcie seansu codziennymi problemami. Myśli - nie
słuchając twojej woli - mogą bez przerwy napływać i zaprzątać twój umysł. Nie przejmuj się
tym, jeŜeli tak się dzieje! Reiki, niezaleŜnie od wszystkiego, będzie płynąć nieustannie przez
twoje ręce. Jeśli jednak uda ci się skoncentrować uwagę wyłącznie na dłoniach i na leŜących pod
nimi partiach ciała, będzie to oznaczało wejście w proces medytacji.
Nie wgłębiaj się w nachodzące cię myśli, nie dawaj im energii poprzez świadome myślenie ich
dalej. Obserwuj je po prostu, jak widz, z boku i pozwól im przepływać. Przede wszystkim jednak
nie oceniaj ich i nie rób sobie z ich powodu Ŝadnych wyrzutów! Zaakceptuj je, patrz na nie z
dystansu i pozwól im mijać. Najbardziej nieprzyjemne odczucia i myśli rozpłyną się jak we
mgle, jeŜeli nie będziesz się nimi zajmował.
Jeśli nie uda ci się zwrócić wyłącznej uwagi na dłoniach i na płynącej przez nie do ciała energii,
moŜesz pomóc sobie klasyczną metodą obserwowania oddechu. Gdy poczujesz, Ŝe wzbierają w
tobie niepoŜądane myśli, skoncentruj się na oddechu. MoŜe właśnie przyszedł czas na zmianę
pozycji? Skieruj równieŜ swoją uwagę na serce. Reiki przepływa przez nie. Wsłuchanie się w
jego rytm spowoduje większe otwarcie i uaktywnienie tego waŜnego węzła Uniwersalnej Energii
śyciowej. MoŜesz równieŜ rozmyślać podczas seansu nad przekazanymi nam przez Mikao Usui
Duchowymi Zasadami Reiki.
Inną moŜliwością jest medytacja wdzięczności przedstawiona przez Waltera Lubecka w jego
ksiąŜce Reiki - Der Weg des Herzens („Reiki - Droga serca"):
Usiądź wygodnie na krześle i oprzyj stopy całą powierzchnią na podłodze. Dłonie,
złoŜone jak do modlitwy, znajdują się na wysokości twego serca. Jesteś wyprostowany
i trzymasz równieŜ prosto głowę. Skieruj teraz uwagę na serce i pozostań tam, aŜ
dobrze poczujesz tę okolicę. Przenieś teraz uwagę na swe Trzecie Oko. Następnie
powiedz głośno lub w myślach: „Boski ojcze, dziękuję z całego serca za wszystkie
błogosławieństwa i podarunki, którymi obdarzasz mnie kaŜdego dnia. Dziękuję Ci za
wszystko, czego nie zauwaŜam lub oceniam zbyt nisko, poniewaŜ nie rozumiem jego
sensu. PomóŜ mi, proszę, otworzyć się na Twe błogosławieństwa i przekazywać je
równieŜ, według Twej woli, innym ". Wczuj się teraz w swój oddech, słuchaj, jak
przychodzi i odchodzi. Pozostań tak około trzech minut. Potem wstań, podnieś dłonie
do czoła, pokłoń się i powiedz „Dziękuję!".
Opuść teraz dłonie ponownie na wysokość serca. Wczuj się przez chwilę w swoje
wnętrze. Zrób głęboki wdech i otwórz oczy. Ćwiczenie dobiegło końca.
MoŜesz nagrać ten tekst na kasetę. Niewątpliwą zaletą jest fakt Ŝe nie musisz zapamiętywać
słów. Na efekt tego ćwiczenia nie ma wpływu, czy będziesz się koncentrował, czy nie.
Koncentracja jest krępowaniem zmysłów. Twoim zadaniem jest odpręŜenie się, uwaga bez
udziału woli.
Jeszcze jednym prostym sposobem na skierowanie uwagi jest lekkie popukanie palcem w środek
klatki piersiowej. Teraz dokładnie czujesz to miejsce, twoje zmysły zwrócone są w tę stronę.
Potem moŜesz zrobić to samo ze swym Trzecim Okiem, aby skierować świadomość w ten punkt.
86
Postaraj się codziennie znaleźć czas dla siebie. Wynagrodź sobie wszystkie trudy i wysiłki
energią płynącą przez twe dłonie i zagłęb się myślami we własnym ciele. MoŜliwości, które
otrzymałeś wraz z pierwszym stopniem reiki, mogą ci pomóc czuć się zdrowiej i silniej, znaleźć
właściwy dystans w stosunku do swych trosk i problemów, odczuć znowu narastającą w tobie
radość Ŝycia.
Medytacja z pierwszym stopniem reiki oznacza przede wszystkim zagłębienie się we własnym
ciele, poznanie go i zrozumienie.

Kochaj siebie i innych

Łagodne zagłębienie się w sobie i jednoczesny przepływ Uniwersalnej Energii śyciowej


pozwolą ci się odpręŜyć i stworzyć nowe wyobraŜenie o sobie samym. Nie będziesz juŜ ciągle
musiał się porównywać z innymi ludźmi, lecz zaakceptujesz siebie samego jako indywidualną
osobowość. Wraz z umacnianiem i narastaniem zaufania do siebie zdobędziesz teŜ
wyrozumiałość dla innych i łatwiej ci będzie ich zaakceptować, poczuć do nich sympatię, a
nawet pokochać. Któregoś dnia uczucia te znowu powrócą. Wszystko, co komuś dajesz, wraca
kiedyś z powrotem do ciebie.
Budda nauczał: „Kochaj siebie i obserwuj świat”. Poprze wpływający przez ciebie strumień
energii, poprzez zagłębienie się we własnym ciele, czynisz pierwszy krok w tym kierunku.

Pozostań skromny

Przez twoje dłonie płynie Uniwersalna Energia Ŝyciowa. MoŜe to być powód do poczucia się
kimś lepszym, do wyobraŜenia sobie, ze potrafisz łęczyc ludzi, ze jesteś cudotwórca i
uzdrowicielem (wydaje mi się, Ŝe to zaczyna być w Polsce coraz częstszy ‘zawód’). W takiej
sytuacji bardzo waŜne jest byś sobie uświadomił, ze to nie ty leczysz, ze reiki nie jest twoja
energią osobista. Leczy przez ciebie Siła wyŜsza, ty jesteś jedynie kanałem. Wiesz, ze reiki jest
energią pozytywna i ze czyni tylko dobro, nie wiesz natomiast wcale, jak się to moŜe w
poszczególnych przypadkach przejawić. Reiki wie o wiele lepiej od ciebie, co jest dla nas dobre,
i nie poddaje się naszym sugestiom ani pragnieniom. Nie masz nad nią Ŝadnej władzy. MoŜesz
być jedynie wdzięczny Bogu, Ŝe pozwala tej wspaniałej energii przepływać przez twoje ręce.
Zanim rozpocznę seans reiki, zamykam na krótko oczy, składam dłonie jak do modlitwy, przed
piersią, podnoszę je potem do czoła i robię ukłon. Proszę przy tym w myślach o to, tym mógł
być czystym kanałem. Prośba ta nie jest absolutnie potrzebna, by reiki zaczęła płynąc. Jest to dla
mnie mały rytuał i jednocześnie przypomnienie sobie samemu, ze to nie ja jestem
uzdrowicielem. Nie ja decyduję o tym, w jaki sposób objawi się proces zdrowienia pacjenta,
wiem tylko, Ŝe uzdrowienie przychodzi z góry. Uniwersalna Energia śyciowa pomaga kaŜdemu
rozwinąć się tak, jak jest dla niego najlepsze, nawet, jeŜeli mnie się ta droga nie podoba. Mimo
to powinienem wysyłać tej osobie reiki, na resztę nie mam wpływu. Poprzez moja prośbę i
pokłon uświadamiam sobie ciągle od nowa, ze bieg świata jest niezaleŜny od moich wyobraŜeń.
Jestem wdzięczny za reiki. Bez względu na to, co myślę, jak się zachowuje, co potrafię lub jak
się czuje, siła wyŜsza zsyła mi tę siłę. Dziękuję jej za ten wspaniały podarunek, dziękuje jej i
cieszę się z jej wyników.
Reiki jest spokojną drogą, a nie Ŝadnym spektakularnym wydarzeniem.
Staraj się zawsze o tym pamiętać.

87
I jeszcze kilka podarunków reiki

Reiki jest wolnością.


Po otrzymaniu inicjacji nie stajesz się członkiem jakiegoś nowego Kościoła, sekty czy loŜy. Nie
ma tu struktur hierarchicznych i zwierzchności. Nikt nie nakazuje ani nie zakazuje ci niczego.
Nie musisz w nic wierzyć. Masz pełną swobodę działania i podejmowania decyzji. Tylko ty
decydujesz o tym, czy chcesz dawać reiki sobie samemu lub innym oraz czy chcesz podąŜać
nową drogą - Reiki-Do. RównieŜ na tej drodze nikt ci niczego nie nakazuje. JeŜeli chcesz nią
kroczyć, kierujesz się wyłącznie głosem serca, otwierającego się coraz bardziej pod wpływem
Uniwersalnej Energii śyciowej.
Reiki jest wolnością, poniewaŜ dzięki niej moŜesz wreszcie zdobyć potrzebny dystans w
stosunku do wielu swoich wyimaginowanych pragnień, których trzymałeś się kurczowo przez
tyle lat i - nie mogąc ich wprowadzić w Ŝycie - popadałeś, być moŜe, w coraz większą depresję i
przygnębienie. JeŜeli nie było to nawet tak jaskrawe, niewątpliwie kaŜdy z nas buduje sobie w
ciągu swojego Ŝycia pewien obraz tego, jakim jest i co chciałby osiągnąć, nie zastanawiając się
przy tym, czy jest to realne i czy jest to dla niego naprawdę dobre. Reiki pozwala nam uwolnić
się od idee fixe, zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy, zrozumieć niewielką wagę naszych
dotychczasowych niepowodzeń (czy były to faktycznie niepowodzenia?) i cieszyć się tym, co
mamy. Dzięki Uniwersalnej Energii śyciowej moŜemy nareszcie pozbyć się wygórowanych
oczekiwań, których spełnienie, być moŜe, wcale nie byłoby dla nas dobre. Człowiek opanowany
swymi Ŝądzami idzie przez Ŝycie jak ślepiec. Wszystko, co robi i widzi, związane jest tylko z
jedną myślą cały jego mózg nastawia się jedynie na jedno pragnienie (psychologia twierdzi, Ŝe
zaledwie mała część mózgu wtedy pracuje; reszta, nie związana z naszą idee fixe, jest po prostu
zablokowana - nieczynna), człowiek taki nie widzi wielu pięknych rzeczy dokoła niego, nie zna
innych uczuć -jest nieszczęśliwy. Ilu juŜ widziałeś zgorzkniałych ludzi, poniewaŜ nie mogli
dosięgnąć postawionych sobie celów? Zawiedzeni, obarczają winą za to cały świat. Tylu z nas
goni za szczęściem w Ŝyciu, nie widząc, Ŝe szczęście biegnie za nami. Reiki pozwala nam
obejrzeć się i dojrzeć piękno Ŝycia w drobnych sprawach. Nie znaczy to, Ŝe propaguję filozofię
wyrzeczeń, ale powiedz tak szczerze, ilu ludzi naprawdę osiągnęło swój Ŝyciowy cel? Chodzi o
to, by nie czepiać się jakiegoś wygórowanego celu jak rzep i by nie przeoczyć, Ŝe Ŝycie płynie
obok nas. Reiki daje nam szansę wyzwolić się z naszych obsesji i cieszyć się istnieniem - dlatego
jest wolnością.
Reiki wzmaga naszą inteligencję. Nie oznacza to oczywiście, Ŝe potrafi uczynić z kaŜdego z nas
Einsteina. JuŜ przed laty usłyszałem definicję inteligencji głoszącą iŜ jest ona umiejętnością
wykorzystywania wiedzy. KaŜdy psycholog powie ci, Ŝe nasze postępowanie i sposób myślenia
są uwarunkowane przez tkwiące w naszej podświadomości schematy. JeŜeli kaŜą nam one cofać
rękę przed ogniem, są dla nas poŜyteczne. Niestety, juŜ od wczesnego dzieciństwa pracujemy
pilnie nad tym, aby wprowadzić do tajemnych zakamarków naszej duszy programy hamujące
nasze swobodne działanie. Wzory typu: „tego nie wolno", „to nie wypada", „to nie jest
moŜliwe", „to jest złe", kierują potem całym naszym postępowaniem. ChociaŜ wydaje nam się,
Ŝe jesteśmy panami samych siebie, w rzeczywistości jesteśmy jedynie niewolnikami przesądów
zalegających w naszej podświadomości.
Oprócz powyŜszych czynników hamujących, w swobodnym, twórczym myśleniu przeszkadzają
nam nasze niepokoje i stan wewnętrznego napięcia. Czy moŜesz myśleć twórczo, jeŜeli gnębią
cię niepokój, smutek i rozdraŜnienie? Dzięki reiki moŜesz pozbyć się tych intruzów. Twój tok
myślenia nie będzie juŜ zakłócany przez nieproszonych gości i będziesz mógł lepiej wykorzystać
swoją wiedzę. TakŜe wcześniejsze niepowodzenia nie będą juŜ przeszkodą w twych działaniach.
KaŜde niepowodzenie jest po prostu nieudanym powodzeniem, które nauczyło cię czegoś
nowego, ale nie odebrało chęci do dalszego działania. I jeszcze jedno: reiki jest radością.
Dlaczego nie ma więc równieŜ wprowadzić radości do naszego Ŝycia zawodowego? Pracując
chemie, pracujesz lepiej.
Nie bez znaczenia jest takŜe fakt, Ŝe przepływająca przez ciebie Uniwersalna Energia śyciowa
nasila twoją intuicję. W pierwszej części tej ksiąŜki pisałem o tym, Ŝe kierowanie się intuicją ma
88
coraz większe znaczenie przy prowadzeniu firmy. Zaufaj temu, Ŝe twoja intuicja wpłynie
równieŜ dodatnio na umiejętność rozwiązywania problemów, zarówno zawodowych, jak i natury
osobistej.
Rozczaruje się jednak ten, kto oczekuje szybkich rezultatów i wspaniałych osiągnięć. Osobiście
nie mam zbyt wysokiego zdania na temat kursów pod tytułem: „W trzydzieści dni do
doskonałości". Nie stawiaj reiki zbyt wygórowanych wymagań i pamiętaj o tym, Ŝe z im
mniejszymi oczekiwaniami podejdziesz do Uniwersalnej Energii śyciowej, tym lepsze będą
wyniki. Ciesz się tym, Ŝe jesteś kanałem reiki. W zasadzie byłeś nim zawsze, trzeba ci było tylko
o tym przypomnieć.

Drugi stopień reiki

Pierwsza inicjacja powoduje w nas zwrócenie się ku sobie, skierowanie uwagi na „tu" i „teraz".
MoŜliwości tego stopnia reiki są tak duŜe, Ŝe wielu ludziom wystarczają na całe Ŝycie, tym
bardziej Ŝe głębia i siła przeŜywania tej energii narastają w miarę jej stosowania. Tym ludziom
nie jest teŜ najczęściej wcale potrzebne wyŜsze wtajemniczenie. Tym jednak, którzy po
dłuŜszym czasie pracy z podarunkami pierwszego stopnia poczuli przemoŜne pragnienie
dalszego rozwoju, następna inicjacja reiki ofiaruje nowe, praktycznie nieograniczone
moŜliwości.
Metody pracy z symbolami reiki, które opisuję w tym rozdziale, nie są oczywiście jedynymi
moŜliwymi, lecz są technikami sprawdzonymi i wiem, Ŝe działają. JeŜeli ktoś z was zgromadził
pozytywne doświadczenia z innymi sposobami stosowania symbolów, świadczy to tylko o
Ŝywotności wciąŜ rozwijającego się systemu Usui - Reiki. Ciebie równieŜ zachęcam do
wybrania się w swoją własną podróŜ odkrywczą. Reiki jest Ŝywym i otwartym systemem. śyje
on poprzez ludzi, którzy go stosują i rozbudowują.
UŜycie symbolów i technik z nimi związanych moŜe wprowadzić do naszego Ŝycia wiele światła
i miłości. Wcześniej czy później Uniwersalna Energia śyciowa doprowadzi nas jednak do
jeszcze głębszych warstw naszego istnienia, pod warunkiem Ŝe otworzymy się na nią i Ŝe
będziemy tego chcieli.
KaŜdy z nas chowa w swym wnętrzu, czasami dobrze ukryte, pragnienie osiągnięcia
doskonałości i wykorzystania swego potencjału. Buddyzm nazywa to głęboką wewnętrzną
wiedzą naszej uduchowionej natury Buddy. Do naszego własnego nieba dostać się moŜemy
jednak jedynie wówczas, gdy przejdziemy najpierw przez nasze osobiste piekło. Poprzez
wszystkie prace porządkowe, przez uwolnienie uwięzionych od lat energii zdobędziemy nie
tylko całkiem nowe odczucie siebie samego, ale zaczniemy teŜ kochać samych siebie i staniemy
się przez to równieŜ dla innych bardziej warci miłości.
Im bardziej uda nam się uwolnić od obciąŜającej nas przeszłości, tym większej zaznamy
wolności i tym łatwiej będziemy mogli się bez przeszkód rozwijać. ZbliŜymy się w ten sposób
do naszej natury Buddy.
KaŜdego z nas nauczono, poprzez wychowanie, wyrzekać się pewnych potrzeb, nie nauczono
nas jednak, jak mamy sobie z tymi stratami radzić. Podstawą pracy z technikami drugiego
stopnia reiki jest przede wszystkim i akceptować siebie samych. Spowoduje to zwiększenie się
jedności wszystkich naszych części oraz swobodny przepływ energii Ŝyciowej.
Energia Ŝyciowa jest lekarstwem. Im więcej jej będzie przez nas bez przeszkód przepływać, tym
bardziej kochającymi się staniemy. Energia Ŝyciowa jest miłością. Uniwersalna Energia śyciowa
jest reiki. Reiki jest miłością!

89
Symbole drugiego stopnia reiki

Wraz z inicjacją drugiego stopnia zostają ci przekazane trzy symbole stające się dla ciebie
poprzez rytuał wtajemniczenia kluczami do wymiarów poza zasięgiem czasu i przestrzeni.
Symbole są świętymi znakami reiki opierającymi się na uniwersalnych prawach
przekazywania energii przez ducha.
Wydaje się to być na pierwszy rzut oka nieprawdopodobne i nierealne. Musimy jednak zdać
sobie sprawę z tego, Ŝe czas i przestrzeń są jedynie pojęciami, z których korzysta nasz
analityczny rozum, aby ująć naszą rzeczywistość. Są one wytworami naszej wyobraźni
ujętej w ramy ograniczonych moŜliwości naszego mózgu. O tym, Ŝe istnieją jeszcze inne
wymiary, wiedzą choćby elektrycy i inni ludzie przeprowadzający wyliczenia na liczbach
zespolonych. Liczby te składają się z części rzeczywistej oraz urojonej. Matematyka
zbudowała potęŜny aparat słuŜący do liczenia w tym systemie. Liczby zespolone są trudne
do zrozumienia, moŜna by powiedzieć, iŜ ich część urojona jest po prostu tym urojeniem, a
jednak wyniki wszystkich tych obliczeń sprawdzają się w rzeczywistości! Istnieje coś, czego
nie rozumiemy, co jednak działa! Przypominam tu jeszcze raz słowa Buddy, Ŝe prawdą jest
to, co działa.
Studia matematyczne wymagają liczenia w przestrzeniach wielowymiarowych, w tak
zwanych hiperprzestrzeniach. Wyobraź sobie, Ŝe masz do czynienia z przestrzenią o
dziewięciu wymiarach, Ŝe przeprowadzasz na niej wyliczenia, które mają zastosowanie w
praktyce. Niezrozumiałe? Nierealne? Inne wymiary istnieją nie mamy tylko do nich
bezpośredniego dostępu.
Niektórzy naukowcy zajmujący się kwestią podróŜy intergalaktycznych wychodzą z
załoŜenia, Ŝe w kosmosie istnieją tak zwane białe dziury. Są one, ich zdaniem, furtkami do
innych wymiarów. Wyobraź sobie, Ŝe nasz wszechświat jest wnętrzem dętki samochodowej.
W środku znajdują się wszystkie galaktyki z miliardami miliardów gwiazd. JeŜeli uda ci się
wydostać poza tę dętkę, znajdziesz się nagle w przestrzeni, w której nie obowiązuje czas ani
odległość. MoŜesz wtedy w mgnieniu oka przenieść się w inne miejsce dętki i ponownie
wniknąć do jej wnętrza. Tysiące lat świetlnych, dzielące cię od innych galaktyk, przestają
nagle istnieć.
Jesteśmy wszyscy istotami świetlnymi, które schodzą na ziemię w ograniczającym nas
pancerzu fizycznego ciała, aby zbierać doświadczenia. Naszym prawdziwym ja jest duch,
nieograniczona niczym świadomość. Symbole reiki są kluczami do uwięzionego w ciele
ducha. Po nawiązaniu z nim kontaktu czas i przestrzeń przestają istnieć. Energia moŜe być
wtedy wysyłana w dowolne miejsce istnienia, bez względu na wymyślone przez nas prawa
fizyki.
Aby uciszyć oburzone głosy tych z was, którzy uwaŜają fizykę za wspaniałe narzędzie
opisujące dokładnie naszą rzeczywistość, chciałbym tylko nadmienić, iŜ najwybitniejsi
fizycy naszych czasów sami dochodzą do wniosku, Ŝe trzeba zrewidować istniejące prawa,
poniewaŜ nie są one dłuŜej zdolne wytłumaczyć zjawisk zachodzących w naszym wszech-
świecie. Przez długie lata (dzięki Einsteinowi) uwaŜano, Ŝe prędkość światła jest absolutną
nieprzekraczalną granicą. Ostatnio jednak uczeni zmuszeni byli przyznać, Ŝe istnieje
moŜliwość przekroczenia tej prędkości, i wpadli jednocześnie na ślad elementarnych cząstek
(tak zwanych tachionów), które poruszają się w czasie wstecz.
Nasza nauka stwierdziła niedawno, Ŝe Neptun na 19,5° szerokości geograficznej emituje
trzykrotnie więcej energii, niŜ jej od Słońca otrzymuje. Na wszystkich innych planetach
naszego Układu Słonecznego na tej właśnie szerokości geograficznej dochodzi do
największych turbulencji energetycznych. Uczeni podejrzewają Ŝe jest to miejsce przecięcia
się naszych wymiarów z następnym, nie znanym nam, i Ŝe energia ta jest właśnie z niego
przesyłana. Rupert Sheldrake (będzie o nim mowa w rozdziale o polach
morfogenetycznych) uwaŜa, iŜ podczas Wielkiego Wybuchu utworzona została przestrzeń
dziesięciowymiarowa (pionierem przestrzeni wielowymiarowej był polski matematyk
90
Teodor KałuŜa, który przedstawił swoją teorię juŜ w roku 1919). Ciekawym spostrzeŜeniem
jest to, Ŝe na przykład Teotihuacan (1400 p.n.e.), staroŜytne miasto świątyń połoŜone na
północ od miasta Meksyku, znajduje się dokładnie na tej szerokości geograficznej.
Stonehenge, stare miejsce kultu, wykazuje odchylenie o 19,5° od kierunku północnego. Tę
samą wielkość spotykamy teŜ na obszarze Cydonii, miejscu odkrycia tajemniczego
wizerunku głowy ludzkiej na Marsie. CzyŜby dawni budowniczowie wiedzieli więcej od nas
o istnieniu innych wymiarów? Kultura sumeryjska, powstała około 6 000 lat temu z dnia na
dzień, to znaczy bez zwykłego przejścia przez kolejne stopnie ewolucji, znała planety Uran i
Pluton, odkryte dopiero niedawno przez współczesną astronomię. Sumeryjczycy twierdzili,
Ŝe otrzymali swoją wiedzę od bogów, którzy przylecieli na Ziemię i nazywali ją siódmą
planetą. KaŜdy z nas uczył się w szkole, iŜ Ŝyjemy na trzeciej od Słońca planecie naszego
układu. Siódmą jest ona tylko dla tych, którzy wtargnęli do naszego systemu słonecznego z
zewnątrz.
Nie chcę tutaj wysuwać Ŝadnych daleko idących hipotez. Nie jest to teŜ zadaniem tej
ksiąŜki. Pragnę jedynie uzmysłowić czytelnikowi, Ŝe niezmiernie mało wiemy o
otaczającym nas świecie i o nas samych. CzyŜ to nie największe na świecie autorytety
głosiły kiedyś przez całe wieki, Ŝe Słońce obraca się wokół Ziemi? Ci, którzy - powołując
się na naukę - zamykają dzisiaj uszy na nowe myśli, będą musieli być moŜe juŜ jutro
stwierdzić ze zdumieniem, iŜ sama nauka ogłosiła się za niewaŜną.
Symbole reiki działają w wymiarach znajdujących się poza granicami naszego zrozumienia.
Tak jak reiki istnieje bez względu na to, czy się w nią wierzy, czy nie, tak samo istnieją i
działają jej klucze. Przekazywane drogą energetyczną na uczniów, rozwijają swoje
moŜliwości i otwierają im drzwi do innych światów.
Wielu uczestników kursu oczekuje, Ŝe zaraz po inicjacji będą umieli wykorzystać wszystkie
moŜliwości tkwiące w drugim stopniu. Dojrzewanie do symbolów reiki nie jest jednak
czynnością automatyczną i w wielu przypadkach wymaga dłuŜszego czasu. Symbole reiki i
ich mantry mają swój sens, który jesteśmy zdolni pojąć intuicyjnie i całościowo dopiero po
dłuŜszym okresie stosowania.

Pierwszy symbol reiki

Symbol ten, zwany równieŜ symbolem siły, przypomina podczas kreślenia go w trzech
ruchach formę uniwersalnej spirali energii, przebiegającej w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Jego części składowe oznaczają:
• zakrzywiony miecz kreślący zagiętą linię,
• wejście do środka, aby stworzyć całość tam, gdzie niczego nie ma,
• transcendentalnego ducha.
Jego zadaniem jest wzmocnienie strumienia przepływu energii.
Przykłady zastosowań:
• oczyszczanie,
• ochrona,
• energetyzacja środków spoŜywczych,
• neutralizacja chemikaliów w wodzie,
• energetyzacja listów, ubrań etc.
• pieczętowanie działania pozostałych symboli.
Symbol ten rozumiem jako prośbę do Uniwersalnej Energii śyciowej o wzmocniony
przepływ energii.

91
Drugi symbol reiki

Symbol ten składa się z czterech linii i trochę przypomina głowę egipskiego Sfinksa. Jego
mantrę moŜna by przetłumaczyć jako: „Przełamanie blokad, aby stworzyć harmonię".
Tłumaczenie to daje juŜ wstępne pojęcie o moŜliwościach jego zastosowania. Poprzez
blokady rozumie się zatory energetyczne, ale teŜ napięcia międzyludzkie i sytuacje, w
których powstaje dysharmonia. Przez harmonię wyraŜamy równieŜ sytuacje, które
chcielibyśmy teraz (na przykład oczyszczanie pomieszczeń) lub później osiągnąć.
Części składowe tego symbolu oznaczają:
• stan embrionalny,
• rzeczy, które pozostają w ukryciu,
• źródło form materialnych,
• doprowadzenie do stanu równowagi.
Zadania symbolu:
nawiązać kontakt z podświadomością,
wprowadzić drgania harmonii i uzdrawiania,
uspokoić świadomość i sprawić tym samym, Ŝe waŜne dla procesu uzdrawiania
podświadome wspomnienia pojawią się ponownie w świadomości.
Przykłady zastosowań:
• harmonizacja poziomu mentalnego,
• usunięcie blokad,
• ogólnie rozumiana harmonizacja.
Przez symbol ten rozumiem uzdrawianie, szczęście i harmonię. Symbol ten chce nam
równieŜ powiedzieć, Ŝe Bóg i człowiek są jednym.

Trzeci symbol reiki

Jest to symbol, który ze względu na jego trudność i skomplikowaną budowę, przedstawiam


zawsze jako pierwszy podczas kursów drugiego stopnia reiki. Doświadczenie pokazuje, Ŝe
uczniowie są na początku kursu bardziej skoncentrowani i ich motywacja jest największa.
Znaczenie mantry tego klucza moŜna by przetłumaczyć jako: „Skierować w dół siłę ducha,
aby pozwolić energii płynąć poza przestrzenią i czasem". Z tego tłumaczenia wynikają trzy
podstawowe znaczenia:
• uŜycie potencjału świadomości, aby coś osiągnąć,
• przełamanie bariery przestrzeni,
• relatywizacja czasu.
Części składowe tego symbolu oznaczają:
• początek wszystkiego,
• lśnić,
• posuwać się według właściwego kursu
• cel,
• spokój.
Zadania symbolu:
• nawiązać kontakt poza przestrzenią i czasem,
• wprowadzić jedność między początkiem i końcem,
• zbudować most pomiędzy boskim i całą egzystencją.
Przykłady zastosowań:
92
• leczenie na odległość,
• leczenie mentalne na odległość.
Przez symbol ten rozumiem sprowadzanie energii w dół, aby otworzyć ducha i spowodować
przepływanie energii poza granicami przestrzeni i czasu. Oznacza on jednocześnie, iŜ Bóg
jest w kaŜdym człowieku.

Stosowanie symboli
Symbolów reiki uŜywamy kreśląc ręką w powietrzu ich kształt, wyobraŜając je sobie przed
naszym wewnętrznym okiem lub rysując ich formę za pomocą ruchów głowy lub gałek
ocznych. Dla działania symbolu nie ma znaczenia, czy kreślimy go przez pół pokoju, czy teŜ
w minimalnym rozmiarze. Powinniśmy się dostosować do naszego wewnętrznego odczucia
i do obecnych moŜliwości. Niektórzy uczniowie machają przy zabiegu rękoma jak
skrzydłami wiatraka, wprawiając obecnych w zdumienie i osłupienie. Inni, bojąc się
podejrzenia o magię, wyobraŜają sobie jedynie symbole i wizualizują je w swoim
wewnętrznym oku. Wszystkie te metody są waŜne i spełniają swoje zadanie. Przed
tysiącami lat mnichowie buddyjscy kreślili kształty symboli jedynie za pomocą ruchów
języka w zamkniętych ustach, aby nie zdradzić ich osobom postronnym. Osobiście jestem
zdania, Ŝe sposób uŜywania kluczy reiki naleŜy dopasować do osoby, która ma otrzymać
Uniwersalną Energię śyciową. W przypadku osób sceptycznych jawne kreślenie symboli
mogłoby wywołać podejrzenia o tak zwany hokus-pokus i wprowadzić atmosferę
nieufności. Natomiast innym ludziom wraŜenie niezwykłości moŜe pomóc się rozluźnić i
mocniej odczuć działanie reiki.
Symbole reiki muszą być aktywowane w stanie rozluźnionej koncentracji. Wewnętrzne
nastawienie podczas ich kreślenia najlepiej moŜna oddać słowem zaufanie. Zaufanie w to, Ŝe
nastąpi uzdrowienie. Całą resztę pozostawiamy Bogu. Zaufanie jest kluczem do
wszystkiego.
Po narysowaniu symbolu wypowiadamy głośno lub w myśli odpowiadającą mu mantrę.
Niektórzy nauczyciele reiki nie przekazują swym uczniom mantr, osobiście uwaŜam jednak,
Ŝe ich uŜywanie w bardzo duŜym stopniu wzmacnia działanie klucza. Mantrę naleŜy
wypowiedzieć (głośno lub w myśli) co najmniej trzy razy, w stanie koncentracji i z pełnym
wewnętrznym wczuciem się w nią. Idealną sytuacją jest oczywiście intuicyjne rozumienie
ich sensu, co przychodzi jednak dopiero po dłuŜszym czasie ich stosowania. Sam
wypowiadam mantry większą liczbę razy, starając się jednocześnie z nimi identyfikować.
Czasami ludzie pytają mnie, czy reiki jest magią. JeŜeli za magię uznamy to, czego nie
potrafimy pojąć naszymi analitycznymi zmysłami, wtedy reiki jest rzeczywiście magią.
Na zakończenie jeszcze jedna kwestia. Ostatnio powstało na świecie kilka organizacji reiki i
czasami odbywa się niepotrzebna nikomu dyskusja
na temat tego, która z nich reprezentuje „najlepszą" reiki. Wśród uczniów, szczególnie tych,
którzy mają jeszcze problemy z uŜyciem symboli, pojawiło się zaniepokojenie, Ŝe być moŜe
klucze, które otrzymali od swego nauczyciela, nie są właściwe. Czasami, podczas rozmowy
z uczniem wykształconym przez innego mistrza, okazuje się, Ŝe stosowane symbole róŜnią
się nieco od siebie. Jak pamiętamy, przez długie lata znaki te były przekazywane tylko przez
kreślenie ich formy w powietrzu. Nie istniały przez ten cały czas Ŝadne pisane źródła.
Zrozumiałe zatem, iŜ przechodząc z mistrza na ucznia, i znowu dalej, nieco zmieniały swój
wygląd. Nikt juŜ teraz nie wie na pewno, jak wyglądały symbole, które Mikao Usui
zobaczył na górze Kurijama. Z tego jednak powodu nikt teŜ nie moŜe twierdzić, iŜ jedynie
znaki uŜywane przez niego są właściwe. Ostatnia Wielka Mistrzyni Reiki, Phyllis Lei
Furumoto, potwierdziła, Ŝe zawsze otrzymujemy od naszych mistrzów właściwe klucze,
nawet wtedy, gdy róŜnią się od symboli otrzymanych przez innych uczniów od ich nauczy-
cieli. Tak jak rysuje znak mój nauczyciel, tak mam rysować go równieŜ i ja. Potwierdzono,
Ŝe wszystkie działają! Dwie rzeczy są waŜne przy ich uŜyciu: zamiar i forma. Jak długo
93
symbole mogą być rozpoznane, tak długo rysowane są poprawnie.

Wzmacnianie strumienia energii

Bezpośrednio przed rozpoczęciem seansu nakreśl w powietrzu pierwszy symbol i co


najmniej trzykrotnie wypowiedz głośno lub w myśli jego mantrę.
Energia reiki przychodzi falami. JeŜeli masz uczucie, Ŝe jej intensywność zmalała, ponownie
wyobraź sobie przed swoim Trzecim Okiem pierwszy symbol i dodaj do tego trzykrotnie
jego mantrę. Gdybyś miał trudności z wyobraŜeniem sobie klucza reiki, moŜesz narysować
go ręką, ewentualnie pomóc sobie ruchami głowy lub gałek ocznych.

Harmonizacja czakr

Pamiętasz zapewne z pierwszej części tej ksiąŜki metody harmonizacji czakr. Za pomocą
symbolów drugiego stopnia masz równieŜ moŜliwość przeprowadzenia szybkiej
harmonizacji.
Narysuj ręką pierwszy klucz, poczynając od czakry korony, następnie kolistym ruchem
poprzez wszystkie czakry, i zakończ tę czynność na czakrze serca. Na koniec pozwól
pierwszemu symbolowi wypłynąć z twojej dłoni i wniknąć w serce.
W celu aktywizacji poszczególnych czakr daj pierwszemu symbolowi wirować w danej
czakrze. Pomocne będzie tu wyobraŜenie sobie tego klucza w kolorze odpowiadającym
aktywizowanemu centra energetycznemu.

Wyrównywanie sfery psychicznej i odprogramowanie

Przez całe nasze Ŝycie, począwszy od dzieciństwa, pracujemy usilnie nad wprowadzeniem
do naszej podświadomości specjalnych wzorów postępowania i reakcji. Zaczynając od
odruchów bezwarunkowych cofania ręki przy zetknięciu z gorącą płytą kuchenną do
zakorzenionych głęboko w tajnych zakamarkach naszej duszy przekonań o tym, Ŝe na
przykład seks jest brudną sprawą. DuŜą rolę w kształtowaniu się tych programów mają nasi
rodzice, usiłujący nam od najmłodszych lat wpoić pewne „prawdy Ŝyciowe", które bardzo
często nie sprawdziły się w ich przypadku. Wyrastamy w atmosferze „tego nie wolno", „to
jest złe", „to jest niemoŜliwe". Nie bez powodu psychoterapeuci w poszukiwaniu przyczyn
róŜnego rodzaju zaburzeń psychicznych pacjentów podczas seansów wracają do
najwcześniejszych lat ich dzieciństwa. Tam tkwi wiele źródeł nieprawidłowych zachowań w
wieku dojrzałym. Nasza podświadomość (lub Wewnętrzne Dziecko - będzie o tym mowa w
rozdziale poświęconym hunie) ma fenomenalną wręcz pamięć i brak jej umiejętności
abstrakcyjnego rozumowania. Przyjmuje ona za dobrą monetę wszelkiego rodzaju wypo-
wiedzi i rozwija na ich podstawie specjalne programy decydujące o naszym zachowaniu się
w róŜnych sytuacjach. Nasza podświadomość nigdy nie śpi. Nawet gdy znajdujemy się pod
narkozą w czasie operacji, słucha z olbrzymim zainteresowaniem wypowiedzi chirurgów.
Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, Ŝe operowani pacjenci o wiele wolniej zdrowieli,
jeŜeli podczas operacji padały uwagi sugerujące ich zły lub wręcz krytyczny stan.
Podświadomość rozumie wszystko dosłownie. Hipnoza jest jedną z metod bezpośredniego
kontaktu z podświadomością przy wyłączeniu udziału świadomego myślenia. JeŜeli
zapytasz kogoś, czy wie, która jest ma, z chęcią poda ci dokładny czas. Ta sama osoba
zapytana o to podczas znajdowania się w transie hipnotycznym odpowie logicznie na twoje
pytanie „tak". Stwierdzenia typu: „Och, jaki ja jestem głupi!" lub „Nigdy do niczego nie
dojdę", znajdują natychmiast miejsce w nieograniczonej pamięci twego Wewnętrznego
Dziecka.
StaroŜytni filozofowie greccy nie bez słuszności twierdzili, iŜ „Jak na górze, tak i na dole".
Obowiązujący w religii chrześcijańskiej dogmat jednego Boga w trzech osobach jest jednym
z przykładów prawidłowego przetłumaczenia Biblii. JuŜ w najstarszej nauce - hunie -
twierdzono, Ŝe takŜe i człowiek składa się -jako jedna całość - z trzech Ŝyjących obok siebie
94
i dla siebie istot: z WyŜszego Ja, Średniego Ja (to znaczy z tego, co uwaŜamy za siebie) i z
Wewnętrznego Dziecka, czyli podświadomości (dokładniej zajmę się tym problemem w
rozdziale poświęconym hunie). Zadaniem Wewnętrznego Dziecka jest słuŜyć wiernie i jak
najlepiej Średniemu Ja. Wywiązuje się ono z tego zadania sumiennie, lecz nie zawsze tak,
jakbyśmy tego oczekiwali. Podświadomość ma swoją własną moralność i stara się kierować
nami zgodnie z tymi normami etycznymi. Chce dla nas jak najlepiej, ale według swoich
własnych kryteriów ocen. JeŜeli wpojono w ciebie (w twoją podświadomość), Ŝe seks jest
rzeczą złą, twoje Wewnętrzne Dziecko będzie cały czas starało się uchronić cię przed tym
złem i twoja wcześniejsza lub późniejsza wizyta u lekarza seksuologa jest w pewnej mierze
z góry zaprogramowana.
RóŜnego rodzaju przeŜycia i nie rozwiązane problemy osiadają jako negatywne pakiety
energetyczne w twej podświadomości, uniezaleŜniają się i zmieniają odpowiednio twój
program. Nie moŜemy dobrze wykonywać naszej pracy, dokonywać ulepszeń i
wynalazków, jeŜeli zaprogramowane w nas wzory nie pozwalają nam wyjrzeć poza brzeg
talerza. Nasze postępowanie wynika z nabytych przez lata szablonów emocjonalnych.
Za pomocą technik drugiego stopnia reiki masz moŜliwość bezpośredniego dotarcia do
podświadomości i usunięcia z niej niewłaściwych przyzwyczajeń. Zasiedziałe tam programy
wykazują tendencję do utrzymywania się przy Ŝyciu i nie moŜna w zasadzie usunąć jednego
nawyku nie zastępując go innym. Naszym zadaniem jest wymazanie z wewnętrznego
programu nieprawidłowych nawyków, utrudniających Ŝycie i prowadzących do chorób, i
wpisanie na jego miejsce poŜądanych przyzwyczajeń. Jest to zadanie bardzo trudne i
odpowiedzialne, poniewaŜ nigdy nie moŜemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością co
jest dobre dla drugiej osoby, a nawet dla nas samych.
Podświadomość przyjmuje informacje w postaci sugestii. W normalnym układzie bronimy
się dość skutecznie przed obcymi sugestiami, ulegamy natomiast nadspodziewanie łatwo -
własnym. Aby zastąpić stare sugestie nowymi, musimy bardzo rozwaŜnie wybierać ich
tekst. Proste zdanie „Nie będziesz więcej kradł" wydaje nam się, na poziomie świadomości,
właściwym postulatem. Nasza podświadomość często nie zauwaŜa jednak słówka „nie" i
koncentruje się na czasowniku „kraść". JeŜeli postaram się wprowadzić Ŝyczenie „Nie boli
mnie juŜ noga", moje Wewnętrzne Dziecko zainteresuje się natychmiast faktem, Ŝe noga
jednak moŜe boleć. Wynika - tego wniosek, Ŝe sugestia musi być zawsze zdaniem
sformułowanym pozytywnie. Zamiast powiedzieć „Nie będę juŜ więcej kradł", naleŜy
sformułować to Ŝyczenie następująco „Będę zawsze postępował uczciwie i szanował cudzą
własność".
Opisana wyŜej sytuacja wydaje się jasna i prosta. Wiele naszych programów nie da się
jednak jednoznacznie ocenić z punktu widzenia moralności. Zadajmy sobie jednak pytanie,
czym jest moralność. Ciągle pamiętam piękny przykład z ksiąŜki W pustyni i w puszczy,
gdy Staś zapytał Kalego, co jest dobrym, a co złym uczynkiem. Moja moralność nie musi
być koniecznie moralnością innego człowieka. Nie potrafię ocenić, co jest dla innych dobre,
poniewaŜ patrzę na to przez pryzmat mojej osoby a i w tym przypadku nie wiem na pewno,
co jest dla mnie dobre. Z tego powodu zalecam szczególną ostroŜność w przekazywaniu
sobie i innym nowych sugestii. Najlepszym sposobem wydaje mi się metoda
odprogramowania, polegająca na tym, Ŝe za pomocą technik mentalnych pozwalamy starym
zasadom rozwiać się i zastępujemy je ogólnymi kryteriami przyniesionymi nam przez reiki.
Uniwersalna Energia śyciowa ma swoją własną inteligencję i wie lepiej od nas, co dla kogo
jest naprawdę dobre. JeŜeli koniecznie chcesz przekazać swojemu pacjentowi nowe sugestie,
proponuję ci skorzystać ze zbiorów afirmacji zawierających sugestie ogólne i pozytywne.
Polecam ksiąŜeczkę Heile deinen Korper („Lecz swoje ciało") napisaną przez Louise L.
Hay. Pamiętaj, Ŝe przyjmujesz na siebie duŜą odpowiedzialność przeprowadzając „leczenie"
mentalne.
Zabieg harmonizacji psychicznej i odprogramowania przeprowadzasz w
następujących stopniach (dotyczy to zarówno pacjentów, jak i samego siebie):

95
• Ustal z pacjentem afirmację, której będziesz uŜywał.
• Skoncentruj się na sercu i poproś o to, byś mógł być kanałem reiki.
• Odbiorca siedzi prosto na krześle. Nogi ustawione równolegle do siebie, stopy
spoczywają na podłodze. Oczy ma zamknięte.
• Wygładź trzykrotnie aurę pacjenta.
• Stań za odbiorcą lub obok niego, nakreśl pierwszy symbol, wypowiedz
trzykrotnie w myślach jego mantrę i wysyłaj przez kilka minut reiki na głowę
pacjenta. WyobraŜaj sobie przy tym złote światło przepływające przez ciebie od
głowy aŜ do stóp i poprzez dłonie do pacjenta, równieŜ od głowy do stóp,
wypełniające go całkowicie i rozmywające wszystkie blokady ukazujące ci się w
postaci ciemnych punktów.
• PołóŜ jedną dłoń na medulla oblongata i nakreśl drugą dłonią drugi symbol
reiki. Powtórz w myślach trzykrotnie jego mantrę i połóŜ rękę, która rysowała
symbol, na czakrze korony.
• Wypowiedz trzykrotnie w myślach nazwisko pacjenta. Powinieneś zdawać sobie
jednocześnie sprawę z tego, iŜ nawiązujesz bezpośredni kontakt między
Uniwersalną Energią śyciową a podświadomością odbiorcy. Aby wzmocnić to
połączenie, moŜesz powiedzieć na przykład: „Mam do ciebie klucz".
• WyobraŜaj sobie nadal, Ŝe złote światło płynące z twoich rąk przepływa przez
całe ciało odbiorcy, usuwając z niego wszystkie ciemne punkty.
• W myślach, albo lepiej głośno, wypowiedz ustaloną wcześniej afirmację
(leczenie mentalne). Proponuję w większości przypadków zrezygnować z tego i
wypowiedzieć zdanie: „Ta energia słuŜy twojemu najwyŜszemu dobru" lub
„Bóg cię kocha" (odprogramowanie). Odbiorca moŜe równieŜ powtarzać te
zdania.
• Podczas wypowiadania afirmacji wyobraŜasz sobie pacjenta w stanie, który
chcesz osiągnąć. Powtórz afirmację tyle razy, ile uznasz za słuszne. W trakcie
całego czasu trwania zabiegu twoja świadomość powinna być zogniskowana na
wykonywanych przez ciebie czynnościach.
• Zakończ kontakt z pacjentem i ponownie trzykrotnie wygładź jego aurę.
• Po zabiegu umyj ręce lub potrzyj je o siebie, aby zakończyć energetyczne
połączenie z odbiorcą i zdezaktywować symbole. Z pełną świadomością złóŜ
wyniki leczenia w ręce egzystencji.

Zabieg leczenia mentalnego lub odprogramowania nie powinien trwać dłuŜej niŜ dziesięć
minut. Seans mentalny przeprowadź sześciokrotnie, dzień po dniu, i powtórz go w
następnym tygodniu jeszcze dwa razy. Nie uŜywaj więcej niŜ jednej afirmacji naraz. Po
kilku tygodniach moŜesz przejść do następnej.

Wysyłanie reiki na odległość

Za pomocą symbolów moŜemy przekroczyć granice czasu i przestrzeni. Czasami zdarza się,
Ŝe chcesz przeprowadzić zabieg reiki na osobie, która nie znajduje się bezpośrednio przy
tobie. Odległość moŜe wynosić kilka metrów, ale teŜ i tysiące kilometrów. W celu wysłania
Uniwersalnej Energii śyciowej na odległość musisz poczynić następujące kroki:

• Skoncentruj się na swoim sercu i poproś Siłę WyŜszą o to, byś mógł być
czystym kanałem reiki.
• Wyobraź sobie osobę, której chcesz przesłać reiki.
• Nakreśl na jej Trzecim Oku trzeci symbol i wypowiedz trzykrotnie jego mantrę.
• Wypowiedz (głośno lub w myślach) trzykrotnie nazwisko tej osoby.
• Poproś osobę, która ma otrzymać reiki, o pozwolenie na wykonanie zabiegu.

96
• Przypieczętuj działanie trzeciego klucza za pomocą pierwszego symbolu.
• Wyobraź sobie, Ŝe osoba, której wysyłasz Uniwersalną Energię śyciową jest
przy tobie, i z zamkniętymi oczami przeprowadź na niej zabieg.
• Zakończ kontakt i potrzyj dłonie o siebie. Dodatkowo moŜesz jeszcze umyć ręce
po seansie.
• Podziękuj Sile WyŜszej za to, Ŝe mogłeś być kanałem reiki.

Przy zagadnieniu wysyłania energii na odległość automatycznie nasuwa się kilka pytań. Po
pierwsze, reiki nie moŜemy nikomu narzucać. JeŜeli dowiedziałeś się przypadkowo, Ŝe
twoja sąsiadka, starsza pani z piątego piętra, jest chora, moŜesz chcieć jej pomóc i
przeprowadzić zabieg na odległość. Masz całkowitą wolność w podejmowaniu decyzji,
pamiętaj jednak, Ŝe powinieneś wysyłać reiki tylko osobom, które cię o to poprosiły. Nikogo
nie wolno zmuszać do szczęścia. Taki jest duch systemu Usui-Reiki.
Wyjdźmy jednak z załoŜenia, Ŝe chory nie miał moŜliwości poprosić cię o zabieg. Wtedy ty
musisz zwrócić się do niego o pozwolenie na przeprowadzenie seansu. Po nawiązaniu
kontaktu za pomocą trzeciego symbolu pytasz go w myślach, czy zgadza się na wysłanie mu
reiki. W gruncie rzeczy zdajesz sobie sprawę z tego, Ŝe nie pytasz jego samego, lecz jego
WyŜsze Ja. Teraz musisz zdać się na intuicję. Czasami zobaczysz całkiem wyraźnie, Ŝe
zapytana osoba przyzwalająco kiwa głową innym razem moŜe się zdarzyć, iŜ usłyszysz
stanowcze „nie". Musisz ufać swoim odczuciom. Najlepszym dowodem na to, Ŝe wysłanie
energii nie było poŜądane, jest jednak fakt, iŜ reiki nie płynie po nawiązaniu kontaktu. Ja w
przypadku wątpliwości proszę zawsze o to, by energia ewentualnie nie przyjęta przez
odbiorcę została wysłana do kosmicznego banku i uŜyta w razie potrzeby do innych celów.
Takie problemy nie występują jeŜeli otrzymaliśmy ogólne pozwolenie na wysyłanie reiki.
Wtedy moŜesz bez Ŝadnych skrupułów przeprowadzać zdalną sesję. Oczywiście zupełnie
inne są uczucia osoby obdarzanej Uniwersalną Energią śyciową jeŜeli wie ona, kiedy tę
energię otrzyma. MoŜe wtedy się połoŜyć, odpręŜyć i wczuć w piękne odczucia wywołane
napływem reiki.
Czasami zdarza się, Ŝe chcemy wysłać reiki komuś, czyjego nazwiska nie znamy. JeŜeli
wiemy, jak dana osoba wygląda, wystarczy, Ŝe posłuŜymy się tylko tym obrazem. Gdy
mamy jej zdjęcie, moŜemy przy nawiązywaniu kontaktu połoŜyć na nim rękę. Jeśli inne
dane nie są nam znane, wystarczy nawet tylko adres.
W trakcie tego zabiegu masz o wiele większą swobodę niŜ podczas bezpośrednio
przeprowadzonej kuracji. MoŜesz wyobrazić sobie drugą osobę w dowolnych pozycjach, tak
abyś mógł bez trudności dotrzeć do wszystkich partii jej ciała. JeŜeli będzie to pomocne,
moŜesz zmniejszyć lub zwiększyć ją do odpowiednich rozmiarów, lub całą ująć - jako
karzełka - w swoje dłonie i pozwalać jej kąpać się w jasnym świetle wypływającej z twych
rąk energii. Masz pełne prawo do wzięcia w dłonie jej serca, nerek czy wątroby i do
bezpośredniego naświetlania tych organów Uniwersalną Energią śyciową. Tak jak w kaŜdej
innej dziedzinie reiki, tak i tutaj granicę stanowi wyłącznie twoja wyobraźnia.
Wspaniałą pomocą jest wysyłanie energii na odległość, jeŜeli chcesz przeprowadzić zabieg
na swych własnych plecach lub innych, trudno dostępnych partiach ciała.
Proszono mnie czasem o wysłanie reiki o określonej godzinie, o której, z powodu innych
obowiązków, nie mogłem tego zrobić. Za pomocą trzeciego symbolu moŜemy nie tylko
przełamać barierę przestrzeni, ale równieŜ i czasu. Po nawiązaniu kontaktu prosiłem
wówczas, by reiki dotarła do odbiorcy o kilka godzin później. Metoda ta jest takŜe bardzo
poŜyteczna przy przeprowadzaniu seansu z osobą znajdującą się na innym kontynencie,
leŜącym w innej strefie czasowej.

97
Zabieg mentalny na odległość

• Usiądź wygodnie w pozycji wyprostowanej.


• Skoncentruj się na sercu.
• Wyślij reiki na swoje oczy.
• Wyobraź sobie osobę lub sytuację, której chcesz wysłać reiki.
• Nakreśl trzeci symbol na Trzecim Oku wizualizowanej osoby i wypowiedz
trzykrotnie jego mantrę. Narysuj teraz pierwszy symbol
• i wypowiedz trzykrotnie jego mantrę. Powiedz trzykrotnie w myślach lub głośno
nazwisko odbiorcy.
• Zapytaj WyŜsze Ja odbiorcy, czy chce przyjąć reiki.
• JeŜeli otrzymasz odpowiedź przeczącą, zakończ kontakt lub wyślij energię do
kosmicznego banku.
• Wyobraź sobie głowę odbiorcy i postępuj teraz jak w przypadku leczenia
mentalnego lub odprogramowania.
• Wypowiedz afirmację i wyobraŜaj sobie odbiorcę w stanie, który chciałbyś
osiągnąć.
• Wyczuj, kiedy wysłałeś juŜ wystarczająco duŜo energii.
• Zakończ zabieg.
• Podziękuj wyŜszej instancji.
• Wygładź swą własną aurę, potrzyj dłonie o siebie lub umyj je. Nie zastanawiaj
się nad skutkami przeprowadzonego zabiegu, lecz oddaj to w ręce Siły WyŜszej.

Jednoczesne wysyłanie reiki większej liczbie ludzi

Stosując moŜliwości drugiego stopnia reiki masz moŜliwość zaoszczędzenia czasu, jeŜeli
przeprowadzasz seans na odległość dla większej liczby osób naraz. Napisz wtedy ich
nazwiska na kartce papieru i trzymaj na niej rękę przy nawiązywaniu kontaktu. Wyraź takŜe
Ŝyczenie, aby reiki płynęła do wszystkich tych osób.

Oczyszczanie karmy

• Otwórz przestrzeń i czas za pomocą trzeciego symbolu.


• Ustal, w jaki punkt czasu lub czasoprzestrzeni chcesz wysłać reiki.
• Zapieczętuj pierwszym symbolem.
• Wyślij w tę ustaloną czasoprzestrzeń najpierw drugi, a potem pierwszy symbol.
• Poproś o przebaczenie i sam wybacz sobie i innym.
• Dzięki wysłaniu uzdrawiającej siły reiki w przeszłość moŜemy usunąć kompleksy
winy oraz róŜnego rodzaju karmiczne obciąŜenia .

Pozbycie się przesądów i starych poglądów

Zalegające w tobie stare zasady rozumowania utrudniają ci często Ŝycie i uniemoŜliwiają


dalszy rozwój, skrępowany okowami przesądów. Symbole reiki dają ci do ręki narzędzie, za
pomocą którego moŜesz zdjąć ten stary gorset i bez obciąŜeń zmierzać drogą rozwoju
osobistego.

• Połącz się za pomocą trzeciego symbolu z sobą samym.


• Wyobraź sobie dokładnie swoją postać tak, jak ją na co dzień widzisz.
98
• Pozwól teraz, by twoja postać rozwiewała się w twej wyobraźni, stawała się coraz
bardziej nieostra i niewyraźna, aŜ zostanie z niej tylko gra światła.

Powtarzaj to ćwiczenie tak często, aŜ będziesz miał wraŜenie, Ŝe rozwiał się juŜ ten obraz,
jaki stworzyłeś o samym sobie.

Usuwanie wewnętrznych konfliktów

Po połączeniu się z konfliktową sytuacją (trzeci i pierwszy symbol) wyślij jej drugi symbol
w celu harmonizacji i przypieczętuj go za pomocą pierwszego.

Wyjaśnianie przyszłych i minionych sytuacji

• Otwórz czas i przestrzeń za pomocą trzeciego symbolu.


• Ustal, w jaki punkt czasu i przestrzeni chcesz wysłać reiki.
• Zapieczętuj pierwszym symbolem.
• Wyślij w celu harmonizacji drugi symbol i utrwal go pierwszym.
• Wysyłaj energię, aŜ uznasz, Ŝe przekazałeś wystarczającą jej ilość.

Znajdowanie zakłóceń w pomieszczeniach

Być moŜe niedawno się przeprowadziłeś i coś zmieniło się w twoim Ŝyciu. Nie moŜesz
dobrze spać, rano jesteś zupełnie rozbity i oddychasz pełną piersią dopiero po opuszczeniu
swego nowego mieszkania. Na dodatek dowiedziałeś się, Ŝe Ŝaden z poprzednich lokatorów
nie wytrzymał tu przez dłuŜszy czas. Powody tego mogą być róŜne: Ŝyły wodne, promie-
niowanie ziemskie lub pola magnetyczne. Większość Ŝywych stworzeń wyposaŜonych jest
w mechanizm instynktownie odkrywający niebezpieczeństwo. My, ludzie, zapatrzeni
jedynie w fakty, niestety juŜ dawno zatraciliśmy tę umiejętność.
Aby ustalić, czy masz do czynienia ze zdrowym czy teŜ negatywnie naładowanym
pomieszczeniem, mieszkaniem lub miejscem, zastosuj przedstawioną poniŜej metodę
mentalną. Za jej pomocą moŜesz zbadać centymetr po centymetrze i metr po metrze
interesujący cię obiekt. Stosowanie tej metody bezpośrednio, na miejscu, nie przynosi tak
dobrych rezultatów i trwa znacznie dłuŜej.

• Udaj się w neutralne, spokojne miejsce i zarezerwuj sobie około pół godziny na tę
czynność.
• Narysuj na kartce papieru przybliŜony szkic pomieszczenia lub miejsca, które
chcesz zbadać. Ołówek trzymaj w zasięgu ręki.
• OdpręŜ się głęboko i wybierz się w formie snu na jawie (po połączeniu się za
pomocą technik reiki) z wizytą w interesujące cię miejsce. ZbliŜ się powoli, wejdź
w drzwi i wsłuchaj się w swoje odczucia w przedpokoju. Następnie przejdź dalej.
Skoncentrowany, całkiem świadomie zarejestrujesz drgania w kaŜdym
pomieszczeniu. Sam się zdziwisz, jak całkowicie odmienne moŜesz się czuć w
poszczególnych pokojach. Nawet w róŜnych kątach jednego pomieszczenia
odczujesz istnienie zupełnie innych energii. Wsłuchaj się w siebie i ciągle rejestruj
swoje samopoczucie w zaleŜności od tego, gdzie w danej chwili jesteś.
• Na koniec zaznacz na przygotowanym szkicu miejsca z przyjemnymi i
nieprzyjemnymi strefami i z boku zapisz uczucia, jakie ci w czasie pobytu tam
towarzyszyły.

JeŜeli dojdziesz do wniosku, Ŝe mieszkasz w domu zupełnie pozbawionym wpływu


ujemnych energii, musisz szukać powodów swego złego samopoczucia w sobie samym. W
przeciwnym razie postępuj tak, jak to opisano w następnych punktach. Czynności te moŜesz
przeprowadzić na miejscu, lub teŜ za pomocą wysyłania energii na odległość, korzystając z
99
narysowanego szkicu. Pamiętaj o tym, Ŝeby wysyłać zharmonizowaną energię (drugi
symbol) w kaŜde miejsce, które zaznaczyłeś, tak długo, aŜ strumień energii ustanie lub sam
dojdziesz do wniosku, Ŝe przekazałeś juŜ wystarczającą ilość reiki.
Po zakończeniu harmonizacji moŜesz przeprowadzić test jej skuteczności powtarzając
jeszcze raz powyŜsze stopnie.

Harmonizacja pomieszczeń

Nakreśl drugi symbol na wszystkich ścianach pomieszczenia, na suficie i na podłodze.


Narysuj go dodatkowo na środku pokoju. Za kaŜdym razem pieczętuj go pierwszym
symbolem. JeŜeli pomieszczenie ma być takŜe chronione przed wpływem obcych energii,
narysuj trzeci symbol na środku, nawiązując w ten sposób kontakt z opiekunem pokoju, i
wyślij następnie pierwszy symbol w kaŜdy kąt pomieszczenia.

Neutralizowanie wpływu Ŝył wodnych

W celu zneutralizowania wpływu Ŝył wodnych i promieniowania ziemskiego na przykład w


miejscu pracy lub w sypialni kreślisz w danym punkcie jeden raz drugi symbol, a następnie
trzy razy pierwszy. Pomagasz sobie przy tym -jak zwykle - mantrami.

Szybkie połączenie się z ziemią

PołóŜ sobie lub innej osobie pierwszy symbol na czakry dłoni i stóp (moŜesz to równieŜ
tylko wizualizować). Umieść następnie dłonie na brzuchu i oddychaj w hara (środek
człowieka; miejsce znajdujące się w odległości około dwóch palców pod pępkiem).

Energetyzacja przedmiotów

Nakreśl najpierw drugi, a potem pierwszy symbol na Ŝywności, krysztale, spisie Ŝyczeń itd.

Energetyzacja poŜywienia

W pierwszej części ksiąŜki opisywałem prostą metodę energetyzacji Ŝywności za pomocą


technik pierwszego stopnia reiki. Symbole drugiego stopnia dają nam duŜo większe
moŜliwości wpływania na jakość potraw. UŜywamy w tym celu najpierw drugiego,
harmonizującego klucza i pieczętujemy go pierwszym. Następnie wzmacniamy jeszcze
kilkakrotnie siłę działania za pomocą pierwszego symbolu.
Ogólnie uwaŜa się, Ŝe najlepszą pizzę moŜna zjeść we włoskiej restauracji. Znani z tego
smakołyku (jak i ze spaghetti) Włosi nie wytrzymują jednak porównania z pewnym znanym
mi kucharzem z restauracji greckiej. W czym tkwi tajemnica jego powodzenia? KaŜda pizza
przed podaniem jej gościom jest energetyzowana za pomocą symbolów reiki. Wierzcie mi,
Ŝe lepszej nigdy nigdzie nie jadłem.

Pobudzenie systemu immunologicznego

W czasach coraz większej liczby zachorowań na raka olbrzymie znaczenie zdobywa ciągłe
wzmacnianie naszego systemu immunologicznego. Choroba ta nie jest, jak to chętnie głosi
szkolna medycyna, jedynie chorobą ciała fizycznego. Raka wywołują równieŜ czynniki
psychiczne, rodzinne i socjalne. DuŜą rolę odgrywają takŜe nawyki Ŝywieniowe, tryb Ŝycia,
sposób oddychania, emocje, myśli, stres, jak równieŜ nie rozwiązane konflikty i
traumatyczne przeŜycia.
Jak w przypadku kaŜdej choroby, przyczyn raka naleŜy szukać na wszystkich poziomach
naszego Ŝycia. Rak jest spowodowany zwyrodnieniem komórek poprzez uszkodzenie
informacji genetycznych, decydujących o sposobie rozwoju kaŜdego z miliardów tych
podstawowych systemów naszego organizmu. Przekłamane informacje mogą powstać
100
wewnątrz komórki, na skutek uszkodzenia spirali DNA, lub teŜ zostać wprowadzone z
zewnątrz przez wirusy. W obydwu przypadkach właściwe funkcjonowanie systemu
immunologicznego ma podstawowe znaczenie dla organizmu.
Siedliska negatywnych, szkodliwych energii w naszych ciałach astralnych wywierają wpływ
na nasz organizm, doprowadzając niejednokrotnie do zdeformowania nośników informacji
genetycznej. „Elementarne duszki" zalegające w naszej podświadomości nie są więc
wyłącznie dolegliwościami natury psychicznej; demonstrują one swoje działanie takŜe na
płaszczyźnie ciała. Ciało jest zwierciadłem psychiki, tak jak psychika jest zwierciadłem
ciała. Jest faktem uznanym, równieŜ przez medycynę, Ŝe brak nadziei na poziomie
psychicznym tworzy energetyczną podstawę tworzenia się raka. Uczucia smutku,
niepewności i obaw bezpośrednio wpływają na zmniejszenie się siły Ŝyciowej, co z kolei
doprowadza do osłabienia systemu immunologicznego. Obecnie psychologia i medycyna
wychodzą z załoŜenia, Ŝe nadzieja i optymizm wzmacniają siły obronne człowieka.
Ustalono równieŜ, Ŝe powstanie raka prawie zawsze idzie w parze z brakiem miłości (takŜe
do samego siebie). Mankament ten wywołuje często cięŜkie choroby, szczególnie zaś wiele
chorób kobiecych.
Bardzo waŜną rolę dla systemu obronnego człowieka odgrywa grasica, regulująca przepływ
energii własnych w organizmie oraz odpowiedzialna za szkolenie białych krwinek.
Wymienione przeze mnie powyŜej znaczenie miłości dla naszego zdrowia przedstawi się
nam nagle w zupełnie innym świetle, jeŜeli zdamy sobie sprawę z tego, Ŝe grasica jest
fizycznym odpowiednikiem czakry serca. Serce wpływa na grasicę i w ten sposób na nasze
siły obronne. Przez lata lekarze zastanawiali się nad rolą grasicy w ciele ludzkim, by w
końcu dojść do wniosku, iŜ jest ona reliktem ewolucyjnym, tak jak wyrostek robaczkowy.
Pracujący nad badaniem tego gruczołu uczeni zaobserwowali jednak kilka interesujących
zaleŜności. U noworodka i u starego człowieka grasica jest mniej więcej tej samej wielkości.
Po urodzeniu organ ten stale rośnie, aŜ do osiągnięcia przez człowieka wieku dojrzewania,
następnie zaczyna się zmniejszać. Wiele eksperymentów mających na celu aktywizację gra-
sicy wykazało wzmocnienie systemu immunologicznego pacjentów i w pewnym stopniu ich
odmłodzenie. Zainteresowanym polecam ksiąŜkę Der Menschheitstraum („Marzenie
ludzkości") napisaną przez Johannesa von Buttlar.
Reiki działa pozytywnie na naszą psychikę, pozwala pozbyć się wielu niepotrzebnych
programów, daje nam nadzieję i harmonizuje wszystkie nasze ciała. Jest więc w ten sposób
czynnikiem wzmacniającym nasze siły witalne i obronne. Dodatkowym sposobem na
poprawienie stanu systemu obronnego jest bezpośredni zabieg przeprowadzony na grasicy.
Kładziemy na niej dłoń, harmonizujemy ją za pomocą drugiego symbolu i następnie
pieczętujemy jego działanie pierwszym kluczem. W razie potrzeby moŜemy później
wielokrotnie uŜyć pierwszego symbolu w celu wzmocnienia strumienia przepływającej
energii. Od czasu do czasu moŜna lekko poklepać to miejsce otwartą dłonią, aby jeszcze
bardziej pobudzić działanie grasicy. Wskazane jest wysłać reiki równieŜ na śledzionę.

Czyszczenie i programowanie kryształów

Kryształy (szczególnie górskie) mają właściwości wzmacniania uzdrawiających energii oraz


zapamiętywania i następnie emitowania leczniczych fal. W starych przekazach dotyczących
zaginionego kontynentu Atlantydy często wspominano o tym, Ŝe ta niezwykle wysoko
rozwinięta cywilizacja posługiwała się kryształami, które miały zapamiętać całą jej wiedzę.
JeŜeli to prawda, być moŜe kiedyś wybrana osoba odnajdzie choć jeden z tych kryształów i
wtedy dowiemy się więcej o pochodzeniu i zdobyczach tej zaginionej kultury. Przyczyną
zaginięcia Atlantydy było niewłaściwe uŜycie kryształów. Pewna grupa kapłanów,
owładnięta Ŝądzą władzy, postanowiła za ich pomocą i wykorzystując zawarte w nich
informacje wywrzeć wpływ i podporządkować sobie całą ludzkość. PotęŜne siły mieszczące
się w kryształach obróciły się jednak przeciwko nim samym i przeciw całemu kontynentowi.
Kryształy są neutralne: ani dobre, ani złe. Odpowiednio zaprogramowane działają jednak
101
skutecznie. Emitują energię, wysyłają i wzmacniają znajdujące się w nich programy.
Potrafią przekazać kaŜdą informację bezpośrednio z jednej świadomości do drugiej, a
zawartość tej informacji moŜemy sami ustalić. Przy pracy z kryształami musimy jednak
wykazać poczucie ogromnej odpowiedzialności. Ich podstawowym zadaniem jest
bezwarunkowe słuŜenie ludzkości, uwolnienie jej od bólu i cierpień. Bez względu na to, czy
uwaŜamy to za mit, czy teŜ za prawdę, historia Atlantydy jest ostrzeŜeniem.
Za pomocą drugiego stopnia reiki moŜesz sam programować kryształy na określone zadanie
i nosić je potem przy sobie lub podarować innej osobie.
KaŜdy kryształ juŜ sam w sobie zawiera pewne informacje. Aby go zaprogramować zgodnie
z naszymi Ŝyczeniami, musimy najpierw go oczyścić.
Czyszczenie
Zabieg ten naleŜy przeprowadzać mniej więcej raz w tygodniu, jeŜeli nosisz kryształ przy
sobie. Oto kilka sposobów czyszczenia:
• WłóŜ kryształ na co najmniej 24 godziny do wodnego roztworu soli.
• Zakop kryształ na 24 godziny w suchej soli morskiej.
• Myj kryształ przez dłuŜszy czas pod bieŜącą wodą.
• Weź kryształ w ręce i wyślij mu zharmonizowaną (drugi symbol) energię,
wyobraŜając sobie jednocześnie, jak emitowana przez twoje dłonie siła czyści go.
Ładowanie
Przez ładowanie rozumiem zwiększenie ładunku zawartej w krysztale energii.
• Weź kryształ w rękę i połącz się z nim dodatkowo za pomocą trzeciego symbolu.
• Wyślij mu energię wzmacnianą uŜyciem pierwszego symbolu.
Programowanie na uzdrawianie
MoŜesz zaprogramować kryształ górski na leczenie dowolnej choroby. Weź kryształ do ręki
i wyobraź sobie w tym celu chorego i jego dolegliwości, które chcesz uleczyć. W następnym
kroku wizualizuj jak najdokładniej poprawę stanu pacjenta. Zobacz, jak uzdrawiająca
energia wnika w jego ciało i usuwa wszystkie schorzenia.
Po zaprogramowaniu kryształu moŜesz uŜyć go do leczenia. Trzymaj go nad ciałem chorego
i wysyłaj energię w miejsca potrzebujące uzdrowienia. Wizualizuj przy tym uzdrawiające
promienie wypływające z kryształu i wnikające w ciało pacjenta. MoŜesz dać równieŜ
kryształ choremu, aby nosił go przez parę dni przy sobie. Po tym czasie musisz
przeprowadzić ponowne czyszczenie i programowanie.
Programowanie na kolor
KaŜdy kolor ma swoją częstotliwość drgań i właściwości, które mogą zostać uŜyte do
róŜnych celów. Za pomocą kolorów moŜemy wpłynąć na osobowość, stan psychiczny oraz
na samopoczucie fizyczne. W tym celu naleŜy zaprogramować kryształ na ten kolor, który
reprezentuje poŜądaną zmianę, po czym postępować tak jak w przypadku programowania na
uzdrawianie.

Prysznic reiki

Pojęcie to, chociaŜ zaskakujące, odpowiada rzeczywistości. Tak jak z przyjemnością


poddajesz się strumieniom wody spływającym na ciebie z góry, tak samo moŜesz
zainstalować sobie w dowolnym miejscu, które znasz, oŜywczy i regenerujący prysznic
dodającej sił energii. MoŜe to być miejsce nad twoim biurkiem w pracy lub łóŜko w
sypialni, ale równieŜ wnętrze twojego samochodu, łąka, na której pieczesz mięso na grillu,
czy teŜ parking, na którym się zatrzymujesz w czasie jazdy na urlop. RóŜnica między
wysyłaniem reiki na odległość a prysznicem polega na tym, Ŝe deponujesz energię (równieŜ
na stałe) w jakimś konkretnym miejscu, a aktywizowana jest ona dopiero wtedy, gdy jej
102
odbiorca znajdzie się w tym miejscu. Aby zainstalować ten oŜywczy natrysk, musisz
najpierw zbudować potencjał energetyczny w wybranym przez ciebie punkcie. Bardzo
dobrze nadają się do tego celu miejsca, przez które przechodzisz lub przejeŜdŜasz (drzwi,
most etc). Gdy zbliŜasz się do niego, zawarta w reiki inteligencja samoczynnie uruchamia
strumień energii. W ten sposób nie potrzebujesz codziennie wysyłać w określone miejsce
reiki. Jednorazowa instalacja spełnia swoje zadanie przez tygodnie i miesiące, poniewaŜ
zuŜyta energia regeneruje się samoczynnie.
Wyobraź sobie, Ŝe wybierasz się w dłuŜszą, męczącą podróŜ. JeŜeli znasz dokładnie trasę
przejazdu, moŜesz zawczasu zainstalować na tym odcinku kilka natrysków Uniwersalnej
Energii śyciowej, pozwalających ci podczas jazdy regenerować siły. Wystarczy, Ŝe
przypominasz sobie most, przez który będziesz przejeŜdŜać, aleję wysadzaną drzewami,
restaurację, w której planujesz się zatrzymać, lub moŜe prom, którym będziesz płynął.
• Skoncentruj się na sercu, a potem przekrocz za pomocą trzeciego symbolu barierę
czasu i przestrzeni.
• Wyobraź sobie miejsce, w którym chcesz zainstalować prysznic reiki.
• Poproś siłę reiki, aby zechciała czekać tam na ciebie i na ewentualnych innych
odbiorców.
• Wyślij reiki w to miejsce. Gdy będziesz miał uczucie, Ŝe zdeponowałeś tam
wystarczająco duŜo energii, poproś reiki, aby odnawiała się samoczynnie, i
przypieczętuj to wszystko pierwszym symbolem.

Reiki dla ziemi

Wraz z inicjacją drugiego stopnia masz do dyspozycji fantastyczną i potęŜną metodę


wysyłania energii w dowolny punkt naszej kuli ziemskiej. Od lat dzień w dzień, poprzez
rabunkową gospodarkę zasobami naturalnymi, zabieramy drogocenną energię naszej Matce
Ziemi. Wykorzystujemy i systematycznie niszczymy naszą planetę, zatruwamy jąi
zagraŜamy coraz bardziej jej istnieniu. Ziemia, nie mając innej moŜliwości obrony, wysyła
nam coraz częściej ostrzeŜenia: dziurę ozonową trzęsienia ziemi czy teŜ powolną zmianę
klimatu.
Nasza planeta daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Za pomocą otwarcia się na siłę reiki
moŜemy okazać jej naszą wdzięczność i dostarczyć dodatkowej energii, której tak bardzo
potrzebuje.
Połącz się za pomocą trzeciego symbolu z ziemią następnie nakreśl drugi i pierwszy klucz i
wysyłaj przez pewien czas Uniwersalną Energię śyciową. Jeszcze większy efekt moŜe dać
grupowe wysyłanie energii przeprowadzone w kręgu twych znajomych.
Za pomocą reiki moŜesz wysyłać uzdrawiającą siłę pewnym grupom ludzi (uchodźcy,
głodujące narody Afryki), regionom dotkniętym kryzysami (takimi jak katastrofy naturalne,
wojny) oraz całej kuli ziemskiej.
Wyobraź sobie sytuację, którą chcesz zharmonizować, połącz się z nią za pomocą trzeciego
symbolu, a następnie wysyłaj w to miejsce harmonizującą i uzdrawiającą energię (drugi i
pierwszy symbol).
Istnieją międzynarodowe organizacje reiki, których celem jest wysyłanie energii miłości w
te miejsca naszej planety, które tego najbardziej potrzebują. Adresy tych organizacji
znajdziesz na końcu pierwszej części tej ksiąŜki.

Medytacja
W ciągu tysiącleci zostały opracowane róŜnorodne metody medytacji, pomagające nam
zbliŜyć się do naszego Wewnętrznego Ja, do sensu bytu, do esencji wszystkiego.
Wewnętrzny spokój osiągamy tylko wówczas, gdy zbliŜymy się do naszej prawdziwej
istoty, a ma to wiele wspólnego z wewnętrzną ciszą. JeŜeli mimo odnoszenia wszelkich
103
sukcesów w Ŝyciu ogarnie nas nagle uczucie stagnacji, oznacza to, Ŝe nadszedł moment, aby
ufnie udać się w podróŜ do naszego środka. Dla stosujących metody reiki medytacja nie jest
pojęciem całkiem nowym i nieznanym. PrzecieŜ za kaŜdym razem gdy czujemy przepływ
Uniwersalnej Energii śyciowej przez nasze wnętrze, zagłębiamy się w nas samych.
Początkowo pojęcie medytacji zostało w świecie zachodnim całkowicie źle zrozumiane.
Medytowanie o czymś nie jest medytacją- w najlepszym razie kontemplacją! Medytacja
oznacza wolność, brak jakichkolwiek ram i ograniczeń.
Na Zachodzie mamy ostatnio do czynienia z coraz bardziej masowym odwracaniem się
ludzi od dogmatycznego i skostniałego Kościoła katolickiego. W poszukiwaniu prawdy
kościelny urząd pośrednictwa między Bogiem a człowiekiem staje się coraz bardziej
niepotrzebny i coraz więcej ludzi zauwaŜa rosnącą atrakcyjność buddyzmu oraz zwraca się
w stronę medytacji.
Nie jest to jednak prosty proces zmiany religii i oderwania się od rzeczywistości. Tak jak
reiki nie jest zastępczą religią tak i medytacja nie oznacza ucieczki od realnego świata.
Medytacja leŜy w naturze ludzkiej, jest jej początkiem i podstawą. Przyczyny szczęścia i
nieszczęścia leŜą w kaŜdym człowieku, nie są nam narzucane z zewnątrz. Eugen
Drewemann, pastor ewangelicki, któremu Kościół zakazał wykonywania zawodu, w
następujący sposób zdefiniował nowy, potrzebny język religijny: „medytujący, nie
definiujący; unoszący się w zawieszeniu, nie ustalający; poetycki, nie uformowany
dogmatycznie". Drewemann opowiada się za przywróceniem mistyczności, co oznacza, iŜ
Prawda Boga, Istnienia i śycia leŜy w człowieku.
Medytacja jest często źle rozumiana. Niektórzy uwaŜają ją za stan transu duchowego, inni
za pewien rodzaj gimnastyki myślowej. Nie jest to jednak ani jedno, ani drugie. Medytacja
oznacza wewnętrzne rozluźnienie, odrzucenie ram, aby ujrzeć to, czym sami jesteśmy.
Wprawia ona funkcje cielesne w stan całkowitego spokoju i ciszy, jak w głębokim śnie, przy
czym jednak świadomość pozostaje całkowicie aktywna. Nie powinniśmy oczekiwać od
medytacji, bez względu na osiągnięty stopień reiki, Ŝadnych przełomowych duchowych
rezultatów. Dojdziemy do nich sami, gdy przyjdzie na to czas, gdy osiągniemy naszą
wewnętrzną wolność i gdy będzie to dla nas konieczne. Nie powinniśmy więc niczego
oczekiwać, poniewaŜ kaŜde oczekiwanie, kaŜde Ŝyczenie i kaŜdy cel został zdefiniowany
przez nasz rozum, a medytacja oznacza właśnie oderwanie się od jego funkcji.
Medytacja pozwala nam zrozumieć, Ŝe wszystkie niepomyślne wydarzenia Ŝyciowe, bez
względu na ich charakter, nie są złym losem czy karą boską lecz Ŝe stanowią dla nas szansę
prawdziwego rozwoju. Jest ona przeŜyciem szczęścia i poznania nieznanych dotychczas sił
drzemiących w naszym wnętrzu. Chce nam pokazać, Ŝe powinniśmy wtopić się w kaŜdą
czynność, którą wykonujemy, bez względu na to, czy to będzie zmywanie naczyń, czy teŜ
malowanie obrazu. Gdy zniknie jakiekolwiek myślenie o wykonywanej czynności, oznacza
to, iŜ nadszedł moment otwarcia się na potencjał kaŜdej chwili - bez zamiaru i bez wysiłku.
Nienawiść, nietolerancja, przesadne wymagania materialne zamieniają się poprzez
medytację w miłość, otwartość i jasność.
Poza zasięgiem intelektu znajdują sie zakresy istnienia i prawdy, które mogą być poznane
jedynie bezpośrednio, poniewaŜ pozostają ukryte dla rozumu i myśli. Medytacja oferuje
nam szansę uwolnienia się od naszych ograniczeń, udania się w podróŜ do naszego wnętrza i
poznania, czym naprawdę jesteśmy - boskimi, wolnymi istotami. Taki jest sens medytacji.
Medytacja zaczyna się tam, gdzie kończy się działalność rozumu. W ten sposób jest ona
czymś zupełnie innym niŜ koncentracja lub kontemplacja. Jest to stan czystej świadomości,
którego nie moŜemy osiągnąć działaniem; stan nieobecności funkcji intelektu.
Wszystkie metody medytacji są jedynie przygotowaniem do momentu, w którym nastąpi
prawdziwa medytacja. Wszystkie metody są technikami, a nie medytacją. Chęć osiągnięcia
czegoś jest wytworem rozumu. Dopiero moment nie-szukania, nie-oczekiwania i nie-
chcenia jest medytacją. Trzeba jednak od czegoś zacząć i moŜemy zrobić to teraz, w tym
momencie i miejscu, w którym się znajdujemy. Dalajlama oświadczył, Ŝe wystarczy być
czującą istotą ludzką z otwartym sercem i z uśmiechem na ustach!
104
Nie jest zadaniem tej ksiąŜki opisywanie poszczególnych technik medytacyjnych, dlatego
teŜ muszę odesłać zainteresowanych tym zagadnieniem do literatury specjalistycznej.
Ograniczę się jedynie do krótkiego opisu metody związanej bezpośrednio z drugim
stopniem reiki.
Symbole umoŜliwiają nam nawiązanie kontaktu z wszystkimi i z wszystkim. W związku z
tym proponuję ci połączenie się z twymi częściami składowymi, takimi jak WyŜsze Ja,
Wewnętrzne Dziecko, wewnętrzna kobieta czy wewnętrzny męŜczyzna i poproszenie ich o
współpracowanie z tobą podczas medytacji. WaŜne, abyś nie próbował wyobraŜać sobie
niczego, nie tworzył Ŝadnego obrazu istot, z którymi nawiązujesz kontakt, lecz czekał, aŜ
obraz ten powstanie sam z siebie przed twoim wewnętrznym okiem, bez udziału twej woli.

Symbole i pola morfogenetyczne


JuŜ przed laty zauwaŜono, Ŝe musi upłynąć wiele czasu, zanim uczonym uda się wytworzyć
jakąś nową substancję, lek czy teŜ wynaleźć nową metodę działania. Gdy tylko to nastąpi,
chociaŜ opracowana technologia utrzymywana jest w tajemnicy, z całego świata dochodzą
wiadomości o tym, Ŝe równieŜ i innym grupom badawczym udało się osiągnąć to samo.
Przez wiele lat podejrzewano, Ŝe jest to wynik szpiegostwa gospodarczego, i zaostrzano
środki bezpieczeństwa.
W 1985 roku ukazała się ksiąŜka Twórczy wszechświat, napisana przez znanego
biochemika, Ruperta Sheldrake'a. Wówczas po raz pierwszy uŜyte zostało w niej pojęcie pól
morfogenetycznych. Myślą przewodnią tej teorii jest załoŜenie, Ŝe wszystko, co
kiedykolwiek istniało, dostarcza planu budowy dla tego, co powstanie następnie. Plan ten
istnieje niezaleŜnie od czasu i przestrzeni, jako swego rodzaju pole. Informacje te są
przekazywane wszystkiemu, co powstaje potem, poprzez utworzenie rezonansu z polem
morfogenetycznym. JeŜeli konstruuję jakąś nową rzecz, informacja o niej dostaje się
natychmiast, czy tego chcę, czy nie, do pola morfogenetycznego.
Przypuszcza się, Ŝe wszystkie symbole i mantry reiki wchodzą w rezonans z polem
morfogenetycznym tych wszystkich, którzy kiedykolwiek i gdziekolwiek tych symbolów i
mantr uŜywali (dotyczy to nie tylko naszych wymiarów), nadając im sens, wartość i
znaczenie. KaŜdy, kto uŜywa kluczy i mantr reiki, automatycznie wzbogaca w ten sposób
informacje i siły działające w polu morfogenetycznym. W myśl tych wywodów, równieŜ
niewłaściwe uŜycie narzędzi reiki oraz eksperymentowanie z nimi przez osoby
niewtajemniczone ma wpływ na zawartość tego pola. Z tego powodu uwaŜam za właściwe
utrzymywanie symbolów i mantr w tajemnicy i udostępnianie ich jedynie osobom, na które
przeniesione one zostały energetycznie podczas procesu inicjacji.

Trzeci stopień reiki


Pierwszy stopień reiki dał nam moŜliwość pracy na płaszczyźnie fizycznej, drugi - na
mentalnej, trzeci stopień przenosi nas natomiast na poziom duchowy - spirytualny. W ten
sposób zamyka się krąg reiki. Podczas trzeciej inicjacji wtajemniczani jesteśmy
energetycznie w czwarty i ostami symbol reiki, w symbol mistrzowski - Dai-Komio
(wymawiaj: Dai Komijo).
Nie moŜna właściwie mówić o praktyce reiki z trzecim stopniem. Stosowanie czegoś ma
zawsze znaczenie zamiaru, celu i działania. Wraz z wejściem na płaszczyznę spirytualną
działanie zamienia się w nie-działanie, w intuicyjne zrozumienie, świadomość prowadzenia
nas przez Siłę WyŜszą.
Symbol mistrzowski emanuje z siebie kosmiczną energię; miejsce, w którym on się
znajduje, zamienia się w Miejsce Siły. W ostatnim czasie w niektórych kręgach
rozpowszechniło się przekonanie, iŜ poprzez świadome uŜycie tego symbolu moŜemy
automatycznie osiągnąć uduchowienie. Zamiar ściągnięcia energii kosmicznej jest jednak
aktem woli naszego rozumu, a właśnie on jest czynnikiem utrudniającym rozwój
105
spirytualny. Symbol mistrzowski jest dla nas wprowadzeniem do medytacji, czynnikiem
ułatwiającym odrzucenie zamiaru. Musi on jednak wrosnąć w nas; stać się naszą częścią,
inaczej mówiąc: my sami musimy stać się symbolem mistrzowskim.
Wraz z osiągnięciem trzeciego stopnia reiki opuszczamy tak dobrze znane nam obszary
intelektu i analitycznego rozumowania i przechodzimy do działania przez nie-działanie,
poprzez pozwolenie na dzianie się, przez nieingerencję. Rozwija się w nas zaufanie do
oddania steru Ŝycia w ręce siły, która jest równieŜ jednym z naszych wymiarów, a którą
Lao-Tse nazwał kiedyś Tao, a chrześcijanie zwą Bogiem.
Aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom, chciałbym wyjaśnić, iŜ przez nie-działanie,
przez oddanie się prowadzeniu Sił WyŜszych nie rozumiem bynajmniej lenistwa i
bezczynności, nieoceniania i nieanalizowania, niedziałania w świecie fizycznym. Mam tu na
myśli uznanie konieczności biegu wypadków, stawienia czoła problemom, przyjęcia ich bez
obaw i poczucia winy takimi, jakimi są. Wraz z nabywanym doświadczeniem narasta w nas
równieŜ zaufanie do tego, iŜ stanie się poprzez nas samych lub przez innych to, co stać się
powinno; to, co jest dla nas najlepsze.
Poprzez inicjację i praktykę trzeciego stopnia zdobywamy to, co juŜ w pierwszym i drugim
stopniu reiki było naszym celem: wewnętrzny dystans w stosunku do problemów. Osiągamy
ostrość spojrzenia na to, co następuje. ZauwaŜamy, jak codziennie sabotujemy samych
siebie, pomniejszamy się i izolujemy od tkwiącego w kaŜdym z nas boskiego pierwiastka.
JeŜeli zrozumiemy i poczujemy, Ŝe juŜ za Ŝycia jesteśmy połączeni z bezgranicznością,
zmienią się nasze Ŝyczenia, cele, spojrzenie na świat i na Ŝycie. Reiki pozwala nam połączyć
się z nieskończonością i pojąć, Ŝe rozum jest jedynie naszym narzędziem - i niczym więcej.
Opuszczając poziom fizyczno-mentalny stajemy się świadomością miłości i moŜemy
nawiązać kontakt z Bogiem. Bóg jest w kaŜdym z nas, a wielu, którzy o tym juŜ kiedyś
słyszeli lub czytali, w dalszym ciągu nie zdaje sobie z tego sprawy. Są tacy, dla których
stwierdzenie takie graniczy z herezją, poniewaŜ religia przedstawiła im Boga jako istnienie
niedostępne i nieosiągalne, którego nawet imienia nie wolno wymówić. Ta sama religia
mówi jednak, Ŝe Bóg jest w nas i Ŝe stworzył nas na swój wzór i swoje podobieństwo.
Kontakt z nim jest moŜliwy, a reiki jest tu dla nas nieocenioną pomocą.
Mimo wszystkich tych moŜliwości pozostajesz takim, jakim byłeś, i Ŝadna aureola nie
pojawia się nagle nad twoją głową. Krew płynie ci nadal z palca, jeŜeli się skaleczysz, i w
dalszym ciągu nie moŜesz znaleźć odpowiedzi na wiele waŜnych pytań dotyczących Ŝycia.
Twoją zasadą jest jednak przejęcie całkowitej odpowiedzialności za swoje Ŝycie.

Naszym celem jest być coraz bardziej normalnymi,


śyć na ziemi i nauczyć się znaleźć wewnętrzny dystans
w stosunku do swoich pragnień, zamiarów i celów.

>>Symbol mistrzowski i medytacja z nim<<

Podczas inicjacji trzeciego stopnia przekazywany nam jest energetycznie symbol


mistrzowski - Dai-Komio. Jest on symbolem światła, dostąpienia do świadomości nie-
dąŜenia, dystansu w stosunku do swych pragnień i celów. Jest on jedynym symbolem
wywodzącym się z pisma japońskiego i chińskiego. Oznacza w tłumaczeniu Wielkie Jasne
Światło. Jest przewodnikiem do światła, które świeci w kaŜdym z nas; jest sercem reiki.
PoniŜej przedstawiam ci ten symbol. Obserwuj go przez pewien czas w ciszy i spokoju i nie
oczekuj niczego.

106
Jak zaznaczyłem, Dai-Komio jedynie wywodzi się z pisma japońskiego i chińskiego i nie
odpowiada prawidłowej pisowni obowiązującej w tych językach. Jego zadaniem nie jest teŜ
wyraŜanie pospolitego pojęcia, lecz jest on symbolem wyŜszych częstotliwości i światła.
Oprócz znalezienia zastosowania podczas rytuału inicjacji, Dai-Komio jest symbolem
pasywnym i wielu mistrzów i nauczycieli reiki uwaŜa, ze nie moŜna z niego zrobić poŜytku
podczas seansów reiki. Osobiście stosuję go jednak przed kaŜdą sesją i otaczam się jego
świetlistą energią, poniewaŜ sądzę, ze potrafi on podnieść kaŜdy seans na wyŜszy poziom
energetyczny. Jego stosowanie przenosi mnie w stan nieoczekiwania, odrzucenia celu i
oddania wyników kuracji w ręce absolutu. Pod koniec kaŜdej sesji otula, równieŜ i pacjenta
w energię Dai-Komio.
Zapytasz mnie teraz nie bez racji, dlaczego upowszechniam czwarty symbol reiki, chociaŜ w
poprzednich rozdziałach pisałem tyle na temat konieczności utrzymania kluczy
Uniwersalnej energii Ŝyciowej w tajemnicy. Poprzednie trzy symbole s a symbolami
aktywnymi, kluczami siły – i ich niewłaściwe stosowanie moŜe wpłynąć na informacje
zawarte w polu morfogenetycznym. W przypadku Dai-Komio jest odwrotnie: to nie my
działamy poprzez ten symbol, to symbol mistrzowski działa poprzez nas i tylko on przenosi
informacje do pola morfogenetycznego. PoniewaŜ emanuje on wspaniałą energię wyŜszego
zrozumienia i harmonii, uwaŜam, Ŝe kaŜdy, nawet nie wtajemniczony w Ŝaden stopień reiki,
powinien mieć do niego dostęp. MoŜe on podnieść cię dzięki swoim właściwościom na
wyŜszy stopień drgań. Nie jestem pierwszym mistrzem reiki, który udostępnił symbol
mistrzowski szerokiemu ogółowi. Jako pierwsi uczynili to, według mego rozeznania,
Wolfgang Distel i Wolfgang Wellmann w ksiąŜce Das Herz des Reiki („Serce reiki").

Medytacja z symbolem mistrzowskim

• Intonuj przez miesiąc, codziennie przez pół godziny, głośno, mantrę symbolu
mistrzowskiego - Dai-Komio.
• Przez następny miesiąc intonuj Dai-Komio przez pół godziny w myślach. Pozwól
mantrze krąŜyć wokół ciebie i wniknąć w twe wnętrze.
• Wyobraź sobie, Ŝe Dai-Komio, lśniące jasnym, wspaniałym światłem, spływa na
ciebie z góry i wnika w ciebie. Wypływają z ciebie promienie jasnego i złotego
światła i całym swoim jestestwem czujesz promieniującą z symbolu energię.
• Sam stań się symbolem mistrzowskim. Nie wystarczy wyobraŜać sobie jedynie ten
symbol. Musisz zapomnieć się całkowicie i całym swoim istnieniem przeistoczyć
się w Dai-Komio, w Wielkie Jasne Światło. Ty jesteś Dai-Komio. Ty jesteś reiki.

107
Huna
Licząca sobie wiele tysięcy lat, najstarsza znana nam nauka huny, odkryta została,
podobnie jak reiki, całkiem niedawno. Jest ona wspaniałym uzupełnieniem systemu Usui-
Reiki i podobnie jak reiki nie jest Ŝadną religią Ŝadną dogmatyczną budowlą lecz
otwartym systemem, którego naczelnym kryterium jest fakt funkcjonowania
przeprowadzonych działań. Od ludzi stosujących hunę nie wymaga niczego więcej niŜ
sprawdzenia jej skuteczności, bez kierowania się przesądami.
Huna została odkryta ponownie, przez rozszyfrowanie jej świętego języka, w pierwszej
połowie naszego wieku przez Maxa Freedom Longa i przedstawiona, między innymi, w
jego ksiąŜce Kahuna-Magie („Magia Kahunów" - ksiąŜka nie podaje niestety tytułu
oryginalnego). Wszystkie moje dalsze wypowiedzi na temat huny zostały zaczerpnięte z
tej ksiąŜki (wzorowałem się przy tym równieŜ na ksiąŜce „Serce reiki" wymienionej juŜ
uprzednio spółki autorskiej Distel/Wellmann). Zastosowanie reiki w połączeniu z huną
wypływa z mojego doświadczenia.
W legendach polinezyjskich przekazywane są informacje o zatopionym przed tysiącami
lat kontynencie Mu (zaskakujące jest podobieństwo do Atlantydy). Około tysiąca lat
przed narodzeniem Chrystusa grupa osób wtajemniczonych opracowała nowy, święty
język, aby za jego pomocą przekazać następnym generacjom wiedzę o hunie. Język ten
stał się podstawą innego języka, który mógł być uŜywany publicznie - języka
hawajskiego. Jego ślady znaleźć moŜna dzisiaj na całym świecie. NiezaleŜni badacze
Biblii wychodzą z załoŜenia, iŜ spotkać w niej moŜna równieŜ przesłania tej starej nauki.
Kahuna znaczy „StraŜnik tajemnicy". Była to w tamtych czasach grupa znająca tajemnicę
huny, tajemnicę łączenia się z Bogiem i przekazywania mu swoich próśb (równieŜ religia
chrześcijańska mówi o tym, Ŝe kaŜda modlitwa zostanie wysłuchana, trzeba się jednak
tak modlić, aby dotarła ona do Boga). Tak jak reiki, huna przywiązywała ogromną wagę
do rytuałów i tak samo wyznawała jedną naczelną zasadę - zasadę miłości. Huna znała
tylko jedno przykazanie:

Nigdy nikomu nie szkodzić!

Miłość i powyŜszy nakaz były jedyną etyką której potrzebowali ludzie (czy aŜ tak duŜo
się od tamtych czasów zmieniło?).
Kahunowie potrafili podobno dokonywać cudów. System huny opierał się na zasadzie
siedmiu elementów:
• Iho (dusza),
• Ku lub Unihipili (NiŜsze Ja, podświadomość, Wewnętrzne Dziecko),
• Uhane lub Łono (Średnie Ja, świadomość, to, z czym się utoŜsamiamy),
• Aumakua (WyŜsze Ja, ponadświadomość),
• Ciało Aka,
• Mana,
• Kino (fizyczne ciało).
Język huny stosował skojarzenia i znaczenia uboczne nie odpowiadające bezpośrednio
potocznym znaczeniom uŜywanych słów. KaŜde tłumaczenie na inny język jest więc
niedokładne. Proszę, aby Czytelnik miał to na względzie podczas lektury dalszych
wywodów na temat huny.

Iho - dusza

Dusza jest czymś, czego nie moŜemy pojąć naszymi zmysłami i w hunie znajdujemy na
jej temat mało wypowiedzi. Dusza ma tylko jedno zadanie: być świadkiem. Jest ona
108
świadomością naszej świadomości, esencją istnienia. Iho jest. Z praktycznego punktu
widzenia Iho nie ma Ŝadnej funkcji; nie moŜna go niczego nauczyć i Iho teŜ nic nie robi.

Trzy Ja człowieka

NiŜsze Ja, Średnie Ja i WyŜsze Ja traktowane są przez hunę jako trzy niezaleŜne,
świadome istoty duchowe, Ŝyjące kaŜda w swoim własnym ciele Aka i dzielące się
fizycznym ciałem człowieka. Razem stanowią jedność, ludzkąjednostkę. Wszystkie te
trzy postacie nie są naprawdę od siebie oddzielone, to ich róŜne funkcje powodują
przedstawienie ich jako trzy oddzielne istoty. Zadaniem człowieka jest zrozumieć swoje
części składowe i nauczyć się doprowadzać je do działania we wzajemnej harmonii.

Ku - NiŜsze Ja

Ku jest podświadomym aspektem psychiki ludzkiej, naszym Wewnętrznym Dzieckiem.


Według M. F. Longa jest on „małym, rozwijającym się Bogiem". Kahunowie widzą w
nim niezaleŜną istotę, której jedynym zadaniem jest rozwijać się i bezwarunkowo słuŜyć
człowiekowi. W tym celu został on wyposaŜony w pewne właściwości.
Główną funkcją Ku jest pamięć. Ku bezbłędnie zapamiętuje wszystkie wydarzenia fakty,
uczucia i towarzyszące im emocje. Pamięć ta nie znajduje się w mózgu, lecz na pewnym
poziomie energetycznym.
Ku jest źródłem wszystkich emocji i uczuć. Pierwotne uczucia - takie jak strach, złość,
radość, działanie - i ich kombinacje zapamiętywane są między innymi w postaci napięcia
mięśni, jeŜeli nie mieliśmy okazji ich wyŜyć.
Ku jest źródłem wszystkich duchowych i cielesnych przyzwyczajeń oraz naszego
zachowania. Nie moŜna usunąć wzorów zachowania z podświadomości; moŜna je
jedynie zastąpić innymi. Wymaga to współdziałania świadomości i ponadświadomości.
Ku steruje pracą fizycznego ciała (na przykład biciem serca oddychaniem oraz funkcjami
wewnętrznymi organizmu).
Ku myśli najzupełniej logicznie, wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu o
irracjonalności podświadomości. Kontaktuje się ze świadomością za pomocą obrazów,
snów, uczuć oraz reakcji fizycznych (na przykład zmiany oddechu).
Ku działa według rozkazów. Musi tak robić, poniewaŜ nie potrafi inaczej. Oznacza to, Ŝe
nasza podświadomość będzie się zawsze zachowywała właściwie, jeŜeli potrafimy
przesłać jej odpowiednie rozkazy.
Ku gromadzi i rozdziela energię Ŝyciową Mana. Podświadomość nie jest źródłem tej
energii, decyduje jednak, poprzez swoje przyzwyczajenia (programy), ile energii
Ŝyciowej będziemy w danym momencie mieli do dyspozycji. W systemie huny energia ta
nazywana jest Mana. O ile nasza potencjalna energia Ŝyciowa jest nieograniczona
(Uniwersalna Energia śyciowa jest nieograniczona), o tyle faktyczna ilość energii, którą
dysponujemy, zaleŜy od naszych podświadomych przekonań i przyzwyczajeń. Tym
tłumaczy się fakt, Ŝe dzięki inicjacji reiki z bardzo głębokiego, ponadosobowego
poziomu, zostaje usunięte poczucie winy, utrudniające nam bezpośredni kontakt z
Uniwersalną Energią śyciową.

Uhane - Średnie Ja

Średnie Ja jest tą naszą częścią, z którą się identyfikujemy: naszym rozumem,


świadomością i intelektem. Według definicji Maxa F. Longa, jego zadaniem jest
prowadzić i uczyć swoje NiŜsze Ja.
W przeciwieństwie do podświadomości, Średnie Ja nie dysponuje aparatem pamięci, a
jedynie małym obszarem pamięci krótkotrwałej. Wszystkie wspomnienia, szczegóły i
skojarzenia są mu przekazywane przez NiŜsze Ja. Główną funkcją naszego Średniego Ja
jest wola. Myśli ono samodzielnie jedynie w chwilach świadomego skierowania uwagi na
109
jakiś temat, we wszystkich innych przypadkach zadanie „myślenia" przejmuje za nie
podświadomość i robi to na podstawie swych programów, przyzwyczajeń i szablonów.
Świadomość decyduje o naszym Ŝyciu podejmując decyzje (na przykład o wyborze
zawodu), na tym poziomie nie znajdujemy jednak sensu istnienia, który leŜy w gestii
WyŜszego Ja. Sens naszego Ŝycia jest zawsze spełniony, niezaleŜnie od tego, co robimy.

Aumakua - WyŜsze Ja

Jest to, według nauki huny, najwyŜsza forma świadomości człowieka, stopień pośredni
między nami a Bogiem, nasz boski pierwiastek. WyŜsze Ja połączone jest z NiŜszym Ja
za pomocą sznura Aka. Kahunowie uczyli, Ŝe człowiek nigdy nie będzie potrafił pojąć
natury swego WyŜszego Ja, tak jak nie moŜe pojąć natury Boga. WyŜsze Ja zna sens
naszego Ŝycia i nadzoruje, by został on spełniony. Potrafi ono materializować z
substancji Aka wydarzenia i sytuacje Ŝyciowe, jest twórcą naszej rzeczywistości. Nie zna
teŜ Ŝadnych granic, oprócz tych, które narzucają mu NiŜsze i Średnie Ja. Aby móc
wywrzeć wpływ na nasze Ŝycie, WyŜsze Ja potrzebuje jednak energii Ŝyciowej, którą
Kahunowie nazywali Mana.

Mana - energia Ŝyciowa

Wszystkie trzy Ja człowieka potrzebują Mana do Ŝycia. Jej źródłem jest WyŜsze Ja,
natomiast NiŜsze Ja rozdziela ją według swych przyzwyczajeń i szablonów. Średnie Ja
uŜywa Mana w formie woli do prowadzenia i nauczania NiŜszego Ja.
Z opisów wynika, Ŝe Mana i reiki są w pewnym sensie identycznymi formami energii.
Kahunowie uwaŜali, iŜ moŜna wzmocnić przepływający przez ciało strumień Mana za
pomocą oddechu i odpowiednich bodźców fizycznych.
Ciało spirytualne, to znaczy „ciało" WyŜszego Ja, jest najwyŜszą formą energii Ŝyciowej.
Kahunowie, wprowadzając się w stan pełnej świadomości swego WyŜszego Ja,
przekazywali pacjentom przez połoŜenie rąk czystą energię Ŝyciową osiągając wspaniałe
rezultaty w leczeniu chorób. Dai-Komio, symbol światła, jest bramą prowadzącą do tego
stanu świadomości.

Kino - ciało fizyczne

Jest ono zmaterializowaną myślą WyŜszego Ja. Składa się ono z Mana - twoje ciało jest
tą Mana, która przybrała określoną formę fizyczną. RównieŜ twoje sytuacje Ŝyciowe są
Mana. Ich materializację przeprowadza WyŜsze Ja na podstawie wskazówek
otrzymanych od Średniego Ja za pośrednictwem podświadomości.

Jak działa huna?

Huna uczy nas, Ŝe za pośrednictwem WyŜszego Ja moŜemy wywrzeć wpływ na


wydarzenia w naszym Ŝyciu. Ponadświadomość bardzo chętnie spełnia wszystkie nasze
Ŝyczenia, pod warunkiem Ŝe ją o to poprosimy i Ŝe nie zostanie w ten sposób wyrządzona
nikomu krzywda. Nasza prośba musi teŜ dotrzeć do WyŜszego Ja. Jednak tylko
podświadomość ma moŜliwość bezpośredniego kontaktowania się z naszym boskim
pierwiastkiem (poprzez sznur Aka). Zadaniem Kahunów było więc nauczenie NiŜszego
Ja przyjmowania naszych Ŝyczeń w postaci przesyłanych jej obrazów oraz
przekazywania ich dalej do naszej ponadświadomości. Dodatkowo, poprzez odpowiednie
oddychanie i inne bodźce fizyczne, nakazywali NiŜszemu Ja uwolnienie większych ilości
Mana i przesłanie ich równieŜ do WyŜszego Ja jako energię potrzebną do
zmaterializowania sytuacji, o którą prosili.
Cała sprawa wydawałaby się bardzo prosta. Mówiąc w uproszczeniu: wyobraŜamy sobie,
o co chcemy prosić, przesyłamy ten obraz do podświadomości wraz z instrukcją o
110
przekazanie go do WyŜszego Ja. Za pomocą odpowiednich ćwiczeń mobilizujemy
dodatkowe ilości energii i ponownie nakazujemy naszemu NiŜszemu Ja dostarczenie jej
naszej ponadświadomości. Teraz siadamy sobie i spokojnie czekamy na rezultaty. Byłoby
to na pewno piękne. Niestety, podczas stosowania tej procedury natykamy się na pewne
trudności. Podstawowa polega na tym, Ŝe nie rozmawiamy z naszym WyŜszym Ja
bezpośrednio, lecz przez pośrednika, a jest nim nasze Wewnętrzne Dziecko. W
przypadku przewaŜającej większości ludzi ten mały chłopiec i mała dziewczynka czują
się nie kochani, odrzuceni i zapomniani przez nas. Tak, jak szlochające dziecko,
odwrócone twarzą do ściany, nie słyszy, co do niego mówimy, tak samo i nasze NiŜsze Ja
nie jest nauczone rozmawiać z nami (my z nim teŜ nie) i nie umie przyjąć od nas poleceń
i obrazów. Z drugiej strony, w Wewnętrznym Dziecku prawie zawsze tkwi głęboko
zakorzeniony kompleks winy za nasze przewinienia, faktyczne lub urojone. Pamiętasz
zapewne, Ŝe nasza podświadomość kieruje się swoim własnym kodeksem i systemem
ocen. To, co dla nas i wszystkich innych jest rzeczą naturalną i zrozumiałą dla naszego
Wewnętrznego Ja, kierującego się swymi wzorami odczuwania, moŜe być grzechem.
Zdając sobie sprawę ze swych przewinień, nie ma ono śmiałości zwrócić się do
WyŜszego Ja z naszą prośbą- nie czuje się tego godne.
Jak widać, tor komunikacji jest w przypadku ogromnej liczby ludzi przerwany aŜ w
dwóch miejscach; zadaniem huny jest przywrócić harmoniczne współdziałanie
wszystkich trzech części. JeŜeli nie osiągniemy tej jedności, nie mamy moŜliwości
wysłania próśb do naszego WyŜszego Ja.

Huna i reiki

Zarówno huna jak i reiki dąŜą do osiągnięcia harmonii wszystkich poziomów człowieka.
W hunie jedyną drogą wiodącą do WyŜszego Ja jest kontakt za pośrednictwem
podświadomości. Praca z Wewnętrznym Dzieckiem jest dlatego głównym zadaniem tej
starej nauki.
Za pomocą technik drugiego stopnia reiki moŜemy się połączyć ze wszystkim, równieŜ
ze swoimi wewnętrznymi osobami. Trzeci symbol umoŜliwia nam nawiązanie
bezpośredniego kontaktu z WyŜszym Ja i przekazanie mu naszych próśb. Zgodnie z
zasadami nie uznającej dogmatów huny naleŜy wypróbować tę technikę bez przesądów i
uprzedzeń. JeŜeli przeszedłeś inicjację drugiego stopnia reiki, moŜesz przeprowadzić
własny eksperyment i na podstawie jego wyników wyrobić sobie zdanie o tej metodzie.
W celu przekazania WyŜszemu Ja swojej prośby moŜesz postępować zgodnie z
poniŜszym opisem:

Zastanów się najpierw dokładnie, o co chcesz prosić. Wyobraź sobie w najmniejszych


szczegółach, co chcesz osiągnąć, i rozwaŜ, czy nikt nie poniesie szkody, jeśli twoja
prośba zostanie spełniona. Przemyśl wszystkie szczegóły i nie proś o piękne i wystawne
meble, jeŜeli mieszkasz na 15 m2, ani o wspaniałą willę w lesie, gdzie nie ma szkoły dla
twych dzieci. Po ustaleniu szczegółów, zapisz je, najlepiej na kartce, i przeanalizuj
jeszcze raz. Plan ma być „zapięty na ostatni guzik". Ustal równieŜ tekst prośby.
Po opracowaniu planu oprzyj się wygodnie, zamknij oczy i wyobraź sobie w
najmniejszych szczegółach sytuację, do której dąŜysz. Zobacz ją wyraźnie i plastycznie
przed swym wewnętrznym okiem. Wymyśl jakiś symbol mający identyfikować twoją
prośbę. Powinno to być słowo, które jest ci obojętne, to znaczy, z którym nie jesteś
emocjonalnie związany. Symbol ten będzie ci potrzebny w fazie przekazywania prośby.
Połącz się za pomocą technik reiki z twym WyŜszym Ja.
• PrzekaŜ mu swoją prośbę najpierw słownie, a potem za pomocą przygotowanego
obrazu. Poinformuj swoje WyŜsze Ja, jaki symbol jest z nią związany. Aby
twoja modlitwa odniosła skutek, musisz powtórzyć ją wielokrotnie. Nawet
drobne róŜnice w tekście i w przekazywanym obrazie mogłyby doprowadzić do
111
zakłóceń, dlatego teŜ rezygnujesz przy powtarzaniu prośby z jej bezpośredniego
przekazywania i zastępujesz ją jej symbolem.
• Poinformuj WyŜsze Ja, Ŝe zakończyłeś przekazywanie treści prośby i Ŝe na jej
urzeczywistnienie prześlesz mu zaraz energię reiki.
• Wyciągnij dłonie przed siebie i wyobraź sobie, Ŝe twoje WyŜsze Ja znajduje się
przed nimi. Nie próbuj go sobie wyobrazić, miej jedynie świadomość, Ŝe jest
przed twymi dłońmi. Po połączeniu się wysyłaj teraz reiki, wzmacniając
wielokrotnie jej strumień za pomocą pierwszego symbolu. Gdy będziesz miał
uczucie, Ŝe przekazałeś juŜ wystarczającą ilość energii, podziękuj swemu
WyŜszemu Ja i zakończ kontakt.

Nie myśl i nie zastanawiaj się nad skutkami prośby. Pozwól działać twemu WyŜszemu
Ja. Ciągłe powracanie myślami lub ponowne przekazywanie wszystkich szczegółów
moŜe tylko utrudnić spełnienie prośby. Otha Wingo porównał to postępowanie w swojej
ksiąŜce Das Huna-Arbeitsbuch („Podręcznik huny") do rzucania psu kija nakazywania
mu, by go przyniósł, i zawracania zwierzęcia w połowie drogi, aby powtórzyć mu rozkaz.
Tak samo jak w przypadku zabiegów reiki musisz znaleźć konieczny wewnętrzny dystans
w stosunku do swych pragnień i oczekiwań. ZłóŜ wyniki swego postępowania w duchu
huny z ufnością w ręce Siły WyŜszej.

Kontakt z WyŜszym Ja

NiezaleŜnie od przekazywanych próśb, według nauki huny moŜesz łączyć się ze swym
WyŜszym Ja, by prosić go o radę i o prowadzenie. Twoja ponad-świadomość bardzo
chętnie ci odpowie i wskaŜe drogę. Pamiętaj jednak, Ŝe nie moŜesz oczekiwać, iŜ nagle
ujrzysz starca z długą siwą brodą który dokładnie i szczegółowo powie ci, jak masz
postępować. Odpowiedź WyŜszego Ja będzie subtelna i cicha. Na początku moŜesz mieć
trudności z jej usłyszeniem. Będzie to prawdopodobnie jakiś krótko trwający obraz,
impuls lub przeczucie. Nie bój się, Ŝe źle ją zrozumiesz. Im częściej będziesz się stosował
do tych rad, tym wyraźniej będziesz je odbierał.
Nie zapomnij od czasu do czasu wysłać reiki dla twego WyŜszego Ja, przeznaczoną na
spełnienie jego ogólnych zadań.

Kontakt z NiŜszym Ja

MoŜliwości bezpośredniego kontaktowania się z WyŜszym Ja i przekazywania mu w ten


sposób próśb nie oznaczają wcale, Ŝe masz zaniedbać swoje Wewnętrzne Dziecko.
RównieŜ i ono tęskni za kontaktem z tobą chce się czuć potrzebne i kochane.
Kontakt z NiŜszym Ja moŜesz nawiązać równieŜ wtedy, gdy nie przeszedłeś Ŝadnej
inicjacji reiki. Usiądź wygodnie, odpręŜ się i pomyśl o tym małym dziecku znajdującym
się we wnętrzu twego fizycznego ciała. NiŜsze Ja połączone jest z nim poprzez splot
słoneczny, połóŜ więc rękę w tym miejscu i w myślach nawiąŜ łączność ze swym
Wewnętrznym
Dzieckiem. Powiedz mu, Ŝe je kochasz, Ŝe ci przykro, iŜ tak długo się nim nie
zajmowałeś, i Ŝe chciałbyś zostać jego przyjacielem. (Zazwyczaj w tym momencie w
jakiś sposób daje ci ono znać, na przykład mogą cię całego przejść ciarki). Twoje NiŜsze
Ja jest dzieckiem, musisz więc dostosować do niego swe wypowiedzi. Zapytaj je, jak się
nazywa, i zaakceptuj pierwsze imię, które przyjdzie ci na myśl, nawet jeŜeli nie
odpowiada ono twej płci. Wewnętrzne Dziecko bardzo lubi się bawić, zaproponuj mu
więc zabawę. MoŜe ona polegać na przykład na tym, Ŝe ma ci ono podsunąć dawno juŜ
przez ciebie zapomniane obrazy i uczucia dotyczące jakiegoś konkretnego okresu z
twojej przeszłości, który mu podałeś. Podczas tej gry ciągle chwal swoje NiŜsze Ja.
Z zabawy ze swoim Wewnętrznym Dzieckiem moŜesz równieŜ wyciągnąć praktyczne
korzyści. Moje NiŜsze Ja bardzo lubi na przykład bawić się wzbieranie grzybów w lesie.
112
W pozycji stojącej, wyprostowany, wykonuję powolny obrót o 360°, obserwując
otoczenie. Oczywiście, nie zauwaŜam przy tym ani jednego grzyba, moje Wewnętrzne
Dziecko rejestruje jednak dokładnie kaŜdy centymetr kwadratowy terenu. Teraz proszę je
o to, by kierowało mnie w stronę grzybów, i poddaję się impulsowi. Za kaŜdym razem,
gdy znajduję grzyba, chwalę moje NiŜsze Ja, mówię mu, jak wspaniale się spisuje i jaką
doskonałą jesteśmy druŜyną. Moja podświadomość odpowiada mi natychmiast w formie
rozkosznego dreszczu przebiegającego mi po plecach. Kiedyś nie byłem szczególnie
uzdolniony, jeŜeli chodzi o zbieranie grzybów, natomiast obecnie osiągam zazwyczaj
najlepsze wyniki w grupie zapuszczającej się w las (poza moją Ŝoną która wraz ze swoją
małą dziewczynką jest bardzo mocną konkurencją).
JeŜeli masz drugi stopień reiki, łącz się za jego pomocą ze swym Wewnętrznym
Dzieckiem i wysyłaj mu energię. Przed zabiegiem mentalnego odprogramowania połącz
się najpierw ze swym NiŜszym Ja, porozmawiaj z nim, przedstaw mu swoje racje i
emocjonalnie zabarwione argumenty. Utrzymaj ten kontakt w czasie seansu i zakończ go
dopiero po sesji reiki.
Nigdy nie zapomnij zakończyć kontaktu nawiązanego ze swym
WyŜszym lub NiŜszym Ja!

Na zakończenie
Wiedza o reiki pojawiła się ponownie przed stu laty i zaczyna ogarniać naszą kulę
ziemską. Coraz więcej uczniów trafia na prowadzone prawie w kaŜdym kraju na świecie
kursy i przechodzi inicjacje. Wraz z rozwiązaniem Organizacji Wielkich Mistrzów
Uniwersalna Energia śyciowa stała się dostępna dla kaŜdego, bez względu na płeć, kolor
skóry, religię i wiek. Wszyscy potrzebujemy reiki, takŜe nasza planeta.
MoŜe juŜ sam wkroczyłeś na tę nową drogę, a jeśli nie, być moŜe właśnie ta ksiąŜka
będzie dla ciebie impulsem do przejścia inicjacji reiki. Nic w naszym Ŝyciu nie jest
dziełem przypadku; prowadzeni przez duchowych pomocników, sami budujemy
zdarzenia i sytuacje. RównieŜ to, Ŝe czytasz teraz tę ksiąŜkę, nie było ślepym trafem losu.
Wszystko, co robimy, lub co nam się przydarza, ma swój wyŜszy sens.
Reiki jest czystą pozytywną energią czyniącą jedynie dobro, i w tym celu naleŜy ją
wykorzystywać. Uniwersalna Energia śyciowa chce poprowadzić cię drogą miłości i
zrozumienia, chce cię uczynić naturalnym i wolnym. JeŜeli przeszedłeś juŜ przez jej
wtajemniczenia, przez twoje ciało przepływa uzdrawiająca energia otwierająca twe serce.
Nawet jeśli zdobyłeś umiejętności posługiwania się technikami drugiego stopnia i
potrafisz kontaktować się z innymi wymiarami, z ukrytymi światami zaludniającymi nasz
wszechświat, w dalszym ciągu tylko ty - pomimo duchowego prowadzenia -jesteś
odpowiedzialny za swoje Ŝycie, za to, co robisz, jaki gotujesz los samemu sobie i innym.
Nadal, a moŜe nawet tym bardziej, obowiązuje cię dotrzymanie obietnicy, którą złoŜyłeś
bardzo dawno temu, jeszcze przed przyjściem na ziemię. Przyrzeczenia doskonalenia
siebie i pomagania w tym innym. Osiągnięcie duchowych wyŜyn absolutnie nie wymaga
ucieczki od Ŝycia; wręcz przeciwnie, musisz Ŝyć razem z innymi, poniewaŜ stanowisz z
nimi jedność.
Zmiany zachodzące w tobie po inicjacji mogą zaskoczyć, a moŜe nawet przerazić twoje
otoczenie. Nie idź za szybko i nie zostawiaj swoich bliskich z tyłu. Szybując w górze,
napawając się swym natchnieniem, nie moŜesz zostawić ich na dole. Niestety, istnieje
pewna grupa mistrzów i nauczycieli reiki, która - moim zdaniem - źle zrozumiała
113
posłannictwo Uniwersalnej Energii śyciowej i zasady Reiki-Do. Wręcz namawiają oni
swych uczniów do porzucenia wszystkiego, co zbudowali dotychczas, i oddania się
jedynie „rozwojowi duchowemu". Bywały przypadki, iŜ dochodziło do rozbicia rodzin,
pozbawienia dzieci jednego z rodziców. O ile w przypadku małŜeństwa utrzymywanego
przez lata na siłę w obawie przed samotnością lub z wygody finansowej, reiki moŜe (lub
nawet powinna) dać nam odwagę do stworzenia jasnej sytuacji, o tyle nie jest jej
zadaniem nakłanianie nas do porzucenia wszystkiego, aby zająć się jedynie „wyŜszymi
celami". Wcześniej czy później spowoduje ona, Ŝe inaczej spojrzymy na Ŝycie i
ewentualnie stworzymy sobie inny system wartości. Miłość jest jednak wartością
uniwersalną i nieprzemijającą. Ona powinna być więc twoim celem. JeŜeli uwaŜasz, Ŝe
musisz się odwrócić od Ŝycia, aby się rozwinąć, czynisz w ten sposób coś przeciwnego.
Zachowujesz się egoistycznie, aby osiągnąć wyimaginowane olśnienie. Krzywdzisz
innych, a wtedy nie moŜe być mowy o miłości.
Znam kilku uczniów, którzy wyszli z załoŜenia, Ŝe poniewaŜ „mają reiki", nic nie moŜe
się im stać, i zaniedbują swoje obowiązki Ŝyciowe. Uniwersalna Energia śyciowa nie
chce zrobić z nas samotników, bujających w obłokach marzycieli; wręcz przeciwnie,
chce nas związać z Ŝyciem, z „tu" i z „teraz".
Reiki jest dla ciebie, lecz nie po to, by zniknąć innym z oczu w błękitnych przestworzach.
Nie jesteś lepszy, mądrzejszy, czy bardziej natchniony. Jesteś po prostu kanałem reiki.
Niczym mniej, ale teŜ niczym więcej. Podaj więc swoim bliskim, przyjaciołom i
otoczeniu rękę i zostań z nimi. PomóŜ im, krok po kroku, pójść za tobą.
JeŜeli osiągnąłeś stopień mistrza, nadal bądź naturalny, śmiej się i nie bierz siebie zbyt
powaŜnie. Jeśli twoje ego powiedziało ci, Ŝe stałeś się guru, medium i uzdrowicielem,
pomyśl o tym, co powiedział Budda: „Idź dalej!". Ciesz się wszystkim dobrym, co
napotkasz na swej drodze, raduj się wynikami swego działania, ale nie trzymaj się
kurczowo swych Ŝyczeń i oczekiwań - i idź dalej! Powiedz sobie, Ŝe to nie ty rozwijasz w
sobie wszystkie te umiejętności, lecz twój wewnętrzny mistrz, który cię prowadzi. Chce
on nas nauczyć miłości i pomóc osiągnąć naszą czystą naturę Buddy. Uniwersalna
Energia śyciowa moŜe i tobie pokazać drogę, jeŜeli się tylko naprawdę otworzysz.
śyjemy w czasach przełomu. Rozpoczynająca się epoka Wodnika dodaje nam sił do
wejścia na nową drogę, drogę miłości, zrozumienia i tolerancji. Czujemy coraz mocniej,
Ŝe cała nasza planeta przestawia się na nowe, wyŜsze częstotliwości. Jako ludzkość nie
mamy szans na przeŜycie, jeŜeli będziemy się w dalszym ciągu izolować od siebie i
wzajemnie zwalczać.
Doprowadziliśmy ziemię do stanu, w którym albo zaczniemy razem pracować i pomagać
sobie, albo skazani jesteśmy na wymarcie.
Uniwersalna Energia śyciowa doda nam sił i moŜe w nas zapoczątkować proces
przemian, harmonizację wszystkich naszych poziomów i pozbycie się głęboko
zakorzenionego w nas poczucia winy; winy za odizolowanie się od naszego boskiego
pierwiastka, od Ducha Istnienia. Uczucie to jest początkiem wszystkich chorób.
Pozbywając się go, zrozumiemy znowu, Ŝe jesteśmy częścią i współwłaścicielami
wszechświata. Reiki podnosi częstotliwość drgań naszego fizycznego wcielenia, zbliŜa
nas do NajwyŜszej Siły Istnienia, do Słońca Matki, do Boga. Poprzez nas reiki płynie do
naszej ziemi. Ziemia potrzebuje reiki! Ziemia potrzebuje naszej miłości!

114
Zalecana bibliografia

KsiąŜki o reiki
Dr Mari Hall, Reiki, Studio EMKA, Warszawa 1995
W. Distel/W.Wellmann, Das Herz des Reiki, Goldmann Verlag, 1995
W. Distel/W Wellmann, Der Geist des Reiki, Goldmann Verlag, 1995
P. Horan, Die Reiki Kraft, Windpferd Verlag, 1989 (94)
W. Lubeck, Rainbow Reiki, Windpferd Verlag, 1994
B. Muller/Horst H. Gunther, Reiki - Heile Dich selbst, Peter Erd Yerlag, 1991 (96)
W. Lubeck, Reiki - Der Weg des Herzens, Windpferd Verlag, 1991 (94)
E. Warnecke, Reiki - Der zweite Grad, Peter Erd Verlag, 1996
U. Klinger Raatz, Reiki mit Edelsteinen, Windpferd Verlag, 1990
Tematyka uzupełniająca Kahuna
O. Wingo, Das Huna-Arbeitsbuch, Knaur Verlag, 1993 (94)
Max. F. Long, Kahuna-Magie, Bauer Verlag, 1990
Reinkarnacja
W. Dynowska, Czy tylko raz Ŝyjemy na ziemi, wyd. Trickster, 1995 A. Hoefler, Karma - Die
Chance des Lebens, Windpferd Verlag
Ciała energetyczne
K. Vollmar, Chakra-Arbeit, Wege zur Aktivierung der Lebensenergie, Goldmann Verlag, 1994
M. Uhl, Chakra-Energie-Massage, Windpferd Verlag, 1989
B.J. Baginski/S.Sharamon, Das Chakra-Handbuch, Windpferd Verlag, 1990
Mann/Short, Der feinstoffliche Korper, Windpferd Verlag
K. SpieBburger, Die Aura des Menschen, Bauer Yerlag
Ciało
F.Benedikter, Die Psyche streicheln, Windpferd Verlag, 1995
Plesse/Clair, Feuer der Sinnlichkeit, Edition 2000, 1992
L. Neidhofer, Intuitive Kórperarbeit, Transform Verlag K. Dychtwald, Kórperbewufitsein,
Synthesis Verlag, 1986
Metody alternatywne
G.Keyte, Moc kryształów, wyd. „Ravi", 1996
Scheffer/Mechthild, Bach-Bliitentherapie. Theorie und Prcais, Hugen-dubel Verlag, 1994
R. Tisserand, Das Aromatherapie-Handbuch, Windpferd Verlag
W. M. Hulke, Das Farben Heilbuch, Windpferd Verlag K. Raphael, Wissende Kristalle, Ansata
Verlag, 1986
Inne
R. Sheldrake, Das Geddchtnis der Natur, Piper Verlag, 1993
W. Lubeck, Das Handbuch des Spirituellen NLP, Windpferd Verlag, 1995
J.Dietl-Zeiner, Das kastrierte Evangelium. Die falsch ubersetzte Bibel und die
Wiederentdeckung der Lust, Ariston Verlag, 1996
R. Sheldrake, Das schopferische Universum, Goldmann Verlag, 1991
W. Lubeck, Das Tao des Geldes, Windpferd Verlag, 1996
R. Birnbaum, Der heilende Buddha, Goldmann Verlag, 1990
J. von Buttlar, Der Menschheitstraum, Weltbild Verlag, 1994
C. G. Jung i inni, Der Mensch und seine Symbole, Walter Verlag, 1991
Osho, Die Meditationstechniken, Osho Verlag, 1989

115
J. V. Buttlar, Die Wachter von Eden, Heyne Verlag, 1993
S. Sharamon/B. J. Bagiński, Einverstandensein, Windpferd Verlag, 1993
praca zbiorowa, Neue Beweise der Prd-Astronautik, Moewig Verlag, 1979

116
Projekt okładki: Marek Zadworny Redakcja: Lilianna Mieszczańska Redakcja techniczna: Janina Amanowicz-
Trafny
© Copyright by Wydawnictwo Studio EMKA Ltd.,
Warszawa 1997
© Copyright by Jacek Skarbek
Wszelkie prawa, włącznie z prawem do reprodukcji tekstów w całości lub w części
w jakiejkolwiek formie - zastrzeŜone.
Informacji udziela:
Wydawnictwo Studio EMKA
Al. Jerozolimskie 101, 02-011 Warszawa
tel./fax 628 08 38
E-mail: wydawnictwo@studioemka.com.pl
Internet: http://www.studioemka.com.pl
ISBN 83-85881-88-3
Skład i łamanie: VA Studio tel. (0-22) 628 99 41
Druk i oprawa: Zakład Poligrafii IteE, Radom tel. 442-21,442-41 w. 274

117