Page 1 PREGLED PODZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2014. GODINU I.

KVARTAL BROJ MINISTARSTVO ZDRAVLJA 1 2 3 4 5 Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenim u biocidnim pripravcima Pravilnik o izmjeni Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Pravilnik o izmjeni Pravilnika o aerosolnim raspršivačima MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Izmjene i dopune Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru 6 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
7 ovisi o donošenju novog Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (od MG) NN 7/14 NN 31/14 NN 45/14 NN 5/14 NN 29/14

b) Tablica podzakonskih akata 2014 8_1_2014

STATUS

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća (NN 129/07, 78/10 i 43/13 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti (NN 43/13) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća ( NN 105/10) Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima** Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Pravilnik o cijljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže Uredba o okolišnoj dozvoli Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zrakainformacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (izmjena i dopuna Uredbe „Narodne novine“, br. 114/08) DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02) Uredba o računanju vremena u 2014. godini Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 01) HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva

NN 29/14 NN 40/14 NN 40/14 NN 48/14 NN 43/14

8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

NN 15/14 NN 8/14 NN 6/14 NN 22/14 NN 42/14 NN 44/14

18 19 20 21 22

NN 42/14 NN 24/14 NN 4/14

NN 31/14 NN 31/14 NN 31/14 NN 31/14

23 24

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2014.godini -verzija 28. travnja 2014.godine

HRVATSKA NARODNA BANKA 25 26 27 28 29 Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju suporvozirskih mjera Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala kreditne institucije Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom

Page 2
NN 23/14 NN8/14 NN 20/14 NN 20/14 NN 14/14

b) Tablica podzakonskih akata 2014 8_1_2014

Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprava, člana uprava, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji II. KVARTAL

BROJ Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima Pravilnik o sigurnosti igračaka

PODZAKONSKI AKTI MINISTARSTVO ZDRAVLJA

STATUS

30 31 32

30.06.2014. 30.06.2014. 01.06.2014.

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTURKTURE 33 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Odluka o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (zamjena Uredbe „Narodne novine“, br. 64/08) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva Uredba o uspostavi sustava neovisnog ocjenjivanja (EMAS) Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije „EU Ecolabel Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuju zavičajne divlje vrste čije uzimanje iz prirode i održivo korištenje je dopušteno Pravilnik o radu Stručnog vijeća za ocjenu Izvješća o sigurnosti Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 46 Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 51/10)* Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima koji se primjenjuju pri prometu i uvozu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zdravstvenim zahtjevima iz Dodatka A Dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (NN 85/09, 29/12) Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanja unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
NN 51/14 12.05.2014. 28.04.2014. 26.05.2014. 26.05.2014. 26.05.2014. 19.05.2014. 05.05.2014. 30.06.2014. 29.05.2014. 30.05.2014. 30.05.2014. 12.05.2014. 11.06.2014.

30.06.2014. 30.06.2014. NN 46/14

47 48

49

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2014.godini -verzija 28. travnja 2014.godine

III. KVARTAL BROJ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 PODZAKONSKI AKTI

Page 3 STATUS

b) Tablica podzakonskih akata 2014 8_1_2014

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Uredba o strategiji upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja šteta u okolišu Pravilnik o registru onečišćavanja Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu, vrstama, opsegu i metodologiji izrade sanacijskih programa Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koj sadrzi azbest Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada Pravilnik o gospodarenju polikloriranim biflenilima i polikloriranim terfenilima Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Pravilnik o načinu primjene Međunarodne konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga IV. KVARTAL BROJ PODZAKONSKI AKTI MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i praćenju emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplovnih djelatnosti MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 67 68 69 70 Izmjene i dopune Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova-Pomorska oprema Pravilnik o tehničkim zahtjevima za identifikaciju zrakoplova u svrhu nadzora Jedinstvenog europskog neba Pravilnik o zahtjevima za usluge podatkovnih veza za Jedinstveno europsko nebo Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 71 Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
01.10.2014. 24.11.2014. 19.12.2014. 19.12.2014. 19.12.2014. 30.09.2014. 31.07.2014. 02.06.2014. 07.07.2014. 07.07.2014. 07.07.2014. 14.07.2014. 14.07.2014. 14.07.2014. 14.07.2014. 14.07.2014. 14.07.2014. 14.07.2014. 14.07.2014.

STATUS

64 65 66

13.10.2014. 10.11.2014. 10.11.2014.

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2014.godini -verzija 28. travnja 2014.godine