P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ט ןילוח ןיליפת תרישק

www.swdaf.com
א דומע ט ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
בר רמא הדוהי בר רמאו , ג דומליש ךירצ םכח דימלת ' םירבד : בתכ , הטיחש , הלימו . ברד הימשמ אימלש רב איננח ברו
רמא : ןיליפת לש רשק ףא , םינתח תכרבו , תיציצו . ךדיאו ? ןחיכש ינה

שר " א דומע ט ףד ןילוח תכסמ י
ןחיכש ינה - ו תיציצו ןיליפת רידת ןייוצמ םינתח תכרב םהב ןיאיקב לכה ךכלה םהב יקב היהי ומצעמש דומיל ןיכירצ ןיאו .

ב דומע הל ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
ר רמא הל ירמאו בר רמא ירדיב רב לאומש בר רמא ' אנוה בר רמא אכירא אחא , לאומש רמא אישנמ בר רמא הל ירמאו : ןיליפת
ןהילע ךרבמ יתמיאמ ? ןתחנה תעשמ . יניא ? לאומש רמא הדוהי בר רמא אהו : ןתיישעל רבוע ןהילע ךרבמ ןלוכ תוצמה לכ !
והייורת ירמאד אברו ייבא : הרישק תעש דעו החנה תעשמ .

ב דומע הל ףד תוחנמ תכסמ תופסות
הרישק תעש דעו החנה תעשמ - םוי לכב ןיליפת רשקל םדא ךירצש והילא וניבר קדקדמ היה ןאכמ רו " ןיאד שרפמ ת
ךירצ פב ןנירמאד אהמ היאר איבמו " ןילוחד ק ) ט ףד . םשו ( ג דומליש םדא ךירצד ' םירבד הדוהי ברו הלימו הטיחש בתכ
יפ ןחיכש ינה ךדיאו תיציצו םינתח תכרבו ןיליפת לש רשק ףא רמא ' ןהל ךירצ דימתש יפל ןדמולל ךירצו רשקמל יעב יאו
יפט אחיכשד אכיא םוי לכב ןיליפת לש רשק ב והימו יפ סרטנוק ' אכפיא םש תיציצו םינתח תכרבו ןיליפת לש רשק ןחיכש ינה
ןהב יקב וירוענמש דומלל ןיכירצ ןיאו והלוכמ יפט יחיכש הטיחשו בתכ הברדאד הארנ יתשריפש ומכו ר קדקדמ דועו " ךהד ת
פ שירב בישחד אהמ איה שממ ואל הרישק ' ןיבוריעד ארתב ) זצ ףד . םשו ( רשק יק לש רשק ןיליפת לש ךירצ היה םאו אמי
אמייק לש יוה אל ןכ םא םוי לכב רושקלו ריתהל ר שרפמ אכהד הרישק דע החנה תעשמו " קודהה ונייה הרישק ךהד ת
ושארב ומצמצמו וקדהמש הדנד דלוב הרושק אילש ומכ ) וכ ףד (: בלככ וב הרושק ומכו איה שממ הרושק ואל וניבר שוריפלו
דעו הרישק תעשמ רמימל היל הוה והילא ןכ בותכש םירפס שיו החנה תעש ר ירבדכ ארבתסמו " שאר לש ןיליפתב ת
די לש ןיליפתב והילא וניבר ירבדכו הרישקל ךירצ חינמש העש לכד עמשמד ךדי לע תואל םתרשקו די לשב ביתכד עדת
ןמקלד ) זל ףד (. ר שירד ' ויכו ןימיב הרישק ףא ןימיב הביתכ המ םתבתכו םתרשקו ביתכדמ לאמשב החנה ןתנ ןימיב הרישקד ן
חאו הליחת רשוק היה םאו איה לאמשב החנה " ןיא קרפב ןנירמא דועו לאמשב החנהד הנימ קייד יכיה ןכ םא עורזב סינכמ היה כ
ןידימעמ ) ע " טל ז (. ןכ השוע התיה דימתד עמשמ ועורזב ןיליפת ול תרשוק התיהו רבחל תאשינ התיהש תחא השאב השעמ
תעמוק םהב בותכש םירפסל וליפאו התיה תחא דיב רושקל חונ ןיאש יפלו עימק ןיעכ ול תרשוק התיהש רמול הצור םוקמ לכמ
ול תעייסמ שאר לש ןיליפתל העייסמ התיהש רמאק אלד עדת התווצ אלד םוי לכב רושקל ךירצ ןיא יאדו שאר לש ןיליפתד
הרישק ןיתעמשד הרישק אתשהו דימת ןירושק יוהילד ירימג יכהו יניסמ השמל הכלה הלש רשקו העש לכ רושקל הרות
םוי לכב הרישק ועב אל ימנ די לש ןיליפתד רמול ינרזוח ךרבל ליחתמ די לשבד שממ תואווקמד ארתב קרפבד ) מ " ג ( ישחק ב
ומכ הצוח שוריפ תדרויו הלוע הניאש ןמזב עורז לשו הצוח איהש ןמזב שאר לש ןיליפת םימה ןהב ואוביש ןיכירצ ןיאד םירשק
העוצרה שאר םירשוק שיש יפל ונייה דיד תדרויו הלוע הניאש ןמזב ריפש קדהימ רשקהד תואוקמד אתפסותד וידי תועבטד אצוא
עלו ביחרהל הלוכי הניאש וזב וז עצמאב רבחתנ העוצרהש השארב יושעה רשקב תבבוסמש העוצרה םיבבסמ שיו דרילו תול
או ץייח אל הלוע הניאשכ רמאקדמו תדרויו הלועו רשקב " הליבט תעשב וריתהל צ ש " אוה אמייק לש רשק מ , מ " ר .

הכ ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש אי ףיעס
חי עורזה לע די לש רשקש רחא , שאר לש חיני ) ל ח ( > ט < ךורכיש םדוק ] בי [
עורזה ביבס העוצרה . רמואש ימ שיו ) טל ( רוסאש > י < שאר לש הלפת איצוהל
] גי [ די לש הלפת אהתש דע קיתהמ ) מ ( תחנומ . הגה : קיתל ץוח וינפל םהינש םא ףאו ,
) אמ ( די לש החנה רחא דע שאר לש הלפתה חותפל ןקתי אל טי ) ירהמ " רהמו א " ביבח ןב י .( בתכש ימ שי
הל בשוימ די לש חינ , דמועמ שאר לשו ) פ ןמיס רהוזה םשב רוגא " ד ) ( ןכ וגהנ אל כ ולא תונידמבו , אלא
) במ ( ןהיתש ] די [ דמועמ .(

ס הכ ןמיס הרורב הנשמ " חל ק
) חל ( ךורכיש םדוק - םעטה ] דמ [ לש לע םג תרזוח חינהל תכרבש ןויכ
נכ שאר " סב ל " ל ק " כו א " סב ליעל רבחמהל ש " סד ה " במ וניאד ל אלא ךר
ע תחא " רקיעמ הניא עורזה ביבס הכירכהו לכויש המ לכב קספהה טעמי כ
ע ןידה " ראה תונווכ רפסבו שאר לש חיניש דע התוא רחאל בוט כ " ז י " ל
הלחת ועורז ביבס תוכירכ העבשה ךורכל גהונ היהש בותכ ] לבא ] המ [ אל
גה ' עבצאה לעש תוכירכ [ ה תוכירכה םג הלחתכלד ןויכ רבוס אוהש ינפמ או
קספה הז ןיא ךכיפל הוצמ ] ומ [ כב גהנמה ןכו " בקעי תונכשמ תבושתב ןייעו מ
כ ןמיס " ג ותעד ח " אלבד קוזיחל עורזה לע םדוק ךורכל ונגהנמכ כ " אל ה
יע הרישק ארקנ וניאו םייקתמ " ש מ רפסב בתכ " השודקו שידק עמש םא מ
ש חינהל יאנפ ול היהי אל ךורכי םאו די לש לע ךריבש רחא " תונעלו ר חיני
ש " תוכירכה םדוק ר ] זמ [ שתה שימי אלש תצקמב קדהל לוכי םא " ומוקממ י :
ברה שפנ הק ףד תוגהנה יטוקל

1
סב " ד ט ןילוח ןיליפת תרישק
www.swdaf.com 2
סב " ד ט ןילוח ןיליפת תרישק
www.swdaf.com

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->