Karma je prilagodba učincima koje proistječu iz uzroka, tijekom koje biće na kojima i kroz koje se ta prilagodba izvršena doživljava

bol ili zadovoljstvo. " William Q. udge !"#$%&'(' $) K!%(! Karma is t*e adjustment o+ e++ects +lo,ing +rom causes, during ,*ic* t*e being upon ,*om and t*roug* ,*om t*at adjustment is e++ected e-periences pain or pleasure." "Karma es el ajuste de los e+ectos .ue +lu/en de causas, / durante el ajuste el ser sobre .uien / por .uien 0ste se e+ect1a e-perimenta placer o dolor." " $ 2arma 0 o ajustamento dos e+eitos .ue +luem das causas, e, durante este ajustamento, o ser sobre o .ual e atrav0s do .ual ele ocorre e-perimenta dor, ou prazer. " ""endant l3op0ration de karma, .ui produit des e++ets adapt0s 4 leurs causes, l35tre .ui la subit, et par .ui elle se mani+este, +ait l3e-p0rience de la sou++rance ou du plaisir. " William Q. udge !"#$%&'(' $) K!%(! Kao i bezbroj sjajni* iskri sjaj na vodama oceana iznad kojeg je jedan te isti mjesec sja, tako da naši neizmjerno malene osobnosti 6 varljiva avviluppamenti monade6besmrtni 78$ 6. 'vjetlucati i ples na valovima (a/a " #.".9. :ajna doktrina, &, ;<= 'amo je skriven u svim bićima, a ne zasjati> ali to se vidi po suptilnim vidovnjaka, kroz nji*ovu oštrom i suptilnom intelekta. :*e sel+ is *idden in all beings, and does not s*ine +ort*> but it is seen b/ subtle seers, t*roug* t*eir s*arp and subtle intellect. "(i, 7uropljani, upravo odbacuju dnu novog ciklusa, a mi smo na uzlaznom luku, dok su !zijci, posebno *indusi, su sačuvani ostaci naroda koji su živjeli u svijetu u pret*odnim ciklusima. )iti jedno ljudsko biće može odlučiti *oće li to nastao iz ar*aični* arijske !merikanaca ili ako ti* prapovijesni* !rijaca. (e?utim, to je lakše dokazati da je u suprotnosti da je u nekom trenutku mora postojati tijesna veza izme?u drevni* !rijevaca, pretpovijesni* američki* gra?ana, bez obzira na nji*ovo ime, i drevni 7gipćani. @jerojatno, ako ikada takav odnos bio realnost, mora da je angažiran u vrijeme kojeg je !tlantic nije bilo podele dvije polutke kako su danas ". 8orak*nat* .... 8orak*nat* Atako?er poznat kao 8oraks*anat*B bio je CC. do C;. stoljeća *indu )at* jogija, spojen na '*aivism kao jedan od dva najvažnija učenici (ats/endranat*, a drugi je 2aurangi. "ostoje različite evidencije du*ovnog silaska 8oraks*anat*. 'va ime !dinat* i (ats/endranat* kao dva učitelja mu pret*ode u sukcesiji. &ako se računa navodi pet gurua koji pret*ode !dinat* i još šest popise učitelji izme?u (ats/endranat* i 8oraks*anat*, trenutna tradicija !dinat* poistovjećuje s 8ospoda Dive kao izravni učitelj (ats/endranat*, koji je i sam izravno učitelj 8oraks*anat*.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful