PARTEA I Capitolul I Precizări preliminare

Prezenta lucrare constituie rezultatul investigaţiilor şi analizelor lingvistice realizate asupra textelor româneşti (creaţii autohtone sau traduceri) şi străine care se circumscriu ariei polemologice. Având ca temă centrală războiul, fenomen social prezent în întreaga istorie a omenirii şi faţă de care se manifestă un interes tot mai mare, atât din partea unor specialişti, cât şi din partea pu licului larg, polemologia încearcă să se impună ca nou domeniu ştiinţific atât prin lucrări şi articole de specialitate, cât şi prin disciplină de studiu sau prin specializări ale instituţiilor de învăţământ superior (!nstitutul de Polemologie din "tras ourg, !nstitutul #rancez de Polemologie din Paris, $r%ie &niversiteit 'ruxelles etc()( )venimentele care au avut loc în ultimul deceniu, generate de fenomenul terorist, au determinat reconceptualizarea fenomenului război şi analiza concentrată a cauzelor care pot duce la declanşarea acestuia( *onţinutul textelor polemologice se evidenţiază prin focalizarea atenţiei către momentele premergătoare luptei armate sau războiului propriu-zis ceea ce constituie, de altfel, trăsătura specifică noului domeniu( Aceste momente reprezintă conceptele noi asupra cărora este orientată cercetarea polemologică, fiind lexicalizate cu a%utorul voca ularului lim ii native şi căpătând valoare terminologică în cadrul contextelor specializate( Prin studiul lingvistic de faţă se doreşte delimitarea noului domeniu ştiinţific impus de factori extralingvistici, precum şi punerea în evidenţă a trăsăturilor specifice proprii lexicului specializat polemologic( +n acest sens, cunoaşterea domeniului este neapărat necesară pentru validarea rezultatelor investigaţiei( *orpusul de texte asupra căruia au fost aplicate metodele de cercetare terminologică reprezintă totalitatea surselor care permit extragerea de informaţii pertinente în legătură cu lexicul specific( "elecţia riguroasă şi organizarea sistematică a textelor româneşti şi străine a condus la crearea unei colecţii de termeni şi sintagme specializate grupaţi în anexele lucrării( *onsultarea specialiştilor domeniului, etapă necesară pentru confirmarea statutului de termen specific polemologic, s,a realizat pe parcursul ela orării studiului( Actualitatea temei investigate este motivată de insuficienta cunoaştere a noului domeniu, lipsa dicţionarelor sau glosarelor de specialitate, precum şi de necesitatea utilizării corecte a terminologiei specifice( +n general, terminologia ştiinţifică prezintă interes pentru lingvişti din cauză că se constituie şi se modifică în afara unor norme presta ilite, că se -

completează în permanenţă, evoluează în funcţie de apariţia şi constituirea lexicului specializat de care se foloseşte o ştiinţă sau alta şi că evoluţia nu se produce conform unor modele presta ilite( +n temeiul acestei aserţiuni, considerăm că examinarea metalim a%ului ştiinţific constituie o pro lemă de actualitate( *u atât mai mult, atunci când este vor a despre un nou domeniu, interesul lingviştilor se manifestă în identificarea termenilor sau structurilor sintagmatice specializate proprii acestuia sau a interdisciplinarităţilor pe care le realizează( !mpunerea domeniului prin intermediul traducerilor sau a lucrărilor în lim i străine determină apariţia în terminologia noii ştiinţe a neologismelor şi a calculilor pe care lingviştii le remarcă susţinându,le sau contestându,le( )ste ceea ce am urmărit şi în prezenta lucrare, studierea textelor româneşti şi străine permiţând realizarea de comparaţii între modalităţile de definire a conceptelor şi confirmarea statutului de termen pentru unele lexeme sau structură specializată pentru anumite sintagme( Scopul şi obiectivele lucrării. Analiza lingvistică aplicată asupra textelor polemologice are drept scop delimitarea domeniului. su domeniului ştiinţific în scopul diferenţierii de altele care a ordează pro lematica războiului ( / iectivele lucrării au fost legate de0 , , , , , , , , , , evidenţierea relaţiei concept 1 noţiune , termen 1 cuvânt în polemologie2 organizarea informaţiei specifice domeniului su formă ar orescentă2 realizarea corpusului de termeni şi sintagme specializate specifice polemologiei 2 analiza contextuală a termenilor şi sintagmelor polemologice 1 li ertăţi, preferinţe, restricţii 2 identificarea modalităţilor de definire a termenilor specializaţi 2 identificarea domeniilor cu care polemologia realizează interdisciplinarităţi2 inventarierea termenilor interdisciplinari, precum şi a interferenţelor2 evidenţierea relaţiilor semantice pe care le realizează termenii.sintagmele polemologice 2 realizarea unui mini,glosar cu termeni şi sintagme specifice domeniului analizat 2 prezentarea unor contexte specifice care au fost supuse analizei lingvistice( Aceste o iective au fost realizate ţinînd seama de sugestiile cercetătorilor în domeniul lexicologiei, terminologiei, lingvisticii generale, lingvisticii structurale, lingvisticii aplicate ş(a( 3espectând exigenţele generale ale cercetării (rigoarea, coerenţa, o iectivitatea, precizia, relevanţa, eficienţa socială etc(), de complexitatea şi de

4

eterogenitatea materialului examinat şi, nu în ultimul rând, de o iectivele propuse, am aplicat metodele de cercetare necesare0 metoda contrastivă (reliefarea specificului termenilor)2 metoda distribuţiei (elementele componente ale termenilor se caracterizează, pe axa sintagmatică, prin anumite disponi ilităţi de com inare)2 metoda modelării (termenii sunt unităţi alcătuite conform anumitor modele structurale)2 metoda descriptivă (descrierea materialului faptic în aza o servaţiilor)2 metoda analizei în constituenţi imediaţi (sta ilirea termenilor derivaţi şi compuşi, sta ilirea modelelor structurale în aza cărora se formează termenii)2 metoda analizei textuale şi contextuale; analiza componenţială (descrierea structurii semantice a termenilor)2 analiza semantică; analiza taxonomică şi evidenţa statistică.

Obiectul cercetării "tudiul efectuat pentru identificarea trăsăturilor specifice terminologiei polemologice a fost ela orat pe aza lucrărilor.textelor de specialitate româneşti şi străine, a articolelor pu licate în presa de specialitate sau pe internet, articolele pu licate în presa adresată nespecialiştilor constituid reper pentru punerea în evidenţă a diferenţelor existente între textul specializat şi cel de informare( +n lucrare sunt prezentate şi interdisciplinarităţile realizate de lim a%ul polemologic cu lim a comună, întrucât nu există diferenţe fundamentale între cele două categorii de lim a%( 5e altfel, este demonstrat faptul că lim a comună furnizeză lim a%ului specializat multiple modalităţi de expresie, iar domeniile profesionale împrumută expresii sau termeni lim ii comune care îi preia modificându,le, uneori, sensul( Aceasta se întâmplă mai ales în ultimele decenii de când ştiinţa, tehnica şi informaţia, în general, reprezintă preocuparea oamenilor indifferent de specialitate( +n cazul polemologiei, preocuparea nespecialiştilor este influenţată de factorii extralingvistici care impun şi o anumită dinamică domeniului nou constituit( 3ealizarea unor lucrări terminografice poate fi posi ilă numai cu condiţia unei permanente actualizări (posi il în format electronic)(

Noutatea ştiin i!ică şi originalitatea investiga iei. *ercetarea întreprinsă asupra textelor polemologice pune în evidenţă noutatea ariei ştiinţifice investigate, încercarea de delimitare a domeniului . su domeniului asupra căruia s, a efectuat studiul, încadrarea acestuia în categoria ştiinţelor umaniste sau realiste, elementele 6

specifice modalităţilor de definire în text şi în dicţionarele de uz general, existenţa . sau nu a unei terminologii specifice( Pentru aceasta au fost utilizate metode specifice atât terminologiei clasice, wüsteriene, cât şi celei de dată mai recentă încadrate su titulatura de terminologie textuală (prin care se urmăreşte funcţionarea termenilor în contexte diverse)( 5elimitarea domeniului reprezintă o etapă foarte importantă pentru analiza lingvistică deoarece acesta impune terminologia specifică şi organizarea conceptuală într,o ierarhie specifică( Preocupările pentru studierea războiului au fost înregistrate încă din mileniul al doilea +(7( (generalul chinez "un 8u), iar mai târziu alte personalităţi ale culturii şi istoriei au avut în centrul preocupărilor acest fenomen, dar nu pot fi clasificate ca lucrări polemologice( 5iferenţierea acestora şi evidenţierea trăsăturilor caracteristice constituie preocuparea lucrării de faţă( +ncercarea de identificare a terminologiei polemologice pornind de la text şi fără o confruntare cu dicţionarele specifice (inexistente în acest moment) reprezintă originalitatea investigaţiei( $alidarea cercetării a fost făcută prin compararea cu textele străine şi cu spri%inul specialiştilor domeniului(

Con inutul lucrării "tructura tezei de doctorat a fost determinată de sfera pro lematică, scopul şi sarcinile cercetării( 5in acest punct de vedere, fiind o expunere scrisă a datelor referitoare la anumite pro leme de terminologie, lucrarea constă în şapte capitole, Concluzii, ibliogra!ie (surse în lim ile română şi franceză2 titluri de dicţionare2 presă polemologică2 surse !nternet), "ista abrevierilor şi #nexele structurate în două părţi0 !( "iste cu termeni şi sintagme polemologice şi !!( Corpus de texte polemologice. 5upă precizările generale, formulate în capitolul !, referitoare la demersul întreprins pentru evidenţierea terminologiei polemologice, capitolul !! , $erminologia % delimitări, de!iniri & între teorie şi practică cuprinde informaţii referiroare la definirea domeniului terminologic, relaţia concept 1noţiune, termen,cuvânt, legătura dintre lim a%ului specializat (9") şi lim a comună (9*), precum şi informaţii despre ar orele conceptual al polemologiei( +n capitolul al !!!,lea , 'omeniul terminologic investigat ( polemologia % prezentare generală sunt evidenţiate diferenţele dintre domeniu şi su domeniu şi se realizează delimitarea domeniului de referinţă( :outatea acestuia a impus prezentarea din perspectivă diacronică a polemologiei româneşti şi străine, fiind puse în evidenţă criteriile de apartenenţă, precum şi interdisciplinaritatea polemologiei cu alte ştiinţe sau cu lim a comună(

;

*apitolul al !$,lea pune în discuţie )denti!icarea terminologică a polemologiei prin evidenţierea modalităţilor de formare a lim a%ului specializat, a criteriilor de selectare a materialului documentar şi a tipului de texte investigat( Analiza discursului polemologic pune în atenţie analiza contextuală a textelor polemologice ( li ertăţi, preferinţe, restricţii), rolul metaforei terminologice pentru identificarea terminologiei specializate din polemologie şi influenţa traducerilor în polemologie( *apitolul al $,lea se concentrează asupra diferenţelor existente între modalităţile de definire din textele polemologice şi din dicţionarele de uz general, prin aplicarea conceptelor şi principiilor generale ale lingvisticii( +n capitolul al $!,lea sunt precizate relaţiile semantice realizate de termenii polemologici şi identificate în textele specializate (polisemia, sinonimia, hiperonimia, antonimia), evidenţierea sensului specializat( &ltimul capitol reuneşte concluziile formulate în urma analizei textelor polemologice şi pune în evidenţă necesitatea ela orării de lucrări terminografice care să vină în a%utorul specialiştilor din domeniile cu care se realizează interdisciplinarităţi şi nespecialiştilor interesaţi de pro lematica războiului din altă perspectivă decât cea istorică sau militară( 'i liografia prezintă lucrările de lingvistică româneşti şi străine, adresele de site,uri utilizate cu a%utorul internetului, precum şi lucrările de polemologie (de asemenea, româneşti şi străine) cercetate sau utilizate pentru aplicarea cercetării lingvistice( 9ista siglelor a%ută la explicarea surselor utilizate pentru documentare sau pentru analiza lingvistică aplicată în studiul realizat(

<

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.