You are on page 1of 3

‫‪ :‬تولد ‪ ،‬کودکی و نوجوانی ابن عربی‬

‫ّین ابو عبدال ممد بن علی بن ممد بن العربی الات الطایی الندلسی‬
‫‪ ،‬میی الد‬

‫معروف به « ابن عربی » در ‪ 27‬رمضان سال ‪ 560‬هجری قمری‬

‫‪.‬مصادف با ‪ 7‬آگوست سال ‪ 1165‬میلدی در مرسیه اسپانیا به دنیا آمد‬

‫‪.‬اجداد او از قبیله « طی » بودند که به انسان دوستی و جوانردی شهرت داشتند‬

‫مردمان این قبیله عرب بودند و به هی سبب « ابن عربی » و پدرانش با صفت « عربی » شناخته‬

‫می شدند‪ .‬خانواده ی « ابن عربی » در جامعه ی آنروز اسپانیا از اعتبار قابل ملحظه ای‬

‫‪.‬برخوردار بوده اند‬

‫‪ 92‬هجری قمری برابر با سال ‪ 711‬میلدی توسط‬ ‫ً در سال‬


‫یادآوری می کنم که اسپانیا قبل‬

‫‪.‬مسلمانان فتح شده بود‬

‫در اسپانیای زمان « ابن عربی » از مکاتب عرفانی خبی نبود و فرد علقمند به عرفان و تص‬
‫ّوف‬

‫‪.‬در نایت از طریق خانواده اش می توانست با عرفان آشنا شود‬

‫ابن عربی » تا سن هشت سالگی در زادگاه خود مرسیه زندگی کرد «‬

‫‪.‬و آموزش ها و معارف اولیه دینی را در آنا تت نظارت خانواده اش به انام رساند‬

‫‪.‬سپس هراه آنا از مرسیه به اشبیلیه مهاجرت نود‬

‫‪.‬ابن عربی » در این شهر به تصیل خود ادامه داد «‬

‫‪ :‬جوانی ابن عربی‬

‫ابن عربی » در شهر اشبیلیه به تصیل خود ادامه داده «‬

‫و پس از دوستی با فرزند بازرگانی به نام ابن عریسی و از طریق او با زندگی زاهدانه آشنا‬

‫‪.‬گردید‬

‫او در روزگار جوانی هراه پدرش به قرطبه رفت و با دوست وی ابن رشد مشهور ( وفات به سال‬

‫‪ 1198.‬میلدی ) آشنا شد‬

‫‪.‬ابن عربی » در دوره جوانی به گفته خودش با شعر و ادبیات و شکار مشغول بوده است «‬

‫‪.‬او بعدها از سالیانی که چنی پشت سر گذاشت با عنوان دوره جاهلیت یاد کرده است‬

‫‪.‬سال ‪ 1185‬میلدی سالی است که « ابن عربی » در بیست سالگی وارد جرگه متصوفان شد‬

‫او پیشت از آن نیز با عرفا دوست بود‪ ،‬در مالس آنا شرکت می کرد و با زندگی صوفیان‬

‫‪،‬آشنایی داشت‬

‫‪:‬لیکن از بیست سالگی نوعی زندگی صوفیانه را برگزید‪ .‬او خود در این خصوص می گوید‬

‫«‬ ‫» ‪.‬در بیست سالگی در ظ‬


‫ّل نام بدیع خداوند از طریق کشف ‪ ،‬به مقام عقل اول راه یافتم‬

‫ابن عربی » در طول زندگی خود با بیش از سیصد عال و عارف و شیخ دیدار داشته «‬

‫»و از آنا کسب فیض کرده است و به احتمال قوی «ابو عباس احد عرینی‬

‫‪.‬کسی است که موجب ورود « ابن عربی » به طریق عرفان شده است‬
‫‪.‬او در باب عبودیت دریافتهایی عمیق داشت و « ابن عربی » جوان را تت تأثی قرار داد‬

‫«‬ ‫‪.‬ابن عربی » در ملس او توبه کرد و عمل‬


‫ً وارد طریق عرفان شد‬

‫‪ :‬گرایش ابن عربی به تصو‬


‫ّف و عرفان‬

‫«‬ ‫ابن عربی » در سنی جوانی از یک سو تصو‬


‫ّف و عرفان را به لاظ نظری فرا می گرفت‬

‫و با نشست و برخاست با کسانی که عارفانه زندگی می کردند به حقایق آن پی برده‬

‫‪،‬و با رعایت موازین عرفانی و تربه های معنوی سعی در درک حقیقت داشت‬

‫و از سوی دیگر در هان سالا علوم دینی مانند فقه‪ ،‬حدیث‪ ،‬تفسی و قرائت را می آموخت‬

‫‪.‬و با ادبیات‪ ،‬کلم و فلسفه نیز به طور اجال آشنا می شد‬

‫‪.‬او به طور هزمان نزد حکمرانان و دولتمردان متلف به خدمت دبیی می پرداخت‬

‫‪.‬ابن عربی » اولی بار با بانویی به نام مری از قبیله بنو عبدون ازدواج کرد «‬

‫طبق گفته خودش این بانو فردی دیندار‪ ،‬فاضل و عارف بود که از تربه های معنوی بره برده‬

‫‪.‬بود‬

‫‪:‬ابن عربی » هنگام تفسی یکی از مقامات عرفانی و توضیح احوال صاحبان آن مقام می گوید «‬

‫هسرم مری احوالت فردی را که به این مقام دست یافته است «‬

‫»‪.‬برای من بیان کرد و من دانستم که او نیز با این مقام بیگانه نیست‬

‫از آنچه « ابن عربی » برای ما نقل کرد است در می یابیم که‬

‫ّف و عرفان فرا خوانده می شود‬


‫هسرش توسط شخصی در رؤیا به طریق تصو‬

‫‪.‬و او در پاسخ می گوید که با این راه نا آشنا است‬

‫‪ :‬شخص پاسخ می دهد که با پنج چیز می توان وارد این طریق شد‬

‫]‪.[/color‬توکل ‪ ،‬یقی ‪ ،‬صب ‪ ،‬عزم و اخلص]‪[color=blue‬‬

‫‪.‬آنگاه این مفاهیم را به او می آموزد‪ .‬او نیز آنا را می پذیرد‬

‫‪،‬این گونه حالت هسرش و شاید بیماری ای که « ابن عربی » بدان مبتل شد‬

‫ّف و عرفان مؤثر بوده است‬


‫‪.‬در سوق دادن او به سوی تصو‬

‫‪.‬او یکبار دچار تب شدیدی شد و به حالت اغماء افتاد‬

‫ابن عربی » نقل می کند که در عال خیال عده ای با چهره های کریه در صدد آزار او بر می «‬

‫‪،‬آیند‬

‫‪.‬اما فردی زیبا روی با رایه ای دل انگیز مانع آنا می شود‬

‫‪ :‬ابن عربی » از او می پرسد کیست و او پاسخ می دهد «‬

‫» ‪.‬من سوره ی یاسی هستم و آمده ام از تو مافظت کنم «‬

‫او وقتی به هوش می آید مشاهده می کند که پدرش اشک می ریزد‬

‫‪.‬و سوره ی یاسی قرائت می کند‬


‫‪.‬ظاهرا این حادثه نیز در گرایش « ابن عربی » به سوی تصو‬
‫ّف مؤثر بوده است‬
‫*‬
‫‪،‬بنا به ادعای « ابن عربی » ‪ ،‬او از سنی کودکی با استعدادی که داشت‬

‫‪،‬می توانست بعضی از آیات‪ ،‬سوره ها‪ ،‬معانی و مفاهیم مرد را گاه در خواب‬

‫گاه در حالت خواب و بیداری و گاه نیز در بیداری به صورت موجودات عینی و مادی مشاهده‬

‫‪.‬کند‬

‫‪.‬این توانایی به تدریج افزایش می یابد‬

‫‪.‬این امر در بعدی وسیع در آثارش دیده می شود‬

‫‪.‬جهان اندیشه و ایان او بر هی اساس شکل گرفته است‬

Rate