You are on page 1of 2

BI GING S 1. A GIC.

A GIC U

Phn 1: TM TT L THUYT a gic u l a gic lun nm trong mt na mt phng c b l ng thng cha bt k cnh no ca a gic . Ta ch xt a gic li. a gic u l a gic c tt c cc cnh bng nhau v tt c cc gc bng nhau. Tng s o ca a gic li n cnh l n 2 .1800. Phn 2: BI TP Mc c bn 1. Trong mt a gic li a) b) c) 2. Chng minh rng tng cc gc ngoi ca n c s o 3600. a gic no c c tng s o cc gc trong bng tng s o cc gc ngoi. a gic c nhiu nht bao nhiu gc nhn. Cho a gic u n cnh

a) Chng minh s o gc ca a gic u l

n 2 .1800 .
n

p dng vi

n 8, n 10, n 12.
b) Chng minh tng s ng cho ca a gic l

n n 3 2

. p dng vi

n 12, n 6, n 4.
c) Tm s cnh cu a gic bit tng cc gc trong ca n bng 7200. d) Tm s cnh cu a gic bit tng s cc gc ngoi v mt gc trong bng 4680. 3. Cho tam gic u ABC . Trn cc cnh AB, BC, CA ly tng ng cc im

D, E, F , H , G, K sao cho AD DE EB, BF FH HC, CG GK KA. Chng minh rng DEFHGK l lc gic u. 4. Cho lc gic u ABCDEF . Gi A ', B ', C ', D ', E ', F ' ln lt l trung im cc cnh AB, BC, CD, DE, EF , FA . Chng minh A ' B ' C ' D ' E ' F ' l lc gic u. 5. Cho ng gic u ABCDE. Gi A ' l im i xng ca A qua B , B ' l im i xng ca B qua C , C ' l im i xng ca C qua D , D ' l im i xng ca D qua E v E ' l im i xng ca E qua A. Chng minh rng A ' B ' C ' D ' E ' l ng gic u. 6. Tnh s o cc cnh ca mt a gic, bit a gic c:

Thy Dng -Trung tm luyn thi EDUFLY. S 130B, ng 128, Hong Vn Thi, Thanh Xun, H Ni. 1

a) Tng cc gc trong bng tng cc gc ngoi (ti mi nh ca a gic ch k mt gc ngoi). S: n 4. b) S ng cho gp i s cnh. S: n 7. c) Tng cc gc trong tr i mt gc ca a gic bng 25700. S: n 17. Mc nng cao 7. Cho ng gic u ABCDE a) Hai ng cho AC v BE ct nhau ti K . Chng minh rng CKED l hnh thoi. b) Gi M , N , P, Q theo th t l trung im ca AB, BC, DE, AE . Gi I , K l trung im

1 ca NQ v MP . Chng minh IK / /CD, IK CD. 4 8. Cho hai a gic u D1 v D2 . Bit rng t s hai gc trong ca chng l 5 : 7 , tnh s
hai cnh ca n. S: 6, 30. 9. Cho tam gic u ABC , im M bt k nm trong tam gic. Gi I , H , K ln lt l

MI MH MK 3 . S: . AH BK CI 3 10. Trong mt a gic c 100 nh c 30 im sao cho 3 trong s 30 im v 100 nh u khng thng hng. Sau chia a gic thnh nhng tam gic m cc nh l 130 im . Hi c bao nhiu tam gic tt c. S: 158 tam gic.
hnh chiu ca M trn cc cnh BC, AC, AB. Tnh t s

Thy Dng -Trung tm luyn thi EDUFLY. S 130B, ng 128, Hong Vn Thi, Thanh Xun, H Ni. 2